EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:141:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 141, 04. jún 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 141

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
4. júna 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 850/2005 z 30. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2500/2001 s cieľom umožniť vykonávanie pomoci Spoločenstva podľa článku 54 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 851/2005 z 2. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o mechanizmus reciprocity

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 852/2005 z 3. júna 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 853/2005 z 3. júna 2005, ktorým sa štyridsiatyšiestykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

8

 

*

Smernica Komisie 2005/37/ES z 3. júna 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne úrovne rezíduí niektorých pesticídov v a na obilninách a niektorých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny ( 1 )

10

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. mája 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2004/696/ES a 2004/863/ES o finančnom príspevku Spoločenstva na eradikáciu niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) a na monitorovacie programy pre rok 2005 [oznámené pod číslom K(2005) 1550]

24

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k rozhodnutiu 2003/634/ES, ktorým sa schvaľujú programy na účely získania štatútu schválených zón a schválených fariem v neschválených zónach v súvislosti s vírusovou hemoragickou septikémiou (VHS) a infekčnou hematopoetickou nekrózou (IHN) u rýb [oznámené pod číslom K(2005) 1563]  ( 1 )

29

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. júna 2005, ktorým sa povoľuje Malte, aby používala systém stanovený v oddiele I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, nahrádzajúci štatistické zisťovania o hovädzom dobytku [oznámené pod číslom K(2005) 1588]  ( 1 )

30

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 770/2005 z 20. mája 2005 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie ( Ú v. EÚ L 128, 21.5.2005 )

31

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2199/2004 z 10. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3846/87 ustanovujúce nomenklatúru poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady ( Ú v. EÚ L 380, 24.12.2004 )

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top