EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022AP0102

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2022 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (13531/1/2021 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

OJ C 434, 15.11.2022, p. 103–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 434, 15.11.2022, p. 66–66 (GA)

15.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 434/103


P9_TA(2022)0102

Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru ***II

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2022 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (13531/1/2021 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

(2022/C 434/16)

Európsky parlament,

so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (13531/1/2021 – C8-0172/2017),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 6. decembra 2017 (1),

zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 18. februára 2018 (2),

so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2022)0014),

so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní (3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0282),

so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch do druhého čítania (A9-0041/2022),

1.

schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.

konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.

poveruje svoju predsedníčku, aby podpísala akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.

poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.

poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)  Ú. v. EÚ C 129, 11.4.2018, s. 71.

(2)  Ú. v. EÚ C 176, 23.5.2018, s. 57.

(3)  Ú. v. EÚ C 411, 27.11.2020, s. 258.


Top