EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:434:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, C 434, 15 Samhain 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-107X

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

C 434

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

65
15 Samhain 2022


Clár

Leathanach

 

 

PARLAIMINT NA hEORPA
SEISIÚN 2022-2023
Suíonna ón 4 go dtí an 7 Aibreán 2022
TÉACSANNA ATÁ GLACTHA

1


 

I   Rúin, moltaí agus tuairimí

 

RÚIN

 

Parlaimint na hEorpa

 

Dé Máirt 5. Aibreán 2022

2022/C 434/01

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Aibreán 2022 ar a bhfuil i ndán don iascach i Muir nIocht, sa Mhuir Thuaidh, i Muir Éireann agus san Aigéan Atlantach i bhfianaise tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach (2021/2016(INI))

2

2022/C 434/02

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Aibreán 2022 ar chearta an linbh a chosaint in imeachtaí dlí shibhialta, riaracháin agus teaghlaigh (2021/2060(INI))

11

2022/C 434/03

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Aibreán 2022 maidir le bearta i gcoinne truailliú uisce mar thoradh ar níotráití, lena n-áirítear feabhsuithe ar na cineálacha éagsúla córas atá sna Ballstáit chun níotráit a thomhas (2021/3003(RSP))

19

 

Dé Céadaoin 6. Aibreán 2022

2022/C 434/04

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 6 Aibreán 2022 maidir le Cur Chuige Domhanda i leith Taighde agus Nuálaíochta: Straitéis na hEorpa don chomhar idirnáisiúnta i saol athraitheach (2021/3001(RSP))

20

2022/C 434/05

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 6 Aibreán 2022 ar thús chur i bhfeidhm an bheartais chomhtháthaithe 2021-2027 (2022/2527(RSP))

21

2022/C 434/06

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 6 Aibreán 2022 maidir le gníomhaíochtaí oideachais saoránachta a chur chun feidhme (2021/2008(INI))

22

2022/C 434/07

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 6 Aibreán 2022 maidir le dréachtchinneadh cur chun feidhme ón gCoimisiún lena n-údaraítear táirgí ina bhfuil pónaire soighe géinmhodhnaithe MON 87769 × MON 89788 a chur ar an margadh de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (D078875/02 – 2022/2566(RSP))

33

 

Déardaoin 7. Aibreán 2022

2022/C 434/08

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 7 Aibreán 2022 maidir le cosaint an Aontais Eorpaigh do leanaí agus do dhaoine óga atá ag teitheadh ón gcogadh san Úcráin (2022/2618(RSP))

34

2022/C 434/09

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 7 Aibreán 2022 maidir le conclúidí ó chruinniú na Comhairle Eorpaí an 24-25 Márta 2022, lena n-áirítear an méid is déanaí a tharla sa chogadh i gcoinne na hÚcráine agus smachtbhannaí AE i gcoinne na Rúise agus a gcur chun feidhme (2022/2560(RSP))

43

2022/C 434/10

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 7 Aibreán 2022 maidir le staid chearta an duine sa Chóiré Thuaidh, lena n-áirítear an ghéarleanúint a dhéantar ar mhionlaigh reiligiúnacha (2022/2620(RSP))

50

2022/C 434/11

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 7 Aibreán 2022 maidir le staid an smachta reachta agus chearta an duine i bPoblacht Ghuatamala (2022/2621(RSP))

51

2022/C 434/12

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 7 Aibreán 2022 maidir leis an diansmacht méadaitheach sa Rúis, lena n-áirítear cás Alexey Navalny (2022/2622(RSP))

52

2022/C 434/13

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 7 Aibreán 2022 maidir leis an gceart chun deisiúcháin (2022/2515(RSP))

53

2022/C 434/14

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 7 Aibreán 2022 maidir leis an staid san Afganastáin, go háirithe staid chearta na mban (2022/2571(RSP))

54


 

III   Gníomhartha ullmhúcháin

 

Parlaimint na hEorpa

 

Dé Máirt 5. Aibreán 2022

2022/C 434/15

Leasuithe a ghlac Parlaimint na hEorpa an 5 Aibreán 2022 ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh (AE) 2015/1814 maidir le méid na lamháltas atá le cur i gcúlchiste cobhsaíochta an mhargaidh le haghaidh scéim trádála an Aontais maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa go dtí 2030 (COM(2021)0571 – C9-0325/2021 – 2021/0202(COD))

55

2022/C 434/16

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Aibreán 2022 ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a ghlacadh lena leasaítear Treoir 2006/1/CE maidir le húsáid feithiclí arna bhfruiliú gan tiománaithe chun earraí a iompar de bhóthar (13531/1/2021 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

66

2022/C 434/17

P9_TA(2022)0105
Bonneagar tras-Eorpach fuinnimh ***I
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Aibreán 2022 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagar tras-Eorpach fuinnimh agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 (COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))
P9_TC1-COD(2020)0360
Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 5 Aibreán 2022 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2022/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagar tras-Eorpach fuinnimh, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2009, (AE) 2019/942 agus (AE) 2019/943 agus Treoracha 2009/73/CE agus (AE) 2019/944, agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 347/2013

67

2022/C 434/18

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Aibreán 2022 maidir le treoirlínte ginearálta i ndáil le buiséad 2023 a ullmhú, Roinn III – an Coimisiún (2021/2226(BUI))

68

2022/C 434/19

P9_TA(2022)0107
Coibhéis cigireachtaí allamuigh a dhéantar ar bharra táirgthe síl áirithe sa Bholaiv ***I
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Aibreán 2022 maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2003/17/CE ón gComhairle a mhéid a bhaineann lena thréimhse feidhme agus a mhéid a bhaineann le coibhéis cigireachtaí allamuigh a dhéantar sa Bholaiv maidir le barra táirgthe síl gránach agus le barra táirgthe síl plandaí ola agus plandaí snáithín agus maidir le coibhéis síl gránach agus síol plandaí ola agus plandaí snáithín a tháirgtear sa Bholaiv (COM(2022)0026 – C9-0024/2022 – 2022/0016(COD))
P9_TC1-COD(2022)0016
Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 5 Aibreán 2022 chun go nglacfaí Cinneadh (AE) 2022/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2003/17/CE ón gComhairle a mhéid a bhaineann lena thréimhse feidhme agus a mhéid a bhaineann le coibhéis cigireachtaí allamuigh a dhéantar sa Bholaiv maidir le barra táirgthe síl gránach agus le barra táirgthe síl plandaí ola agus plandaí snáithín agus maidir le coibhéis síl gránach agus síol plandaí ola agus plandaí snáithín a tháirgtear sa Bholaiv

78

2022/C 434/20

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Aibreán 2022 ar an seasamh ón gComhairle maidir le Dréachtbhuiséad leasaitheach Uimh. 1/2022 an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2022 – lena mbuiséadaítear an tionchar ar bhuiséad 2022 ag an gcoigeartú ar an gcreat airgeadais ilbhliantúil i gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán (AE, Euratom) 2020/2093 ón gComhairle lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2021 go 2027 (06310/2022 – C9-0052/2022 – 2022/0018(BUD))

79

2022/C 434/21

P9_TA(2022)0109
Íosleibhéal oiliúna do mharaithe (códú) ***I
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Aibreán 2022 ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe (códú) (COM(2020)0739 – C9-0371/2020 – 2020/0329(COD))
P9_TC1-COD(2020)0329
Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 5 Aibreán 2022 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2022/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe (códú)

81

 

Dé Céadaoin 6. Aibreán 2022

2022/C 434/22

P9_TA(2022)0111
An Gníomh um Rialachas Sonraí ***I
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 6 Aibreán 2022 ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialachas sonraí Eorpach (an Gníomh um Rialachas Sonraí) (COM(2020)0767 – C9-0377/2020 – 2020/0340(COD))
P9_TC1-COD(2020)0340
Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 6 Aibreán 2022 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2022/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialachas sonraí Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1724 (an Gníomh um Rialachas Sonraí)

82

 

Déardaoin 7. Aibreán 2022

2022/C 434/23

P9_TA(2022)0116
Táirgí íocshláinte a chuirtear ar fáil sa Ríocht Aontaithe i leith Thuaisceart Éireann, na Cipire, na hÉireann agus Málta ***I
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 7 Aibreán 2022 ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoracha 2001/20/CE agus 2001/83/CE a mhéid a bhaineann le maoluithe ar oibleagáidí áirithe i dtaca le táirgí íocshláinte áirithe lena n-úsáid ag an duine a chuirtear ar fáil sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann, agus sa Chipir, in Éirinn agus i Málta freisin (COM(2021)0997 – C9-0475/2021 – 2021/0431(COD))
P9_TC1-COD(2021)0431
Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 7 Aibreán 2022 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2022/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoracha 2001/20/CE agus 2001/83/CE a mhéid a bhaineann le maoluithe ar oibleagáidí áirithe i dtaca le táirgí íocshláinte áirithe lena n-úsáid ag an duine a chuirtear ar fáil sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann agus sa Chipir, in Éirinn agus i Málta

83

2022/C 434/24

P9_TA(2022)0117
Táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha a chuirtear ar fáil sa Ríocht Aontaithe i leith Thuaisceart Éireann, na Cipire, na hÉireann agus Málta ***I
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 7 Aibreán 2022 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 a mhéid a bhaineann le maolú ar oibleagáidí áirithe i dtaca le táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha a chuirtear ar fáil sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann, agus sa Chipir, in Éirinn agus i Málta freisin (COM(2021)0998 – C9-0476/2021 – 2021/0432(COD))
P9_TC1-COD(2021)0432
Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 7 Aibreán 2022 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2022/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 a mhéid a bhaineann le maolú ar oibleagáidí áirithe i dtaca le táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha a chuirtear ar fáil sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann agus sa Chipir, in Éirinn agus i Málta

85

2022/C 434/25

P9_TA(2022)0118
Réamh-mhaoiniú méadaithe ó REACT-EU ***I
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 7 Aibreán 2022 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 a mhéid a bhaineann le réamh-mhaoiniú méadaithe ó acmhainní REACT-EU (COM(2022)0145 – C9-0127/2022 – COM(2022)0162 – C9-0136/2022 – 2022/0096(COD))
P9_TC1-COD(2022)0096
Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 7 Aibreán 2022 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2022/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1303/2013 agus (AE) Uimh. 223/2014 a mhéid a bhaineann le réamh-mhaoiniú méadaithe ó acmhainní REACT EU agus le costas aonaid a bhunú

87

2022/C 434/26

Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa an 7 Aibreán 2022 lena dtarchuirtear an ní ar ais chuig an gcoiste freagrach le haghaidh idirbheartaíocht idirinstitiúideach ar bhonn an togra neamhleasaithe le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha (COM(2022)0135 – C9-0126/2022 – 2022/0090(COD))

88

2022/C 434/27

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 7 Aibreán 2022 ar an togra le haghaidh rialachán ón gComhairle maidir le bunú agus oibriú sásra meastóireachta agus faireacháin chun cur i bhfeidhm acquis Schengen a fhíorú agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013 (COM(2021)0278 – C9-0349/2021 – 2021/0140(CNS))

89

2022/C 434/28

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 7 Aibreán 2022 maidir le meastacháin Pharlaimint na hEorpa ar ioncam agus caiteachas don bhliain airgeadais 2023 (2021/2227(BUI))

123


Eochair do na siombailí a úsáidtear

*

An nós imeachta comhairliúcháin

***

Nós imeachta an toilithe

***I

An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh

***II

An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh

***III

An gnáthnós imeachta reachtach: an tríú léamh

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa dréachtghníomh.)

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa:

Léirítear téacs nua le cló trom iodálach . Léirítear téacs atá scriosta trí leas a bhaint as an tsiombail ▌ nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó trí líne a chur tríd.

GA

 

Top