EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/420/02

Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/21/2018 – Kľúčová akcia 3 programu Erasmus+ – Podpora reformy politiky – Sociálne začlenenie a spoločné hodnoty: príspevok v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

Ú. v. EÚ C 420, 20.11.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 420/2


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EACEA/21/2018

Kľúčová akcia 3 programu Erasmus+ – Podpora reformy politiky

Sociálne začlenenie a spoločné hodnoty: príspevok v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

(2018/C 420/02)

1.   CIELE

Táto výzva na predkladanie návrhov bude podporovať projekty nadnárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Každá žiadosť musí obsahovať jeden všeobecný cieľ a jeden z konkrétnych cieľov. Všeobecné aj konkrétne ciele výzvy sú úplné: návrhy, ktoré sa nimi nezaoberajú, nebudú zohľadnené.

Všeobecné ciele

Návrhy by sa mali zaoberať jedným z dvoch všeobecných cieľov uvedených ďalej:

1.

šírenie a/alebo rozširovanie osvedčených postupov v oblasti inkluzívneho vzdelávania a podpory spoločných hodnôt iniciovaných najmä na miestnej úrovni. V rámci tejto výzvy rozširovanie znamená opakovanie osvedčených postupov v širšom meradle/prenesenie do iných súvislostí, alebo ich vykonávanie na vyššej/systémovej úrovni;

alebo

2.

vývoj a uskutočňovanie inovatívnych metód a postupov na podporu inkluzívneho vzdelávania a presadzovanie spoločných hodnôt.

Konkrétne ciele

Návrhy by sa mali zaoberať jedným z týchto konkrétnych cieľov:

zlepšiť nadobúdanie sociálnych a občianskych kompetencií a podporovať porozumenie a rešpektovanie hodnôt a základných práv a zodpovednosť za ne,

presadzovať inkluzívne vzdelávanie a odbornú prípravu a podporovať vzdelávanie znevýhodnených študentov okrem iného poskytovaním pomoci pedagogickým pracovníkom pri riešení otázky rozmanitosti, ako aj posilňovaním rozmanitosti medzi pedagogickými pracovníkmi,

posilniť kritické myslenie a mediálnu gramotnosť medzi študentmi, rodičmi a pedagogickými pracovníkmi,

podporiť začlenenie nových migrantov do kvalitného vzdelania, a to aj prostredníctvom posudzovania znalosti a potvrdenia predchádzajúceho vzdelávania,

podporiť digitálne zručnosti a kompetencie digitálne vylúčených skupín (vrátane starších osôb, migrantov a mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia) prostredníctvom partnerstiev medzi školami, podnikmi a nefinančným sektorom vrátane verejných knižníc.

Je vítané, ak projekty budú v rámci svojich činností zahŕňať vzory, ak je to vhodné.

2.   OPRÁVNENOSŤ

2.1.   Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné a súkromné organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, alebo iné organizácie zo sociálno-ekonomických sektorov vykonávajúce medzisektorové aktivity (napr. kultúrne organizácie, organizácie občianskej spoločnosti, športové organizácie, strediská uznávania, obchodné komory, obchodné organizácie atď.).

Oprávnené sú len právnické osoby so sídlom v týchto programových krajinách:

28 členských štátov Európskej únie (1),

krajiny EZVO/EHP: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,

kandidátske krajiny EÚ: bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Turecko a Srbsko (2).

Minimálnou požiadavkou na založenie partnerstva pre túto výzvu sú 4 oprávnené organizácie zo 4 rôznych programových krajín.

Ak sa na projekte podieľajú siete, konzorcium musí zahŕňať aspoň 2 organizácie, ktoré nie sú členom siete(-í), pričom konzorcium musí celkovo predstavovať aspoň 4 oprávnené krajiny.

2.2.   Oprávnené činnosti a trvanie projektov

Za oprávnené na financovanie sa budú považovať len činnosti, ktoré prebiehajú v programových krajinách (pozri oddiel 2.1). Všetky náklady spojené s činnosťami, ktoré sa uskutočňujú mimo týchto krajín alebo prostredníctvom organizácií, ktoré nie sú registrované v programových krajinách, nie sú oprávnené. Vo výnimočných prípadoch, ktoré sa posúdia individuálne, môžu byť schválené činnosti, ktoré zahŕňajú krajiny, ktoré nepatria medzi programové krajiny; na tieto činnosti však musí výkonná agentúra vopred vydať špecifické povolenie.

Činnosti sa musia začať 1. novembra, 1. decembra 2019 alebo 15. januára 2020.

Dĺžka projektu musí byť v rozsahu 24 alebo 36 mesiacov.

3.   OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY

Medzi očakávané výsledky projektov patria:

zvýšenie informovanosti, vedomostí a porozumenia v oblasti osvedčených postupov v príslušných vzdelávacích inštitúciách alebo komunitách,

zvýšenie využívania najmodernejších inovačných prístupov v oblasti politiky alebo v praxi,

zvýšenie informovanosti, motivácie a kompetencií riadiacich pracovníkov v oblasti vzdelávania a pedagógov, pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávacie prístupy a propagáciu spoločných hodnôt,

aktívne zapojenie rodín a miestnych komunít do podpory inkluzívnych vzdelávacích prístupov a propagácia spoločných hodnôt,

rozšírenejšie a účinnejšie nástroje na podporu vzdelávacích inštitúcií a inštitúcií odbornej prípravy a poskytovateľov vzdelávania alebo odbornej prípravy pri realizácií inkluzívnych vzdelávacích prístupov a podporovaní spoločných hodnôt.

4.   DOSTUPNÝ ROZPOČET:

Celkový rozpočet k dispozícii na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy je 10 000 000 EUR.

Finančný príspevok z EÚ nemôže presiahnuť 80 % celkových oprávnených nákladov na projekt.

Maximálny grant na projekt bude vo výške 500 000 EUR.

Agentúra si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky.

5.   KRITÉRIÁ NA PRIDELENIE GRANTU

Oprávnenosť žiadateľov sa bude posudzovať na základe týchto kritérií:

1.

relevantnosť projektu (30 %);

2.

kvalita návrhu a vykonávania projektu (20 %);

3.

kvalita partnerstva a dohôd o spolupráci (20 %);

4.

vplyv, šírenie a udržateľnosť (30 %).

6.   POSTUP PREDKLADANIA NÁVRHOV A UZÁVIERKA

Konečný termín na predkladanie žiadostí: 26. február 2019 – 12.00 hod. (poludnie bruselského času).

Žiadatelia sú povinní prečítať si pozorne všetky informácie o výzve na predkladanie návrhov EACEA/21/2018 a o postupe predkladania návrhov a sú povinní použiť dokumenty, dostupné na adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (Číslo výzvy EACEA/21/2018)

Žiadosti spolu s povinnými prílohami sa podávajú elektronicky s využitím určeného elektronického formulára.

7.   INFORMÁCIE O VÝZVE

Všetky informácie o výzve EACEA/21/2018 sú dostupné na tejto lokalite:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (Číslo výzvy EACEA/21/2018)

E-mailový kontakt: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  Pre britských žiadateľov: upozorňujeme, že kritériá oprávnenosti musíte spĺňať počas celého trvania projektu. Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ počas obdobia trvania projektu bez uzatvorenia dohody s EÚ, ktorou sa konkrétne pre britských žiadateľov zabezpečí pokračujúca oprávnenosť, poskytovanie financovania z EÚ bude zastavené (zatiaľ čo účasť bude pokračovať tam, kde to bude možné) alebo sa bude vyžadovať ukončenie účasti na projekte podľa článku II.16.3.1 písm. a) dohody o grante.

(2)  Rozpočtové úpravy, ktoré vyplývajú z toho, že Srbsko sa stáva programovou krajinou programu Erasmus+, sa uplatňujú od 1. januára 2019, za predpokladu, že sa prijme rozhodnutie Komisie, ktorým sa schvaľuje dohoda (zmena dohody) medzi Európskou úniou a Srbskou republikou o účasti Srbskej republiky na programe „Erasmus+“: programe Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport od 1. januára 2019.


Top