EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0358

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/358 zo 4. marca 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1976, pokiaľ ide o preukazy spôsobilosti pilotov vetroňov (Text s významom pre EHP)

C/2020/1037

OJ L 67, 5.3.2020, p. 57–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/358/oj

5.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/57


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/358

zo 4. marca 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1976, pokiaľ ide o preukazy spôsobilosti pilotov vetroňov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a najmä na jeho články 23, 27 a 31,

keďže:

(1)

Komisia má v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1139 prijať potrebné vykonávacie predpisy týkajúce sa stanovenia požiadaviek na preukazy spôsobilosti pilotov vetroňov, pokiaľ takéto lietadlá spĺňajú podmienky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b) bodoch i) a ii) uvedeného nariadenia.

(2)

Vzhľadom na špecifický charakter udeľovania preukazov spôsobilosti člena letovej posádky v prípade vetroňov sú potrebné osobitné požiadavky na udeľovanie preukazov spôsobilosti stanovené v samostatných nariadeniach. Tieto požiadavky by mali vychádzať zo všeobecných pravidiel udeľovania preukazov spôsobilosti člena letovej posádky stanovených v nariadení Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (2). Mali by však mať novú štruktúru a mali by sa zjednodušiť, aby boli primerané a aby vychádzali z prístupu založenom na posúdení rizika a aby sa zároveň zaistilo, že piloti vetroňov sú a naďalej budú spôsobilí vykonávať svoju činnosť a plniť svoje povinnosti. Zodpovedajúca redakčná aktualizácia by sa mala vykonať aj v prípade prevádzkových pravidiel pre vetrone, aby sa zohľadnil posun pravidiel udeľovania preukazov spôsobilosti medzi nariadením (EÚ) č. 1178/2011 a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1976 (3).

(3)

Podľa článku 12 ods. 2a bodu 3 nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 môžu členské štáty do 8. apríla 2020 naďalej uplatňovať vnútroštátne pravidlá udeľovania preukazov spôsobilosti, ktorými sa poskytuje prístup k základným oprávneniam pilotov. Niektoré členské štáty v tejto súvislosti oznámili Komisii a Agentúre Európskej únie pre bezpečnosť letectva (ďalej len „EASA“), že pokračovanie v uplatňovaní týchto vnútroštátnych pravidiel udeľovania preukazov spôsobilosti, podľa ktorých žiaci-piloti môžu uplatňovať svoje obmedzené oprávnenia bez dohľadu a získavať základné oprávnenia postupne, prispieva k propagácii leteckých športov a rekreačných činností vďaka jednoduchému a dostupnejšiemu prístupu k lietaniu. Propagácia a umožnenie takého jednoduchšieho prístupu k všeobecnému letectvu je v súlade s cieľmi plánu EASA pre všeobecné letectvo, ktorý má vytvoriť primeranejší, pružnejší a proaktívnejší regulačný systém (4). Z týchto dôvodov by členským štátom malo byť v súlade so zásadami zavedenými vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/430 (5) umožnené pokračovať podľa vlastného uváženia v uplatňovaní týchto vnútroštátnych pravidiel udeľovania preukazov spôsobilosti na účely vydávania preukazov spôsobilosti pilotov vetroňov (ďalej len „SPL“). Členské štáty by však mali informovať Komisiu a EASA o každom využití takýchto povolení. Členské štáty by tiež mali monitorovať využívanie takýchto povolení s cieľom zabezpečiť prijateľnú úroveň bezpečnosti letectva.

(4)

S cieľom zabezpečiť hladký prechod by mali byť naďalej platné všetky osvedčenia, povolenia a schválenia vydané pilotom vetroňov v súlade s nariadením (EÚ) č. 1178/2011 pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia. Vnútroštátne preukazy spôsobilosti pilotov vetroňov vydané pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia by sa mali previesť na preukazy spôsobilosti vydané v súlade s týmto nariadením, a to prostredníctvom správ o prevode vypracovaných príslušnými orgánmi členských štátov po porade s EASA.

(5)

Výcvik pilotov vetroňov, ktorý sa začal v súlade s prílohou I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia, by sa mal plne započítavať, pretože poskytuje rovnaký alebo dokonca širší rozsah výcvikových požiadaviek, než je rozsah, ktorý sa zavádza týmto nariadením. Výcvik, ktorý sa začal v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia, by sa mal započítavať na základe správ o zápočte vypracovaných členskými štátmi.

(6)

Existujúcim výcvikovým organizáciám by sa mal poskytnúť primeraný čas, aby mohli v prípade potreby prispôsobiť svoje výcvikové programy zjednodušeným výcvikovým požiadavkám.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení vychádzajú zo stanoviska EASA č. 01/2019 (6), v súlade s článkom 75 ods. 2 písm. b) a c) a s článkom 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1139.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 127 nariadenia (EÚ) 2018/1139,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1976 sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1976 zo 14. decembra 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky vetroňov, ako aj pravidlá udeľovania preukazov spôsobilosti člena letovej posádky vetroňov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139“.

2.

V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   V tomto nariadení sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky leteckej dopravy vetroňmi, ako aj pravidlá vydávania a zachovávania platnosti preukazov spôsobilosti pilotov a súvisiacich kvalifikačných kategórií, oprávnení a osvedčení pre vetrone, pokiaľ takéto lietadlá spĺňajú podmienky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. b) bodoch i) a ii) nariadenia (EÚ) 2018/1139.“.

3.

Článok 2 sa mení takto:

a)

úvodná veta sa nahrádza takto:

„Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov, a pokiaľ pojmy v tomto článku nie sú vymedzené inak, uplatňuje sa vymedzenie pojmov uvedené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1178/2011:“;

b)

bod 10 sa nahrádza takto:

„10.

‚dohoda o prenájme vetroňa bez posádky (dry lease)‘ je dohoda medzi podnikmi, na základe ktorej je vetroň prevádzkovaný v rámci zodpovednosti nájomcu;“;

c)

dopĺňajú sa tieto body 11 až 13:

„11.

,vnútroštátny preukaz spôsobilosti‘ je preukaz spôsobilosti pilota vydaný členským štátom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi pred dátumom začatia uplatňovania prílohy III (časť SFCL) k tomuto nariadeniu alebo prílohy I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011;

12.

,preukaz spôsobilosti podľa časti SFCL‘ je preukaz spôsobilosti člena letovej posádky, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v prílohe III (časť SFCL) k tomuto nariadeniu;

13.

,správa o prevode‘ je správa, na základe ktorej sa môže preukaz spôsobilosti previesť na preukaz spôsobilosti podľa časti SFCL.“.

4.

Za článok 3 sa vkladajú tieto články 3a až 3d:

„Článok 3a

Preukazy spôsobilosti a osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté delegované nariadenie Komisie (EÚ) (*1), piloti lietadiel uvedených v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia musia spĺňať technické požiadavky a administratívne postupy stanovené v prílohe III (časť SFCL) k tomuto nariadeniu a v prílohe IV (časť MED) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.

2.   Ako výnimka z oprávnení držiteľov preukazov spôsobilosti vymedzených v prílohe III (časť SFCL) k tomuto nariadeniu, držitelia takých preukazov spôsobilosti môžu vykonávať lety uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) až d) bez toho, aby spĺňali podmienky stanovené v ustanovení SFCL.115 písm. a) ods. 3 prílohy III (časť SFCL) k tomuto nariadeniu.

3.   Členský štát môže povoliť žiakom-pilotom, ktorí navštevujú výcvikový kurz pre získanie preukazu spôsobilosti pilota vetroňa (ďalej ‚len SPL‘), využívať bez dohľadu obmedzené oprávnenia pred tým, ako splnia všetky požiadavky, ktoré sú potrebné na vydanie SPL podľa prílohy III (časť SFCL) k tomuto nariadeniu, pokiaľ sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

rozsah pôsobnosti udelených oprávnení musí byť založený na posúdení bezpečnostného rizika, ktoré vykoná členský štát, pri zohľadnení rozsahu výcviku potrebného pre plánovanú úroveň spôsobilosti pilota, ktorá sa má dosiahnuť;

b)

oprávnenia musia byť obmedzené:

i)

na celé územie povoľujúceho členského štátu alebo jeho časť a

ii)

na vetrone registrované v povoľujúcom členskom štáte;

c)

držiteľ povolenia, ktorý žiada o vydanie SPL, dostane zápočty za výcvik vykonaný podľa odporúčania organizácie schválenej na výcvik (ďalej len ‚ATO‘) alebo výcvikovej organizácie na základe vyhlásenia (ďalej len ‚DTO‘);

d)

členský štát predkladá každé 3 roky Komisii a Agentúre Európskej únie pre bezpečnosť letectva (ďalej len ‚EASA‘) správy a posúdenia bezpečnostného rizika;

e)

členský štát monitoruje využívanie povolení vydaných na základe tohto odseku s cieľom zabezpečiť prijateľnú úroveň bezpečnosti letectva a prijať primerané opatrenia v prípade zistenia zvýšeného bezpečnostného rizika alebo akýchkoľvek obáv súvisiacich s bezpečnosťou.

Článok 3b

Existujúce preukazy spôsobilosti a vnútroštátne osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov

1.   Preukazy spôsobilosti podľa časti FCL pre vetrone a súvisiace oprávnenia, kvalifikačné kategórie a osvedčenia, vydané členským štátom pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia, sa považujú za vydané v súlade s týmto nariadením. Členské štáty nahradia tieto preukazy spôsobilosti preukazmi spôsobilosti, ktoré vyhovujú formátu stanovenému v prílohe VI (časť ARA) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011, keď opätovne vydajú preukazy spôsobilosti z administratívnych dôvodov alebo na základe žiadostí držiteľov preukazu spôsobilosti.

2.   Keď členský štát vydá nové preukazy spôsobilosti a súvisiace oprávnenia, kvalifikačné kategórie a osvedčenia v súlade s odsekom 1, musí podľa okolností:

a)

previesť všetky oprávnenia doposiaľ zapísané v preukazoch spôsobilosti podľa časti FCL na nový formát preukazu spôsobilosti;

b)

previesť kvalifikačné kategórie na leteckú akrobaciu vydané v súlade s ustanovením FCL.800 prílohy I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 na rozšírené oprávnenia na leteckú akrobaciu v súlade s ustanovením SFCL.200 písm. c) prílohy III (časť SFCL) k tomuto nariadeniu;

c)

zapísať dátum uplynutia platnosti osvedčenia letového inštruktora spojeného s preukazom spôsobilosti podľa časti FCL, do denníka pilota alebo vydať rovnocenný dokument. Po dátume uplynutia platnosti môžu piloti uplatňovať oprávnenia inštruktora, iba ak dodržiavajú ustanovenie SFCL.360 prílohy III (časť SFCL) k tomuto nariadeniu.

3.   Držiteľom vnútroštátnych preukazov spôsobilosti pre vetrone vydaných členským štátom pred dátumom začatia uplatňovania prílohy III (časť SFCL) k tomuto nariadeniu sa umožní, aby naďalej uplatňovali oprávnenia vyplývajúce z ich preukazov spôsobilosti do 8. apríla 2021. Do tohto termínu členské štáty prevedú uvedené preukazy spôsobilosti na preukazy spôsobilosti podľa časti SFCL a súvisiace kvalifikačné kategórie, oprávnenia a osvedčenia v súlade s prvkami stanovenými v správe o prevode, ktorá vyhovuje požiadavkám uvedeným v článku 4 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1178/2011.

4.   Vnútroštátne osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov spojené s preukazom spôsobilosti, ako sa uvádza v odseku 2 tohto článku, a vydané členským štátom pred dátumom začatia uplatňovania prílohy III (časť SFCL) k tomuto nariadeniu, zostávajú v platnosti do dátumu nasledujúceho predĺženia ich platnosti alebo do 8. apríla 2021 podľa toho, čo nastane skôr. Predĺženie platnosti osvedčení zdravotnej spôsobilosti musí spĺňať požiadavky stanovené v prílohe IV (časť MED) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.

Článok 3c

Zápočet za výcvik, ktorý sa začal pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia

1.   V súvislosti s vydávaním preukazov spôsobilosti podľa časti SFCL a súvisiacich oprávnení, kvalifikačných kategórií alebo osvedčení v súlade s prílohou III (časť SFCL) k tomuto nariadeniu sa výcvik, ktorý sa začal pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s prílohou I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011, považuje za výcvik spĺňajúci požiadavky stanovené v tomto nariadení.

2.   Za výcvik, ktorý sa začal pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia alebo prílohy I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 v súlade s prílohou 1 k Chicagskemu dohovoru, sa udelí zápočet na účely vydania preukazov spôsobilosti podľa časti SFCL, a to na základe správy o zápočte vypracovanej členským štátom po porade s agentúrou EASA.

3.   V správe o zápočte uvedenej v odseku 2 sa opíše rozsah výcviku, uvedie sa, za ktoré požiadavky podľa časti SFCL sa udeľuje zápočet, a prípadne ktoré požiadavky musí žiadateľ splniť, aby mu bol vydaný preukaz spôsobilosti podľa časti SFCL. Správa zahŕňa kópie všetkých dokumentov potrebných na osvedčenie rozsahu výcviku, ako aj kópie vnútroštátnych predpisov a postupov, v súlade s ktorými sa výcvik začal.

Článok 3d

Výcvikové organizácie

1.   Výcvikové organizácie pre získavanie preukazov spôsobilosti pilotov uvedené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia musia spĺňať požiadavky uvedené v článku 10a nariadenia (EÚ) č. 1178/2011.

2.   Výcvikové organizácie uvedené v odseku 1, ktoré sú držiteľmi schválenia vydaného v súlade s prílohou VII (časť ORA) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 alebo predložili vyhlásenie v súlade s prílohou VIII (časť DTO) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia, v prípade potreby prispôsobia svoje výcvikové programy najneskôr do 8. apríla 2021.“.

(*1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) zo 4. marca 2020, (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku)."

5.

Príloha I (časť DEF) sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

6.

Príloha II (časť SAO) sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

7.

Príloha III (časť SFCL) sa dopĺňa tak, ako sa uvádza v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 8. apríla 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. marca 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1976 zo 14. decembra 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky vetroňov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 (Ú. v. EÚ L 326, 20.12.2018, s. 64).

(4)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map.

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/430 z 18. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o využívanie obmedzených oprávnení bez dohľadu pred vydaním preukazu spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel (Ú. v. EÚ L 75, 19.3.2019, s. 66).

(6)  Jednoduchší prístup pilotov všeobecného letectva k letom na základe pravidiel letu podľa prístrojov (IFR) a revízia požiadaviek na udeľovanie preukazov spôsobilosti pre balóny a vetrone, [stanovisko č. 01/2019 písm. A) a B)], 19.2.2019), dostupné na webovom sídle https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


PRÍLOHA I

Príloha I „Vymedzenie pojmov“ (časť DEF) k nariadeniu (EÚ) 2018/1976 sa mení takto:

1.

Úvodná veta sa nahrádza takto:

„Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov, a pokiaľ pojmy v tejto prílohe nie sú vymedzené inak, uplatňuje sa vymedzenie pojmov uvedené v článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, ako aj v ustanovení FCL.010 prílohy I (časť FCL) k uvedenému nariadeniu:“.

2.

Bod 13 sa nahrádza takto:

„13.

,noc‘ je časový úsek medzi koncom občianskeho súmraku a začiatkom občianskeho svitania. Občiansky súmrak sa končí večer, keď sa stred slnečného kotúča nachádza šesť stupňov pod obzorom, a občianske svitanie sa začína ráno, keď sa stred slnečného kotúča nachádza šesť stupňov pod obzorom;“.

3.

Dopĺňajú sa tieto body 14 až 19:

„14.

‚praktická skúška’ je preukázanie zručností na účely vydania preukazu spôsobilosti alebo kvalifikačnej kategórie, prípadne rozšírenia oprávnenia, vrátane takej ústnej skúšky, ktorú môže požadovať examinátor;

15.

‚hodnotenie spôsobilosti’ je preukázanie zručností, vedomostí a prístupu na účely prvotného vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčenia inštruktora alebo examinátora;

16.

‚čas letu’ je:

a)

pre vetrone so vzletom bez pomoci a turistické motorové klzáky celkový čas od okamihu, keď sa lietadlo začne pohybovať s cieľom vzletu, do okamihu, keď sa úplne zastaví po skončení letu;

b)

pre vetrone celkový čas od okamihu, keď sa vetroň začne pohybovať po zemi v priebehu vzletu, do okamihu, keď sa vetroň úplne zastaví po skončení letu;

17.

‚preskúšanie odbornej spôsobilosti’ je preukázanie zručností na účely splnenia požiadaviek na rozlietanosť, ako sú stanovené v tomto nariadení, vrátane takej ústnej skúšky, ktorú môže požadovať examinátor;

18.

‚samostatný let’ je let, počas ktorého je žiak-pilot jedinou osobu v lietadle;

19.

‚prelet’ je let mimo priameho dohľadu alebo vzdialenosti vymedzenej príslušným orgánom od oblasti odletu s použitím bežných navigačných postupov.“.


PRÍLOHA II

Príloha II (časť SAO) k nariadeniu (EÚ) 2018/1976 sa mení takto:

1.

Ustanovenie SAO.GEN.125 „Určenie veliteľa lietadla“ sa nahrádza takto:

SAO.GEN.125 Určenie veliteľa lietadla

Prevádzkovateľ určí veliteľa lietadla, ktorý je kvalifikovaný vykonávať povinnosti veliteľa lietadla v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.“.


PRÍLOHA III

Za prílohu II sa dopĺňa táto príloha III k nariadeniu (EÚ) 2018/1976:

„Príloha III

POŽIADAVKY NA UDEĽOVANIE PREUKAZOV SPÔSOBILOSTI ČLENOV LETOVEJ POSÁDKY VETROŇOV

[ČASŤ SFCL]

PODČASŤ GEN

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

SFCL.001   Rozsah pôsobnosti

V tejto prílohe sa stanovujú požiadavky na vydávanie preukazov spôsobilosti pilotov vetroňov (ďalej len ‚SPL‘) a súvisiacich oprávnení, kvalifikačných kategórií a osvedčení, ako aj podmienky ich platnosti a používania.

SFCL.005   Príslušný orgán

Príslušný orgán je na účely tejto prílohy orgán určený členským štátom, ktorému osoby podávajú žiadosti o vydanie SPL alebo súvisiacich oprávnení, kvalifikačných kategórií a osvedčení.

SFCL.015   Žiadosť o vydanie, predĺženie platnosti a obnovenie SPL, ako aj súvisiacich oprávnení, kvalifikačných kategórií a osvedčení

a)

Príslušnému orgánu sa v podobe a spôsobom, ktoré stanovil tento príslušný orgán, predkladá:

1.

žiadosť o:

i)

vydanie SPL a súvisiacich kvalifikačných kategórií;

ii)

rozšírenie oprávnení SPL s výnimkou oprávnení uvedených v ustanovení SFCL.115 písm. a) ods. 2 a 3, ako aj v ustanoveniach SFCL.155, SFCL.200 a SFCL.215;

iii)

vydanie osvedčenia letového inštruktora pre vetrone [ďalej len ‚FI(S)‘];

iv)

vydanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti osvedčenia letového examinátora pre vetrone [ďalej len ‚FE(S)‘];

v)

všetky zmeny SPL a súvisiacich oprávnení, kvalifikačných kategórií a osvedčení s výnimkou oprávnení uvedených v bode ii); a

2.

ak to nariadil príslušný orgán, kópiu relevantných záznamov v denníku pilota, ako je uvedené v ustanovení SFCL.115 písm. d), ustanovení SFCL.155 písm. b), ustanovení SFCL.200 písm. f) a ustanovení SFCL.215 písm. d).

b)

K žiadosti uvedenej v písmene a) musí byť priložený dôkaz, že žiadateľ spĺňa príslušné požiadavky stanovené v tejto prílohe a v prílohe IV (časť MED) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.

c)

Akékoľvek obmedzenie alebo rozšírenie oprávnení, ktoré poskytuje preukaz spôsobilosti, kvalifikačná kategória alebo osvedčenie, potvrdí príslušný orgán v preukaze spôsobilosti alebo v osvedčení, s výnimkou získania oprávnení, ako je uvedené v písmene a) ods. 1 bode ii).

d)

Žiadna osoba nesmie byť súčasne držiteľom viac ako jedného SPL vydaného v súlade s touto prílohou.

e)

Držiteľ preukazu spôsobilosti predkladá žiadosti uvedené v písmene a) príslušnému orgánu určenému členským štátom, v ktorom bol vydaný niektorý z jeho preukazov spôsobilosti v súlade s touto prílohou (časť SFCL) alebo prílohou I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011, prípadne s prílohou III (časť BFCL) k nariadeniu (EÚ) 2018/395.

f)

Držiteľ SPL môže požiadať o zmenu príslušného orgánu na príslušný orgán určený iným členským štátom, ale v takom prípade musí byť nový príslušný orgán rovnaký pre všetky preukazy spôsobilosti, ktorých je žiadateľ držiteľom.

g)

Žiadatelia musia požiadať o vydanie SPL a súvisiacich kvalifikačných kategórií, oprávnení alebo osvedčení najneskôr šesť mesiacov po úspešnom absolvovaní praktickej skúšky alebo hodnotenia spôsobilosti.

SFCL.030   Skúška praktických zručností

Žiadateľov o praktickú skúšku po ukončení výcviku odporučí na praktickú skúšku organizácia ATO alebo DTO zodpovedná za výcvik, ktorý žiadatelia absolvovali. Organizácia ATO alebo DTO examinátorovi sprístupní záznamy z výcviku.

SFCL.035   Započítavanie času letu

Žiadateľom o SPL alebo súvisiace oprávnenie, kvalifikačnú kategóriu alebo osvedčenie sa plne započítava celý čas samostatného letu, letu s inštruktorom alebo letu vo funkcii veliteľa lietadla na vetroňoch do celkového času letu požadovaného na vydanie preukazu spôsobilosti, oprávnenia, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia.

SFCL.045   Povinnosť nosiť dokumenty a preukazovať sa nimi

a)

Držitelia SPL pri uplatňovaní oprávnení preukazu spôsobilosti nosia pri sebe všetky tieto dokumenty:

1.

platný preukaz SPL;

2.

platné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti;

3.

osobný preukaz totožnosti, ktorý obsahuje fotografiu držiteľa;

4.

údaje z denníka dostatočné na preukázanie splnenia požiadaviek uvedených v tejto prílohe.

b)

Žiaci-piloti pri všetkých samostatných preletoch nosia pri sebe:

1.

doklady uvedené v písmene a) bodoch 2 a 3;

2.

doklad o povolení v zmysle ustanovenia SFCL.125 písm. a).

c)

Držitelia SPL alebo žiaci-piloti bez zbytočného zdržania poskytnú na kontrolu dokumenty uvedené v písmene a) na požiadanie oprávneného predstaviteľa príslušného orgánu.

d)

Odchylne od písmen a) a b) môžu uvedené dokumenty zostať uložené na letisku alebo mieste prevádzky v prípade letov, ktoré zostanú:

1.

viditeľné z letiska alebo miesta prevádzky alebo

2.

vo vzdialenosti od letiska alebo miesta prevádzky, ktorú určil príslušný orgán.

SFCL.050   Záznamy času letu

Držitelia SPL alebo žiaci-piloti uchovávajú spoľahlivý záznam podrobností o všetkých uskutočnených letoch v podobe a spôsobom stanoveným príslušným orgánom.

SFCL.065   Obmedzenie oprávnení držiteľov SPL, ktorí dosiahli vek 70 rokov, v obchodnej prevádzke vetroňov s cestujúcimi

Držitelia SPL, ktorí dosiahli vek 70 rokov, nesmú pôsobiť ako piloti vetroňov v obchodnej prevádzke vetroňov s cestujúcimi.

SFCL.070   Obmedzenie, pozastavenie a zrušenie preukazov spôsobilosti, oprávnení, kvalifikačných kategórií a osvedčení

a)

Preukazy SPL, ako aj súvisiace oprávnenia, kvalifikačné kategórie a osvedčenia vydané v súlade s touto prílohou môže príslušný orgán obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť podľa podmienok a postupov stanovených v prílohe VI (časť ARA) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011, ak držiteľ SPL nespĺňa základné požiadavky stanovené v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) 2018/1139 alebo požiadavky uvedené v tejto prílohe, ako aj v prílohe II (časť SAO) k tomuto nariadeniu, alebo v prílohe IV (časť MED) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.

b)

Ak došlo k obmedzeniu, pozastaveniu alebo zrušeniu preukazu spôsobilosti, oprávnenia, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia, držitelia SPL okamžite vrátia preukaz spôsobilosti alebo osvedčenie príslušnému orgánu.

PODČASŤ SPL

PREUKAZ SPÔSOBILOSTI PILOTA VETROŇA (ďalej len ‚SPL‘)

SFCL.115   SPL – Oprávnenia a podmienky

a)

Za predpokladu súladu s ustanovením SFCL.150 majú držitelia SPL oprávnenie vykonávať funkciu veliteľa lietadla na vetroňoch:

1.

bez odplaty v neobchodnej prevádzke;

2.

vrátane prepravy cestujúcich, iba ak:

i)

dodržiavajú ustanovenie SFCL.160 písm. e) a

ii)

buď

A)

po vydaní SPL absolvovali najmenej 10 hodín letu alebo 30 vzletov, prípadne vzletov a pristátí vo funkcii veliteľa lietadla na vetroňoch a okrem toho jeden výcvikový let, počas ktorého preukázali inštruktorovi FI(S) spôsobilosť požadovanú na prepravu cestujúcich, alebo

B)

sú držiteľmi osvedčenia FI(S) v súlade s podčasťou FI;

3.

pri iných činnostiach, než aké sú uvedené v odseku 1, iba ak:

i)

dosiahli vek 18 rokov;

ii)

po vydaní preukazu spôsobilosti absolvovali najmenej 75 hodín letu alebo 200 vzletov, prípadne vzletov a pristátí vo funkcii veliteľa lietadla na vetroňoch.

b)

Odchylne od písmena a) môžu držitelia SPL, ktorí majú oprávnenia inštruktora alebo examinátora, prijať odplatu za:

1.

poskytovanie letového výcviku na získanie SPL;

2.

vykonávanie praktických skúšok a preskúšaní odbornej spôsobilosti na získanie SPL;

3.

výcvik, skúšanie a kontrolu na získanie oprávnení, kvalifikačných kategórií a osvedčení pripojených k preukazom SPL.

c)

Držitelia SPL môžu uplatňovať oprávnenia SPL, iba ak spĺňajú príslušné požiadavky na rozlietanosť a iba ak je ich osvedčenie zdravotnej spôsobilosti, zodpovedajúce uplatňovaným oprávneniam, platné.

d)

Vykonanie výcvikového letu v zmysle písmena a) ods. 2 bodu ii) podbodu A) sa zaznamená v denníku pilota a podpíše ho inštruktor, ktorý je zodpovedný za výcvikový let.

SFCL.120   SPL – Minimálny vek

Žiadatelia o SPL musia mať najmenej 16 rokov.

SFCL.125   SPL – Žiak-pilot

a)

Žiaci-piloti nesmú vykonávať samostatné lety, pokiaľ na to nemajú povolenie a nie sú pod dozorom inštruktora FI(S).

b)

Aby mal žiak-pilot povolené vykonávať samostatné lety, musí mať vek najmenej 14 rokov.

SFCL.130   SPL – Výcvikový kurz a požiadavky na prax

a)

Žiadatelia o SPL absolvujú výcvikový kurz v organizácii ATO alebo DTO. Kurz sa prispôsobuje tomu, aké oprávnenia chce žiadateľ získať, a zahŕňa:

1.

teoretické vedomosti, ako je uvedené v článku SFCL.135;

2.

najmenej 15 hodín letového výcviku vo vetroňoch zahŕňajúceho minimálne:

i)

10 hodín letu s inštruktorom, ktorý zahŕňa let s inštruktorom podľa bodu iv) podbodu A) prípadne bodu v) podbodu A);

ii)

dve hodiny samostatného letu pod dozorom;

iii)

45 vzletov, prípadne vzletov a pristátí;

iv)

ak ide o získanie oprávnení na vetrone s výnimkou turistických motorových klzákov (ďalej len ‚TMG‘), sedem hodín letového výcviku vo vetroňoch s výnimkou TMG vrátane najmenej:

A)

troch hodín letu s inštruktorom;

B)

buď

a)

jedného samostatného preletu do vzdialenosti minimálne 50 km (27 NM), alebo

b)

jedného samostatného preletu do vzdialenosti minimálne 100 km (55 NM), ktorý sa odchylne od odseku 2 bodu iv) môže vykonať na TMG;

v)

ak ide o získanie oprávnení na TMG, šesť hodín letového výcviku v TMG vrátane najmenej:

A)

štyroch hodín letu s inštruktorom;

B)

jedného samostatného preletu do vzdialenosti minimálne 150 km (80 NM) v TMG, počas ktorého sa uskutoční jedno pristátie s úplným zastavením na inom letisku, ako bolo letisko odletu.

b)

Žiadateľom, ktorí sú držiteľmi preukazu spôsobilosti pilota pre inú kategóriu lietadiel s výnimkou preukazu spôsobilosti pre balóny, sa započítava 10 % celkového času letu na takomto lietadle vo funkcii veliteľa lietadla, a to až do výšky maximálne sedem hodín. Započítaný čas v žiadnom prípade:

1.

nezahŕňa požiadavky uvedené v písmene a) ods. 2 bode ii), písmene a) ods. 2 bode iv) podbode B) a písmene a) ods. 2 bode v) podbode B) a

2.

pokiaľ ide o písmeno a) ods. 2 bod iii), neprekračuje 10 vzletov, prípadne vzletov a pristátí.

SFCL.135   SPL – Skúška teoretických vedomostí

a)

Teoretické vedomosti

Žiadatelia o SPL musia preukázať úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu oprávneniam, ktoré chcú získať, prostredníctvom týchto skúšok:

1.

spoločné predmety:

i)

letecké právne predpisy;

ii)

ľudská výkonnosť;

iii)

meteorológia;

iv)

komunikácia;

2.

špeciálne predmety týkajúce sa vetroňov:

i)

zásady letu;

ii)

prevádzkové postupy;

iii)

letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu;

iv)

všeobecné vedomosti o lietadlách týkajúce sa vetroňov;

v)

navigácia.

b)

Povinnosti žiadateľa

1.

Žiadateľ vykoná celý súbor skúšok teoretických vedomostí pre preukaz SPL v rámci zodpovednosti príslušného orgánu rovnakého členského štátu.

2.

Žiadateľ vykoná skúšku teoretických vedomostí iba na odporúčanie organizácie ATO alebo DTO zodpovedajúcej za jeho výcvik a ak splnil príslušné prvky výcvikového kurzu teoretických vedomostí na uspokojivej úrovni.

3.

Odporúčanie ATO alebo DTO platí 12 mesiacov. Ak žiadateľ počas tohto obdobia platnosti nevykoná aspoň jednu písomnú skúšku teoretických vedomostí, organizácia ATO alebo DTO stanoví na základe potrieb žiadateľa potrebu ďalšieho výcviku.

c)

Kritériá úspešného vykonania skúšky

1.

Žiadateľ úspešne vykoná písomnú skúšku teoretických vedomostí, ak dosiahne najmenej 75 % bodov stanovených pre túto skúšku. Neuplatňujú sa žiadne trestné body.

2.

Pokiaľ nie je v tejto prílohe uvedené inak, žiadateľ úspešne vykonal požadovanú skúšku teoretických vedomostí pre vydanie preukazu SPL, ak úspešne vykonal všetky požadované písomné skúšky v období 18 mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa žiadateľ prvýkrát pokúsil o vykonanie skúšky.

3.

Ak žiadateľ nevykonal úspešne jednu z písomných skúšok teoretických vedomostí v rámci štyroch pokusov, alebo nevykonal úspešne všetky písomné skúšky počas obdobia uvedeného v odseku 2, musí znovu vykonať celý súbor písomných skúšok teoretických vedomostí.

4.

Pred opätovným vykonaním skúšok teoretických vedomostí žiadateľ absolvuje ďalší výcvik v organizácii ATO alebo DTO. Rozsah a oblasť požadovaného výcviku stanoví ATO alebo DTO na základe potrieb žiadateľa.

d)

Obdobie platnosti

Úspešné vykonanie skúšok teoretických vedomostí je platné na obdobie 24 mesiacov, ktoré sa počíta odo dňa, keď žiadateľ úspešne vykonal skúšku teoretických vedomostí v súlade s písmenom c) odsekom 2.

SFCL.140   SPL – Započítavanie teoretických vedomostí

Žiadateľom o vydanie preukazu SPL sa započítava do požiadaviek na teoretické vedomosti v spoločných predmetoch, ktoré sú uvedené v ustanovení SFCL.135 písm. a) bode 1, ak:

a)

sú držiteľmi preukazu spôsobilosti v súlade s prílohou I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 alebo s prílohou III (časť BFCL) k nariadeniu (EÚ) 2018/395, alebo

b)

úspešne vykonali skúšky teoretických vedomostí na vydanie preukazu spôsobilosti, ako je uvedené v písmene a), pokiaľ ich vykonali počas obdobia platnosti podľa ustanovenia SFCL.135 písm. d).

SFCL.145   SPL – Skúška praktických zručností

a)

Žiadatelia o SPL musia vykonaním praktickej skúšky preukázať schopnosť vykonávať vo funkcii veliteľa lietadla na vetroňoch príslušné postupy a manévre so spôsobilosťou zodpovedajúcou oprávneniam, ktoré chcú získať.

b)

Žiadatelia musia vykonať praktickú skúšku vo vetroni s výnimkou TMG, alebo v TMG, v závislosti od oprávnení, ktoré chcú získať, a za predpokladu, že výcvikový kurz v súlade s ustanovením SFCL.130 zahŕňal prvky výcviku potrebné pre príslušné lietadlo. Žiadateľ, ktorý absolvoval výcvikový kurz vrátane prvkov výcviku potrebných pre vetrone aj TMG, môže vykonať dve praktické skúšky, jednu vo vetroni s výnimkou TMG, a jednu v TMG s cieľom získať oprávnenia pre obe lietadlá.

c)

Aby mohol žiadateľ vykonať praktickú skúšku na vydanie SPL, najskôr musí úspešne vykonať požadované skúšky teoretických vedomostí.

d)

Kritériá úspešného vykonania skúšky

1.

Praktická skúška je rozdelená na viaceré časti, ktoré predstavujú všetky jednotlivé fázy letu vetroňa.

2.

Ak žiadateľ nesplní niektorý z bodov určitej časti skúšky, znamená to nesplnenie celej časti. Ak žiadateľ nesplní iba jednu časť skúšky, opakovať musí len túto časť. Pri nesplnení viac ako jednej časti sa vyžaduje, aby žiadateľ opakoval celú skúšku.

3.

Ak musí žiadateľ opakovať skúšku v súlade s odsekom 2 a nesplní niektorú jej časť vrátane častí, ktoré úspešne splnil pri predchádzajúcom pokuse, musí opakovať celú skúšku.

e)

Ak žiadateľ nesplní všetky časti skúšky v priebehu dvoch pokusov, musí absolvovať ďalší praktický výcvik.

SFCL.150   SPL – Oprávnenia pre vetrone a TMG

a)

Ak bola praktická skúška podľa ustanovenia SFCL.145 vykonaná vo vetroni s výnimkou TMG, oprávnenia SPL sú obmedzené na vetrone s výnimkou TMG.

b)

V prípade uvedenom v písmene a) sa oprávnenia SPL rozšíria o TMG na základe žiadosti, ak pilot:

1.

absolvoval v organizácii ATO alebo DTO prvky výcviku uvedené v ustanovení SFCL.130 písm. a) ods. 2 bode v);

2.

úspešne vykonal praktickú skúšku na preukázanie primeranej úrovne praktických zručností v TMG. Žiadateľ počas tejto praktickej skúšky preukáže examinátorovi aj primeranú úroveň teoretických vedomostí pre TMG v týchto predmetoch:

i)

zásady letu;

ii)

prevádzkové postupy;

iii)

letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu;

iv)

všeobecné vedomosti o lietadlách a

v)

navigácia.

c)

Držitelia preukazu spôsobilosti vydaného v súlade s prílohou I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 získajú plný zápočet do požiadaviek uvedených v písmene b), za predpokladu, že:

1.

sú držiteľmi kvalifikačnej kategórie na triedu TMG alebo

2.

majú oprávnenia pre TMG a spĺňajú požiadavky na rozlietanosť uvedené v ustanovení FCL.140.A prílohy I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.

d)

Ak bola praktická skúška podľa ustanovenia SFCL.145 vykonaná v TMG, oprávnenia SPL sú obmedzené na TMG.

e)

V prípade uvedenom v písmene d) sa oprávnenia SPL rozšíria o vetrone na základe žiadosti, ak pilot:

1.

absolvoval v organizácii ATO alebo DTO prvky výcviku uvedené v ustanovení SFCL.130 písm. a) ods. 2 bode iv) a vykonal najmenej 15 vzletov a pristátí vo vetroni s výnimkou TMG, a

2.

úspešne vykonal praktickú skúšku na preukázanie primeranej úrovne praktických zručností vo vetroňoch s výnimkou TMG. Pilot počas tejto praktickej skúšky preukáže examinátorovi aj primeranú úroveň teoretických vedomostí pre vetrone s výnimkou TMG v týchto predmetoch:

i)

zásady letu;

ii)

prevádzkové postupy;

iii)

letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu;

iv)

všeobecné vedomosti o lietadlách a

v)

navigácia.

f)

Vykonanie výcviku, ako je uvedené v písmene b) ods. 1 a písmene e) ods. 1, sa zaznamená v denníku pilota a podpíše ho vedúci výcviku organizácie ATO alebo DTO, ktorý je zodpovedný za výcvik.

SFCL.155   SPL – Spôsoby vzletu

a)

Držitelia SPL môžu uplatňovať svoje oprávnenia iba s použitím spôsobov vzletu, na ktoré absolvovali osobitný výcvik, a to buď počas výcvikového kurzu v súlade s ustanovením SFCL.130 alebo ustanovením SFCL.150 písm. e) ods. 1, alebo počas doplnkového výcviku poskytovaného inštruktorom po vydaní preukazu SPL. Osobitný výcvik zahŕňa tieto činnosti:

1.

v prípade vzletu pomocou navijaka a vzletu pomocou auta, najmenej desať vzletov s inštruktorom a päť samostatných vzletov pod dozorom;

2.

v prípade vzletu pomocou vlečného lietadla (aerovlek) alebo vzletu bez pomoci, najmenej päť vzletov s inštruktorom a päť samostatných vzletov pod dozorom. V prípade vzletu bez pomoci sa môže let s inštruktorom vykonať v TMG;

3.

v prípade vzletu pomocou pružného lana, najmenej tri vzlety s inštruktorom alebo samostatné vzlety pod dozorom a

4.

v prípade ďalších spôsobov vzletu, výcvik podľa požiadaviek príslušného orgánu.

b)

Vykonanie výcviku, ako je uvedené v písmene a), sa zaznamená v denníku pilota a podpíše ho vedúci výcviku organizácie ATO alebo DTO, prípadne inštruktor, ktorý je zodpovedný za výcvik.

c)

Aby si držitelia SPL zachovali oprávnenia na každý spôsob vzletu a v súlade s požiadavkami uvedenými v písmenách a) a b), musia mať vykonaných najmenej päť vzletov počas uplynulých dvoch rokov s výnimkou vzletu pomocou pružného lana, v prípade ktorého musia mať vykonané iba dva vzlety. V prípade vzletu bez pomoci sa môžu vzlety vykonať vo vetroni so vzletom bez pomoci alebo ako vzlety v TMG, prípadne kombináciou oboch možností.

d)

Ak držitelia SPL nespĺňajú požiadavku uvedenú v písmene c), na obnovenie platnosti svojich oprávnení musia vykonať dodatočný počet vzletov s inštruktorom alebo samostatných vzletov pod dozorom inštruktora.

SFCL.160   SPL – Požiadavky na rozlietanosť

a)

Vetrone s výnimkou TMG

Držitelia SPL môžu uplatňovať oprávnenia SPL s výnimkou TMG, iba ak počas uplynulých 24 mesiacov pred plánovaným letom:

1.

absolvovali vo vetroňoch najmenej päť hodín letu vo funkcii veliteľa lietadla alebo letu s inštruktorom alebo samostatného letu pod dozorom inštruktora FI(S), z toho vo vetroňoch s výnimkou TMG najmenej:

i)

15 vzletov a

ii)

dva výcvikové lety s inštruktorom FI(S) alebo

2.

úspešne absolvovali preskúšanie odbornej spôsobilosti s examinátorom FE(S) vo vetroni s výnimkou TMG, pričom preskúšanie odbornej spôsobilosti vychádza z praktickej skúšky na preukaz SPL.

b)

TMG

Držitelia SPL môžu uplatňovať oprávnenia pre TMG, iba ak počas uplynulých 24 mesiacov pred plánovaným letom:

1.

absolvovali najmenej 12 hodín letu vo funkcii veliteľa lietadla alebo letu s inštruktorom alebo samostatného letu pod dozorom inštruktora FI(S), z toho v TMG najmenej:

i)

šesť hodín letu;

ii)

12 vzletov a pristátí a

iii)

výcvikový let v trvaní najmenej jednej hodiny celkového času letu s inštruktorom alebo

2.

úspešne absolvovali preskúšanie odbornej spôsobilosti examinátorom, pričom preskúšanie odbornej spôsobilosti vychádza z praktickej skúšky, ako sa uvádza v ustanovení SFCL.150 písm. b) ods. 2

c)

Držitelia SPL s oprávnením lietať na TMG, ktorí sú zároveň držiteľmi preukazu spôsobilosti vrátane oprávnení na lietanie na TMG v súlade s ustanoveniami prílohy I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011, sú oslobodení od plnenia požiadavky uvedenej v písmene b).

d)

Absolvované lety s inštruktorom, lety pod dozorom a výcvikové lety, ako je uvedené v písmene a) ods. 1 a písmene b) ods. 1, ako aj preskúšania odbornej spôsobilosti, ako je uvedené v písmene a) ods. 2 a písmene b) ods. 2, sa zaznamenajú v denníku pilota a podpíše ich zodpovedný inštruktor FI(S) v prípade písmena a) ods. 1 a písmena b) ods. 1 a zodpovedný examinátor FE(S) v prípade písmena a) ods. 2 a písmena b) ods. 2

e)

Preprava cestujúcich

Držitelia SPL môžu prepravovať cestujúcich, iba ak počas predchádzajúcich 90 dní vykonali vo funkcii veliteľa lietadla najmenej:

1.

tri vzlety vo vetroňoch s výnimkou TMG, ak sa cestujúci majú prepravovať vo vetroňoch s výnimkou TMG, alebo

2.

tri vzlety a pristátia v TMG, ak sa cestujúci majú prepravovať v TMG. V prípade, že sa cestujúci majú prepravovať v TMG v noci, najmenej jedna kombinácia týchto vzletov a pristátí sa musí vykonať v noci.

PODČASŤ ADD

DOPLNKOVÉ KVALIFIKAČNÉ KATEGÓRIE A OPRÁVNENIA

SFCL.200   Oprávnenia na leteckú akrobaciu

a)

Držitelia SPL môžu vykonávať akrobatické lety vo vetroňoch s prípadnými vypnutými motormi, alebo v prípade písmen d) a e) s motorovým pohonom, iba ak sú držiteľmi príslušných oprávnení na leteckú akrobaciu v súlade s týmto článkom.

b)

Základné oprávnenia na leteckú akrobaciu:

1.

oprávňujú držiteľa vykonávať akrobatické lety obmedzené na tieto manévre:

i)

stúpanie a klesanie s uhlom 45 stupňov vykonané ako akrobatické manévre;

ii)

vnútorné premety;

iii)

wingover;

iv)

ležatá osma;

v)

vývrtky;

2.

sú súčasťou oprávnení SPL, ak pilot absolvoval:

i)

najmenej 30 hodín letu alebo 120 vzletov vo funkcii veliteľa lietadla na vetroňoch po vydaní preukazu SPL;

ii)

výcvikový kurz v organizácii ATO alebo DTO zahŕňajúci:

A)

teoretickú výučbu zodpovedajúcu oprávneniam, ktoré chce pilot získať;

B)

akrobatický letový výcvik manévrov uvedených v odseku 1.

c)

Rozšírené oprávnenia na leteckú akrobaciu:

1.

oprávňujú držiteľa vykonávať akrobatické lety, ktoré nie sú obmedzené na manévre uvedené v písmene b) ods. 1;

2.

sú súčasťou oprávnení SPL, ak pilot:

i)

spĺňa požiadavky uvedené v písmene b) ods. 2 bode i);

ii)

absolvoval výcvikový kurz v organizácii ATO alebo DTO zahŕňajúci:

A)

teoretickú výučbu zodpovedajúcu oprávneniam, ktoré chce pilot získať;

B)

najmenej päť hodín alebo 20 letov akrobatického letového výcviku.

d)

Základné alebo rozšírené oprávnenia na leteckú akrobaciu zahŕňajú akrobatické lety vo vetroňoch s motorovým pohonom, ak pilot počas výcvikového kurzu absolvoval výcvik v akrobatickom lietaní vo vetroňoch s motorovým pohonom v súlade s písmenom b) ods. 2 bodom ii), prípadne s písmenom c) ods. 2) bodom ii).

e)

Oprávnenia SPL zahŕňajú rozšírené oprávnenia na leteckú akrobaciu pre TMG s použitím motorového pohonu pri lete, ak pilot má kvalifikačnú kategóriu na akrobatické lety v súlade s ustanovením FCL.800 prílohy I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 vrátane oprávnení na akrobatický let na TMG.

f)

Absolvovanie výcvikového kurzu, ako je uvedené v písmene b) ods. 2 bode ii), prípadne v písmene c) ods. 2) bode ii), s prípadným zahrnutím výcviku uvedeného v písmene d), sa zaznamená v denníku pilota a podpíše ho vedúci výcviku organizácie ATO alebo DTO, ktorý je zodpovedný za výcvik.

SFCL.205   Kvalifikačná kategória na vlečenie vetroňa a vlečenie predmetu

a)

Držitelia SPL, ktorí majú oprávnenia na lietanie s TMG, môžu vykonávať vlečenie vetroňov alebo predmetov, iba ak sú držiteľmi príslušnej kvalifikačnej kategórie na vlečenie vetroňa alebo vlečenie predmetu v súlade s týmto článkom.

b)

Žiadatelia o kvalifikačnú kategóriu na vlečenie vetroňa absolvujú:

1.

najmenej 30 hodín letu vo funkcii veliteľa lietadla a 60 vzletov a pristátí v TMG po získaní oprávnení pre TMG;

2.

výcvikový kurz v organizácii ATO alebo DTO zahŕňajúci:

i)

teoretickú výučbu o činnosti a postupoch pri vlečení vetroňa;

ii)

najmenej 10 výcvikových letov s vlečením vetroňa vrátane najmenej piatich výcvikových letov s inštruktorom;

iii)

v prípade držiteľa SPL s oprávneniami obmedzenými na TMG v súlade s ustanovením SFCL.150 písm. d), päť zoznamovacích letov vo vetroni, ktorý vzlieta pomocou lietadla.

c)

Žiadatelia o kvalifikačnú kategóriu na vlečenie predmetu absolvujú:

1.

najmenej 100 hodín letu a 200 vzletov a pristátí vo funkcii veliteľa lietadla v TMG po získaní oprávnení pre TMG;

2.

výcvikový kurz v organizácii ATO alebo DTO zahŕňajúci:

i)

teoretickú výučbu o činnosti a postupoch pri vlečení predmetu;

ii)

najmenej 10 výcvikových letov s vlečením predmetu vrátane najmenej piatich letov s inštruktorom.

d)

Žiadatelia o kvalifikačnú kategóriu na vlečenie vetroňa alebo o kvalifikačnú kategóriu na vlečenie predmetu v súlade s týmto článkom, ktorí sú už držiteľmi kvalifikačnej kategórie na vlečenie vetroňa alebo vlečenie predmetu podľa ustanovenia FCL.805 písm. b) prílohy I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011, prípadne ktorí spĺňajú všetky požiadavky na vydanie tejto kvalifikačnej kategórie:

1.

získajú plný zápočet do požiadaviek uvedených v písmene b) alebo c) na získanie kvalifikačnej kategórie na vlečenie vetroňa respektíve vlečenie predmetu, ak ich príslušná kvalifikačná kategória na vlečenie, ako je uvedené v písmene d), zahŕňa oprávnenia na vlečenie s TMG, alebo

2.

absolvujú najmenej tri výcvikové lety s inštruktorom, ktoré zahŕňajú celé osnovy výcviku vlečenia vetroňa respektíve vlečenia predmetu v TMG.

e)

Vykonaný výcvikový kurz, ako je uvedené v písmene b) ods. 2, písmene c) ods. 2 a písmene d) ods. 2, sa zaznamená v denníku a podpíše ho vedúci výcviku organizácie ATO alebo DTO, prípadne inštruktor, ktorý je zodpovedný za výcvik.

f)

Aby mohol držiteľ kvalifikačnej kategórie na vlečenie vetroňa alebo na vlečenie predmetu uplatňovať oprávnenia tejto kvalifikačnej kategórie, musí mať vykonaných najmenej päť vlečení počas uplynulých dvoch rokov.

g)

Ak držiteľ kvalifikačnej kategórie na vlečenie vetroňa nespĺňa požiadavky uvedené v písmene f), skôr než začne znovu uplatňovať svoje oprávnenia, vykoná chýbajúce vlečenia s inštruktorom alebo pod jeho dozorom.

SFCL.210   Kvalifikačná kategória na nočné lety s TMG

a)

Držitelia SPL s oprávneniami na lietanie s TMG môžu svoje oprávnenia pre TMG uplatňovať v noci v podmienkach pravidiel letu za viditeľnosti, iba ak sú držiteľmi kvalifikačnej kategórie na nočné lety s TMG v súlade s týmto článkom.

b)

Žiadatelia o kvalifikačnú kategóriu na nočné lety s TMG najskôr absolvujú výcvikový kurz v organizácii ATO alebo DTO. Kurz zahŕňa:

1.

teoretickú výučbu lietania v noci v podmienkach pravidiel letu za viditeľnosti;

2.

najmenej päť hodín letu v TMG v noci vrátane najmenej troch hodín letu s inštruktorom, ktorý zahŕňa najmenej:

i)

jednu hodinu preletu s navigáciou vrátane aspoň jedného preletu s inštruktorom na vzdialenosť najmenej 50 km (27 NM);

ii)

päť samostatných vzletov a

iii)

päť samostatných pristátí s úplným zastavením.

c)

Na vykonanie nočného výcviku absolvuje držiteľ SPL najprv základný výcvik letu podľa prístrojov, ktorý je potrebný na vydanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota (PPL) v súlade s ustanoveniami prílohy I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.

d)

Žiadatelia o kvalifikačnú kategóriu na nočné lety s TMG v súlade s týmto článkom získajú plný zápočet do požiadaviek uvedených v písmenách b) a c), ak sú držiteľmi kvalifikačnej kategórie na nočné lety v súlade s ustanovením FCL.810 prílohy I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011, alebo ak spĺňajú všetky požiadavky na vydanie uvedenej kvalifikačnej kategórie.

SFCL.215   Oprávnenia na lietanie s vetroňmi v oblačnosti

a)

Držitelia SPL môžu prevádzkovať vetroň v oblačnosti, len ak:

1.

sú prípadné motory vypnuté a

2.

sú držiteľmi oprávnení na lietanie s vetroňmi v oblačnosti v súlade s týmto článkom.

b)

Oprávnenia SPL zahŕňajú oprávnenia na lietanie s vetroňmi v oblačnosti, ak pilot absolvoval najmenej:

1.

30 hodín vo funkcii veliteľa lietadla vo vetroňoch po vydaní preukazu spôsobilosti;

2.

výcvikový kurz v organizácii ATO alebo DTO zahŕňajúci:

i)

teoretickú výučbu;

ii)

najmenej dve hodiny letu s inštruktorom vo vetroňoch s prípadnými vypnutými motormi a riadením lietadla výlučne podľa prístrojov. Maximálne 50 % letu s inštruktorom sa však môže vykonať v TMG s použitím motorového pohonu pri lete za predpokladu, že tieto výcvikové lety sa vykonávajú za meteorologických podmienok na let za viditeľnosti.

c)

Aby držiteľ SPL, ktorý je aj držiteľom základnej prístrojovej kvalifikačnej kategórie (BIR) alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A) v súlade s prílohou I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011, alebo ktorý spĺňa všetky požiadavky na vydanie jednej z týchto kvalifikačných kategórií, mohol získať oprávnenia na lietanie s vetroňmi v oblačnosti, musí:

1.

získať zápočet do požiadavky uvedenej v písmene b) ods. 2 bode i);

2.

odchylne od písmena b) ods. 2 bodu ii) absolvovať najmenej jednu hodinu letu s inštruktorom vo vetroni s riadením výlučne podľa prístrojov.

d)

Vykonaný výcvikový kurz, ako je uvedené v písmene b) ods. 2 prípadne v písmene c) ods. 2, sa zaznamená v denníku a podpíše ho vedúci výcviku organizácie ATO alebo DTO, ktorý je zodpovedný za výcvik.

e)

Držitelia SPL môžu uplatňovať svoje oprávnenia na lietanie s vetroňmi v oblačnosti, iba ak počas uplynulých dvoch rokov pred plánovaným letom v oblačnosti absolvovali najmenej jednu hodinu letu alebo päť letov vo funkcii veliteľa lietadla za uplatňovania oprávnení na lietanie v oblačnosti vo vetroňoch.

f)

Ak držitelia SPL s oprávneniami na lietanie s vetroňmi v oblačnosti nespĺňajú požiadavky uvedené v písmene e) a chcú naďalej uplatňovať svoje oprávnenia na lietanie s vetroňmi v oblačnosti, musia:

1.

úspešne absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti s examinátorom FE(S) alebo

2.

vykonať doplnkové letové hodiny alebo lety požadované v písmene e) s inštruktorom FI(S).

g)

Držitelia SPL s oprávneniami na lietanie s vetroňmi v oblačnosti, ktorí sú aj držiteľmi základnej prístrojovej kvalifikačnej kategórie (BIR) alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A) v súlade s prílohou I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011, získajú plný zápočet do požiadaviek uvedených v písmene e).

PODČASŤ FI

LETOVÍ INŠTRUKTORI

Oddiel 1

Všeobecné požiadavky

SFCL.300   Osvedčenie letového inštruktora

a)

Všeobecne

Inštruktor môže vykonávať letový výcvik na vetroni, iba ak:

1.

je držiteľom:

i)

preukazu SPL vrátane oprávnení, kvalifikačných kategórií a osvedčení, pre ktoré sa má letový výcvik poskytovať;

ii)

osvedčenia letového inštruktora FI(S) pre vetrone, ktoré zodpovedá vykonávanému výcviku a ktoré bolo vydané v súlade s touto podčasťou;

2.

je oprávnený vykonávať počas letového výcviku funkciu veliteľa lietadla.

b)

Výcvik poskytovaný mimo územia členských štátov

1.

Odchylne od písmena a) ods. 1, v prípade letového výcviku poskytovaného počas výcvikového kurzu schváleného v súlade s touto prílohou (časť SFCL) mimo územia, za ktoré sú členské štáty podľa Chicagskeho dohovoru zodpovedné, príslušný orgán vydá osvedčenie letového inštruktora žiadateľovi, ktorý je držiteľom preukazu spôsobilosti pilota vetroňa v súlade s prílohou 1 k Chicagskemu dohovoru, za predpokladu, že tento žiadateľ:

i)

je držiteľom prinajmenšom preukazu spôsobilosti vrátane, ak je to relevantné, oprávnení, kvalifikačných kategórií alebo osvedčení rovnocenných s tými, v prípade ktorých je oprávnený vykonávať výcvik;

ii)

spĺňa požiadavky na vydanie osvedčenia inštruktora FI(S) s príslušnými oprávneniami na vykonávanie výcviku, stanovené v tejto podčasti;

iii)

preukáže príslušnému orgánu primeranú úroveň znalostí európskych pravidiel bezpečnosti letectva, aby dokázal uplatňovať oprávnenia na vykonávanie výcviku v súlade s touto prílohou.

2.

Osvedčenie je obmedzené na poskytovanie letového výcviku:

i)

mimo územia, za ktoré sú zodpovedné členské štáty podľa Chicagskeho dohovoru;

ii)

žiakovi-pilotovi, ktorý dostatočne ovláda jazyk, v ktorom letový výcvik prebieha.

Oddiel 2

Osvedčenie letového inštruktora pre vetrone – FI(S)

SFCL.315   Osvedčenie FI(S) – Oprávnenia a podmienky

a)

Pod podmienkou, že žiadatelia dodržiavajú ustanovenie SFCL.320 a nasledujúce podmienky, osvedčenie FI(S) sa vydáva s oprávneniami na vykonávanie letového výcviku pre:

1.

preukaz SPL;

2.

doplnkové oprávnenia pre vetroň v súlade s ustanovením SFCL.150 písm. e);

3.

spôsoby vzletu v súlade s ustanovením SFCL.155, za predpokladu, že žiadateľ vo funkcii veliteľa lietadla vykonal:

i)

v prípade vzletu pomocou vlečného lietadla najmenej 30 vzletov alebo

ii)

v prípade vzletu pomocou navijaka najmenej 50 vzletov;

4.

doplnkové oprávnenia TMG v súlade s ustanovením SFCL.150 písm. b), za predpokladu, že žiadateľ:

i)

absolvoval najmenej 30 hodín letu vo funkcii veliteľa lietadla na TMG;

ii)

absolvoval výcvik, ako je uvedené v ustanovení SFCL.330 písm. b) ods. 2;

iii)

svoju spôsobilosť poskytovať výcvik na TMG preukázal inštruktorovi FI(S), ktorý má kvalifikáciu v súlade s odsekom 7 a bol určený vedúcim výcviku organizácie ATO alebo DTO;

5.

základné oprávnenia na leteckú akrobaciu, rozšírené oprávnenia na leteckú akrobaciu alebo oprávnenia na lietanie s vetroňmi v oblačnosti, alebo kvalifikačnú kategóriu na vlečenie vetroňa alebo vlečenie predmetu, za predpokladu, že žiadateľ:

i)

v prípade výcviku pre základné alebo rozšírené oprávnenia na leteckú akrobaciu je držiteľom rozšírených oprávnení na leteckú akrobaciu v súlade s ustanovením SFCL.200c);

ii)

svoju spôsobilosť poskytovať výcvik pre príslušné oprávnenia alebo príslušnú kvalifikačnú kategóriu preukázal inštruktorovi FI(S), ktorý má kvalifikáciu v súlade s písmenom a) ods. 7 a bol určený vedúcim výcviku organizácie ATO alebo DTO;

6.

lietanie na TMG v noci, za predpokladu, že žiadateľ:

i)

spĺňa požiadavky na prax v nočných letoch uvedené v ustanovení SFCL.160 písm. e) ods. 2;

ii)

svoju spôsobilosť poskytovať výcvik na TMG v noci preukázal inštruktorovi FI(S), ktorý má kvalifikáciu v súlade s odsekom 7 a bol určený vedúcim výcviku organizácie ATO alebo DTO;

7.

osvedčenie FI(S), za predpokladu, že žiadateľ:

i)

absolvoval najmenej 50 hodín alebo 150 vzletov v rámci letového výcviku vo vetroňoch;

ii)

v súlade s postupmi stanovenými na tento účel príslušným orgánom preukázal svoju spôsobilosť poskytovať výcvik pre osvedčenie FI(S) inštruktorovi FI(S), ktorý má kvalifikáciu v súlade s týmto odsekom a bol určený vedúcim výcviku organizácie ATO alebo DTO.

b)

Oprávnenia uvedené v písmene a) zahŕňajú oprávnenia vykonávať letový výcvik na účely:

1.

vydávania príslušných preukazov spôsobilosti, oprávnení, kvalifikačných kategórií alebo osvedčení a

2.

predĺženia platnosti, obnovenia platnosti, prípadne splnenia príslušných požiadaviek na rozlietanosť v tejto prílohe.

SFCL.320   Osvedčenie FI(S) – Nevyhnutné predpoklady a požiadavky

Žiadatelia o osvedčenie FI(S) musia:

a)

mať najmenej 18 rokov;

b)

spĺňať požiadavky uvedené v písmene a) ods. 1 bode i) a v písmene a) ods. 2 ustanovenia SFCL.300;

c)

mať absolvovaných 100 hodín letu a 200 vzletov vo funkcii veliteľa lietadla vo vetroňoch;

d)

mať absolvovaný výcvikový kurz inštruktora v súlade s ustanovením SFCL.330 v organizácii ATO alebo DTO a

e)

absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením SFCL.345.

SFCL.325   Spôsobilosti a hodnotenie inštruktora FI(S)

Žiadatelia o osvedčenie FI(S) absolvujú výcvik na dosiahnutie týchto spôsobilostí:

a)

príprava materiálov;

b)

vytvorenie priaznivej atmosféry na učenie;

c)

prezentácia učiva;

d)

spojenie riadenia nebezpečenstiev a chýb (TEM) s optimalizáciou činnosti posádky (CRM);

e)

vyhradenie času potrebného na dosiahnutie cieľov výcviku;

f)

uľahčenie učenia;

g)

hodnotenie výkonnosti účastníkov výcviku;

h)

sledovanie a hodnotenie pokroku;

i)

hodnotenie výcvikových lekcií a

j)

zaznamenávanie výsledkov.

SFCL.330   FI(S) – Výcvikový kurz

a)

Žiadatelia o osvedčenie FI(S) musia najskôr úspešne absolvovať osobitné predbežné hodnotenie v organizácii ATO alebo DTO, ktoré sa uskutoční v období 12 mesiacov pred začiatkom výcvikového kurzu s cieľom zhodnotiť ich schopnosti absolvovať kurz.

b)

Výcvikový kurz pre FI(S) zahŕňa:

1.

na vetroňoch s výnimkou TMG:

i)

prvky uvedené v ustanovení SFCL.325;

ii)

25 hodín výcviku vyučovania a učenia sa;

iii)

30 hodín teoretickej výučby vrátane skúšok dosiahnutého pokroku;

iv)

najmenej šesť hodín letového výcviku, z ktorých maximálne tri hodiny sa môžu vykonať v TMG, alebo 20 vzletov v rámci letového výcviku;

2.

okrem toho, ak oprávnenia osvedčenia FI(S) budú zahŕňať oprávnenia uvedené v ustanovení SFCL.315 písm. a) ods. 4 a písm. a) ods. 6, najmenej šesť hodín letu s inštruktorom v TMG.

c)

Žiadatelia, ktorí už sú držiteľmi osvedčenia inštruktora v súlade s prílohou III (časť BFCL) k nariadeniu (EÚ) 2018/395 alebo s prílohou I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011, získajú plný zápočet do požiadaviek uvedených v písmene b) ods. 1 bode ii).

d)

Pri žiadosti o osvedčenie FI(S) sa pilotovi, ktorý je alebo bol držiteľom osvedčenia FI(A), (H) alebo (As), započíta 18 hodín do požiadaviek uvedených v písmene b) ods. 1 bode iii).

SFCL.345   FI(S) – Hodnotenie spôsobilosti

a)

Žiadatelia o vydanie osvedčenia FI(S) musia úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti, aby examinátorovi s kvalifikáciou podľa ustanovenia SFCL.415 písm. c) preukázali schopnosť poskytovať výcvik žiakovi-pilotovi na úrovni potrebnej na vydanie preukazu SPL.

b)

Toto hodnotenie musí obsahovať:

1.

preukázanie spôsobilostí opísaných v ustanovení SFCL.325 počas výcviku predletovej a poletovej činnosti a teoretickej výučby;

2.

ústne teoretické skúšky na zemi, predletové a poletové inštruktáže a ukážky počas letu vo vetroňoch;

3.

cvičenia vhodné na hodnotenie spôsobilostí inštruktora.

c)

Hodnotenie spôsobilosti na účely prvého vydania osvedčenia FI(S) sa vykonáva vo vetroňoch s výnimkou TMG.

SFCL.350   FI(S) – Obmedzené oprávnenia

a)

Oprávnenia inštruktora FI(S) sú obmedzené na vykonávanie letového výcviku pod dozorom inštruktora FI(S) bez obmedzení, ktorého na tento účel určila organizácia ATO alebo DTO, a to v týchto prípadoch:

1.

na vydanie preukazu SPL;

2.

na rozšírenie oprávnení SPL o doplnkové oprávnenia pre vetrone alebo TMG v súlade s ustanovením SFCL.150;

3.

na rozšírenie oprávnení SPL o ďalšie spôsoby vzletu v súlade s ustanovením SFCL.155 a

4.

na základné oprávnenia na leteckú akrobaciu, rozšírené oprávnenia na leteckú akrobaciu alebo oprávnenia na lietanie s vetroňmi v oblačnosti, alebo na kvalifikačnú kategóriu na vlečenie vetroňa alebo vlečenie predmetu.

b)

Inštruktor FI(S) pri poskytovaní výcviku pod dozorom v súlade s písmenom a) nemá oprávnenie povoliť žiakovi-pilotovi vykonanie prvého samostatného letu ani prvého samostatného preletu.

c)

Obmedzenia podľa písmen a) a b) sa z osvedčenia FI(S) odstránia, keď inštruktor FI(S) absolvuje najmenej 15 hodín alebo 50 vzletov v rámci letového výcviku, ktorý zahŕňa všetky fázy letu vetroňa. V prípade inštruktora FI(S) s obmedzeniami, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v ustanovení SFCL.330 písm. b) ods. 2, sa päť z týchto 15 hodín môže absolvovať v TMG a 15 z týchto 50 vzletov môže byť nahradených vzletmi a pristátiami v TMG.

SFCL.360   Osvedčenie FI(S) – Požiadavky na rozlietanosť

a)

Držiteľ osvedčenia FI(S) môže uplatňovať oprávnenia v rámci svojho osvedčenia, iba ak pred plánovaným uplatňovaním týchto oprávnení:

1.

počas uplynulých troch rokov absolvoval:

i)

opakovací výcvik inštruktora v organizácii ATO alebo DTO alebo u príslušného orgánu, pričom počas tohto výcviku držiteľ absolvoval teoretickú výučbu na zopakovanie a aktualizáciu vedomostí relevantných pre inštruktorov pre vetrone, a

ii)

pri poskytovaní letového výcviku ako inštruktor FI(S) najmenej:

A)

30 hodín alebo

B)

60 vzletov alebo vzletov a pristátí a

2.

v priebehu uplynulých deviatich rokov a v súlade s postupmi stanovenými na tento účel príslušným orgánom preukázal svoju spôsobilosť poskytovať výcvik na vetroňoch inštruktorovi FI(S), ktorý má kvalifikáciu v súlade s článkom SFCL.315 písm. a) bodom 7 a bol určený vedúcim výcviku organizácie ATO alebo DTO.

b)

Čas letu vo funkcii inštruktora FE(S) počas praktických skúšok, preskúšania odbornej spôsobilosti a hodnotenia spôsobilosti sa plne započítava do požiadavky uvedenej v písmene a) ods. 1 bode ii).

c)

Ak držiteľ osvedčenia FI(S) neabsolvuje výcvikový let pod dozorom k spokojnosti inštruktora FI(S) v súlade s písmenom a) ods. 2, nesmie uplatňovať oprávnenia osvedčenia FI(S), pokiaľ úspešne neabsolvuje hodnotenie spôsobilosti podľa článku SFCL.345.

d)

Aby držiteľ osvedčenia FI(S), ktorý nespĺňa všetky požiadavky uvedené v písmene a), mohol naďalej uplatňovať svoje oprávnenia osvedčenia FI(S), musí spĺňať požiadavky uvedené v písmene a) ods. 1 bode i) a v článku SFCL.345.

PODČASŤ FE

LETOVÍ EXAMINÁTORI

Oddiel 1

Všeobecné požiadavky

SFCL.400   Osvedčenia letového examinátora pre vetrone

a)

Všeobecne

Examinátor vykonáva praktické skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti podľa tejto prílohy, iba ak:

1.

je držiteľom:

i)

preukazu SPL vrátane oprávnení, kvalifikačných kategórií a osvedčení, pre ktoré má oprávnenie vykonávať praktické skúšky, preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo hodnotenie spôsobilosti, a oprávnenia poskytovať príslušný výcvik;

ii)

osvedčenia FE(S) vydaného v súlade s touto podčasťou vrátane oprávnení primeraných vykonávaným praktickým skúškam, preskúšaniam odbornej spôsobilosti alebo hodnoteniam spôsobilosti;

2.

je oprávnený vykonávať funkciu veliaceho pilota vo vetroni počas praktickej skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti.

b)

Skúšky vykonávané mimo územia členských štátov

1.

Odchylne od písmena a) ods. 1 v prípade praktických skúšok a preskúšaní odbornej spôsobilosti vykonaných mimo územia, za ktoré sú členské štáty podľa Chicagskeho dohovoru zodpovedné, príslušný orgán vydá osvedčenie examinátora žiadateľovi, ktorý je držiteľom preukazu spôsobilosti pilota vetroňa v súlade s prílohou 1 k Chicagskemu dohovoru, za predpokladu, že tento žiadateľ:

i)

je držiteľom prinajmenšom preukazu spôsobilosti vrátane, ak je to relevantné, oprávnení, kvalifikačných kategórií alebo osvedčení rovnocenných s tými, v prípade ktorých má povolenie vykonávať praktické skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti;

ii)

spĺňa požiadavky na vydanie príslušného osvedčenia examinátora stanovené v tejto podčasti;

iii)

preukáže príslušnému orgánu primeranú úroveň znalostí predpisov Únie o bezpečnosti letectva, aby mohol uplatňovať oprávnenia examinátora v súlade s touto prílohou.

2.

Oprávnenia vyplývajúce z osvedčenia uvedeného v odseku 1 sú obmedzené na vykonávanie praktických skúšok a preskúšaní odbornej spôsobilosti:

i)

mimo územia, za ktoré sú zodpovedné členské štáty podľa Chicagskeho dohovoru, a

ii)

na pilota, ktorý dostatočné ovláda jazyk, v ktorom sa skúška/preskúšanie vykonáva.

SFCL.405   Obmedzenie oprávnení v prípade osobných záujmov

Examinátor pre vetrone nesmie vykonávať:

a)

praktickú skúšku ani hodnotenie spôsobilosti žiadateľa o vydanie preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia, ktorému poskytli viac než 50 % požadovaného letového výcviku na vydanie preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia, v prípade ktorých sa praktická skúška alebo hodnotenie spôsobilosti vykonáva, alebo

b)

praktickú skúšku, preskúšanie odbornej spôsobilosti ani hodnotenie spôsobilosti, ak sa domnieva, že jeho objektivita by mohla byť ovplyvnená.

SFCL.410   Vykonávanie praktických skúšok, preskúšania odbornej spôsobilosti a hodnotenia spôsobilosti

a)

Pri vykonávaní praktických skúšok, preskúšaní odbornej spôsobilosti a hodnotení spôsobilosti robí examinátor pre vetrone všetky tieto úkony:

1.

zabezpečuje, aby komunikácia so žiadateľom mohla prebiehať bez jazykových bariér;

2.

overuje, či uchádzač spĺňa všetky požiadavky uvedené v tejto prílohe na kvalifikáciu, výcvik a prax na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti preukazu spôsobilosti, oprávnení, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia, v prípade ktorých sa vykonáva praktická skúška, preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo hodnotenie spôsobilosti;

3.

upovedomuje žiadateľa o následkoch poskytnutia neúplných, nepresných alebo nepravdivých informácií, ktoré sa týkajú jeho výcviku a letovej praxe.

b)

Po vykonaní praktickej skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti examinátor pre vetrone:

1.

informuje žiadateľa o výsledkoch praktickej skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti;

2.

v prípade úspešného výsledku hodnotenia spôsobilosti na účely predĺženia alebo obnovenia platnosti zapíše žiadateľovi do preukazu spôsobilosti alebo do osvedčenia nový dátum uplynutia platnosti, ak ho tým osobitne poverí príslušný orgán zodpovedný za preukaz spôsobilosti žiadateľa;

3.

poskytne žiadateľovi podpísanú správu o praktickej skúške, preskúšaní odbornej spôsobilosti alebo hodnotení spôsobilosti a bez zbytočného odkladu predloží kópie správy príslušnému orgánu zodpovednému za preukaz spôsobilosti žiadateľa a príslušnému orgánu, ktorý vydal osvedčenie examinátora. Správa musí obsahovať:

i)

vyhlásenie, že examinátor pre vetrone dostal od žiadateľa informácie týkajúce sa jeho praxe a výcviku a že zistil súlad praxe a výcviku s príslušnými požiadavkami uvedenými v tejto prílohe;

ii)

potvrdenie, že všetky požadované manévre a cvičenia sa uskutočnili, a v prípade potreby aj informácie o ústnej skúške teoretických vedomostí. Ak žiadateľ v niektorom bode uvedených kategórií neuspel, skúšajúci zaznamená dôvody tohto hodnotenia;

iii)

výsledok praktickej skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti;

iv)

vyhlásenie, že examinátor pre vetrone preskúmal a uplatňoval vnútroštátne postupy a požiadavky príslušného orgánu žiadateľa, ak príslušný orgán zodpovedný za preukaz spôsobilosti žiadateľa nie je tým orgánom, ktorý vydal osvedčenie examinátora;

v)

kópiu osvedčenia examinátora pre vetrone obsahujúceho rozsah jeho oprávnení examinátora pre vetrone pri vykonávaní praktických skúšok, preskúšaní odbornej spôsobilosti alebo hodnotení spôsobilosti žiadateľa, v prípade ktorého príslušný orgán nie je tým orgánom, ktorý vydal osvedčenie examinátora.

c)

Examinátor pre vetrone uchováva záznamy s podrobnosťami o všetkých vykonaných praktických skúškach, preskúšaní odbornej spôsobilosti a hodnotení spôsobilosti a s ich výsledkami počas obdobia piatich rokov.

d)

Examinátor pre vetrone na požiadanie predloží príslušnému orgánu zodpovednému za osvedčenie examinátora pre vetrone alebo príslušnému orgánu zodpovednému za preukaz spôsobilosti žiadateľa všetky záznamy a správy a akékoľvek ďalšie informácie, požadované na činnosť dohľadu.

Oddiel 2

Osvedčenie letového examinátora pre vetrone – FE(S)

SFCL.415   Osvedčenie FE(S) – Oprávnenia a podmienky

Pod podmienkou, že žiadateľ dodržiava ustanovenie SFCL.420 a nasledujúce podmienky, osvedčenie FE(S) sa vydáva na základe žiadosti s oprávneniami vykonávať:

a)

praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti pre SPL za predpokladu, že žiadateľ absolvoval na vetroňoch s výnimkou TMG 300 hodín letu vo funkcii pilota vrátane 150 hodín alebo 300 vzletov v rámci letového výcviku;

b)

praktické skúšky na účely rozšírenia oprávnení SPL na TMG v súlade s ustanovením SFCL.150 písm. e) za predpokladu, že žiadateľ absolvoval 300 hodín letu na vetroňoch vrátane 50 hodín letového výcviku na TMG;

c)

hodnotenia spôsobilosti na účely vydávania osvedčení FI(S) pre vetrone za predpokladu, že žiadateľ:

1.

absolvoval najmenej 500 hodín letu na vetroňoch vo funkcii pilota, a ak sa oprávnenia osvedčenia FI(S) budú uplatňovať:

i)

vo vetroňoch s výnimkou TMG, najmenej 10 hodín alebo 30 vzletov počas výcviku žiadateľa o osvedčenie FI(S) vo vetroňoch s výnimkou TMG;

ii)

v TMG, najmenej 10 hodín alebo 30 vzletov a pristátí počas výcviku žiadateľa o osvedčenie FI(S) v TMG;

2.

absolvoval osobitný výcvik počas kurzu normalizácie pre examinátorov v súlade s ustanovením SFCL.430.

SFCL.420   Osvedčenie FE(S) – Nevyhnutné predpoklady a požiadavky

Žiadatelia o osvedčenie FE(S) musia:

a)

spĺňať požiadavky uvedené v písmene a) ods. 1 bode i) a v písmene a) ods. 2 ustanovenia SFCL.400;

b)

absolvovať kurz normalizácie FE(S) v súlade s ustanovením SFCL.430;

c)

mať absolvované hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením SFCL.445;

d)

preukázať zodpovedajúcu prípravu súvisiacu s oprávneniami osvedčenia FE(S) a

e)

preukázať, že v priebehu uplynulých troch rokov proti nim neboli uplatnené žiadne postihy vrátane pozastavenia, obmedzenia alebo zrušenia platnosti ich preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií alebo osvedčení vydaných v súlade s touto prílohou, s prílohou I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 alebo s prílohou III (časť BFCL) k nariadeniu (EÚ) 2018/395, za nesúlad s nariadením (EÚ) 2018/1139 a jeho delegovanými a vykonávacími aktmi.

SFCL.430   Osvedčenie FE(S) – Kurz normalizácie

a)

Žiadatelia o osvedčenie FE(S) absolvujú kurz normalizácie, ktorý zabezpečuje príslušný orgán, prípadne organizácia ATO alebo DTO a schváli príslušný orgán.

b)

Kurz normalizácie sa prispôsobuje tomu, aké oprávnenia letového examinátora pre vetrone chce žiadateľ získať, a pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku, pričom zahŕňa prinajmenšom:

1.

vykonanie dvoch praktických skúšok, preskúšaní odbornej spôsobilosti alebo hodnotení spôsobilosti pre SPL alebo súvisiace kvalifikačné kategórie alebo osvedčenia;

2.

školenie o príslušných požiadavkách v tejto prílohe a príslušných požiadavkách na letovú prevádzku, o vykonávaní praktických skúšok, preskúšaní odbornej spôsobilosti a hodnotení spôsobilosti a o ich dokumentovaní a zaznamenávaní;

3.

inštruktáž o týchto bodoch:

i)

vnútroštátne administratívne postupy;

ii)

požiadavky na ochranu osobných údajov;

iii)

zodpovednosť examinátora;

iv)

poistenie examinátora proti nehodám;

v)

vnútroštátne poplatky a

vi)

informácie o tom, ako získať prístup k údajom obsiahnutým v bodoch i) až v) pri vykonávaní praktických skúšok, preskúšaní odbornej spôsobilosti alebo hodnotení spôsobilosti žiadateľa, v prípade ktorého príslušný orgán nie je tým orgánom, ktorý vydal osvedčenie examinátora.

c)

Držiteľ osvedčenia FE(S) nesmie vykonávať praktické skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti ani hodnotenia spôsobilosti žiadateľa, v prípade ktorého príslušný orgán nie je tým orgánom, ktorý vydal osvedčenie examinátora, pokiaľ nepreskúmal najnovšie dostupné informácie o relevantných vnútroštátnych postupoch príslušného orgánu žiadateľa.

SFCL.445   Osvedčenie FE(S) – Hodnotenie spôsobilosti

Žiadateľ o prvé vydanie osvedčenia FE(S) preukáže svoju spôsobilosť examinátora FE(S) inšpektorovi príslušného orgánu alebo examinátorovi s vyšším služobným postavením, ktorého tým osobitne poverí príslušný orgán zodpovedný za osvedčenie FE(S). Počas hodnotenia spôsobilosti žiadateľ vykoná praktickú skúšku, preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo hodnotenie spôsobilosti vrátane inštruktáže, praktickej skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti a hodnotenia osoby, ktorá sa podrobí skúške, preskúšaniu alebo hodnoteniu, poletového rozboru a vypracovania dokumentácie.

SFCL.460   Osvedčenie FE(S) – Platnosť, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

a)

Osvedčenie FE(S) je platné na obdobie piatich rokov.

b)

Platnosť osvedčenia FE(S) sa predĺži, ak jeho držiteľ:

1.

počas obdobia platnosti osvedčenia FE(S) absolvoval opakovací seminár examinátorov, ktorý zabezpečuje buď príslušný orgán alebo organizácia ATO alebo DTO a ktorý schváli príslušný orgán, počas ktorého podstúpil teoretickú výučbu na zopakovanie a aktualizáciu vedomostí relevantných pre examinátorov pre vetrone;

2.

v priebehu uplynulých 24 mesiacov predchádzajúcich skončeniu platnosti osvedčenia preukázal schopnosť vykonávať praktické skúšky, preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo hodnotenie spôsobilosti inšpektorovi príslušného orgánu alebo examinátorovi, ktorého tým osobitne poveril príslušný orgán zodpovedný za osvedčenie FE(S).

c)

Držiteľ osvedčenia FE(S), ktorý je tiež držiteľom jedného alebo viacerých osvedčení examinátora pre iné kategórie lietadiel v súlade s prílohou I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 alebo s prílohou III (časť BFCL) k nariadeniu (EÚ) 2018/395, môže dosiahnuť kombinované predĺženie platnosti všetkých osvedčení examinátora, ktorých je držiteľom, na základe dohody s príslušným orgánom.

d)

Po uplynutí platnosti osvedčenia FE(S) musí jeho držiteľ spĺňať požiadavky uvedené v písmene b) ods. 1 a v ustanovení SFCL.445, skôr než môže znovu uplatňovať svoje oprávnenia v rámci osvedčenia FE(S).

e)

Platnosť osvedčenia FE(S) sa predĺži alebo obnoví, iba ak žiadateľ preukáže zachovávanie súladu s požiadavkami uvedenými v ustanovení SFCL.410, ako aj s požiadavkami uvedenými v ustanovení FCL.420 písm. d) a e).

“.

Top