20.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 420/2


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EACEA/21/2018

Program Erasmus+. Kluczowe działanie 3: Wspieranie reform politycznych

Włączenie społeczne i wspólne wartości: wkład w dziedzinie kształcenia i szkolenia

(2018/C 420/02)

1.   CELE

W ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wsparcie otrzymają projekty współpracy transnarodowej w obszarze kształcenia i szkolenia.

Każdy wniosek musi uwzględniać jeden cel ogólny i jeden z celów szczegółowych. Zarówno ogólne, jak i szczegółowe cele przyjęte na potrzeby zaproszenia do składania wniosków są wyczerpujące: wnioski, które ich nie uwzględniają, nie będą rozpatrywane.

Cele ogólne

Wnioski powinny uwzględniać jeden z dwóch wymienionych poniżej celów ogólnych:

1.

popularyzacja lub rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji inkluzywnej i propagowanie wspólnych wartości, inicjowanych przede wszystkim na szczeblu lokalnym. W kontekście niniejszego zaproszenia do składania wniosków rozpowszechnianie oznacza powielanie dobrych praktyk na szerszą skalę/wdrażanie ich w innym kontekście lub na wyższym/systemowym poziomie;

lub

2.

opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod i praktyk służących wspieraniu edukacji inkluzywnej i propagowaniu wspólnych wartości.

Cele szczegółowe

Wnioski powinny uwzględniać jeden z wymienionych poniżej celów szczegółowych:

poprawa zdolności do nabywania kompetencji społecznych i obywatelskich, pogłębianie wiedzy, zrozumienie i posiadanie podstawowych praw i wartości,

promocja inkluzywnej edukacji i szkolenia oraz wspieranie edukacji uczniów defaworyzowanych, m.in. poprzez pomoc pracownikom sektora edukacji w uwzględnianiu różnorodności i zwiększanie różnorodności wśród pracowników sektora edukacji,

zachęcanie uczniów, rodziców i pracowników sektora edukacji do krytycznego myślenia i zdobywania umiejętności korzystania z mediów,

wspieranie integracji nowo przybyłych imigrantów poprzez umożliwienie im dostępu do wysokiej jakości edukacji, m.in. poprzez ocenianie posiadanej przez nich wiedzy i uznawanie wcześniej zdobytego wykształcenia,

rozwijanie umiejętności i kompetencji cyfrowych osób należących do grup wykluczonych cyfrowo (w tym osób starszych, migrantów i młodzieży pochodzącej ze środowisk w niekorzystnej sytuacji społecznej) w ramach partnerstw zawiązywanych między szkołami, przedsiębiorstwami i podmiotami z sektora nieformalnego, w tym bibliotekami publicznymi.

Zachęca się, by w razie potrzeby do projektów były angażowane autorytety w swojej dziedzinie.

2.   KWALIFIKOWALNOŚĆ

2.1.   Kwalifikujący się wnioskodawcy

Za kwalifikujących się wnioskodawców uznaje się organizacje publiczne lub prywatne prowadzące aktywną działalność w obszarze kształcenia, szkolenia i działań na rzecz młodzieży lub w innych sektorach społeczno-gospodarczych lub organizacje prowadzące działalność międzysektorową (np. organizacje kulturalne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje sportowe, ośrodki ds. uznawania kwalifikacji, izby handlowe, organizacje handlowe itp.).

Za kwalifikujące się uznawane są wyłącznie osoby prawne mające siedzibę w następujących państwach objętych programem:

w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej (1),

w państwach EFTA/EOG: Islandii, Liechtensteinie, Norwegii,

w państwach kandydujących do UE: Turcji, Serbii i byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii (2).

Wymaga się, aby partnerstwo składało się z co najmniej 4 kwalifikujących się organizacji reprezentujących 4 różne państwa objęte programem.

Jeżeli w realizację projektu zaangażowane są również sieci, w skład konsorcjum muszą wchodzić co najmniej 2 organizacje nienależące do sieci, a członkowie konsorcjum muszą reprezentować co najmniej 4 kwalifikujące się państwa.

2.2.   Kwalifikujące się działania i czas trwania projektu

Za kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem uznaje się wyłącznie działania prowadzone w państwach objętych programem (zob. sekcja 2.1). Wszelkie koszty związane z działaniami prowadzonymi poza terytorium tych państw lub działaniami podejmowanymi przez organizacje, które nie zostały zarejestrowane w państwach objętych programem, zostaną uznane za niekwalifikowalne. W wyjątkowych i szczególnych przypadkach działania z udziałem państw innych niż państwa objęte programem mogą zostać objęte dofinansowaniem, ale wiąże się to z koniecznością uprzedniego uzyskania specjalnej zgody Agencji Wykonawczej.

Działania powinny rozpocząć się albo 1 listopada lub 1 grudnia 2019 r., albo 15 stycznia 2020 r.

Czas realizacji projektu powinien wynosić 24 miesiące lub 36 miesięcy.

3.   OCZEKIWANE REZULTATY

Projekty powinny prowadzić do rezultatów takich jak:

zwiększenie poziomu świadomości i wiedzy na temat dobrych praktyk stosowanych w odpowiednich instytucjach oświatowych i społecznościach oraz przyczynienie się do lepszego zrozumienia tych praktyk,

zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych, innowacyjnych podejść politycznych lub praktycznych,

zwiększenie poziomu świadomości, motywacji i kompetencji liderów w dziedzinie kształcenia i edukatorów w kwestiach związanych ze stosowaniem podejść w zakresie edukacji inkluzywnej oraz propagowaniem wspólnych wartości,

aktywne angażowanie rodzin i społeczności lokalnych w działania wspierające stosowanie podejść w zakresie edukacji inkluzywnej i propagowanie wspólnych wartości,

opracowanie szeroko zakrojonych i skutecznych narzędzi wspierania instytucji zajmujących się kształceniem i szkoleniem oraz placówek edukacyjnych we wdrażaniu podejść w zakresie edukacji inkluzywnej i w propagowaniu wspólnych wartości.

4.   DOSTĘPNY BUDŻET

Łączny budżet dostępny na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 10 000 000 EUR.

Wielkość wkładu finansowego UE nie może przekraczać 80 % łącznych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Maksymalna kwota dotacji, jaka może zostać udzielona na realizację jednego projektu, wynosi 500 000 EUR.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy.

5.   KRYTERIA PRZYZNANIA FINANSOWANIA

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

1)

istotność projektu (30 %)

2)

jakość planu projektu i sposobu jego realizacji (20 %)

3)

jakość partnerstwa i uzgodnień w zakresie prowadzenia współpracy (20 %)

4)

wpływ, możliwość upowszechniania i zrównoważony charakter projektu (30 %)

6.   PROCEDURA I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin składania wniosków upływa: 26 lutego 2019 r. – 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli).

Wnioskodawcy powinni uważnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami o zaproszeniu do składania wniosków EACEA/21/2018 oraz procedurze ich składania i korzystać z obowiązkowych dokumentów, które można znaleźć pod następującym adresem:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (nr referencyjny zaproszenia: EACEA/21/2018)

Formularz wniosku i powiązane z nim załączniki należy złożyć online, korzystając z odpowiedniego formularza elektronicznego.

7.   INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wszystkie informacje dotyczące składania wniosków w ramach zaproszenia EACEA/21/2018 opublikowano na stronie:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (nr referencyjny zaproszenia: EACEA/21/2018)

Adres e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  Informacja dla wnioskodawców z Wielkiej Brytanii: Należy zwrócić uwagę, że kryteria kwalifikowalności muszą być spełnione w całym okresie, na który przyznana jest dotacja. Jeśli Wielka Brytania opuści UE w okresie, na jaki przyznana została dotacja, nie zawarłszy uprzednio porozumienia z UE gwarantującego kwalifikowalność wnioskodawcom brytyjskim po wyjściu tego państwa z UE, brytyjscy beneficjenci przestaną otrzymywać finansowanie ze środków UE (w miarę możliwości nadal uczestnicząc w projektach) lub będą zmuszeni do wycofania się z projektu na podstawie artykułu II.16.3.1 (a) umowy o udzielenie dotacji.

(2)  Modyfikacje w budżecie wynikające z faktu objęcia Serbii programem Erasmus+ obowiązują od 1 stycznia 2019 r. na mocy podjętej przez Komisję decyzji zatwierdzającej (poprawioną) Umowę między Unią Europejską a Republiką Serbii dotyczącą udziału Republiki Serbii w programie „Erasmus+”: unijnym programie na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na dzień 1 stycznia 2019 r.