EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2100

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2100 z dne 30. septembra 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/815 v zvezi s posodobitvami taksonomije, ki se uporabljajo za enotno elektronsko obliko poročanja (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/7066

OJ L 326, 16.12.2019, p. 1–1040 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2100/oj

16.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 326/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2100

z dne 30. septembra 2019

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/815 v zvezi s posodobitvami taksonomije, ki se uporabljajo za enotno elektronsko obliko poročanja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES (1) ter zlasti člena 4(7) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/815 (2) določa enotno elektronsko obliko poročanja iz člena 4(7) Direktive 2004/109/ES, ki se uporablja za pripravo letnih računovodskih poročil izdajateljev. Konsolidirani računovodski izkazi, vključeni vanje, se pripravijo v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, ki so splošno znani kot mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP), sprejetimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (3), ali v skladu z MSRP, kot jih je izdal Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB), ki se štejejo za enakovredne MSRP, sprejetim v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 na podlagi Odločbe Komisije 2008/961/ES (4).

(2)

Osnovna taksonomija, ki se uporablja za enotno elektronsko obliko poročanja, temelji na taksonomiji MSRP in je njena razširitev. Fundacija MSRP letno posodablja taksonomijo MSRP, med drugim da bi odražala izdaje novih MSRP ali spremembe obstoječih MSRP, analize razkritij, o katerih se običajno poroča v praksi, ali izboljšave splošne vsebine ali tehnologije taksonomije MSRP. Zato je treba posodobiti regulativne tehnične standarde, da bodo odražali ustrezne spremembe v taksonomiji MSRP.

(3)

Delegirano uredbo (EU) 2019/815 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2019/815

Delegirana uredba (EU) 2019/815 se spremeni:

(1)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(2)

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi;

(3)

Priloga VI se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za letna računovodska poročila, ki vsebujejo računovodske izkaze za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. septembra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 390, 31.12.2004, str. 38.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/815 z dne 17. decembra 2018 o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja (UL L 143/1, 29.5.2019, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L 243, 11.9.2002, str. 1).

(4)  Odločba Komisije 2008/961/ES z dne 12. decembra 2008 o nacionalnih računovodskih standardih nekaterih tretjih držav in mednarodnih standardih računovodskega poročanja, ki jih izdajatelji vrednostnih papirjev iz tretjih držav uporabljajo pri pripravi svojih konsolidiranih računovodskih izkazov (UL L 340, 19.12.2008, str. 112).


PRILOGA I

Priloga I se spremeni:

(1)

opredelitev esef_cor se nadomesti:

„predpona, ki se uporablja v razpredelnicah Prilog IV in VI za elemente, opredeljene v imenskem prostoru ‚http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_cor‘“;

(2)

opredelitev esef_all se nadomesti:

„predpona, ki se uporablja v razpredelnici Priloge VI za elemente, opredeljene v imenskem prostoru ‚http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_all‘“;

(3)

opredelitev ifrs-full se nadomesti:

„predpona, ki se uporablja v razpredelnicah prilog IV in VI za elemente, opredeljene v imenskem prostoru ‚http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2019-03-27/ifrs-full‘“.


PRILOGA II

V Prilogi II se razpredelnica 2 nadomesti z naslednjim:

Označba

Vrsta

Sklici na MSRP

Naziv poročajočega podjetja ali drug način identifikacije

text

MRS 1, 51.(a) člen

Obrazložitev spremembe naziva poročajočega podjetja ali drugega načina identifikacije od konca prejšnjega poročevalskega obdobja

text

MRS 1, 51.(a) člen

Sedež podjetja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Pravna oblika podjetja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Država ustanovitve

text

MRS 1, 138.(a) člen

Naslov registriranega sedeža podjetja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Glavni kraj poslovanja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Opis narave poslovanja in glavnih dejavnosti podjetja

text

MRS 1, 138.(b) člen

Naziv obvladujočega podjetja

text

MRS 1, 138.(c) člen; MRS 24, 13. člen

Naziv končnega obvladujočega podjetja v skupini

text

MRS 1, 138.(c) člen; MRS 24, 13. člen

Trajanje obstoja podjetja z omejenim rokom obstoja

text

MRS 1, 138.(d) člen

Izjava o skladnosti z MSRP [text block]

text block

MRS 1, 16. člen

Obrazložitev odstopanja od MSRP

text

MRS 1, 20.(b) člen; MRS 1, 20.(c) člen

Obrazložitev finančnega učinka odstopanja od MSRP

text

MRS 1, 20.(d) člen

Razkritje negotovosti glede sposobnosti podjetja, da nadaljuje kot delujoče podjetje [text block]

text block

MRS 1, 25. člen

Obrazložitev dejstva, da računovodski izkazi niso pripravljeni ob predpostavki delujočega podjetja, in podlage, na kateri so pripravljeni računovodski izkazi

text

MRS 1, 25. člen

Obrazložitev, zakaj se podjetje ne obravnava kot delujoče podjetje

text

MRS 1, 25. člen

Opis razloga za uporabo daljšega ali krajšega poročevalskega obdobja

text

MRS 1, 36.(a) člen

Opis dejstva, da zneski v računovodskih izkazih niso v celoti primerljivi

text

MRS 1, 36.(b) člen

Razkritje prerazvrstitev ali sprememb predstavitve [text block]

text block

MRS 1, 41. člen

Obrazložitev virov negotovosti ocene, za katere obstaja precejšnja verjetnost, da bodo povzročili pomembne prilagoditve

text

MRS 1, 125. člen; OPMSRP 14, 10. člen

Razkritje sredstev in obveznosti, za katere obstaja znatno tveganje pomembne prilagoditve [text block]

text block

MRS 1, 125. člen

Dividende, pripoznane kot razdelitve lastnikom, na delnico

X.XX duration

MRS 1, 107. člen

Dividende, ki so bile predlagane ali napovedane pred odobritvijo računovodskih izkazov za objavo, vendar niso pripoznane kot razdeljene lastnikom

X duration

MRS 1, 137.(a) člen, MRS 10, 13. člen

Dividende, ki so bile predlagane ali napovedane pred odobritvijo računovodskih izkazov za objavo, vendar niso pripoznane kot razdeljene lastnikom, na delnico

X.XX duration

MRS 1, 137.(a) člen

Razkritje računovodskih presoj in ocen [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje vnaprej vračunanih stroškov in drugih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje popravkov vrednosti za kreditne izgube [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje plačil revizorjem [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odobritve računovodskih izkazov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

Razkritje podlage za konsolidacijo [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje podlage za pripravo računovodskih izkazov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje bioloških sredstev, kmetijskih pridelkov ob pospravitvi in državnih podpor v zvezi z biološkimi sredstvi [text block]

text block

MRS 41, Razkritje

Razkritje stroškov izposojanja [text block]

text block

MRS 23, Razkritje

Razkritje najetih posojil [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje poslovnih združitev [text block]

text block

MSRP 3, Razkritja

Razkritje stanj denarnih sredstev in stanj na računih pri centralnih bankah [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje izkaza denarnih tokov [text block]

text block

MRS 7 Predstavitev izkaza denarnih tokov

Razkritje sprememb v računovodskih usmeritvah, računovodskih ocenah in napakah [text block]

text block

MRS 8 Računovodske usmeritve

Razkritje sprememb v računovodskih usmeritvah [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje plačanih škod in upravičenj [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje zavarovanja s premoženjem [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje zavez in pogojnih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje zavez [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje ločenih računovodskih izkazov [text block]

text block

MRS 27 Razkrivanje, MSRP 12, Cilj

Razkritje pogojnih obveznosti [text block]

text block

MRS 37, 86. člen

Razkritje stroškov prodaje [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje kreditnega tveganja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen, MSRP 7, Kreditno tveganje

Razkritje dolžniških instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odloženih stroškov pridobivanja, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odloženih prihodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odloženih davkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje depozitov bank [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje depozitov strank [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje stroškov amortizacije [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje izpeljanih finančnih instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje ustavljenega poslovanja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje dividend [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje čistega dobička na delnico [text block]

text block

MRS 33, Razkritje

Razkritje vplivov sprememb deviznih tečajev [text block]

text block

MRS 21, Razkritje

Razkritje zaslužkov zaposlencev [text block]

text block

MRS 19, Področje uporabe

Razkritje poslovnih odsekov podjetja [text block]

text block

MSRP 8, Razkritje

Razkritje dogodkov po poročevalskem obdobju [text block]

text block

MRS 10, Razkritje

Razkritje odhodkov po naravi [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odhodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje sredstev za raziskovanje in vrednotenje [text block]

text block

MSRP 6, Razkritje

Razkritje o merjenju poštene vrednosti [text block]

text block

MSRP 13, Razkritje

Razkritje poštene vrednosti finančnih instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prihodkov (odhodkov) iz naslova provizij [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje stroškov financiranja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih prihodkov (stroškov financiranja) [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih prihodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih sredstev v posesti za trgovanje [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih instrumentov po pošteni vrednosti prek poslovnega izida [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih instrumentov, določenih kot merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih instrumentov [text block]

text block

MSRP 7, Področje uporabe

Razkritje finančnih instrumentov v posesti za trgovanje [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih obveznosti v posesti za trgovanje [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje obvladovanja finančnih tveganj [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prve uporabe [text block]

text block

MSRP 1, Predstavljanje in razkrivanje

Razkritje stroškov splošnih dejavnosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje splošnih informacij o računovodskih izkazih [text block]

text block

MRS 1, 51. člen

Razkritje predpostavke o delujočem podjetju [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje dobrega imena [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje državnih podpor [text block]

text block

MRS 20, Razkritje

Razkritje hiperinflacijskega poročanja [text block]

text block

MRS 29, Razkritja

Razkritje oslabitve sredstev [text block]

text block

MRS 36, Razkritje

Razkritje davka iz dobička [text block]

text block

MRS 12, Razkritje

Razkritje informacij o zaposlencih [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje informacij o ključnem poslovodnem osebju [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje zavarovalnih pogodb [text block]

text block

MSRP 17 Razkritje – začetek veljavnosti 1.1.2021, MSRP 4 Razkritje – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

Razkritje prihodkov iz zavarovalnih premij [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje neopredmetenih sredstev in dobrega imena [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje neopredmetenih sredstev [text block]

text block

MRS 38, Razkritje

Razkritje odhodkov za obresti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prihodkov od (odhodkov za) obresti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prihodkov od obresti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje deležev v drugih podjetjih [text block]

text block

MSRP 12, 1. člen

Razkritje medletnega računovodskega poročanja [text block]

text block

MRS 34, Vsebina medletnega računovodskega poročila

Razkritje zalog [text block]

text block

MRS 2, Razkritje

Razkritje obveznosti iz pogodb o finančnih naložbah [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje naložbenih nepremičnin [text block]

text block

MRS 40, Razkritje

Razkritje naložb, obračunanih po kapitalski metodi [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje naložb, ki niso obračunane po kapitalski metodi [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje izdanega kapitala [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje skupnih podvigov [text block]

text block

MRS 27, 17.(b) člen; MRS 27, 16.(b) člen; MSRP 12, B4.(b) člen

Razkritje predplačil najemnin [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje najemov [text block]

text block

MSRP 16, Predstavljanje, MSRP 16, Razkrivanje

Razkritje likvidnostnega tveganja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje posojil in predujmov bankam [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje posojil in predujmov strankam [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje tržnega tveganja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje čiste vrednosti sredstev, ki jo je mogoče pripisati imetnikom enot premoženja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje neobvladujočih deležev [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje nekratkoročnih sredstev za prodajo in ustavljenega poslovanja [text block]

text block

MSRP 5, Predstavljanje in razkrivanje

Razkritje nekratkoročnih sredstev ali skupin za odtujitev, razvrščenih kot v posesti za prodajo [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje pojasnil in drugega pojasnjevalnega gradiva [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje ciljev, usmeritev in procesov pri upravljanju kapitala [text block]

text block

MRS 1, 134. člen

Razkritje drugih sredstev [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih kratkoročnih sredstev [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih kratkoročnih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih nekratkoročnih sredstev [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih nekratkoročnih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih poslovnih odhodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih poslovnih prihodkov (odhodkov) [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih poslovnih prihodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih rezervacij, pogojnih obveznosti in pogojnih sredstev [text block]

text block

MRS 37, Razkritje

Razkritje predplačil in drugih sredstev [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje poslovnega izida iz poslovnih aktivnosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje opredmetenih osnovnih sredstev [text block]

text block

MRS 16, Razkritje

Razkritje rezervacij [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prerazvrstitve finančnih instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje kontov odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [text block]

text block

MSRP 14, Predstavljanje, MSRP 14, Razkrivanje

Razkritje pozavarovanja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje povezanih strank [text block]

text block

MRS 24, Razkritja

Razkritje pogodb o začasni prodaji/začasnem odkupu [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odhodkov za raziskave in razvoj [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje rezerv v okviru lastniškega kapitala [text block]

text block

MRS 1, 79.(b) člen

Razkritje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov z omejitvami [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prihodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prihodkov iz pogodb s kupci [text block]

text block

MSRP 15, Predstavljanje, MSRP 15, Razkrivanje

Razkritje dogovorov o koncesiji storitev [text block]

text block

SOP 29, Splošno mnenje

Razkritje dogovorov za plačilo na podlagi delnic [text block]

text block

MSRP 2, 44. člen

Razkritje delniškega kapitala, rezerv in drugih deležev v lastniškem kapitalu [text block]

text block

MRS 1, 79. člen

Razkritje pridruženih podjetij [text block]

text block

MRS 27, 17.(b) člen; MRS 27, 16.(b) člen; MSRP 12, B4.(d) člen

Razkritje odvisnih podjetij [text block]

text block

MRS 27, 17.(b) člen; MRS 27, 16.(b) člen; MSRP 12, B4.(a) člen

Razkritje podrejenih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje pomembnih računovodskih usmeritev [text block]

text block

MRS 1, 117. člen

Razkritje terjatev in obveznosti za davek [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje obveznosti do dobaviteljev in drugih poslovnih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje terjatev do kupcev in drugih terjatev [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prihodkov (odhodkov) iz trgovanja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje trezorskih delnic [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Opis računovodske usmeritve za finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

Opis računovodske usmeritve za biološka sredstva [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške izposojanja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za najeta posojila [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za poslovne združitve in dobro ime [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za poslovne združitve [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za denarne tokove [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za zavarovanje s premoženjem [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za nedokončana gradbena dela [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za pogojne obveznosti in pogojna sredstva [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške pridobivanja strank [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za programe zvestobe kupcev [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za rezervacije za razgradnjo, obnovo in ponovno oživljanje okolja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odložene stroške pridobivanja, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odloženi davek iz dobička [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške amortizacije (opr.) [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odpravo pripoznanja finančnih instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za izpeljane finančne instrumente in varovanje pred tveganjem [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za izpeljane finančne instrumente [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za ustavljeno poslovanje [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za popuste [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za dividende [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za čisti dobiček na delnico [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za pravice do emisij [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za zaslužke zaposlencev [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odhodke, povezane z okoljem [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za izredne postavke [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odhodke [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške raziskovanja in vrednotenja [text block]

text block

MSRP 6, 24.(a) člen

Opis računovodske usmeritve za merjenje poštene vrednosti [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za prihodke in odhodke iz naslova provizij [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške financiranja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne prihodke in stroške financiranja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančna sredstva [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančna jamstva [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne instrumente po pošteni vrednosti prek poslovnega izida [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne instrumente [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za prevedbo tuje valute [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za provizije za uporabo franšizne pravice [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za funkcijsko valuto [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za dobro ime [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za državne podpore [text block]

text block

MRS 20, 39.(a) člen

Opis računovodske usmeritve za varovanje pred tveganjem [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne naložbe v posesti do zapadlosti [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

Opis računovodske usmeritve za oslabitev sredstev [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za oslabitev finančnih sredstev [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za oslabitev nefinančnih sredstev [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za davek iz dobička [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za zavarovalne pogodbe in povezana sredstva, obveznosti, prihodke in odhodke [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen, MSRP 4, 37.(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

Opis računovodske usmeritve za neopredmetena sredstva in dobro ime [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za neopredmetena sredstva razen dobrega imena [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za prihodke od obresti in odhodke za obresti [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne naložbe v pridružena podjetja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za naložbene nepremičnine [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne naložbe v skupne podvige [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za naložbe, ki niso obračunane po kapitalski metodi [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za izdani kapital [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za najeme [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za posojila in terjatve [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

Opis računovodske usmeritve za vrednotenje zalog [text block]

text block

MRS 2, 36.(a) člen

Opis računovodske usmeritve za rudarska sredstva [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za rudarske pravice [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za nekratkoročna sredstva ali skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za nekratkoročna sredstva ali skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za pobotanje finančnih instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za sredstva, povezana z nafto in plinom [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za sredstva iz naslova programskih vsebin [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za opredmetena osnovna sredstva [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za rezervacije [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za prerazvrstitev finančnih instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za pripoznanje razlike med pošteno vrednostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno v poslovnem izidu [text block]

text block

MSRP 7, 28.(a) člen

Opis računovodske usmeritve za pripoznanje prihodkov [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za konte odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za pozavarovanje [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za popravila in vzdrževanje [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za pogodbe o začasni prodaji/začasnem odkupu [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odhodke za raziskave in razvoj [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za denarna sredstva in njihove ustreznike z omejitvami [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za poročanje po odsekih [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za dogovore o koncesiji storitev [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za plačilne transakcije na podlagi delnic [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške odstranjevanja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odvisna podjetja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za davke, ki niso davek iz dobička [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odpravnine [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za obveznosti do dobaviteljev in druge poslovne obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za terjatve do kupcev in druge terjatve [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za prihodke (odhodke) iz trgovanja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za transakcije z neobvladujočimi deleži [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za transakcije s povezanimi strankami [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za trezorske delnice [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za nakupne bone [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za določanje sestavnih delov denarnih sredstev in njihovih ustreznikov [text block]

text block

MRS 7, 46. člen

Opis drugih računovodskih usmeritev, ki so relevantne za razumevanje računovodskih izkazov [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Razkritje pomembnih računovodskih usmeritev [text block]

text block

MRS 1, 117. člen


PRILOGA III

V Prilogi VI se razpredelnica nadomesti z naslednjim:

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa in drugi atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Nenavadno velike spremembe cen sredstev ali deviznih tečajev [member]

Ta pripadnik pomeni nenavadno velike spremembe cen sredstev ali deviznih tečajev.

primer: MRS 10, 22.(g) člen

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Računovodske ocene [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 8, 39. člen

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Računovodske ocene [member]

Ta pripadnik pomeni sredstvo, obveznost ali redno porabo sredstva, ob upoštevanju prilagoditev, ki so posledica ocene trenutnega stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev ter predvidenih bodočih koristi in obveznosti, ki so z njimi povezani. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Računovodske ocene“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 8, 39. člen

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

Računovodski dobiček

Poslovni izid v posameznem obdobju pred odštetjem odhodka za davek. [glej: Poslovni izid]

razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii) člen, razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

Vnaprej vračunani stroški

Znesek obveznosti za plačilo blaga ali storitev, prejetih oziroma priskrbljenih, a še ne plačanih, zaračunanih ali formalno dogovorjenih z dobaviteljem, tudi zneski, ki pripadajo zaposlencem.

splošna praksa: MRS 1, 78. člen

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant, credit

Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki

Znesek vnaprej vračunanih stroškov in odloženih prihodkov. [glej: Vnaprej vračunani stroški; Odloženi prihodki]

splošna praksa: MRS 1, 78. člen

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki, razvrščeni kot kratkoročni

Znesek vnaprej vračunanih stroškov in odloženih prihodkov, razvrščenih kot kratkoročnih. [glej: Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki]

splošna praksa: MRS 1, 78. člen

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki, razvrščeni kot kratkoročni [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki, razvrščeni kot nekratkoročni

Znesek vnaprej vračunanih stroškov in odloženih prihodkov, razvrščenih kot nekratkoročnih. [glej: Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki]

splošna praksa: MRS 1, 78. člen

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki, razvrščeni kot nekratkoročni [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Vnaprej vračunani stroški, razvrščeni kot kratkoročni

Znesek vnaprej vračunanih stroškov, razvrščenih kot kratkoročnih. [glej: Vnaprej vračunani stroški]

splošna praksa: MRS 1, 78. člen

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Vnaprej vračunani stroški, razvrščeni kot nekratkoročni

Znesek vnaprej vračunanih stroškov, razvrščenih kot nekratkoročnih. [glej: Vnaprej vračunani stroški]

splošna praksa: MRS 1, 78. člen

ifrs-full

AccruedIncome

X instant, debit

Nezaračunani prihodki

Znesek sredstva, ki predstavlja prihodek, ki je bil zaslužen, vendar še ni prejet.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja finančnih sredstev

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja sredstev, določeno: (a) kot znesek spremembe njihove poštene vrednosti, ki ga ni mogoče pripisati spremembam tržnih razmer, ki povzročajo tržno tveganje; ali (b) z uporabo druge metode, ki po mnenju podjetja natančneje odraža znesek spremembe njihove poštene vrednosti, ki se ga lahko pripiše spremembam kreditnega tveganja sredstev. [glej: Kreditno tveganje [member]; Tržno tveganje [member]; Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančnih sredstev, določenih kot merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja finančnih sredstev]

razkritje: MSRP 7, 9.(c) člen

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s finančnimi sredstvi, določenimi za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s finančnimi sredstvi, določenimi za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Izpeljani finančni instrumenti [member]; Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s finančnimi sredstvi, določenimi kot merjenimi po pošteni vrednosti prek poslovnega izida; Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 9.(d) člen

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančne obveznosti, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja obveznosti

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančnih obveznosti, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja obveznosti. [glej: Kreditno tveganje [member]; Tržno tveganje [member]; Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančne obveznosti, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja obveznosti]

razkritje: MSRP 7, 10.(a) člen, razkritje: MSRP 7, 10.A(a) člen

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti posojila ali terjatve, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja finančnih sredstev

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti posojil ali terjatev, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja sredstev, določeno: (a) kot znesek spremembe njihove poštene vrednosti, ki ga ni mogoče pripisati spremembam tržnih razmer, ki povzročajo tržno tveganje; ali (b) z uporabo druge metode, ki po mnenju podjetja natančneje odraža znesek spremembe njihove poštene vrednosti, ki se ga lahko pripiše spremembam kreditnega tveganja sredstev. [glej: Tržno tveganje [member]]

razkritje: MSRP 7, 9.(c) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s posojili ali terjatvami

Skupno povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s posojili ali terjatvami. [glej: Izpeljani finančni instrumenti [member]; Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s posojili ali terjatvami]

razkritje: MSRP 7, 9.(d) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Akumulirana amortizacija in oslabitev [member]

Ta pripadnik pomeni akumulirano amortizacijo in oslabitev. [glej: Izguba zaradi oslabitve; Stroški amortizacije]

razkritje: MRS 16, 73.(d) člen, razkritje: MRS 16, 75.(b) člen, razkritje: MRS 38, 118.(c) člen, razkritje: MRS 40, 79.(c) člen, razkritje: MRS 41, 54.(f) člen

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Akumulirana amortizacija [member]

Ta pripadnik pomeni akumulirano amortizacijo. [glej: Stroški amortizacije]

splošna praksa: MRS 16, 73.(d) člen, razkritje: MRS 16, 75.(b) člen, splošna praksa: MRS 38, 118.(c) člen, splošna praksa: MRS 40, 79.(c) člen, splošna praksa: MRS 41, 54.(f) člen

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

Akumulirana prilagoditev za varovanje poštene vrednosti pred tveganjem za varovano postavko, vključena v knjigovodsko vrednost, sredstva

Akumulirani znesek prilagoditev za varovanje poštene vrednosti pred tveganjem za varovano postavko, vključen v knjigovodsko vrednost pred tveganjem varovane postavke, ki je pripoznan v izkazu finančnega položaja kot sredstvo. [glej: Pred tveganjem varovane postavke [member]]

razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(ii) člen

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

Akumulirana prilagoditev za varovanje poštene vrednosti pred tveganjem za varovano postavko, vključena v knjigovodsko vrednost, obveznosti

Akumulirani znesek prilagoditve za varovanje poštene vrednosti pred tveganjem za varovano postavko, vključen v knjigovodsko vrednost pred tveganjem varovane postavke, ki je pripoznan v izkazu finančnega položaja kot obveznost. [glej: Pred tveganjem varovane postavke [member]]

razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(ii) člen

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

Akumulirana prilagoditev za varovanje poštene vrednosti pred tveganjem, ki ostane v izkazu finančnega položaja, za pred tveganjem varovano postavko, ki se ne prilagaja več za dobičke in izgube iz naslova varovanja, sredstva

Akumulirani znesek prilagoditve za varovanje poštene vrednosti pred tveganjem, ki ostane v izkazu finančnega položaja, za pred tveganjem varovano postavko, ki je finančno sredstvo, merjeno po odplačni vrednosti, ki se ne prilagaja več za dobičke in izgube iz naslova varovanja. [glej: Finančna sredstva po odplačni vrednosti; Pred tveganjem varovane postavke [member]]

razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(v) člen

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

Akumulirana prilagoditev za varovanje poštene vrednosti pred tveganjem, ki ostane v izkazu finančnega položaja, za pred tveganjem varovano postavko, ki se ne prilagaja več za dobičke in izgube iz naslova varovanja, obveznosti

Akumulirani znesek prilagoditve za varovanje poštene vrednosti pred tveganjem, ki ostane v izkazu finančnega položaja, za pred tveganjem varovano postavko, ki je finančna obveznost, merjena po odplačni vrednosti, ki se ne prilagaja več za dobičke in izgube iz naslova varovanja. [glej: Finančne obveznosti po odplačni vrednosti; Pred tveganjem varovane postavke [member]]

razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(v) člen

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Akumulirana oslabitev [member]

Ta pripadnik pomeni akumulirano oslabitev. [glej: Izguba zaradi oslabitve]

splošna praksa: MRS 16, 73.(d) člen, splošna praksa: MRS 38, 118.(c) člen, splošna praksa: MRS 40, 79.(c) člen, splošna praksa: MRS 41, 54.(f) člen, razkritje: MSRP 3, B67.(d) člen, razkritje: MSRP 7, 35.H člen, primer: MSRP 7, 35.N člen, primer: MSRP 7, IG29.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021, primer: MSRP 7, 37.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos

Znesek akumuliranih postavk prihodkov in odhodkov (vključno s prilagoditvami zaradi prerazvrstitev), ki niso pripoznane v poslovnem izidu, kakor zahtevajo ali dovoljujejo drugi MSRP. [glej: MSRP [member]; Drugi vseobsegajoči donos]

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos [member]

Ta pripadnik pomeni akumulirani drugi vseobsegajoči donos. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

splošna praksa: MRS 1, 108. člen

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

Odhodki za pridobivanje in upravljanje v zvezi z zavarovalnimi pogodbami

Znesek odhodkov za pridobivanje in upravljanje v zvezi z zavarovalnimi pogodbami. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

splošna praksa: MRS 1, 85. člen

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

Poštena vrednost deleža v lastniškem kapitalu prevzetega podjetja na datum prevzema, ki ga ima prevzemnik neposredno pred datumom prevzema

Poštena vrednost deleža v lastniškem kapitalu prevzetega podjetja na datum prevzema, ki ga ima prevzemnik neposredno pred datumom prevzema, v poslovni združitvi, izvedeni v več stopnjah. [glej: poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B64.(p)(i) člen

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

Preneseno nadomestilo, poštena vrednost na datum prevzema

Poštena vrednost nadomestila, prenesenega v poslovni združitvi, na datum prevzema. [glej: poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B64.(f) člen

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Poštena vrednost celotnega prenesenega nadomestila na datum prevzema [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Stroški v zvezi s prevzemom za transakcijo, ki je bila pripoznana ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovni združitvi

Znesek stroškov v zvezi s prevzemom za transakcije, ki so bile pripoznane ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovnih združitvah. [glej: poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B64.(m) člen

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Stroški v zvezi s prevzemom, pripoznani kot odhodek, za transakcijo, ki je bila pripoznana ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovni združitvi

Znesek stroškov v zvezi s prevzemom, pripoznanih kot odhodek, za transakcije, ki so pripoznane ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovnih združitvah. [glej: poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B64.(m) člen

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, biološka sredstva

Povečanje bioloških sredstev, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: poslovne združitve [member]; Biološka sredstva]

razkritje: MRS 41, 50.(e) člen

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, odloženi stroški pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb

Povečanje odloženih stroškov pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: poslovne združitve [member]; Odloženi stroški pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb]

splošna praksa: MSRP 4, 37.(e) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, neopredmetena sredstva in dobro ime

Povečanje neopredmetenih sredstev in dobrega imena, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: poslovne združitve [member]; Neopredmetena sredstva in dobro ime]

splošna praksa: MRS 38, 118.(e)(i) člen

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, neopredmetena sredstva razen dobrega imena

Povečanje neopredmetenih sredstev, ki niso dobro ime, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: poslovne združitve [member]; Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

razkritje: MRS 38, 118.(e)(i) člen

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, naložbene nepremičnine

Povečanje naložbenih nepremičnin, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: poslovne združitve [member]; Naložbene nepremičnine]

razkritje: MRS 40, 76.(b) člen, razkritje: MRS 40, 79.(d)(ii) člen

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb

Povečanje obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: poslovne združitve [member]; Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb]

splošna praksa: MSRP 4, 37.(e) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, druge rezervacije

Povečanje drugih rezervacij, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: poslovne združitve [member]; Druge rezervacije]

splošna praksa: MRS 37, 84. člen

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, opredmetena osnovna sredstva

Povečanje opredmetenih osnovnih sredstev, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: poslovne združitve [member]; Opredmetena osnovna sredstva]

razkritje: MRS 16, 73.(e)(iii) člen

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, pozavarovalna sredstva

Povečanje pozavarovalnih sredstev, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: poslovne združitve [member]; Pozavarovalna sredstva]

splošna praksa: MSRP 4, 37.(e) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

Dejanske škode iz naslova pogodb iz področja uporabe MSRP 17

Znesek dejanskih škod iz naslova pogodb iz področja uporabe MSRP 17.

razkritje: MSRP 17, 130. člen – začetek veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Aktuarska predpostavka o diskontnih stopnjah

Diskontna stopnja, ki se uporablja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej: Obveza za določene zaslužke, po sedanji vrednosti; Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 144. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Aktuarska predpostavka o diskontnih stopnjah [member]

Ta pripadnik pomeni diskontne stopnje, ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Aktuarske predpostavke o pričakovanih stopnjah inflacije

Pričakovana stopnja inflacije, ki se uporablja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej: Programi z določenimi zaslužki [member]; Obveza za določene zaslužke, po sedanji vrednosti; Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 144. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Aktuarske predpostavke o pričakovanih stopnjah inflacije [member]

Ta pripadnik pomeni pričakovane stopnje inflacije, ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Aktuarske predpostavke o pričakovanih stopnjah povečanja pokojnin

Pričakovana stopnja povečanja pokojnin, ki se uporablja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej: Programi z določenimi zaslužki [member]; Obveza za določene zaslužke, po sedanji vrednosti; Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 144. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Aktuarske predpostavke o pričakovanih stopnjah povečanja pokojnin [member]

Ta pripadnik pomeni pričakovane stopnje povečanja pokojnin, ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Aktuarske predpostavke o pričakovanih stopnjah povečanja plač

Pričakovana stopnja povečanja plač, ki se uporablja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej: Programi z določenimi zaslužki [member]; Obveza za določene zaslužke, po sedanji vrednosti; Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 144. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Aktuarske predpostavke o pričakovanih stopnjah povečanja plač [member]

Ta pripadnik pomeni pričakovane stopnje povečanja plač, ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

Aktuarske predpostavke o pričakovani življenjski dobi po upokojitvi

Pričakovana življenjska doba po upokojitvi, ki se uporablja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej: Obveza za določene zaslužke, po sedanji vrednosti; Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 144. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Aktuarske predpostavke o pričakovani življenjski dobi po upokojitvi [member]

Ta pripadnik pomeni pričakovano življenjsko dobo po upokojitvi, ki se uporablja kot aktuarska predpostavka. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Aktuarska predpostavka o stopnjah gibanja zdravstvenih stroškov

Stopnja gibanja zdravstvenih stroškov, ki se uporablja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej: Obveza za določene zaslužke, po sedanji vrednosti; Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 144. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Aktuarska predpostavka o stopnjah gibanja zdravstvenih stroškov [member]

Ta pripadnik pomeni stopnje gibanja zdravstvenih stroškov, ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

Aktuarska predpostavka o stopnjah umrljivosti

Stopnja umrljivosti, ki se uporablja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej: Obveza za določene zaslužke, po sedanji vrednosti; Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 144. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Aktuarska predpostavka o stopnjah umrljivosti [member]

Ta pripadnik pomeni stopnje umrljivosti, ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

Aktuarska predpostavka o upokojitveni starosti

Upokojitvena starost, ki se uporablja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej: Obveza za določene zaslužke, po sedanji vrednosti; Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 144. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Aktuarska predpostavka o upokojitveni starosti [member]

Ta pripadnik pomeni upokojitveno starost, ki se uporablja kot aktuarska predpostavka. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Aktuarske predpostavke [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Aktuarske predpostavke [member]

Ta pripadnik pomeni vse aktuarske predpostavke. Aktuarske predpostavke so nepristranske in medsebojno primerljive najboljše ocene demografskih in finančnih spremenljivk, ki v podjetju določajo končne stroške zagotavljanja pozaposlitvenih zaslužkov. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Aktuarske predpostavke“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Aktuarski dobički (izgube) iz naslova sprememb demografskih predpostavk, čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz aktuarskih dobičkov (izgub) iz naslova sprememb demografskih predpostavk, ki privedejo do ponovnega merjenja čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka). Demografske predpostavke obravnavajo na primer: (a) umrljivost; (b) stopnje fluktuacije zaposlencev, invalidnosti in zgodnjega upokojevanja; (c) delež članov programa z vzdrževanimi družinskimi člani, ki bodo upravičeni do zaslužkov; (d) delež članov programa, ki bodo izbrali vsako obliko možnosti plačila, ki je po programu na voljo; ter (e) stopnje terjatev po programu zdravstvene oskrbe. [glej: Čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

razkritje: MRS 19, 141.(c)(ii) člen

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Aktuarski dobički (izgube) iz naslova sprememb finančnih predpostavk, čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz aktuarskih dobičkov (izgub) iz naslova sprememb finančnih predpostavk, ki privedejo do ponovnega merjenja čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka). Finančne predpostavke obravnavajo na primer: (a) diskontno stopnjo; (b) raven zaslužkov, razen stroška zaslužkov, ki jih morajo plačati zaposlenci, in prihodnjo raven plač; (c) v primeru zdravstvenih nadomestil prihodnje zdravstvene stroške, tudi stroške obravnavanja terjatev (tj. stroške, ki nastanejo pri obdelavi in reševanju terjatev, vključno s plačili pravnih storitev in cenilcev); ter (d) davke, ki jih program plača na prispevke, ki se nanašajo na službovanje pred datumom poročanja, ali na zaslužke, ki izhajajo iz tega službovanja. [glej: Čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

razkritje: MRS 19, 141.(c)(iii) člen

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Aktuarski dobički (izgube) iz naslova izkustvenih prilagoditev, čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz aktuarskih dobičkov (izgub) iz naslova izkustvenih prilagoditev, ki privedejo do ponovnega merjenja čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka). Izkustvene prilagoditve obravnavajo učinke razlik med prejšnjimi aktuarskimi predpostavkami in dejanskimi dogodki. [glej: Čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

splošna praksa: MRS 19, 141.(c) člen

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

Aktuarska sedanja vrednost obljubljenih pokojnin

Sedanja vrednost pričakovanih izplačil po pokojninskem programu sedanjim in nekdanjim zaposlencem, ki se da pripisati že opravljenemu službovanju.

razkritje: MRS 26, 35.(d) člen

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Dodaten popravek vrednosti, pripoznan v poslovnem izidu, konto popravkov vrednosti za kreditne izgube finančnih sredstev

Znesek dodatnega popravka vrednosti za kreditne izgube finančnih sredstev, pripoznan v poslovnem izidu. [glej: Konto popravkov vrednosti za kreditne izgube finančnih sredstev]

splošna praksa: MSRP 7, 16. člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Dodatna razkritja za zneske, pripoznane na dan prevzema, za vsak pomemben razred pridobljenih sredstev in prevzetih obveznosti [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Dodatna razkritja v zvezi s konti odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Dodatne informacije o izpostavljenosti podjetja tveganju

Dodatne informacije o izpostavljenosti podjetja tveganju, kadar razkriti kvantitativni podatki niso reprezentativni.

razkritje: MSRP 7, 35. člen

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

Dodatne informacije o zavarovalnih pogodbah [text block]

Dodatne informacije o zavarovalnih pogodbah, potrebne za izpolnitev cilja zahtev po razkritju v MSRP 17. [glej: Zavarovalne pogodbe [member]]

razkritje: MSRP 17, 94. člen – začetek veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Dodatne informacije o naravi in finančnem učinku poslovne združitve

Dodatne informacije o naravi in finančnih učinkih poslovnih združitev, ki so potrebne za izpolnjevanje ciljev MSRP 3. [glej: poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, 63. člen

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Dodatne informacije o naravi in spremembah tveganj, povezanih z deleži v strukturiranih podjetjih [text block]

Razkritje dodatnih informacij o naravi in spremembah tveganj, povezanih z deleži v strukturiranih podjetjih.

razkritje: MSRP 12, B25. člen

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Dodatne informacije o dogovorih za plačilo na podlagi delnic [text block]

Dodatne informacije o dogovorih za plačilo na podlagi delnic, ki so potrebne za izpolnjevanje zahtev po razkritju iz MSRP 2. [glej: Dogovori za plačilo na podlagi delnic [member]]

razkritje: MSRP 2, 52. člen

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Dodatne informacije [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

Dodatne obveznosti, pogojne obveznosti, pripoznane v poslovni združitvi

Znesek dodatnih pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovnih združitvah. [glej: Pogojne obveznosti, pripoznane v poslovni združitvi; poslovne združitve [member]; Pogojne obveznosti [member]]

razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Dodatne obveznosti, pogojne obveznosti, pripoznane v poslovni združitvi [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

Dodatni vplačani kapital

Znesek, ki je bil ali bo prejet iz naslova izdaje delnic podjetja, ki presega nominalno vrednost, in zneski, prejeti iz naslova drugih transakcij, ki vključujejo delnice ali delničarje podjetja.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Dodatni vplačani kapital [member]

Ta pripadnik pomeni zneske, prejete iz naslova izdaje delnic podjetja, ki presegajo nominalno vrednost, in zneske, prejete iz naslova drugih transakcij, ki vključujejo delnice ali delničarje podjetja.

splošna praksa: MRS 1, 108. člen

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

Dodatne rezervacije, druge rezervacije

Znesek dodatnih drugih oblikovanih rezervacij. [glej: Druge rezervacije]

razkritje: MRS 37, 84.(b) člen

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Dodatne rezervacije, druge rezervacije [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

Dodatno pripoznanje, dobro ime

Znesek dodatnega pripoznanega dobrega imena, razen dobrega imena, vključenega v skupino za odtujitev, ki ob pridobitvi izpolnjuje merila za razvrstitev kot v posesti za prodajo v skladu z MSRP 5. [glej: Dobro ime; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]

razkritje: MSRP 3, B67.(d)(ii) člen

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

Povečanja, ki izhajajo iz pridobitev, naložbene nepremičnine

Znesek povečanj naložbenih nepremičnin, ki izhaja iz pridobitev. [glej: Naložbene nepremičnine]

razkritje: MRS 40, 76.(a) člen, razkritje: MRS 40, 79.(d)(i) člen

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

Povečanja, ki izhajajo iz nakupov, biološka sredstva

Znesek povečanj bioloških sredstev, ki izhaja iz nakupov. [glej: Biološka sredstva]

razkritje: MRS 41, 50.(b) člen

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

Povečanja, ki izhajajo iz kasnejše porabe, ki je pripoznana kot sredstvo, biološka sredstva

Znesek povečanj bioloških sredstev, ki izhaja iz kasnejše porabe, ki so pripoznana kot sredstvo. [glej: Biološka sredstva]

splošna praksa: MRS 41, 50. člen

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

Povečanja, ki izhajajo iz kasnejše porabe, ki je pripoznana kot sredstvo, naložbene nepremičnine

Znesek povečanj naložbenih nepremičnin, ki izhaja iz kasnejše porabe, ki je pripoznana kot sredstvo. [glej: Naložbene nepremičnine]

razkritje: MRS 40, 76.(a) člen, razkritje: MRS 40, 79.(d)(i) člen

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Povečanja, naložbene nepremičnine [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Povečanja, razen s poslovnimi združitvami, obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb

Povečanje obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb, ki izhaja iz povečanj, ki ne izhajajo iz poslovnih združitev. [glej: Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb; poslovne združitve [member]]

primer: MSRP 4, IG37.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021, primer: MSRP 4, 37.(e) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Povečanja, razen s poslovnimi združitvami, biološka sredstva

Znesek povečanj bioloških sredstev, ki niso bila pridobljena v poslovnih združitvah. [glej: poslovne združitve [member]; Biološka sredstva]

splošna praksa: MRS 41, 50. člen

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Povečanja, razen s poslovnimi združitvami, biološka sredstva [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Povečanja, razen s poslovnimi združitvami, neopredmetena sredstva razen dobrega imena

Znesek povečanj neopredmetenih sredstev, ki niso dobro ime, ki niso bila pridobljena v poslovnih združitvah. [glej: poslovne združitve [member]; Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

razkritje: MRS 38, 118.(e)(i) člen

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Povečanja, razen s poslovnimi združitvami, naložbene nepremičnine

Znesek povečanj naložbenih nepremičnin, ki niso bile pridobljene v poslovnih združitvah. [glej: poslovne združitve [member]; Naložbene nepremičnine]

razkritje: MRS 40, 76.(a) člen, razkritje: MRS 40, 79.(d)(i) člen

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Povečanja, razen s poslovnimi združitvami, opredmetena osnovna sredstva

Znesek povečanj opredmetenih osnovnih sredstev, ki niso bila pridobljena v poslovnih združitvah. [glej: poslovne združitve [member]; Opredmetena osnovna sredstva]

razkritje: MRS 16, 73.(e)(i) člen

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Povečanja, razen s poslovnimi združitvami, pozavarovalna sredstva

Znesek povečanj pozavarovalnih sredstev, ki niso bila pridobljena v poslovnih združitvah. [glej: poslovne združitve [member]; Pozavarovalna sredstva]

splošna praksa: MSRP 4, 37.(e) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

Povečanja nekratkoročnih sredstev, ki niso finančni instrumenti, terjatve za odloženi davek, čista sredstva določenega zaslužka ter pravice iz naslova zavarovalnih pogodb

Znesek povečanj nekratkoročnih sredstev, ki niso finančni instrumenti, terjatve za odloženi davek, čista sredstva določenega zaslužka ter pravice iz naslova zavarovalnih pogodb. [glej: Terjatve za odloženi davek; Finančni instrumenti, razred [member]; Nekratkoročna sredstva; Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

razkritje: MSRP 8, 24.(b) člen, razkritje: MSRP 8, 28.(e) člen

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

Povečanja sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe

Znesek povečanj sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe. [glej: Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe]

razkritje: MSRP 16, 53.(h) člen

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Naslov registriranega sedeža podjetja

Naslov, na katerem je registriran sedež podjetja.

razkritje: MRS 1, 138.(a) člen

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Naslov, na katerem so na voljo konsolidirani računovodski izkazi

Naslov, na katerem je mogoče pridobiti konsolidirane računovodske izkaze, pripravljene v skladu z MSRP, končnega ali katerega koli vmesnega obvladujočega podjetja poročajočega podjetja. [glej: Konsolidirani [member]; MSRP [member]]

razkritje: MRS 27, 16.(a) člen

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Prilagojeno tehtano povprečno število uveljavljajočih se navadnih delnic

Tehtano povprečno število uveljavljajočih se navadnih delnic, ki se mu prišteje tehtano povprečno število navadnih delnic, ki bi bile izdane ob pretvorbi vseh popravljalnih potencialnih navadnih delnic v navadne delnice. [glej: Navadne delnice [member]; Tehtano povprečje [member]]

razkritje: MRS 33, 70.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

Prilagoditve za stroške amortizacije (neopr.)

Prilagoditve za stroške amortizacije (neopredmetenih sredstev) za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid; Stroški amortizacije]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration, debit

Zneski, odstranjeni iz lastniškega kapitala in vključeni v knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti), katerega pridobitev (oziroma nastanek) je bila pred tveganjem zavarovana zelo verjetna napovedana transakcija, čisti znesek po odštetju davka

Zneski, odstranjeni iz lastniškega kapitala in vključeni v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti), katerega pridobitev (oziroma nastanek) je bila pred tveganjem zavarovana zelo verjetna napovedana transakcija, čisti znesek po odštetju davka. [glej: Knjigovodska vrednost [member]]

razkritje: MSRP 7, 23.(e) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

Prilagoditve za odmerjeni davek za prejšnja obdobja

Prilagoditve za odhodek za davek (prihodek od davka), pripoznan v obdobju za odmerjeni davek za prejšnja obdobja.

primer: MRS 12, 80.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) bioloških sredstev

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) bioloških sredstev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Biološka sredstva; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) izpeljanih finančnih sredstev

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) izpeljanih finančnih sredstev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Izpeljana finančna sredstva; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) finančnih sredstev v posesti za trgovanje

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) finančnih sredstev v posesti za trgovanje za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Finančna sredstva; Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, razvrščena kot v posesti za trgovanje; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) zalog

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) zalog za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Zaloge; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(a) člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) posojil in predujmov bankam

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) posojil in predujmov bankam za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Posojila in predujmi bankam; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) posojil in predujmov strankam

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) posojil in predujmov strankam za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Posojila in predujmi strankam; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) drugih sredstev

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) drugih sredstev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Druga sredstva; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) drugih kratkoročnih sredstev

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) drugih kratkoročnih sredstev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Druga kratkoročna sredstva; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) drugih poslovnih terjatev

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) drugih poslovnih terjatev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(a) člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) pogodb o začasnem odkupu in zavarovanja z denarnimi sredstvi za izposojene vrednostne papirje

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) pogodb o začasnem odkupu in zavarovanja z denarnimi sredstvi za izposojene vrednostne papirje za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Pogodbe o začasnem odkupu in zavarovanje z denarnimi sredstvi za izposojene vrednostne papirje; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) terjatev do kupcev

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) terjatev do kupcev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(a) člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) terjatev do kupcev in drugih terjatev

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) terjatev do kupcev in drugih terjatev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Terjatve do kupcev in druge terjatve; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

Prilagoditve za odhodek za odloženi davek

Prilagoditve za odhodek za odloženi davek za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Odhodek za odloženi davek (prihodek od odloženega davka); Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

Prilagoditve za odloženi davek za prejšnja obdobja

Prilagoditve za odhodek za davek (prihodek od davka), pripoznan v obdobju za odloženi davek za prejšnja obdobja.

splošna praksa: MRS 12, 80. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

Prilagoditve za stroške amortizacije

Prilagoditve za stroške amortizacije za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Stroški amortizacije; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Prilagoditve za stroške amortizacije in izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu

Prilagoditve za stroške amortizacije in izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve) za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Izguba zaradi oslabitve; Stroški amortizacije; Izguba zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznana v poslovnem izidu; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

Prilagoditve za stroške amortizacije (opr.)

Prilagoditve za stroške amortizacije za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

Prilagoditve za prihodke od dividend

Prilagoditve za prihodke od dividend za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Prihodki iz dividend; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

Prilagoditve za izgube (dobičke) iz spremembe poštene vrednosti

Prilagoditve za izgube (dobičke) iz spremembe poštene vrednosti za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

Prilagoditve za stroške financiranja

Prilagoditve za stroške financiranja za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Stroški financiranja; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(c) člen

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

Prilagoditve za finančne prihodke

Prilagoditve za finančne prihodke za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Finančni prihodki; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

Prilagoditve za finančne prihodke (stroške financiranja)

Prilagoditve za čiste finančne prihodke ali stroške financiranja za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Finančni prihodki (stroški financiranja); Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

Prilagoditve za dobiček (izgubo) od odtujitve finančnih naložb v odvisna podjetja, skupne podvige in pridružena podjetja

Prilagoditve za dobiček (izgubo) od odtujitve finančnih naložb v odvisna podjetja, skupne podvige in pridružena podjetja za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Pridružena podjetja [member]; Skupni podvigi [member]; Odvisna podjetja [member]; Naložbe v odvisna podjetja, skupne podvige in pridružena podjetja; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Prilagoditve za dobiček (izgubo) ob odtujitvi, opredmetena osnovna sredstva

Prilagoditve za dobiček (izgubo) od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid; Opredmetena osnovna sredstva; Odtujitve, opredmetena osnovna sredstva]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

Prilagoditve za dobičke (izgube) iz spremembe poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, biološka sredstva

Prilagoditve za dobičke (izgube) iz spremembe poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, bioloških sredstev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Biološka sredstva; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

Prilagoditve za dobičke (izgube) iz spremembe poštene vrednosti izpeljanih finančnih instrumentov

Prilagoditve za dobičke (izgube) iz spremembe poštene vrednosti izpeljanih finančnih instrumentov za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Izpeljani finančni instrumenti [member]; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

Prilagoditve za dobičke (izgube) iz prilagoditve poštene vrednosti, naložbene nepremičnine

Prilagoditve za dobičke (izgube) iz spremembe poštene vrednosti naložbenih nepremičnin za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Naložbene nepremičnine; Dobički (izgube) iz prilagoditve poštene vrednosti, naložbene nepremičnine; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve, pripoznano v poslovnem izidu, dobro ime

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve pri dobrem imenu, pripoznano v poslovnem izidu, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Dobro ime; Izguba zaradi oslabitve; Izguba zaradi oslabitve, pripoznana v poslovnem izidu]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Izguba zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznana v poslovnem izidu]

splošna praksa: MRS 7, 20.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu, sredstva za raziskovanje in vrednotenje

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve) pri sredstvih za raziskovanje in vrednotenje, pripoznano v poslovnem izidu, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Sredstva za raziskovanje in vrednotenje [member]; Izguba zaradi oslabitve; Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu; Izguba zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznana v poslovnem izidu]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu, zaloge

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve) pri zalogah, pripoznano v poslovnem izidu, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Zaloge; Izguba zaradi oslabitve; Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu; Izguba zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznana v poslovnem izidu]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu, posojila in predujmi

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve) pri posojilih in predujmih, pripoznano v poslovnem izidu, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu, opredmetena osnovna sredstva

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve) pri opredmetenih osnovnih sredstvih, pripoznano v poslovnem izidu, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu; Opredmetena osnovna sredstva]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu, terjatve do kupcev in druge terjatve

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve) pri terjatvah do kupcev in drugih terjatvah, pripoznano v poslovnem izidu, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Terjatve do kupcev in druge terjatve; Izguba zaradi oslabitve; Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu; Izguba zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznana v poslovnem izidu]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

Prilagoditve za odhodke za davek od dobička

Prilagoditve za odhodke za davek iz dobička za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

razkritje: MRS 7, 35. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration, debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) odloženih prihodkov

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) odloženih prihodkov za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Odloženi prihodki; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) depozitov bank

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) depozitov bank za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Depoziti bank; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) depozitov strank

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) depozitov strank za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Depoziti strank; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) izpeljanih finančnih obveznosti

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) izpeljanih finančnih obveznosti za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Izpeljane finančne obveznosti; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz naslova zaslužkov zaposlencev

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz naslova zaslužkov zaposlencev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) finančnih obveznosti v posesti za trgovanje

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) finančnih obveznosti v posesti za trgovanje za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Finančne obveznosti; Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki ustrezajo opredelitvi „v posesti za trgovanje“; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz zavarovanja, pozavarovanja in naložbenih pogodb

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz zavarovanja, pozavarovanja in naložbenih pogodb za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Obveznosti iz pogodb o finančnih naložbah; Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) drugih kratkoročnih obveznosti

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) drugih kratkoročnih obveznosti za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Druge kratkoročne obveznosti; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) drugih obveznosti

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) drugih obveznosti za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Druge obveznosti; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) drugih obveznosti iz poslovanja

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) drugih obveznosti iz poslovanja za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(a) člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) pogodb o začasni prodaji in zavarovanja z denarnimi sredstvi za posojene vrednostne papirje

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) pogodb o začasni prodaji in zavarovanja z denarnimi sredstvi za posojene vrednostne papirje za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Pogodbe o začasni prodaji in zavarovanje z denarnimi sredstvi za posojene vrednostne papirje; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti do dobaviteljev

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti do dobaviteljev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(a) člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti do dobaviteljev in drugih poslovnih obveznosti

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti do dobaviteljev in drugih poslovnih obveznosti za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Obveznosti do dobaviteljev in druge poslovne obveznosti; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

Prilagoditve za povečanje drugih rezervacij zaradi preteka časa

Prilagoditve za povečanje drugih rezervacij zaradi preteka časa za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid; Druge rezervacije [member]]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

Prilagoditve za odhodke za obresti

Prilagoditve za odhodke za obresti za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Odhodki za obresti; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

Prilagoditve za prihodke od obresti

Prilagoditve za prihodke od obresti za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Prihodki od obresti; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

Prilagoditve za izgube (dobičke) iz odtujitve nekratkoročnih sredstev.

Prilagoditve za izgube (dobičke) iz odtujitve nekratkoročnih sredstev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Nekratkoročna sredstva; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 14. člen

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

Prilagoditve za rezervacije

Prilagoditve za rezervacije za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Rezervacije; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

Prilagoditve za uskladitev poslovnega izida

Prilagoditve za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

razkritje: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Prilagoditve za uskladitev poslovnega izida [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

Prilagoditve za plačila na podlagi delnic

Prilagoditve za plačila na podlagi delnic za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration, credit

Prilagoditve za nerazdeljene dobičke pridruženih podjetij

Prilagoditve za nerazdeljene dobičke pridruženih podjetij za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Pridružena podjetja [member]; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

Prilagoditve za nerazdeljene dobičke naložb, obračunanih po kapitalski metodi

Prilagoditve za nerazdeljene dobičke naložb, obračunanih po kapitalski metodi, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Naložbe, obračunane po kapitalski metodi; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

Prilagoditve za nerealizirane izgube (dobičke) iz tečajnih razlik

Prilagoditve za nerealizirane izgube (dobičke) iz tečajnih razlik za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

Prilagoditve za uskladitev poslovnega izida razen sprememb obratnega kapitala

Prilagoditve, razen sprememb obratnega kapitala, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

Skupna prilagoditev knjigovodskih vrednosti naložb, o katerih je bilo poročano po prejšnjih splošno sprejetih računovodskih načelih (GAAP)

Znesek skupnih prilagoditev knjigovodskih vrednosti, o katerih je bilo poročano po prejšnjih GAAP, finančnih naložb v odvisna podjetja, skupne podvige ali pridružena podjetja v prvih računovodskih izkazih podjetja po MSRP. [glej: Pridružena podjetja [member]; Knjigovodska vrednost [member]; Skupni podvigi [member]; Prejšnja GAAP [member]; Odvisna podjetja [member]; Naložbe v odvisna podjetja, skupne podvige in pridružena podjetja; MSRP [member]]

razkritje: MSRP 1, 31.(c) člen

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

Prilagoditev splošni srednji tržni ceni, vložek merjenja [member]

Ta pripadnik pomeni prilagoditev splošni srednji tržni ceni, uporabljeni kot vložek merjenja.

primer: MSRP 13, B36.(c) člen

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration, debit

Prilagoditev poslovnega izida za dividende prednostnih delnic

Prilagoditev poslovnega izida za dividende prednostnih delnic za namen izračuna poslovnega izida, ki se nanaša na imetnike navadnega lastniškega kapitala obvladujočega podjetja. [glej: Prednostne delnice [member]; Poslovni izid]

primer: MRS 33, Primer 12 Izračun in predstavljanje osnovnega in popravljenega čistega dobička na delnico (celovit primer), primer: MRS 33, 70.(a) člen

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration, debit

Odhodki splošnih služb

Znesek odhodkov, ki jih podjetje razvršča kot odhodke splošnih služb.

primer: MRS 1, 103. člen, razkritje: MRS 1, 99. člen, razkritje: MRS 26, 35.(b)(vi) člen

ifrs-full

Advances

X instant, credit

Prejeti predujmi

Znesek plačil, prejetih za blago in storitve, ki bodo dobavljeni v prihodnosti.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

Stroški oglaševanja

Znesek stroškov, ki se nanašajo na oglaševanje.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Skupna prilagoditev knjigovodskih vrednosti, o katerih je bilo poročano po prejšnjih GAAP [member]

Ta pripadnik pomeni agregatno prilagoditev knjigovodskih vrednosti, o katerih je bilo poročano v skladu s prejšnjimi GAAP. [glej: Knjigovodska vrednost [member]; Prejšnja GAAP [member]]

razkritje: MSRP 1, 30.(b) člen

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Skupno ohranjeno in ustavljeno poslovanje [member]

Ta pripadnik pomeni skupno vrednost ohranjenega in ustavljenega poslovanja. [glej: Ustavljeno poslovanje [member]; Ohranjeno poslovanje [member]]

razkritje: MSRP 5, Predstavljanje in razkrivanje

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Skupna razlika med pošteno vrednostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno, ki se še mora pripoznati v poslovnem izidu

Skupna razlika med pošteno vrednostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno za finančne instrumente, ki se še mora pripoznati v poslovnem izidu. [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

razkritje: MSRP 7, 28.(b) člen

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Posamično nepomembna pridružena podjetja skupaj [member]

Ta pripadnik pomeni skupni podatek za pridružena podjetja, ki so posamično nepomembna. [glej: Pridružena podjetja [member]]

razkritje: MSRP 12, 21.(c)(ii) člen, razkritje: MSRP 4, 39.M(b) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9, razkritje: MSRP 4, 39.J(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Posamično nepomembne poslovne združitve skupaj [member]

Ta pripadnik pomeni skupni podatek za poslovne združitve, ki so posamično nepomembne. [glej: poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B65. člen

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Posamično nepomembni skupni podvigi skupaj [member]

Ta pripadnik pomeni skupni podatek za skupne podvige, ki so posamično nepomembni. [glej: Skupni podvigi [member]]

razkritje: MSRP 12, 21.(c)(i) člen, razkritje: MSRP 4, 39.M(b) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9, razkritje: MSRP 4, 39.J(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Skupno merjenje [member]

Ta pripadnik pomeni vse vrste merjenja. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Merjenje“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 40, 32.A člen, razkritje: MRS 41, 50. člen, razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Združeni časovni sklopi [member]

Ta pripadnik pomeni združene časovne sklope. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Zapadlost“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 1, 61. člen, razkritje: MSRP 15, 120.(b)(i) člen, razkritje: MSRP 16, 97. člen, razkritje: MSRP 16, 94. člen, razkritje: MSRP 17, 109. člen – začetek veljavnosti 1.1.2021, razkritje: MSRP 17, 120. člen – začetek veljavnosti 1.1.2021, razkritje: MSRP 17, 132.(b) člen – začetek veljavnosti 1.1.2021, primer: MSRP 7, B11. člen, primer: MSRP 7, B35. člen, razkritje: MSRP 7, 23.B(a) člen

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Združene denar ustvarjajoče enote, za katere vrednost dobrega imena ali neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti ni pomembna [member]

Ta pripadnik pomeni združene denar ustvarjajoče enote, za katere vrednost dobrega imena ali neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti ni pomembna. [glej: Denar ustvarjajoče enote [member]; Dobro ime; Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

razkritje: MRS 36, 135. člen

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Združene poštene vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni združene poštene vrednosti. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Poštena vrednost kot predpostavljena vrednost“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MSRP 1, 30.(a) člen

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Kmetijski pridelki po skupinah [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

splošna praksa: MRS 41, 46.(b)(ii) člen

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Kmetijski pridelki, skupina [member]

Ta pripadnik pomeni vse kmetijske pridelke, kadar se razdružijo po skupinah. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Kmetijski pridelki po skupinah“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Kratkoročni kmetijski pridelki]

splošna praksa: MRS 41, 46.(b)(ii) člen

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

Zrakoplovi

Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja zrakoplove, ki jih podjetje uporablja pri poslovanju.

primer: MRS 16, 37.(e) člen

ifrs-full

AircraftMember

member

Zrakoplovi [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja zrakoplove, ki se uporabljajo pri poslovanju. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

primer: MRS 16, 37.(e) člen

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Letališke pristajalne pravice [member]

Ta pripadnik pomeni letališke pristajalne pravice.

splošna praksa: MRS 38, 119. člen

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Vse ravni hierarhije poštene vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni vse ravni hierarhije poštene vrednosti. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Hierarhija poštene vrednosti“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 19, 142. člen, razkritje: MSRP 13, 93.(b) člen

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Vsi ostali odseki [member]

Ta pripadnik pomeni poslovne dejavnosti in poslovne odseke, o katerih se ne poroča.

razkritje: MSRP 15, 115. člen, razkritje: MSRP 8, 16. člen

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

Konto popravkov vrednosti za kreditne izgube finančnih sredstev

Znesek konta popravkov vrednosti, ki se uporablja za evidentiranje oslabitev finančnih sredstev zaradi kreditnih izgub. [glej: Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 16. člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Popravek vrednosti za kreditne izgube [member]

Ta pripadnik pomeni konto popravkov vrednosti, ki se uporablja za evidentiranje oslabitev finančnih sredstev zaradi kreditnih izgub.

splošna praksa: MRS 12, 81.(g) člen

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member

Vsa leta zavarovalnih zahtevkov [member]

Ta pripadnik pomeni vsa leta zavarovalnih zahtevkov. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Leta zavarovalnih zahtevkov“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MSRP 17, 130. člen – začetek veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

Amortizacija (neopr.), sredstva, pripoznana na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci

Znesek amortizacije za sredstva, pripoznana na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci. [glej: Sredstva, pripoznana na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci; Stroški amortizacije (neopr.)]

razkritje: MSRP 15, 128.(b) člen

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, credit

Amortizacija (neopr.), odloženi stroški pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb

Znesek amortizacije odloženih stroškov pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb. [glej: Odloženi stroški pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb; Stroški amortizacije; Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

primer: MSRP 4, IG39.(c) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021, primer: MSRP 4, 37.(e) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

Stroški amortizacije (neopr.)

Znesek stroškov amortizacije (neopredmetena sredstva). Amortiziranje je sistematsko razporejanje amortizirljivih zneskov neopredmetenih sredstev v njihovi dobi koristnosti.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Amortizacija, neopredmetena sredstva razen dobrega imena

Znesek amortizacije neopredmetenih sredstev brez dobrega imena. [glej: Stroški amortizacije; Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

razkritje: MRS 38, 118.(e)(vi) člen

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Metoda amortiziranja, neopredmetena sredstva razen dobrega imena

Metoda amortiziranja, uporabljena za neopredmetena sredstva razen dobrega imena z določenimi dobami koristnosti. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena; Stroški amortizacije]

razkritje: MRS 38, 118.(b) člen

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

Amortizacija izgub (dobičkov) iz nakupa pozavarovanja

Znesek amortizacije odloženih izgub (dobičkov), ki izhajajo iz nakupa pozavarovanja. [glej: Stroški amortizacije; Dobički (izgube), pripoznane v poslovnem izidu ob nakupu pozavarovanja]

razkritje: MSRP 4, 37.(b)(ii) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

Amortizacijska stopnja, neopredmetena sredstva razen dobrega imena

Amortizacijska stopnja, ki se uporablja za neopredmetena sredstva razen dobrega imena. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

razkritje: MRS 38, 118.(a) člen

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Znesek, za katerega kreditni izpeljani finančni instrumenti ali podobni instrumenti, povezani s finančnimi sredstvi, določenimi za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zmanjšujejo največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju

Znesek, za katerega kreditni izpeljani finančni instrumenti ali podobni instrumenti, povezani s finančnimi sredstvi, določenimi za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zmanjšujejo največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju. [glej: Posojila in terjatve; Kreditno tveganje [member]; Izpeljani finančni instrumenti [member]; Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju; Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 9.(b) člen

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Znesek, za katerega kreditni izpeljani finančni instrumenti ali podobni instrumenti, povezani s posojili in terjatvami, zmanjšujejo največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju

Znesek, za katerega kreditni izpeljani finančni instrumenti ali podobni instrumenti, povezani s posojili in terjatvami, zmanjšujejo največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju. [glej: Posojila in terjatve; Kreditno tveganje [member]; Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju; Izpeljani finančni instrumenti [member]]

razkritje: MSRP 7, 9.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

Znesek, za katerega se je zmanjšalo stanje v dobro na kontu odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, ker se jih ne da več v celoti razveljaviti

Znesek, za katerega se je zmanjšalo stanje v dobro na kontu odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, ker se jih ne da več v celoti razveljaviti. [glej: Stanja v dobro na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

razkritje: MSRP 14, 36. člen

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

Znesek, za katerega se je zmanjšalo stanje v breme na kontu odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, ker se ga ne da več v celoti povrniti

Znesek, za katerega se je zmanjšalo stanje v breme na kontu odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, ker se ga ne da več v celoti povrniti. [glej: Stanja v breme na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

razkritje: MSRP 14, 36. člen

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

Znesek, za katerega nadomestljiva vrednost enote presega njeno knjigovodsko vrednost

Znesek, za katerega nadomestljiva vrednost denar ustvarjajoče enote (skupine enot) presega njeno knjigovodsko vrednost. [glej: Knjigovodska vrednost [member]; Denar ustvarjajoče enote [member]]

razkritje: MRS 36, 134.(f)(i) člen, razkritje: MRS 36, 135.(e)(i) člen

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Znesek, za katerega se mora vrednost, pripisana ključni predpostavki, spremeniti, da je nadomestljiva vrednost enote enaka knjigovodski vrednosti

Znesek, za katerega se mora vrednost, ki je bila pripisana ključni predpostavki, spremeniti, da je nadomestljiva vrednost enote enaka njeni knjigovodski vrednosti. [glej: Knjigovodska vrednost [member]]

razkritje: MRS 36, 134.(f)(iii) člen, razkritje: MRS 36, 135.(e)(iii) člen

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

Zneski za zagotavljanje storitev ključnega poslovodnega osebja, ki jih zagotavlja ločeno poslovodno podjetje

Znesek obveznosti, ki nastane podjetju za opravljanje storitev ključnega poslovodnega osebja, ki jih zagotovi ločeno poslovodno podjetje. [glej: Ključno poslovodno osebje podjetja ali obvladujočega podjetja [member]; Ločena poslovodna podjetja [member]]

razkritje: MRS 24, 18.A člen

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Znesek prerazvrstitev ali sprememb predstavitve

Znesek, ki se prerazvrsti, ko podjetje spremeni razvrstitev ali predstavitev v svojih računovodskih izkazih.

razkritje: MRS 1, 41.(b) člen

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Znesek, predstavljen v drugem vseobsegajočem donosu, realiziran ob odpravi pripoznanja finančne obveznosti

Znesek, predstavljen v drugem vseobsegajočem donosu, ki je bil realiziran ob odpravi pripoznanja finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje: MSRP 7, 10.(d) člen

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

Znesek, prerazvrščen iz poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos z uporabo izravnalnega pristopa

Znesek, ki se prerazvrsti iz poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos, kadar se uporablja izravnalni pristop, predstavljen kot ločena vrstična postavka v poslovnem izidu.

razkritje: MSRP 4, 35.D(a) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

Znesek, prerazvrščen iz poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos z uporabo izravnalnega pristopa, novo določena finančna sredstva

Znesek, prerazvrščen iz poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos, ki se nanaša na novo določena finančna sredstva, pri čemer se uporablja izravnalni pristop.

razkritje: MSRP 4, 39.L(f)(i) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

Znesek, prerazvrščen iz poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos z uporabo izravnalnega pristopa, pred obdavčitvijo

Znesek, pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu ob prerazvrstitvi iz poslovnega izida, kadar se uporablja izravnalni pristop, pred obdavčitvijo. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje: MSRP 4, 35.D(b) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

Znesek, prerazvrščen iz poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos z uporabo izravnalnega pristopa, čisti znesek po odštetju davka

Znesek, pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu ob prerazvrstitvi iz poslovnega izida, kadar se uporablja izravnalni pristop, čisti znesek po odštetju davka. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje: MSRP 4, 35.D(b) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

Znesek, pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu in akumuliran v lastniškem kapitalu, v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi ali skupinami za odtujitev v posesti za prodajo

Znesek, pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu in akumuliran v lastniškem kapitalu, v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi ali skupinami za odtujitev v posesti za prodajo. [glej: Nekratkoročna sredstva ali skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo; Druge rezerve; Drugi vseobsegajoči donos; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]

razkritje: MSRP 5, 38. člen, primer: MSRP 5, primer 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Znesek, pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu in akumuliran v lastniškem kapitalu, v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi ali skupinami za odtujitev v posesti za prodajo [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki izhaja iz zneskov, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu in akumuliranih v lastniškem kapitalu, ki se nanašajo na nekratkoročna sredstva ali skupine za odtujitev v posesti za prodajo. [glej: Nekratkoročna sredstva ali skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo; Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje: MSRP 5, 38. člen, primer: MSRP 5, primer 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Znesek, odstranjen iz rezerve iz varovanj denarnih tokov pred tveganjem in vključen v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem

Znesek, odstranjen iz rezerve iz varovanj denarnih tokov pred tveganjem in vključen v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem. [glej: Rezerva iz varovanj denarnih tokov pred tveganjem]

razkritje: MSRP 9, 6.5.11.(d)(i) člen, razkritje: MSRP 7, 24.E(a) člen

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe vrednosti v bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov in vključen v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe vrednosti v bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov in vključen v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem. [glej: Rezerva iz spremembe vrednosti v bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov]

razkritje: MSRP 9, 6.5.16. člen

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe vrednosti terminskih elementov terminskih pogodb in vključen v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe vrednosti terminskih elementov terminskih pogodb in vključen v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem. [glej: Rezerva iz spremembe vrednosti terminskih elementov terminskih pogodb]

razkritje: MSRP 9, 6.5.16. člen

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe časovne vrednosti opcij in vključen v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe časovne vrednosti opcij in vključen v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem. [glej: Rezerva iz spremembe časovne vrednosti opcij]

razkritje: MSRP 9, 6.5.15.(b)(i) člen

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Znesek, sporočen v poslovnem izidu z uporabo MSRP 9, finančna sredstva, za katera se uporablja izravnalni pristop

Znesek, sporočen v poslovnem izidu z uporabo MSRP 9, za finančna sredstva, za katera se uporablja izravnalni pristop.

razkritje: MSRP 4, 39.L(d)(i) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Zneski, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

splošna praksa: MSRP 4, Razkritje – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Nastali zneski, odloženi stroški pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb

Povečanje odloženih stroškov pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb, ki izhaja iz zneskov teh nastalih stroškov. [glej: Odloženi stroški pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb]

primer: MSRP 4, IG39.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021, primer: MSRP 4, 37.(e) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

Zneski, izplačljivi na poziv, ki izhajajo iz pogodb iz področja uporabe MSRP 17

Zneski, izplačljivi na poziv, ki izhajajo iz pogodb iz področja uporabe MSRP 17.

razkritje: MSRP 17, 132.(c) člen – začetek veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

Zneski za plačilo, transakcije s povezanimi strankami

Zneski za plačilo iz naslova transakcij s povezanimi strankami. [glej: Povezane stranke [member]]

razkritje: MRS 24, 20. člen, razkritje: MRS 24, 18.(b) člen

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

Drugi zneski za plačilo prevzemniku v zvezi s prenesenimi sredstvi

Zneski, ki se v zvezi s prenesenimi finančnimi sredstvi plačajo prevzemniku, razen nediskontiranih denarnih odtokov, ki bi bili ali bi lahko bili potrebni za ponoven odkup finančnih sredstev, za katera se je odpravilo pripoznanje (na primer izvršilna cena opcijske pogodbe). [glej: Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 42.E(d) člen

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

Zneski terjatev, transakcije s povezanimi strankami

Zneski terjatev iz naslova transakcij s povezanimi strankami. [glej: Povezane stranke [member]]

razkritje: MRS 24, 20. člen, razkritje: MRS 24, 18.(b) člen

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Zneski, pripoznani na dan prevzema, za vsak pomemben razred pridobljenih sredstev in prevzetih obveznosti [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Zneski, pripoznani za transakcijo, ki je bila pripoznana ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovni združitvi

Zneski, pripoznani za transakcijo, ki je bila pripoznana ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovnih združitvah. [glej: poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B64.(l)(iii) člen

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration, debit

Zneski, ki se odstranijo iz lastniškega kapitala in prilagodijo glede na pošteno vrednost finančnega sredstva ob prerazvrstitvi iz kategorije, ki se meri po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, pred obdavčitvijo

Zneski, ki se odstranijo iz lastniškega kapitala in prilagodijo glede na pošteno vrednost finančnega sredstva ob prerazvrstitvi iz kategorije, ki se meri po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, pred obdavčitvijo. [glej: Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 9, 5.6.5. člen

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration, debit

Zneski, ki se odstranijo iz lastniškega kapitala in prilagodijo glede na pošteno vrednost finančnega sredstva ob prerazvrstitvi iz kategorije, ki se meri po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, čisti znesek po odštetju davka

Zneski, ki se odstranijo iz lastniškega kapitala in prilagodijo glede na pošteno vrednost finančnega sredstva ob prerazvrstitvi iz kategorije, ki se meri po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, čisti znesek po odštetju davka. [glej: Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 9, 5.6.5. člen

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration, debit

Zneski, odstranjeni iz lastniškega kapitala in vključeni v knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti), katerega pridobitev (oziroma nastanek) je bila pred tveganjem zavarovana zelo verjetna napovedana transakcija, pred obdavčitvijo

Zneski, odstranjeni iz lastniškega kapitala in vključeni v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti), katerega pridobitev (oziroma nastanek) je bila pred tveganjem zavarovana zelo verjetna napovedana transakcija, pred obdavčitvijo. [glej: Knjigovodska vrednost [member]]

razkritje: MSRP 7, 23.(e) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Zneski, ki so predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora, ki niso bili pobotani s finančnimi sredstvi

Zneski, ki so predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora in ki niso bili pobotani s finančnimi sredstvi. [glej: Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 13.C(d) člen

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Zneski, ki so predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora, ki niso bili pobotani s finančnimi sredstvi [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Zneski, ki so predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora, ki niso bili pobotani s finančnimi obveznostmi

Zneski, ki so predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora in ki niso bili pobotani s finančnimi obveznostmi. [glej: Finančne obveznosti]

razkritje: MSRP 7, 13.C(d) člen

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Zneski, ki so predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora, ki niso bili pobotani s finančnimi obveznostmi [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

Znesek, ki bi se prerazvrstil iz poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos z uporabo izravnalnega pristopa, če se za finančna sredstva ne bi odpravila določitev

Znesek, ki bi se prerazvrstil iz poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos, če se za finančna sredstva ne bi odpravila določitev, da se zanje uporablja izravnalni pristop.

razkritje: MSRP 4, 39.L(f)(ii) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Znesek, ki bi se sporočil v poslovnem izidu, če bi se uporabljal MRS 39, finančna sredstva, za katera se uporablja izravnalni pristop

Znesek, ki bi se sporočil v poslovnem izidu za finančna sredstva, za katera se uporablja izravnalni pristop, če bi se uporabljal MRS 39.

razkritje: MSRP 4, 39.L(d)(ii) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Analiza starosti finančnih sredstev, ki so prekoračila zapadlost v plačilo, vendar niso oslabljena [text block]

Analiza starosti finančnih sredstev, ki so prekoračila zapadlost v plačilo, vendar niso oslabljena. [glej: Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 37.(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analiza kreditnih izpostavljenosti z uporabo zunanjega sistema bonitetnega ocenjevanja [text block]

Razkritje analize kreditnih izpostavljenosti z uporabo zunanjega sistema bonitetnega ocenjevanja. [glej: Kreditna izpostavljenost; Zunanje bonitetne ocene [member]]

primer: MSRP 7, IG23.(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021, primer: MSRP 7, 36.(c) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analiza kreditnih izpostavljenosti z uporabo notranjega sistema bonitetnega ocenjevanja [text block]

Razkritje analize kreditnih izpostavljenosti z uporabo notranjega sistema bonitetnega ocenjevanja. [glej: Kreditna izpostavljenost; Notranje bonitetne ocene [member]]

primer: MSRP 7, IG23.(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021, primer: MSRP 7, 36.(c) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analiza finančnih sredstev, ki so posamično določena za oslabljena [text block]

Analiza finančnih sredstev, ki so posamično določena za oslabljena, vključno z dejavniki, ki jih je podjetje upoštevalo pri določanju, da so oslabljena. [glej: Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 37.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analiza prihodkov in odhodkov [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Objava načrta o ustavitvi poslovanja [member]

Ta pripadnik pomeni objavo načrta o ustavitvi poslovanja.

primer: MRS 10, 22.(b) člen

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Objava ali začetek večjega reorganiziranja [member]

Ta pripadnik pomeni objavo ali začetek izvajanja večjega reorganiziranja.

primer: MRS 10, 22.(e) člen

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Uporabljena davčna stopnja

Uporabljena davčna stopnja za davek od dobička.

razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii) člen

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX instant

Zemljišče, ki se uporablja za kmetijstvo

Zemljišče, ki ga podjetje uporablja za kmetijstvo.

splošna praksa: MRS 41, 46.(b)(i) člen

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Dolžniški instrumenti, zavarovani s sredstvi, v posesti

Znesek dolžniških instrumentov v posesti, kritih s sredstvi, ki so njihova podlaga. [glej: Dolžniški instrumenti v posesti]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Financiranja, zavarovana s sredstvi [member]

Ta pripadnik pomeni financiranja, zavarovana s sredstvi.

primer: MSRP 12, B23.(b) člen

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Vrednostni papirji, zavarovani s sredstvi, znesek, ki prispeva k pošteni vrednosti sredstev programa

Znesek, ki ga k pošteni vrednosti sredstev programa z določenimi zaslužki prispevajo vrednostni papirji, kriti s sredstvi, ki so njihova podlaga. [glej: Sredstva programa, po pošteni vrednosti; Programi z določenimi zaslužki [member]]

primer: MRS 19, 142.(g) člen

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

Sredstva, pripoznana za pričakovano povračilo, pogojne obveznosti v poslovni združitvi

Znesek sredstev, ki so bila pripoznana za pričakovano povračilo pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni združitvi. [glej: Pogojne obveznosti [member]; Pričakovano povračilo, pogojne obveznosti v poslovni združitvi; poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen, razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

Sredstvo, pripoznano za pričakovano povračilo, druge rezervacije

Znesek sredstev, ki so bila pripoznana za pričakovano povračilo drugih rezervacij. [glej: Pričakovano povračilo, druge rezervacije; Druge rezervacije]

razkritje: MRS 37, 85.(c) člen

ifrs-full

Assets

X instant, debit

Sredstva

Datum prenehanja veljavnosti 1.1.2020: Znesek virov: (a) ki ga podjetje obvladuje zaradi preteklih poslovnih dogodkov, ter (b) iz katerega se pričakuje tok prihodnjih gospodarskih koristi v podjetje.

Začetek veljavnosti 1.1.2020: Znesek sedanjega gospodarskega vira, ki ga podjetje obvladuje zaradi preteklih poslovnih dogodkov. Gospodarski vir je pravica, ki lahko ustvari gospodarske koristi.

razkritje: MRS 1, 55. člen, razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen, razkritje: MSRP 13, 93.(b) člen, razkritje: MSRP 13, 93.(e) člen, razkritje: MSRP 8, 28.(c) člen, razkritje: MSRP 8, 23. člen

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Sredstva [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Sredstva in obveznosti [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 1, 125. člen

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Sredstva in obveznosti, razvrščena kot v posesti za prodajo [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 5, 38. člen

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Sredstva in obveznosti, razvrščena kot v posesti za prodajo [member]

Ta pripadnik pomeni sredstva in obveznosti, ki so razvrščena kot v posesti za prodajo. [glej: Nekratkoročna sredstva za prodajo [member]; Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]

razkritje: MSRP 5, 38. člen

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Sredstva in obveznosti [member]

Ta pripadnik pomeni sredstva in obveznosti. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Sredstva in obveznosti“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Sredstva; Obveznosti]

razkritje: MRS 1, 125. člen

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Sredstva in obveznosti, ki niso razvrščena kot v posesti za prodajo [member]

Ta pripadnik pomeni sredstva in obveznosti, ki niso razvrščena kot v posesti za prodajo. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Sredstva in obveznosti, razvrščena kot v posesti za prodajo“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Nekratkoročna sredstva za prodajo [member]; Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]

razkritje: MSRP 5, 38. člen

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

Sredstva in stanja v breme na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije

Znesek sredstev in stanj v breme na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije. [glej: Sredstva; Stanja v breme na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

razkritje: MSRP 14, 21. člen

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

Sredstva iz raziskovanja in vrednotenja rudnih bogastev

Znesek sredstev, ki izhajajo iz iskanja rudnih bogastev, vključno z rudninami, nafto, zemeljskim plinom in podobnimi neobnovljivimi viri, potem ko podjetje pridobi zakonske pravice za raziskovanje na določenem območju, ter ugotovitve tehnične izvedljivosti in ekonomske upravičenosti pridobivanja rudnega bogastva.

razkritje: MSRP 6, 24.(b) člen

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

Sredstva, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb

Znesek pripoznanih sredstev, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

razkritje: MSRP 4, 37.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

Zavarovanje s premoženjem v posesti, ki ga je dovoljeno prodati ali ponovno zastaviti kot zavarovanje, če s strani lastnika zavarovanja ne pride do neplačila, po pošteni vrednosti

Poštena vrednost zavarovanja premoženjem v posesti, ki ga je dovoljeno prodati ali ponovno zastaviti kot zavarovanje s premoženjem, če s strani lastnika zavarovanja ne pride do neplačila. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]

razkritje: MSRP 7, 15.(a) člen

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Sredstva v posesti za varovanje obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja [member]

Ta pripadnik pomeni sredstva v posesti za varovanje obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja, pred tveganjem. [glej: Sredstva; Obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja]

primer: MRS 7 C Uskladitev obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja, primer: MRS 7, 44.C člen

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

Sredstva, zmanjšana za kratkoročne obveznosti

Znesek sredstev, zmanjšan za znesek kratkoročnih obveznosti.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Sredstva, zmanjšana za kratkoročne obveznosti [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

Sredstva programa (obveznosti za program)

Znesek sredstev pokojninskega programa, zmanjšan za obveznosti, ki ne spadajo v aktuarsko sedanjo vrednost obljubljenih pokojnin.

razkritje: MRS 26, 35.(a) člen

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

Sredstva, pridobljena z zasegom zavarovanja s premoženjem ali z unovčitvijo drugih elementov za izboljšanje kreditne kakovosti

Znesek sredstev, ki jih je podjetje pridobilo z zasegom zavarovanja s premoženjem, ki ga poseduje kot poroštvo, ali z unovčitvijo drugih elementov za izboljšanje kreditne kakovosti (na primer jamstev) [glej: Jamstva [member]]

razkritje: MSRP 7, 38.(a) člen

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

Sredstva programa

Znesek sredstev, ki se posedujejo v pokojninskih programih. [glej: Programi z določenimi zaslužki [member]]

razkritje: MRS 26, 35.(a)(i) člen

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Sredstva, razen denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, v odvisnih podjetjih ali pridobljenih ali odtujenih poslovnih subjektih

Znesek sredstev, razen denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, v odvisnih podjetjih ali drugih poslovnih subjektih, katerih obvladovanje je pridobljeno ali izgubljeno. [glej: Odvisna podjetja [member]]

razkritje: MRS 7, 40.(d) člen

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

Sredstva, pripoznana na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci

Znesek sredstev, pripoznanih na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci. Stroški, povezani s pridobitvijo pogodbe s kupcem, so dodatni stroški za pridobitev pogodbe, ki jih podjetje ne bi imelo, če ne bi pridobilo pogodbe. Stroški, povezani z izpolnitvijo pogodbe, so stroški, neposredno povezani s pogodbo ali pričakovano pogodbo, ki jih lahko podjetje natančno določi.

razkritje: MSRP 15, 128.(a) člen

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

Sredstva, pripoznana v računovodskih izkazih podjetja, ki so povezana s strukturiranimi podjetji

Znesek sredstev, pripoznanih v računovodskih izkazih podjetja, ki so povezana z njegovimi deleži v strukturiranih podjetjih. [glej: Sredstva; Nekonsolidirana strukturirana podjetja [member]]

razkritje: MSRP 12, 29.(a) člen

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

Zavarovanje s premoženjem, prodano ali ponovno zastavljeno kot zavarovanje, če s strani lastnika zavarovanja ne pride do neplačila, po pošteni vrednosti

Poštena vrednost zavarovanja premoženjem v posesti, ki ga je bilo dovoljeno prodati ali ponovno zastaviti kot zavarovanje s premoženjem, če s strani lastnika zavarovanja ne pride do neplačila. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]

razkritje: MSRP 7, 15.(b) člen

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

Sredstva, ki jih podjetje še naprej pripoznava

Znesek prenesenih finančnih sredstev, ki jih podjetje še naprej v celoti pripoznava. [glej: Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 42.D(e) člen

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

Sredstva, ki jih podjetje še naprej pripoznava v obsegu nadaljnje udeležbe

Znesek prenesenih finančnih sredstev, ki jih podjetje še naprej pripoznava v obsegu, v katerem je v njih še naprej udeleženo. [glej: Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 42.D(f) člen

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

Sredstva, za katera se uporabljajo večje omejitve

Znesek sredstev skupine, za katera se uporabljajo večje omejitve (npr. zakonske, pogodbene in regulatorne omejitve) glede zmožnosti podjetja za dostop do ali uporabo sredstev, v konsolidiranih računovodskih izkazih.

razkritje: MSRP 12, 13.(c) člen

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

Sredstva, prenesena na strukturirana podjetja, v času prenosa

Znesek, v času prenosa, vseh sredstev, prenesenih na strukturirana podjetja. [glej: Nekonsolidirana strukturirana podjetja [member]]

razkritje: MSRP 12, 27.(c) člen

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

Sredstva iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb

Znesek sredstev iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

primer: MRS 1, 55. člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021, primer: MSRP 4, IG20.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021, primer: MSRP 4, 37.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

Sredstva iz naslova cediranega pozavarovanja

Znesek sredstev iz naslova pozavarovalnih pogodb, pri katerih je podjetje imetnik police.

primer: MRS 1, 55. člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021, primer: MSRP 4, IG20.(c) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021, primer: MSRP 4, 37.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

Sredstva z znatnim tveganjem pomembnih prilagoditev v naslednjem poslovnem letu

Znesek sredstev, za katera veljajo predpostavke, pri katerih obstaja znatno tveganje, da bo v naslednjem poslovnem letu prišlo do pomembnih prilagoditev zneskov teh sredstev.

razkritje: MRS 1, 125.(b) člen

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

Povezane obveznosti, ki jih podjetje še naprej pripoznava

Znesek obveznosti, povezanih s prenesenimi finančnimi sredstvi, ki jih podjetje še naprej v celoti pripoznava. [glej: Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 42.D(e) člen

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

Povezane obveznosti, ki jih podjetje še naprej pripoznava v obsegu nadaljnje udeležbe

Znesek obveznosti, povezanih s prenesenimi finančnimi sredstvi, ki jih podjetje še naprej pripoznava v obsegu, v katerem je v njih še naprej udeleženo. [glej: Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 42.D(f) člen

ifrs-full

AssociatesMember

member

Pridružena podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni podjetja, na katera ima naložbenik pomemben vpliv.

razkritje: MRS 24, 19.(d) člen, razkritje: MRS 27, 17.(b) člen, razkritje: MRS 27, 16.(b) člen, razkritje: MSRP 12, B4.(d) člen, razkritje: MSRP 4, 39.M(a) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9, razkritje: MSRP 4, 39.J(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AtCostMember

member

Po nabavni vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni merjenje na podlagi nabavne vrednosti. Nabavna vrednost je znesek denarnih sredstev ali njihovih ustreznikov ali pa poštena vrednost drugih nadomestil, plačanih oziroma danih za pridobitev sredstva v času njegove pridobitve ali gradnje ali, kadar je primerno, znesek, pripisan temu sredstvu ob začetnem pripoznanju v skladu s posebnimi zahtevami drugih MSRP.

razkritje: MRS 40, 32.A člen, razkritje: MRS 41, 50. člen, razkritje: MRS 41, 55. člen

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Po nabavni vrednosti ali v skladu z MSRP 16 v okviru modela poštene vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni merjenje na podlagi nabavne vrednosti ali MSRP 16, kadar podjetje praviloma uporablja model poštene vrednosti za merjenje razreda sredstev. [glej: Po nabavni vrednosti [member]]

razkritje: MRS 40, 78. člen

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Po pošteni vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni merjenje na podlagi poštene vrednosti. Poštena vrednost je cena, ki bi se prejela za prodajo sredstva ali plačala za prenos obveznosti v redni transakciji med udeleženci na trgu na datum merjenja.

razkritje: MRS 40, 32.A člen, razkritje: MRS 41, 50. člen, razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

Plačilo revizorju

Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali revizorjem podjetja.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Plačilo revizorju [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

Plačilo revizorju za revizijske storitve

Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali revizorjem podjetja za revizijske storitve.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

Plačilo revizorju za druge storitve

Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali revizorjem podjetja za storitve, ki jih podjetje na razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

Plačilo revizorju za davčne storitve

Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali revizorjem podjetja za davčne storitve.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

Odobrene obveze v zvezi s kapitalom, ki niso pogodbene

Znesek obvez v zvezi s kapitalom, ki jih je podjetje odobrilo, vendar v zvezi z njimi ni sklenilo pogodbe. [glej: Obveze v zvezi s kapitalom]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant, credit

Povprečna dejanska davčna stopnja

Odhodek za davek (prihodek od davka), deljen z računovodskim dobičkom. [glej: Računovodski dobiček]

razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii) člen

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Povprečni devizni tečaj

Povprečni devizni tečaj, ki ga uporablja podjetje. Devizni tečaj je razmerje menjave dveh valut.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Povprečno število zaposlenih

Povprečno število oseb, zaposlenih v podjetju v obdobju.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Povprečna cena instrumenta za varovanje pred tveganjem

Povprečna cena instrumenta za varovanje pred tveganjem. [glej: Instrumenti za varovanje pred tveganjem [member]]

razkritje: MSRP 7, 23.B(b) člen

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Povprečna obrestna mera instrumenta za varovanje pred tveganjem

Povprečna obrestna mera instrumenta za varovanje pred tveganjem. [glej: Instrumenti za varovanje pred tveganjem [member]]

razkritje: MSRP 7, 23.B(b) člen

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

Stanja na tekočih računih strank

Znesek stanj na tekočih računih, ki jih imajo stranke pri podjetju.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

Stanja depozitov na vpogled strank

Znesek stanj depozitov na vpogled, ki jih imajo stranke pri podjetju.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

Stanja drugih depozitov strank

Znesek stanj na depozitnih računih, ki jih imajo stranke pri podjetju, ki jih podjetje na razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

Stanja vezanih depozitov strank

Znesek stanj vezanih depozitov, ki jih imajo stranke pri podjetju.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

Stanja pri bankah

Znesek stanj denarnih sredstev pri bankah.

splošna praksa: MRS 7, 45. člen

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

Sredstva iz naslova bančnih akceptov

Znesek bančnih akceptov, pripoznanih kot sredstva.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

Obveznosti iz naslova bančnih akceptov

Znesek bančnih akceptov, pripoznanih kot obveznosti.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

Bančne in podobne provizije

Znesek bančnih in podobnih provizij, ki jih podjetje pripozna kot odhodek.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

Stanja na računih pri centralnih bankah razen obveznih depozitov rezerv

Stanja na računih pri centralnih bankah razen depozitov, ki predstavljajo obvezne rezerve. [glej: Obvezni depoziti rezerv pri centralnih bankah]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Najeta posojila pri bankah, nediskontirani denarni tokovi

Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v zvezi s posojili, najetimi pri bankah. [glej: Najeta posojila]

primer: MSRP 7, B11.D člen, primer: MSRP 7, IG31.A člen

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Bančni dolžniški instrumenti v posesti

Znesek dolžniških instrumentov v posesti podjetja, ki jih je izdala banka. [glej: Dolžniški instrumenti v posesti]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

Drugi sporazumi z banko, razvrščeni kot denarni ustrezniki

Razvrstitev denarnih ustreznikov, ki predstavljajo sporazume z banko, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Denarni ustrezniki]

splošna praksa: MRS 7, 45. člen

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, credit

Prekoračitve na tekočih računih pri bankah

Znesek, dvignjen z računa, ki presega obstoječa stanja denarnih sredstev. To se obravnava kot odobritev kratkoročnega posojila s strani banke. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]

splošna praksa: MRS 7, 45. člen

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico

Znesek čistega dobička na delnico, kadar sta osnovni in popravljeni čisti dobiček izmerjena kot enaka. [glej: Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico; Popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico]

splošna praksa: MRS 1, 85. člen

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega poslovanja

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega poslovanja. [glej: Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico]

splošna praksa: MRS 1, 85. člen

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega poslovanja, vključno s čistim gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čistim gibanjem povezanega odloženega davka

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega poslovanja, ki vključuje čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čisto gibanje povezanega odloženega davka. [glej: Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s poslovnim izidom, in čisto gibanje z njimi povezanega odloženega davka; Ohranjeno poslovanje [member]]

razkritje: MSRP 14, 26. člen

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega poslovanja

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega poslovanja. [glej: Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico]

splošna praksa: MRS 1, 85. člen

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega poslovanja, vključno s čistim gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čistim gibanjem povezanega odloženega davka

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega poslovanja, ki vključuje čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čisto gibanje povezanega odloženega davka. [glej: Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s poslovnim izidom, in čisto gibanje z njimi povezanega odloženega davka; Ustavljeno poslovanje [member]]

razkritje: MSRP 14, 26. člen

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico, vključno s čistim gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čistim gibanjem povezanega odloženega davka

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico, ki vključuje čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čisto gibanje povezanega odloženega davka. [glej: Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s poslovnim izidom, in čisto gibanje z njimi povezanega odloženega davka]

razkritje: MSRP 14, 26. člen

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico

Znesek dobička (izgube), ki se nanaša na navadne lastnike kapitala obvladujočega podjetja (števec), deljen s tehtanim povprečnim številom uveljavljajočih se navadnih delnic v obračunskem obdobju (imenovalec).

razkritje: MRS 33, 66. člen

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega poslovanja

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega poslovanja. [glej: Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico; Ohranjeno poslovanje [member]]

razkritje: MRS 33, 66. člen

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega poslovanja, vključno s čistim gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čistim gibanjem povezanega odloženega davka

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega poslovanja, ki vključuje čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čisto gibanje povezanega odloženega davka. [glej: Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s poslovnim izidom, in čisto gibanje z njimi povezanega odloženega davka; Ohranjeno poslovanje [member]]

razkritje: MSRP 14, 26. člen

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega poslovanja

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega poslovanja. [glej: Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico; Ustavljeno poslovanje [member]]

razkritje: MRS 33, 68. člen

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega poslovanja, vključno s čistim gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čistim gibanjem povezanega odloženega davka

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega poslovanja, ki vključuje čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čisto gibanje povezanega odloženega davka. [glej: Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s poslovnim izidom, in čisto gibanje z njimi povezanega odloženega davka; Ustavljeno poslovanje [member]]

razkritje: MSRP 14, 26. člen

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico, vključno s čistim gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čistim gibanjem povezanega odloženega davka

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico, ki vključuje čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čisto gibanje povezanega odloženega davka. [glej: Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s poslovnim izidom, in čisto gibanje z njimi povezanega odloženega davka]

razkritje: MSRP 14, 26. člen

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Osnovni čisti dobiček na delnico [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Opis podlage za razporejanje prihodkov od zunanjih strank na posamezne države

Opis podlage za razporejanje prihodkov od zunanjih strank na posamezne države. [glej: Prihodki]

razkritje: MSRP 8, 33.(a) člen

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Plodonosna biološka sredstva [member]

Ta pripadnik pomeni plodonosna biološka sredstva. Plodonosna biološka sredstva so tista, ki niso porabljiva. [glej: Biološka sredstva; Porabljiva biološka sredstva [member]]

primer: MRS 41, 43. člen

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

Plodonosne trajnice

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavljajo plodonosne trajnice. Plodonosna trajnica je živa rastlina, ki (a) se uporablja za proizvodnjo kmetijskih pridelkov ali preskrbo z njimi, (b) bo po pričakovanju dala pridelek v več kot enem obdobju, (c) pri kateri je verjetnost, da bo prodana kot kmetijski pridelek, zelo majhna, razen občasne prodaje odpadkov. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

primer: MRS 16, 37.(i) člen

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Plodonosne trajnice [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja plodonosne trajnice. Plodonosna trajnica je živa rastlina, ki (a) se uporablja za proizvodnjo kmetijskih pridelkov ali preskrbo z njimi, (b) bo po pričakovanju dala pridelek v več kot enem obdobju, (c) pri kateri je verjetnost, da bo prodana kot kmetijski pridelek, zelo majhna, razen občasne prodaje odpadkov. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

primer: MRS 16, 37.(i) člen

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration, debit

Izplačane pokojnine ali obveznosti za izplačilo pokojnin

Znesek izplačanih pokojnin ali obveznosti za izplačilo pokojnin za pokojninske programe.

razkritje: MRS 26, 35.(b)(v) člen

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

Najboljša ocena pogodbenih denarnih tokov za pridobljene terjatve na datum prevzema, za katere se ne pričakuje, da bodo izterjani.

Najboljša ocena pogodbenih denarnih tokov na datum prevzema, za katere se ne pričakuje, da bodo izterjani, za terjatve, pridobljene v poslovni združitvi. [glej: poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B64.(h)(iii) člen

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

Biološka sredstva

Vrednost živih živali ali rastlin, pripoznanih kot sredstva.

razkritje: MRS 1, 54.(f) člen, razkritje: MRS 41, 50. člen, primer: MRS 41, 43. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biološka sredstva, starost [member]

Ta pripadnik pomeni vsa biološka sredstva, kadar se razdružijo po starosti. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Biološka sredstva po starosti“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Biološka sredstva]

primer: MRS 41, 43. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biološka sredstva [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

splošna praksa: MRS 41, 50. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biološka sredstva po starosti [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

primer: MRS 41, 43. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biološka sredstva po skupinah [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 41, 41. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biološka sredstva po vrstah [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

primer: MRS 41, 43. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biološka sredstva, skupina [member]

Ta pripadnik pomeni vsa biološka sredstva, kadar se razdružijo po skupinah. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Biološka sredstva po skupinah“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Biološka sredstva]

razkritje: MRS 41, 41. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biološka sredstva [member]

Ta pripadnik pomeni žive živali ali rastline. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Biološka sredstva“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

splošna praksa: MRS 41, 50. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

Biološka sredstva, zastavljena kot poroštvo za obveznosti

Vrednost bioloških sredstev, zastavljenih kot poroštvo za obveznosti. [glej: Biološka sredstva]

razkritje: MRS 41, 49.(a) člen

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biološka sredstva, vrsta [member]

Ta pripadnik pomeni vsa biološka sredstva, kadar se razdružijo po vrstah. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Biološka sredstva po vrstah“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Biološka sredstva]

primer: MRS 41, 43. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

Biološka sredstva, katerih lastninska pravica je omejena

Vrednost bioloških sredstev, katerih lastninska pravica je omejena. [glej: Biološka sredstva]

razkritje: MRS 41, 49.(a) člen

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

Izdane obveznice

Vrednost obveznic, ki jih je izdalo podjetje.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Izdane obveznice, nediskontirani denarni tokovi

Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v zvezi z izdanimi obveznicami. [glej: Izdane obveznice]

primer: MSRP 7, B11.D člen, primer: MSRP 7, IG31.A člen

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Stroški izposojanja [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Usredstveni stroški izposojanja

Znesek obresti in drugih stroškov, ki nastanejo podjetju v zvezi z izposojanjem finančnih sredstev, ki jih je mogoče neposredno pripisati nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi in ki predstavljajo del nabavne vrednosti tega sredstva.

razkritje: MRS 23, 26.(a) člen

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Nastali stroški izposojanja

Znesek obresti in drugih stroškov podjetja, ki nastanejo v zvezi z izposojanjem finančnih sredstev.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

Stroški izposojanja, pripoznani kot odhodek

Znesek obresti in drugih stroškov podjetja, ki nastanejo v zvezi z izposojanjem finančnih sredstev in se pripoznajo kot odhodek.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

Najeta posojila

Znesek neporavnanih finančnih sredstev, ki jih je podjetje dolžno odplačati.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Najeta posojila [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Najeta posojila, prilagoditev obrestne osnove

Prilagoditev osnove (referenčne mere), uporabljene za izračun obrestne mere za najeta posojila. [glej: Najeta posojila]

splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Najeta posojila po imenih [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Najeta posojila po imenih [member]

Ta pripadnik pomeni vsa najeta posojila, kadar se razdružijo po imenih. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Najeta posojila po imenih“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Najeta posojila]

splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Najeta posojila, po vrstah [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Najeta posojila, obrestna mera

Obrestna mera za najeta posojila. [glej: Najeta posojila]

splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Najeta posojila, obrestna osnova

Osnova (referenčna mera), uporabljena za izračun obrestne mere za najeta posojila. [glej: Najeta posojila]

splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Najeta posojila, zapadlost

Zapadlost najetih posojil. [glej: Najeta posojila]

splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Najeta posojila, izvirna valuta

Valuta, v kateri so denominirana najeta posojila. [glej: Najeta posojila]

splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Najeta posojila, pripoznana na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za najeta posojila, prevzeta v poslovni združitvi. [glej: Najeta posojila; poslovne združitve [member]]

splošna praksa: MSRP 3, B64.(i) člen

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Spodnja vrednost razpona [member]

Ta pripadnik pomeni spodnjo vrednost razpona.

primer: MSRP 13, IE63. člen, primer: MSRP 13, B6. člen, razkritje: MSRP 14, 33.(b) člen, razkritje: MSRP 17, 120. člen – začetek veljavnosti 1.1.2021, razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen, splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

Blagovne znamke

Znesek neopredmetenih sredstev, ki predstavljajo pravice do skupine dopolnilnih sredstev, kot je trgovska znamka (ali storitvena znamka) in z njo povezano trgovsko ime, formule, recepti in tehnološko znanje. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

primer: MRS 38, 119.(a) člen

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Blagovne znamke [member]

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki predstavljajo pravice do skupine dopolnilnih sredstev, kot je trgovska znamka (ali storitvena znamka) in z njo povezano trgovsko ime, formule, recepti in tehnološko znanje. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

primer: MRS 38, 119.(a) člen

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Pravice do predvajanja [member]

Ta pripadnik pomeni pravice do predvajanja.

splošna praksa: MRS 38, 119. člen

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration, debit

Odhodki iz naslova posredniških provizij

Znesek odhodkov, pripoznanih za posredniške provizije, zaračunane podjetju.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

Prihodki iz naslova posredniških provizij

Znesek prihodkov, pripoznanih za posredniške provizije, ki jih zaračuna podjetje.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

Zgradbe

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja amortizirljiva poslopja in podobne zgradbe, ki jih ima podjetje za uporabo pri poslovanju. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

splošna praksa: MRS 16, 37. člen

ifrs-full

BuildingsMember

member

Zgradbe [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja amortizirljiva poslopja in podobne zgradbe, ki jih ima podjetje za uporabo pri poslovanju. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

splošna praksa: MRS 16, 37. člen

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Poslovne združitve [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 3, B64. člen

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Poslovne združitve [member]

Ta pripadnik pomeni transakcijo ali drug poslovni dogodek, v katerem prevzemnik pridobi obvladovanje enega ali več poslovnih subjektov. Transakcije, ki se včasih imenujejo „prave spojitve“ ali „spojitve enakih“, so prav tako poslovne združitve, kot se ta izraz uporablja v MSRP 3.

razkritje: MSRP 3, B64. člen

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

Preklic trezorskih delnic

Vrednost trezorskih delnic, preklicanih v obdobju. [glej: Trezorske delnice]

splošna praksa: MRS 1, 106.(d) člen

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

Obveze v zvezi s kapitalom

Znesek prihodnjih kapitalskih izdatkov, ki se jih je podjetje obvezalo potrošiti.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Obveze v zvezi s kapitalom [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

Stopnja kapitalizacije, vložek merjenja [member]

Ta pripadnik pomeni stopnjo kapitalizacije, ki se uporablja kot vložek merjenja.

primer: MSRP 13, 93.(d) člen, primer: MSRP 13, IE63. člen

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Usredstvovalna mera (mera kapitalizacije) stroškov izposojanja, primernih za usredstvovanje

Tehtano povprečje obresti in drugih stroškov, ki jih ima podjetje z izposojanjem, ki se nanaša na tista najeta posojila podjetja, ki v obdobju še niso poravnana, razen na posojila, ki so bila namenjena izključno za pridobitev sredstva v pripravi. [glej: Tehtano povprečje [member]; Najeta posojila]

razkritje: MRS 23, 26.(b) člen

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Usredstveni izdatki za razvijanje [member]

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki izhaja iz izdatkov za razvijanje, ki so se usredstvili pred začetkom proizvajanja ali uporabe za poslovne namene. Neopredmeteno sredstvo se lahko pripozna samo, če lahko podjetje dokaže vse od naslednjega: (a) strokovno izvedljivosti dokončanja neopredmetenega sredstva, tako da bo na voljo za uporabo ali prodajo; (b) svoj namen dokončati neopredmeteno sredstvo in ga uporabiti ali prodati; (c) svojo sposobnost uporabiti ali prodati neopredmeteno sredstvo; (d) kako bo neopredmeteno sredstvo ustvarjalo verjetne prihodnje gospodarske koristi. Med drugim podjetje lahko pojasni obstoj trga za učinke neopredmetenega sredstva ali za neopredmeteno sredstvo samo, ali – če se bo uporabljalo znotraj podjetja – koristnost neopredmetenega sredstva; (e) razpoložljivost ustreznih tehničnih, finančnih in drugih dejavnikov za dokončanje razvijanja in za uporabo ali prodajo neopredmetenega sredstva; in (f) svojo sposobnost zanesljivo izmeriti vrednost porabe, ki se pripisuje neopredmetenemu sredstvu v času njegovega razvijanja.

splošna praksa: MRS 38, 119. člen

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

Rezerva za odkup kapitala

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja rezervo za odkup lastnih delnic podjetja.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Rezerva za odkup kapitala [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki predstavlja rezervo za odkup lastnih delnic podjetja.

splošna praksa: MRS 1, 108. člen

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitalske zahteve [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 1, 136. člen

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitalske zahteve [member]

Ta pripadnik pomeni kapitalske zahteve, ki veljajo za podjetje. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Kapitalske zahteve“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 1, 136. člen

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

Kapitalska rezerva

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja kapitalske rezerve.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitalska rezerva [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki predstavlja kapitalske rezerve.

splošna praksa: MRS 1, 108. člen

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Knjigovodska vrednost, akumulirana amortizacija, amortizacija in oslabitev in bruto knjigovodska vrednost [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 16, 73.(d) člen, razkritje: MRS 16, 73.(e) člen, razkritje: MRS 38, 118.(c) člen, razkritje: MRS 38, 118.(e) člen, razkritje: MRS 40, 76. člen, razkritje: MRS 40, 79.(c) člen, razkritje: MRS 40, 79.(d) člen, razkritje: MRS 41, 50. člen, razkritje: MRS 41, 54.(f) člen, razkritje: MSRP 3, B67.(d) člen, razkritje: MSRP 7, 35.H člen, razkritje: MSRP 7, 35.I člen, splošna praksa: MSRP 7, IG29. člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021, splošna praksa: MSRP 7, 37.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Knjigovodska vrednost [member]

Ta pripadnik pomeni znesek, s katerim se sredstvo pripozna v izkazu finančnega položaja (po odštetju vseh nabranih amortizacijskih odpisov in nabranih izgub zaradi oslabitve). Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Knjigovodska vrednost, akumulirana amortizacija, amortizacija in oslabitev in bruto knjigovodska vrednost“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Stroški amortizacije; Izguba zaradi oslabitve]

razkritje: MRS 16, 73.(e) člen, razkritje: MRS 38, 118.(e) člen, razkritje: MRS 40, 76. člen, razkritje: MRS 40, 79.(d) člen, razkritje: MRS 41, 50. člen, razkritje: MSRP 3, B67.(d) člen, razkritje: MSRP 7, 35.H člen, razkritje: MSRP 7, 35.I člen, primer: MSRP 7, IG29.(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021, primer: MSRP 7, 37.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

Cash

X instant, debit

Denarna sredstva

Znesek denarja v blagajni in depozitov na vpogled. [glej: Denar v blagajni]

splošna praksa: MRS 7, 45. člen

ifrs-full

CashAbstract

 

Denarna sredstva [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

Denarni predujmi in posojila od povezanih strank

Denarni pritok iz predujmov in posojil od povezanih strank. [glej: Povezane stranke [member]; Prejeti predujmi]

splošna praksa: MRS 7, 17. člen

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Denarni predujmi in posojila drugim strankam, razvrščeni kot naložbene aktivnosti

Znesek denarnih predujmov in posojil drugim strankam (razen predujmov in posojil finančne institucije), razvrščenih kot naložbene dejavnosti.

primer: MRS 7, 16.(e) člen

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

Denarni predujmi in posojila povezanim strankam

Denarni odtok za predujme in posojila povezanim strankam. [glej: Povezane stranke [member]]

splošna praksa: MRS 7, 16. člen

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

Stanja denarnih sredstev in stanja na računih pri centralnih bankah

Znesek stanj denarnih sredstev in stanj na računih pri centralnih bankah.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

Znesek denarja v blagajni in depozitov na vpogled skupaj s kratkoročnimi, hitro unovčljivimi naložbami, ki so takoj pretvorljive v znane zneske denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno. [glej: Denarna sredstva; Denarni ustrezniki]

razkritje: MRS 1, 54.(i) člen, razkritje: MRS 7, 45. člen, razkritje: MSRP 12, B13.(a) člen

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki, znesek, ki prispeva k pošteni vrednosti sredstev programa

Znesek, ki ga k pošteni vrednosti sredstev programa z določenimi zaslužki prispevajo denarna sredstva in njihovi ustrezniki. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki; Sredstva programa, po pošteni vrednosti; Programi z določenimi zaslužki [member]]

primer: MRS 19, 142.(a) člen

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki, razvrščeni kot del skupine za odtujitev v posesti za prodajo

Znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki so razvrščeni kot del skupine za odtujitev v posesti za prodajo. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]

splošna praksa: MRS 7, 45. člen

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki v posesti podjetja, ki niso na razpolago za uporabo v skupini

Vrednost pomembnih stanj denarnih sredstev ali denarnih ustreznikov, ki jih poseduje podjetje, a niso na razpolago za uporabo v skupini. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]

razkritje: MRS 7, 48. člen

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki, če se razlikujejo od izkaza finančnega položaja

Znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v izkazu denarnih tokov, kadar se razlikuje od zneska denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v izkazu finančnega položaja. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]

splošna praksa: MRS 7, 45. člen

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki, če se razlikujejo od izkaza finančnega položaja [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki v odvisnih podjetjih ali pridobljenih ali odtujenih poslovnih subjektih

Znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v odvisnih podjetjih ali drugih poslovnih subjektih, katerih obvladovanje je pridobljeno ali izgubljeno. [glej: Odvisna podjetja [member]; Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]

razkritje: MRS 7, 40.(c) člen

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki, pripoznani na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za denarna sredstva in njihove ustreznike, pridobljene v poslovni združitvi. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki; poslovne združitve [member]]

splošna praksa: MSRP 3, B64.(i) člen

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Dano zavarovanje z denarnimi sredstvi, ki je predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora in ki ni bilo pobotano s finančnimi obveznostmi

Vrednost danega zavarovanja z denarnimi sredstvi, ki je predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora in ki ni bilo pobotano s finančnimi obveznostmi. [glej: Finančne obveznosti]

primer: MSRP 7, IG40.D člen, primer: MSRP 7, 13C.(d)(ii) člen

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Prejeto zavarovanje z denarnimi sredstvi, ki je predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora in ki ni bilo pobotano s finančnimi sredstvi

Vrednost prejetega zavarovanja z denarnimi sredstvi, ki je predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora in ki ni bilo pobotano s finančnimi sredstvi. [glej: Finančna sredstva]

primer: MSRP 7, IG40.D člen, primer: MSRP 7, 13C.(d)(ii) člen

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

Denarni ustrezniki

Znesek kratkoročnih, hitro unovčljivih naložb, ki so takoj pretvorljive v znane zneske denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno.

splošna praksa: MRS 7, 45. člen

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Denarni ustrezniki [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Varovanja denarnih tokov pred tveganjem [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Varovanja denarnih tokov pred tveganjem [member]

Ta pripadnik pomeni varovanja pred izpostavljenostjo spremenljivosti denarnih tokov, ki (a) jih je mogoče pripisati posameznemu tveganju, povezanem s pripoznanim sredstvom ali obveznostjo (kot so vsa ali nekatera prihodnja plačila obresti za dolg s spremenljivo obrestno mero) ali zelo verjetnimi napovedanimi transakcijami, in (b) lahko vplivajo na poslovni izid. [glej: Varovanja pred tveganjem [member]]

razkritje: MRS 39, 86.(b) člen, razkritje: MSRP 7, 24.A člen, razkritje: MSRP 7, 24.B člen, razkritje: MSRP 7, 24.C člen

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Denarni tokovi iz ohranjenega in ustavljenega poslovanja [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Denarni tokovi, ki izhajajo iz izgube obvladovanja odvisnih podjetij ali drugih poslovnih enot, razvrščeni kot naložbene aktivnosti.

Skupni denarni tokovi, ki izhajajo iz izgube obvladovanja odvisnih podjetij ali drugih poslovnih enot, razvrščeni kot naložbene aktivnosti. [glej: Odvisna podjetja [member]]

razkritje: MRS 7, 39. člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

Denarni tokovi iz (uporabljeni pri) zmanjšanja (povečanju) denarnih sredstev in njihovih ustreznikov z omejitvami

Denarni pritok (odtok) zaradi zmanjšanja (povečanja) denarnih sredstev in njihovih ustreznikov z omejitvami. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki z omejitvami]

splošna praksa: MRS 7, 16. člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

Denarni tokovi iz (uporabljeni pri) zmanjšanja (povečanju) kratkoročnih depozitov in naložb

Denarni pritok (odtok) zaradi zmanjšanja (povečanja) kratkoročnih depozitov in naložb.

splošna praksa: MRS 7, 16. člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Denarni tokovi iz (uporabljeni pri) raziskovanja in vrednotenja rudnih bogastev, razvrščeni kot naložbene aktivnosti

Denarni tokovi, ki izhajajo iz (so uporabljeni pri) iskanja rudnih bogastev, vključno z rudninami, nafto, zemeljskim plinom in podobnimi neobnovljivimi viri, potem ko podjetje pridobi zakonske pravice za raziskovanje na določenem območju, ter ugotovitev tehnične izvedljivosti in ekonomske upravičenosti pridobivanja rudnega bogastva, razvrščeni kot naložbene aktivnosti.

razkritje: MSRP 6, 24.(b) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

Denarni tokovi iz raziskovanja (uporabljeni pri raziskovanju) in vrednotenja rudnih bogastev, razvrščeni kot poslovne aktivnosti

Denarni tokovi, ki izhajajo iz iskanja rudnih bogastev (so uporabljeni pri iskanju rudnih bogastev), vključno z rudninami, nafto, zemeljskim plinom in podobnimi neobnovljivimi viri, potem ko podjetje pridobi zakonske pravice za raziskovanje na določenem območju, ter ugotovitev tehnične izvedljivosti in ekonomske upravičenosti pridobivanja rudnega bogastva, razvrščeni kot poslovne aktivnosti.

razkritje: MSRP 6, 24.(b) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja)

Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja), ki so dejavnosti, katerih posledice so spremembe obsega in sestave vplačanega lastniškega kapitala in najetih posojil podjetja.

razkritje: MRS 7, 10. člen, razkritje: MRS 7, 50.(d) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja), ohranjeno poslovanje

Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja) podjetja, povezani z ohranjenim poslovanjem. [glej: Ohranjeno poslovanje [member]; Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja)]

razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja), ustavljeno poslovanje

Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja) podjetja, povezani z ustavljenim poslovanjem. [glej: Ustavljeno poslovanje [member]; Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja)]

razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

Denarni tokovi iz (uporabljeni pri) povečanja (zmanjšanju) kratkoročnih posojil

Denarni pritok (odtok) zaradi povečanja (zmanjšanja) najetih kratkoročnih posojil. [glej: Kratkoročna najeta posojila]

splošna praksa: MRS 7, 17. člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

Denarni tokovi iz (uporabljeni pri) povečanj poslovne sposobnosti

Skupni znesek denarnih tokov, ki predstavlja povečanja sposobnosti podjetja za izvajanje poslovnih aktivnosti (na primer merjeno z enotami izložka na dan).

primer: MRS 7, 50.(c) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

Denarni tokovi iz zavarovalnih pogodb (uporabljeni pri zavarovalnih pogodbah)

Denarni tokovi iz zavarovalnih pogodb (uporabljeni pri zavarovalnih pogodbah). [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

razkritje: MSRP 4, 37.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri naložbenih aktivnostih)

Denarni tokovi iz (uporabljeni pri) naložbenih aktivnosti, ki so pridobivanje in odtujevanje dolgoročnih sredstev in drugih naložb, ki ne spadajo med denarne ustreznike.

razkritje: MRS 7, 10. člen, razkritje: MRS 7, 50.(d) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri naložbenih aktivnostih) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri naložbenih aktivnostih), ohranjeno poslovanje

Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri naložbenih aktivnostih) podjetja, povezani z ohranjenim poslovanjem. [glej: Ohranjeno poslovanje [member]; Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri naložbenih aktivnostih)]

razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri naložbenih aktivnostih), ustavljeno poslovanje

Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri naložbenih aktivnostih) podjetja, povezani z ustavljenim poslovanjem. [glej: Ustavljeno poslovanje [member]; Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri naložbenih aktivnostih)]

razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

Denarni tokovi iz (uporabljeni pri) ohranjanja poslovne sposobnosti

Skupni znesek denarnih tokov, ki so potrebni za ohranjanje sedanje sposobnosti podjetja za izvajanje poslovnih aktivnosti (na primer merjeno z enotami izložka na dan).

primer: MRS 7, 50.(c) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih)

Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih), ki so glavne aktivnosti, ki prinašajo dobiček podjetja, in druge aktivnosti, ki niso naložbene aktivnosti ali aktivnosti financiranja. [glej: Prihodki]

razkritje: MRS 7, 10. člen, razkritje: MRS 7, 50.(d) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih), ohranjeno poslovanje

Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih) podjetja, povezani z ohranjenim poslovanjem. [glej: Ohranjeno poslovanje [member]; Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih)]

razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih), ustavljeno poslovanje

Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih) podjetja, povezani z ustavljenim poslovanjem. [glej: Ustavljeno poslovanje [member]; Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih)]

razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Denarni tokovi iz poslovanja (uporabljeni pri poslovanju)

Denarni tokovi iz poslovanja (uporabljeni pri poslovanju) podjetja.

primer: MRS 7 A Izkaz denarnih tokov za podjetje, ki ni finančna institucija, primer: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Denarni tokovi iz poslovanja (uporabljeni pri poslovanju) pred spremembami obratnega kapitala

Denarni pritok (odtok) iz poslovanja podjetja pred spremembami obratnega kapitala.

primer: MRS 7 A Izkaz denarnih tokov za podjetje, ki ni finančna institucija, splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

Denarni tokovi, uporabljeni pri raziskovalnih in razvojnih dejavnostih

Denarni odtok za raziskovalne in razvojne dejavnosti.

splošna praksa: MRS 7, 16. člen

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Denarni tokovi, uporabljeni za pridobitev obvladovanja odvisnih podjetij ali drugih poslovnih enot, razvrščeni kot naložbene aktivnosti

Skupni denarni tokovi, uporabljeni za pridobitev obvladovanja odvisnih podjetij ali drugih poslovnih enot, razvrščeni kot naložbene aktivnosti. [glej: Odvisna podjetja [member]]

razkritje: MRS 7, 39. člen

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

Denar v blagajni

Znesek denarja, ki ga ima podjetje. To ne vključuje depozitov na vpogled.

splošna praksa: MRS 7, 45. člen

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

Denarni odtok za najeme

Denarni odtok za najeme.

razkritje: MSRP 16, 53.(g) člen

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, debit

Plačana denarna sredstva, obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb.

Zmanjšanje obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb, ki izhaja iz plačanih denarnih sredstev. [glej: Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb]

primer: MSRP 4, IG37.(c) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021, primer: MSRP 4, 37.(e) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Denarna plačila za standardizirane in nestandardizirane terminske pogodbe, opcije in zamenjave, razvrščena kot naložbene aktivnosti

Denarni odtok za standardizirane in nestandardizirane terminske pogodbe, opcije in zamenjave, razen če se take pogodbe posedujejo za posredovanje ali trgovanje ali so plačila razvrščena kot aktivnosti financiranja.

primer: MRS 7, 16.(g) člen

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Denarni prejemki iz standardiziranih in nestandardiziranih terminskih pogodb, opcij in zamenjav, razvrščeni kot naložbene aktivnosti

Denarni pritok iz standardiziranih in nestandardiziranih terminskih pogodb, opcij in zamenjav, razen če se take pogodbe posedujejo za posredovanje ali trgovanje ali so prejemki razvrščeni kot aktivnosti financiranja.

primer: MRS 7, 16.(h) člen

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Denarni prejemki iz predujmov in posojil drugim strankam, razvrščeni kot naložbene aktivnosti.

Denarni pritok iz vračila predujmov in posojil drugim strankam (razen iz vračil predujmov in posojil finančne institucije), razvrščen kot naložbene aktivnosti.

primer: MRS 7, 16.(f) člen

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

Denarni prejemki iz vračila predujmov in posojil povezanim strankam

Denarni pritok iz predujmov in posojil povezanim strankam, ki se vrnejo podjetju. [glej: Povezane stranke [member]]

splošna praksa: MRS 7, 16. člen

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

Denarna vračila predujmov in posojil od povezanih strank

Denarni odtok za vračila predujmov in posojil od povezanih strank. [glej: Povezane stranke [member]; Prejeti predujmi]

splošna praksa: MRS 7, 17. člen

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

Prenesena denarna sredstva

Poštena vrednost denarnih sredstev, prenesenih kot nadomestilo v poslovni združitvi, na datum prevzema. [glej: poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B64.(f)(i) člen

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Kategorije sredstev, pripoznanih na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 15, 128.(a) člen

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Kategorije sredstev, pripoznanih na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci [member]

Ta pripadnik pomeni vse kategorije sredstev, pripoznanih na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Kategorije sredstev, pripoznanih na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Sredstva, pripoznana na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci]

razkritje: MSRP 15, 128.(a) člen

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorije kratkoročnih finančnih sredstev [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorije kratkoročnih finančnih obveznosti [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Kategorije finančnih sredstev [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Kategorije finančnih sredstev [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 7, 8. člen

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorije finančnih obveznosti [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Kategorije finančnih obveznosti [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 7, 8. člen

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorije nekratkoročnih finančnih sredstev [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorije nekratkoročnih finančnih obveznosti [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Kategorije povezanih strank [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 24, 19. člen

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

Povečanje (zmanjšanje) zneska, pripoznanega za terjatev za odloženi davek pred prevzemom

Povečanje (zmanjšanje) prevzemnikove terjatve za odloženi davek pred prevzemom, ki izhaja iz poslovne združitve, ki spremeni verjetnost realizacije terjatve s strani prevzemnika. [glej: Terjatve za odloženi davek; poslovne združitve [member]]

razkritje: MRS 12, 81.(j) člen

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Sprememba vrednosti v bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Sprememba vrednosti terminskih elementov nestandardiziranih terminskih pogodb [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Sprememba časovne vrednosti opcij [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Spremembe skupne razlike med pošteno vrednostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno, ki se še mora pripoznati v poslovnem izidu [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Spremembe konta popravkov vrednosti za kreditne izgube finančnih sredstev [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

Povečanje (zmanjšanje) bioloških sredstev

Povečanje (zmanjšanje) bioloških sredstev. [glej: Biološka sredstva]

razkritje: MRS 41, 50. člen

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Spremembe bioloških sredstev [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Spremembe pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni združitvi [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Spremembe odloženih stroškov pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Spremembe obveznosti (terjatve) za odloženi davek [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala. [glej: Lastniški kapital]

razkritje: MRS 1, 106.(d) člen

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Spremembe lastniškega kapitala [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Opis sprememb izpostavljenosti tveganju

Opis sprememb izpostavljenosti tveganjem, ki izhajajo iz finančnih instrumentov. [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

razkritje: MSRP 7, 33.(c) člen

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Spremembe pri merjenju poštene vrednosti, sredstva [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Spremembe pri merjenju poštene vrednosti, lastni kapitalski instrumenti podjetja [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Spremembe pri merjenju poštene vrednosti, obveznosti [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Spremembe pri merjenju poštene vrednosti kreditnega izpeljanega finančnega instrumenta [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančnih sredstev, določenih kot merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja finančnih sredstev

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančnega sredstva (ali skupine finančnih sredstev), določenega kot merjenega po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja tega sredstva, določeno: (a) kot znesek spremembe njihove poštene vrednosti, ki ga ni mogoče pripisati spremembam tržnih razmer, ki povzročajo tržno tveganje; ali (b) z uporabo druge metode, ki po mnenju podjetja natančneje odraža znesek spremembe njihove poštene vrednosti, ki se ga lahko pripiše spremembam kreditnega tveganja sredstev. [glej: Kreditno tveganje [member]; Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 9.(c) člen

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s finančnimi sredstvi, določenimi za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s finančnimi sredstvi, določenimi kot merjenimi po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Izpeljani finančni instrumenti [member]; Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 9.(d) člen

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančne obveznosti, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja obveznosti

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančne obveznosti, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja te obveznosti. [glej: Kreditno tveganje [member]]

razkritje: MSRP 7, 10.A(a) člen, razkritje: MSRP 7, 10.(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti posojil ali terjatev, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja finančnih sredstev

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti posojil ali terjatev, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja posojil in terjatev, določeno: (a) kot znesek spremembe njihove poštene vrednosti, ki ga ni mogoče pripisati spremembam tržnih razmer, ki povzročajo tržno tveganje; ali (b) z uporabo druge metode, ki po mnenju podjetja natančneje odraža znesek spremembe njihove poštene vrednosti, ki se ga lahko pripiše spremembam kreditnega tveganja sredstev. [glej: Kreditno tveganje [member]; Tržno tveganje [member]]

razkritje: MSRP 7, 9.(c) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s posojili ali terjatvami

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s posojili ali terjatvami. [glej: Izpeljani finančni instrumenti [member]]

razkritje: MSRP 7, 9.(d) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

Povečanje (zmanjšanje) dobrega imena

Povečanje (zmanjšanje) dobrega imena. [glej: Dobro ime]

razkritje: MSRP 3, B67.(d) člen

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Spremembe dobrega imena [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

Spremembe zavarovalnih pogodb za uskladitev po sestavinah [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

Spremembe zavarovalnih pogodb za uskladitev po preostalem kritju in nastalih škodah [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Spremembe neopredmetenih sredstev in dobrega imena [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev razen dobrega imena

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev razen dobrega imena. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

razkritje: MRS 38, 118.(e) člen

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Spremembe neopredmetenih sredstev razen dobrega imena [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration, debit

Zmanjšanje (povečanje) zalog dokončanih proizvodov in nedokončane proizvodnje

Zmanjšanje (povečanje) zalog dokončanih proizvodov in nedokončane proizvodnje. [glej: Zaloge; Kratkoročni dokončani proizvodi; Kratkoročna nedokončana proizvodnja]

primer: MRS 1, 102. člen, razkritje: MRS 1, 99. člen

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

Povečanje (zmanjšanje) naložbenih nepremičnin

Povečanje (zmanjšanje) naložbenih nepremičnin. [glej: Naložbene nepremičnine]

razkritje: MRS 40, 79.(d) člen, razkritje: MRS 40, 76. člen

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Spremembe naložbenih nepremičnin [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Spremembe obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Spremembe obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Opis sprememb metod in predpostavk, uporabljenih pri pripravi analize občutljivosti

Opis sprememb metod in predpostavk, uporabljenih pri pripravi analize občutljivosti za vrste tržnih tveganj, ki jim je izpostavljeno podjetje. [glej: Tržno tveganje [member]]

razkritje: MSRP 7, 40.(c) člen

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Opis sprememb metod za merjenje tveganja

Opis sprememb metod, ki se uporabljajo za merjenje tveganj, ki izhajajo iz finančnih instrumentov. [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

razkritje: MSRP 7, 33.(c) člen

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Spremembe čistih sredstev, ki so na voljo za pokojnine [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Spremembe čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Spremembe nominalnega zneska kreditnega izpeljanega finančnega instrumenta [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Spremembe števila izdanih uveljavljajočih se delnic [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Opis sprememb ciljev, usmeritev in postopkov za obvladovanje tveganja

Opis sprememb ciljev, usmeritev in postopkov za obvladovanje tveganj, ki izhajajo iz finančnih instrumentov. [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

razkritje: MSRP 7, 33.(c) člen

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration, credit

Povečanje (zmanjšanje) drugih rezervacij

Povečanje (zmanjšanje) drugih rezervacij. [glej: Druge rezervacije]

razkritje: MRS 37, 84. člen

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Spremembe drugih rezervacij [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Povečanje (zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev

Povečanje (zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

razkritje: MRS 16, 73.(e) člen

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Spremembe opredmetenih osnovnih sredstev [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Spremembe stanj v dobro na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Spremembe stanj v breme na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Spremembe pravic do povračila [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration, debit

Povečanje (zmanjšanje) pravic do povračila, po pošteni vrednosti

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti pravic do povračila. [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Pravice do povračila, po pošteni vrednosti]

razkritje: MRS 19, 141. člen

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Spremembe pozavarovalnih sredstev [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Spremembe davčnih stopenj ali sprejetih oziroma napovedanih davčnih zakonov [member]

Ta pripadnik pomeni spremembe davčnih stopenj ali sprejetih oziroma napovedanih davčnih zakonov.

primer: MRS 10, 22.(h) člen

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansAxis

axis

Značilnosti programov z določenimi zaslužki [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

primer: MRS 19, 138.(b) člen

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansMember

member

Značilnosti programov z določenimi zaslužki [member]

Ta pripadnik pomeni vse programe z določenimi zaslužki, če se razdružijo po značilnostih programov z določenimi zaslužki. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Značilnosti programov z določenimi zaslužki“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

primer: MRS 19, 138.(b) člen

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration, credit

Prihodki iz prodaje publikacij

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje časopisov, revij, periodičnega tiska ter digitalnih aplikacij in formatov. [glej: Prihodki]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Opis okoliščin, ki so privedle do razveljavitve delnega odpisa zalog

Opis okoliščin ali poslovnih dogodkov, ki so privedli do razveljavitve delnega odpisa zalog na čisto iztržljivo vrednost. [glej: Zaloge; Razveljavitev delnega odpisa zalog]

razkritje: MRS 2, 36.(g) člen

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration, debit

Plačane škode in upravičenja, brez povrnitve zneskov iz naslova pozavarovanja

Znesek škod in upravičenj, plačanih imetnikom polic, brez povrnitve zneskov iz naslova pozavarovanja.

splošna praksa: MRS 1, 85. člen

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant, credit

Nastale, a še ne prijavljene škode

Znesek obveznosti za zavarovane dogodke, ki so se zgodili, vendar zanje imetniki polic še niso prijavili škod.

primer: MSRP 4, IG22.(c) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021, primer: MSRP 4, 37.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant, credit

Škode, ki so jih prijavili imetniki polic

Znesek obveznosti za škode, ki so jih prijavili imetniki polic zaradi nastopa zavarovanih dogodkov. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

primer: MSRP 4, IG22.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021, primer: MSRP 4, 37.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Razredi prevzetih terjatev [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 3, B64.(h) člen

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Razredi prevzetih terjatev [member]

Ta pripadnik pomeni razrede terjatev, ki so bile prevzete v poslovnih združitvah. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi prevzetih terjatev“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B64.(h) člen

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Razredi sredstev [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 36, 126. člen, razkritje: MRS 36, 130.(d)(ii) člen, razkritje: MSRP 13, 93. člen, razkritje: MSRP 16, 53. člen

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Sredstva [member]

Datum prenehanja veljavnosti 1.1.2020: Ta pripadnik pomeni vire: (a) ki jih podjetje obvladuje zaradi preteklih poslovnih dogodkov, ter (b) iz katerih se pričakuje tok prihodnjih gospodarskih koristi v podjetje. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi sredstev“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

Začetek veljavnosti 1.1.2020: Ta pripadnik pomeni sedanji gospodarski vir, ki ga podjetje obvladuje zaradi preteklih poslovnih dogodkov. Gospodarski vir je pravica, ki lahko ustvari gospodarske koristi. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi sredstev“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 36, 126. člen, razkritje: MSRP 13, 93. člen, razkritje: MSRP 16, 53. člen

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Razredi denarnih plačil iz poslovnih aktivnosti [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Razredi denarnih prejemkov iz poslovnih aktivnosti [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Razredi pogojnih obveznosti [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 37, 86. člen, razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Razredi kratkoročnih zalog, alternativno [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Razredi odhodkov za zaslužke zaposlencev [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Razredi lastnih kapitalskih instrumentov podjetja [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 13, 93. člen

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Razredi finančnih sredstev [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 9, 7.2.34. člen, razkritje: MSRP 17, C32. člen – začetek veljavnosti 1.1.2021, razkritje: MSRP 4, 39.L(b) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9, razkritje: MSRP 7, 6. člen, razkritje: MSRP 7, 42.I člen

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Razredi finančnih instrumentov [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 7, 36. člen, razkritje: MSRP 7, 35.K člen, razkritje: MSRP 7, 35.H člen, razkritje: MSRP 7, 35.M člen

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Finančni instrumenti, razred [member]

Ta pripadnik pomeni združene razrede finančnih instrumentov. Finančni instrumenti so pogodbe, na podlagi katerih nastane finančno sredstvo enega subjekta in finančna obveznost ali kapitalski instrument drugega subjekta. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi finančnih instrumentov“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Finančna sredstva; Finančne obveznosti]

razkritje: MSRP 7, 36. člen, razkritje: MSRP 7, 35.K člen, razkritje: MSRP 7, 35.H člen, razkritje: MSRP 7, 35.M člen

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Razredi finančnih obveznosti [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 9, 7.2.34. člen, razkritje: MSRP 7, 6. člen, razkritje: MSRP 7, 42.I člen

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Razredi neopredmetenih sredstev in dobrega imena [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

splošna praksa: MRS 38, 118. člen

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Razredi neopredmetenih sredstev razen dobrega imena [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 38, 118. člen

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Razredi kratkoročnih zalog [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Razredi obveznosti [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 13, 93. člen

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Razredi navadnih delnic [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 33, 66. člen

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Razredi drugih rezervacij [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Razredi opredmetenih osnovnih sredstev [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 16, 73. člen

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Razredi drugih rezervacij [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 37, 84. člen

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Razredi stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 14, 30.(c) člen, razkritje: MSRP 14, 33. člen

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Razredi stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [member]

Ta pripadnik pomeni vse razrede (tj. vrste stroškov ali dohodkov) stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Stanja na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]

razkritje: MSRP 14, 30.(c) člen, razkritje: MSRP 14, 33. člen

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Razredi delniškega kapitala [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 1, 79.(a) člen

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Delniški kapital [member]

Ta pripadnik pomeni delniški kapital podjetja. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi delniškega kapitala“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 1, 79.(a) člen

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Razvrstitev med sredstva za prodajo [member]

Ta pripadnik pomeni razvrstitev sredstev kot v posesti za prodajo. [glej: Nekratkoročna sredstva za prodajo [member]]

primer: MRS 10, 22.(c) člen

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Končni devizni tečaj

Promptni devizni tečaj ob koncu poročevalskega obdobja. Devizni tečaj je razmerje menjave dveh valut. Promptni devizni tečaj je devizni tečaj, ki velja ob takojšnji menjavi.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Začetek večjih pravd [member]

Ta pripadnik pomeni začetek večjih pravd.

primer: MRS 10, 22.(j) člen

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Pojasnila poslovodstva glede zneska pomembnih stanj denarnih sredstev ali denarnih ustreznikov, ki jih poseduje podjetje, a niso na razpolago za uporabo v skupini

Pojasnila poslovodstva glede zneska pomembnih stanj denarnih sredstev ali denarnih ustreznikov, ki jih poseduje podjetje, a niso na razpolago za uporabo v skupini. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]

razkritje: MRS 7, 48. člen

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant, credit

Izdani komercialni zapisi

Znesek komercialnih zapisov, ki jih je izdalo podjetje.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant, credit

Obveze za razvoj ali pridobitev bioloških sredstev

Znesek obvez za razvoj ali pridobitev bioloških sredstev. [glej: Biološka sredstva]

razkritje: MRS 41, 49.(b) člen

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant, credit

Obveze v zvezi s skupnimi podvigi

Obveze, ki jih ima podjetje v zvezi s svojimi skupnimi podvigi, kot je določeno v B18.–B20. členu MSRP 12. [glej: Skupni podvigi [member]]

razkritje: MSRP 12, 23.(a) člen

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Obveze, ki jih ima podjetje, transakcije s povezanimi strankami

Znesek obvez, ki jih je podjetje dalo povezanim strankam, da bo nekaj storilo, če se v prihodnosti zgodi ali ne zgodi določen dogodek, vključno z neizpolnjenimi pogodbami (pripoznane in nepripoznane). [glej: Povezane stranke [member]]

primer: MRS 24, 21.(i) člen

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Obveze, dane v imenu podjetja, transakcije s povezanimi strankami

Znesek obvez, danih povezanim strankam v imenu podjetja, da se bo nekaj storilo, če se v prihodnosti zgodi ali ne zgodi določen dogodek, vključno z neizpolnjenimi pogodbami (pripoznane in nepripoznane). [glej: Povezane stranke [member]]

primer: MRS 24, 21.(i) člen

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Tveganje spremembe cene blaga [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino tveganja spremembe drugih cen, ki predstavlja vrsto tveganja, da bodo poštena vrednost ali prihodnji denarni tokovi finančnega instrumenta nihali zaradi sprememb cen blaga. [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

primer: MSRP 7, IG32. člen, primer: MSRP 7, 40.(a) člen

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Komunikacijska in omrežna oprema [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja komunikacijsko in omrežno opremo. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

splošna praksa: MRS 16, 37. člen

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration, debit

Odhodki za komunikacijo

Znesek odhodkov, ki se nanašajo na komunikacijo.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Nadomestila, ki jih dajo tretje stranke za postavke opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bile oslabljene, izgubljene ali opuščene

Višina v poslovni izid vključenih nadomestil, plačanih s strani tretjih strank, za postavke opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bile oslabljene, izgubljene ali opuščene. [glej: Poslovni izid; Opredmetena osnovna sredstva]

razkritje: MRS 16, 74.(d) člen

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Sestavine lastniškega kapitala [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 1, 106. člen

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Sestavine drugega vseobsegajočega donosa, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid, pred obdavčitvijo [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Sestavine drugega vseobsegajočega donosa, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid, čisti znesek po odštetju davka [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Sestavine drugega vseobsegajočega donosa, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid, pred obdavčitvijo [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Sestavine drugega vseobsegajočega donosa, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid, čisti znesek po odštetju davka [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration, credit

Vseobsegajoči donos

Znesek spremembe lastniškega kapitala, ki je posledica transakcij ali drugih poslovnih dogodkov, razen sprememb, ki so posledica transakcij z lastniki, ko delujejo kot lastniki.

razkritje: MRS 1, 106.(a) člen, razkritje: MRS 1, 81.A(c) člen, razkritje: MSRP 1, 32.(a)(ii) člen, razkritje: MSRP 1, 24.(b) člen, razkritje: MSRP 12, B12.(b)(ix) člen, primer: MSRP 12, B10.(b) člen

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Vseobsegajoči donos [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Vseobsegajoči donos, ki ga je mogoče pripisati [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration, credit

Vseobsegajoči donos, ki ga je mogoče pripisati neobvladujočim deležem

Znesek vseobsegajočega donosa, ki ga je mogoče pripisati neobvladujočim deležem. [glej: Vseobsegajoči donos; Neobvladujoči deleži]

razkritje: MRS 1, 106.(a) člen, razkritje: MRS 1, 81.B(b)(i) člen

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration, credit

Vseobsegajoči donos, ki ga je mogoče pripisati lastnikom obvladujočega podjetja

Znesek vseobsegajočega donosa, ki ga je mogoče pripisati lastnikom obvladujočega podjetja. [glej: Vseobsegajoči donos]

razkritje: MRS 1, 106.(a) člen, razkritje: MRS 1, 81.B(b)(ii) člen

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Računalniška oprema [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja računalniško opremo. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

splošna praksa: MRS 16, 37. člen

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant, debit

</