EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:161:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 161, 22. jún 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 161

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
22. júna 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 700/2007 z 11. júna 2007 o uvádzaní mäsa z hovädzieho dobytka vo veku maximálne dvanástich mesiacov na trh

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 701/2007 z 21. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 702/2007 z 21. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 703/2007 z 21. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o dihydrostreptomycín a streptomycín (1)

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 704/2007 z 21. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2707/2000, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 705/2007 z 21. júna 2007, ktorým sa stanovuje výška pomoci na hospodársky rok 2007/2008 pre hrušky určené na spracovanie

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 706/2007 z 21. júna 2007, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES stanovujú správne ustanovenia pre typové schválenie ES vozidiel a harmonizovaná skúška merania úniku z určitých klimatizačných systémov (1)

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 707/2007 z 21. júna 2007, ktorým sa otvára verejná súťaž na predaj vínneho destilátu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve

53

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/37/ES z 21. júna 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Rady 70/156/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (1)

60

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/431/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. júna 2007, ktorým sa členské štáty v záujme Európskeho spoločenstva splnomocňujú na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006

63

 

 

Komisia

 

 

2007/432/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. júna 2007, ktorým sa predlžuje obdobie platnosti rozhodnutia 2002/499/ES, pokiaľ ide o prirodzene alebo umelo zakrpatené rastliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. s pôvodom v Kórejskej republike [oznámené pod číslom K(2007) 2495]

65

 

 

2007/433/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. júna 2007 o predbežných núdzových opatreniach s cieľom predísť zavlečeniu organizmu Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell do Spoločenstva a jeho rozšíreniu v rámci Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2007) 2496]

66

 

 

2007/434/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5 u hydiny v Českej republike [oznámené pod číslom K(2007) 3120]  (1)

70

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top