EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0685

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/685 z 20. mája 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu chloristanu v určitých potravinách (Text s významom pre EHP)

C/2020/3186

OJ L 160, 25.5.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/685/oj

25.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/685

z 20. mája 2020,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu chloristanu v určitých potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006 (2) sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách.

(2)

Vedecká skupina pre kontaminanty v potravinovom reťazci (ďalej len „skupina CONTAM“) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) prijala 30. septembra 2014 vedecké stanovisko k rizikám pre verejné zdravie súvisiacim s prítomnosťou chloristanu v potravinách (3). Skupina CONTAM stanovila prípustný denný príjem vo výške 0,3 mikrogramu na kilogram telesnej hmotnosti na deň na základe inhibície vstrebávania jódu štítnou žľazou u zdravých dospelých osôb. Skupina CONTAM dospela k záveru, že v súčasnosti odhadované chronické dietetické vystavenie chloristanu môže predstavovať problém, predovšetkým v prípade vysokej miery konzumácie u mladších vekových skupín obyvateľstva s miernym až stredným nedostatkom jódu. Navyše je možné, že v súčasnosti odhadované krátkodobé vystavenie chloristanu predstavuje problém u dojčiat a malých detí s nízkou mierou príjmu jódu.

(3)

Skupina CONTAM odporučila členským štátom, aby zhromažďovali dodatočné údaje o výskyte chloristanu v potravinách v Európe, najmä pokiaľ ide o zeleninu, počiatočnú dojčenskú výživu, mlieko a mliečne výrobky, v záujme ešte nižšej miery neistoty v posúdení rizika.

(4)

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2015/682 (4) bolo prijaté na základe vedeckej správy s cieľom monitorovať prítomnosť chloristanu v potravinách, najmä v potravinách vo vzorke po 1. septembri 2013, keď boli zavedené zmierňujúce opatrenia.

(5)

Úrad vykonal posúdenie vystavenia ľudí chloristanu, pričom zohľadnil údaje o výskyte dostupné vo svojej databáze zo vzoriek odobratých po 1. septembri 2013 a v roku 2017 uverejnil vedeckú správu o dietetickom vystavení chloristanu u európskeho obyvateľstva (5).

(6)

Skupina CONTAM preskúmala výsledky správy týkajúcej sa chloristanu v potravinách na svojom 87. plenárnom zasadnutí v novembri 2017 (6) a poukázala na podstatnú zhodu úrovní vystavenia odhadovaných v tejto správe s úrovňami vystavenia odhadovanými v roku 2014 v stanovisku skupiny CONTAM. Vzhľadom na predchádzajúci stanovený prípustný denný príjem 0,3 μg/kg telesnej hmotnosti na deň skupina CONTAM potvrdila záver, že súčasné chronické a krátkodobé vystavenie chloristanu môže predstavovať možné riziko pre ľudské zdravie.

(7)

Preto je vhodné stanoviť maximálne hodnoty pre chloristan v potravinách, ktoré ho obsahujú vo významnom množstve a ktoré významne prispievajú k vystaveniu ľudí chloristanu, a v potravinách, ktoré sú relevantné z hľadiska možného vystavenia zraniteľných skupín obyvateľstva, ako sú dojčatá a malé deti.

(8)

Nariadenie (ES) č. 1881/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Prevádzkovateľom potravinárskych podnikov by sa mal poskytnúť čas na to, aby sa prispôsobili novým požiadavkám stanoveným v tomto nariadení. Dátum uplatňovania maximálnych hodnôt obsahu chloristanu pre uvedené potraviny by sa mal preto odložiť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Potraviny uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, ktoré boli zákonne umiestnené na trh pred 1. júlom 2020, sa môžu naďalej predávať do dátumu ich minimálnej trvanlivosti alebo do dátumu spotreby.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  EFSA CONTAM Panel (Vedecká skupina EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci – CONTAM), 2014. Vedecké stanovisko k rizikám pre verejné zdravie súvisiacim s prítomnosťou chloristanu v potravinách, najmä v ovocí a zelenine. EFSA Journal (Vestník EFSA)2014;12(10):3869, 106 s doi:10.2903/j.efsa.2014.3869 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3869.

(4)  Odporúčanie Komisie (EÚ) 2015/682 z 29. apríla 2015 o monitorovaní prítomnosti chloristanu v potravinách (Ú. v. EÚ L 111, 30.4.2015, s. 32).

(5)  EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín), Arcella D, Binaglia M a Vernazza F, 2017. Vedecká správa o posudzovaní expozície chloristanu prostredníctvom stravy u európskeho obyvateľstva. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2017;15(10):5043, 24 s https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5043.

(6)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/171121-m.pdf.


PRÍLOHA

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa dopĺňa tento oddiel 9:

„Oddiel 9: Chloristan

Potraviny (1)

Maximálne hodnoty

(mg/kg)

9.

Chloristan

 

9.1.

Ovocie a zelenina

okrem:

0,05

 

čeľade tekvicovité Cucurbitaceae a kelu

0,10

 

listovej zeleniny a bylín

0,50

9.2

Čaj (Camellia sinensis), sušený

Bylinkové a ovocné čaje, sušené

0,75

9.3

Počiatočná dojčenská výživa, následná dojčenská výživa, potraviny na osobitné lekárske účely určené pre dojčatá a malé deti a nápoje na výživu malých detí (3) (4)  (*1)

0,01

 

Potraviny pre malé deti (3) (4)

0,02

 

Spracované potraviny na báze obilia (3) (29)

0,01


(*1)  Nápoje na výživu malých detí sú nápoje na báze mlieka a podobné proteínové výrobky určené pre malé deti. Tieto výrobky nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 609/2013 (Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o nápojoch na výživu malých detí) (COM/2016/0169 final) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=SK).“


Top