ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 141

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
4. junij 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 850/2005 z dne 30. maja 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 2500/2001 za zagotovitev izvajanja pomoči Skupnosti v skladu s členom 54(2)(c) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 851/2005 z dne 2. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve glede mehanizma vzajemnosti

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 852/2005 z dne 3. junija 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 853/2005 z dne 3. junija 2005 o sedeminštirideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

8

 

*

Direktiva Komisije 2005/37/ES z dne 3. junija 2005 o spremembi Direktiv Sveta 86/362/EGS in 90/642/EGS o najvišjih mejnih vrednostih ostankov nekaterih pesticidov v in na žitih in nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo ( 1 )

10

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 30. maja 2005 o spremembi odločb 2004/696/ES in 2004/863/ES o finančnem prispevku Skupnosti za programe izkoreninjenja in spremljanja prenosljivih spongiformnih encefalopatij (TSE) za leto 2005 (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1550)

24

 

*

Odločba Komisije z dne 30. maja 2005 o spremembi Priloge I k Odločbi 2003/634/ES o odobritvi programov za pridobitev statusa odobrenih območij in odobrenih ribogojnic prostih virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) rib znotraj neodobrenih območij (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1563)  ( 1 )

29

 

*

Odločba Komisije z dne 1. junija 2005 o pooblastilu Malti, da namesto statističnih raziskav o govedu uporabi sistem, predviden v naslovu I Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1760/2000 (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1588)  ( 1 )

30

 

 

Popravki

 

 

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 770/2005 z dne 20. maja 2005 o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in Namibije (UL L 128, 21.5.2005)

31

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 2199/2004 z dne 10. decembra 2004 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3846/87 o vzpostavitvi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila (UL L 380, 24.12.2004)

31

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

4.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/1


UREDBA SVETA (ES) št. 850/2005

z dne 30. maja 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 2500/2001 za zagotovitev izvajanja pomoči Skupnosti v skladu s členom 54(2)(c) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 181a(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 54(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (2) („Finančna uredba“), dopušča izvrševanje proračuna Skupnosti preko centraliziranega posrednega upravljanja in določa posebne zahteve za izvrševanje.

(2)

Centralizirano posredno upravljanje v obliki, določeni s členom 54(2)(c) Finančne uredbe, se je na področju predpristopne pomoči v preteklosti izkazalo kot pomembno sredstvo, zlasti v zvezi z dejavnostmi Urada za izmenjavo informacij o tehnični pomoči (TAIEX).

(3)

Turčija je bila v zadnjih letih glavni uporabnik storitev TAIEX, zato ji je treba omogočiti nadaljnjo uporabo teh storitev tudi v skladu s pravili, določenimi v novi Finančni uredbi.

(4)

Ker je zaželen usklajen pristop na področju predpristopne pomoči in bi morala biti uporabljena formula enaka tisti, predvideni za uredbi (EGS) št. 3906/89 (Phare) (3) in (ES) št. 2666/2000 (CARDS) (4).

(5)

Zato je treba ustrezno spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 2500/2001 z dne 17. decembra 2001 o predpristopni finančni pomoči za Turčijo (5)

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbo (ES) št. 2500/2001 se vstavi naslednji člen:

„Člen 6a

Komisija se lahko v okviru omejitev, določenih v členu 54 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6), odloči, da prenese naloge javnega organa in zlasti naloge izvrševanja proračuna na organe, naštete v členu 54(2) omenjene uredbe. Na organe, opredeljene v členu 54(2)(c) omenjene uredbe, se lahko prenesejo naloge javnih organov v primeru, če imajo priznan mednarodni ugled, če upoštevajo mednarodno priznane sisteme upravljanja in nadzora in če so pod nadzorom javnih organov.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2005

Za Svet

Predsednik

F. BODEN


(1)  Mnenje z dne 28. aprila 2005 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  UL L 375, 23.12.1989, str. 11. Uredba, je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2257/2004 (UL L 389, 30.12.2004, str. 1).

(4)  UL L 306, 7.12.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2257/2004.

(5)  UL L 342, 27.12.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 769/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 1).

(6)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.“.


4.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/3


UREDBA SVETA (ES) št. 851/2005

z dne 2. junija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve glede mehanizma vzajemnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 62(2)(b)(i) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mehanizem iz člena 1(4) Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 (2), se je izkazal kot neprimeren za ravnanje v primerih nevzajemnosti, ko tretja država, ki je na seznamu Priloge II te uredbe, torej tretja država, katere državljani so oproščeni vizumske obveznosti, ohrani ali uvede vizumsko obveznost za državljane ene ali več držav članic. Solidarnost do držav članic, ki se znajdejo v situacijah nevzajemnosti, zahteva prilagoditev obstoječega mehanizma, da bi zagotovili njegovo učinkovitost.

(2)

Zaradi resnosti takih primerov nevzajemnosti je bistveno, da jih zadevna ali zadevne države članice notificirajo. Da bi zagotovili, da zadevna tretja država ponovno uvede potovanje brez vizumov za državljane zadevnih držav članic, je potrebno predvideti mehanizem, ki bo kombiniral hitro izvedljive ukrepe na različnih stopnjah in z različno intenziteto. Komisija naj tako brez odloga ukrepa pri tretji državi, poda poročilo Svetu in naj bo v vsakem trenutku zmožna Svetu predlagati sprejem začasnega sklepa o ponovni uvedbi vizumske obveznosti za državljane zadevne tretje države. Zatekanje k takemu začasnemu sklepu ne bi smelo onemogočiti možnosti premestitve zadevne tretje države v Prilogo I Uredbe (ES) št. 539/2001. Potrebno je tudi omogočiti časovno zvezo med začetkom veljavnosti začasnega ukrepa in vsakim predlogom o premestitvi te države v Prilogo I.

(3)

Odločitev tretje države o (ponovni) uvedbi potovanja brez vizumov za državljane ene ali več držav članic avtomatično onemogoči začasno ponovno uvedbo vizumske obveznosti, o kateri je odločil Svet.

(4)

Spremenjen mehanizem solidarnosti stremi k doseganju polne vzajemnosti v zvezi z vsemi državami članicami in k vzpostavitvi učinkovitega ter razumljivega mehanizma za zagotovitev te vzajemnosti.

(5)

V skladu s tem je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 539/2001.

(6)

Potrebno je določiti prehodne ureditve v primerih, ko ob začetku veljavnosti te uredbe za države članice velja vizumska obveznost za potovanje v tretje države iz Priloge II Uredbe (ES) št. 539/2001.

(7)

Kar zadeva Islandijo in Norveško, ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (3), ki sodi na področje iz člena 1(B) Sklepa Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo tega sporazuma (4).

(8)

Združeno Kraljestvo in Irska nista vezani z Uredbo (ES) št. 539/2001. Tako ne sodelujeta pri sprejemanju te uredbe in ta zanju ni zavezujoča niti se zanju ne uporablja.

(9)

Kar zadeva Švico, ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, podpisanega med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (5), ki sodijo na področje iz člena 1(B) Sklepa 1999/437/ES, v povezavi s členom 4(1) Sklepa Sveta 2004/849/ES (6) in členom 4(1) Sklepa Sveta 2004/860/ES (7)

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1 Uredbe (ES) št. 539/2001 se spremeni kot sledi:

1.

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Ko tretja država, navedena na seznamu Priloge II, uvede vizumsko obveznost za državljane države članice, se uporabijo naslednje določbe:

(a)

v 90 dneh po uvedbi ali napovedi takšnega ukrepa, zadevna država članica o tem pisno obvesti Svet in Komisijo; to obvestilo se objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije. V obvestilu mora biti naveden datum izvajanja ukrepa in vrsta zadevnih potnih dokumentov in vizumov.

Če se tretja država odloči odpraviti vizumsko obveznost pred potekom tega roka, se obvestilo šteje za brezpredmetno;

(b)

Komisija takoj po objavi obvestila in ob posvetovanju z zadevno državo članico ukrepa pri organih tretje države z namenom ponovne vzpostavitve potovanja brez vizumov;

(c)

v 90 dneh po objavi Komisija ob posvetovanju z državo članico poroča Svetu. Poročilu je lahko priložen tudi predlog začasne ponovne uvedbe vizumske obveznosti za državljane zadevne tretje države. Komisija lahko predstavi ta predlog tudi po razpravah Sveta o tem poročilu. Svet o takem predlogu odloči s kvalificirano večino v treh mesecih;

(d)

če meni, da je to potrebno, lahko Komisija predstavi poročilo o začasni ponovni uvedbi vizumske obveznosti za državljane tretje države iz pododstavka (c) brez predhodnega poročila. Za ta predlog se uporabi postopek iz pododstavka (c). Zadevna država članica lahko navede, ali želi, da se Komisija vzdrži začasne ponovne uvedbe vizumske obveznosti brez predhodnega poročila;

(e)

postopek iz pododstavkov (c) in (d) ne vpliva na pravico Komisije, da predstavi predlog spremembe te uredbe z namenom premestitve zadevne tretje države v Prilogo I. V primeru, ko je bila sprejeta odločitev o začasnem ukrepu iz pododstavkov (c) in (d), Komisija predloži predlog spremembe te uredbe najkasneje devet mesecev po začetku veljavnosti začasnega ukrepa. Takšen predlog vsebuje tudi določbe o odpravi začasnih ukrepov, ki so bili lahko uvedeni v skladu s postopki iz pododstavkov (c) in (d). Medtem si Komisija še nadalje prizadeva, da bi prepričala organe zadevne tretje države, naj ponovno uvedejo potovanje brez vizumske obveznosti za državljane zadevne države članice;

(f)

če zadevna tretja država odpravi vizumsko obveznost, država članica o tem takoj obvesti Svet in Komisijo. To obvestilo se objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije. Kakršen koli začasni ukrep, sprejet na podlagi pododstavka (d), preneha veljati sedem dni po objavi v Uradnem listu. V primeru, da je zadevna tretja država uvedla vizumsko obveznost za državljane dveh ali več držav članic, bo začasni ukrep prenehal veljati šele po zadnji objavi.“;

2.

Doda se naslednji odstavek 5:

„5.   Vse dokler ni vzajemne oprostitve vizumske obveznosti med katero koli tretjo državo iz Priloge II in katero koli državo članico, Komisija poroča o stanju nevzajemnosti Evropskemu parlamentu in Svetu pred 1. julijem vsakega sodega leta in, če je potrebno, predloži ustrezne predloge.“.

Člen 2

Države članice, za državljane katerih dne 24. junija 2005 velja vizumska obveznost tretje države iz Priloge II Uredbe (ES) št. 539/2001 pisno obvestijo Svet in Komisijo do 24. julija 2005. To obvestilo se objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Uporabljajo se določbe člena 1(4)(b) do (f) Uredbe (ES) št. 539/2001.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Luxembourgu, 2. junija 2005

Za Svet

Predsednik

L. FRIEDEN


(1)  Mnenje z dne 28. aprila 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 81, 21.3.2001, str. 1.

(3)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(4)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(5)  Dok. Sveta 13054/04, dosegljiv na http://register.consilium.eu.int

(6)  UL L 368, 15.12.2004, str. 26.

(7)  UL L 370, 17.12.2004, str. 78.


4.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 852/2005

z dne 3. junija 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. junija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. junija 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 3. junija 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

77,8

204

91,4

999

84,6

0707 00 05

052

91,5

999

91,5

0709 90 70

052

86,5

624

107,4

999

97,0

0805 50 10

052

88,7

388

60,2

508

50,9

528

46,3

624

63,9

999

62,0

0808 10 80

204

70,2

388

88,0

400

144,7

404

126,8

508

66,5

512

70,6

524

63,6

528

65,3

624

173,6

720

63,8

804

96,7

999

93,6

0809 10 00

052

252,7

999

252,7

0809 20 95

052

296,9

220

108,0

400

466,8

999

290,6


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


4.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 853/2005

z dne 3. junija 2005

o sedeminštirideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), in zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in ekonomskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Dne 1. junija 2005 je Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov sklenil spremeniti seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in ekonomskih virov. Priloga I se skladno s tem zato spremeni.

(3)

Da bi zagotovili učinkovitost ukrepov, predvidenih v tej uredbi, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. junija 2005

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 757/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 38).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

Naslednji vpis se doda v rubriko „Pravne osebe, skupine in subjekti“:

 

Skupina Islamski džihad (alias (a) Jama’at al-Jihad, (b) Libijsko združenje, (c) Kazakh Jama’at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Skupina Islamski džihad v Uzbekistanu, (i) al-Djihad al-Islami).


4.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/10


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/37/ES

z dne 3. junija 2005

o spremembi Direktiv Sveta 86/362/EGS in 90/642/EGS o najvišjih mejnih vrednostih ostankov nekaterih pesticidov v in na žitih in nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/362/EGS z dne 24. julija 1986 o določanju mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih (1), in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo (2), in zlasti člena 7 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (3), in zlasti člena 4(1)(f) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Naslednje obstoječe aktivne snovi so bile vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS: malein hidrazid z Direktivo Komisije 2003/31/ES (4); propizamid z Direktivo Komisije 2003/39/ES (5); ter mekoprop in mekoprop-P z Direktivo Komisije 2003/70/ES (6).

(2)

Nove aktivne snovi izoksaflutol, trifloksistrobin, karfentrazon-etil in fenamidon so bile vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS z Direktivo Komisije 2003/68/ES (7).

(3)

Vključitev zadevnih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS je temeljila na oceni informacij, predloženih v zvezi s predlagano uporabo. Informacije v zvezi s to uporabo so predložile nekatere države članice v skladu s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS. Razpoložljive informacije so bile ponovno pregledane in zadostujejo za določitev nekaterih najvišjih mejnih vrednosti ostankov (MRL-jev).

(4)

Kjer ni MRL-jev Skupnosti ali začasnih MRL-jev, morajo države članice določiti začasno nacionalno najvišjo mejno vrednost ostankov v skladu s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS, preden lahko odobrijo registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo te aktivne snovi.

(5)

MRL-ji na ravni Skupnosti in dovoljene vrednosti, ki jih priporoča Codex Alimentarius, so določene in vrednotene po podobnih postopkih. Število MRL-jev Codexa za malein hidrazid je omejeno. MRL-ji na ravni Skupnosti so že določeni v Direktivi 90/642/EGS za: malein hidrazid, (Direktiva Sveta 1993/58/EGS) (8) in v Direktivah 86/362/EGS in 90/642/EGS za: propizamid (Direktivi Sveta 96/32/ES (9) in 96/33/ES (10)). Te so se upoštevale ob določitvi MRL-jev, ki jih zadevajo prilagoditve, določene v tej direktivi. MRL-ji Codexa, ki bodo v bližnji prihodnosti predlagani za odstranitev, niso bili upoštevani. MRL-ji, ki temeljijo na MRL-jih Codexa, so bili vrednoteni ob upoštevanju tveganja za potrošnike. Nikakršno tveganje ni bilo ugotovljeno ob uporabi toksikoloških končnih učinkov glede na študije, ki so na voljo Komisiji.

(6)

Glede na vključitev zadevnih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS so bile dokončane s tem povezane tehnične in znanstvene ocene v obliki poročil o pregledu Komisije. Poročila o ocenah za omenjene snovi so bila dokončana na datume, ki so navedeni v Direktivah Komisije v uvodnih izjavah 1 in 2. Ta poročila so določila dopustni dnevni vnos (DDV) in, če je to potrebno, tudi akutni referenčni odmerek (ARfD) za zadevne snovi. Izpostavljenost potrošnikov živilskih proizvodov, pridelanih iz rastlin, obdelanih z zadevno aktivno snovjo, je bila ocenjena in ovrednotena v skladu s postopki Skupnosti. Upoštevane so bile tudi smernice, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija (11) in mnenje Znanstvenega odbora za rastline (12) o uporabljeni metodologiji. Ugotovljeno je, da predlagani MRL-ji ne bodo vodili k prekoračitvi dopustnega dnevnega vnosa ali akutnega referenčnega odmerka.

(7)

Da bi zagotovili primerno varstvo potrošnikov pred izpostavljenostjo ostankom, ki so posledica neregistrirane uporabe fitofarmacevtskih sredstev, je treba za ustrezne kombinacije proizvodov in pesticidov določiti začasne MRL-je na spodnji meji analitične določitve.

(8)

Določitev začasnih MRL-jev na ravni Skupnosti pa državam članicam ne preprečuje, da določijo začasne MRL-je za zadevne snovi skladno s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS in skladno s Prilogo VI k Direktivi. Šteje se, da je obdobje štirih let dovolj dolgo za dovolitev nadaljnje uporabe zadevne aktivne snovi. Začasni MRL bo takrat postal dokončen.

(9)

Zato je potrebno vse ostanke pesticidov, ki nastajajo ob uporabi teh fitofarmacevtskih sredstev, dodati ali zamenjati v prilogah k Direktivama 86/362/EGS in 90/642/EGS, da bi omogočili ustrezen nadzor in kontrolo nad prepovedjo njihovih uporab in da bi zaščitili potrošnika. Kjer so bili MRL-ji že določeni v prilogah k tem direktivam, jih je treba ustrezno spremeniti. Kjer MRL-ji do zdaj še niso bili določeni, jih je treba sedaj prvič primerno določiti.

(10)

Direktivi 86/362/EGS in 90/642/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni v tej direktivi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 86/362/EGS se spremeni na naslednji način:

(a)

V delu A Priloge II se dodajo najvišje mejne vrednosti ostankov pesticidov za izoksaflutol, trifloksistrobin, karfentrazon-etil, mekoprop, mekoprop-P, malein hidrazid in fenamidon, kot je razvidno iz Priloge I k tej direktivi.

(b)

V delu A Priloge II se najvišje mejne vrednosti ostankov pesticidov za propizamid zamenjajo s tistimi, ki so prikazane v Prilogi II k tej direktivi.

Člen 2

Direktiva 90/642/EGS se spremeni na naslednji način:

(a)

V Prilogi II se dodajo najvišje mejne vrednosti ostankov pesticidov za izoksaflutol, trifloksistrobin, karfentrazon-etil, mekoprop, mekoprop-P in fenamidon, kot je razvidno iz Priloge III k tej direktivi.

(b)

V Prilogi II se najvišje mejne vrednosti ostankov pesticidov za propizamid in malein hidrazid zamenjajo s tistimi, ki so prikazane v Prilogi IV k tej direktivi.

Člen 3

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone, uredbe in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje 4. decembra 2005. Besedilo teh predpisov in primerjalno tabelo med temi predpisi in to direktivo morajo nemudoma posredovati Komisiji.

Te predpise začnejo uporabljati od 4. decembra 2006.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. junija 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 221, 7.8.1986, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/61/ES (UL L 127, 29.4.2004, str. 81).

(2)  UL L 350, 14.12.1990, str. 71. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/115/ES (UL L 374, 22.12.2004, str. 64).

(3)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/34/ES (UL L 125, 18.5.2005, str. 5).

(4)  UL L 101, 23.4.2003, str. 3.

(5)  UL L 124, 20.5.2003, str. 30.

(6)  UL L 184, 23.7.2003, str. 9.

(7)  UL L 177, 16.7.2003, str. 12.

(8)  UL L 211, 23.8.1993, str. 6.

(9)  UL L 144, 18.6.1996, str. 12.

(10)  UL L 144, 18.6.1996, str. 35.

(11)  Smernice za napoved vnosa ostankov pesticidov s prehrano (popravljena izdaja), ki jih je pripravil GEMS/Program za prehrano v sodelovanju s Codex odborom za ostanke pesticidov in objavila Svetovna zdravstvena organizacija leta 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(12)  Mnenje Znanstvenega odbora za rastline v zvezi z vprašanji o spreminjanju prilog k Direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS (Mnenje, ki ga je Znanstveni odbor za rastline izrazil 14. julija 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ index_en.html).


PRILOGA I

Najvišje mejne vrednosti mg/kg

Ostanki pesticidov

Posamezni proizvodi, za katere veljajo MRL-ji

izoksaflutol (vsota izoksaflutol, RPA 202248 in RPA 203328, izražena kot izoksaflutol) (1)

0,05 (2)  (3)

ŽITA

ječmen, ajda, koruza, proso, oves, neoluščen riž, rž, zrnje sirka, tritikala, pšenica, druga žita

Trifloksistrobin

0,3 (3) ječmen

0,05 (3)

0,05 (3) tritikala, pšenica

0,02 (2)  (3) druga žita

Karfentrazon-etil (določen kot karfentrazon in izražen kot karfentrazon-etil)

0,05 (2)  (3)

ŽITA

ječmen, ajda, koruza, proso, oves, neoluščen riž, rž, zrnje sirka, tritikala, pšenica, druga žita

Fenamidon

0,02 (2)  (3)

ŽITA

ječmen, ajda, koruza, proso, oves, neoluščen riž, rž, zrnje sirka, tritikala, pšenica, druga žita

Mekoprop (vsota mekoprop-P in mekoprop, izražena kot mekoprop)

0,05 (2)  (3)

ŽITA

ječmen, ajda, koruza, proso, oves, neoluščen riž, rž, zrnje sirka, tritikala, pšenica, druga žita

Malein hidrazid

0,2 (2)  (3)

ŽITA

ječmen, ajda, koruza, proso, oves, neoluščen riž, rž, zrnje sirka, tritikala, pšenica, druga žita


(1)  RPA 202248 je 2-ciano-3-ciklopropil-1-(2-metilsulfonil-4-trifluorometilfenil) propan-1,3-dion. RPA 203328 je 2-metansulfonil-4-trifluorometilbenzojska kislina.

(2)  Označuje spodnjo mejo analitične določitve.

(3)  Označuje začasne najvišje mejne vrednosti ostankov skladno s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS: če se ta količina ne spremeni, bo postala dokončna z dne 24. junija 2009.


PRILOGA II

Najvišje mejne vrednosti mg/kg

Ostanki pesticidov

Posamezni proizvodi, za katere veljajo MRL-ji

Propizamid

0,02 (1)  (2)

ŽITA

ječmen, ajda, koruza, proso, oves, neoluščen riž, rž, zrnje sirka, tritikala, pšenica, druga žita


(1)  Označuje spodnjo mejo analitične določitve.

(2)  Označuje začasne najvišje mejne vrednosti ostankov skladno s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS: če se ta količina ne spremeni, bo postala dokončna z dne 24. junija 2009.


PRILOGA III

Ostanki pesticidov in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL-ji

Izoksaflutol (vsota izoksaflutol, RPA 202248 in RPA 203328, izražena kot izoksaflutol) (1)

Trifloksistrobin

Karfentrazon-etil (določeno kot karfentrazon in izraženo kot karfentrazon-etil)

Fenamidon

Mekoprop (vsota mekoprop-P in mekoprop izražena kot mekoprop)

1.

Sadje, sveže, posušeno ali nekuhano, konzervirano z zamrzovanjem, brez dodanega sladkorja; oreščki

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

(i)

AGRUMI

 

0,3 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Grenivke

 

 

 

 

 

Limone

 

 

 

 

 

Limete

 

 

 

 

 

Mandarine (vključno s klementinami in podobnimi hibridi)

 

 

 

 

 

Pomaranče

 

 

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

(ii)

OREHI, LUPINARJI (z lupino ali brez)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Mandeljni

 

 

 

 

 

Brazilski orehi

 

 

 

 

 

Kašev oreški

 

 

 

 

 

Kostanji

 

 

 

 

 

Kokosovi orehi

 

 

 

 

 

Lešniki

 

 

 

 

 

Makadamija

 

 

 

 

 

Pekan

 

 

 

 

 

Pinjole

 

 

 

 

 

Pistacije

 

 

 

 

 

Orehi

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

(iii)

PEČKATO SADJE

 

0,5 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Jabolka

 

 

 

 

 

Hruške

 

 

 

 

 

Kutine

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

(iv)

KOŠČIČASTO SADJE

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Marelice

 

1 (3)

 

 

 

Češnje

 

1 (3)

 

 

 

Breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi)

 

1 (3)

 

 

 

Slive

 

 

 

 

 

Drugo

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

(v)

JAGODIČJE IN GROZDJE

 

 

 

 

 

(a)

Namizno in vinsko grozdje

 

5 (3)

 

0,5 (3)

 

Namizno grozdje

 

 

 

 

 

Vinsko grozdje

 

 

 

 

 

(b)

Jagode (ne divje)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

(c)

Rozgasto jagodičje (ne divje)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Robide

 

 

 

 

 

Sinjezelene robide

 

 

 

 

 

Loganove robide

 

 

 

 

 

Maline

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

(d)

Druge jagode in jagodičevje (ne divje)

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Borovnice

 

 

 

 

 

Brusnice

 

 

 

 

 

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

1 (3)

 

 

 

Kosmulje

 

1 (3)

 

 

 

Drugo

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

(e)

Divje jagodičevje in divje sadje

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

(vi)

MEŠANO

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Avokado

 

 

 

 

 

Banane

 

0,05 (3)

 

 

 

Dateljni

 

 

 

 

 

Smokve

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

Kumkvat

 

 

 

 

 

Liči

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

Olive

 

 

 

 

 

Pasijonka

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

Papaja

 

 

 

 

 

Drugo

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

2.

Zelenjava, presna ali nekuhana, zamrznjena ali suha

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

(i)

KORENASTA IN GOMOLJASTA ZELENJAVA

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Rdeča pesa

 

 

 

 

 

Korenček

 

 

 

 

 

Zelena

 

 

 

 

 

Hren

 

 

 

 

 

Topinambur

 

 

 

 

 

Pastinak

 

 

 

 

 

Peteršilj – koren

 

 

 

 

 

Redkev

 

 

 

 

 

Črni koren

 

 

 

 

 

Sladki krompir

 

 

 

 

 

Koleraba

 

 

 

 

 

Repa

 

 

 

 

 

Jam

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

(ii)

ČEBULASTA ZELENJAVA

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Česen

 

 

 

 

 

Čebula

 

 

 

 

 

Šalotka

 

 

 

 

 

Spomladanska čebula

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

(iii)

ZELENJAVA – PLODOVKE

 

 

 

 

 

(a)

Razhudniki

 

 

 

 

 

Paradižnik

 

0,5 (3)

 

0,5 (3)

 

Paprika

 

 

 

 

 

Jajčevci

 

 

 

 

 

Drugo

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

(b)

Bučnice – užitna lupina

 

0,2 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Kumare

 

 

 

 

 

Kumare za vlaganje

 

 

 

 

 

Bučke

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

(c)

Bučnice – neužitna lupina

 

 

 

 

 

Melone

 

0,3 (3)

 

0,1 (3)

 

Buče (velikanke)

 

 

 

 

 

Lubenice

 

 

 

 

 

Drugo

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

(d)

Sladka koruza

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

(iv)

ZELENJAVA – KAPUSNICE

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

 

 

 

Brokoli

 

 

 

 

 

Cvetača

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

 

 

Brstični ohrovt

 

 

 

 

 

Glavnato zelje

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

(c)

Listnate kapusnice

 

 

 

 

 

Kitajsko zelje

 

 

 

 

 

Zeleni ohrovt

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

(d)

Kolerabice

 

 

 

 

 

(v)

LISTNA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

(a)

Solate in podobno

 

 

 

2 (3)

 

Kreša

 

 

 

 

 

Motovilec

 

 

 

 

 

Zelena solata

 

 

 

 

 

Širokolistna endivija

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

(b)

Špinača in podobno

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Špinača

 

 

 

 

 

Mangold

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

(c)

Vodna kreša

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

(d)

Radič Witloof

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

(e)

Zelišča

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Prava krebuljica

 

 

 

 

 

Drobnjak

 

 

 

 

 

Peteršilj

 

 

 

 

 

Listi zelene

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

(vi)

ZELENJAVA – STROČNICE (presne)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Fižol (s stroki)

 

 

 

 

 

Fižol (brez strokov)

 

 

 

 

 

Grah (s stroki)

 

 

 

 

 

Grah (brez strokov)

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

(vii)

STEBELNA ZELENJAVA (PRESNA)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Beluši

 

 

 

 

 

Kardij

 

 

 

 

 

Zelena

 

 

 

 

 

Komarček

 

 

 

 

 

Artičoke

 

 

 

 

 

Por

 

 

 

 

 

Rabarbara

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

(viii)

GOBE

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

(a)

Gojene gobe

 

 

 

 

 

(b)

Divje gobe

 

 

 

 

 

3.

Stročnice

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Fižol

 

 

 

 

 

Leča

 

 

 

 

 

Grah

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

4.

Oljnice – seme

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Laneno seme

 

 

 

 

 

Zemeljski oreški

 

 

 

 

 

Makovo seme

 

 

 

 

 

Sezamovo seme

 

 

 

 

 

Sončnično seme

 

 

 

 

 

Repično seme

 

 

 

 

 

Soja

 

 

 

 

 

Gorčično seme

 

 

 

 

 

Bombažno seme

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

5.

Krompir

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Zgodnji krompir

 

 

 

 

 

Pozni krompir

 

 

 

 

 

6.

Čaj (sušeni listi in peclji, fermentirani ali drugače, Camellia sinensis)

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)

7.

Hmelj (sušeni), vključno s hmeljnimi peletami in nekoncentriranim prahom

0,1 (2)  (3)

30 (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)


(1)  RPA 202248 je 2-ciano-3-ciklopropil-1-(2-metilsulfonil-4-trifluorometilfenil) propan-1,3-dion. RPA 203328 je 2-metansulfonil-4-trifluorometilbenzojska kislina.

(2)  Označuje spodnjo mejo analitične določitve.

(3)  Označuje začasne najvišje mejne vrednosti ostankov skladno s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS: če se ta količina ne spremeni, bo postala dokončna z dne 24. junija 2009.


PRILOGA IV

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL-ji

propizamid

malein hidrazid

1.

Sadje, sveže, posušeno ali nekuhano, konzervirano z zamrzovanjem, brez dodanega sladkorja; oreščki

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

(i)

AGRUMI

 

 

Grenivke

 

 

Limone

 

 

Limete

 

 

Mandarine (vključno s klementinami in podobnimi hibridi)

 

 

Pomaranče

 

 

Pomelo

 

 

Drugo

 

 

(ii)

OREHI, LUPINARJI (z lupino ali brez)

 

 

Mandeljni

 

 

Brazilski orehi

 

 

Kašev oreški

 

 

Kostanji

 

 

Kokosovi orehi

 

 

Lešniki

 

 

Makadamija

 

 

Pekan

 

 

Pinjole

 

 

Pistacije

 

 

Orehi

 

 

Drugo

 

 

(iii)

PEČKATO SADJE

 

 

Jabolka

 

 

Hruške

 

 

Kutine

 

 

Drugo

 

 

(iv)

KOŠČIČASTO SADJE

 

 

Marelice

 

 

Češnje

 

 

Breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi)

 

 

Slive

 

 

Drugo

 

 

(v)

JAGODIČJE IN GROZDJE

 

 

(a)

Namizno in vinsko grozdje

 

 

Namizno grozdje

 

 

Vinsko grozdje

 

 

(b)

Jagode (ne divje)

 

 

(c)

Rozgasto jagodičje (ne divje)

 

 

Robide

 

 

Sinjezelene robide

 

 

Loganove robide

 

 

Maline

 

 

Drugo

 

 

(d)

Druge jagode in jagodičevje (ne divje)

 

 

Borovnice

 

 

Brusnice

 

 

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

 

Kosmulje

 

 

Drugo

 

 

(e)

Divje jagodičevje in divje sadje

 

 

(vi)

MEŠANO

 

 

Avokado

 

 

Banane

 

 

Dateljni

 

 

Smokve

 

 

Kivi

 

 

Kumkvat

 

 

Liči

 

 

Mango

 

 

Olive

 

 

Pasijonka

 

 

Ananas

 

 

Papaja

 

 

Drugo

 

 

2.

Zelenjava, presna ali nekuhana, zamrznjena ali suha

 

 

(i)

KORENASTA IN GOMOLJASTA ZELENJAVA

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Rdeča pesa

 

 

Korenček

 

 

Zelena

 

 

Hren

 

 

Topinambur

 

 

Pastinak

 

 

Peteršilj – koren

 

 

Redkev

 

 

Črni koren

 

 

Sladki krompir

 

 

Koleraba

 

 

Repa

 

 

Jam

 

 

Drugo

 

 

(ii)

ČEBULASTA ZELENJAVA

0,02 (1)  (2)

 

Česen

 

15 (2)

Čebula

 

15 (2)

Šalotka

 

15 (2)

Spomladanska čebula

 

 

Drugo

 

0,2 (1)  (2)

(iii)

ZELENJAVA – PLODOVKE

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

(a)

Razhudniki

 

 

Paradižnik

 

 

Paprika

 

 

Jajčevci

 

 

Drugo

 

 

(b)

Bučnice – užitna lupina

 

 

Kumare

 

 

Kumare za vlaganje

 

 

Bučke

 

 

Drugo

 

 

(c)

Bučnice – neužitna lupina

 

 

Melone

 

 

Buče (velikanke)

 

 

Lubenice

 

 

Drugo

 

 

(d)

Sladka koruza

 

 

(iv)

ZELENJAVA – KAPUSNICE

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

Brokoli

 

 

Cvetača

 

 

Drugo

 

 

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

Brstični ohrovt

 

 

Glavnato zelje

 

 

Drugo

 

 

(c)

Listnate kapusnice

 

 

Kitajsko zelje

 

 

Zeleni ohrovt

 

 

Drugo

 

 

(d)

Kolerabice

 

 

(v)

LISTNA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA

 

0,2 (1)  (2)

(a)

Solate in podobno

1 (2)

 

Kreša

 

 

Motovilec

 

 

Zelena solata

 

 

Širokolistna endivija

 

 

Drugo

 

 

(b)

Špinača in podobno

0,02 (1)  (2)

 

Špinača

 

 

Mangold

 

 

Drugo

 

 

(c)

Vodna kreša

0,02 (1)  (2)

 

(d)

Radič Witloof

0,02 (1)  (2)

 

(e)

Zelišča

1 (2)

 

Prava krebuljica

 

 

Drobnjak

 

 

Peteršilj

 

 

Listi zelene

 

 

Drugo

 

 

(vi)

ZELENJAVA – STROČNICE (presne)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Fižol (s stroki)

 

 

Fižol (brez strokov)

 

 

Grah (s stroki)

 

 

Grah (brez strokov)

 

 

Drugo

 

 

(vii)

STEBELNA ZELENJAVA (PRESNA)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Beluši

 

 

Kardij

 

 

Zelena solata

 

 

Komarček

 

 

Artičoke

 

 

Por

 

 

Rabarbara

 

 

Drugo

 

 

(viii)

GOBE

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

(a)

Gojene gobe

 

 

(b)

Divje gobe

 

 

3.

Stročnice

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Fižol

 

 

Leča

 

 

Grah

 

 

Drugo

 

 

4.

Oljnice – seme

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

Laneno seme

 

 

Zemeljski oreški

 

 

Makovo seme

 

 

Sezamovo seme

 

 

Sončnično seme

 

 

Repično seme

 

 

Soja

 

 

Gorčično seme

 

 

Bombažno seme

 

 

Drugo

 

 

5.

Krompir

0,02 (1)  (2)

50 (3)

Zgodnji krompir

 

 

Pozni krompir

 

 

6.

Čaj (sušeni listi in peclji, fermentirani ali drugače, Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

7.

Hmelj (sušeni), vključno s hmeljnimi peletami in nekoncentriranim prahom

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)


(1)  Označuje spodnjo mejo analitične določitve.

(2)  Označuje začasne najvišje mejne vrednosti ostankov skladno s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS: če se ta količina ne spremeni, bo postala dokončna z dne 24. junija 2009.

(3)  Preostale potrebne podatke za MRL za krompir se pregleda 18 mesecev od dneva objave.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

4.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/24


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 30. maja 2005

o spremembi odločb 2004/696/ES in 2004/863/ES o finančnem prispevku Skupnosti za programe izkoreninjenja in spremljanja prenosljivih spongiformnih encefalopatij (TSE) za leto 2005

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1550)

(2005/413/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 24(5) in (6) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2004/696/ES z dne 14. oktobra 2004 o seznamu programov za izkoreninjenje in spremljanje nekaterih oblik TSE, ki so upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti v 2005 (2), navaja seznam teh programov, pa tudi predlagano stopnjo in znesek prispevka za vsak program.

(2)

Odločba Komisije 2004/863/ES z dne 30. novembra 2004 o odobritvi programov za izkoreninjenje in spremljanje TSE v nekaterih državah članicah za leto 2005 in o določitvi višine finančnega prispevka Skupnosti (3).

(3)

Skupina strokovnjakov iz Skupnosti, ki ji je predsedoval referenčni laboratorij Skupnosti za prenosljive spongiformne encefalopatije (CRL), je 28. januarja 2005 potrdila odkritje goveje spongiformne encefalopatije pri kozi, zaklani v Franciji. To je bil prvi primer BSE, odkrit pri malih prežvekovalcih v naravnih pogojih.

(4)

Znanstveni odbor za biološke škodljivosti pri Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) je v svoji izjavi z dne 28. januarja 2005 poudaril, da je treba pomembnost tega edinega primera okužbe z BSE pri kozi v Franciji še oceniti. V ta namen je EFSA navedla, da so rezultati intenzivnejšega spremljanja prenosljivih spongiformnih encefalopatij pri kozah bistvenega pomena.

(5)

Kot odgovor na to izjavo je Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (4), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 214/2005 (5), uvedla nov program za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij pri kozah, s pričetkom 11. februarja 2005. V okviru tega novega programa spremljanja se je število testiranih zdravih koz, namenjenih za zakol, ter na kmetiji poginulih koz močno povečalo.

(6)

Zaradi posebnosti na področju pridelave kozjega mesa, omejene vrednosti koz, namenjenih za zakol, ki so starejše od 18 mesecev, ter glede na pomembnost učinkovitega izvajanja intenzivnejšega spremljanja za oceno razširjenosti BSE pri kozah je primerno znesek, ki ga Skupnost povrne državam članicam za vsak hitri test, opravljen na kozah, zvišati do največ 30 EUR.

(7)

Poleg tega Uredba (ES) št. 999/2001, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 36/2005 (6), od 14. januarja 2005 za vse odkrite primere prenosljivih spongiformnih encefalopatij pri ovcah in kozah predpisuje obvezna sistematična razločevalna testiranja zaradi razlikovanja BSE od praskavca. Ta ukrep je treba šteti za upravičenega do finančnega prispevka Skupnosti za programe spremljanja in izkoreninjenja TSE v državah članicah.

(8)

Ker je za dosego ciljev Skupnosti na področju varovanja zdravja ljudi in živali pomembno, da se oceni razširjenost BSE pri malih prežvekovalcih, je primerno povrniti 100 % stroškov, ki jih države članice plačajo za primarne molekularne teste za razlikovanje BSE od praskavca.

(9)

Zato je treba spremeniti najvišji znesek finančnega prispevka Skupnosti za vsak program, kakor ga določata Odločbi 2004/696/ES in 2004/863/ES.

(10)

Odločba 2004/863/ES navaja pogoje za finančni prispevek Skupnosti, med katerimi je tudi obveza držav članic, da Komisiji predložijo mesečno poročilo o napredku programov spremljanja TSE in o plačanih stroških. Priloga k odločbi določa stroške, ki se plačajo. To prilogo je treba spremeniti, da bo upoštevala spremembe k prilogama III in X Uredbe (ES) št. 999/2001, kakor so bile spremenjene z Uredbo (ES) št. 36/2005 in Uredbo (ES) št. 214/2005.

(11)

Odločbi 2004/696/ES in 2004/863/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga I k Odločbi 2004/696/ES se spremeni v skladu s Prilogo I k navedeni odločbi.

Člen 2

Odločba 2004/863/ES se spremeni:

1.

v členu 1(2) se „3 550 000 EUR“ nadomesti s „3 586 000 EUR“;

2.

v členu 2(2) se „1 700 000 EUR“ nadomesti s „1 736 000 EUR“;

3.

v členu 3(2) se „2 375 000 EUR“ nadomesti s „2 426 000 EUR“;

4.

v členu 4(2) se „15 020 000 EUR“ nadomesti s „15 170 000 EUR“;

5.

v členu 5(2) se „290 000 EUR“ nadomesti s „294 000 EUR“;

6.

v členu 6(2) se „585 000 EUR“ nadomesti s „1 487 000 EUR“;

7.

v členu 7(2) se „4 780 000 EUR“ nadomesti s „8 846 000 EUR“;

8.

v členu 8(2) se „24 045 000 EUR“ nadomesti s „29 755 000 EUR“;

9.

v členu 9(2) se „6 170 000 EUR“ nadomesti s „6 172 000 EUR“;

10.

v členu 10(2) se „6 660 000 EUR“ nadomesti s „8 677 000 EUR“;

11.

v členu 11(2) se „85 000 EUR“ nadomesti s „353 000 EUR“;

12.

v členu 12(2) se „835 000 EUR“ nadomesti s „836 000 EUR“;

13.

v členu 13(2) se „145 000 EUR“ nadomesti s „155 000 EUR“;

14.

v členu 14(2) se „1 085 000 EUR“ nadomesti s „1 184 000 EUR“;

15.

v členu 15(2) se „35 000 EUR“ nadomesti s „36 000 EUR“;

16.

v členu 16(2) se „4 270 000 EUR“ nadomesti s „4 510 000 EUR“;

17.

v členu 17(2) se „1 920 000 EUR“ nadomesti s „2 076 000 EUR“;

18.

v členu 18(2) se „1 135 000 EUR“ nadomesti s „1 480 000 EUR“;

19.

v členu 19(2) se „435 000 EUR“ nadomesti s „444 000 EUR“;

20.

v členu 20(2) se „1 160 000 EUR“ nadomesti s „1 170 000 EUR“;

21.

v členu 21(2) se „305 000 EUR“ nadomesti s „313 000 EUR“;

22.

v členu 22(2) se „5 570 000 EUR“ nadomesti s „5 690 000 EUR“;

23.

člen 23 se nadomesti:

„Člen 23

Finančni prispevek Skupnosti za programe spremljanja TSE iz členov 1 do 22 znaša 100 % stroškov izvedenih testov brez davka na dodano vrednost, ki so jih plačale zadevne države članice, zanj pa velja:

(a)

najvišji znesek v višini 8 EUR na test za teste, ki se bodo izvajali na govedu in ovcah od 1. januarja do 31. decembra 2005, kakor je navedeno v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 999/2001;

(b)

najvišji znesek v višini 30 EUR na test za teste, ki se bodo izvajali na kozah od 1. januarja do 31. decembra 2005, kakor je navedeno v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 999/2001;

(c)

najvišji znesek v višini 145 EUR na test za primarne molekularne razločevalne teste, ki se bodo izvajali od 14. januarja do 31. decembra 2005, kakor je navedeno v točki 3.2(c)(i) poglavja C Priloge X Uredbe (ES) št. 999/2001.“;

24.

Priloga se nadomesti s Prilogo II k navedeni uredbi.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. maja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 316, 15.10.2004, str. 91.

(3)  UL L 370, 17.12.2004, str. 82.

(4)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 260/2005 (UL L 46, 17.2.2005, str. 9).

(5)  UL L 37, 10.2.2005, str. 9.

(6)  UL L 10, 13.1.2005, str. 9.


PRILOGA I

Priloga I k Odločbi 2004/696/EGS se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

Seznam programov za spremljanje prenosljivih spongiformnih encefalopatij (TSE)

Stopnja in najvišji znesek finančnega prispevka Skupnosti

(v EUR)

Bolezen

Država članica

Odstotek izvedenih testov (1)

Najvišji znesek

Prenosljive spongiformne encefalopatije (TSE)

Avstrija

100 %

2 076 000

Belgija

100 %

3 586 000

Ciper

100 %

353 000

Češka

100 %

1 736 000

Danska

100 %

2 426 000

Estonija

100 %

294 000

Finska

100 %

1 170 000

Francija

100 %

29 755 000

Nemčija

100 %

15 170 000

Grčija

100 %

1 487 000

Madžarska

100 %

1 184 000

Irska

100 %

6 172 000

Italija

100 %

8 677 000

Litva

100 %

836 000

Luksemburg

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Nizozemska

100 %

4 510 000

Portugalska

100 %

1 480 000

Slovenija

100 %

444 000

Španija

100 %

8 846 000

Švedska

100 %

313 000

Združeno kraljestvo

100 %

5 690 000

Skupaj

96 396 000


(1)  Hitri in primarni molekularni testi.“


PRILOGA II

„PRILOGA

Spremljanje TSE

Država članica:

Mesec:

Leto:


Testi na govedu

 

Število testov

Stroški na enoto

Skupni stroški

Testi na živalih iz točk 2.1, 3 in 4.1 dela I poglavja A Priloge III Uredbe (ES) št. 999/2001

 

 

 

Testi na živalih iz točk 2.2, 4.2 in 4.3 dela I poglavja A Priloge III Uredbe (ES) št. 999/2001

 

 

 

Skupaj

 

 

 


Testi na ovcah

 

Število testov

Stroški na enoto

Skupni stroški

Testi na živalih iz točke 2(a) dela II poglavja A Priloge III Uredbe (ES) št. 999/2001

 

 

 

Testi na živalih iz točke 3 dela II poglavja A Priloge III Uredbe (ES) št. 999/2001

 

 

 

Testi na živalih iz točke 5 dela II poglavja A Priloge III Uredbe (ES) št. 999/2001

 

 

 

Skupaj

 

 

 


Testi na kozah

 

Število testov

Stroški na enoto

Skupni stroški

Testi na živalih iz točke 2(b) dela II poglavja A Priloge III Uredbe (ES) št. 999/2001

 

 

 

Testi na živalih iz točke 3 dela II poglavja A Priloge III Uredbe (ES) št. 999/2001

 

 

 

Testi na živalih iz točke 5 dela II poglavja A Priloge III Uredbe (ES) št. 999/2001

 

 

 

Skupaj

 

 

 


Primarni molekularni testi z razločevalno imuno–blot analizo

 

Število testov

Stroški na enoto

Skupni stroški

Testi na živalih iz točke 3.2(c)(i) poglavja C Priloge X Uredbe (ES) št. 999/2001“

 

 

 


4.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/29


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 30. maja 2005

o spremembi Priloge I k Odločbi 2003/634/ES o odobritvi programov za pridobitev statusa odobrenih območij in odobrenih ribogojnic prostih virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) rib znotraj neodobrenih območij

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1563)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/414/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (1), in zlasti člena 10(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2003/634/ES (2) potrjuje in navaja programe, ki so jih predložile različne države članice. Programi so pripravljeni tako, da lahko država članica za območja ali ribogojnice na območjih, ki niso odobrena, pozneje začne postopke za pridobitev statusa odobrenega območja ali odobrene ribogojnice znotraj neodobrenega območja glede ene ali več bolezni rib, virusne hemoragične septikemije (VHS) in nalezljive hematopoetske nekroze (IHN).

(2)

S pismom z dne 23. septembra 2004 je Italija zaprosila za odobritev programa, ki naj bi se uporabljal na območju „Zona valle di Tosi“. Ugotovljeno je bilo, da predložena prošnja ustreza členu 10 Direktive 91/67/EGS in zato je treba program odobriti.

(3)

Odločbo 2003/634/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V prilogi I Odločbe 2003/634/ES se za točko 3.5 vstavi naslednje besedilo:

„3.6.   PROGRAM, KI GA JE PREDLOŽILA ITALIJA V REGIJI TOSKANA DNE 23. SEPTEMBRA 2004 ZA NASLEDNJA OBMOČJA:

Zona valle di Tosi:

Povodje reke Vicano di S. Ellero od njenega izvira do pregrade pri Il Greto v bližini vasi Raggiali.“

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. maja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 46, 19.2.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 220, 3.9.2003, str. 8. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/67/ES (UL L 27, 29.1.2005, str. 55).


4.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/30


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 1. junija 2005

o pooblastilu Malti, da namesto statističnih raziskav o govedu uporabi sistem, predviden v naslovu I Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1760/2000

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1588)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/415/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/24/EGS z dne 1. junija 1993 o statističnih raziskovanjih, ki se izvajajo v govedoreji (1), in zlasti člena 1(2) in (3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Naslov I Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1760/2000 (2) določa sistem za identifikacijo in registracijo govedi.

(2)

Odločba Komisije 2004/588/ES priznava polno delovanje malteške podatkovne baze za govedo (3).

(3)

V skladu z Direktivo 93/24/EGS se države članice na podlagi njihove zahteve lahko pooblasti, da uporabijo upravne vire informacij namesto raziskav o govedu, v kolikor izpolnjujejo obveznosti navedene direktive.

(4)

Za utemeljitev zahteve z dne 11. marca 2005 je Malta posredovala tehnično dokumentacijo o strukturi in posodobitvi podatkovne baze iz naslova I Uredbe (ES) št. 1760/2000 ter o metodah izračunavanja statističnih podatkov.

(5)

Malta je zlasti predlagala metode izračunavanja za pridobitev statističnih podatkov za kategorije iz člena 3(1) Direktive 93/24/EGS, ki niso neposredno na voljo v podatkovni bazi iz naslova I Uredbe (ES) št. 1760/2000. Malta bi morala sprejeti vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da te metode izračunavanja zagotavljajo natančnost statističnih podatkov.

(6)

Na podlagi pregleda tehnične dokumentacije, ki so jo posredovali malteški organi, je treba zahtevi ugoditi.

(7)

Ta odločba je v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kmetijsko statistiko, ustanovljenega s Sklepom Sveta 72/279/EGS (4)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Malto se pooblasti, da raziskave o govedu, predvidene z Direktivo Sveta 93/24/EGS, nadomesti s sistemom za identifikacijo in registracijo govedi iz naslova I Uredbe (ES) št. 1760/2000 z namenom pridobitve vseh zahtevanih statističnih podatkov za izpolnitev obveznosti iz navedene direktive.

Člen 2

Če sistem iz člena 1 ne bo več operativen ali če njegova vsebina ne bo več dopuščala pridobivanja zanesljivih statističnih podatkov za vse ali za nekatere kategorije goveda, bo Malta za oceno goveda ali zadevnih kategorij ponovno uporabila sistem statističnih raziskav.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Malto.

V Bruslju, 1. junija 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 149, 21.6.1993, str. 5. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 204, 11.8.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(3)  UL L 257, 4.8.2004, str. 8.

(4)  UL L 179, 7.8.1972, str. 1.


Popravki

4.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/31


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 770/2005 z dne 20. maja 2005 o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in Namibije

( Uradni list Evropske unije L 128 z dne 21. maja 2005 )

Na strani 17, v členu 2 se uvodna izjava spremeni:

namesto:

„tekom prvih deset dni meseca maja 2005“,

beri:

„tekom prvih deset dni meseca junija 2005“.


4.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/31


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 2199/2004 z dne 10. decembra 2004 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3846/87 o vzpostavitvi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila

( Uradni list Evropske unije L 380 z dne 24. decembra 2004 )

Na strani 12, v opombi 6:

namesto:

„Izvozno nadomestilo se plača za proizvode z vsebnostjo suhe snovi manj kot 78 %.“,

beri:

„Izvozno nadomestilo se plača za proizvode z vsebnostjo suhe snovi najmanj 78 %.“.