ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 141

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. június 4.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 2005/850/EK rendelete (2005. május 30.) a 2500/2001/EK rendeletnek a közösségi támogatásnak az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelő végrehajtását lehetővé tevő módosításáról

1

 

*

A Tanács 851/2005/EK rendelete (2005. június 2.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról

3

 

 

A Bizottság 852/2005/EK rendelete (2005. június 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

*

A Tanács 853/2005/EK rendelete (2005. június 3.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 47. alkalommal történő módosításáról

8

 

*

A Bizottság 2005/37/EK irányelve (2005. június 3.) a 86/362/EGK és 90/642/EGK tanácsi irányelveknek a gabonafélékben és egyes növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található egyes növényvédőszer-maradványok megengedett legmagasabb mértékének tekintetében történő módosításáról ( 1 )

10

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. május 30.) A 2005-ben a TSE felszámolását és megfigyelését célzó programokra fordított közösségi pénzügyi hozzájárulást érintő 2004/696/EK és 2004/863/EK határozatok módosításáról (az értesítés a C(2005) 1550. számú dokumentummal történt)

24

 

*

A Bizottság határozata (2005. május 30.) a vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegség tekintetében a mentes övezet vagy nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról szóló 2003/634/EK határozat I. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2005) 1563. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

29

 

*

A Bizottság határozata (2005. június 1.) a szarvasmarha-állományra vonatkozó statisztikai felméréseket helyettesítő, az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. címe által létrehozott rendszer Málta számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 1588. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

30

 

 

Helyesbítések

 

 

Helyesbítés a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről szóló, 2005. május 20-i 770/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 128., 2005.5.21.)

31

 

*

Helyesbítés a mezőgazdasági termékek export-visszatérítési nómenklatúrájának létrehozásáról szóló 3846/87/EGK rendeletet módosító, 2004. december 10-i 2199/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 380., 2004.12.24.)

31

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

4.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/1


A TANÁCS 2005/850/EK RENDELETE

(2005. május 30.)

a 2500/2001/EK rendeletnek a közösségi támogatásnak az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelő végrehajtását lehetővé tevő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 181. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) (a továbbiakban: a „költségvetési rendelet”) 54. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a közösségi költségvetést centralizált alapú, közvetett igazgatás alkalmazásával hajtsák végre, valamint különleges követelményeket állapít meg a végrehajtásra vonatkozóan.

(2)

Az előcsatlakozási támogatás területén a korábbiakban a centralizált alapú, közvetett igazgatás a költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott formában értékes eszköznek bizonyult, különösen a Technikai Segítségnyújtási Információcsere Hivatal (TAIEX) műveletei tekintetében.

(3)

Törökország a TAIEX-műveletek egyik fő haszonélvezője volt az elmúlt években, ezért olyan helyzetbe kell hozni, hogy az új költségvetési rendeletben meghatározott szabályoknak megfelelően továbbra is alkalmazni tudja ezt az eszközt.

(4)

Az előcsatlakozási támogatás területén a harmonizált szemlélet kívánatos, ezért az alkalmazott formulának meg kell egyeznie a 3906/89/EGK (Phare) (3) és a 2666/2000/EK (CARDS) (4) tanácsi rendeletnél várhatóan alkalmazottal.

(5)

A Törökország előcsatlakozási pénzügyi támogatásáról szóló, 2001. december 17-i 2500/2001/EK tanácsi rendeletet (5) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2500/2001/EK rendelet a következő cikkel egészül ki:

„6a. cikk

Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (6) 54. cikkében meghatározott korlátozások megtartásával a Bizottság határozhat úgy, hogy közhatalmi és különösen költségvetés-végrehajtási feladatokkal bízza meg a rendelet 54. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szerveket. Az említett rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott szerveket akkor lehet hatósági feladatokkal megbízni, ha elismert nemzetközi pozícióval és nemzetközileg elismert igazgatási és ellenőrzési rendszerrel rendelkeznek, továbbá ha közhatóság felügyelete alatt állnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. BODEN


(1)  2005. április 28-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  HL L 375., 1989.12.23., 11. o. A legutóbb a 2257/2004/EK rendelettel (HL L 389., 2004.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A legutóbb a 2257/2004/EK rendelettel módosított rendelet.

(5)  HL L 342., 2001.12.27., 1. o. A 769/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 1. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.”


4.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/3


A TANÁCS 851/2005/EK RENDELETE

(2005. június 2.)

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A 2001. március 15-i 539/2001/EK rendelet (2) 1. cikke (4) bekezdésében leírt mechanizmus alkalmatlannak bizonyult azoknak a viszonosság nélküli helyzeteknek a kezelésére, amelyekben az e rendelet II. mellékletében felsorolt harmadik ország, azaz egy olyan harmadik ország, amelynek állampolgárai mentesek a vízumkötelezettség alól, vízumkötelezettséget tart fenn vagy vezet be egy vagy több tagállam állampolgáraival szemben. A viszonosság nélküli helyzeteket elszenvedő tagállamokkal szembeni szolidaritás megköveteli a jelenlegi mechanizmus oly módon történő kiigazítását, hogy az hatékony legyen.

(2)

E viszonosság nélküli helyzetek súlyát figyelembe véve fontos, hogy az ilyen helyzetekről az érintett tagállam(ok) kötelező módon értesítést küldjenek. Annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó harmadik ország újból vízummentességet alkalmazzon az érintett tagállamok állampolgáraival szemben, olyan mechanizmust kell meghatározni, amely gyorsan végrehajtható, különböző szintű és erejű intézkedéseket egyesít. A Bizottságnak tehát haladéktalanul lépéseket kell tennie a harmadik országgal szemben, jelentést kell tennie a Tanácsnak, és lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy javaslatot tegyen arra vonatkozóan, hogy a Tanács ideiglenes határozatot fogadjon el a vízumkötelezettség visszaállításáról a szóban forgó harmadik ország állampolgáraival szemben. Az ideiglenes határozathoz való folyamodás nem akadályozhatja meg annak lehetőségét, hogy a szóban forgó harmadik országot az 539/2001/EK rendelet I. mellékletébe helyezzék át. Ezenkívül időbeli kapcsolatot kell meghatározni az ideiglenes intézkedés hatálybalépése és az ország I. mellékletbe való áthelyezésére vonatkozó esetleges javaslattétel tekintetében.

(3)

Amennyiben egy harmadik ország úgy határoz, hogy egy vagy több tagállam állampolgáraival szemben vízummentességet vezet be vagy állít vissza, a Tanács határozatával bevezetett azon ideiglenes vízumkötelezettségnek automatikusan meg kell szűnnie.

(4)

A módosított szolidaritási mechanizmus a teljes viszonosság elérésére törekszik minden tagállam vonatkozásában, és ennek biztosítása érdekében hatékony és számonkérhető mechanizmust kíván megvalósítani.

(5)

Az 539/2001/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Átmeneti rendelkezéseket kell meghatározni arra az esetre, ha egyes tagállamok tekintetében e rendelet hatálybalépésének időpontjában az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében felsorolt harmadik országok részéről vízumkötelezettség áll fenn.

(7)

Izlandot és Norvégiát illetően ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (3) értelmében a schengeni vívmányok (4) azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek a megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikkének B. pontjában említett terület hatálya alá tartoznak.

(8)

Az Egyesült Királyságra és Írországra nézve az 539/2001/EK rendelet nem kötelező. Ezek az államok tehát nem vesznek részt e rendelet elfogadásában, ezért az rájuk nézve nem kötelező, és nem kötelesek azt alkalmazni.

(9)

Svájcot illetően ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (5) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek – a 2004. október 25-i 2004/849/EK tanácsi határozat (6) 4. cikke (1) bekezdésével és a 2004. október 25-i 2004/860/EK tanácsi határozat (7) 4. cikke (1) bekezdésével összefüggésben – az 1999/437/EK határozat 1. cikkének A. pontjában említett terület hatálya alá tartoznak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 539/2001/EK rendelet 1. cikke a következőképpen módosul:

1.

A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Amennyiben egy, a II. mellékletben található listán szereplő harmadik ország vízumkötelezettséget vezet be egy tagállam állampolgáraival szemben, a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a)

A harmadik ország általi bevezetés bejelentését vagy annak alkalmazását követő 90 napon belül az érintett tagállam írásban értesíti erről a Tanácsot és a Bizottságot; az értesítést az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában kell közzétenni. Az értesítés tartalmazza az intézkedés végrehajtásának időpontját, valamint az érintett útiokmányok és vízumok típusát.

Amennyiben a harmadik ország úgy határoz, hogy a vízumkötelezettséget e határidő lejárta előtt feloldja, az értesítés feleslegessé válik.

b)

A Bizottság – a közzétételt követően haladéktalanul és az érintett tagállammal konzultációt folytatva – lépéseket tesz a harmadik ország hatóságaival együtt a vízummentesség visszaállítása érdekében.

c)

A közzétételt követő 90 napon belül a Bizottság, az érintett tagállammal konzultációt folytatva, jelentést tesz a Tanácsnak. A jelentést a szóban forgó harmadik ország állampolgáraival szembeni vízumkötelezettség ideiglenes visszaállítására irányuló javaslat kíséri. A Bizottság az ilyen javaslatot azt követően is előterjesztheti, hogy jelentését megtárgyalták a Tanácsban. A Tanács az ilyen javaslatról három hónapon belül minősített többséggel határoz.

d)

A Bizottság, amennyiben szükségesnek tartja, előzetes jelentés nélkül terjeszthet elő a c) pontban említett, a harmadik ország állampolgáraival szembeni vízumkötelezettség ideiglenes visszaállítására irányuló javaslatot. Erre a javaslatra a c) pontban előírt eljárást kell alkalmazni. Az érintett tagállam kifejezheti azon kívánságát, hogy a Bizottság tartózkodjon az ilyen vízumkötelezettség előzetes jelentés nélküli ideiglenes visszaállításától.

e)

A c) és d) pontban említett eljárás nem érinti a Bizottság azon jogát, hogy javaslatot terjesszen elő ezen rendelet módosítására vonatkozóan az érintett harmadik országnak az I. mellékletbe való áthelyezése érdekében. Amennyiben a c) és d) pontban említettek szerinti ideiglenes intézkedésről határozat született, a Bizottság az ezen rendelet módosítására vonatkozó javaslatot legkésőbb az ideiglenes intézkedés hatálybalépését követő kilenc hónapon belül terjeszti elő. Az ilyen javaslat az 1. cikk (4) bekezdésének c) és d) pontjában említett eljárások szerint bevezetett ideiglenes intézkedések feloldására vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. A köztes időszakban a Bizottság folytatja erőfeszítéseit annak érdekében, hogy rábírja a szóban forgó harmadik országot az érintett tagállam állampolgárait érintő vízummentesség visszaállítására.

f)

Amennyiben a szóban forgó harmadik ország eltörli a vízumkötelezettséget, a tagállam haladéktalanul értesíti erről a Tanácsot és a Bizottságot. Az értesítést az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában kell közzétenni. A d) pont alapján hozott bármely ideiglenes intézkedés hét nappal a Hivatalos Lapban való kihirdetést követően hatályát veszti. Amennyiben a szóban forgó harmadik ország két vagy több tagállam állampolgáraival szemben vezetett be vízumkötelezettséget, az ideiglenes intézkedés kizárólag az utolsó közzétételt követően veszti hatályát.”

2.

A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„5.   Amíg a II. mellékletben található listán szereplő bármelyik harmadik ország és bármelyik tagállam között továbbra sem létezik kölcsönös vízummentesség, a Bizottság jelentést nyújt be a kölcsönösség helyzetéről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak minden páros év július 1-je előtt, és ha szükséges, benyújtja a megfelelő javaslatokat.”

2. cikk

Azon tagállamok, amelyeknek állampolgárai e rendelet hatálybalépésének időpontjában vízumkötelezettség alá esnek, az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében felsorolt valamely harmadik ország részéről, erről 2005. június 24-ig írásban értesítik a Bizottságot. Az értesítést az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában kell közzétenni.

Az 539/2001/EK rendelet 1. cikke (4) bekezdése b)–f) pontjának e rendelet által módosított rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Luxembourgban, 2005. június 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

L. FRIEDEN


(1)  2005. április 28-án kiadott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 81., 2001.3.21., 1. o.

(3)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(4)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(5)  Az 13054/04 tanácsi dokumentum, amely a következő címen érhető el: http://register.consilium.eu.int

(6)  HL L 368., 2004.12.15., 26. o.

(7)  HL L 370., 2004.12.17., 78. o.


4.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/6


A BIZOTTSÁG 852/2005/EK RENDELETE

(2005. június 3.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. június 4-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 3-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. június 3-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

77,8

204

91,4

999

84,6

0707 00 05

052

91,5

999

91,5

0709 90 70

052

86,5

624

107,4

999

97,0

0805 50 10

052

88,7

388

60,2

508

50,9

528

46,3

624

63,9

999

62,0

0808 10 80

204

70,2

388

88,0

400

144,7

404

126,8

508

66,5

512

70,6

524

63,6

528

65,3

624

173,6

720

63,8

804

96,7

999

93,6

0809 10 00

052

252,7

999

252,7

0809 20 95

052

296,9

220

108,0

400

466,8

999

290,6


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


4.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/8


A TANÁCS 853/2005/EK RENDELETE

(2005. június 3.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 47. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni tálibokat illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat a személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzkészletek és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2)

2005. június 1-jén az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, melyekre vonatkozóan a pénzügyi alapok és gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell. Az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

E rendelet intézkedései hatékonyságának biztosítása érdekében a rendeletnek azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlen alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 3-án.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

a külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb a 757/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 38. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

A „természetes személyek” pont a következő új bejegyzéssel egészül ki:

 

Islamic Jihad Group (alias (a) Jama’at al-Jihad, (b) Libyan Society, (c) Kazakh Jama’at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami).


4.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/10


A BIZOTTSÁG 2005/37/EK IRÁNYELVE

(2005. június 3.)

a 86/362/EGK és 90/642/EGK tanácsi irányelveknek a gabonafélékben és egyes növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található egyes növényvédőszer-maradványok megengedett legmagasabb mértékének tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélékben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradványok legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjára,

mivel:

(1)

Az alábbi létező hatóanyagok kerültek be a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe: maleic hydrazide a 2003/31/EK bizottsági irányelvvel (4); propyzamide a 2003/39/EK bizottsági irányelvvel (5); továbbá a mecoprop és mecoprop-P a 2003/70/EK bizottsági irányelvvel (6).

(2)

Az új hatóanyagok, mint isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl és fenamidone a 2003/68/EK bizottsági irányelv (7) által kerültek be a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(3)

Az érintett hatóanyagok bekerülése a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe a javasolt felhasználásra vonatkozóan megadott információk értékelésén alapult. E felhasználással kapcsolatos információkat egyes tagállamok adták meg a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjának megfelelően. A rendelkezésre álló információkat áttekintették és elegendőek ahhoz, hogy lehetővé tegyék egyes maximális maradvány szintek (MRL-ek) meghatározását.

(4)

Amennyiben nincs közösségi MRL vagy ideiglenes MRL, a tagállamoknak ideiglenes, a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjának megfelelően, nemzeti MRL-t kell megállapítani, mielőtt e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket engedélyezni lehet.

(5)

A közösségi MRL-eket és a Codex Alimentarius által ajánlott szinteket hasonló eljárásokat követve határozzák meg és értékelik. Egy korlátozott számú Codex MRL létezik a maleic hidrazide-ra. Már léteznek közösségi MRL-ek a 90/642/EGK irányelvben: maleic hidrazide-ra, (93/58/EG tanácsi irányelv) (8), valamint a 86/362/EGK és a 90/642/EGK irányelvekben: propyzamidra (96/32/EK (9) és 96/33/EK (10) tanácsi irányelvek). Ezeket vették figyelembe az ezen irányelv módosításai által érintett MRL-ek meghatározásakor. Nem vették figyelembe azokat a Codex MRL-eket, melyeket a közeljövőben visszavonásra javasolnak. A Codex MRL-eken alapuló MRL-eket a fogyasztókat érintő kockázatok szempontjából értékelték. Nem állapítottak meg kockázatot a Bizottság rendelkezésére álló tanulmányokon alapuló toxikológiai végpontok alkalmazásakor.

(6)

Tekintettel az érintett hatóanyagok bekerülésére a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, a kapcsolódó műszaki és tudományos értékeléseket bizottsági áttekintő jelentések formájában véglegesítették. Az említett hatóanyagokra vonatkozó értékelő jelentéseket az (1) és (2) preambulumbekezdésben hivatkozott bizottsági irányelvekben említett időpontokban befejezték. Ezek a jelentések meghatározták az érintett hatóanyagokra vonatkozóan a megengedhető napi bevitelt (ADI) és szükség esetén az akut referenciadózist (ARfD). Az érintett hatóanyaggal kezelt élelmiszertermékek fogyasztóinak kitettségét a közösségi eljárásoknak megfelelően mérték fel és értékelték ki. Figyelembe vették az Egészségügyi Világszervezet által közzétett útmutatásokat (11), továbbá a növényügyi tudományos bizottságnak az alkalmazott módszerről alkotott véleményét (12) is. Azt a következtetést vonták le, hogy a javasolt MRL-ek nem vezetnek majd az ADI-k és ARfD-k túllépéséhez.

(7)

Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztó kellőképpen védett legyen a növényvédő szerek engedély nélküli használatából eredő maradványokkal szembeni kitettség ellen, az ideiglenes MRL-eket az analitikai meghatározás alsó határértékén kell meghatározni az érintett termék/növényvédőszer kombinációkra.

(8)

Ilyen ideiglenes MRL-ek közösségi szintű meghatározása nem akadályozza a tagállamokat az érintett hatóanyagokra vonatkozó ideiglenes MRL-ek 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjának és VI. mellékletének megfelelő meghatározásában. Megítélés szerint egy négyéves időszak elegendő az érintett hatóanyag további használatának engedélyezésére. Azt követően az ideiglenes MRL véglegessé válik.

(9)

Emiatt e növényvédő szerek alkalmazásából eredő valamennyi növényvédőszer-maradványt szükségszerű hozzáadni vagy kicserélni a 86/362/EGK és 90/642/EGK irányelvek mellékleteiben, használatuk tilalma megfelelő felügyeletének és ellenőrzésének lehetővé tétele, valamint a fogyasztók védelme érdekében. Amennyiben egyes MRL-eket már meghatároztak ezeknek az irányelveknek a mellékleteiben, indokolt azok módosítása. Amennyiben az MRL-eket eddig nem határozták meg, indokolt azokat most első alkalommal meghatározni.

(10)

A 86/362/EGK és 90/642/EGK irányelveket ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 86/362/EGK irányelv a következőképpen módosul:

a)

Ennek az irányelvnek az I. mellékletében szereplő módon az isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mecoprop, mecoprop-P, maleic hydrazide és fenamidone maximális növényvédőszer-maradvány szintjeivel kiegészül a II. melléklet A. része.

b)

A propyzamide-ra vonatkozó maximális növényvédőszer-maradvány szintek helyébe a II. melléklet A. részében ennek az irányelvnek a II. mellékletében szereplők kerülnek.

2. cikk

A 90/642/EGK irányelv a következőképpen módosul:

a)

Ennek az irányelvnek a III. mellékletében szereplő módon az isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mecoprop, mecoprop-P és fenamidone maximális növényvédőszer-maradvány szintjeivel kiegészül a II. melléklet.

b)

A propyzamide és maleic hydrazide maximális növényvédőszer-maradvány szintjei helyébe a II. mellékletben ennek az irányelvnek a IV. mellékletében szereplők kerülnek.

3. cikk

(1)   A tagállamoknak legkésőbb 2005. december 4-ig el kell fogadniuk és ki kell hirdetniük az irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényeket, rendeleteket és közigazgatási rendelkezéseket. Haladéktalanul tájékoztatniuk kell a Bizottságot a rendelkezések szövegéről, valamint a rendelkezések és ezen irányelv közötti korrelációs táblázatról.

A rendelkezéseket 2006. december 4-től kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 3-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 221., 1986.8.7., 37. o. A legutóbb a 2004/61/EK bizottsági irányelvvel (HL L 127., 2004.4.29., 81. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 350., 1990.12.14., 71. o. A legutóbb a 2004/115/EK bizottsági irányelvvel (HL L 374., 2004.12.22., 64. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2005/34/EK bizottsági irányelvvel (HL L 125., 2005.5.18., 5. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 101., 2003.4.23., 3. o.

(5)  HL L 124., 2003.5.20., 30. o.

(6)  HL L 184., 2003.7.23., 9. o.

(7)  HL L 177., 2003.7.16., 12. o.

(8)  HL L 211., 1993.8.23., 6. o.

(9)  HL L 144., 1996.6.18., 12. o.

(10)  HL L 144., 1996.6.18., 35. o.

(11)  A GEMS/Élelmiszerprogram által a Növényvédőszer-maradványok Codex Bizottságával együttműködésben készített, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által 1997-ben közzétett (módosított) iránymutatások a növényvédőszer-maradványok táplálkozás útján történő beviteléről (WHO/FSF/FOS/97.7).

(12)  A növényügyi tudományos bizottságnak a 86/362/EGK, 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek módosításával kapcsolatos kérdésekre vonatkozó véleménye (a növényügyi tudományos bizottság által kifejtett vélemény, 1998. július 14.) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


I. MELLÉKLET

Maximális szintek mg/kg

Növényvédőszer-maradványok

Egyedi termékek, melyekre az MRL-ek vonatkoznak

Isoxaflutole (isoxaflutole, RPA 202248 és RPA 203328 összege, isoxaflutole-ban kifejezve) (1)

0,05 (2)  (3)

GABONAFÉLÉK

Árpa, hajdina, kukorica, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikále, búza, egyéb gabonafélék

Trifloxystrobin

0,3 (3) árpa

0,05 (3) rozs

0,05 (3) tritikále, búza

0,02 (2)  (3) egyéb gabonafélék

Carfentrazone-ethyl (carfentrazoneként meghatározva és carfentrazone-ethylként kifejezve)

0,05 (2)  (3)

GABONAFÉLÉK

Árpa, hajdina, kukorica, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikále, búza, egyéb gabonafélék

Fenamidone

0,02 (2)  (3)

GABONAFÉLÉK

Árpa, hajdina, kukorica, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikále, búza, egyéb gabonafélék

Mecoprop (mecoprop-P és mecoprop összege mecopropként kifejezve)

0,05 (2)  (3)

GABONAFÉLÉK

Árpa, hajdina, kukorica, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikále, búza, egyéb gabonafélék

Maleic hydrazide

0,2 (2)  (3)

GABONAFÉLÉK

Árpa, hajdina, kukorica, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikále, búza, egyéb gabonafélék


(1)  RPA 202248 a 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylphenyl) propane-1,3-dione. RPA 203328 a 2-methanesulfonyl-4-trifluoromethylbenzoic sav.

(2)  Analitikai meghatározás alsó értékét jelöli.

(3)  A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint az ideiglenes maximális maradványszintet jelöli: amennyiben nem módosul, ez a szint lesz meghatározó 2009. június 24-i hatállyal.


II. MELLÉKLET

Maximális szintek mg/kg

Növényvédőszer-maradványok

Egyedi termékek, melyekre az MRL-ek vonatkoznak

Propyzamide

0,02 (1)  (2)

GABONAFÉLÉK

Árpa, hajdina, kukorica, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikále, búza, egyéb gabonafélék


(1)  Analitikai meghatározás alsó értékét jelöli.

(2)  A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint az ideiglenes maximális maradványszintet jelöli: amennyiben nem módosul, ez a szint lesz meghatározó 2009. június 24-i hatállyal.


III. MELLÉKLET

Növényvédőszer-maradványok és maximális maradványszintek (mg/kg)

Egyedi termékek csoportjai és példái, melyekre az MRL vonatkozik

Isoxaflutole (isoxaflutole összege, RPA 202248 és RPA 203328, isoxaflutole-ként kifejezve) (1)

Trifloxystrobin

Carfentrazone-ethyl (carfentrazone-ként meghatározva és carfentrazone-ethyl-ként kifejezve)

Fenamidone

Mecoprop (mecoprop-P és mecoprop összege mecoprop-ként kifejezve)

1.

Gyümölcs, friss, szárított vagy nyers, fagyasztva tartósított, hozzáadott cukrot nem tartalmazó; diók

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i.

CITRUSFÉLÉK

 

0,3 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Grapefruit

 

 

 

 

 

Citromok

 

 

 

 

 

Lime-ok

 

 

 

 

 

Mandarinok (beleértve a klementint és más hibrideket)

 

 

 

 

 

Narancsok

 

 

 

 

 

Pomelo-k

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

ii.

FÁN TERMŐ DIÓK (héjjal vagy anélkül)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Mandulák

 

 

 

 

 

Paradiók

 

 

 

 

 

Kesudiók

 

 

 

 

 

Gesztenyék

 

 

 

 

 

Kókuszdiók

 

 

 

 

 

Mogyorók

 

 

 

 

 

Makadámia diók

 

 

 

 

 

Pekándió

 

 

 

 

 

Piniamag

 

 

 

 

 

Pisztáciák

 

 

 

 

 

Diók

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

iii.

ALMAFÉLÉK

 

0,5 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Almák

 

 

 

 

 

Körték

 

 

 

 

 

Birsek

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

iv.

CSONTHÉJASOK

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Sárgabarackok

 

1 (3)

 

 

 

Cseresznyék

 

1 (3)

 

 

 

Őszibarackok (beleértve a nektarinokat és hasonló hibrideket)

 

1 (3)

 

 

 

Szilvák

 

 

 

 

 

Egyebek

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

v.

BOGYÓS ÉS APRÓ GYÜMÖLCSÖK

 

 

 

 

 

a)

Csemege és borszőlők

 

5 (3)

 

0,5 (3)

 

Csemege szőlők

 

 

 

 

 

Borszőlők

 

 

 

 

 

b)

Eprek (vad változaton kívül)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

c)

Indás gyümölcsök (vad változaton kívül)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Földi szedrek

 

 

 

 

 

Hamvas szedrek

 

 

 

 

 

Kaliforniai málnák

 

 

 

 

 

Málnák

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

d)

Egyéb apró gyümölcsök és bogyósok (vad változaton kívül)

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Fekete áfonyák

 

 

 

 

 

Tőzegáfonyák

 

 

 

 

 

Ribizlik (piros, fekete és fehér)

 

1 (3)

 

 

 

Egresek

 

1 (3)

 

 

 

Egyebek

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

e)

Vad bogyók és vad gyümölcsök

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

vi.

VEGYES

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Avokádók

 

 

 

 

 

Banánok

 

0,05 (3)

 

 

 

Datolyák

 

 

 

 

 

Fügék

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

Kamkvatok

 

 

 

 

 

Licsik

 

 

 

 

 

Mangók

 

 

 

 

 

Olajbogyók

 

 

 

 

 

Golgotagyümölcs

 

 

 

 

 

Ananászok

 

 

 

 

 

Papaya

 

 

 

 

 

Egyebek

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

2.

Zöldségfélék, friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i.

GYÖKÉR-ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Céklák

 

 

 

 

 

Sárgarépák

 

 

 

 

 

Zeller

 

 

 

 

 

Torma

 

 

 

 

 

Csicsóka

 

 

 

 

 

Pasztinákok

 

 

 

 

 

Fehérrépa

 

 

 

 

 

Retkek

 

 

 

 

 

Saláta bakszakáll

 

 

 

 

 

Édesburgonyák

 

 

 

 

 

Karórépa

 

 

 

 

 

Tarlórépa

 

 

 

 

 

Jamgyökér

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

ii.

HAGYMÁS ZÖLDSÉGEK

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Fokhagyma

 

 

 

 

 

Hagymák

 

 

 

 

 

Mogyoróhagymák

 

 

 

 

 

Újhagymák

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

iii.

GYÜMÖLCSTERMŐ ZÖLDSÉGFÉLÉK

 

 

 

 

 

a)

Burgonyafélék

 

 

 

 

 

Paradicsomok

 

0,5 (3)

 

0,5 (3)

 

Paprikák

 

 

 

 

 

Padlizsánok

 

 

 

 

 

Egyebek

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

b)

Tökfélék – ehető héjjal

 

0,2 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Uborkák

 

 

 

 

 

Angúriauborka

 

 

 

 

 

Cukkinik

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

c)

Tökfélék – nem ehető héjjal

 

 

 

 

 

Sárgadinnyék

 

0,3 (3)

 

0,1 (3)

 

Tökök

 

 

 

 

 

Görögdinnyék

 

 

 

 

 

Egyebek

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Csemegekukorica

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

iv.

KÁPOSZTAFÉLE ZÖLDSÉGEK

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Virágos káposztafélék

 

 

 

 

 

Brokkoli

 

 

 

 

 

Karfiol

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

b)

Fejet képző káposztafélék

 

 

 

 

 

Kelbimbók

 

 

 

 

 

Fejeskáposzta

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

c)

Leveles káposztafélék

 

 

 

 

 

Kínai kel

 

 

 

 

 

Kelkáposzta

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

d)

Karalábé

 

 

 

 

 

v.

LEVÉLZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNY

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

a)

Saláták és hasonlók

 

 

 

2 (3)

 

Zsázsa

 

 

 

 

 

Galambbegy saláta

 

 

 

 

 

Fejessaláta

 

 

 

 

 

Széleslevelű endívia saláta

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

b)

Spenót és hasonlók

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Spenót

 

 

 

 

 

Mangold

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

c)

Vizitorma

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Cikóriasaláta

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

e)

Fűszernövények

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Turbolya

 

 

 

 

 

Metélőhagyma

 

 

 

 

 

Petrezselyem

 

 

 

 

 

Zellerlevél

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

vi.

HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Babok (hüvellyel)

 

 

 

 

 

Babok (hüvely nélkül)

 

 

 

 

 

Borsók (hüvellyel)

 

 

 

 

 

Borsók (hüvely nélkül)

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

vii.

SZÁRAS ZÖLDSÉGEK (friss)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Spárga

 

 

 

 

 

Kárdi

 

 

 

 

 

Zeller

 

 

 

 

 

Édeskömény

 

 

 

 

 

Articsóka

 

 

 

 

 

Póréhagyma

 

 

 

 

 

Rebarbara

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

viii.

GOMBÁK

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Termesztett gombák

 

 

 

 

 

b)

Vad gombák

 

 

 

 

 

3.

Hüvelyesek

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Babok

 

 

 

 

 

Lencsék

 

 

 

 

 

Borsók

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

4.

Olajos magvak

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Lenmag

 

 

 

 

 

Földimogyoró

 

 

 

 

 

Mák

 

 

 

 

 

Szezámmag

 

 

 

 

 

Napraforgómag

 

 

 

 

 

Repcemag

 

 

 

 

 

Szójabab

 

 

 

 

 

Mustármag

 

 

 

 

 

Gyapotmag

 

 

 

 

 

Egyebek

 

 

 

 

 

5.

Burgonya

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Korai burgonyák

 

 

 

 

 

Téli burgonyák

 

 

 

 

 

6.

Tea (levelek és szárak, szárítva, erjesztve vagy más módon, a Camellia sinensis leveléből)

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)

7.

Kender (szárított), beleértve a kenderpelletet és a nem koncentrált port

0,1 (2)  (3)

30 (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)


(1)  RPA 202248 a 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylphenyl) propane-1,3-dione. RPA 203328 a 2-methanesulfonyl-4-trifluoromethylbenzoic sav.

(2)  Analitikai meghatározás alsó határát jelzi.

(3)  A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének (f) pontja szerint az ideiglenes maximális maradványszintet jelöli: amennyiben nem módosul, ez a szint lesz meghatározó 2009. június 24-i hatállyal.


IV. MELLÉKLET

Egyedi termékek csoportjai és példái, melyekre az MRL vonatkozik

Propyzamide

Maleic hydrazide

1.

Gyümölcs, friss, szárított vagy nyers, fagyasztva tartósított, hozzáadott cukrot nem tartalmazó; diók

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

i.

CITRUSFÉLÉK

 

 

Grapefruit

 

 

Citromok

 

 

Lime-ok

 

 

Mandarinok (beleértve a klementint és más hibrideket)

 

 

Narancsok

 

 

Pomelo-k

 

 

Egyebek

 

 

ii.

FÁN TERMŐ DIÓK (héjjal vagy anélkül)

 

 

Mandulák

 

 

Paradiók

 

 

Kesudiók

 

 

Gesztenyék

 

 

Kókuszdiók

 

 

Mogyorók

 

 

Makadámia diók

 

 

Pekándió

 

 

Piniamag

 

 

Pisztáciák

 

 

Diók

 

 

Egyebek

 

 

iii.

ALMAFÉLÉK

 

 

Almák

 

 

Körték

 

 

Birsek

 

 

Egyebek

 

 

iv.

CSONTHÉJASOK

 

 

Sárgabarackok

 

 

Cseresznyék

 

 

Őszibarackok (beleértve a nektarinokat és hasonló hibrideket)

 

 

Szilvák

 

 

Egyebek

 

 

v.

BOGYÓS ÉS APRÓ GYÜMÖLCSÖK

 

 

a)

Csemege- és borszőlők

 

 

Csemegeszőlők

 

 

Borszőlők

 

 

b)

Eprek (vad változaton kívül)

 

 

c)

Indás gyümölcsök (vad változaton kívül)

 

 

Földi szedrek

 

 

Hamvas szedrek

 

 

Kaliforniai málnák

 

 

Málnák

 

 

Egyebek

 

 

d)

Egyéb apró gyümölcsök és bogyósok (vad változaton kívül)

 

 

Fekete áfonyák

 

 

Tőzegáfonyák

 

 

Ribizlik (piros, fekete és fehér)

 

 

Egresek

 

 

Egyebek

 

 

e)

Vad bogyók és vad gyümölcsök

 

 

vi.

VEGYES

 

 

Avokádók

 

 

Banánok

 

 

Datolyák

 

 

Fügék

 

 

Kiwi

 

 

Kamkvatok

 

 

Licsik

 

 

Mangók

 

 

Olajbogyók

 

 

Golgotagyümölcs

 

 

Ananászok

 

 

Papaya

 

 

Egyebek

 

 

2.

Zöldségfélék, friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított

 

 

i.

GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Céklák

 

 

Sárgarépák

 

 

Zeller

 

 

Torma

 

 

Csicsóka

 

 

Pasztinákok

 

 

Fehérrépa

 

 

Retkek

 

 

Saláta bakszakáll

 

 

Édesburgonyák

 

 

Karórépa

 

 

Tarlórépa

 

 

Jamgyökér

 

 

Egyebek

 

 

ii.

HAGYMÁS ZÖLDSÉGEK

0,02 (1)  (2)

 

Fokhagyma

 

15 (2)

Hagymák

 

15 (2)

Mogyoróhagymák

 

15 (2)

Újhagymák

 

 

Egyebek

 

0,2 (1)  (2)

iii.

GYÜMÖLCSTERMŐ ZÖLDSÉGFÉLÉK

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Burgonyafélék

 

 

Paradicsomok

 

 

Paprikák

 

 

Padlizsánok

 

 

Egyebek

 

 

b)

Tökfélék – ehető héjjal

 

 

Uborkák

 

 

Angúriauborka

 

 

Cukkinik

 

 

Egyebek

 

 

c)

Tökfélék – nem ehető héjjal

 

 

Sárgadinnyék

 

 

Tökök

 

 

Görögdinnyék

 

 

Egyebek

 

 

d)

Csemegekukorica

 

 

iv.

KÁPOSZTAFÉLE ZÖLDSÉGEK

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Virágos káposztafélék

 

 

Brokkoli

 

 

Karfiol

 

 

Egyebek

 

 

b)

Fejet képző káposztafélék

 

 

Kelbimbók

 

 

Fejeskáposzta

 

 

Egyebek

 

 

c)

Leveles káposztafélék

 

 

Kínai kel

 

 

Kelkáposzta

 

 

Egyebek

 

 

d)

Karalábé

 

 

v.

LEVÉLZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNY

 

0,2 (1)  (2)

a)

Saláták és hasonlók

1 (2)

 

Zsázsa

 

 

Galambbegy saláta

 

 

Fejessaláta

 

 

Széleslevelű endívia saláta

 

 

Egyebek

 

 

b)

Spenót és hasonlók

0,02 (1)  (2)

 

Spenót

 

 

Mangold

 

 

Egyebek

 

 

c)

Vizitorma

0,02 (1)  (2)

 

d)

Cikóriasaláta

0,02 (1)  (2)

 

e)

Fűszernövények

1 (2)

 

Turbolya

 

 

Metélőhagyma

 

 

Petrezselyem

 

 

Zellerlevél

 

 

Egyebek

 

 

vi.

HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Babok (hüvellyel)

 

 

Babok (hüvely nélkül)

 

 

Borsók (hüvellyel)

 

 

Borsók (hüvely nélkül)

 

 

Egyebek

 

 

vii.

SZÁRAS ZÖLDSÉGEK (friss)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Spárga

 

 

Kárdi

 

 

Zeller

 

 

Édeskömény

 

 

Articsóka

 

 

Póréhagyma

 

 

Rebarbara

 

 

Egyebek

 

 

viii.

GOMBÁK

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Termesztett gombák

 

 

b)

Vad gombák

 

 

3.

Hüvelyesek

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Babok

 

 

Lencsék

 

 

Borsók

 

 

Egyebek

 

 

4.

Olajos magvak

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

Lenmag

 

 

Földimogyoró

 

 

Mák

 

 

Szezámmag

 

 

Napraforgómag

 

 

Repcemag

 

 

Szójabab

 

 

Mustármag

 

 

Gyapotmag

 

 

Egyebek

 

 

5.

Burgonya

0,02 (1)  (2)

50 (3)

Korai burgonyák

 

 

Téli burgonyák

 

 

6.

Tea (levelek és szárak, szárítva, erjesztve vagy más módon, a Camellia sinensis leveléből)

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

7.

Kender (szárított), beleértve a kenderpelletet és a nem koncentrált port

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)


(1)  Analitikai meghatározás alsó határát jelzi.

(2)  A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint az ideiglenes maximális maradványszintet jelöli: amennyiben nem módosul, ez a szint lesz meghatározó 2009. június 24-i hatállyal.

(3)  Burgonya MRL 18 hónappal a közzététel után függőben levő adatigények áttekintésének tárgya.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

4.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/24


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. május 30.)

A 2005-ben a TSE felszámolását és megfigyelését célzó programokra fordított közösségi pénzügyi hozzájárulást érintő 2004/696/EK és 2004/863/EK határozatok módosításáról

(az értesítés a C(2005) 1550. számú dokumentummal történt)

(2005/413/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 24. cikkének (5) és (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005-ben közösségi pénzügyi hozzájárulásra jogosult, az egyes TSE-k felszámolását és monitoringját célzó programok jegyzékéről szóló, 2004. október 14-i 2004/696/EK bizottsági határozat (2) tartalmazza ezeknek a programoknak a jegyzékét, valamint az egyes programokhoz való hozzájárulás mértékét és összegét.

(2)

Az egyes tagállamoknak 2005-ben a TSE-k felszámolására és megfigyelésére irányuló programjainak jóváhagyásáról és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló, 2004. november 30-i 2004/863/EK bizottsági határozat (3).

(3)

2005. január 28-án egy közösségi szakértői testület a TSE-k (CRL) közösségi referencialaboratóriuma elnökletével megerősítette a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmának (BSE) egy Franciaországban levágott kecskében kimutatott jelenlétét. Ez volt az első példa BSE-re kiskérődzőnél természetes körülmények között.

(4)

2005. január 28-i nyilatkozatában az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) a biológiai veszélyekkel foglalkozó tudományos testülete kiemelte, hogy a Franciaországban egy kecskében kimutatott BSE-fertőzés jelentőségének felbecsülése még hátravan. Az EFSA rámutatott, hogy ehhez elengedhetetlenek a TSE-k kecskéknél való fokozott megfigyelésének eredményei.

(5)

E nyilatkozatra válaszul a 214/2005/EK bizottsági rendelettel (4) módosított, az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5)2005. február 11-től új programot vezetett be a TSE ellenőrzésére a kecskeféléken. Az új megfigyelési program keretében jelentősen megnövelték a vizsgálandó egészséges vágóállatok és a gazdaság területén elhullott kecskefélék számát.

(6)

A kecskehúságazat sajátosságai miatt, mivel a 18 hónapnál idősebb kecskék vágóállatként korlátozott értékűek, a kecskefélékben meglévő BSE gyakoriságának megállapítása céljából végzett fokozott mértékű megfigyelés hatékony kivitelezésének jelentőségére is figyelemmel indokolt növelni a Közösség által a tagállamoknak megtérített vizsgálatonkénti összeget, kecskeféléken végzett gyorstesztenként maximum 30 euróig.

(7)

Ezenkívül a 36/2005/EK bizottsági rendelettel (6) módosított 999/2001/EK rendelet 2005. január 14-től kötelező jelleggel előírja a szisztematikus megkülönböztető vizsgálatot, a juh- és kecskeféléken kimutatott összes TSE eset során meglévő súrlókórnak a BSE-től való megkülönböztetése céljából. Ez az intézkedés jogosultnak minősíthető a Közösség pénzügyi hozzájárulására a tagállamokban végzett, a TSE ellenőrzésére és felszámolására irányuló programokhoz.

(8)

Tekintettel arra, hogy a Közösség által kitűzött köz- és állategészségügyi célok eléréséhez fontos a kiskérődzőknél megállapítani a BSE prevalenciáját, helyénvaló azon kiadásoknak a 100 %-os megtérítése, amelyeket a tagállamok fordítottak a BSE-nek a súrlókortól való megkülönböztetését célzó elsődleges molekuláris vizsgálatokra.

(9)

Ezért tehát szükséges a 2004/696/EK és 2004/863/EK határozatok által megállapított, a Közösség által az egyes programokra fordított maximális pénzügyi hozzájárulás mértékének a felülvizsgálata.

(10)

A 2004/863/EK határozat megállapítja a Közösség pénzügyi hozzájárulásának feltételeit, beleértve azt, hogy az illető tagállamok a Bizottságnak havonta küldjenek jelentést a TSE ellenőrzési programok során elért eredményekről és a kifizetett költségekről. Az említett határozat melléklete meghatározza a kifizetendő költségeket. Tekintettel a 36/2005/EK és a 214/2005/EK rendeletekkel módosított 999/2001/EK rendelet III. és X. mellékletének módosításaira, ezt a mellékletet módosítani kell.

(11)

A 2004/696/EK és 2004/863/EK határozatokat ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/696/EK határozat I. melléklete e határozat I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2004/863/EK határozat az alábbiak szerint módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdésében a „3 550 000 eurót” szövegrész helyébe a „3 586 000 eurót” szövegrész lép;

2.

A 2. cikk (2) bekezdésében az „1 700 000 eurót” szövegrész helyébe az „1 736 000 eurót” szövegrész lép;

3.

Az 3. cikk (2) bekezdésében a „2 375 000 euró” helyébe a következő lép: „2 426 000 euró”;

4.

Az 4. cikk (2) bekezdésében a „15 020 000 euró” helyébe a következő lép: „15 170 000 euró”;

5.

Az 5. cikk (2) bekezdésében a „290 000 euró” helyébe a következő lép: „294 000 euró”;

6.

Az 6. cikk (2) bekezdésében a „585 000 euró” helyébe a következő lép: „1 487 000 euró”;

7.

Az 7. cikk (2) bekezdésében a „4 780 000 euró” helyébe a következő lép: „8 846 000 euró”;

8.

Az 8. cikk (2) bekezdésében a „24 045 000 euró” helyébe a következő lép: „29 755 000 euró”;

9.

Az 9. cikk (2) bekezdésében a „6 170 000 euró” helyébe a következő lép: „6 172 000 euró”;

10.

Az 10. cikk (2) bekezdésében a „6 660 000 euró” helyébe a következő lép: „8 677 000 euró”;

11.

Az 11. cikk (2) bekezdésében a „85 000 euró” helyébe a következő lép: „353 000 euró”;

12.

Az 12. cikk (2) bekezdésében a „835 000 euró” helyébe a következő lép: „836 000 euró”;

13.

Az 13. cikk (2) bekezdésében a „145 000 euró” helyébe a következő lép: „155 000 euró”;

14.

Az 14. cikk (2) bekezdésében a „1 085 000 euró” helyébe a következő lép: „1 184 000 euró”;

15.

Az 15. cikk (2) bekezdésében a „35 000 euró” helyébe a következő lép: „36 000 euró”;

16.

Az 16. cikk (2) bekezdésében a „4 270 000 euró” helyébe a következő lép: „4 510 000 euró”;

17.

Az 17. cikk (2) bekezdésében a „1 920 000 euró” helyébe a következő lép: „2 076 000 euró”;

18.

Az 18. cikk (2) bekezdésében a „1 135 000 euró”helyébe a következő lép: „1 480 000 euró”;

19.

Az 19. cikk (2) bekezdésében a „435 000 euró” helyébe a következő lép: „444 000 euró”;

20.

Az 20. cikk (2) bekezdésében a „1 160 000 euró” helyébe a következő lép: „1 170 000 euró”;

21.

Az 21. cikk (2) bekezdésében a „305 000 euró” helyébe a következő lép: „313 000 euró”;

22.

Az 22. cikk (2) bekezdésében a „5 570 000 euró” helyébe a következő lép: „5 690 000 euró”;

23.

A 23. cikk helyébe a következő lép:

„23. cikk

A Közösség pénzügyi hozzájárulása az 1–22. cikkben említett, a TSE ellenőrzésére irányuló programokhoz az érintett tagállamok által az elvégzett vizsgálatokért kifizetett, hozzáadottérték-adó nélküli összeg 100 %-a, de legfeljebb:

a)

vizsgálatonként maximum 8 euró a 999/2001/EK rendelet III. mellékletében említett szarvasmarha- és juhféléken 2005. január 1. és december 31. között elvégzett vizsgálatok esetében;

b)

vizsgálatonként maximum 30 euró a 999/2001/EK rendelet III. mellékletében említett kecskeféléken 2005. január 1. és december 31. között elvégzett vizsgálatok esetében;

c)

vizsgálatonként maximum 145 euró a 999/2001/EK rendelet X melléklete C. fejezete 3.2 c) pontjának i. alpontjában említett, 2005. január 14. és 2005. december 31. között elvégzett elsődleges molekuláris megkülönböztető vizsgálatokért.”

24.

A melléklet helyébe ennek a határozatnak a II. melléklete lép.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 30-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A 2003/806/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv által módosított határozat (HL L 122., 2003.5.16., 1. o).

(2)  HL L 316., 2004.10.15., 91. o.

(3)  HL L 370., 2004.12.17., 82. o.

(4)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb a 260/2005/EK bizottsági rendelettel módosított rendelet (HL L 46., 2005.2.17., 9. o.).

(5)  HL L 37., 2005.2.10., 9. o.

(6)  HL L 10., 2005.1.13., 9. o.


I. MELLÉKLET

A 2004/696/EK határozat I. mellékletének helyébe a következő lép:

„I. MELLÉKLET

A TSE-k ellenőrzésére irányuló programok jegyzéke

A közösségi pénzügyi hozzájárulás aránya és maximális összege

(euróban)

Betegség

Tagállam

Elvégzett vizsgálatok (1) aránya

Maximális összeg

TSE-k

Ausztria

100 %

2 076 000

Belgium

100 %

3 586 000

Ciprus

100 %

353 000

Cseh Köztársaság

100 %

1 736 000

Dánia

100 %

2 426 000

Észtország

100 %

294 000

Finnország

100 %

1 170 000

Franciaország

100 %

29 755 000

Németország

100 %

15 170 000

Görögország

100 %

1 487 000

Magyarország

100 %

1 184 000

Írország

100 %

6 172 000

Olaszország

100 %

8 677 000

Litvánia

100 %

836 000

Luxemburg

100 %

155 000

Málta

100 %

36 000

Hollandia

100 %

4 510 000

Portugália

100 %

1 480 000

Szlovénia

100 %

444 000

Spanyolország

100 %

8 846 000

Svédország

100 %

313 000

Egyesült Királyság

100 %

5 690 000

Összesen

96 396 000


(1)  Gyorstesztek és elsődleges molekuláris tesztek.”


II. MELLÉKLET

„MELLÉKLET

TSE-ellenőrzés

Tagállam

Hónap:

Év:


Szarvasmarhaféléken végzett vizsgálatok

 

Vizsgálatok száma

Egységnyi költség

Összköltség

A 999/2001 EK rendelet III. melléklete A fejezete I. részének 2.1, 3 és 4.1 pontjában említett állatokon végzett vizsgálatok

 

 

 

A 999/2001 EK rendelet III. melléklete A fejezete I. részének 2.2, 4.2 és 4,3 pontjában említett állatokon végzett vizsgálatok

 

 

 

Összesen

 

 

 


Juhféléken végzett vizsgálatok

 

Vizsgálatok száma

Egységnyi költség

Összköltség

A 999/2001 EK rendelet III. melléklete A fejezete II. része 2. pontjának a) alpontjában említett állatokon végzett vizsgálatok

 

 

 

A 999/2001 EK rendelet III. melléklete A fejezete II. részének 3. pontjában említett állatokon végzett vizsgálatok

 

 

 

A 999/2001 EK rendelet III. melléklete A fejezete II. részének 5. pontjában említett állatokon végzett vizsgálatok

 

 

 

Összesen

 

 

 


Kecskeféléken végzett vizsgálatok

 

Vizsgálatok száma

Egységnyi költség

Összköltség

A 999/2001 EK rendelet III. melléklete A fejezete II. része 2. pontjának b) alpontjában említett állatokon végzett vizsgálatok

 

 

 

A 999/2001 EK rendelet III. melléklete A fejezete II. részének 3. pontjában említett állatokon végzett vizsgálatok

 

 

 

A 999/2001 EK rendelet III. melléklete A fejezete II. részének 5. pontjában említett állatokon végzett vizsgálatok

 

 

 

Összesen

 

 

 


Elsődleges molekuláris vizsgálat megkülönböztető immuno-blot eljárással

 

Vizsgálatok száma

Egységnyi költség

Összköltség

A X. melléklet C fejezete 3.2 pontjának c) i. alpontjában említett állatokon végzett vizsgálatok”

 

 

 


4.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/29


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. május 30.)

a vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegség tekintetében a „mentes övezet” vagy „nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság” minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról szóló 2003/634/EK határozat I. mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2005) 1563. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/414/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatok és az akvakultúra-termékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/67/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/634/EK bizottsági határozat (2) a különböző tagállamok által benyújtott programokat hagyja jóvá és sorolja fel. A programoknak az a célja, hogy lehetővé tegyék a tagállamok számára a továbbiakban olyan eljárások kezdeményezését, amelyek során egy-egy övezet vagy nem mentes övezetben lévő halgazdaság elnyerheti a „mentes övezet” vagy „nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság” minősítést a vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegség tekintetében.

(2)

Olaszország a 2004. szeptember 23-i keltezésű levelében pályázatot nyújtott be a „Zona valle di Tosi” övezet területén alkalmazandó program jóváhagyására. A benyújtott pályázat megfelel a 91/67/EGK irányelv 10. cikkének, így a program elfogadásra kerül.

(3)

A 2003/634/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/634/EK határozat I. melléklete a következő ponttal egészül ki a 3.5. pont után:

„3.6.   OLASZORSZÁG ÁLTAL 2004. SZEPTEMBER 23-I TOSCANA RÉGIÓBAN BENYÚJTOTT PROGRAM A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓAN:

Zona Valle di Tosi

A Vicano di S. Ellero folyó vízgyűjtő területe a forrásoktól a Raggioli falu közelében található Il Greto gátig”.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 30-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 46., 1991.2.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 220., 2003.9.3., 8. o. A legutóbb a 2005/67/EK határozattal (HL L 27., 2005.1.29., 55. o.) módosított határozat.


4.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/30


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. június 1.)

a szarvasmarha-állományra vonatkozó statisztikai felméréseket helyettesítő, az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. címe által létrehozott rendszer Málta számára történő engedélyezéséről

(az értesítés a C(2005) 1588. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/415/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék védelmének területén végrehajtandó statisztikai felméréseket illető, 1993. június 1-jei 93/24/EGK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 1. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) I. címe létrehozott egy, a szarvasmarhák azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszert.

(2)

A 2004/588/EK bizottsági határozat elismeri a szarvasmarhafélékre vonatkozó máltai adatbázis teljes körű működőképességét (3).

(3)

A 93/24/EGK irányelv értelmében a tagállamoknak – kérésükre – engedélyezhetik az állományra vonatkozó felmérések helyett adminisztratív információforrások használatát, amennyiben azok megfelelnek az említett irányelvben előírt kötelezettségeknek.

(4)

Málta a 2005. március 11-i kérelmének alátámasztásához az 1760/2000/EK rendelet I. címében említett adatbázis struktúráját és aktualizálását, valamint a statisztikai adatok számítási módszerét illetően műszaki dokumentációt bocsátott rendelkezésre.

(5)

Málta különösen olyan számítási módszereket javasolt a 93/24/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdésében említett fajták statisztikai adatainak kiszámításához, amelyek nem állnak közvetlenül rendelkezésre az 1760/2000/EK rendelet I. címében említett adatbázisban. Máltának minden megfelelő intézkedést meg kell hoznia annak biztosítása érdekében, hogy e számítási módszerek biztosítsák a statisztikai adatok pontosságát.

(6)

A máltai hatóságok által közölt műszaki dokumentáció kérelmének vizsgálatát követően megállapításra került, hogy a kérelmet el kell fogadni.

(7)

E határozat összhangban van a 72/279/EGK tanácsi határozat (4) által létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Málta számára engedélyezik a 93/24/EGK tanácsi irányelvben előírt, szarvasmarha-állományra vonatkozó felméréseknek az 1760/2000/EK rendelet I. címében említett, szarvasmarhák azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerrel történő helyettesítését, annak érdekében, hogy az összes statisztikai adat beszerzésre kerüljön, amelyek szükségesek az említett irányelvben előírt kötelezettségeknek való megfeleléshez.

2. cikk

Amennyiben az 1. cikkben említett rendszer nem működik operatívan, vagy tartalmából adódóan nem ad megbízható statisztikai adatokat az összes vagy egyes szarvasmarhafélék fajtáira nézve, Málta a szarvasmarhafélék-állománya vagy az érintett fajták felbecsüléséhez visszaáll a statisztikai felmérések rendszerére.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Máltai Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 1-jén.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 149., 1993.6.21., 5. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 204., 2000.8.11., 1. o.

(3)  HL L 257., 2004.8.4., 8. o.

(4)  HL L 179., 1972.8.7., 1. o.


Helyesbítések

4.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/31


Helyesbítés a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről szóló, 2005. május 20-i 770/2005/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 128., 2005. május 21. )

A 17. oldalon a 2. cikk bevezető mondatában

a következő szövegrész:

„2005. május hónap első tíz napja folyamán”,

helyesen:

„2005. június hónap első tíz napja folyamán”.


4.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/31


Helyesbítés a mezőgazdasági termékek export-visszatérítési nómenklatúrájának létrehozásáról szóló 3846/87/EGK rendeletet módosító, 2004. december 10-i 2199/2004/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 380., 2004. december 24. )

A 12. oldalon a 6. lábjegyzetben:

a következő szövegrész:

„Az export-visszatérítés azokra a termékekre fizetendő, amelyeknél a szárazanyag-tartalom 78 %-nál kevesebb.”

helyesen:

„Az export-visszatérítés azokra a termékekre fizetendő, amelyek szárazanyag-tartalma legalább 78 %.”