EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0685

Uredba Komisije (EU) 2020/685 оd 20. svibnja 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina perklorata u određenoj hrani (Tekst značajan za EGP)

C/2020/3186

OJ L 160, 25.5.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/685/oj

25.5.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/685

оd 20. svibnja 2020.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina perklorata u određenoj hrani

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 (2) utvrđene su najveće dopuštene količine određenih kontaminanata u hrani.

(2)

Znanstveni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu („Odbor CONTAM”) Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) donio je 30. rujna 2014. znanstveno mišljenje o rizicima za javno zdravlje povezanima s prisutnošću perklorata u hrani (3). Odbor CONTAM utvrdio je prihvatljivi dnevni unos od 0,3 mikrograma po kilogramu tjelesne mase po danu, koji se temelji na inhibiciji apsorpcije joda štitnjače kod zdravih odraslih osoba. Odbor CONTAM zaključio je da bi se sadašnja procijenjena kronična prehrambena izloženost perkloratu mogla smatrati zabrinjavajućom, osobito u slučaju njegova visokog unosa među mlađim dobnim skupinama populacije s blagim ili srednjim oblikom nedostatka joda. Nadalje, sadašnja procijenjena kratkotrajna izloženost perkloratu mogla bi se smatrati zabrinjavajućom u slučaju dojenčadi koja se hrani majčinim mlijekom i male djece s niskim unosom joda.

(3)

Odbor CONTAM preporučio je državama članicama da prikupe više podataka o prisutnosti perklorata u hrani u Europi, osobito u povrću, početnoj hrani za dojenčad te mlijeku i mliječnim proizvodima, kako bi se što više smanjila nesigurnost u procjeni rizika.

(4)

Preporuka Komisije (EU) 2015/682 (4) donesena je na temelju znanstvenog izvješća u cilju praćenja prisutnosti perklorata u hrani, posebno u uzorcima hrane uzetima nakon 1. rujna 2013., kada su uvedene mjere za smanjenje rizika.

(5)

Agencija je provela procjenu izloženosti ljudi perkloratu uzimajući u obzir podatke o pojavi dostupne u svojoj bazi podataka iz uzoraka uzetih nakon 1. rujna 2013. te je objavila znanstveno izvješće o „Procjeni prehrambene izloženosti europskog stanovništva perkloratu” (5) u 2017.

(6)

Odbor CONTAM razmotrio je rezultate izvješća o perkloratu u hrani na svojoj 87. plenarnoj sjednici održanoj u studenome 2017. (6) te ustanovio da postoji znatna usklađenost razina izloženosti procijenjenih u tom izvješću s razinama procijenjenima u mišljenju Odbora CONTAM iz 2014. S obzirom na prethodno utvrđeni prihvatljivi dnevni unos od 0,3 μg/kg tjelesne mase po danu, Odbor CONTAM potvrdio je zaključak da bi se sadašnja kronična i kratkotrajna izloženost perkloratu mogla smatrati zabrinjavajućom za zdravlje ljudi.

(7)

Stoga je primjereno odrediti najveće dopuštene količine perklorata u hrani koja sadržava znatne količine perklorata i koja znatno pridonosi izloženosti ljudi te hrani koja je relevantna u pogledu moguće izloženosti ranjivih skupina stanovništva kao što su dojenčad i mala djeca.

(8)

Uredbu (EZ) br. 1881/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Subjektima u poslovanju s hranom trebalo bi ostaviti vremena da se prilagode novim zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi. Stoga bi datum primjene najvećih dopuštenih količina perklorata za tu hranu trebalo odgoditi.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1881/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Hrana navedena u Prilogu ovoj Uredbi koja je zakonito stavljena na tržište prije 1. srpnja 2020. može se nastaviti stavljati na tržište do isteka njezina najkraćeg roka trajanja ili roka uporabe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. svibnja 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 37, 13.2.1993., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

(3)  Odbor CONTAM EFSA-e (Odbor EFSA-e za kontaminante u prehrambenom lancu), 2014. Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of perchlorate in food, in particular fruits and vegetables (Znanstveno mišljenje o rizicima za javno zdravlje povezanima s prisutnošću perklorata u hrani, posebno voću i povrću). EFSA Journal 2014.; 12(10):3869, 106 str. doi:10.2903/j.efsa.2014.3869 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3869

(4)  Preporuka Komisije (EU) 2015/682 оd 29. travnja 2015. o praćenju prisutnosti perklorata u hrani (SL L 111, 30.4.2015., str. 32.).

(5)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), Arcella D, Binraglia M i Vernazza F, 2017. Scientific Report on the Dietary exposure assessment to perchlorate in the European population (Znanstveno izvješće o procjeni prehrambene izloženosti europskog stanovništva perkloratu). EFSA Journal 2017.; 15(10):5043, 24 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5043

(6)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/171121-m.pdf


PRILOG

U Prilogu Uredbi (EZ) br. 1881/2006 dodaje se sljedeći „Odjeljak 9.: Perklorat”:

Odjeljak 9.: Perklorat

Hrana (1)

Najveća dopuštena količina

(mg/kg)

9.

Perklorat

 

9.1.

Voće i povrće

osim:

0,05

 

Cucurbitaceae i kelja

0,10

 

lisnatog povrća i bilja

0,50

9.2.

Čaj (Camellia sinensis), sušen

Biljne i voćne infuzije, sušene

0,75

9.3.

Početna hrana za dojenčad, prijelazna hrana za dojenčad, hrana za posebne medicinske potrebe namijenjena dojenčadi i maloj djeci i hrana za malu djecu(3) (4)  (*1)

0,01

 

Dječja hrana (3) (4)

0,02

 

Prerađena hrana na bazi žitarica (3) (29)

0,01


(*1)  Hrana za malu djecu jesu napici na bazi mlijeka i slični proizvodi na bazi bjelančevina namijenjeni maloj djeci. Ti su proizvodi izvan područja primjene Uredbe (EU) br. 609/2013 (Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o hrani za malu djecu (COM/2016/0169 final) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=EN).”


Top