20.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 420/2


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EACEA/21/2018

Programa „Erasmus+“, 3 pagrindinis veiksmas. Parama politikos reformai

Socialinė įtrauktis ir bendros vertybės. Indėlis švietimo ir mokymo srityse

(2018/C 420/02)

1.   TIKSLAI

Šio kvietimo teikti paraiškas tikslas – paremti tarptautinius bendradarbiavimo projektus švietimo ir mokymo srityse.

Kiekvienoje paraiškoje turi būti nurodytas vienas bendrasis tikslas ir vienas iš konkrečių tikslų. Tiek bendrųjų, tiek konkrečių tikslų sąrašas yra išsamus, todėl paraiškos, kuriose nebus įsipareigota jų siekti, nebus vertinamos.

Bendrieji tikslai

Pasiūlymuose turėtų būti nurodytas vienas iš šių dviejų bendrųjų tikslų:

1)

skleisti ir (arba) plėtoti įtraukiojo švietimo ir bendrų vertybių skatinimo gerąją praktiką, visų pirma inicijuotą vietos lygmeniu. Šiame kvietime „plėtoti“ reiškia skleisti gerąją patirtį platesniu mastu ir (arba) perkelti ją į kitą kontekstą arba įgyvendinti ją aukštesniu ir (arba) sisteminiu lygmeniu,

arba

2)

rengti ir diegti novatoriškus metodus ir praktiką, siekiant plėtoti įtraukųjį švietimą, taip pat skatinti bendras vertybes.

Konkretūs tikslai

Pasiūlymais turėtų būti siekiama vieno iš šių konkrečių tikslų:

gerinti socialinių ir pilietinių įgūdžių įgijimą, skatinti vertybių ir pagrindinių teisių pažinimą, supratimą ir priėmimą,

skatinti įtraukųjį švietimą bei mokymą ir palankių sąlygų neturinčių besimokančiųjų švietimą, be kita ko, padėti švietimo srities darbuotojams spręsti įvairovės klausimus ir didinti švietimo srities darbuotojų įvairovę,

skatinti besimokančiųjų, tėvų ir švietimo darbuotojų kritinį mąstymą ir didinti jų gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis,

remti naujai atvykusių migrantų įtraukimą į kokybišką mokymą, be kita ko, vertinant žinias ir patvirtinant ankstesnio mokymosi patirtį,

ugdyti su skaitmenine atskirtimi susiduriančių grupių (įskaitant vyresnio amžiaus žmones, migrantus ir jaunimą iš nepalankios aplinkos) skaitmeninius įgūdžius ir gebėjimus įgyvendinant mokyklų, verslo ir neformaliojo ugdymo sektoriaus (įskaitant viešąsias bibliotekas) partnerystės iniciatyvas,

kai tinkama, į projektų veiklą rekomenduojama įtraukti sektinus pavyzdžius.

2.   ATITIKTIS REIKALAVIMAMS

2.1.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai yra švietimo, mokymo, jaunimo reikalų ar kituose socialiniuose ekonominiuose sektoriuose veikiančios viešosios ir privačiosios organizacijos arba organizacijos, kurios vykdo tarpsektorinę veiklą (pvz., kultūrinės organizacijos, pilietinės visuomenės grupės, sporto organizacijos, kvalifikacijos pripažinimo centrai, prekybos rūmai, prekybos organizacijos ir t. t.).

Reikalavimus atitinka tik juridiniai asmenys, įsteigti tokiose programos šalyse:

28 Europos Sąjungos valstybėse narėse (1),

ELPA ir (arba) EEE šalyse: Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje,

ES šalyse kandidatėse: buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Turkijoje ir Serbijoje (2).

Pagal šį kvietimą reikalaujama, kad partnerystės projektą įgyvendintų 4 reikalavimus atitinkančios organizacijos iš 4 skirtingų programoje dalyvaujančių šalių.

Jei projekte dalyvauja tinklai, į konsorciumą turi būti įtrauktos bent 2 organizacijos, kurios nėra tinklo (-ų) narės, o konsorciume iš viso turi būti atstovaujama bent 4 reikalavimus atitinkančioms šalims.

2.2.   Reikalavimus atitinkanti veikla ir projektų trukmė

Tik programos šalyse vykdoma veikla (žr. 2.1 skirsnį) bus vertinama kaip tinkama finansuoti. Reikalavimų neatitinka jokios išlaidos, susijusios su veikla, vykdoma ne šiose šalyse arba vykdoma organizacijų, kurios nėra registruotos programos šalyse. Išimtiniais atvejais gali būti leista vykdyti veiklą dalyvaujant šalims, kurios nėra programos šalys, tačiau tam būtina gauti išankstinį konkretų vykdomosios agentūros leidimą, kuris suteikiamas kiekvienu atveju atskirai.

Veikla turi būti pradėta vykdyti 2019 m. lapkričio 1 d., gruodžio 1 d. arba 2020 m. sausio 15 d.

Projekto trukmė turi būti 24 arba 36 mėnesiai.

3.   NUMATOMI REZULTATAI

Įgyvendinant projektus turėtų būti pasiekta tokių rezultatų:

didesnis atitinkamų švietimo įstaigų ir bendruomenių informuotumas, išmanymas ir supratimas apie gerąją patirtį,

platesnis pažangių novatoriškų principų taikymas politikoje arba praktikoje,

didesnis švietimo srities įstaigų vadovų ir pedagogų informuotumas, motyvacija ir gebėjimai įtraukiųjų švietimo metodų ir bendrų vertybių skatinimo srityje,

aktyvus šeimų ir vietos bendruomenių dalyvavimas remiant įtraukius švietimo metodus ir skatinant bendras vertybes,

plačiau taikomos efektyvesnės priemonės, skirtos padėti švietimo ir mokymo institucijoms ir mokymo paslaugų teikėjams diegti įtraukiojo švietimo metodus ir skatinti bendras vertybes.

4.   TURIMAS BIUDŽETAS

Bendram projektų finansavimui pagal šį kvietimą iš viso skiriamas 10 000 000 EUR biudžetas.

ES finansinis įnašas negali viršyti 80 % visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Didžiausia dotacija vienam projektui – 500 000 EUR.

Agentūra pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas.

5.   PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:

1)

projekto aktualumas (30 %);

2)

projekto ir jo įgyvendinimo kokybė (20 %);

3)

partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (20 %);

4)

poveikis, sklaida ir tvarumas (30 %).

6.   PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA IR GALUTINIS TERMINAS

Paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. vasario 26 d. 12.00 val. (vidurdienis Briuselio laiku).

Pareiškėjai privalo įdėmiai perskaityti visą su kvietimu teikti paraiškas EACEA/21/2018 ir teikimo procedūra susijusią informaciją ir naudoti privalomus dokumentus, kuriuos galima rasti adresu

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (kvietimo nuoroda – EACEA/21/2018)

Paraiška ir jos priedai turi būti pateikti internetu naudojantis numatyta e. forma.

7.   KVIETIMO INFORMACIJA

Visą kvietimo EACEA/21/2018 informaciją galima rasti interneto svetainėje

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (kvietimo nuoroda – EACEA/21/2018)

E. paštas: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  Pastaba pareiškėjams iš Jungtinės Karalystės. Atkreipiame dėmesį, kad tinkamumo kriterijų turi būti laikomasi per visą dotacijos laikotarpį. Jei Jungtinė Karalystė iš ES išstos projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir su ES nebus sudariusi susitarimo, kuriuo visų pirma būtų užtikrinta pareiškėjų iš Jungtinės Karalystės tolesnė atitiktis reikalavimams, ES paramos nebegausite (tačiau, kai įmanoma, galėsite toliau dalyvauti) arba bus pareikalauta, kad iš projekto pasitrauktumėte pagal dotacijos susitarimo II.16.3.1 straipsnio a punktą.

(2)  Biudžeto pakeitimai, kuriuos lėmė tai, kad Serbija tapo programos „Erasmus+“ šalimi, bus taikomi nuo 2019 m. sausio 1 d., jei bus priimtas Komisijos sprendimas patvirtinti Europos Sąjungos ir Serbijos Respublikos susitarimą dėl Serbijos Respublikos dalyvavimo Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programoje „Erasmus+“ (jo pakeitimą).