EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0685

Uredba Komisije (EU) 2020/685 z dne 20. maja 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti perklorata v nekaterih živilih (Besedilo velja za EGP)

C/2020/3186

UL L 160, 25.5.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; implicitno zavrnjeno 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/685/oj

25.5.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/685

z dne 20. maja 2020

o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti perklorata v nekaterih živilih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (1) in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 (2) določa mejne vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih.

(2)

Znanstveni odbor za onesnaževala v prehranski verigi (v nadaljnjem besedilu: odbor CONTAM) Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 30. septembra 2014 sprejel znanstveno mnenje o tveganjih za javno zdravje v zvezi s prisotnostjo perklorata v živilih (3). Odbor CONTAM je določil dopustni dnevni vnos 0,3 mikrograma na kilogram telesne teže na dan na podlagi inhibicije vnosa ščitničnega joda pri zdravih odraslih. Odbor CONTAM je ugotovil, da je trenutna ocenjena kronična prehranska izpostavljenost perkloratu lahko zaskrbljujoča, zlasti za porabnike, ki zaužijejo velike količine, v mlajših starostnih skupinah prebivalstva z blagim do zmernim pomanjkanjem joda. Poleg tega je trenutna ocenjena kratkoročna izpostavljenost perkloratu lahko zaskrbljujoča za dojenčke, ki se dojijo, in majhne otroke, ki zaužijejo malo joda.

(3)

Odbor CONTAM je priporočil, da države članice zberejo dodatne podatke o prisotnosti perklorata v živilih v Evropi, zlasti v zvezi z zelenjavo, začetno formulo za dojenčke ter mlekom in mlečnimi proizvodi, da bi se dodatno zmanjšala negotovost ocene tveganja.

(4)

Priporočilo Komisije (EU) 2015/682 (4) je bilo sprejeto na podlagi znanstvenega poročila s ciljem spremljanja prisotnosti perklorata v živilih, zlasti v živilih, vzorčenih po 1. septembru 2013, ko so bili uvedeni blažilni ukrepi.

(5)

Agencija je ocenila izpostavljenost ljudi perkloratu, pri čemer je upoštevala podatke o prisotnosti v vzorcih, odvzetih po 1. septembru 2013, ki so bili na voljo v njeni zbirki podatkov, in leta 2017 objavila znanstveno poročilo o oceni prehranske izpostavljenosti evropskega prebivalstva perkloratu (5).

(6)

Odbor CONTAM je ocenil rezultate poročila o perkloratu v živilih na svojem 87. plenarnem zasedanju novembra 2017 (6) in ugotovil, da obstaja znatna usklajenost med ravnmi izpostavljenosti, ocenjenimi v tem poročilu, in ravnmi izpostavljenosti, ocenjenimi v mnenju odbora CONTAM iz leta 2014. Glede na predhodno določen dopustni dnevni vnos 0,3 μg/kg telesne teže na dan je odbor CONTAM potrdil ugotovitev, da je lahko trenutna kronična in kratkoročna izpostavljenost perkloratu zaskrbljujoča za zdravje ljudi.

(7)

Zato je primerno določiti mejne vrednosti perklorata v živilih z znatno vsebnostjo perklorata, ki znatno prispevajo k izpostavljenosti ljudi, ter v živilih, ki so pomembna, kar zadeva morebitno izpostavljenost ranljivih skupin prebivalstva, kot so dojenčki in majhni otroci.

(8)

Uredbo (ES) št. 1881/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Nosilcem živilske dejavnosti bi bilo treba omogočiti dovolj časa, da se prilagodijo novim zahtevam iz te uredbe. Datum uporabe mejnih vrednosti perklorata za navedena živila bi bilo zato treba preložiti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1881/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Živila iz Priloge k tej uredbi, ki so bila zakonito dana v promet pred 1. julijem 2020, se lahko še naprej tržijo do minimalnega roka trajanja ali roka uporabe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. maja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 37, 13.2.1993, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).

(3)  Odbor EFSA CONTAM (Znanstveni odbor EFSA za onesnaževala v prehranski verigi), 2014. Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of perchlorate in food, in particular fruits and vegetables (Znanstveno mnenje o tveganjih za javno zdravje v zvezi s prisotnostjo perklorata v živilih, zlasti v sadju in zelenjavi). EFSA Journal 2014;12(10):3869, 106 str. doi:10.2903/j.efsa.2014.3869. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3869.

(4)  Priporočilo Komisije (EU) 2015/682 z dne 29. aprila 2015 o spremljanju prisotnosti perklorata v živilih (UL L 111, 30.4.2015, str. 32).

(5)  EFSA (Evropska agencija za varnost hrane), Arcella, D., Binaglia, M., in Vernazza, F., 2017. Scientific Report on the Dietary exposure assessment to perchlorate in the European population (Znanstveno poročilo o oceni prehranske izpostavljenosti evropskega prebivalstva perkloratu). EFSA Journal 2017;15(10):5043, 24 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5043.

(6)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/171121-m.pdf.


PRILOGA

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 1881/2006 se doda naslednji „Oddelek 9: Perklorat“:

Oddelek 9: Perklorat

Živila (1)

Mejna vrednost

(mg/kg)

9.

Perklorat

 

9.1

Sadje in zelenjava

razen:

0,05

 

Cucurbitaceae in ohrovt

0,10

 

Listna zelenjava in zelišča

0,50

9.2

Čaj (Camellia sinensis), posušen

Zeliščni in sadni poparki, posušeni

0,75

9.3

Začetna formula za dojenčke, nadaljevalna formula, živila za posebne zdravstvene namene, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, ter formula za majhne otroke (3) (4) (*1)

0,01

 

Otroška hrana (3) (4)

0,02

 

Živila na osnovi predelanih žit (3) (29)

0,01


(*1)  Otroška formula zajema pijače na osnovi mleka in podobne proizvode na osnovi beljakovin, namenjene majhnim otrokom. Ti proizvodi ne spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) št. 609/2013 (Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o formulah za majhne otroke (COM(2016) 169 final) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=SL).“


Top