EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:434:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 434, 15. novembra 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 434

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
15. novembra 2022


Obsah

Strana

 

 

EURÓPSKY PARLAMENT
ZASADANIE 2022 – 2023
Schôdza 4. až 7. apríla 2022
PRIJATÉ TEXTY

1


 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament

 

Utorok 5. apríla 2022

2022/C 434/01

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2022 o budúcnosti rybolovu v Lamanšskom prielive, Severnom mori, Írskom mori a Atlantickom oceáne vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (2021/2016(INI))

2

2022/C 434/02

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2022 o ochrane práv dieťaťa v občianskoprávnych, správnych a rodinnoprávnych konaniach (2021/2060(INI))

11

2022/C 434/03

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2022 o opatreniach proti znečisteniu vody dusičnanmi vrátane zlepšenia rôznych systémov merania dusičnanov v členských štátoch (2021/3003(RSP))

19

 

Streda 6. apríla 2022

2022/C 434/04

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2022 o globálnom prístupe k výskumu a inováciám: Európska stratégia medzinárodnej spolupráce v meniacom sa svete (2021/3001(RSP))

23

2022/C 434/05

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2022 o začatí vykonávania politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 (2022/2527(RSP))

28

2022/C 434/06

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2022 o vykonávaní opatrení zameraných na občiansku výchovu (2021/2008(INI))

31

2022/C 434/07

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2022 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87769 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (D078875/02 – 2022/2566(RSP))

42

 

Štvrtok 7. apríla 2022

2022/C 434/08

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2022 o ochrane EÚ poskytovanej deťom a mladým ľuďom na úteku pred vojnou na Ukrajine (2022/2618(RSP))

50

2022/C 434/09

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2022 o záveroch zo zasadnutia Európskej rady z 24. – 25. marca 2022 vrátane aktuálneho vývoja vojny proti Ukrajine a sankcií EÚ proti Rusku a ich vykonávania (2022/2560(RSP))

59

2022/C 434/10

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2022 o situácii v oblasti ľudských práv v Severnej Kórei vrátane prenasledovania náboženských menšín (2022/2620(RSP))

66

2022/C 434/11

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2022 o situácii v oblasti právneho štátu a ľudských práv v Guatemalskej republike (2022/2621(RSP))

71

2022/C 434/12

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2022 o rastúcom útlaku v Rusku vrátane prípadu Alexeja Navaľného (2022/2622(RSP))

75

2022/C 434/13

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2022 o práve na opravu (2022/2515(RSP))

81

2022/C 434/14

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2022 o situácii v Afganistane, najmä o situácii v oblasti práv žien (2022/2571(RSP))

86


 

III   Prípravné akty

 

Európsky parlament

 

Utorok 5. apríla 2022

2022/C 434/15

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 5. apríla 2022 k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/1814, pokiaľ ide o množstvo kvót, ktoré sa má umiestniť do trhovej stabilizačnej rezervy pre systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii do roku 2030 (COM(2021)0571 – C9-0325/2021 – 2021/0202(COD))

92

2022/C 434/16

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2022 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (13531/1/2021 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

103

2022/C 434/17

P9_TA(2022)0105
Transeurópska energetická infraštruktúra ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2022 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 347/2013 (COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))
P9_TC1-COD(2020)0360
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. apríla 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/… o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2009, (EÚ) 2019/942 a (EÚ) 2019/943 a smernice 2009/73/ES a (EÚ) 2019/944 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 347/2013

104

2022/C 434/18

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2022 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu 2023, oddiel III – Komisia (2021/2226(BUI))

105

2022/C 434/19

P9_TA(2022)0107
Rovnocennosť terénnych inšpekcií a určitého osiva vyprodukovaného v Bolívii ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2022 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania a o rovnocennosť terénnych inšpekcií uskutočňovaných v Bolívii na množiteľskom poraste pre produkciu osiva obilnín a na množiteľskom poraste pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a o rovnocennosť osiva obilnín a osiva olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaných v Bolívii (COM(2022)0026 – C9-0024/2022 – 2022/0016(COD))
P9_TC1-COD(2022)0016
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. apríla 2022 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/…, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania a o rovnocennosť terénnych inšpekcií uskutočňovaných v Bolívii na množiteľskom poraste pre produkciu osiva obilnín a na množiteľskom poraste pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a o rovnocennosť osiva obilnín a osiva olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaných v Bolívii

115

2022/C 434/20

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2022 k pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2022 na rozpočtový rok 2022, ktorým sa do rozpočtu na rok 2022 zahŕňa vplyv úpravy viacročného finančného rámca v súlade s článkom 7 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 (06310/2022 – C9-0052/2022 – 2022/0018(BUD))

116

2022/C 434/21

P9_TA(2022)0109
Minimálna úroveň prípravy námorníkov (kodifikované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2022 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (kodifikované znenie) (COM(2020)0739 – C9-0371/2020 – 2020/0329(COD))
P9_TC1-COD(2020)0329
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. apríla 2022 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/… o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (kodifikované znenie)

118

 

Streda 6. apríla 2022

2022/C 434/22

P9_TA(2022)0111
Akt o správe údajov ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2022 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej správe údajov (akt o správe údajov) (COM(2020)0767 – C9-0377/2020 – 2020/0340(COD))
P9_TC1-COD(2020)0340
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. apríla 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/… o európskej správe údajov a o zmene nariadenia (EÚ) 2018/1724 (akt o správe údajov)

119

 

Štvrtok 7. apríla 2022

2022/C 434/23

P9_TA(2022)0116
Lieky sprístupnené v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko, na Cypre, v Írsku a na Malte ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2022 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice 2001/20/ES a 2001/83/ES v súvislosti s výnimkami z určitých povinností týkajúcich sa určitých liekov na humánne použitie sprístupňovaných v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko, ako aj na Cypre, v Írsku a na Malte (COM(2021)0997 – C9-0475/2021 – 2021/0431(COD))
P9_TC1-COD(2021)0431
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. apríla 2022 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/…, ktorou sa menia smernice 2001/20/ES a 2001/83/ES, pokiaľ ide o výnimky z určitých povinností týkajúcich sa určitých liekov na humánne použitie sprístupnených v Spojenom kráľovstve vo vzťahu k Severnému Írsku, a na Cypre, v Írsku a na Malte

120

2022/C 434/24

P9_TA(2022)0117
Skúšané lieky sprístupnené v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko, na Cypre, v Írsku a na Malte ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2022 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 536/2014, pokiaľ ide o výnimku z určitých povinností týkajúcich sa skúšaných liekov sprístupnených v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko, ako aj na Cypre, v Írsku a na Malte (COM(2021)0998 – C9-0476/2021 – 2021/0432(COD))
P9_TC1-COD(2021)0432
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. apríla 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/…, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 536/2014, pokiaľ ide o výnimku z určitých povinností týkajúcich sa skúšaných liekov sprístupnených v Spojenom kráľovstve vo vzťahu k Severnému Írsku, a na Cypre, v Írsku a na Malte

122

2022/C 434/25

P9_TA(2022)0118
Zvýšené predbežné financovanie z REACT-EU ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2022 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zvýšené predbežné financovanie zo zdrojov REACT-EU a zavedenie jednotkových nákladov (COM(2022)0145 – C9-0127/2022 – COM(2022)0162 – C9-0136/2022 – 2022/0096(COD))
P9_TC1-COD(2022)0096
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. apríla 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/…, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zvýšené predbežné financovanie zo zdrojov REACT-EU a zavedenie jednotkových nákladov

124

2022/C 434/26

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2022 o vrátení veci gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní na základe nezmeneného návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1938 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (COM(2022)0135 – C9-0126/2022 – 2022/0090(COD))

125

2022/C 434/27

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2022 o návrhu nariadenia Rady o vytvorení a prevádzke hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu na overovanie uplatňovania schengenského acquis a zrušení nariadenia (EÚ) č. 1053/2013 (COM(2021)0278 – C9-0349/2021 – 2021/0140(CNS))

126

2022/C 434/28

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2022 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2023 (2021/2227(BUI))

160


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultácia

***

Súhlas

***I

Riadny legislatívny postup: prvé čítanie

***II

Riadny legislatívny postup: druhé čítanie

***III

Riadny legislatívny postup: tretie čítanie

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu:

Nové časti textu sa označujú hrubou kurzívou . Vypustené časti textu sa označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarknu. V prípade nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa prečiarkne.

SK

 

Top