EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0012

Nariadenie Komisie (ES) č. 12/97 z 18. decembra 1996, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva

Ú. v. ES L 9, 13.1.1997, p. 1–177 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; Nepriamo zrušil 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/12/oj

31997R0012Úradný vestník L 009 , 13/01/1997 S. 0001 - 0177


Nariadenie Komisie (ES) č. 12/97

z 18. decembra 1996,

ktoré mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva;

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva [1], zmenené a doplnené Aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska, najmä na jeho článok 249;

keďže nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 [2], naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 2153/96 [3], ustanovuje predpisy pre vykonávanie nariadenia (EHS) č. 2913/92;

keďže Rada prijala rozhodnutie 94/800/ES z 22. decembra 1994, pokiaľ ide o záležitosti v jej právomoci, týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva dosiahnutých počas multilaterálnych rokovaní Uruguajského kola (1986 až 1994) [4]; keďže podľa prílohy 1 A k tomuto rozhodnutiu, týkajúceho sa dohody o predpisoch o pôvode, sa spoločenstvo zaviazalo zaviesť systém zaväzných informácií ohľadom pôvodu;

keďže je potrebné, rešpektujúc špecifickú podstatu jednotlivých systémov predpisov týkajúcich sa pôvodu, zlepšiť zlučiteľnosť medzi týmito systémami, s cieľom napomôcť celkovej prehľadnosti, predovšetkým však kvôli autonómnosti predpisov o pôvode; keďže je taktiež potrebné vziať do úvahy nadobudnutie účinnosti kombinovanej nomenklatúry, ktorá bola následne prijatá k zmene a doplneniu harmonizovaného systému opisu tovarov a kódovaciemu systému, spolu s nadobudnutím účinnosti formulára A osvedčenia o pôvode, doplneného a pozmeneného Unctadom;

keďže by malo byť jasne stanovené, ktoré sprievodné doklady sa majú predkladať spolu so vstupným vyhlásením pri colnom vybavovaní s ekonomickým dosahom, s cieľom obmedzenia formalít spojených s uplatňovaním týchto postupov;

keďže je vhodné presne špecifikovať určité kľúčové údaje, ktoré by mali byť uvedené na potvrdení o zaplatení cla po ústnom vyhlásení, slúžiace ako dôkaz, že boli vykonané všetky colné postupy týkajúce sa predmetného tovaru;

keďže nariadenie Komisie (ES) č. 482/96 [5], dopĺňajúce a pozmeňujúce nariadenie (ES) č. 2454/93, ktoré ustanovuje Colný kódex spoločenstva, zaviedlo viac pružnosti pomocou možnosti pri poskytovaní alternatívneho dôkazu pre získanie potvrdenia o tranzitných postupoch spoločenstva v prípade, že nebola vrátená kópia 5 jednotného administratívneho dokumentu; keďže je potrebné zaviesť rovnakú pružnosť pri poskytovaní alternatívneho dôkazu v prípade nevrátenia kópie pre vrátenie karnetu TIR alebo karnetu ATA;

keďže v nariadení (ES) č. 482/96 bolo uvedené ustanovenie predpisujúce záväzné trasy v rámci tranzitných režimov spoločenstva, týkajúce sa najmä pohybu tovarov, pre ktoré neplatí všeobecná garancia; keďže rovnaké kontrolné opatrenia by mali byť stanovené na tie isté druhy tovarov v rámci postupov TIR;

keďže by sa mali zaviesť ustanovenia na preplatenie dovozného cla následne po vývoze tovaru v neupravenom stave, uvedené ako vnútorný spôsob spracovania (systém navrátenia cla);

keďže podľa článkov 871 a 905 nariadenia (EHS) č. 2454/93 Komisia musí na základe informácií od členských štátov rozhodnúť aj o situáciách, ktoré nepodliehajú následnému precleniu v prípadoch dovozného aj vývozného cla a tiež aj o žiadostiach na vyplatenie alebo odpustenie dovozného alebo vývozného cla;

keďže by sa malo zaručiť právo vypočuť osoby, ktorých sa týka rozhodnutie o následnom preclení v prípadoch dovozného a vývozného cla a taktiež aj žiadateľov o vyplatenie alebo odpustenie dovozného alebo vývozného cla;

keďže na účely zamedzenia vymáhacieho konania v prípadoch, v ktorých je vyplatenie možné priznať následne, bolo by potrebné vytvoriť ustanovenie, vzťahujúce sa na dočastné pozastavenie povinnosti zaplatenia cla najmä v tých prípadoch, ktoré sú v súlade s článkom 22 nariadenia (EHS) č. 2913/92;

keďže článok 24 nariadenia (EHS) č. 2913/92 ustanovuje podmienky na určenie pôvodu tovarov; vzhľadom na to, že výrobky s veľkým počtom komponentov môžu získať pôvod vo viac ako jednej krajine a môžu byť predkompletizované aj v krajinách iných, než v tých, kde sa definitívne skompletizujú do určitých nenahraných magnetických diskiet a vzhľadom na to, že kompletizácia z vopred poskladaných častí nemôže byť považovaná ako delegovaný pôvod, za takýchto podmienok a s cieľom, aby sa zaručili jednotný výklad a uplatňovanie horeuvedeného článku 24, je potrebné doplniť a pozmeniť prílohu 11 k nariadeniu (EHS) č. 2454/93;

keďže rozhodnutie 4/92 Výboru pre spoluprácu medzi EHS a San Marínom z 22. decembra 1992 [6] a rozhodnutie 1/96 Spoločného výboru ES a Andory z 1. júla 1996 [7] povoľuje používať tranzitné režimy spoločenstva medzi spoločenstvom a Andorou a spoločenstvom a San Marínom; keďže z tohto dôvodu je potrebné doplniť zoznam kódov používaných v rubrikách 51, 52 a 53 Jednotného administratívneho dokumentu (SAD);

keďže je žiaduce, z ekonomických dôvodov, rozšíriť zoznam v prílohe 87;

keďže opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 2454/93 sa mení a dopĺňa takto:

1. Hlava II časti I sa nahrádza takto:

"HLAVA II

ZÁVÄZNÉ INFORMÁCIE

KAPITOLA 1

Definície

Článok 5

Na účely tejto hlavy:

1. záväzná informácia:

znamená tarifnú informáciu alebo informáciu o pôvode, ktorá je záväzná pre orgány všetkých členských štátov spoločenstva, keď sú splnené podmienky ustanovené článkoch 6 a 7;

2. žiadateľ:

- v colných záležitostich: je osoba, ktorá požaduje od colných orgánov záväznú tarifnú informáciu,

- v záležitostich spojených s pôvodom: je osoba, ktorá požaduje od colných orgánov záväznú informáciu o pôvode a má na to oprávnené dôvody;

3. držiteľ:

je osoba, v mene ktorej je vydaná záväzná tarifná informácia.

KAPITOLA 2

Postup pre získanie záväznej informácie — oznámenie informácií žiadateľom a ich zaslanie Komisii ES

Článok 6

1. Žiadosti o záväznú tarifnú informáciu sa predkladajú v písomnej forme príslušným colným orgánom v členskom štáte alebo členských štátoch, v ktorých sa má informácia použiť alebo príslušným colným orgánom v členskom štáte, v ktorom má žiadateľ sídlo.

2. Žiadosť o záväznú tarifnú informáciu sa vzťahuje len na jeden druh tovaru. Žiadosť o záväznu informáciu o pôvode sa vzťahuje len na jeden druh tovaru a jednu skupinu okolností, na základe ktorých sa pôvod udelí.

3. (A) Žiadosti o záväznu tarifnú informáciu musia obsahovať nasledujúce náležitosti:

a) meno a adresu držiteľa;

b) meno a adresu žiadateľa, ak nie je držiteľom;

c) colnú nomenklatúru, do ktorej má byť tovar zaradený. Ak má žiadateľ v úmysle získať zaradenie tovaru do jednej z nomenklatúr uvedených v článku 20 (3) b) a (6) b) kódexu, v žiadosti o záväznú tarifnú informáciu musí byť výslovne uvedená príslušná nomenklatúra;

d) podrobný popis tovaru, ktorý umožní jeho identifikáciu a určenie jeho zaradenia v colnej nomenklatúre;

e) zloženie tovaru a akékoľvek metódy skúmania použité na jeho určenie, ak od toho závisí zaradenie;

f) akékoľvek vzorky, fotografie, plány, katalógy alebo iné dokumenty, ktoré sú k dispozícii, ktoré môžu pomôcť colným orgánom pri určení správneho zaradenia tovaru v colnej nomenklatúre, pričom tieto musia byť priložené vo forme príloh;

g) predpokladané zaradenie;

h) záväzok predložiť preklad akéhokoľvek sprievodného dokumentu do úradného jazyka (alebo jedného z úradných jazykov) príslušného členského štátu na žiadosť colných orgánov;

i) akékoľvek náležitosti, ktoré majú byť považované za dôverné;

j) uvedenie žiadateľa, či podľa jeho poznatkov už bola v spoločenstve podaná žiadosť o záväznú tarifnú informáciu o rovnakom alebo podobnom tovare, alebo či bola táto informácia vydaná;

k) súhlas, že poskytnuté informácie môžu byť zaradené do databázy Komisie Európskych spoločenstiev; avšak ako výnimka z článku 15 kódexu sa uplatňujú ustanovenia o ochrane informácií platné v členských štátoch.

(B) Žiadosti o záväznú informáciu o pôvode musia obsahovať nasledujúce náležitosti:

a) meno a adresu držiteľa;

b) meno a adresu žiadateľa, ak nie je držiteľom;

c) platné právne podklady, na účely čánkov 22 a 27 kódexu;

d) podrobný opis tovaru a jeho colné zaradenie;

e) zloženie tovaru a akékoľvek metódy skúmania použité na jeho určenie, ak od toho závisí zaradenie a stanovenie ich ceny priamo zo závodu (ex-works);

f) podmienky umožňujúce určiť pôvod, použité materiály a ich pôvod, tarifné zatriedenie, zodpovedajúce hodnoty a opis okolností (predpisy pri zmene colnej položky, pridaná hodnota, opis pracovného postupu alebo spracovania alebo iný špecifický predpis), ktorý umožňuje splniť horeuvedené podmienky; je potrebné uviesť najmä presné pravidlo použíté pri určeni pôvodu a predpokladaný pôvod tovaru;

g) akékoľvek vzorky, fotografie, plány, katalógy a ostatné doklady, ktoré sú k dispozícii ohľadom zloženia výrobkov a ich komponentov a ktoré pomôžu colným orgánom pri opise výrobného procesu, ktorým výrobky prešli;

h) záväzok predložiť preklad akéhokoľvek sprievodného dokumentu do úradného jazyka (alebo jedného z úradných jazykov) príslušného členského štátu na žiadosť colných orgánov;

i) akékoľvek náležitosti, ktoré majú byť považované za dôverné, či už vo vzťahu k verejnosti alebo k orgánom;

j) uvedenie žiadateľa, či podľa jeho poznatkov už bola v spoločenstve podaná žiadosť o záväznú tarifnú informáciu alebo informáciu o pôvode pre rovnaký alebo podobný tovar, na ktorý sa vzťahujú body d) alebo f), alebo či boli tieto informácie vydané;

k) súhlas, že poskytnuté informácie môžu byť zaradené do verejnosti prístupnej databázy Komisie Európskych spoločenstiev; avšak ako výnimka z článku 15 kódexu sa uplatňujú ustanovenia o ochrane informácií platné v členských štátoch.

4. Ak podľa názoru colných orgánov žiadosť neobsahuje všetky náležitosti, ktoré požadujú na poskytnutie informovaného stanoviska, požiadajú žiadateľa o predloženie chýbajúcich informácií. Časový limit troch mesiacov a 150 dní podľa článku 7 začne plynúť od chvíle, keď colné orgány obdržia všetky informácie potrebné na dosiahnutie rozhodnutia; colné orgány upovedomia žiadateľa o tom, že obdržali žiadosť, a taktiež mu oznámia dátum, od ktorého začína plynúť.

5. Zoznam colných orgánov, určených členskými štátmi na prijímanie žiadostí o záväznú tarifnú informáciu alebo vydávanie takýchto informácií, musí byť uverejnený v sérii "C"Úradného vestníka Európskych spoločenstiev.

Článok 7

1. Záväzná tarifná informácia musí byť čo najskôr písomne oznámená žiadateľovi.

a) Colné záležitosti: ak nie je možné oznámiť žiadateľovi záväznú tarifnú informáciu do troch mesiacov od prijatia žiadosti, colné orgány kontaktujú žiadateľa s cieľom vysvetliť dôvod zdržania a uvedú, kedy očakávajú, že budú môcť oznámiť informáciu.

b) Záležitosti týkajúce sa pôvodu: informácie budú oznámené do 150 dní od dátumu prijatia žiadosti.

2. Záväzná tarifná informácia musí byť oznámená v takej forme, ktorá je v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 1 (záväzná tarifná informácia) alebo v prílohe 1A (záväzná informácia o pôvode). V oznámení musí byť uvedené, ktoré náležitosti treba považovať za dôverné. Je potrebné upozorniť na možnosť odvolania uvedenú v článku 243.

Článok 8

1. Colné orgány príslušného členského štátu bezodkladne zašlú Komisii kópiu oznámenej záväznej tarifnej informácie (kópia č. 2 prílohy 1) a fakty (kópia č. 4 tej istej prílohy) alebo kópiu oznámenej informácie o pôvode. Takéto zaslanie sa musí uskutočniť v elektronickej forme.

2. Na žiadosť členského štátu Komisia bezodkladne zašle náležitosti, ktoré obsahuje kópia formuláru a iné príslušné informácie. Takéto zaslanie sa musí uskutočniť v elektronickej forme.

KAPITOLA 3

Ustanovenia uplatňované v prípade nezrovnalostí v záväzných informáciach

Článok 9

1. Ak existujú rozdielne záväzné informácie:

- Komisia, na základe vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie predstaviteľa akéhokoľvek členského štátu, zaradí tento bod do programu výboru počas diskusie na stretnutí konanom v nasledujúcom mesiaci, prípadne na ďalšom stretnutí,

- v súlade s postupmi Komisie, Komisia prijme bezodkladné opatrenie na zabezpečenie jednotnosti pri uplatňovaní nomenklatúry alebo pravidiel na určenie pôvodu, kde je to použiteľné, do šiestich mesiacov po stretnutí uvedenom v predošlej zarážke,

2. Pri uplatňovaní odseku 1, záväzné informácie o pôvode sa považujú za rozdielne, ak sa vzťahujú na rozdielne pôvody výrobkov, ktoré:

- spadajú pod tú istú colnú položku a ktorých pôvod bol určený v súlade s rovnakými pravidlami na určenie pôvodu a

- získali pôvod použitím rovnakého výrobného postupu.

KAPITOLA 4

Právne účinky záväzných informácií

Článok 10

1. Bez toho aby boli dotknuté články 5 a 64 kódexu, záväznú tarifnú informáciu môže požadovať len držiteľ.

2. a) Colné záležitosti: colné orgány môžu požadovať, aby držiteľ pri vypĺňaní colných formalít informoval colné orgány, že vlastní záväznú tarifnú informáciu o tovare prechádzajúcom cez colnicu.

b) Záležitosti o pôvode: orgány zodpovedajúce za kontrolu uplatniteľnosti záväzných informácií o pôvode môžu požadovať, aby držiteľ pri vyplňovaní dokladov informoval uvedené orgány, že vlastní záväznu informáciu o pôvode týkajúcu sa výrobkov, kvôli ktorým sa tieto doklady vypĺňajú.

3. Držiteľ záväznej tarifnej informácie ju môže použiť pri určitom tovare len vtedy, ak:

a) colné záležitosti: sa colné orgány uistia, že príslušný tovar vo všetkých ohľadoch zodpovedá tovaru popísanému v predloženej informácii;

b) záležitosti o pôvode: sa orgány podľa podseku 2 b) uistia, že príslušný tovar a okolnosti, ktoré určovali jeho pôvod vo všetkých ohľadoch zodpovedá tovaru popísanému v predloženej informácii.

4. Colné orgány (pre záväzné colné informácie) alebo orgány podľa odseku 2 b) (pre záväzné informácie o pôvode) môžu požadovať, aby táto informácia bola preložená do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov príslušného členského štátu.

Článok 11

Záväzné tarifné informácie poskytnuté colnými orgánmi členského štátu od 1. januára 1991 sa stanú záväznými pre príslušné orgány všetkých členských štátov za rovnakých podmienok.

Článok 12

1. Pri prijatí jedného z aktov alebo opatrení uvedených v článku 12 (5) kódexu, colné orgány podniknú príslušné kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa záväzné tarifné informácie od toho času vydávali len v súlade s týmto aktom alebo opatrením.

2. a) Na účely odseku 1, dátum, ktorý sa má brať do úvahy pre záväzné tarifné informácie, je nasledujúci:

- pre nariadenia podľa článku 12 (5) a) i) kódexu týkajúceho sa zmien a doplnkov k colnej nomenklatúre, dátum ich uplatniteľnosti,

- pre nariadenia podľa článku 12 (5) a) i) kódexu, ktoré zavádza a ovplyvňuje zaraďovanie výrobkov do colnej nomenklatúry, dátum ich uverejnenia v sérii "L"Úradného vestníka Európskych spoločenstiev,

- pre nariadenia podľa článku 12 (5) a) ii) kódexu týkajúceho sa zmien a doplnkov k vysvetlivkám k ich kombinovanej nomenklatúre, dátum vydania v sérii "C"Úradného vestníka Európskych spoločenstiev,

- pre rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev podľa článku 12 (5) a) ii) kódexu, deň rozhodnutia,

- pre opatrenia podľa článku 12 (5) a) ii) kódexu, ktoré sa týkajú prijatia stanoviska k zaradeniu alebo zmien a doplnkov vysvetľujúcich poznámok k harmonizovanému systému zaradenia Svetovou colnou organizáciou, dátum oznámenia Komisie v sérii "C"Úradného vestníka Európskych spoločenstiev.

b) Na účely odseku1, dátum, ktorý sa má brať do úvahy pre záväznu informáciu o pôvode, je nasledujúci:

- pre nariadenia podľa článku 12 (5) b) i) kódexu týkajúceho sa určenia pôvodutovaru a postupov podľa článku 12 (5) b) ii), dátum ich uplatniteľnosti,

- pre opatrenia podľa článku 12 (5) b) ii) kódexu, ktoré sa týkajú zmien a doplnkov k vysvetľujúcim poznámkam, a stanoviska prijatého na úrovni spoločenstva, dátum ich uverejnenia v sérii "C"Úradného vestníka Európskych spoločenstiev,

- pre rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev podľa článku 12 (5) b) ii) kódexu, deň rozhodnutia,

- pre opatrenia podľa článku 12 (5) b) ii) kódexu, ktoré sa týkajú prijatia stanoviska k pôvodu alebo vysvetľujúcich poznámok prijatých Svetovou obchodnou organizáciou, dátum oznámenia Komisie v sérii "C"Úradného vestníka Európskych spoločenstiev,

- pre opatrenia podľa článku 12 (5) b) ii) kódexu, ktoré sa týkajú zmien a doplnkov k dohode Svetovej obchodnej organizácie o postupe pri určovaní pôvodu a postupov prijatých v rámci medzinárodných dohôd, dátum ich uplatniteľnosti.

3. Komisia čo najskôr oznámi dátumy prijatia opatrení a aktov uvedené v tomto článku colným orgánom.

KAPITOLA 5

Ustanovenia uplatňované v prípade skončenia platnosti záväznej tarifnej informácie

Článok 13

Ak podľa druhej vety článku 12 (4) a článku 12 (5) kódexu záväzná tarifná informácia neplatí alebo stratí platnosť, colný orgán, ktorý ju poskytol, o tom čo najskôr informuje Komisiu.

Článok 14

1. Ak držiteľ záväznej tarifnej informácie, ktorej platnosť skončila z dôvodov uvedených v článku 12 (5) kódexu, zamýšľa využiť možnosť požiadať o takúto informáciu v stanovenej lehote podľa odseku 6 tohto článku, oznámi to colným orgánom, pričom predloží všetky potrebné podklady, aby umožnil kontrolu splnenia príslušných podmienok.

2. Vo výnimočných prípadoch, kedy Komisia v súlade s posledným pododsekom článku 12 (7) kódexu prijme opatrenie, ktoré sa odchyľuje od ustanovení odseku 6 tohto článku, alebo ak neboli splnené podmienky uvedené v odseku 1 o možnosti pokračovania žiadosti o záväznú tarifnú informáciu alebo záväznú informáciu o pôvode, colné orgány o tom písomne informujú držiteľa."

2. V časti 1, hlava IV, kapitola 2 sa nahrádza takto:

"KAPITOLA 2

Preferenčný pôvod

Článok 66

Na účely tejto kapitoly:

a) "výroba" znamená akýkoľvek spôsob spracovania alebo prepracovania, vrátane kompletovania alebo špecifických pracovných postupov;

b) "materiál" znamená akúkoľvek prísadu, surovinu, časť alebo súčasť atď., ktoré boli použité pri výrobe výrobku;

c) "výrobok" znamená vyrobený výrobok, aj keď je určený na neskoršie použitie pri inom výrobnom procese;

d) "tovar" znamená materiál ako i výrobky;

e) "colná hodnota" znamená hodnotu, ktorá je stanovená v súlade s Dohodou o vykonaní a jej článku VII Všeobecnej dohody o obchode a clách z r. 1994 (Dohoda Svetovej obchodnej organizácie o colnom hodnotení);

f) Pojem "cena ex-works" v zozname uvedenom v prílohe 15, 19 a 20 znamená cenu zaplatenú za získaný výrobok výrobcovi v podniku, v ktorom sa vykoná posledné spracovanie alebo prepracovanie, za predpokladu, že cena zahŕňa hodnotu všetkých materiálov použitých pri výrobe, zníženú o akékoľvek vnútorné dane, ktoré sú alebo môžu byť vrátené, keď sa získaný výrobok vyvezie;

g) Pojem "hodnota" v zozname uvedenom v prílohe 15, 19 a 20 znamená colnú hodnotu v čase dovozu použitých materiálov bez pôvodu, alebo ak táto nie je známa alebo ju nemožno zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za materiály v spoločenstve alebo v užívateľskej krajine podľa znenia článku 67 (1) alebo v uživateľskej republike alebo území podľa znenia článku 98 (1). Ak je potrebné zistiť hodnotu použitých materiálov bez pôvodu, tento pododsek sa uplatňuje primerane;

h) Výrazy "kapitoly" a "položky" použité v týchto ustanoveniach znamenajú kapitoly a položky (štvormiestne kódy) použité v nomenklatúre, ktorá predstavuje Harmonizovaný systém;

i) Výraz "zaradené" znamená zaradenie výrobku alebo materiálu do príslušnej podpoložky;

j) "Zásielka" znamená výrobky, ktoré sú buď zaslané súčasne od jedného vývozcu ku jednému príjemcovi, alebo obsiahnuté v samostatnom prepravnom doklade, zahrňujúcom ich prepravu od vývozcu k príjemcovi, alebo ak takýto dokument chýba, v samostatnej faktúre.

Oddiel 1

Zovšeobecnený systém preferencií

Pododdiel 1

Definícia pojmu výrobkov s pôvodom

Článok 67

1. Na účely ustanovení o zovšeobecnených sadzobných preferenciách, ktoré poskytuje spoločenstvo určitým výrobkom pochádzajúcim z rozvojových krajín (ďalej len "oprávnená krajina", nasledujúce výrobky sa považujú za výrobky pochádzajúce z takejto krajiny:

a) výrobky úplne získané v tejto krajine v zmysle článku 68;

b) výrobky získané v tejto krajine, pri výrobe ktorých sa používajú iné výrobky ako výrobky uvedené v bode a) za predpokladu, že uvedené výrobky boli dostatočne spracované alebo prepracované v zmysle článku 69.

2. Na účely tohto oddielu, výrobky s pôvodom v spoločenstve, v zmysle odseku 3, ktoré podliehajú opracovaniu alebo spracovaniu v užívateľskej krajine, okrem výrobkov popísaných v článku 70, sa považujú za majúce pôvod v užívateľskej krajine.

3. Na účely potvrdenia pôvodu výrobkov získaných v spoločenstve sa odsek 1 uplatní primerane.

4. Keďže Nórsko a Švajčiarsko udeľujú zovšeobecnené sadzobné preferencie pre výrobky majúce pôvod v oprávnených krajinách uvedených v odseku 1 a uplatňujú definíciu pojmu pôvod, ktorá zodpovedá stanovenej definícii v tomto odseku, výrobky s pôvodom v spoločenstve, Nórsku alebo Švajčiarsku, ktoré v oprávnenej krajine podliehajú opracovaniu alebo spracovaniu, okrem tých, ktoré sú popísané v článku 70, sa považujú za výrobky s pôvodom v oprávnenej krajine.

Ustanovenia prvého pododseku sa uplatňujú len na výrobky s pôvodom v spoločenstve, Nórsku a Švajčiarsku (podľa predpisov o pôvode, ktoré sa týkajú príslušných tarifných preferencií), ktoré sa vyvážajú priamo do užívateľskej krajiny.

Komisia uverejní v sérii "C"Úradného vestníka Európskych spoločenstiev dátum, od ktorého sa uplatňujú podmienky uvedené v prvom a druhom pododseku.

5. Ustanovenia odseku 4 sa uplatňujú za podmienky, že Nórsko a Švajčiarsko udelia túto výsadu recipročne aj na výrobky spoločenstva.

Článok 68

1. Nasledujúce produkty sa považujú za výrobky úplne získané v oprávnenej krajine v zmysle článku 66 a):

a) nerastné produkty vyťažené z jej pôdy alebo z morského dna;

b) rastlinné produkty vypestované v tejto krajine;

c) živé zvieratá narodené a chované v tejto krajine;

d) produkty získané zo živých zvierat v tejto krajine;

e) produkty získané lovom alebo rybolovom uskutočneným v tejto krajine;

f) produkty morského rybolovu a ostatné produkty získané z mora pomocou jej lodí;

g) výrobky vytvorené na palube lode, na ktorej sa spracovávajú ryby výlučne z produktov uvedených v bode f);

h) použité predmety pochádzajúce z tejto krajiny, vhodné len na získanie surovín;

i) odpad a zvyšky, ktoré vzniknú v dôsledku výrobných operácií vykonávaných v tejto krajine;

j) výrobky vyťažené z morskej pôdy alebo spodnej pôdy mimo jej teritoriálnych vôd, ak má výlučné práva na prácu na tejto pôde alebo spodnej pôde;

k) výrobky vyrobené v tejto krajine výlučne z produktov uvedených v bode a) až j).

2. Pojem "jej lode" a "jej spracovateľské lode" v odseku 1 f) a g) sa uplatňuje len pre plavidlá a spracovateľské lode:

- ktoré sú registrované alebo evidované v oprávnenej krajine alebo v členskom štáte,

- ktoré plávajú pod vlajkou oprávnenej krajiny alebo členského štátu,

- ktoré sú aspoň na 50 % vo vlastníctve štátnych príslušníkov oprávnenej krajiny alebo členského štátu alebo spoločnosti, ktorá má ústredie v tejto krajine alebo jedného z týchto členských štátov a ktorej manažér alebo manažéri, predseda správnej rady alebo dozornej rady alebo väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci tejto krajiny alebo členských štátov a okrem toho, v prípade spoločností, aspoň polovica kapitálu patrí tejto krajine alebo členským štátom alebo verejným orgánom alebo štátnym príslušníkom tejto krajiny alebo členských štátov,

- ktorých kapitán a dôstojníci sú všetci štátnymi príslušníkmi oprávnenej krajiny alebo členských štátov

a

- v ktorých aspoň 75 % posádky tvoria štátni príslušníci oprávnenej krajiny alebo členských štátov.

3. Pojmy "oprávnenená krajina" a "spoločenstvo" sa vzťahujú aj na teritoriálne vody tejto krajiny alebo členských štátov.

4. Lode plávajúce po mori za hranicami teritoriálnych vôd vrátane spracovateľských lodí, na ktorých sa spracovávajú alebo prepracovávajú ulovené ryby, sa považujú za súčasť územia oprávnenej krajiny alebo členského štátu, ku ktorým patria, ak spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2.

Článok 69

1. Na účely článku 67, pri materiáloch bez pôvodu sa má zato, že boli dostatočne spracované alebo prepracované, ak je získaný výrobok zaradený do inej položky ako sú položky, v ktorých sú zaradené všetky materiály bez pôvodu použité pri jeho výrobe, pričom musia byť splnené podmienky odseku 2.

2. Pre výrobok uvedený v stĺpcoch 1 a 2 prílohy 15 musia byť splnené podmienky uvedené v stĺpci 3 pre príslušný výrobok, namiesto pravidla uvedeného v odseku 1.

Článok 70

Na účely článku 69 (1) sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné spracovanie alebo prepracovanie pre určenie štatútu výrobkov s pôvodom bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú splnené požiadavky článku 69 (1):

a) operácie na zabezpečenie uchovávania výrobkov v dobrom stave počas prepravy a uskladnenia (vetranie, rozmiestnenie, sušenie, chladenie, umiestnenie do soli, oxidu síričitého alebo iných vodných roztokov, odstránenie poškodených častí a podobné operácie);

b) jednoduché operácie pozostávajúce z odstraňovania prachu, osievania alebo preosievania, triedenia, klasifikácie, párovania (vrátane vytvárania sád výrobkov), preplachovania, natieranie, rezania;

c) i) zmeny balenia a rozdeľovanie a spájanie zásielok;

ii) jednoduché uloženie do fliaš, fľaštičiek, vriec, krabíc, upevňovanie na kartičkách alebo doskách atď. alebo všetky ostatné jednoduché baliace operácie;

d) pripevňovanie označení, nálepiek alebo iných podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich balenie;

e) jednoduché zmiešanie výrobkov bez ohľadu na to, či sú rovnakého alebo rôzneho druhu, kde jeden alebo viaceré komponenty zmesi nespĺňajú podmienky ustanovené v tejto hlave, aby mohli byť považované za výrobky s pôvodom;

f) jednoduchá montáž častí výrobkov na vytvorenie kompletného výrobku;

g) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v bodoch a) až f);

h) porážanie zvierat.

Článok 71

1. Ako výnimka z ustanovení článku 69, materiály bez pôvodu sa môžu použiť pri výrobe príslušného výrobku za predpokladu, že ich celková hodnota neprevýši 5 % ex-works ceny konečného výrobku, a pri dodržaní podmienok uvedených v poznámke 3.4 prílohy 14.

2. Odsek 1 sa neuplatňuje pre výrobky patriace do kapitoly 50 a 63 harmonizovaného systému.

Článok 72

1. Ako výnimka z článku 67, na účely určenia, či výrobok vyrobený v oprávnenej krajine, ktorá je členom regionálnej skupiny, má pôvod v tejto krajine v zmysle tohto článku, výrobky pochádzajúce z ktorejkoľvek krajiny tejto regionálnej skupiny a používané pri ďalšej výrobe v inej krajine tejto skupiny, sa považujú za výrobky, ktoré majú pôvod v krajine, kde sa uskutočňuje ďalšia výroba (regionálna kumulácia).

2. Krajina pôvodu konečného výrobku sa určí v súlade s článkom 72a.

3. Regionálna kumulácia sa vzťahuje na tri osobitné regionálne skupiny oprávnených krajín prosperujúcjich so zovšeobecneného systému preferencií:

a) Združenie národov juhovýchodnej Ázie (Asean) (Brunei darussalam, Indonézia, Malajzia, Filipíny, Singapur, Thajsko, Vietnam);

b) Stredoamerický spoločný trh (CACM) (Kostarika, Honduras, Guatemala, Nikaragua, Salvador);

c) Andská skupina (Bolívia, Columbia, Ekvádor, Peru, Venezuela).

4. Výraz "regionálna skupina" znamená Asean alebo CACM alebo Andskú skupinu, podľa potreby.

Článok 72a

1. Ak sú výrobky s pôvodom v krajine, ktorá je členom regionálnej skupiny, spracované alebo prepracované v inej krajine, ktorá je členom rovnakej regionálnej skupiny, majú pôvod v krajine regionálnej skupiny, v ktorej sa vykonalo posledné spracovanie alebo prepracovanie, za predpokladu, že:

a) hodnota pridaná v tejto krajine, definovaná v odseku 3 tohto článku, je vyššia ako najvyššia colná hodnota použitých výrobkov, ktoré majú pôvod v ktorejkoľvek inej krajine regionálnej skupiny,

b) spracovanie alebo prepracovanie vykonané v tejto krajine presahuje spracovanie alebo prepracovanie uvedené v článku 70 a v prípade textilných výrobkov aj operácie uvedené v prílohe 16.

2. Ak nie sú v splnené podmienky o pôvode odseku 1 a) a b), majú výrobky pôvod v krajine regionálnej skupiny, ktorá účtuje najvyššiu colnú hodnotu výrobkov s pôvodom, pochádzajúcich z iných krajín regionálnej skupiny.

3. "Pridaná hodnota" znamená cenu ex-works zníženú o colnú hodnotu každého vloženého výrobku, ktorý má pôvod v inej krajine regionálnej skupiny.

4. Dôkaz o štatúte pôvodu tovarov vyvážaných z krajiny regionálnej skupiny do ďalšej krajiny tej istej skupiny na ďalšie spracovanie alebo prepracovanie alebo na opätovné vyvezenie bez ďalšieho opracovania alebo prepracovania sa stanoví osvedčením o pôvode na formulári A, ktorý sa vystaví v prvej krajine.

5. Dôkaz o štatúte pôvodu, získaný alebo ponechaný podľa požiadaviek článku 72, tohto článku a článku 72 b, tých tovarov, ktoré sú vyvážané z krajiny regionálnej skupiny do spoločenstva, sa stanoví vydaním osvedčenia o pôvode na formulári A alebo vykonaním fakturačného vyhlásenia v tejto krajine na základe osvedčenia o pôvode na formulári A podľa ustanovení odseku 4.

6. Krajina pôvodu sa označí v rubrike 12 osvedčenia o pôvode na formulári A alebo na fakturačnom vyhlásení:

- v prípade výrobkov vyvážaných bez ďalšieho spracovania alebo prepracovania podľa odseku 4, krajina, v ktorej sa výrobky vyrobili.

- v prípade vyvážaných výrobkov po ďalšom spracovaní alebo prepracovaní, krajina pôvodu sa určí podľa odseku 1.

Článok 72b

1. Články 70 a 71 sa uplatňujú len vtedy, ak:

a) predpisy o obchode v kontexte regionálnej kumulácie medzi krajinami regionálnej skupiny sú rovnaké ako predpisy ustanovené v tomto oddiele;

b) každá krajina regionálnej skupiny sa zaviazala dodržiavať alebo zabezpečiť súlad s podmienkami tohto oddielu a poskytnúť administratívnu spoluprácu potrebnú pre spoločenstvo a iné krajiny regionálnej skupiny s cieľom zabezpečiť správne vydávanie formuláru A osvedčení o pôvode a overovanie formuláru A osvedčení o pôvode a formulár APR.

Tento záväzok musí byť oznámený Komisii prostredníctvom sekretariátu regionálnej skupiny.

Sekretariáty sú nasledujúce:

- Aseánsky generálny sekretariát,

- Stály sekretariát stredoamerického spoločného trhu alebo

- Junta del Acuerdo de Cartagena

podľa potreby.

2. Komisia informuje členské štáty, ak boli splnené podmienky uvedené v odseku 1 v prípade každej regionálnej skupiny.

3. Článok 78 (1) b) sa neuplatňuje na výrobky, ktoré majú pôvod v ktorejkoľvek krajine regionálnej skupiny, potom ako prejdú cez územie ktorejkoľvek inej krajiny regionálnej skupiny bez ohľadu, či sú v nej ďalej spracované alebo prepracované.

Článok 73

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje odoslané spolu so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a zahrnuté do jeho ceny alebo ktoré nie sú osobitne faktúrované, sa považujú za súčasť príslušného zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla.

Článok 74

Sady definované vo Všeobecnom predpise 3 Harmonizovaného systému sa považujú za sady s pôvodom, ak časti, z ktorých sa skladajú, sú výrobky s pôvodom. Ak sa však sada skladá z predmetov s pôvodom aj predmetov bez pôvodu, sada ako celok sa považuje za sadu s pôvodom, ak hodnota predmetov bez pôvodu neprevyšuje 15 % ceny ex-works tejto sady.

Článok 75

Na účely určenia, či výrobok je výrobok s pôvodom, nie je potrebné určiť pôvod nasledujúcich tovarov, ktoré môžu byť použité pri výrobe výrobkov:

a) energia a palivá;

b) prevádzky a zariadenia;

c) stroje a nástroje;

d) tovary, ktoré nevstupujú alebo nie sú určené vstúpiť do konečného zloženia výrobku.

Článok 76

1. Výnimky z týchto ustanovení sú možné v prospech najmenej rozvinutých oprávnených krajín, ak ich odôvodňuje rozvoj existujúcich priemyselných odvetví alebo tvorba nových priemyselných odvetví. Najmenej rozvinuté krajiny sú krajiny uvedené v nariadeniach Rady a rozhodnutiach ESUO, ktorými sa uplatňujú zovšeobecnené sadzobné preferencie. Na tento účel požiada príslušná krajina Komisiu Európskych spoločenstiev o výnimku spolu so zdôvodnením žiadosti v súlade s odsekom 3.

2. Pri skúmaní žiadosti sa predovšetkým berú do úvahy:

a) prípady, keď by uplatňovanie existujúcich pravidiel pre pôvod významne ovplyvnilo schopnosť existujúceho priemyselného odvetvia v príslušnej krajine pokračovať vo vývoze do spoločenstva, pričom sa osobitne uprednostňujú prípady, kedy táto skutočnosť môže viesť k ukončeniu jeho aktivít;

b) osobitné prípady, keď je možné jasne preukázať, že pravidlá pre pôvod môžu zabrániť významným investíciám do priemyselných odvetví a keď výnimka v prospech realizácie investičného programu umožní postupné plnenie týchto pravidiel;

c) ekonomický a sociálny vplyv rozhodnutia, ktoré má byť prijaté, predovšetkým v súvislosti so zamestnanosťou.

3. Pre umožnenie skúmania žiadosti o výnimku krajina, ktorá predkladá žiadosť, poskytne na podporu svojej žiadosti čo najúplnejšie informácie, ktoré sa predovšetkým týkajú nasledujúcich bodov:

- popis hotového výrobku,

- charakter a množstvo výrobkov, ktoré boli spracované v tejto krajine,

- výrobný proces,

- pridaná hodnota,

- počet zamestnancov príslušného podniku,

- predpokladaný objem vývozu do spoločenstva,

- ostatné možné zdroje dodávok surovín,

- dôvody pre požadované trvanie,

- iné poznámky.

4. Komisia predloží výboru žiadosti o výnimku, o ktorých sa rozhodne podľa postupov výboru.

5. Ak sa výnimka uplatňuje, do rubriky 4 na osvedčení o pôvode na formulári A alebo na fakturačnom vyhlásení o tovare sa vpíše nasledujúca poznámka podľa článku 90:

"Výnimka — nariadenie (ES) č. 0000/96"

6. Pre akúkoľvek žiadosť o predĺženie sa uplatňujú ustanovenia odsekov 1 až 5.

Článok 77

Podmienky uvedené v tomto pododdiele, ktoré sa týkajú nadobudnutia štatútu výrobku s pôvodom, musia byť splnené bez prerušenia v oprávnenej krajine.

Ak sú výrobky s pôvodom, ktoré sú vyvážané z oprávnenej krajiny do inej krajiny, vrátené, považujú sa za výrobky bez pôvodu, ak nie je možné uistiť príslušné orgány o tom, že:

- vrátený tovar je rovnaký ako vyvážaný tovar,

- neboli na ňom vykonané žiadne operácie, okrem operácií potrebných na jeho uchovanie v dobrom stave počas doby, kedy sa nachádzal v tejto krajine.

Článok 78

1. Nasledujúce výrobky sa považujú za dopravené priamo z oprávnenej krajiny vývozu spoločenstva:

a) tovar dopravovaný bez prechodu cez územie akejkoľvek inej krajiny okrem územia inej krajiny tej istej regionálnej skupiny, kedy sa uplatňuje článok 72;

b) tovar jednorázovo dopravovaný cez územia iných krajín, ako je oprávnená krajina vývozu alebo spoločenstvo, alebo v prípade tranzitnej dopravy alebo dočasného uskladnenia v týchto krajinách za predpokladu, že tovar zostal pod dozorom colných orgánov krajiny tranzitu alebo uskladnenia a neboli na ňom vykonané operácie iné ako vykládka, prekládka alebo akákoľvek operácia určená na jeho udržanie v dobrom stave;

c) výrobky prepravované cez územie Nórska alebo Švajčiarska a následne ďalej vyvážané úplne alebo sčasti do spoločenstva alebo do oprávnenej krajiny, ak tento tovar zostal pod dozorom colných orgánov krajiny tranzitu alebo uskladnenia a neboli na ňom vykonané operácie iné ako vykládka, prekládka alebo akákoľvek operácia určená na jeho udržanie v dobrom stave;

d) výrobky, ktoré sú dopravované bez prerušenia potrubím cez iné územie, ako je oprávnená krajina vývozu alebo spoločenstva.

2. Dôkaz, že podmienky uvedené v odseku 1 b) a c) boli splnené, musí byť predložený príslušným colnym orgánom v spoločenstve, a to na základe predloženia:

a) jednotného prepravného dokumentu vydaného v oprávnenej krajine vývozu, platný pre prechod krajinou tranzitu;

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu:

- v ktorom je uvedený presný popis tovaru,

- v ktorom sú uvedené dátumy vykládky a prekládky tovaru alebo jeho možného nalodenia alebo vylodenia a identifikované použité lode alebo iné použité dopravné prostriedky,

- ktoré osvedčuje podmienky, za ktorých zostal tovar v krajine tranzitu, alebo

c) ak tomu tak nie je, akékoľvek preukazné dokumenty.

Článok 79

1. Výrobky zasielané z oprávnenej krajiny s cieľom vystavenia v inej krajine a predávané na účely dovozu do spoločenstva sú pri dovoze zvýhodnené na základe sadzobných preferencií uvedených v článku 67 pod podmienkou, že výrobky spĺňajú požiadavky tohto oddielu, ktoré ich oprávňujú na to, aby boli uznané ako výrobky pochádzajúce z oprávnenej krajiny vývozu a za predpokladu uistenia colných orgánov spoločenstva, že:

a) vývozca zaslal výrobky z územia oprávnenej krajiny vývozu priamo do krajiny, v ktorej sa koná výstava;

b) vývozca predal alebo iným spôsobom poskytol výrobky osobe v spoločenstve;

c) výrobky boli expedované do spoločenstva v stave, v ktorom boli zaslané na výstavu;

d) keďže výrobky boli zaslané na výstavu, neboli použité na žiadny účel iný ako predvedenie na výstave.

2. Formulár A osvedčenia o pôvode sa predkladá colným orgánom spoločenstva bežným spôsobom. V osvedčení musí byť uvedený názov a adresa výstavy. V prípade potreby môžu byť požadované doplňujúce listinné dôkazy o charaktere výrobkov a podmienkach, za ktorých boli vystavované.

3. Odsek 1 sa vzťahuje na akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo remeselnú výstavu, veľtrh alebo podobné verejné predvedenie, ktoré nie je organizované na súkromné účely v obchodoch alebo obchodných priestoroch s cieľom predaja zahraničných výrobkov a počas ktorého výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov.

Pododiel 2

Dôkaz pôvodu

Článok 80

Na výrobky s pôvodom v zmysle tohto oddielu sa pri dovoze do spoločenstva vzťahujú výhody pri predložení:

a) formuláru A osvedčenia o pôvode, vzor ktorého je v prílohe 17, alebo

b) v prípade uvedeného v článku 90 (1) vyhlásenia, ktorého text je v prílohe 18, ktoré predloží vývozca s faktúrou, vo forme dodacieho listu alebo akéhokoľvek obchodného dokladu, ktorý dostatočne opisuje príslušný výrobok na účely jeho identifikácie (ďalej len "fakturačné vyhlásenie");

a) Formulár A osvedčenia o pôvode

Článok 81

1. Výrobky s pôvodom v zmysle tohto oddielu majú pri dovoze do Spoločenstva oprávnenie na uplatnenie sadzobných preferencií podľa článku 67 za predpokladu, že boli prepravené priamo v zmysle článku 78, pri predložení formuláru A osvedčenia o pôvode vydanom buď colnými alebo inými vládnymi orgánmi oprávnenej krajiny za predpokladu, že krajina uvedená ako druhá:

- oznámila Komisii informácie požadované v článku 93,

- pomáha spoločenstvu umožniť colným orgánom členských štátov preveriť pravosť dokumentu alebo správnosť informácií týkajúcich sa skutočného pôvodu príslušných výrobkov.

2. Formulár A osvedčenia o pôvode môže byť vydaný len vtedy, ak môže slúžiť ako listinný dôkaz požadovaný na účely sadzobných preferencií uvedených v článku 67.

3. Formulár A osvedčenia o pôvode môže byť vydaný len na základe písomnej žiadosti vývozcu alebo jeho oprávneného zástupcu.

4. Vývozca alebo jeho zástupca predloží spolu so žiadosťou akékoľvek primerané podporné dokumenty, ktoré dokazujú, že výrobky, ktoré majú byť vyvezené, spĺňajú podmienky pre vydanie formuláru A osvedčenia o pôvode.

5. Osvedčenie vydá príslušný vládny orgán oprávnenej krajiny, ak výrobky, ktoré majú byť vyvezené, možno považovať za výrobky pochádzajúce z tejto krajiny v zmysle pododdielu 1. Musí byť k dispozícii vývozcovi hneď po uskutočnení vývozu alebo ak je isté, že tento vývoz bude uskutočnený.

6. Na účely overenia, či podmienka uvedená v odseku 5 bola splnená, príslušný vládny orgán má právo požadovať akýkoľvek listinný dôkaz alebo vykonať akúkoľvek kontrolu, ktorú považuje za potrebnú.

7. Zodpovednosťou príslušných vládnych orgánov oprávnenej krajiny vývozu je zabezpečiť, aby osvedčenia a žiadosti boli riadne vyplnené.

8. Vyplňovanie rubriky 2 formuláru A osvedčenia o pôvode je nepovinné. To znamená, že rubrika 12 musí byť riadne vyplnená, kde bude uvedené "Európske hospodárske spoločenstvo" alebo jeden z členských štátov.

9. Dátum vydania formuláru A osvedčenia o pôvode musí byť uvedený v rubrike 11. V tejto rubrike, ktorá je vyhradená pre osvedčujúci orgán, musí byť uvedený vlastnoručný podpis.

Článok 82

1. Príslušný vládny orgán oprávnenej krajiny musí predložiť formulár A osvedčenia o pôvode do 10 mesiacov odo dňa jeho vydania colným orgánom členského štátu dovozu, ktorému sú výrobky predložené.

2. Formulár A osvedčení o pôvode, predložený colným orgánom vývozného členského štátu po uplynutí lehoty platnosti uvedenej v odseku 1, môže byť prijatý na účely uplatňovania sadzobných preferencií uvedených v článku 67, ak k nedodržaniu tejto lehoty došlo v dôsledku výnimočných okolností.

3. V iných prípadoch oneskoreného predloženia žiadosti môžu colné orgány dovážajúceho členského štátu akceptovať osvedčenia, len ak im výrobky boli doručené do doby ustanovenej v odseku 1.

4. Na žiadosť dovozcu a so zreteľom na podmienky ustanovené colnými orgánmi dovážajúceho členského štátu, ak je tovar:

a) dovážaný v rámci sústavy častého a nepretržitého obchodného toku s významnou obchodnou hodnotou;

b) predmetom tej istej zmluvy o predaji, pričom zmluvné strany majú zastúpenie vo vyvážajúcej krajine alebo spoločenstve;

c) zaradený pod tým istým kódom (8-číselným) kombinovanej nomenklatúry;

d) pochádza výlučne od toho istého vývozcu, je určený pre toho istého dovozcu a podlieha vstupným formalitám v tom istom colnom úrade spoločenstva,

môže sa predložiť colným orgánom jednotný dôkaz o pôvode pri dovoze prvej zásielky. Tento postup sa uplatňuje na množstvo a dobu stanovené colnými orgánmi. Táto doba nemôže byť v žiadnom prípade dlhšia ako 3 mesiace.

Článok 83

Ak sa na základe žiadosti dovozcu a za podmienok ustanovených colnými orgánmi dovážajúcej krajiny dovážajú rozmontované alebo nezmontované výrobky v súlade so všeobecným predpisom 2 a) Harmonizovaného systému, zahrnuté v oddieloch XVI a XVII alebo položkách 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, predloží sa colným orgánom pre tieto výrobky jednotný dôkaz o pôvode pri dovoze prvej zásielky.

Článok 84

Keďže formulár A osvedčenia o pôvode predstavuje listinný dôkaz pre uplatňovanie ustanovení pre sadzobné preferencie uvedené v článku 67, zodpovednosťou príslušného vládneho orgánu krajiny vývozu je uskutočniť všetky kroky potrebné na overenie pôvodu výrobkov a kontrolu ostatných údajov uvedených v osvedčení.

Článok 85

Dôkazy o pôvode sa predložia colným orgánom členského štátu dovozu v súlade s postupmi uvedenými v článku 62 kódexu. Uvedené orgány môžu požadovať preklad dôkazov o pôvode, ako i dovozného vyhlásenie spolu s vyhlásením dovozcu, že výrobky spĺňajú podmienky potrebné na uplatňovanie tohto oddielu.

Článok 86

1. Na základe výnimky z článku 81 (5), formulár A osvedčenia o pôvode môže byť výnimočne vydaný po samotnom vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, ak:

a) nebol vydaný v čase vývozu výrobkov v dôsledku neúmyselných chýb alebo opomenutí alebo iných osobitných okolností alebo

b) je preukázané k spokojnosti colných orgánov, že formulár A osvedčenia o pôvode bol vydaný, ale nebol z technických dôvodov pri vývoze akceptovaný.

2. Príslušný vládny orgán môže vydať osvedčenie so spätnou platnosťou len vtedy, ak overí, že náležitosti, ktoré obsahuje žiadosť vývozcu, sú v súlade s náležitosťami, ktoré obsahujú zodpovedajúce vývozné dokumenty, a že nebol vydaný žiadny formulár A osvedčenia o pôvode, keď boli príslušné výrobky vyvezené.

3. V rubrike 4 formuláru A osvedčení o pôvode vydaných so spätnou platnosťou musí byť uvedené

alebo

.

Článok 87

1. V prípade odcudzenia, straty alebo zničenia formuláru A osvedčenia o pôvode, vývozca môže požiadať príslušný vládny orgán, ktorý ho vydal, o duplikát, ktorý má byť vyhotovený na základe vývozných dokumentov, ktoré majú v držaní. Rubrika 4 duplikátu formuláru A vydaného týmto spôsobom musí byť označená nasledovne:

alebo

, spolu s dátumom vydania a poradovým číslom pôvodného osvedčenia.

2. Na účely článku 82 duplikát nadobúda účinnosť odo dňa účinnosti originálu.

Článok 88

1. Ak sú výrobky s pôvodom podrobené kontrole colných orgánov spoločenstva, je možné nahradiť originálny dôkaz o pôvode jedným alebo viacerými formulármi A osvedčenia o pôvode, s cieľom zaslania všetkých alebo len niektorých výrobkov do inej oblasti v rámci spoločenstva alebo do Nórska alebo Švajčiarska. Náhradné formuláre A osvedčenia(-í) o pôvode vydá colný orgán, ktorý vykonáva kontrolu výrobkov.

2. Náhradné osvedčenie vydané uplatnením odseku 1 článku 89 sa považuje za definitívne osvedčenie o pôvode príslušných výrobkov. Náhradné osvedčenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti spätného vývozcu.

3. V náhradnom osvedčení musí byť v rubrike v pravom hornom rohu uvedený názov sprostredkujúcej krajiny, v ktorej je vydané.

Rubrika 4 musí obsahovať jedno z nasledujúcich označení:

alebo

, ako aj dátum pôvodného osvedčenia o pôvode a jeho číslo.

Názov spätného vývozcu musí byť uvedený v rubrike 1.

Názov konečného prijímateľa musí byť uvedený v rubrike 2.

Náležitosti z originálu osvedčenia, týkajúce sa spätne vyvážaných výrobkov, musia byť uvedené v rubrikách 3 až 9.

Odkazy na faktúru spätného vývozcu musí byť uvedené v rubrike 10.

Colný úrad, ktorý vydal náhradné osvedčenie, uvedie svoje osvedčenie v rubrike 11. Zodpovednosť tohto orgánu sa obmedzuje na vydanie náhradného osvedčenia. Zápisy v rubrike 12, ktoré sa týkajú krajiny pôvodu a cieľovej krajiny, sa vykonajú podľa pôvodného osvedčenia. Túto rubriku podpíše spätný vývozca. Spätný vývozca, ktorý podpíše túto rubriku v dobrej viere, nezodpovedá za správnosť zápisov na pôvodnom osvedčení.

4. Colný úrad, ktorý má vykonať operáciu podľa odseku 1, zaznamená na pôvodné osvedčenie hmotnosť, počet a charakter prepravovaného tovaru a uvedie v ňom poradové čísla zodpovedajúceho náhradného osvedčenia alebo osvedčení. Príslušný colný úrad musí uchovávať originál osvedčenia aspoň tri roky.

5. Fotokópia originálu osvedčenia môže byť priložená k náhradnému osvedčeniu.

6. V prípade tovarov, ktoré využívajú sadzobné preferencie podľa článku 67, vzhľadom na výnimku, udelenú v súlade s ustanoveniami článku 76, postupy ustanovené v tomto článku sa uplatnia len v prípade, ak je tovar určený do krajín spoločenstva.

Článok 89

Na výrobky s pôvodom v zmysle tohto oddielu sa pri dovoze do spoločenstva vzťahujú výhody sadzobných preferencií uvedené v článku 67 pri predložení formuláru A osvedčenia o pôvode, vydaného colnými orgánmi Nórska alebo Švajčiarska na základe formuláru A osvedčenia o pôvode, vydaného príslušnými orgánmi oprávnenej krajiny vývozu za predpokladu, že boli splnené podmienky uvedené v článku 78, a za predpokladu, že Nórsko alebo Švajčiarsko pomáha spoločenstvu umožniť colným orgánom overiť pravosť a správnosť formuláru A osvedčenia o pôvode. Postup overovania ustanovený v článku 94 sa uplatňuje primerane. Lehota stanovená v článku 94 (3) sa predĺži na osem mesiacov.

b) Fakturačné vyhlásenie

Článok 90

1. Fakturačné vyhlásenie môže byť vystavené:

a) vývozcom schváleným spoločenstvom v zmysle článku 90a alebo

b) akýmkoľvek vývozcom akejkoľvek zásielky, pozostávajúcej z jedného alebo viacerých balíkov, obsahujúcich výrobky s pôvodom, ktorých celková hodnota neprevýši 3000 ECU, a za predpokladu, že pri týchto postupoch sa uplatní pomoc podľa článku 81 (1).

2. Fakturačné vyhlásenie sa môže vystaviť, ak sa môžu príslušné výrobky považovať za majúce pôvod v spoločenstve alebo v oprávnenej krajine v zmysle tohto oddielu.

3. Vývozca, ktorý vystaví fakturačné vyhlásenie, musí byť pripravený predložiť na požiadanie colných alebo vládnych orgánov vyvážajúcej krajiny všetky náležité doklady, odôvodňujúce pôvod tovaru za predpokladu, že boli splnené aj ostatné podmienky ustanovené v tomto oddiele.

4. Vývozca pripraví fakturačné vyhlásenie vo francúzskom alebo anglickom jazyku, opatrené pečiatkou, napísané strojom alebo tlačou na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom dokumente, prípadne na vyhlásení, ktorého text je uvedený v prílohe 18. Ak je vyhlásenie napísané rukou, musí byť napísané atramentom veľkým tlačeným písmom.

5. Na fakturačnom vyhlásení musí byť vlastnoručný podpis vývozcu. Schválený vývozca však v zmysle článku 90 nemusí podpísať tieto vyhlásenia, ak poskytne colným alebo vládnym orgánom písomnú záruku, že preberá plnú zodpovednosť za akékoľvek fakturačné vyhlásenie, ktoré ho identifikuje, ako keby toto vyhlásenie podpísal vlastnou rukou.

6. V prípadoch podľa odseku 1 b) podlieha použitie fakturačného vyhlásenia nasledujúcim špecifickým podmienkam:

a) pre každú zásielku sa vystaví jedno fakturačné vyhlásenie;

b) ak už prebiehlo preverovanie tovaru v zásielke vo vyvážajúcej krajine s ohľadom na určenie "pôvodu výrobkov", môže sa vývozca vo svojom fakturačnom vyhlásení na túto skutočnosť odvolať.

Ustanovenia prvého pododseku neoslobodzujú vývozcov od povinnosti splniť akékoľvek iné postupy, ktoré vyžadujú colné alebo poštové predpisy.

Článok 90a

1. Colné orgány spoločenstva môžu schváliť ľubovoľného vývozcu, ďalej len "schválený vývozca", ktorý pravidelne zasiela tovar spoločenstva v zmysle článku 67 (2) a ktorý poskytuje, ku spokojnosti colných orgánov, všetky záruky potrebné na overenie pôvodu výrobkov a takisto spĺňa ostatné požiadavky tohto oddielu potrebné na vyhotovenie fakturačného vyhlásenia.

2. Colné orgány môžu udeliť štatút schváleného vývozcu za akýchkoľvek podmienok, ktoré považujú za oprávnené.

3. Colné orgány udelia schválenému vývozcovi číslo colného oprávnenia, ktoré sa musí uvádzať na fakturačnom vyhlásení.

4. Colné orgány monitorujú, ako schválený vývozca používa oprávnenie.

5. Colné orgány sú oprávnené kedykoľvek zrušiť colné oprávnenie. Učinia tak v prípade, ak vývozca už neposkytuje záruky podľa odseku 1, nespĺňa podmienky podľa odseku 2 alebo inak nesprávne používa oprávnenie.

Článok 90b

1. Štatút pôvodu výrobkov spoločenstva v zmysle čl 67 (2) je možné preukázať:

a) predložením osvedčenia o pohybe EUR.1, ktorého vzor je uvedený v prílohe 21 alebo

b) predložením vyhlásenia podľa článku 90.

2. Vývozca alebo jeho oprávnený zástupca uvedú v rubrike 2 osvedčenia o pohybe EUR.1 "oprávnená krajina GSP" a "ES" (GSP zovšeobecnený systém preferencií).

3. Predpisy v tomto oddiele, týkajúce sa vydania, použitia a následného preverovania formuláru A osvedčenia o pôvode, sa na osvedčenie o pohybe EUR.1 a fakturačné vyhlásenie vzťahujú primerane, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa vydania fakturačných vyhlásení.

Článok 90c

1. Výrobky, ktoré zasielajú súkromné osoby ako malé balíky súkromným osobám alebo výrobky, ktoré sú obsahom osobnej batožiny cestujúcich, musia byť uznané ako výrobky s pôvodom, na ktoré sa vzťahujú výhody sadzobných preferencií uvedené v článku 67, a to bez požadovania predloženia formuláru A osvedčenia o pôvode alebo vyplnenia formuláru APR za predpokladu, že takýto dovoz má neobchodný charakter a bol prihlásený ako dovoz výrobkov, ktoré spĺňajú podmienky požadované pre uplatňovanie tohto článku, a ak neexistuje pochybnosť o pravdivosti takéhoto vyhlásenia.

2. Príležitostný dovoz, ktorý pozostáva výlučne z výrobkov určených na osobnú spotrebu adresátov, cestujúcich alebo ich rodín sa považuje za dovoz neobchodného charakteru, ak je z jeho charakteru a množstva zrejmé, že sa nedováža z obchodných dôvodov.

Okrem toho, celková hodnota týchto výrobkov nesmie byť vyššia ako 215 ECU v prípade malých balíkov alebo 600 ECU v prípade obsahu osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 91

1. Ak sa uplatňuje článok 67 (2) (3) alebo (4), príslušné orgány oprávnenej krajiny vyzvané na vystavenie formuláru A osvedčenia o pôvode pre výrobky, pri výrobe ktorých boli použité materiály majúce pôvod v spoločenstve, Nórsku alebo Švajčiarsku, sa spoľahnú na osvedčenie o pohybe EUR.1 alebo, ak je potrebné, na fakturačné vyhlásenie.

2. Rubrika 4 formulára A osvedčenia o pôvode, ktoré sa vydáva v prípadoch ustanovených v odseku 1, musí obsahovať poznámku "ES kumulácia" alebo "Nórsko kumulácia", "Švajčiarsko kumulácia".

Článok 92

Samotné zistenie drobných nezrovnalostí medzi údajmi v osvedčení a údajmi uvedenými na formulári A osvedčenia o pôvode, na osvedčení o pohybe EUR.1 alebo na fakturačnom vyhlásení a údajmi v dokladoch predložených colnému úradu na účely vykonania formalít pre dovoz výrobkov nemá za následok neplatnosť osvedčenia za predpokladu, že sa riadne zistí, že osvedčenie zodpovedá predloženým výrobkom.

Zreteľné formálne chyby, ako napr. preklepy na formulári A osvedčenia o pôvode, osvedčení o pohybe EUR.1 alebo na fakturačnom vyhlásení nebudú mať za následok, že daný doklad bude zamietnutý, za predpokladu, že tieto chyby nie sú takého charakteru, aby spôsobili pochybnosti ohľadom správnosti údajov na dokumente.

Podododdiel 3

Metódy administratívnej spolupráce

Článok 93

1. Oprávnené krajiny oznámia Komisii Európskych spoločenstiev názvy a adresy vládnych orgánov, ktoré môžu vydávať formuláre A osvedčení o pôvode, spolu so vzormi pečiatok, ktoré používajú tieto orgány, a názvom a adresou vládnych orgánov zodpovedných za overovanie formulárov A a fakturačných vyhlásení. Pečiatky sú platné odo dňa, keď Komisia spoločenstva obdrží ich vzory. Komisia zašle tieto informácie colným orgánom členských štátov. Ak sú tieto oznámenia realizované prostredníctvom zmien a doplnkov k predchádzajúcim oznámeniam, Komisia určí dátum vstupu nových pečiatok do platnosti podľa inštrukcií príslušných orgánov oprávnených krajín. Tieto informácie sú služobného charakteru, avšak, ak sa tovar predkladá na voľný obeh, colné orgány môžu dovozcovi alebo jeho oprávnenému zástupcovi podať informácie o vzoroch pečiatok uvedených v tomto odseku.

2. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (séria C) dátum, kedy nové oprávnené krajiny podľa článku 97 splnili povinnosti podľa odseku 1.

3. Komisia zašle oprávneným krajinám vzory pečiatok používaných colnými úradmi členských štátov pri vydávaní osvedčení o pohybe EUR.1.

Článok 93a

Na účely ustanovení o sadzobných preferenciách uvedených v článku 67, každá oprávnená krajina musí dodržiavať alebo zabezpečiť súlad s predpismi o vyplňovaní a vydávaní formuláru A osvedčení o pôvode, podmienky pre používanie fakturačného vyhlásenia a podmienky týkajúce sa administratívnej spolupráce.

Článok 94

1. Následné preverovania formuláru A osvedčení o pôvode a fakturačných vyhlásení sa vykoná náhodne alebo kedykoľvek, ak colné orgány spoločenstva majú odôvodnené pochybnosti o hodnovernosti dokumentu alebo presnosti informácií týkajúcich sa pôvodu výrobkov.

2. Na účely odseku 1 colné orgány vrátia kópiu formulára A osvedčenia o pôvode alebo kópiu fakturačného vyhlásenia príslušnému vládnemu orgánu v oprávnenej krajine vývozu, pričom tam, kde je to primerané, uvedú formálne alebo vecné dôvody na vyšetrovanie. Ak bola predložená faktúra, táto faktúra alebo jej kópia musí byť priložená k formuláru A osvedčenia o pôvode alebo k fakturačnému vyhláseniu. Colné orgány taktiež zašlú akékoľvek získané informácie, z ktorých vyplýva, že náležitosti uvedené v príslušnom osvedčení alebo príslušnom formulári nie sú správne.

Ak príslušné orgány rozhodnú o pozastavení sadzobných preferencií uvedených v článku 67, pretože čakajú na výsledky preverovania, povolia prepustenie výrobkov, ktoré však bude podliehať akýmkoľvek bezpečnostným opatreniam, ktoré sú považované za potrebné.

3. Ak bola predložená žiadosť o následné preverenie v súlade s ustanoveniami odseku 1, takéto preverenie musí byť vykonané a jeho výsledky oznámené colným orgánom spoločenstva najneskôr do šiestich mesiacov. Z výsledkov sa musí dať určiť, či príslušný formulár A osvedčenia o pôvode alebo fakturačné vyhlásenie sa uplatňuje pre skutočne vyvezené výrobky a či sa na tieto výrobky skutočne vzťahovali výhody vyplývajúce zo sadzobných preferencií uvedených v článku 67.

4. V prípade formuláru A osvedčení o pôvode vydaných v súlade s článkom 91, odpoveď musí obsahovať odkazy na osvedčenie(-a) o pohybe EUR.1, alebo ak je to potrebné, príslušné fakturačné vyhlásenie(-a).

5. Ak v prípadoch dôvodných pochybností nie je obdržaná odpoveď do šiestich mesiacov uvedených v odseku 3, alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti príslušného dokumentu alebo skutočného pôvodu výrobkov, príslušným orgánom musí byť zaslané druhé oznámenie. Ak po druhom oznámení nie sú výsledky preverovania oznámené požadujúcim orgánom do štyroch mesiacov, alebo ak tieto výsledky neumožňujú určiť pravosť príslušného dokumentu alebo skutočný pôvod výrobkov, tieto orgány zamietnu oprávnenie na preferenčné sadzobné opatrenia, okrem výnimočných okolností

Ustanovenia prvého pododseku sa uplatňujú medzi krajinami tej istej regionálnej skupiny na účely následnej kontroly vydaných formulárov A osvedčení o pôvode alebo fakturačných vyhlásení, zostavených v súlade s týmto oddielom.

6. Ak z postupu preverovania alebo iných dostupných informácií vyplynie, že došlo ku konaniu v rozpore s ustanoveniami tohto oddielu, oprávnená krajina vývozu z vlastného podnetu alebo na žiadosť spoločenstva vykoná primerané vyšetrovanie alebo zabezpečí vykonanie takéhoto vyšetrovania primerane naliehavým spôsobom s cieľom zistiť takéto porušenia a zabrániť im, pričom oprávnená krajina na tento účel môže vyzvať spoločenstvo, aby sa vyšetrovania zúčastnilo.

7. Na účel následného preverovania formuláru A osvedčení o pôvode, príslušný vládny orgán v oprávnenej krajine vývozu musí uchovávať kópie osvedčení, ako aj akékoľvek vývozné dokumenty, v ktorých sú uvedené odkazy na tieto osvedčenia, aspoň tri roky.

Článok 95

Články 78 (1) c) a 89 sa uplatňujú len vtedy, ak v kontexte sadzobných preferencií poskytovaných Nórskom a Švajčiarskom na určité výrobky pochádzajúce z rozvojových krajín tieto krajiny uplatňujú ustanovenia podobné ustanoveniam spoločenstva.

Komisia oznámi colným orgánom členských štátov prijatie takýchto ustanovení Nórskom a Švajčiarskom a oznámi im dátum, od ktorého sa ustanovenia článkov 78 (1) c) a 89 a podobné ustanovenia, prijaté Nórskom a Švajčiarskom, uplatňujú.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú za predpokladu, že spoločenstvo, Nórsko a Švajčiarsko uzavreli dohodu, ktorá okrem iného stanovuje, že si navzájom poskytnú potrebnú pomoc v záležitostiach administratívnej spolupráce.

Pododdiel 4

Ceuta a Melilla

Článok 96

1. Pojem "spoločenstvo" používaný v tomto oddiele nezahŕňa Ceutu alebo Melillu. Pojem "výrobky, ktoré majú pôvod v spoločenstve" nezahŕňa výrobky, ktoré majú pôvod v týchto oblastiach.

2. Tento oddiel sa uplatňuje primerane pri určovaní, či možno výrobky považovať za majúce pôvod vo vyvážajúcej oprávnenej krajine, ktorá využíva zovšeobecnený systém preferencií pre výrobky dovážané na Ceutu a Melillu, alebo majúce pôvod v Ceute a Melille.

3. Ceuta a Melilla sa považujú za jedno územie.

4. Ustanovenia tohto oddielu, týkajúce sa vydania, používania a následného preverovania formulára A osvedčenia o pôvode, sa uplatňujú primerane na výrobky s pôvodom v Ceute a Melille.

5. Španielske colné orgány zodpovedajú za uplatňovanie týchto ustanovení v Ceute a Melille

Pododdiel 5

Záverečné ustanovenia

Článok 97

Ak je krajina alebo územie uznaná alebo znovu uznaná ako oprávnená krajina s ohľadom na výrobky uvedené v príslušných nariadeniach Rady (ES) alebo ESUO rozhodnutia, tovar s pôvodom v tejto krajine alebo na území tejto krajiny môže využívať zošeobecnený systém preferencii pod podmienkou, že sa vyviezol z oprávnenej krajiny alebo z územia počas doby uvedenej v článku 93 (2).

Oddiel 2

Republiky Bosna a Hercegovina a Chorvátsko; Federatívna republika Juhoslávia; bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko a územia Západného brehu a pásma Gazy

Pododdiel 1

Definícia pojmu výrobky s pôvodom

Článok 98

1. Na účely ustanovení o sadzobných preferenciách udeľovaných spoločenstvom na určité výrobky pochádzajúce z republiky Bosna — Hercegovina a Chorvátsko, územia Juhoslovanskej federatívnej republiky, územia bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a území Západného brehu a pásma Gazy, ďalej len "oprávnené republiky a územia", sa nasledujúce výrobky považujú za výrobky pochádzajúce z oprávnenej republiky:

a) výrobky úplne získané v oprávnenej republike alebo území, v zmysle článku 99;

b) výrobky získané v oprávnenej republike alebo území, pri výrobe ktorých sú použité výrobky iné ako výrobky uvedené v pododseku a), za predpokladu, že uvedené výrobky prešli dostatočným spracovaním alebo prepracovaním v zmysle článku 100.

2. Na účely tohto oddielu, výrobky s pôvodom v spoločenstve, v zmysle odseku 3, ktoré podliehajú spracovaniu alebo prepracovaniu v oprávnenej republike alebo území, okrem tých popísaných v článku 101, sa považujú za majúce pôvod v oprávnených republikách alebo územiach.

3. Odsek 1 sa uplatní primerane pri stanovení pôvodu výrobkov získaných v spoločenstve.

Článok 99

1. Nasledujúce položky sa považujú za produkty úplne získané v oprávnenej republike alebo území alebo v spoločenstve.

a) nerastné produkty vyťažené z jej pôdy alebo z morského dna;

b) rastlinné produkty vypestované v tejto krajine;

c) živé zvieratá narodené a chované v tejto krajine;

d) produkty získané zo živých zvierat v tejto krajine;

e) produkty získané lovom alebo rybolovom uskutočneným v tejto krajine;

f) produkty morského rybolovu a ostatné produkty získané z mora pomocou jej lodí;

g) výrobky vytvorené na palube lode, na ktorej sa spracovávajú ryby výlučne z produktov uvedených v bode f);

h) použité predmety pochádzajúce z tejto krajiny, vhodné len na získanie surovín;

i) odpad a zvyšky, ktoré vzniknú v dôsledku výrobných operácií vykonávaných v tejto krajine;

j) výrobky vyťažené z morskej pôdy alebo spodnej pôdy mimo jej teritoriálnych vôd, ak má výlučné práva na prácu na tejto pôde alebo spodnej pôde;

k) výrobky vyrobené v tejto krajine výlučne z produktov uvedených v bode a) až j).

2. Pojem "ich plavidlá" a "ich spracovateľské rybárske lode" v odseku 1 f) a g) sa uplatňuje len pre plavidlá a spracovateľské lode:

- ktoré sú registrované alebo evidované v členskom štáte alebo v príslušnej oprávnenej republike alebo území alebo v členskom štáte,

- ktoré plávajú pod vlajkou členského štátu alebo príslušnej oprávnenej republiky alebo územia alebo členského štátu,

- ktoré sú aspoň na 50 % vo vlastníctve štátnych príslušníkov členských štátov alebo príslušnej oprávnenej republiky alebo územia alebo spoločnosti, ktorá má ústredie v členskom štáte alebo v oprávnenej republike alebo území, a ktorej manažér alebo manažéri, predseda správnej rady alebo dozornej rady alebo väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci členských štátov alebo oprávnenej republiky alebo území a okrem toho, v prípade spoločností, aspoň polovica kapitálu patrí členským štátom alebo príslušnej oprávnenej republike alebo územiu alebo verejným orgánom alebo štátnym príslušníkom členských štátov alebo oprávnenej republiky alebo územia,

- ktorých kapitán a dôstojníci sú všetci štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo príslušnej oprávnenej republiky alebo územia

a

- v ktorých aspoň 75 % posádky tvoria štátni príslušníci členských štátov alebo príslušnej oprávnenej republiky alebo územia.

3. Pojem "spoločenstvo" a "oprávnená republika alebo územie" sa vzťahuje aj na ich teritoriálne vody.

4. Lode plávajúce po mori vrátane spracovateľských lodí, na ktorých sa spracovávajú alebo prepracovávajú ulovené ryby, sa považujú za súčasť územia členského štátu alebo oprávnenej republiky alebo územia, ku ktorému patria, ak spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2.

Článok 100

1. Na účely článku 98, materiály bez pôvodu sa považujú za dostatočne spracované alebo prepracované, ak je získaný výrobok zaradený do inej položky ako položky, v ktorých sú zaradené materiály bez pôvodu, použité pri ich výrobe, pričom sa uplatňujú ustanovenia odseku 2.

2. Pre výrobok uvedený v stĺpcoch 1 a 2 zoznamu:

- ktorý je zahrnutý v prílohe 19, pre územia Západného brehu a pásmo Gazy,

alebo

- ktorý je zahrnutý v prílohe 20, pre republiky Bosna a Hercegovina a Chorvátsko, pre Federatívnu republiku Juhoslávia a bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko,

musia byť namiesto pravidla uvedeného v odseku 1 splnené podmienky uvedené v stĺpci 3 pre príslušný výrobok.

Článok 101

Bez ohľadu na to, či sú požiadavky článku 100 (1) splnené, nasledujúce operácie sa považujú za nedostatočné spracovanie alebo prepracovanie pre určenie štatútu výrobkov s pôvodom:

a) operácie na zabezpečenie uchovávania výrobkov v dobrom stave počas prepravy a uskladnenia (vetranie, rozmiestnenie, sušenie, chladenie, umiestnenie do soli, oxidu síričitého alebo iných vodných roztokov, odstránenie poškodených častí a podobné operácie);

b) jednoduché operácie pozostávajúce z odstraňovania prachu, osievania alebo preosievania, triedenia, klasifikácie, párovania (vrátane vytvárania sád výrobkov), preplachovania, rezania;

c) i) zmeny balenia a rozdeľovanie a spájanie zásielok;

ii) jednoduché uloženie do fliaš, fľaštičiek, vriec, krabíc, upevňovanie na kartičkách alebo doskách atď. alebo všetky ostatné jednoduché baliace operácie;

d) pripevňovanie označení, nálepiek alebo iných podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich balenie;

e) jednoduché zmiešanie výrobkov bez ohľadu na to, či sú rovnakého alebo rôzneho druhu, kde jeden alebo viaceré komponenty zmesi nespĺňajú podmienky ustanovené v tejto hlave, aby mohli byť považované za výrobky s pôvodom;

f) jednoduchá montáž častí výrobkov na vytvorenie kompletného výrobku;

g) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v bodoch a) až f);

h) porážanie zvierat.

Článok 102

1. Výnimkou z podmienok článku 100 je, že výrobky nemajúce pôvod môžu byť použité pri výrobe daného výrobku za predpokladu, že ich celková hodnota neprevýši 5 % ceny konečného výrobku priamo zo závodu a podliehajú podmienkam uvedeným v poznámke 3.4 v prílohe 14.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na výrobky patriace do kapitoly 50 a 63 harmonizovaného systému.

Článok 103

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje odoslané spolu so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a zahrnuté do jeho ceny alebo ktoré nie sú osobitne faktúrované, sa považujú za súčasť príslušného zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla.

Článok 104

Sady definované vo všeobecnom predpise 3 Harmonizovaného systému sa považujú za sady s pôvodom, ak časti, z ktorých sa skladajú, sú výrobky s pôvodom. Ak sa však sada skladá z predmetov s pôvodom aj predmetov bez pôvodu, sada ako celok sa považuje za sadu s pôvodom, ak hodnota predmetov bez pôvodu neprevyšuje 15 % ceny ex-works tejto sady.

Článok 105

S cieľom určiť, či výrobok je výrobok s pôvodom, nie je potrebné určiť pôvod nasledujúcich tovarov, ktoré môžu byť použité pri výrobe výrobkov:

a) energia a palivá;

b) prevádzky a zariadenia;

c) stroje a nástroje;

d) tovary, ktoré nevstupujú alebo nie sú určené vstúpiť do konečného zloženia výrobku.

Článok 106

Podmienky uvedené v tomto pododdiele, ktoré sa týkajú nadobudnutia štatútu výrobku s pôvodom, musia byť splnené bez prerušenia v oprávnenej republike alebo území alebo v spoločenstve.

Ak sú výrobky s pôvodom, ktoré sú vyvážané z oprávnenej krajiny do inej krajiny, vrátené, považujú sa za výrobky bez pôvodu, ak nie je možné uistiť príslušné orgány o tom, že:

- vrátený tovar je rovnaký ako vyvážaný tovar,

- neboli na ňom vykonané žiadne operácie, okrem operácií potrebných na jeho uchovanie v dobrom stave počas doby, keď sa nachádzal v tejto krajine.

Článok 107

1. Nasledujúce výrobky sa považujú za dopravené priamo z oprávnenej krajiny alebo územia vývozu do spoločenstva a zo spoločenstva do oprávnenej krajiny alebo územia:

a) výrobky dopravované bez prechodu cez územie akejkoľvek inej krajiny;

b) výrobky predstavujúce jednotnú zásielku, dopravované cez územia iných krajín, ako je oprávnená republika allebo územie vývozu alebo spoločenstvo, ak je to nutné, s tranzitom alebo dočasným uskladnením v týchto krajinách, za predpokladu že výrobky zostali pod dozorom colných orgánov krajiny tranzitu alebo uskladnenia a neboli na nich vykonané operácie iné ako vykládka, prekládka alebo akákoľvek operácia určená na ich udržanie v dobrom stave;

c) výrobky, ktoré sú bez prerušenia dopravované potrubím cez iné územie, ako je oprávnená republika alebo územie vývozu alebo spoločenstvo.

2. Dôkaz, že podmienky uvedené v odseku 1 b) boli splnené, musí byť predložený príslušným colným orgánom, a to buď na základe predloženia:

a) prepravného dokumentu, platného pre prechod krajinou tranzitu;

alebo

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu:

- v ktorom je uvedený presný opis tovaru,

- v ktorom sú uvedené dátumy vykládky a prekládky tovaru a ak je potrebné názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a

- ktoré osvedčujú podmienky, za ktorých zostal tovar v krajine tranzitu, alebo

c) ak tomu tak nie je, akékoľvek preukazné dokumenty.

Článok 108

1. Výrobky zasielané z oprávnenej krajiny alebo územia na účel vystavenia v inej krajine a predávané na účel dovozu do spoločenstva, sú pri dovoze zvýhodnené na základe sadzobných preferencií uvedených v článku 98 pod podmienkou, že výrobky spĺňajú požiadavky tohto oddielu, ktoré ich oprávňujú na to, aby boli uznané ako výrobky pochádzajúce z oprávnenej krajiny alebo územia vývozu, a za predpokladu uistenia colných orgánov spoločenstva, že:

a) vývozca zaslal výrobky z územia oprávnenej krajiny alebo územia vývozu priamo do krajiny, v ktorej sa koná výstava;

b) vývozca predal alebo iným spôsobom poskytol výrobky osobe v spoločenstve;

c) výrobky boli expedované do spoločenstva počas výstavy alebo ihneď po jej ukončení v stave, v akom boli zaslané na výstavu;

d) keďže výrobky boli zaslané na výstavu, neboli použité na žiadny účel iný ako predvedenie na výstave.

2. Osvedčenie o pohybe EUR.1 sa predkladá colným orgánom spoločenstva bežným spôsobom. V osvedčení musí byť uvedený názov a adresa výstavy. V prípade potreby môžu byť požadované doplňujúce listinné dôkazy o charaktere výrobkov a podmienkach, za ktorých boli vystavované.

3. Odsek 1 sa vzťahuje na akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo remeselnú výstavu, veľtrh alebo podobné verejné predvedenie, ktoré nie je organizované na súkromné účely v obchodoch alebo obchodných priestoroch s cieľom predaja zahraničných výrobkov, a počas ktorého výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov.

Pododdiel 2

Dôkaz o pôvode

Článok 109

Výrobky majúce pôvod v oprávnenej republike alebo území budú mať výhody z tohto oddielu pri predložení:

a) osvedčenia o pohybe EUR.1, vzor ktorého je v prílohe 21,

alebo

b) v prípadoch uvedených v článku 117 (1), vyhlásenie, ktorého text je v prílohe 22 a ktoré vývozca uvedie na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom dokumente, ktorý dostatočne opisuje príslušné výrobky na účely ich identifikácie (ďalej ako "fakturačné vyhlásenie").

a) Osvedčenie o pohybe EUR.1

Článok 110

1. Na výrobky s pôvodom v zmysle tohto oddielu je možné uplatniť pri dovoze do spoločenstva sadzobné preferencie podľa článku 98 za predpokladu, že boli prepravené priamo do spoločenstva v zmysle článku 107, pri predložení osvedčenia o pohybe EUR.1 vydaného:

- colnými a vládnymi orgánmi Bosny a Hercegoviny a Chorvátska, Federatívnej republiky Juhoslávie a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, alebo

- obchodnými komorami na územiach Západného brehu a pásma Gazy,

pod podmienkou, že príslušné orgány oprávnených republík alebo území:

- oznámili Komisii informácie požadované podľa článku 121 a

- napomáhajú spoločenstvu tým, že umožnia colným úradom overiť pôvodnosť dokladov alebo presnosť informácií, týkajúcich sa pravého pôvodu príslušných výrobkov.

2. Osvedčenie o pohybe EUR.1 môže byť vydané len vtedy, ak môže slúžiť ako listinný dôkaz požadovaný na účely uplatňovania sadzobných preferencií uvedených v článku 98.

3. Osvedčenie o pohybe EUR.1 sa vydáva na základe písomnej žiadosti vývozcu alebo jeho oprávneného zástupcu, za ktorého zodpovedá vývozca. Takáto žiadosť musí byť predložená na formulári, ktorého vzor sa nachádza v prílohe 21 a ktorý musí byť vyplnený v súlade s ustanoveniami tohto pododdielu.

Colné orgány členského štátu vývozu alebo oprávnenej republiky musia uchovávať žiadosti o osvedčenia o pohybe EUR.1 aspoň tri roky.

4. Vývozca alebo jeho zástupca predloží spolu so žiadosťou akékoľvek vhodné doklady potvrdzujúce, že vyvážané výrobky sú kvality zodpovedajúcej vydaniu osvedčenia o pohybe EUR.1.

Vývozca sa zaväzuje predložiť, na požiadanie príslušných orgánov, akýkoľvek dodatočný dôkaz nimi požadovaný na účel zaistenia správnosti štatútu pôvodu výrobkov, oprávnených na preferenčné zaobchádzanie. Výrobca sa zaväzuje umožniť príslušným orgánom zistiť okolnosti, za ktorých boli výrobky získané.

5. Osvedčenie o pohybe EUR.1 vydávajú colné orgány členského štátu vývozu alebo oprávnenej republiky, ak tovar možno považovať za výrobky s pôvodom v zmysle tohto oddielu.

6. Keďže osvedšenie o pohybe EUR.1 predstavuje listinný dôkaz na uplatnenie preferenčných opatrení ustanovených v článku 98, príslušné orgány oprávnenej republiky alebo územia alebo colné orgány členského štátu vývozu musia podniknúť potrebné kroky na overenie pôvodu výrobkov a kontrolu všetkých údajov uvedených na osvedčení.

7. Na účely overenia, či boli splnené podmienky uvedené v odseku 5, príslušné orgány oprávnenej republiky alebo územia, alebo colné orgány členského štátu vývozu majú právo požadovať akýkoľvek listinný dôkaz alebo vykonať akúkoľvek kontrolu, ktorú považujú za potrebnú.

8. Zodpovednosťou príslušných orgánov oprávnenej republiky alebo územia alebo colných orgánov členského štátu vývozu je zabezpečiť, aby formuláre uvedené v odseku 1 boli riadne vyplnené.

9. Dátum vydania osvedčenia o pohybe EUR.1 musí byť uvedený v tej časti osvedčenia, ktorá bola na tento účel vyhradená conlnými orgánmi.

10. Osvedčenie o pohybe EUR.1 vydávajú príslušné orgány oprávnenej republiky alebo územia, podľa potreby, alebo colné orgány členského štátu vývozu pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje. Musí byť poskytnuté vývozcovi hneď, ako sa vykoná dovoz alebo zabezpečí jeho vykonanie.

Článok 111

Ak sa na žiadosť dovozcu nezmontované alebo rozmontované výrobky v zmysle všeobecného predpisu 2 a), patriace do oddielov XVI a XVII alebo do položiek 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, dovážajú v niekoľkých zásielkach za podmienok ustanovených colnými orgánmi, môžu sa považovať za jediný výrobok, pričom dôkaz o pôvode môže byť predložený za celý výrobok pri dovoze prvej zásielky.

Článok 112

Dôkazy o pôvode sa predloží colným orgánom členského štátu dovozu v súlade s postupmi ustanovenými v článku 62 kódexu. Uvedené orgány môžu požadovať preklad dôkazu o pôvode. Taktiež môžu požadovať dovozné vyhlásenie spolu s vyhlásením dovozcu s cieľom aby výrobky spĺňali podmienky uplatňované týmto oddielom.

Článok 113

1. Ak sa uplatní výnimka z článku 110 (10), osvedčenie o pohybe EUR.1 sa výnimočne môže vydať po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, ak:

a) toto vyhlásenie nebolo vydané v čase vývozu kvôli chybám alebo náhodným omylom alebo iným mimoriadnym okolnostiam;

b) je dostatočne preukázané k spokojnosti colných orgánov, že osvedčenie o pohybe EUR.1 bolo vydané, ale nebolo akceptované pri dovoze z technických dôvodov.

2. Príslušné orgány môžu vydať osvedčenie o pohybe EUR.1 so spätnou platnosťou len po preverení, či údaje na žiadosti vývozcu súhlasia s údajmi na zodpovedajúcich vývozných dokladoch, a že osvedčenie o pohybe EUR.1 spĺňajúce ustanovenia tohoto oddielu nebolo vydané v čase vývozu spomínaných výrobkov.

3. Osvedčenie o pohybe EUR.1 vydané so spätnou platnosťou musí byť opatrené jedným z nasledujúcich označení:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

4. Označenie podľa odseku 3 sa vpíše do rubriky "poznámky" na osvedčení o pohybe EUR.1.

Článok 114

1. V prípadoch odcudzenia, straty alebo poškodenia osvedčenia o pohybe EUR.1 môže vývozca požiadať príslušné orgány alebo colné orgány členského štátu vývozu o vydanie duplikátu, ktorý sa vystaví na základe vývozných dokladov, ktoré majú k dispozícii.

2. Duplikát takto vydaný musí byť označený nasledujúcimi slovami:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

3. Označenie podľa odseku 2 sa vpíše do rubriky "poznámky" na osvedčení o pohybe EUR.1.

4. Duplikát, na ktorom je uvedený dátum vydania originálu osvedčenia o pohybe EUR.1, vstúpi do platnosti od tohto dátumu.

Článok 115

1. Ak sú výrobky s pôvodom kontrolované colným úradom spoločenstva, je možné nahradiť originálny dokaz o pôvode jedným alebo viacerými osvedčeniami o pohybe EUR.1 s cieľom zaslania všetkých alebo len niektorých z týchto výrobkov kdekoľvek v rámci spoločenstva. Náhradné osvedčenie(-a) o pohybe EUR.1 vydá colný úrad, ktorý vykonáva kontrolu výrobkov.

Článok 116

1. Osvedčenie o pohybe EUR.1 platí 5 mesiacov od dátumu vydania v oprávnenej republike alebo území alebo v spoločenstve a musí byť v uvedenej dobe predložené colným orgánom v členskom štáte alebo v oprávnenej republike alebo území dovozu.

2. Osvedčenie o pohybe EUR.1, predložené colným orgánom členského štátu dovozu po uplynutí lehoty pre predloženie uvedenej v odseku 1, môže byť prijaté s cieľom uplatňovania preferenčného zaobchádzania, ak nepredloženie osvedčenia v tejto lehote bolo spôsobené výnimočnými okolnosťami.

3. V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány členského štátu dovozu prijať aj také osvedčenia, pri ktorých im boli výrobky predložené pred uplynutím uvedenej lehoty.

b) Fakturačné vyhlásenie

Článok 117

1. Fakturačné vyhlásenie môže vystaviť:

a) oprávnený vývozca v zmysle článku 118, alebo

b) vývozca akejkoľvek zásielky pozostávajúcej z jedného alebo viacerých balíčkov, obsahujúcich výrobky s pôvodom, ktorých celková hodnota neprevýši 3000 ECU, a za predpokladu, že sa podpora podľa článku 110 (1) týka tohto postupu.

2. Fakturačné vyhlásenie sa môže vyhotoviť, ak sa príslušné výrobky považujú za majúce pôvod v spoločenstve alebo v oprávnenej republike alebo území v súlade s týmto oddielom.

3. Vývozca vystavujúci fakturačné vyhlásenie musí byť pripravený predložiť kedykoľvek na požiadanie colných orgánov spoločenstva alebo oprávnenej republiky alebo územia, podľa potreby, všetky príslušné doklady zdôvodňujúce štatút pôvodu daných výrobkov a taktiež splnenie administratívnej spolupráce uvedenej v tomto oddiele.

4. Vývozca pripraví fakturačné vyhlásenie opatrené pečiatkou, napísané strojom alebo tlačou na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom dokumente, prípadne na vyhlásení, ktorého text je uvedený v prílohe 22, s použitím jednej z jazykových možností ustanovených v prílohe a v súlade s ustanoveniami národného práva vyvážajúcej krajiny. Ak je vyhlásenie napísané rukou, musí byť napísané atramentom veľkým tlačeným písmom.

5. Na fakturačnom vyhlásení musí byť vlastnoručný podpis vývozcu. Schválený vývozca však v zmysle článku 118 nemusí podpísať tieto vyhlásenia, ak poskytne colným alebo vládnym orgánom písomnú záruku, že preberá plnú zodpovednosť za akékoľvek fakturačné vyhlásenie, ktoré ho identifikuje, ako keby toto vyhlásenie podpísal vlastnou rukou.

6. V prípadoch podľa odseku 1 b) použitie fakturačného vyhlásenia podlieha nasledujúcim špecifickým podmienkam:

a) pre každú zásielku sa vystaví jedno fakturačné vyhlásenie;

b) ak už prebiehlo preverovanie tovaru v zásielke vo vyvážajúcej krajine s ohľadom na určenie "pôvodu výrobkov", môže sa vývozca vo svojom fakturačnom vyhlásení na túto skutočnosť odvolať.

Ustanovenia prvého pododseku neoslobodzujú vývozcov od povinnosti splniť akékoľvek iné postupy, ktoré vyžadujú colné alebo poštové predpisy.

Článok 118

1. Colné orgány spoločenstva môžu schváliť ľubovoľného vývozcu, ďalej len "schválený vývozca", ktorý pravidelne zasiela tovar spoločenstva v zmysle článku 98 (2) na vystavenie fakturačných vyhlásení bez ohľadu na hodnotu uvedených výrobkov. Vývozca, uchádzajúci sa o takéto oprávnenie, musí poskytnuť, ku spokojnosti colných orgánov, všetky záruky potrebné na overenie pôvodu výrobkov a splňiť ostatné požiadavky tohto oddielu.

2. Colné orgány môžu udeliť štatút schváleného vývozcu za akýchkoľvek podmienok, ktoré považujú za oprávnené.

3. Colné orgány udelia schválenému vývozcovi číslo colného oprávnenia, ktoré sa musí uvádzať na fakturačnom vyhlásení.

4. Colné orgány monitorujú, ako schválený vývozca používa oprávnenie.

5. Colné orgány sú oprávnené kedykoľvek zrušiť colné oprávnenie. Učinia tak v prípade, ak vývozca neposkytuje záruky podľa odseku 1, nespĺňa podmienky podľa odseku 2 alebo inak nesprávne používa oprávnenie.

Článok 119

1. Výrobky, ktoré zasielajú súkromné osoby ako malé balíky súkromným osobám alebo výrobky, ktoré sú obsahom osobnej batožiny cestujúcich, musia byť uznané ako výrobky s pôvodom, na ktoré sa vzťahujú výhody sadzobných preferencií uvedené v článku 98, a to bez požadovania predloženia osvedčenia o pohybe EUR.1 alebo fakturačného vyhlásenia za predpokladu, že takýto dovoz má neobchodný charakter a bol prihlásený ako dovoz výrobkov, ktoré spĺňajú podmienky požadované pre uplatňovanie tohto článku, a ak neexistuje pochybnosť o pravdivosti takéhoto vyhlásenia.

2. Príležitostný dovoz, ktorý pozostáva výlučne z výrobkov určených na osobnú spotrebu adresátov, cestujúcich alebo ich rodín, sa považuje za dovoz neobchodného charakteru, ak je z jeho charakteru a množstva zrejmé, že sa nedováža z obchodných dôvodov.

Okrem toho, celková hodnota týchto výrobkov nesmie byť vyššia ako 215 ECU v prípade malých balíkov alebo 600 ECU v prípade obsahu osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 120

Samotné zistenie drobných nezrovnalostí medzi údajmi v osvedčení a údajmi uvedenými na formulári A osvedčenia o pôvode, na osvedčení o pohybe EUR.1 alebo na fakturačnom vyhlásení a údajmi v dokladoch predložených colnému úradu s cieľom vykonania formalít pre dovoz výrobkov nemá za následok neplatnosť osvedčenia, za predpokladu, že sa riadne zistí, že osvedčenie zodpovedá predloženým výrobkom.

Zreteľné formálne chyby, ako napr. preklepy na formulári A osvedčenia o pôvode, osvedčení o pohybe EUR.1 alebo na fakturačnom vyhlásení nebudú mať za následok, že daný doklad bude zamietnutý, za predpokladu, že tieto chyby nie sú takého charakteru, aby spôsobili pochybnosti ohľadom správnosti údajov na dokumente.

Pododdiel 3

Metódy administratívnej spolupráce

Článok 121

1. Oprávnené krajiny alebo územia oznámia Komisii Európskych spoločenstiev názvy a adresy vládnych orgánov sídliacich na ich územiach, ktoré môžu vydávať osvedčena o pohybe EUR.1, spolu so vzormi pečiatok, ktoré používajú tieto orgány, a názvom a adresou vládnych orgánov zodpovedných za overovanie osvedčení o pohybe EUR.1 a fakturačných vyhlásení. Pečiatky sú platné odo dňa, keď Komisia spoločenstva obdrží ich vzory. Komisia zašle tieto informácie colným orgánom členských štátov. Ak sú tieto oznámenia realizované prostredníctvom zmien a doplnkov k predchádzajúcim oznámeniam, Komisia určí dátum vstupu nových pečiatok do platnosti podľa inštrukcií príslušných orgánov oprávnených krajín alebo území. Tieto informácie sú služobného charakteru, avšak ak sa tovar predkladá na voľný obeh, colné orgány môžu dovozcovi alebo jeho oprávnenému zástupcovi podať informácie o vzoroch pečiatok uvedených v tomto odseku.

2. Komisia zašle oprávneným krajinám alebo územiam vzory pečiatok používaných colnými úradmi členských štátov pri vydávaní osvedčení o pohybe EUR.1.

Článok 122

1. Následné preverovania formuláru A osvedčení o pôvode a fakturačných vyhlásení sa vykoná náhodne alebo kedykoľvek, ak colné orgány členského štátu dovozu alebo príslušné orgány oprávnenej republiky alebo územia dovozu majú odôvodnené pochybnosti o hodnovernosti dokumentu alebo presnosti informácií týkajúcich sa pôvodu výrobkov alebo splnení iných požiadaviek týchto ustanovení.

2. Na účely vykonávania ustanovení odseku 1 príslušné orgány členského štátu dovozu alebo oprávnenej republiky alebo územia dovozu vrátia osvedčenie o pohybe EUR.1, fakturačné vyhlásenie alebo kópiu týchto dokladov príslušnému orgánu v oprávnenej republike alebo území alebo colným orgánom členského štátu vývozu, pričom tam, kde je to primerané, uvedú formálne alebo vecné dôvody na vyšetrovanie.

Príslušné orgány priložia k osvedčeniu o pohybe EUR.1 alebo k fakturačnému vyhláseniu príslušné obchodné doklady alebo ich kópiu a akékoľvek doklady a získané informácie, z ktorých vyplýva, že náležitosti uvedené v príslušnom osvedčení alebo príslušnom formulári nie sú správne.

Ak colné orgány členského štátu dovozu rozhodnú o pozastavení sadzobných preferencií, pretože čakajú na výsledky preverovania, povolia prepustenie výrobkov, ktoré však bude podliehať akýmkoľvek bezpečnostným opatreniam, ktoré sú považované za potrebné.

3. Colné orgány členského štátu dovozu alebo príslušné orgány oprávnenej republika alebo územia dovozu, ktoré požadujú preverenie obdržia informáciu o výsledku preverovania najneskoršie do šiestich mesiacov. Z výsledkov sa musí dať určiť, či príslušne osvedčenie o pohybe EUR.1 alebo fakturačné vyhlásenie sa uplatňuje pre skutočne vyvezené výrobky a či sa na tieto výrobky skutočne vzťahovali výhody vyplývajúce zo sadzobných preferencií uvedených v článku 98.

4. S cieľom následného preverovania osvedčení o pohybe EUR.1 a fakturačných vyhlásení, ako i každého vývozného dokladu alebo ich kópií, príslušný orgán v oprávnenej krajine alebo územi alebo colnými orgánmi členského štátu vývozu musí uchovávať kópie osvedčení, ako aj akékoľvek vývozné dokumenty, v ktorých sú uvedené odkazy na tieto osvedčenia, aspoň tri roky.

5. Ak v prípadoch dôvodných pochybností nie je obdržaná odpoveď do desiatich mesiacov alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti príslušného dokumentu alebo skutočného pôvodu výrobkov, požadujúce orgány, okrem výnimočných okolností, zamietnu oprávnenie na preferenčné sadzobné opatrenia.

Pododdiel 4

Ceuta a Melilla

Článok 123

1. Pojem "spoločenstvo" používaný v tomto oddiele nezahŕňa Ceutu alebo Melillu. Pojem "výrobky, ktoré majú pôvod v spoločenstve" nezahŕňa výrobky, ktoré majú pôvod v týchto oblastiach.

2. Tento oddiel sa uplatňuje primerane pri určovaní, či možno výrobky považovať za majúce pôvod vo vyvážajúcej oprávnenej republike alebo území, ktoré využívajú zovšeobecnený systém preferencií pre výrobky dovážané na Ceutu a Melillu, alebo majúce pôvod v Ceute a Melille.

3. Ceuta a Melilla sa považujú za jedno územie.

4. Ustanovenia tohto oddielu, týkajúce sa vydania, používania a následného preverovania osvedčenia o pohybe EUR.1, sa uplatňujú primerane na výrobky s pôvodom v Ceute a Melille.

5. Španielske colné orgány zodpovedajú za uplatňovanie týchto ustanovení v Ceute a Melille."

3. Článok 220 sa nahrádza takto:

"Článok 220

1. Bez toho, aby boli dotknuté zvláštne ustanovenia, doklady, ktoré sa predkladajú spoločne s vyhlásením o vstupe na colné prejednanie s ekonomickým dosahom, sú nasledujúce:

a) pre režim uskladňovania v colnom sklade:

- typ D; doklady ustanovené článkom 218 (1) a) a b),

- iný ako typ D; žiadne dokumnety;

b) pre režim aktívneho zušľachťovacieho styku:

- navrátenie dovozných cien pri reexporte (drawback system); doklady ustanovené článkom 218 (1),

- systém pozastavenia; doklady ustanovené článkom 218 (1) a) a b),

a ak je potrebné, aj písomné oprávnenie na príslušné colné konanie alebo kópia žiadosti o oprávnenie, ak sa uplatňuje druhý pododsek článku 556 (1);

c) pre režim prepracovania pod colným dohľadom, doklady ustanovené článkom 218 (1) a) a b) a ak je potrebné, písomné oprávnenie na príslušné colné konanie;

d) pre režim dočasného dovozu:

- s čiastočnou úľavou na dovozné clá; doklady ustanovené článkom 218 (1),

- s úplnou úľavou na dovozné clá; doklady ustanovené článkom 218 (1) a) a b),

a ak je potrebné, písomné oprávnenie na príslušné colné konanie;

e) pre pasívny zušľachťovací styk, doklady ustanovené článkom 221 (1) a ak je potrebné, aj písomné oprávnenie na príslušné konanie alebo kópia žiadosti o oprávnenie, ak sa uplatňuje druhý pododsek článku 751 (1).

2. Článok 218 (2) sa uplatňuje pri vyhlásení o vstupe do akéhokoľvek colného konania s ekonomickým dosahom.

3. Colné orgány si môžu ponechať pre svoju potrebu písomné oprávnenie konania alebo kópiu žiadosti na oprávnenie, namiesto ich priloženia k vyhláseniu."

4. K článku 228 sa doplňajú tieto odseky:

"Potvrdenie musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a) opis tovarov, ktorý umožní ich dostatočne presnú identifikáciu; môže zahŕňať sadzobnú položku;

b) fakturovaná hodnota a/alebo množstvo tovaru, podľa potreby;

c) rozpis zinkasovaných poplatkov;

d) dátum vystavenia;

e) názov orgánu, ktorý ho vystavil.

Členské štáty musia informovať Komisiu o akýchkoľvek štandardných potvrdeniach, ktoré sú uvedené v súlade s týmto článkom. Komisia bude následne informovať ostatné členské štáty."

5. V článku 455 sa odsek 3 nahrádza takto:

"3. Dôkaz podľa odseku 2 sa k spokojnosti colných orgánov poskytne:

a) predložením colného alebo obchodného dokladu, potvrdených colnými orgánmi, že uvedený tovar bol predložený úradu na mieste určenia. Tento doklad musí zahŕňať informácie, ktoré umožnia identifikáciu tovaru, alebo

b) predložením colného dokladu, jeho kópie alebo fotokópie, potvrdzujúcich začatie colného konania v tretej krajine. Kópia alebo fotokópia musí byť overená buď úradom, ktorý schválil originálny doklad, alebo orgánmi príslušnej tretej krajiny alebo orgánmi jedného z členských štátov. Doklad musí obsahovať informácie, ktoré umožnia identifikáciu tovaru, alebo

c) na účely Dohovoru ATA, dôkazom podľa článku 8 tohto dohovoru."

6. K oddielu 2 sa doplní článok 457b:

"Článok 457b

1. Ak sa postupy TIR týkajú rovnakých výrobkov, ako sú zahrnuté v článku 362, alebo ak colné orgány považujú za potrebné, výstupný/vstupný úrad môže nariadiť trasu pre zásielku. Trasu môžu zmeniť na základe žiadosti majiteľa karnetu TIR len colné orgány členského štátu, v ktorom sa zásielka nachádza v priebehu prdpísaneho pohybu tovarov. Colné orgány zaznamenajú príslušné podrobnosti na karnet TIR a budú bezodkladne informovať colné inštitúcie výstupného/vstupného úradu.

Členský štát podnikne potrebné opatrenia na prevenciu voči možným priestupkom alebo nezrovnalostiam a ak sa tak stane, bude ukladať účinné pokuty.

2. V prípade force majeure sa prepravca môže odkloniť od predpísanej trasy. Zásielka a karnet TIR sa predložia bez omeškania najbližšiemu colnému orgánu členského štátu, v ktorom sa zásielka nachádza. Colné orgány budú bez omeškania informovať výstupný/vstupný úrad a zaznamenajú príslušné podrobnosti na karnet TIR."

7. Článok 629 sa nahrádza takto:

"Článok 629

Vyhlásenie alebo žiadosť o pridelenie tovarov na kompenzáciu alebo, ak je potrebné, zaradenie tovarov v nezmenenom stave do jedného z colne schválených určení alebo použití uvedených v článku 128 kódexu musí obsahovať všetky údaje potrebné k žiadosti o finančné vyrovnanie."

8. Článok 630 sa nahrádza takto:

"Článok 630

Bez dosahu na použitie zjednodušených postupov, akýkoľvek náhradný výrobok a ak je potrebné, aj tovary v nezmenenom stave, ktorým má byť pridelené jedno z prijatých colne schválených určení alebo použití uvedených v článku 128 kódexu, musí byť predložený úradu pre skončenie a prejsť colnými formalitami stanovenými pre príslušné určenie alebo použitie v súlade so všeobecne uplatniteľnými ustanoveniami."

9. Článok 631 (1) sa nahrádza takto:

"1. Okrem prípadov, v ktorých sa uplatňuje článok 568, vyhlásenie, ktoré zaradí výrobky na kompenzáciu a ak je to potrebné, aj tovary v nezmenenom stave, ktoré majú byť zaradené do jedného z colne schválených určení alebo použití uvedených v článku 128 kódexu, sa uloží v jednom z úradov na vyrovnanie uvedených v oprávnení."

10. Článok 640 (1) j) sa nahrádza takto:

"j) odkaz na vyhlásenia, na základe ktorých bolo náhradným výrobkom alebo, ak je to potrebné, tovarom v nezmenenom stave, pridelené jedno z colne schválených určení alebo použití uvedených v článku 128 kódexu;".

11. Časť IV hlavy III sa mení a dopĺňa takto:

a) Názov hlavy sa nahrádza takto:

"VYROVNANIE COLNÉHO DLHU"

b) K prvému odseku článku 871 sa dopĺňa veta:

"Musí taktiež obsahovať podpísané vyhlásenie osobou, ktorá je zainteresovaná na prípade predkladanom Komisii, s potvrdením, že je s prípadom oboznámená a že buď nezamýšľa doplniť ďalšie informácie, alebo uvedie všetky dodatočné informácie, ktoré považuje za dôležité."

c) Pridáva sa článok 876a:

"Článok 876a

1. Colné úrady zbavia dlžníka záväzku zaplatiť clo až do času, kým sa nerozhodne o žiadosti, za predpokladu, že tovar už nie je pod colným dozorom, je zložená záruka, ktorá sa vzťahuje na čiastku týchto colných poplatkov, a že:

a) v prípadoch, keď sa predloží žiadosť o zrušenie vyhlásenia a je predpoklad, že tejto žiadosti sa vyhovie;

b) v prípadoch, keď sa predloží žiadosť o odpustenie cla v súlade s článkom 236 v súčinnosti s článkom 220 (2) b) kódexu alebo v súlade s článkom 238 alebo článkom 239, colné orgány považujú podmienky ustanovené v príslušnom ustanovení za splnenené;

c) v prípadoch iných ako tých, ktoré spadajú pod pododsek b), kde bola predložená žiadosť o odpustenie cla v súlade s článkom 236 kódexu a boli splnené podmienky uvedené v druhom odseku článku 244 kódexu.

Záruku nie je potrebné požadovať v prípadoch, kde by takáto požiadavka spôsobila dlžníkovi vážne ekonomické alebo sociálne ťažkosti.

2. V prípadoch, keď sa tovar za jednej z okolností uvedených v druhej pomlčke článku 233 c) alebo 233 d) zabaví, colné orgány zbavia dlžníka záväzku zaplatiť clo, ak usúdia, že podmienky na konfiškáciu boli naplnené."

12. K prvému pododseku článku 905 (2) sa dopĺňa veta:

"Bude zahŕňať aj vyhlásenie, podpísané žiadateľom o vrátenie alebo odpustenie cla, potvrdzujúce, že žiadateľ je oboznámený s prípadom a že buď nemá k nemu čo dodať, alebo uvedie všetky dodatočné informácie, ktoré považuje za potrebné doplniť."

13. Príloha I k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha 1A.

14. Príloha 11 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto dokumentu.

15. Príloha 14 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou III k tomuto dokumentu.

16. Príloha 15 sa textom uvedeným v prílohe IV k tomuto dokumentu.

17. Príloha 17 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe V k tomuto dokumentu.

18. Príloha 18 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe VI k tomuto dokumentu.

19. Príloha 19 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe VII k tomuto dokumentu.

20. Príloha 20 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe VIII k tomuto dokumentu.

21. Príloha 22 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe IX k tomuto dokumentu.

22. Príloha 38 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou X k tomuto dokumentu.

23. Príloha 87 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou XI k tomuto dokumentu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 1996

Za Komisiu

Mario Monti

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s.1.

[2] Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s.1.

[3] Ú. v. ES L 289, 12.11.1996, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 70, 20.3.1996, s. 4.

[6] Ú. v. ES L 42, 19.2.1993, s. 34.

[7] Ú. v. ES L 184, 24.7.1996, s. 35.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Do prílohy 11, sa vloží medzi predpisy týkajúce sa položiek "ex 8520" a "ex 8527" toto:

CN kód | Opis tovaru | Spracovanie alebo prepracovanie materiálov bez pôvodu, ktorým bol udelený štatút pôvodu |

|

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Príloha 14 sa mení a dopĺňa takto:

Predhovor a poznámka 2.1:

Namiesto: "… v článku 69 (1), 100 (1) a 122 (1)"

znie: "… v článku 69 (1) a 100 (1)";

Poznámka 2.5:

Namiesto: "… v zmysle článkov 70, 100 (3) a 122 (3)"

znie: "… v zmysle článkov 70 a 101".

Nahradí sa výraz "okupované územia" výrazmi "územia Západného brehu a pásmo Gazy".

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

"

Príloha 15

ZOZNAM SPRACOVANIA A PREPRACOVANIA MATERIÁLOV BEZ PÔVODU ZA ÚČELOM ZÍSKANIA STATUSU PÔVODU PRE FINÁLNE VÝROBKY

Položka | Opis tovaru | Spracovanie a prepracovanie surovín bez pôvodu, ktorým bol udelený štatút pôvodu |

(1) | (2) | (3) |

0201 | Mäso hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem mäsa hovädzích zvierat, mrazeného položky 0202 |

0202 | Mäso hovädzích zvierat, mrazené | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem mäsa hovädzích zvierat, čerstvého alebo chladeného položky 0201 |

0206 | Jedlé droby hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem trupov položiek 0201 až 0205 |

0210 | Mäso a jedlé droby z mäsa, solené, v slanom nále ve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z jedlých drobov | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem mäsa a drobov položiek 0201 až 0206 a 0208 a pečene z hydiny položky 0207 |

0302 až 0305 | Ryby, iné ako živé | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny v kapitole 3 musia byť s pôvodom |

0402, 0404 ex 0405 0406 | Mliečne výrobky, okrem mliečnych nátierok s obsahom tuku väčším ako 39 % hmotnosti, ale menším ako 75 % | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem mlieka a smotany položiek 0401 alebo 0402 |

0403 | Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie alebo kakao | Výroba, v ktorej: všetky suroviny použité v kapitole 4 sú už s pôvodomakékoľvek ovocné šťavy položky 2009 alebo použitá sacharóza musí byť s pôvodom ahodnota surovín použitých v kapitole 18 neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

0408 | Vtáčie vajcia, bez škrupín a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované mrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem vtáčích vajec položky 0407 |

ex 0506 | Kosti a rohové kosti, nespracované | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny v kapitole 2 musia byť s pôvodom |

0710 až 0713 | Jedlá zelenina, mrazená alebo sušená, dočasne konzervovaná, okrem položky ex 0710 až 0711, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetka použitá zelenina musí mať pôvod |

ex 0710 | Sladká kukurica (nevarená alebo varená na pare alebo vo vode), mrazená | Výroba z čerstvej alebo chladenej sladkej kukurice |

ex 0711 | Sladká kukurica, dočasne konzervovaná | Výroba z čerstvej alebo chladenej sladkej kukurice |

0811 | Ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá: | |

Obsahujúce pridaný cukor | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny musia byť s pôvodom |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetko ovocie alebo orechy musia byť s pôvodom |

0812 | Ovocie a orechy, dočasne konzervované (napr. oxidom siričitým, v slanom náleve, v sírnej vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu | Výroba, v ktorej všetko ovocie alebo orechy musia byť s pôvodom |

0813 | Ovocie, sušené, iné ako položiek 0801 až 0806; zmesi orechov alebo sušeného ovocia tejto kapitoly | Výroba, v ktorej všetko ovocie alebo orechy musia byť s pôvodom |

0814 | Šupy citrusového ovocia alebo melónov (vrátane vodových melónov), čerstvé, mrazené, sušené alebo dočasne konzervované v slanom náleve, v sírnej vode alebo v iných konzervačných roztokoch | Výroba, v ktorej všetko ovocie alebo orechy musia byť s pôvodom |

ex kapitola 11 | Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok; okrem položky ex 1106, pre ktorú sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité obilniny, jedlá zelenina, korene a hľuzy položky 0714 alebo ovocie musia byť s pôvodom |

ex 1106 | Múka hladká, múka hrubá a prášok zo suchých strukovín položky 0713 | Sušenie a mletie strukovín položky 0708 |

1301 | Šelak; prírodné gumy, živice, glejoživice a prírod né olejoživice (napr. balzamy) | Výroba, v ktorej hodnota použitých surovín položky 1301 nesmie prevýšiť 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 1302 | Olejoživica vanilky | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú klasifi kované v rozsahu položky inej ako samotný výrobok. Avšak, suroviny zaradené v rámci tej istej položky môžu byť použité iba za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

1501 | Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iný ako položiek 0209 alebo 1503: | |

Tuk z kostí alebo zo zvyškov | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem položiek 0203 až 0206 alebo 0207 a kostí položky 0506 |

Ostatné | Výroba z mäsa a jedlých drobov zo svíň položky 0203 alebo 0206 alebo z mäsa a jedlých drobov z z hydiny položky 0207 |

1502 | Loj hovädzí, ovčí alebo kozí, iný ako položky 1503 | |

Loj z kostí a zo zvyškov | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem položiek 0201 až 0202 alebo 0204 alebo 0206 alebo kostí položky 0506 |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny v kapitole 2 musia byť s pôvodom |

1504 | Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky neupravené | |

Tuhé frakcie | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem vrátane ostatných surovín položky 1504 |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité živočíšne suroviny kapitoly 1 a 2 musia byť s pôvodom |

ex 1505 | Rafinovaný lanolín | Výroba z tuku zo surovej vlny položky 1505 |

1506 | Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, reesterifikované, tiež rafinované, ale chemicky neupravené: | |

Tuhé frakcie | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky vrátane ostatných surovín položky 1506 |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny v kapitole 2 musia byť s pôvodom |

ex 1507 až 1515 | Usadené zeleninové oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené: | |

Tuhé frakcie, okrem jojobového oleja | Výroba z ostatných surovín položky 1507 až 1515 |

Ostatné, okrem:tungového a oiticicového oleja, myrtového a japonského voskuOleje pre technické a priemyselné použitie, iné ako na výrobu potravín pre ľudskú konzumácu | |

Výroba, v ktorej všetky použité zeleninové suroviny musia byť s pôvodom |

ex 1516 | Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, reesterifikované, tiež rafinované, ale inak chemicky neupravené: | Výroba, v ktorej všetky použité zeleninové suroviny musia byť s pôvodom |

1517 | Jedlé tekuté zmesi zo zeleninových olejov polo žiek 1507 až 1515 | Výroba, v ktorej všetky použité zeleninové suroviny musia byť s pôvodom |

1601 | Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo krvi; potravinové výrobky na základe týchto výrobkov | Výroba zo zvierat kapitoly 1 |

1602 | Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv | Výroba zo zvierat kapitoly 1 |

1603 | Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo z iných vodných bezstavovcov | Výroba zo zvierat kapitoly 1. Avšak všetky použité ryby, kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce musia byť s pôvodom. |

1604 | Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a kaviárové náhradky z rybacích ikier | Výroba, v ktorej všetky použité ryby a rybacie ikry musia byť s pôvodom |

1605 | Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované | Výroba, v ktorej všetky použité kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce musia byť s pôvodom |

ex 1701 | Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave, s pridanými aromatickými prípravkami alebo prifarbené | Výroba zo surovín nezaradených v rámci tej istej položky ako samotný výrobok. Avšak všetky použité aromatické a prifarbovacie prípravky musia byť s pôvodom. |

1702 | Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej sacharózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané dochucujúce látky alebo farbivá; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel: | |

Chemicky čistá sacharóza a fruktóza | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 1702 |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny musia byť s pôvodom |

ex 1703 | Melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru, s pridanými aromatickými prípravkami a prifarbené | Výroba zo surovín nezaradených v rámci tej istej položky ako samotný výrobok. Avšak všetky použité aromatické a prifarbovacie prípravky musia byť s pôvodom |

1704 | Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao | Výroba zo surovín nezaradených v rámci kapitoly 17. Avšak, všetky použité aromatické a prifarbovacie prípravky musia byť s pôvodom. |

1804 | Kakaové maslo, tuk a olej | Výroba, v ktorej všetky použité kakaové bôby musia byť s pôvodom |

1806 | Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku, za predpokladu, že hodnota akýchkoľvek surovín kapitoly 18 neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu a všetok použitý cukor položky 1701 musí byť s pôvodom |

1901 | Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky hrubej a hladkej, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404 neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté | |

Sladový výťažok | Výroba z obilnín kapitoly 10 |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak cukor položky 1701 nesmie byť použitý. |

1902 | Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený | Výroba, v ktorej všetky použité obilniny (okrem tvrdej pšenice), mäso, droby, ryby, kôrovce alebo mäkkýše musia byť s pôvodom |

1903 | Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, zŕn, perličiek a v podobných formách | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny musia byť s pôvodom |

1904 | Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných výrobokov (napr. pražené kukuričné vločky — corn flakes); obilie (iné ako kukurica) v zrnách alebo vo forme Vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky), predvarené alebo inak pripravené, inde neuvedené ani nezahrnuté | |

Neobsahujúce kakao | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny musia byť s pôvodom |

Obsahujúce kakao | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky vrátane ostatných surovín položky 1904, okrem cukru položky 1701, za predpokladu, že hodnota akýchkoľvek surovín kapitoly 18 neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

1905 | Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao, hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky, ryžové cesto a podobné výrobky | Výroba zo surovínk ľubovoľnej položky okrem látok kapitoly 11 |

2001 | Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej: | Výroba, v ktorej všetko použité ovocie, orechy a zelenina musia byť s pôvodom |

2002 | Paradajky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej | Výroba, v ktorej všetky použité paradajky musia byť s pôvodom |

2003 | Huby a hľuzovky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej | Výroba, v ktorej všetky použité huby a hľuzovky musia byť s pôvodom |

2004 až 2005 | Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, tiež mrazená, iná ako výrobky položky 2006 | Výroba, v ktorej všetka použitá zelenina musí byť s pôvodom |

2006 | Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním) | Výroba, v ktorej všetka použitá zelenina, ovocie, orechy a ostatné časti rastlín a všetky cukry kapitoly 17 musia byť s pôvodom |

2007 | Džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty, pripravené varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá | Výroba, v ktorej všetko použité ovocie alebo orechy a akékoľvek cukry kapitoly 17 musia byť s pôvodom |

2008 | Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo alkohol, inde neuvedené ani nezahrnuté: | |

Ovocie a orechy varené inak ako v pare alebo vo vriacej vode, neobsahujúce cukor, mrazené | Výroba, v ktorej všetky použité druhy ovocia a orechov musia byť s pôvodom |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité druhy ovocia, orechov, semien a ostatných surovín kapitoly 8 a 9 a všetok cukor, nápoje, alkohol a ocot kapitoly 17 alebo 22 musia byť s pôvodom |

2009 | Ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové šťavy, neskvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá | Výroba, v ktorej všetky použité druhy ovocia, orechov a zeleniny kapitoly 7 a 8 a akékoľvek cukry kapitoly 17 musia byť s pôvodom |

ex 2101 | Pražená čakanka a extrakty, výťažky a koncentráty z nej | Výroba, v ktorej všetka použitá čakanka musí byť s pôvodom |

ex 2103 | Omáčky a prípravky na omáčky, nakladacie a koreniace zmesi | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak, je možné použiť horčičnú múčku alebo pripravenú horčicu |

ex 2103 | Pripravená horčica | Výroba z horčičnej múčky |

2104 | Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky | |

Polievky a bujóny a prípravky na ne | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem pripravenej alebo konzervovanej zeleniny položky 2002 až 2005 |

Homogenizované zložené potravinové prípravky | Uplatní sa norma pre položku, v ktorej je výrobok klasifikovaný ako celok |

ex 2105 | Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce čokoládu | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku, za predpokladu, že hodnota akýchkoľvek surovín kapitoly 18 neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 2106 | Cukrové sirupy, ochutené a prifarbované | Výroba, v ktorej všetky použité látky musia byť s pôvodom |

ex 2106 | Zložené alkoholické prípravky, iné ako založené na vonných látkach, druhov používaných na výrobu nápojov | Výroba z látok ľubovoľnej položky okrem hrozna a ľubovoľnej suroviny pochádzajúcej z hrozna |

2201 | Vody vrátane prírodných vôd alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody, neobsahujúce pridaný cukor a ostatné sladidlá alebo aromatické látky; ľad a sneh | Výroba, v ktorej všetka použitá voda musí byť s pôvodom |

2202 | Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor a ostatné sladidlá alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009 | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak všetky použité ovocné šťavy musia byť s pôvodom. |

ex 2204 | Víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt s pridaným alkoholom | Výroba z hroznového muštu |

ex 2205 ex 2207 ex 2208 a ex 2209 | Nasledujúce výrobky obsahujúce hrozno: Vermut a ostatné víno z čerstvého hrozna ochute né bylinkami alebo aromatickými prípravkamiEtylalkohol a ostatné destiláty, denaturované; liehoviny, likéry a ostatné alkoholické nápojeOcot | Výroba z látok ľubovoľnej položky okrem hrozna a ľubovoľnej suroviny pochádzajúcej z hrozna |

ex 2208 | Whisky s objemovým alkohoholickým titrom menším ako 50 % vol. | Výroba, v ktorej hodnota ľubovoľnej obilniny na výrobu liehoviny neprevýši 15 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 2303 | Zvyšky z výroby škrobu z kukurice (okrem koncentrovaných máčaných likvorov) s obsahom proteínu počítaného na sušinu, prevyšujúceho 40 % hmotnosti | Výroba, v ktorej všetka použitá kukurica musí byť s pôvodom |

ex 2306 | Pokrutiny a iný pevný odpad vzniknutý extrahovaním olivového oleja, obsahujúci viac ako 3 % olivového oleja | Výroba, v ktorej všetky použité olivy musia byť s pôvodom |

2309 | Prípravky používané na kŕmenie zvierat | Výroba, v ktorej všetky použité obilniny, cukor alebo melasy, mäso alebo mlieko musia byť s pôvodom |

2402 | Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek | Výroba, v ktorej aspoň 70 % váhy použitého nespracovaného tabaku a tabakového odpadu položky 2401 musí byť s pôvodom |

ex 2403 | Tabak na fajčenie | Výroba, v ktorej aspoň 70 % váhy použitého nespracovaného tabaku a tabakového odpadu položky 2401 musí byť s pôvodom |

ex 2504 | Prírodný kryštalický grafit s obohateným uhlíkovým obsahom, čistený a mletý | Obohatenie uhlíkového obsahu, čistenie a mletie hrubého kryštalického grafitu |

ex 2515 | Mramor, len rozrezaný pílou alebo inak na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového tvaru) s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm | Rezanie pílou alebo inak kameňa s hrúbkou presahujúcou 25 cm |

ex 2516 | Žula, porfýr, čadič, pieskovec a iné kamene na výtvarné alebo stavebné účely, len rozrezaný pílou alebo inak na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového tvaru) s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm | Rezanie pílou alebo inak kameňa s hrúbkou presahujúcou 25 cm |

ex 2518 | Kalcinovaný dolomit | Kalcinovanie nekalcinovaného dolomitu |

ex 2519 | Drvený prírodný uhličitan horečnaný (magnezit), v hermeticky uzatvorených nádobách a oxid magnézia, tiež čistý, iný ako tavená alebo spekaná (sinitrovaná magnézia) | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak prírodný uhličitan horečnaný (magnezit) môže byť použitý. |

ex 2520 | Sadra špeciálne pripravená pre stomatológiu | Výroba, v ktorej hodnota ľubovoľnej suroviny 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 2524 | Prírodné azbestové vlákna | Výroba z azbestových koncentrátov |

ex 2525 | Sľudový prach | Mletie sľudy alebo sľudového odpadu |

ex 2530 | Hlinky, kalcinované a práškové | Kalcinácia a mletie hliniek |

ex 2707 | Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevyšuje nearomatické zložky, oleje podobné minerálnym olejom získaných destiláciou uhoľného dechtu pri vysokých teplotách, z ktorého viac ako 65 % objemu destiluje pri teplote až do 250 °C (vrátane zmesi petrolejového liehu a benzolu), na využitie pre energetiku alebo kúrenie | Procesy rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za pred pokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 2709 | Surové oleje získané z bitúmenových nerastov | Suchá destilácia bitúmenových nerastov |

2710 až 2712 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % alebo viac hmotnosti petrolejových olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov Zemné plyny a ostatné plynné uhľovodíky Vazelina; parafín, mikrokryštalický (ropný) vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne a podobné výrobky získané synteticky alebo iným spôsobom, tiež prifarbené | Procesy rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za pred pokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

2713 až 2715 | Petrolejový koks a petrolejový bitúmen a iné zvyšky z minerálnych olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov Prírodný bitúmen a asfalt; bitúmenové bridlice a dechtové piesky; asfalty a asfaltové horniny Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu, zemného dechtu alebo zo smoly zo zemného dechtu | Procesy rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za pred pokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 28 | Anorganické chemikálie; organické a anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo ich izotopov; okrem položiek ex 2811 a ex 2833, pre ktorých sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za pred pokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 2811 | Oxid sírový | Výroba z oxidu siričitého |

ex 2833 | Sírnik hlinitý | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých surovín neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 29 | Organické chemické výrobky; okrem položky ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 a 2934, pre ktoré je miesto uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo závodu. |

ex 2901 | Acyklické uhľovodíky na použitie v energetike alebo na vykurovanie | Procesy rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za pred pokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 2902 | Cyklány a cyklény (iné ako azulény), benzén, toluén, xylény, na použitie v energetike a na vykurovanie | Proces rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za pred pokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 2905 | Nasýtené jednosýtne alkoholy tejto položky, etanol alebo glycerol | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky vrátane ostatných látok položky 2905. Avšak nasýtené jednosýtne alkoholy tejto položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

2915 | Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a pero xokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky. Avšak hodnota všetkých použitých surovín položiek 2915 a 2916 nesmie prevýšiť 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 2932 | Vnútorné étery a ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky. Avšak hodnota všetkých použitých surovín položiek 2909 nesmie prevýšiť 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Cyklické acetály a vnútorné poloacetály a ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky |

2933 | Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým(-i) heteroatómom(-ami) | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky. Avšak hodnota všetkých použitých surovín položiek 2932 a 2933 nesmie prevýšiť 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

2934 | Nukleové kyseliny a ich soli; ostatné heterocyklické zlúčeniny | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky. Avšak hodnota všetkých použitých surovín položiek 2932, 2933 a 2934 nesmie prevýšiť 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 30 | Farmaceutické výrobky, okrem položiek 3002, 3003, 3004, 3005 a ex 3006, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za pred pokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

3002 | Ľudská krv; živočíšna krv pripravená na terapeu tické, profylaktické alebo diagnostické účely; antiséra a iné krvné zložky a modifikované imunologické výrobky, tiež získané biotechno logickými procesmi; očkovacie látky, toxíny, kultúry mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podobné výrobky: | |

Výrobky pozostávajúce z dvoch alebo viacerých zložiek spolu zmiešaných, na terapeutické alebo profylaktické účely alebo nezmiešané výrobky na tieto účely, v odmeraných dávkach alebo v tvaroch alebo balíčkoch pre malopredaj | Výroba zo látok ľubovoľnej položky vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Ostatné: | |

Ľudská krv | Výroba z látok ľubovoľnej položky vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Živočíšna krv pripravená na terapeutické a profylaktické účely | Výroba z látok ľubovoľnej položky vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Krvné frakcie iné ako antiséra, hemoglobín a sérový globulín | Výroba z látok ľubovoľnej položky vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Hemoglobín, krvný globulín a sérové globulín | Výroba z látok ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Ostatné | Výroba z látok ľubovoľnej položky vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

3003 a 3004 | Lieky (okrem tovaru položiek 3002, 3005 alebo 3006) | Výroba z látok iných ako aktívne substancie. Avšak látky položky 3003 alebo 3004 môžu byť použité za predpokladu, že ich hodnota dokopy neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

3005 | Vata, gáza, ovínadlá a podobný tovar (napr. obväzy, náplasti a horčičné náplasti), impregnované alebo potiahnuté farmaceutickými látkami alebo upravené na predaj v malom na lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo veterinárne účely | Výroba z látok z ľubovoľnej položky, okrem farmaceutických substancií. Avšak hodnota použitých látok položky 3005 nesmie prevýšiť 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3006 | Chemické antikoncepčné prípravky založené na hormónoch alebo spermicídoch, kostné rekonštrukčné cementy | Výroba z látok ľubovoľnej položky, iných ako aktívne substancie |

ex kapitola 31 | Hnojivá okrem položky ex 3105, pre ktorú sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za pred pokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3105 | Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo draslík; otatné hnojivá; výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo v balení s hrubou hmotnosťou neprevyšujúcou 10 kg, okrem: Dusičnan sodnýKyanamid vápenátýSíran draselnýSíran horečnato-draselný | Výroba, v ktorej: všetky použité látky sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závoduahodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 32 | Trieslovinové a farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty, okrem položiek 3201 a 3205, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za pred pokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3201 | Taníny a ich soli, étery a ostatné deriváty | Výroba z tanínových extraktov zeleninového pôvodu |

3205 | Farebné laky; prípravky špecifikované v poznámke 3 tejto kapitoly, založené na farebných lakoch | Výroba z látok z ľubovoľnej položky, okrem položiek 3203, 3204 a 3205. Avšak látky položky 3205 je možné použiť za pred pokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 33 | Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky; okrem položiek ex 3301, ex 3302 a ex 3306, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za pred pokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3301 | Silice (tiež s terpénom) vrátane pevných a absolút nych; rezinoidy; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobné, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpentické vedľajšie výroboky vznikajúce pre deterpentácii silíc; aromatické a vonné destiláty a vodné roztoky silíc | Výroba z látok z ľubovoľnej položky, vrátane látok inej "skupiny" tejto položky. Avšak látky tej istej "skupiny" je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 3302 | Alkoholové prípravky obsahujúce všetky aromatické činidlá charakterizujúce nápoj | Výroba z látok z ľubovoľnej položky, okrem hrozna a akejokoľvek látky odvodenej z hrozna |

ex 3306 | Vlákna používané na čistenie medzi zubami (dentálne nite) | Výroba z: prírodného vlákna nečesaného alebo inak spracova ného na pradeniechemické materiály alebo textilná drť alebomateriály na výrobu papiera |

ex kapitola 34 | Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na báze sadry; okrem položiek 3403 a 3404, pre ktorých miesto je uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za pred pokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 3403 | Mastiace prípravky obsahujúce minerálne oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov za predpokladu, že predstavujú menej ako 70 % hmotnosti | Procesy rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za pred pokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 3404 | Umelé vosky a pripravené vosky na báze parafínu, minerálnych voskov, voskov získaných z bitúmenových nerastov, parafínový gáč | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za pred pokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 35 | Albumoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy; okrem položiek 3505 a ex 3507, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

3505 | Dextríny a ostatné modifikované škroby (napr. predželatínové alebo esterifikované škroby); gleje na báze škrobov alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov: | |

Škrobové estery a estery | Výroba z látok z ľubovoľnej položky vrátane ostatných materiálov položky 3505 |

Ostatné | Výroba z látok z ľubovoľnej položky, okrem tých v položke 1108 |

ex 3507 | Pripravené enzýmy; inde nešpecifikované alebo nezahrnuté | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

kapitola 36 | Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyrotechnické zliatiny; niektoré horľavé prípravky | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 37 | Fotografické a kinematografické výrobky; okrem položiek 3701, 3702 a 3704, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

3701 | Fotografické dosky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z iných materiálov ako papiera, kartónu, lepenky alebo textílií; ploché okamžité kopírovacie filmy, citlivé, neexponované, tiež v kazetách | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka 3702 |

3702 | Fotografické filmy vo zvitkoch, citlivé, neexponované, z iných materiálov ako papiera, kartónu, lepenky alebo textílií; okamžité kopírovacie filmy vo zvitkoch, citlivé, neexponované | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka 3701 a 3702 |

3704 | Fotografické dosky, filmy, papier, kartón a textílie, exponované, ale nevyvolané | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka 3701 až 3704 |

ex kapitola 38 | Rôzne chemické výrobky; okrem položiek ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 až 3814, 3818 až 3820, 3822, ex 3803, ex 3823 a 3824, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 3801 | Koloidný grafit v olejovej suspenzii a semikoloidný grafit; uhlíkaté pasty na ekektródy | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Grafit v tvare pást, ktoré sú zmesou viac ako 30 % hmotnosti grafitu s minerálnymi olejami | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok položky 3403 neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 3803 | Rafinovaný tallový olej | Výroba zo surového tallového oleja |

ex 3805 | Sulfátová terpentínová silica | Čistenie destiláciou alebo rafináciou surových sulfátových terpentínových živíc |

ex 3806 | Estery živíc | Výroba zo živičných kyselín |

ex 3807 | Drevná smola (drevný decht) | Destilácia drevného dechtu |

ex 3811 | Pripravené aditíva do mazacích olejov, obsahujúce petrolejové oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok položky 3811 neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

3808 až 3814, 3818 až 3820, 3822 a 3824 | Rôzne chemické výrobky: | |

Nasledujúce výrobky položky 3824:Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá na báze živicových výrobkovKyseliny naftenové; ich vo vode nerozpustné soli a ich esterySorbitol, iný ako položky 2905Ropné sulfonáty; s výnimkou alkalických kovov, amónia alebo etanolamínov; tiofenické sulfónokyseliny z olejov, získaných z bitúmenových nerastovIónomeničeGety (pohlcovače plynov) pre vákuové trubiceAlkalický oxid železa na čistenie plynovVýluhy čpavku a použitý kysličník vytvárajúce sa pri čistení svietiplynuKyseliny sulfonaftenové, ich vo vode nerozpustné soli a esteryAmylalkohol a Dippelov olejZmesi solí majúcich rôzne aniónyPasty s glejovým základom, tiež na podlepenie papiera alebo textílií | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 3823 | Technické mastné alkoholy | Výroba z látok ľubovoľnej položky vrátane mastných kyselín položky 3823 |

ex 3901 až 3915 | Plasty v primárnych formách, odpady, úlomky a odrezky z plastu: | |

Z adičných polymerizačných výrobokov | Výroba, v ktorej: hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závoduhodnota všetkých použitých látok kapitoly 39 neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok kapitoly 39 neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

3916 až 3921 | Polovýrobky z plastov: | |

Ploché výrobky, nižšie len povrchovo opracované alebo narezané do foriem iných ako obdĺžnikových; ostatné výrobky, nižšie len povrchovo opracované | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok kapitoly 39 neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné: | |

Z tradičných polymerizačných výrobokov | Výroba, v ktorej: hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závoduhodnota všetkých použitých látok kapitoly 39 neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok kapitoly 39 neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

3922 až 3926 | Výrobky z plastu | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 4001 | Laminované pláty krepovej gumy na topánky | Laminácia plátov z prírodnej gumy |

4005 | Zmesové kaučuky, nevulkanizované, v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

4012 | Protektorované alebo použité pneumatiky z gumy; plné obruče alebo nízkotlakové plášte, vymeniteľné behúne plášťa pneumatiky z gumy | Výroba z látok ľubovoľnej položky, okrem položiek 4011 alebo 4012 |

ex 4017 | Výrobky z tvrdej gumy | Výroba z tvrdej gumy |

ex 4102 | Surové kože ovčie a jahňacie, odchlpené | Odstránenie vlny z oviec a jahniat |

4104 až 4107 | Usne, odchlpené, iné ako usne patriace do položky 4108 alebo 4109 | Činenie predčinenej usne alebo výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku |

4109 | Lakované alebo lakované laminované usne; metalizované usne | Výroba z usne položiek 4104 až 4107 za predpokladu, že jej hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 4302 | Vyčinené alebo upravené kožušiny, zošité, iné ako pláty, kríže a podobné formy | Výroba z nezošitých vyčinených a upravených kožušín |

4303 | Odevy, odevné dopnky a iné výrobky z kožušín | Výroba z nezošitých vyčinených a upravených kožušín položky 4302 |

ex 4403 | Drevo nahrubo opracované | Výroba zo surového dreva, tiež odkôrnené alebo úplne opracované |

ex 4407 | Drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne, napriečne a lebo lúpané, hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom, v hrúbke presa hujúcej 6 mm | Hobľovanie, brúsenie alebo spájanie klinovým ozubom |

ex 4408 | Dýhy a listy na preglejky, spojené pozdĺžne, iné drevo rozrezané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom, v hrúbke nepresahujúcej 6 mm | Spájanie, brúsenie alebo spájanie klinovým ozubom |

ex 4409 | Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy), profilované (s perami, drážkované, žliabkované, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené a podobné) na jednej alebo na niekoľkých hranách alebo plochách, tiež hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom | Brúsenie alebo spájanie klinovým ozubom |

Rámovanie a tvarovanie do foriem | Rámovanie a tvarovanie do foriem |

ex 4410 až ex 4413 | Rámovanie a tvarovanie do foriem vrátane lištovania a tvarovaných dosiek | Rámovanie a tvarovanie do foriem |

ex 4415 | Debny, debničky, klietky, bubny a podobné drevené obaly | Výroba z dosiek nenarezaných na veľkosť |

ex 4416 | Sudy, kade, škopky, korytá a iné debnárske výrobky a časti z dreva | Výroba z dúh, nižšie neopracovaných, iba spílených na dvoch hlavných povrchoch |

ex 4418 | Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak, môžu sa použiť drevené dosky, šindle a lupky |

Rámovanie a tvarovanie do foriem | Rámovanie a tvarovanie do foriem |

ex 4421 | Zápalky, drevené kliny a kolíky na topánky | Výroba z dreva ľubovoľnej položky okrem ťahaného dreva položky 4409 |

4503 | Výrobky z prírodného korku | Výroba z korku položky 4501 |

ex 4811 | Papier a lepenka, v rolkách, pások, štvorcoch | Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47 |

4816 | Karbónový papier, samokopírovací papier a iné kopírovacie papiere (iné ako v položke 4809), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice z papiera, tiež v škatuliach | Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47 |

4817 | Obálky, aerogramy, neilustrované poštové karty a lepenky; škatule, tašky, korešpodenčné lístky z papiera, kartónu alebo náprsné tašky a písacie súpravy obsahujúce potreby na korešpodenciu, z papiera, kartónu alebo lepenky | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 4818 | Toaletný papier | Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47 |

ex 4819 | Škatule, debny, vrecia, vrecká a iné obaly, z papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 4820 | Písacie podložky | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 4823 | Ostatné papiere a lepenky, buničitá vata a pásy z plstených buničinových vlákien, narezané do veľkosti alebo tvaru | Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47 |

4909 | Tlačené alebo ilustrované pohľadnice; tlačené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, prípadne tiež s obálkami alebo ozdobami | Výroba z materiálov nezaradených do položiek 4909 alebo 4911 |

4910 | Kalendáre všetkých druhov, tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov: | |

Kalendáre "pokračujúceho" typu alebo kalendáre s vymeniteľnými blokmi na inom základe ako papier alebo lepenka | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba z materiálov nezaradených do položiek 4909 alebo 4911 |

5501 až 5507 | Umelé staplové vlákna | Výroba z chemických látok alebo textilnej buničiny |

ex kapitola 50 až 55 | Priadza, syntetický monofil, nite: | |

Hodvábna priadza | Výroba z kokónov priadky morušovej alebo odpadu z hodvábu, nemykaného a nečesaného alebo inak nespracovaného |

Ostatné | Výroba z: prírodného vlákna nemykaného ani nečesaného ani inak nespracovanéhochemických materiálov alebo textilnej buničinymateriálov na výrobu papiera |

Tkaniny: | |

Kaučukové vlákno určené na zapracovanie | Výroba z jednoduchej priadze |

Ostatné: | Výroba z: kokosového vláknaprírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny alebopapieraalebo potlačovanie kombinované s aspoň jedným alebo dvomi prípravnými prácami (ako čistenie, bielenie, mercerovanie, tepelná stabilizácia, narovnávanie, kalandrovanie, úprava proti zrazeniu, konečná úprava, dekatovanie, impregnovanie, scelovanie a prečesávanie), pri ktorých hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevýši 47,5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 56 | Vata, plsť a netkané textilíe; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich, okrem položiek 5602, 5604, 5605 a 5606, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba z: kokosového vláknaprírodného vláknachemických materiálov a textilnej buničiny alebopapiera |

5602 | Plsť, tiež impregnovaná, potiahnutá alebo laminovaná: | |

Vpichovaná plsť | Výroba z: prírodného vlákna alebochemických materiálov alebo textilnej buničinyAvšak polypropylénové vlákno položky 5402polypropylénové vlákno položiek 5503 až 5506alebopolypropylénové vlákno položky 5501,ktorých dĺžková hmotnosť vo všetkých druhoch jednoduchého vlákna je menšia ako 9 decitexov a za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien vyrobených z kazeínu alebochemických materiálov a textilnej buničiny |

5604 | Kaučukové a kordové nite pokryté textilom; textilné priadze a pásiky a podobné tvary položiek 5404 a 5405, impregnované, vrstvené, povlečené alebo oplášťované kaučukom alebo plastami | |

Kaučukové alebo korkové nite, pokryté textilom | Výroba z kaučukového vlákna alebo kablovanej priadze |

Ostatné | Výroba z: prírodného vlákna nemykaného a nečesaného alebo inak nespracovaného na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny aleboz materiálov na výrobu papiera |

5605 | Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza alebo ako pásik alebo podobný tvar položky 5404 alebo 5405, kombinovaná s kovom vo forme vlákna, pásika alebo prášku, alebo pokrytá kovom | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny aleboz materiálov na výrobu papiera |

5606 | Opradená niť, pásiky a podobné tvary položiek 5404 alebo 5405, opradené (iné ako položky 5605 a iné ako opradené priadze z konského vlásia), ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze); slučková pletená priadza | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny aleboz materiálov na výrobu papiera |

kapitola 57 | Koberce a iné textilné krytiny: | |

Z vpichovanej plste | Výroba z: prírodného vláknachemických materiálov a textilnej buničinyAvšak polypropylénové vlákno položky 5402polypropylénové vlákno položiek 5503 až 5506alebopolypropylénové vlákno položky 5501,ktorých dĺžková hmotnosť vo všetkých druhoch jednoduchého vlákna je menšia ako 9 decitexov a za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Z ostanej plste | Výroba z: prírodného vlákna nemykaného a nečesaného alebo inak nespracovaného na pradenie alebochemických materiálov a textilnej buničiny |

Ostatné | Výroba z: kokosového vláknasyntetického alebo umelého vláknaprírodného vlákna aleboumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradenie |

ex kapitola 58 | Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky; okrem položiek 5805 a 5810; norma pre položku 5810 je určená nižšie: | |

Kombinované s kaučukovým vláknom | Výroba z jednoduchej priadze |

Ostatné | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradenie alebochemických materiálov a textilnej buničinyalebo potlačovanie kombinované s aspoň jedným alebo dvomi prípravnými prácami (ako čistenie, bielenie, mercerovanie, tepelná stabilizácia, narovnávanie, kalandrovanie, úprava proti zrazeniu, konečná úprava, dekatovanie, impregnovanie, scelovanie a prečesávanie), pri ktorých hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevýši 47,5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

5810 | Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy | Výroba z priadze |

5901 | Textílie vrstvené lepidlom alebo škrobovými látkami, používanými na vonkajšie obaly kníh a podobne; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie používané ako klobučnícke podložky | Výroba z priadze |

5902 | Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostných nití z nylonu alebo iných polyamidoov, polyesterov alebo viskózového materiálu: | |

Obsahujúce viac ako 90 % hmotnosti textilných materiálov | Výroba z priadze |

Ostatné | Výroba z chemických materiálov alebo textilnej buničiny |

5903 | Textílie impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované plastami, iné ako textílie položky 5902 | Výroba z priadze |

5904 | Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny zložené z vrstvy alebo povlaku na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru | Výroba z priadze |

5905 | Textilné tapety: | |

Impregnované, potiahnuté, povlečené alebo laminované s gumou, plastami alebo inými materiálmi | Výroba z priadze |

Ostatné | Výroba z: kokosového vláknaprírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny aleboalebo potlačovanie kombinované s aspoň jedným alebo dvomi prípravnými prácami (ako čistenie, bielenie, mercerovanie, tepelná stabilizácia, narovnávanie, kalandrovanie, úprava proti zrazeniu, konečná úprava, dekatovanie, impregnovanie, scelovanie a prečesávanie), pri ktorých hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevýši 47,5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

5906 | Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902: | |

Pletené alebo háčkované textílie | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny |

Ostatné textílie zo syntetického vlákna obsahujúceho viac ako 90 % hmotnosti textilných materiálov | Výroba z chemických materiálov |

Ostatné | Výroba z priadze |

5907 | Textílie iným spôsobom impregnované, vrstvené alebo povlečené; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné | Výroba z priadze |

5908 | Textilné knoty, tkané, splietané alebo pletené do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo podobných výrobkov; žiarové pančušky a duté úplety na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované | Výroba z jednoduchej priadze |

5909 až 5911 | Textilné výrobky druhov vhodných na priemyselné použitie | |

Disky a krúžky na čistenie iné ako plsť položky 5911 | Výroba z priadze alebo z textilného odpadu alebo zo zbytkov položky 6310 |

Ostatné | Výroba z: kokosového vláknaprírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny |

kapitola 60 | Pletené alebo háčkované textílie | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny |

kapitola 61 | Odevy a odevné doplnky, pletené a háčkované | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny |

ex kapitola 62 | Odevy a odevné doplnky, iné ako pletené a háčkované okrem položiek 6213, 6214, a ex 6217 s normami stanovenými nižšie | Výroba z priadze |

6213 a 6214 | Vreckovky, plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze |

ex 6217 | Výstuže do límcov a manžiet, vystrihnuté | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobkuhodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

6301 až 6304 | Prikrývky, cestovné koberčeky, bielizeň posteľná a iná; závesy, záclony; ostatné bytové textílie | Výroba z: prírodného vláknachemických materiálov a textilnej buničiny |

Ostatné | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze |

6305 | Vrecia a vrecká, na balenie tovaru | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradenie alebochemických materiálov a textilnej buničiny |

6306 | Nepremokavé plachty, lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; tieniace plachty, stany a kempingový tovar | |

Z netkaných materiálov | Výroba z: prírodného vlákna alebochemických materiálov a textilnej buničiny |

Ostatné | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze |

6307 | Ostatné celkom dohotovené výrobky vrátane strihových šablón | Výroba, ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

6308 | Súpravy zložené z tkanín a z priadze, tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo obrúskov alebo podobných textilných výrobkov, v balení na predaj v malom | Každý výrobok musí vyhovovať norme, ktorá platí, aj keď výrobok nebol v súprave. Avšak výrobky, ktoré nie sú originálne, môžu byť zahrnuté za predpokladu, že ich celková hodnota neprevýši 15 % ceny výrobku priamo zo závodu |

6401 až 6405 | Obuv | Výroba z materiálov ľubovoľnej položky okrem nekovových častí obuvi položky 6406 |

6503 | Klobúky z plste a iné pokrývky hlavy, kapucne, šišiakové ploché kotúče (tzv.plateaux) položky 6501 | Výroba z priadze alebo textilných vlákien |

6505 | Klobúky a iné pokrývky hlavy, pletené alebo háčkované alebo dohotovené z čipiek, plsti alebo inej textilnej metráže, v kuse (nie v pásoch), tiež podšívané a obrúbené; sieťky na vlasy z akýchkoľvek materiálov, tiež podšívané alebo ozdobené | Výroba z priadze alebo textilných vlákien |

6601 | Dáždniky, slnečníky (vrátane vychádzkových dáždnikových paličiek, záhradné slnečníky a podobné dáždniky) | Výroba, ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 6803 | Opracovaná bridlica a výrobky z bridlice alebo aglomerovanej bridlice | Výroba z opracovanej bridlice |

ex 6804 až 6805 | Výrobky vyrobené z umelých brusív na základe uhličitanu horečnatého | Výroba z materiálov ľubovoľnej položky okrem materiálov položiek 6804 alebo 6805 a uhličitanu horečnatého položky 2849 |

ex 6812 | Výrobky z azbestu alebo zmesi na základe azbestu alebo na základe azbestu a uhličitanu horečnatého | Výroba z opracovaných azbestových vlákien alebo zo zmesí so základom azbestu alebo so základom azbestu a uhličitanu horečnatého |

ex 6814 | Výrobky zo sľudy, vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy na podložke z papiera, lepenky alebo iných materiálov | Výroba z opracovanej sľudy (vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy |

7006 | Sklo položiek 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak spracované, ale nie zarámované alebo spojované s inými materiálmi | Výroba z materiálov položky 7001 |

7007 | Bezpečnostné sklo tvrdené alebo vrstvené | Výroba z materiálov položky 7001 |

7008 | Izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ | Výroba z materiálov položky 7001 |

7009 | Slenené zrkadlá, tiež zarámované, vrátane spätných zrkadielok | Výroba z materiálov položky 7001 |

7010 | Demižóny, sklenené fľaše, banky, poháre na zaváranie, tégliky, liekovky, trubičky na tablety, ampulky a iné sklenené obaly, používané na dopravu alebo na balenie tovaru; sklenené zátky, viečka a iné uzávery zo skla | Výroba, v rámci ktorej sú všetky použité materiály zaradené do položky inej, ako je položka daného výrobku alebo rezanie skla za predpokladu, že hodnota nenarezaného skla neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

7013 | Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo, sklenený tovar do toaliet, kancelárií, na výzdobu miestností a na podobné účely (iné ako položky 7010 alebo 7018) | Výroba, v rámci ktorej sú všetky použité materiály zaradené do položky inej, ako je položka daného výrobku alebo rezanie skla za predpokladu, že hodnota nenarezaného skla neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 7019 | Výrobky (iné ako priadza) zo skleneného vlákna | Výroba z: nefarbenej sklenenj lunty, pramencov, priadze a sklenenej strižesklenenej vlny |

ex 7101 | Perly prírodné alebo umelo pestované, triedené, dočasne navlečené na niť na uľahčenie dopravy | Výroba, ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 7102, ex 7103 a ex 7104 | Opracované drahokamy alebo polodrahokamy (prírodné, umelé alebo rekonštituované) | Výroba z neopracovaných drahokamov alebo polodrahokamov |

ex 7106, ex 7108 a ex 7110 | Drahé kovy, vo forme polotovaru alebo vo forme prachu | Výroba z neopracovaných vzácnych kovov |

ex 7107, ex 7109 a ex 7111 | Kovy plátované vzácnymi kovmi, spracované na polotovar | Výroba z neopracovaných vzácnych kovov |

7116 | Výrobky z prírodných alebo umele pestovaných perál, drahokamov a polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných) | Výroba, ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

7117 | Imitácie šperkov | Výroba, v rámci ktorej sú všetky použité materiály zaradené do položky inej ako je položka daného výrobku alebo výroba zo základných kovových častí, neplátovaných drahými kovmi, za predpokladu, že hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

7207 | Polotovary zo železa alebo nelegovanej ocele | Výroba z materiálov položiek 7201, 7202, 7203, 7204 alebo 7205 |

7208 až 7216 | Ploché valcované výrobky, tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo nelegovanej ocele | Výroba z ingotov alebo iných primárnych foriem položky 7206 |

7217 | Drôty zo železa alebo nelegovanej ocele | Výroba z polotovarov položky 7207 |

ex 7218 7219 až 7222 | Polotovary, ploché valcové výrobky, tyče a prúty tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele | Výroba z ingotov alebo iných primárnych foriem položky 7218 |

7223 | Drôty z nehrdzavejúcej ocele | Výroba z polotovarov položky 7218 |

ex 7224 7225 až 7227 | Polotovary, ploché valcové výrobky, tyče a prúty v nepravidelne zvinutých cievkach, z nelegovanej ocele | Výroba z polotovarov položky 7224 |

7228 | Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej legovanej ocele; duté vrtné tyče a prúty na vrtáky z legovanej alebo nelegovanej ocele | Výroba z ingotov alebo iných primárnych foriem položiek 7206, 7218 alebo 7224 |

7229 | Drôty z ostatnej legovanej ocele | Výroba z polotovarov položky 7224 |

ex 7301 | Štetovnice | Výroba z materiálov položky 7206 |

7302 | Konštrukčný materiál želežničných alebo elekričkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a ich kliny, podkladnice (podkladné dosky), prídržky, podperné dosky, klieštiny a iný materiál špeciálne prispôsobený na spájanie alebo upevňovanie koľajníc | Výroba z materiálov položky 7206 |

7304, 7305 a 7306 | Rúry, rúrky a duté profily zo železa (iné ako liatina) alebo ocele | Výroba z materiálov položiek 7206, 7207, 7218 alebo 7224 |

7308 | Konštrukcie (s výnimkou montovaných stavieb položky 9406) a častí konštrukcií (napr. mosty, časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, piliere, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, prahy dverí, okenice, stĺpkové zábradlie), zo železa alebo z ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo z ocele | Výroba, v ktorej sú všetky použité materiály zaradené do položky inej, ako je položka daného výrobku. Avšak nemožno použiť zvarované uholníky, tvarovky alebo profily položky 7301 |

ex 7322 | Radiátory ústredného kúrenia, nevykurované elektricky a ich časti a súčasti, zo železa a ocele | Výroba, ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 7322 neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 74 | Meď a výrobky z medi, okrem položiek 7401 až 7405; normy pre položku 7403 sú uvedené nižšie | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 7403 | Zliatiny z medi, netvárnené | Výroba z rafinovanej medi, netvárnenej alebo z odpadu a zvyškov |

ex kapitola 75 | Nikel a výrobky z neho okrem položiek 7501 až 7503 | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 76 | Hliník a výrobky z hliníka, okrem položiek 7601, 7602 a ex 7616; pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 7616 | Hliníkové výrobky iné ako gáza, tkaniny, grily, siete, pletivo, vystužovacie materály a podobné výrobky (vrátane bežiacich pásov) z hliníkového drôtu a mriežkového hliníkového kovu | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak možu sa použiť výrobky ako gáza, tkaniny, grily, siete, pletivo, vystužovacie materály a podobné výrobky (vrátane bežiacich pásov) z hliníkového drôtu a mriežkového hliníkového kovuhodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 78 | Olovo a výrobky z olova, okrem položiek 7801 a 7802; pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

7801 | Surové olovo: | |

Rafinované olovo | Výroba z "bullion" (čistého, nerazeného) a "work" (surového) olova |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak odpad a zvyšky položky 7802 sa nesmie použiť. |

ex kapitola 79 | Zinok a výrobky zo zinku, okrem položiek 79017902; pre ktoré sú normy uvedené nižšie, norma pre položku 7901 je uvedená nižšie | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

7901 | Surový zinok | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak odpad a zvyšky položky 7902 sa nesmie použiť. |

ex kapitola 80 | Cín a výrobky z cínu, okrem položiek 8001, 8002 a 8007, norma pre položku 8001 je uvedená nižšie | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8001 | Surový cín | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak odpad a zvyšky položky 8002 sa nesmie použiť. |

ex kapitola 81 | Ostatné základné kovy; cermenty; výrobky z nich | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov zaradených v rámci tej istej položky ako daný výrobok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

8206 | Dva alebo niekoľko nástrojov položiek 8202 až 8205, zostavené do súprav na predaj v malom | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položky 8202 až 8205. Avšak nástroje položiek 8202 až 8205 je možné začleniť do súpravy za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 15 % ceny súpravy priamo zo závodu. |

8207 | Vymeniteľné nástroje na ručné náradie, tiež mechanicky poháňané, alebo na obrábacie stroje (napr. na lisovanie, razenie, dierovanie, rezanie vonkajších a vnútorných závitov, vŕtanie, vyvŕtavanie, preťahovanie, frézovanie, sústruženie alebo upevňovanie skrutiek), vrátane nástrojov na ťahanie alebo vytláčanie kovov a vŕtanie a sondáž pri zemných prácach | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8208 | Nože a rezacie čepele na stroje alebo mechanické nástroje | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8211 | Nože s hladkou alebo zúbkovanou čepeľou, (vrátane nožov na prerezávanie stromov), iné ako nože položky 8208 | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak čepele a rúčky nožov zo základných kovov sa môžu použiť. |

8214 | Iný nožiarsky tovar (napr. strojčeky na strihanie vlasov, mäsiarske alebo kuchynské sekáčiky, štiepacie sekery a obojručné sekáčiky, nože na papier); súpravy a náčinie na manikúru a pedikúru (vrátane pilníčkov na nechty) | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak rúčky zo základných kovov sa možu použiť. |

8215 | Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na krájanie masla, klieštiky na cukor a podobné kuchynské a jedálenské predmety | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak rúčky zo základných kovov sa možu použiť. |

ex 8306 | Sošky a iné ozdobné predmety, zo základných kovov | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak ostatné materiály, zaradené v rámci položky 8306, je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 84 | Jadrové reaktory, kotly, stroje a mechanické nástroje; ich častia súčasti, okrem tých ktoré spadajú do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek, pre ktoré sú normy uvedené nižšie: 8403, ex 8404, 8406 až 8409, 8412, 8415, 8418, 8425 až 8430, ex 8431, 8444 až 8477, ex 8448, 8452, 8456 až 8466, 8469 až 8472, 8480, ex 8483, 8484 až 8485 | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8403 a ex 8404 | Kotly na ústredné kúrenie, iné ako položky 8402, pomocné zariadenia pre kotly na centrálne kúrenie | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položky 8403 až 8404. Avšak materiály zaradené v rámci položky 8403 alebo 8404 je možné použiť za predpokladu, že ich celková hodnota neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

8406 | Turbíny na vodnú a inú paru | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8407 | Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8408 | Piestové vznetové motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou) | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8409 | Časti a súčasti vhodné na použitie prevažne alebo výhradne na motory položky 8407 alebo 8408 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8412 | Ostatné motory a pohony | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8415 | Klimatizačné stroje a prístroje, skladajúce sa z ventilátora so vstavaným motorom a zo strojov a prístrojov na zmenu teploty a vlhkosti, vrátane strojov a prístrojov, v ktorých nemôže byť vlhkosť regulovaná oddelene | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8418 | Chladničky, mraziace boxy a iné chladiace alebo mraziace, elektrické alebo iné; tepelné čerpadlá, iné ako klimatizačné stroje a prístroje položky 8415 | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodom |

8425 až 8428 | Zdvíhacie, manipulačné, nakladacie a vykladacie zariadenia | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8431 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8429 | Buldozéry, angledozéry, zrovnávače, stroje na planírovanie terénu, škrabače, mechanické lopaty, rýpadlá a lopatové nakladače, ubíjadlá a cestné valce, s vlastným pohonom | |

Cestné valce | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8431 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8430 | Ostatné stroje a zariadenia planírovacie, škrabacie, hĺbiace, utĺkacie, zhutňovacie, stroje na ťažbu alebo vŕtanie zeme, rúd a nerastov; baranidlá a vyťahovače pilót; snehové pluhy a snehové frézy | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8431 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8431 | Časti a súčasti pre cestné valce | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8444 až 8447 | Stroje týchto položiek na použitie v textilnom priemysle | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8448 | Pomocné strojové zariadenia na stroje položiek 8444 až 8445 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8452 | Šijacie stroje s výnimkou strojov na väzbu a zošívanie kníh položky 8440; nábytok, podstavce a kryty zvlášť upravené na šijacie stroje; ihly do šijacích strojov | |

Šijacie stroje | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu použitých pri kompletovaní hlavy (bez motora) neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodomkde napínač vlákna, ihlový a cikcakový mechanizmus sú z materiálov s pôvodom |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8456 až 8466 | Nástroje a stroje a ich časti a doplnky položiek 8456 až 8466 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8469 až 8470 8471 8472 | Kancelárske stroje (písacie stroje, kalkulačky, stroje na automatické spracovanie údajov, účtovacie stroje, frankovacie stroje, stroje na lístky) | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8480 | Formovacie rámy pre zlievárne kovov; formovacie základne; modely na formy, formy na kovy (iné ako ingotové formy), karbidy kovov, sklo, nerastné materiály, kaučuk alebo plasty | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8483 | Prevodové hriadele | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8484 | Tesnenia a podobné spojenia z kovových platní kombinovaných s iným materiálom alebo s dvoma alebo troma alebo viacerými vrstvami z kovu; súbory a zostavy tesnení a podobných spojení spojení rôzneho zloženia balené vo vrecúškach, obálkach alebo podobných obaloch; mechanické upchávky | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8485 | Časti a súčasti strojov a prístrojov neobsahujúce elektrické svorky, izolácie, cievky, kontakty alebo iné elektrické prvky, ktoré nie sú v tejto kapitole inde špecifikované alebo zahrnuté | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 85 | Elektrické stroje, prístroje a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu, zvuku; časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom; okrem tých výrobkov, spadajúcich do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek, pre ktoré sú pravidlá uvedené nižšie: 8501, 8502, ex 8504, ex 8517, ex 8518, 8519 až 8529, 8535 až 8537, 8542, 8544 až 8548 | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8501 | Elektrické motory a generátory (okrem generátorových agregátov) | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8503 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8502 | Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory) | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8501 alebo 8503 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8504 | Elektrické transfomátory, statické meniče (napr. usmerňovače) a induktory | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8517 | Videotelefóny | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodom |

ex 8518 | Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež vstavané; slúchadla všetkých druhov a kombinované rečnícke súpravy; elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; súpravy elektrických zosilňovačov zvuku: | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodom |

8519 | Gramofóny (tiež prenosné), kazetové prehrávače a iné zvukové reprodukčné prístroje, bez zariadenia na záznam zvuku | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodom |

8520 | Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku, tiež s reprodukčným zariadením | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodom |

8521 | Videofonické prístroje na záznam a reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8522 | Časti a súčasti a príslušenstvo vhodné na použitie výhradne alebo hlavne s prístrojmi položiek 8519 až 8521 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8523 | Hotové nenahraté médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam, okrem výrobkov kapitoly 37 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8524 | Gramofónové platne, magnetické pásky a iné nahraté médiá na záznam zvuku alebo na podobné záznamy, vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu platní, ale okrem výrobkov kapitoly 37: | |

Matrice a galvanické články na reprodukciu záznamu | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8523 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8525 | Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež s prijímacím zariadením alebo so zariadením na záznam alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery; stabilné videokamery a ostatné videokamery | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8529 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodom |

8526 | Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8529 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodom |

8527 | Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu alebo rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež kombinované v jednej skrini s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8529 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodom |

8528 | Televízne prijímače, tiež so vstavanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu; videomonitory a videoprojektory | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8529 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodom |

8529 | Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje položiek 8525 až 8528 | |

Vhodné výlučne alebo hlavne na videozáznamy alebo pri reprodukčných prístrojoch | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodom |

8535 a 8536 | Elektrické prístroje na vypínanie alebo na ochranu elektrických obvodov alebo na ich spájanie do elektrických obvodov | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky položky 8538 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8537 | Rozvádzače, rozvodové panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne vybavené jedným alebo viacerými zariadeniami položiek 8535 alebo 8536, na elektrické riadenie alebo na rozvod elektrického prúdu vrátane zabudovaných nástrojov a prístrojov kapitoly 90 a číslicové riadiace zariadenia, okrem spínacích prístrojov a zariadení položky 8517 | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8538 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8542 | Elektronické integrované obvody a mikrozostavy | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položiek 8541 alebo 8542 spoločne použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8544 | Izolované (tiež s lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) drôty a káble (vrátane koaxiálnych) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo opláštených vlákien, tiež s pripevnenými elektrickými vodičmi alebo prípojkami | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8545 | Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo z iného uhlíku, tiež spojené s kovom používaným na elekrické účely | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8546 | Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8547 | Izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje a zariadenia, vyrobené úplne z izolačných materiálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými súčasťami (napr. s objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pripevňovanie, okrem izolátorov položky 8546; elektrické rozvodné rúrky a ich spojky zo základneho kovu, s vnútorným izolačným materiálom | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8548 | Elektrické časti a súčasti strojov a prístrojov, neuvedené ani nezahrnuté inde v tejto kapitole | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Nepoužiťeľné galvanické články a batérie | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8601 až 8607 | Železničné a električkové lokomotívy; vozový park a jeho časti a súčasti | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8608 | Koľajový zvrškový upevňovací materiál; mechanické (vrátane elektromechanických) prístroje návesné, bezpečnostné, kontrolné, ovládacie na železničnú alebo inú koľajovú dopravu, na dopravu cestnú alebo riečnu, na parkoviská, na prístavné a letiskové zariadenia; ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8609 | Kontajnery (vrátane kontajnerov na prepravu tekutín) zvlášť konštruované a vybavené na jeden alebo viac druhov dopravy | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 87 | Vozidlá iné ako koľajové, ich časti a súčasti; okrem tých vozidiel spadajúcich do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek: 8709 až 8711, ex 8712, 8715 a 8716 pre ktoré sú pravidlá uvedené nižšie | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8709 | Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho zariadenia a zariadenia na prenášanie, typy používané v továrňach, skladoch, prístavoch alebo na letiskách na prepravu na krátke vzdialenosti; malé ťahače používané na železničných staniciach, ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8710 | Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené zbraňami; ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8711 | Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom; prívesné vozíky | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8712 | Bicykle bez guličkových ložísk | Výroba z materiálov nezaradených do položky 8714 |

8715 | Detské vozíky a ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8716 | Prívesy a návesy; ostatné vozidlá bez mechanického pohonu; ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8803 | Časti výrobkov položiek 8801 alebo 8802 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 8803 neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8804 | Padáky (vrátane riaditeľných padákov a paraglidingy) a rotujúce padáky; ich časti a príslušenstvá: | |

Rotorové padáky | Výroba z materiálov ľubovoľnej položky, vrátane ostatných materiálov položky 8804 |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 8804 neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8805 | Letecké katapulty; palubné lapače a podobné prístroje a zariadenia; pozemné prístroje pre letecký výcvik; ich časti a súčasti | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 8805 neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

kapitola 89 | Lode, člny a plávajúce konštrukcie | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak trupy lodí položky 8906 nemožno použiť. |

ex kapitola 90 | Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, na presnosť, lekárske alebo chirurgické; ich časti a súčasti, okrem tých prístrojov spadajúcich do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek, pre ktoré sú pravidlá uvedené nižšie: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 až 9017, ex 9018 a 9024 až 9033 | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

9001 | Optické vlákna a zväzky optických vlákien; káble optických vlákien, iné ako zaradené do položky 8544; polarizačný materiál v tvare listov alebo dosiek; šošovky (tiež kontaktné), hranoly, zrkadlá a iné optické články z akékokoľvek materiálu, nezasadené, iné ako z opticky neopracovaného skla | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9002 | Šošovky, hranoly, zrkadlá a iné optické články z akéhokoľvek materiálu, iné ako z opticky neopracovaného skla | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9004 | Okuliare, ochranné a podobné, korekčné alebo ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 9005 | Binokulárne i monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, ich podstavce a rámy, okrem astronomických refrakčných teleskopov a ich podstavcov | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodom |

ex 9006 | Fotografické prístroje (iné ako kinematografické); prístroje a žiarovky na bleskové svetlo iné ako žiarovky na bleskové svetlo s výbojkou tzv. elektronické blesky) | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodom |

9007 | Kinematografické kamery a premietacie prístroje, tiež so vstavanými prístrojmi na záznam a reprodukciu zvuku | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodom |

9011 | Združené optické mikroskopy, vrátane mikroskopov na mikrofotografiu, mikrokinematografiu alebo mikroprojekciu | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodom |

ex 9014 | Ostatné navigačné prístroje a zariadenia | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9015 | Geodetické (vrátane fotogrametrických zememeračských), hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne prístroje a zariadenia, okrem kompasov; diaľkomery | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9016 | Váhy s citlivosťou 5 cg alebo väčšou, tiež so závažiami | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9017 | Kresliace, rysovacie alebo počítacie prístroje (napr. kresliace stroje, pantografy, uhlomery, rysovadlá, logaritmické pravítka a počítacie kotúče); ručné dĺžkové meradlá (napr. metre, meracie pásma, mikrometre, posuvné meradlá a kalibre), v tejto kapitole inde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 9018 | Zubolekárske stoličky s prístrojmi alebo pľuvadlami | Výroba z materiálov ľubovoľnej položky, vrátane ostatných materiálov položky 9018 |

9024 | Stroje a prístroje na skúšanie tvrdosti, pevnosti v ťahu, stlačiteľnosti, či elasticity alebo iných mechanických vlastností materiálov (napr. kovov, dreva, textilu, papiera, plastov) | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9025 | Hydrometre a podobné plávajúce prístroje, teplomery, žiaromery, barometre, vlhkomery a psychometre, tiež registračné i navzájom kombinované | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9026 | Prístroje a nástroje na meranie alebo na kontrolu prietokov, hladiny, tlaku alebo iných premenných charakteristík kvapalín alebo plynov (napr. prietokomery, hladinomery, manometre, merače tepla), okrem prístrojov a nástrojov položiek 9014, 9015, 9028 alebo 9032 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9027 | Prístroje, zariadenia a nástroje na fyzikálne alebo chemické rozbory (napr. polarimetre, refraktometre, spektrometre, analýzatory plynov alebo dymu); prístroje a nástroje na určovanie viskozity, pórovitosti, rozťažnosti, povrchového napätia alebo podobné prístroje a nástroje na kalorimetrické, akustické alebo fotometrické merania alebo kontrolu metriky vrátane expozimetrov); mikrotómy | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9028 | Merače dodávky a výroby plynov, kvapalín a elektrickej energie, vrátane meračov na ich kalibrovanie | |

Časti a príslušenstvo | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodom |

9029 | Otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre, merače ubehnutej dráhy, krokomery a podobne, rýchlomery a tachometre, okrem patriacich do položky 9014 alebo 9015; stroboskopy | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9030 | Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné prístroje a nástroje na meranie alebo kontrolu elektrických veličín, okrem meračov pložky 9028; prístroje a nástroje na meranie a zisťovanie žiarenia alfa, beta, gama, röntgenového, kozmického alebo iného ionizujúceho žiarenia | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9031 | Meracie alebo kontrolné prístroje, nástroje a stroje, inde neuvedené ani nezahrnuté v tejto kapitole; projektory na kontrolu profilov | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9032 | Automatické regulačné alebo riadiace prístroje alebo nástroje | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9033 | Časti, súčasti a príslušenstvo (inde v tejto kapitole neuvedené ani nezahrnuté) na stroje, nástroje a prístroje kapitoly 90 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 91 | Hodiny, hodinky a ich časti, okrem tých výrobkov spadajúcich do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek 9105, 9109 až 9013, pre ktoré sú pravidlá uvedené nižšie | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9105 | Ostatné hodiny | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodom |

9109 | Hodinové stroje, úplné a zmontované | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých materiálov bez pôvodu neprevýši hodnotu použitých materiálov s pôvodom |

9110 | Úplné hodinové alebo hodinkové strojčeky, nezmontované alebo čiastočne zmontované (súpravy); neúplné hodinové alebo hodinkové strojčeky zmontované; nedohotovené hodinové alebo hodinkové strojčeky | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené položky 9114 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

9111 | Puzdrá hodiniek a ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

9112 | Puzdrá hodín a puzdrá podobného typu na ostatné výrobky tejto kapitoly a ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

9113 | Hodinkové remienky, pásky, náramky a ich časti a súčasti | |

Zo základných kovov, plátované zlatom alebo striebrom | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

kapitola 92 | Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

kapitola 93 | Zbrane a strelivo; ich súčasti a príslušenstvo | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9405 | Svietidlá (vrátane svetlometov a bodových svetiel) a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté, svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky s pevným osvetľovacím zdrojom a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9406 | Montované stavby | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9503 | Ostatné hračky; zmenšené modely, podobné modely na hranie; tiež mechanické, skladačky všetkých druhov | Výroba: v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobokza predpokladu, že hodnota všetkých použitých materialov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 9506 | Hotové hlavy golfových palíc | Výroba z hrubo tvarovaných blokov |

ex 9601 a ex 9602 | Výrobky zo zvieracích, rastlinných alebo z nerastných rezbárskych materiálov | Výroba z "opracovaných" rezbárskych materiálov tejto istej položky |

ex 9603 | Metly a kefy (okrem metiel a kief z prútikov), ručné mechanické metly bez motora; maliarske valčeky, stierky a mopy | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9605 | Cestovné súpravy na osobnú toaletu, súpravy na šitie alebo čistenie obuvi alebo odevov | Každý druh tovaru musí spĺňať normu, ktorá sa uplatní, ak výrobok nie je zaradený v súprave. Aj nebyť s pôvodom výrobky sa môžu zaradiť, ak ich celková hodnota neprevýši 15 % ceny súpravy priamo zo závodu. |

9606 | Gombíky, stláčacie gombíky, formy na gombíky a ostatné časti a súčasti gombíkov alebo stláčacích gombíkov; gombíkové polotovary | Výroba: v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobokza predpokladu, že hodnota všetkých použitých materialov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9608 | Guľôčkové perá; opisovače, značkovače a ostatné zvýrazňovače; plniace perá, rysovacie perá a iné perá; rydlá na rozmnožovače; patentné ceruzky; rúčky na pero, rúčky na ceruzky a podobné výrobky; časti a súčasti týchto výrobkov (vrátane krytov a príchytiek), okrem položky 9609 | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak použité pierka a hroty a ostatné materiály môžu byť zaradené v rámci tej istej položky a môžu sa použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9612 | Pásky do písacích strojov a podobné farbiace pásky napustené tlačiarenskou čerňou alebo inak pripravené na zanechanie odtlačkov, tiež na cievkach alebo v kazetách; farbiace podušky aj napustené, tiež v škatuľkách | Výroba: v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobokza predpokladu, že hodnota všetkých použitých materialov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 9614 | Fajky a cigarové orezávače | Výroba z hrubo tvarovaných blokov |

"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

"

PRÍLOHA 17

FORMULÁR A OSVEDČENIA O PÔVODE

1. Formulár A osvedčenia o pôvode musí byť v súlade so vzorom uvedeným v tejto prílohe. Použitie anglického alebo francúzskeho jazyka v poznámkach na druhej strane potvrdenia nie je povinné. Potvrdenia sa vystavujú v anglickom alebo vo francúzskom jazyku. Ak sa položky vypisujú rukou, musia sa vyplniť atramentom a veľkým tlačeným písmom.

2. Každé vyhlásenie má rozmery 210 × 297 mm; povoľuje sa tolerancia v dĺžke do plus 5 mm alebo mínus 8 mm. Použije sa biely listový papier, typizovaný, neobsahujúci drevovinu, s váhou nie menšou ako 25 g/m2. Na zadnej strane papiera je vytlačený zelený gilošový vzor, pomocou ktorého sa dá aj voľným okom rozoznať falzifikát.

Ak existuje niekoľko kópií vyhlásenia, len originál (vrchná kópia) je na zadnej strane označený zeleným gilošovým vzorom.

3. Každé vyhlásenie je označené poradovým číslom, vytlačeným alebo iným identifikovateľným spôsobom.

4. Vyhlásenia, ktorých vzor je uvedený v tejto prílohe, je dovolené používať od 1. januára 1996, kým rehlásenia vystavené podľa predchádzajúceho vzoru z roku 1992 sa môžu predkladať do 31. decembra 1997.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

"

PRÍLOHA 18

Fakturačné vyhlásenie

Fakturačné vahlásenie, text ktorého je uvedený v nasledujúcom texte, musí byť vystavený v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou však nie je potrebné znova uvádzať.

Francúzska verzia

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … [1]) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … [2]au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne.

Anglická verzia

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … [3]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin [4]according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community.

(miesto a dátum) [5]

(podpis vývozcu; okrem toho je potrebné zreteľne uviesť aj meno osoby, ktorá vyhlásenie podpísala) [6]

"

[1] Ak schválený vývozca vystaví vyhlásenie o tovare v súlade s článkom 90a, musí sa na tomto mieste uviesť aj číslo jeho oprávnenia. Ak vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, slová v zátvorke sa vynechajú alebo sa miesto ponechá nevyplnené.

[2] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie vzťahuje, v celosti alebo z časti, na výrobky majúce pôvod v Ceute a Mellile, vývozca ich musí na doklade, na ktorom je vyhlásenie uvedené jasne vyznačiť a označiť symbolom "CM".

[3] Ak schválený vývozca vystaví vyhlásenie o tovare v súlade s článkom 90a, musí sa na tomto mieste uviesť aj číslo jeho oprávnenia. Ak vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, slová v zátvorke sa vynechajú alebo sa miesto ponechá nevyplnené.

[4] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie vzťahuje, v celosti alebo z časti, na výrobky majúce pôvod v Ceute a Mellile, vývozca ich musí na doklade, na ktorom je vyhlásenie uvedené jasne vyznačiť a označiť symbolom "CM".

[5] Tieto údaje sa môžu vynechať, ak sú uvedené na samotnom doklade.

[6] Pozri článok 117 (5). V prípadoch, kde sa nevyžaduje podpis vývozcu, táto výnimka sa vzťahuje aj na meno osoby, ktorá vyhlásenie podpísala.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

"

Príloha 19

ZOZNAM SPRACOVANIA A PREPRACOVANIA MATERIÁLOV BEZ PÔVODU S CIEĽOM ZÍSKANIA STATUSU PÔVODU PRE FINÁLNE VÝROBKY

(Územia Západného brehu a pásmo Gazy)

Položka | Opis tovaru | Spracovanie a prepracovanie surovín bez pôvodu, ktorým bol udelený štatút pôvodu |

(1) | (2) | (3) |

0201 | Mäso hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem mäsa hovädzích zvierat, mrazeného položky 0202 |

0202 | Mäso hovädzích zvierat, mrazené | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem mäsa hovädzích zvierat, čerstvého alebo chladeného položky 0201 |

0206 | Jedlé droby hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem trupov položiek 0201 až 0205 |

0210 | Mäso a jedlé droby z mäsa, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z jedlých drobov | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem mäsa a drobov položiek 0201 až 0206 a 0208 a pečene z hydiny položky 0207 |

0302 až 0305 | Ryby, iné ako živé | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny v kapitole 3 musia byť s pôvodom |

0402, 0404 ex 0405 0406 | Mliečne výrobky, okrem mliečnych nátierok, s obsahom tuku väčším ako 39 % hmotnosti, ale menším ako 75 % | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem mlieka a smotany položiek 0401 alebo 0402 |

0403 | Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie alebo kakao | Výroba, v ktorej: všetky suroviny použité v kapitole 4 sú s pôvodomakékoľvek ovocné šťavy položky 2009 (okrem ananásovej, citrusovej alebo garpefruitovej) musia mať pôvodhodnota surovín použitých v kapitole 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

0408 | Vtáčie vajcia, bez škrupín a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované mrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem vtáčích vajec položky 0407 |

ex 0502 | Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy | Čistenie, dezinfekcia, triedenie a narovnávanie štetín a chlpov |

ex 0506 | Kosti a rohové kosti, nespracované | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny v kapitole 2 musia byť s pôvodom |

0710 až 0713 | Jedlá zelenina, mrazená alebo sušená, dočasne konzervovaná, okrem položky ex 0710 až 0711, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetka použitá zelenina musí byť s pôvodom |

ex 0710 | Sladká kukurica (nevarená alebo varená na pare alebo vo vode), mrazená | Výroba z čerstvej alebo chladenej sladkej kukurice |

ex 0711 | Sladká kukurica, dočasne konzervovaná | Výroba z čerstvej alebo chladenej sladkej kukurice |

0811 | Ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá: | |

Obsahujúce pridaný cukor | Výroba, v ktorej hodnota akýchkoľvek použitých surovín v kapitole 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetko použité ovocie musí byť s pôvodom |

0812 | Ovocie a orechy, dočasne konzervovaném (napr. oxidom siričitým, v slanom náleve, v sírnej vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu | Výroba, v ktorej všetko ovocie alebo orechy musia byť s pôvodom |

0813 | Ovocie, sušené, iné ako položiek 0801 až 0806; zmesi orechov alebo sušeného ovocia tejto kapitoly | Výroba, v ktorej všetko ovocie alebo orechy musia byť s pôvodom |

0814 | Šupy citrusového ovocia alebo melónov (vrátane vodových melónov), čerstvé, mrazené, sušené alebo dočasne konzervované v slanom náleve, v sírnej vode alebo v iných konzervačných roztokoch | Výroba, v ktorej všetko ovocie alebo orechy musia byť s pôvodom |

ex kapitola 11 | Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok; okrem položky ex 1106, pre ktorú sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité obilniny, jedlá zelenina, korene a hľuzy položky 0714 alebo ovocie musia byť s pôvodom |

ex 1106 | Múka hladká, múka hrubá a prášok zo suchých strukovín položky 0713 | Sušenie a mletie strukovín položky 0708 |

1301 | Šelak; prírodné gumy, živice, glejoživice a prírodné olejoživice (napr. balzamy) | Výroba, v ktorej hodnota použitých surovín položky 1301 nesmie prevýšiť 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 1302 | Oleoživica vanilky | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú klasifikované v rámci položky inej ako samotný výrobok. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky môžu byť použité iba za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

1501 | Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iný ako položiek 0209 alebo 1503: | |

Tuk z kostí alebo zo zvyškov | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem položiek 0203 až 0206 alebo 0207 a kostí položky 0506 |

Ostatné | Výroba z mäsa a jedlých drobov zo svíň položky 0203 alebo 0206 alebo z mäsa a jedlých drobov z z hydiny položky 0207 |

1502 | Loj hovädzí, ovčí alebo kozí, iný ako položky 1503: | |

Loj z kostí a zo zvyškov | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem položiek 0201 až 0202 alebo 0204 alebo 0206 alebo kostí položky 0506 |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny v kapitole 2 musia byť s pôvodom |

1504 | Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky neupravené | |

Tuhé frakcie | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem vrátane ostatných surovín položky 1504 |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité živočíšne suroviny kapitoly 2 a 3 musia byť s pôvodom |

ex 1505 | Rafinovaný lanolín | Výroba z tuku zo surovej vlny položky 1505 |

1506 | Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, reesterifikované, tiež rafinované, ale chemicky neupravené: | |

Tuhé frakcie | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky vrátane ostatných surovín položky 1506 |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny v kapitole 2 musia byť s pôvodom |

ex 1507 až 1515 | Usadené zeleninové oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené: | |

Tuhé frakcie, okrem jojobového oleja | Výroba z ostatných surovín položiek 1507 až 1515 |

Ostatné, okrem:tungového a oiticicového oleja, myrtového a japonského voskuOleje pre technické a priemyselné použitie, iné ako na výrobu potravín pre ľudskú konzumácu | Výroba, v ktorej všetky použité zeleninové suroviny musia byť s pôvodom |

ex 1516 | Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, reesterifikované, tiež rafinované, ale inak chemicky neupravené: | Výroba, v ktorej všetky použité zeleninové a živočíšne suroviny musia byť s pôvodom |

1517 | Jedlé tekuté zmesi zo zeleninových olejov položiek 1507 až 1515 | Výroba, v ktorej všetky použité zeleninové suroviny musia byť s pôvodom |

1601 | Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo krvi; potravinové výrobky na základe týchto výrobkov | Výroba zo zvierat kapitoly 1 |

1602 | Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv | Výroba zo zvierat kapitoly 1 |

1603 | Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo z iných vodných bezstavovcov | Výroba zo zvierat kapitoly 1. Avšak všetky použité ryby, kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce musia byť s pôvodom. |

1604 | Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a kaviárové náhradky z rybacích ikier | Výroba, v ktorej všetky použité ryby a rybacie ikry musia byť s pôvodom |

1605 | Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované | Výroba, v ktorej všetky použité kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce musia byť s pôvodom |

ex 1701 | Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave, s pridanými aromatickými prípravkami alebo prifarbené | Výroba, v ktorej hodnota akýchkoľvek použitých surovín kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

1702 | Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej sacharózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané dochucujúce látky alebo farbivá; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel: | |

Chemicky čistá sacharóza a fruktóza | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 1702 |

Ostatné cukry v tuhej forme, ochutené a prifarbené | Výroba, v ktorej hodnota akýchkoľvek použitých surovín kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny musia byť s pôvodom |

ex 1703 | Melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru, s pridanými aromatickými prípravkami a prifarbené | Výroba, v ktorej hodnota akýchkoľvek použitých surovín kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

1704 | Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako daný výrobok, za predpokladu, že hodnota akýchkoľvek surovín kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

1806 | Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako daný výrobok, za predpokladu, že hodnota akýchkoľvek surovín kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

1901 | Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky hrubej a hladkej, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404 neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté | |

Sladový výťažok | Výroba z obilnín kapitoly 10 |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka výrobku, za predpokladu, že hodnota akejkoľvek suroviny neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

1902 | Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený | Výroba, v ktorej všetky použité obilniny (okrem tvrdej pšenice), mäso, droby, ryby, kôrovce alebo mäkkýše musia byť s pôvodom |

1903 | Tapioka a jej náhradky zo škroba, vo forme vločiek, zŕn, perličiek a v podobných formách | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem zemiakového škrobu položky 1108 |

1904 | Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných výrobokov (napr. pražené kukuričné vločky — corn flakes); obilie (iné ako kukurica) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky), predvarené alebo inak pripravené, inde neuvedené ani nezahrnuté | |

Neobsahujúce kakao | Výroba, v ktorej: všetky použité obilniny (okrem Zea miys indurala)a tvrdej pšenice musia mať pôvod ahodnota akejkoľvek suroviny kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Obsahujúce kakao | Výroba zo surovín nezaradených v rámci položky 1806 za predpokladu, že hodnota akejkoľvek suroviny kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

1905 | Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao, hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky, ryžové cesto a podobné výrobky | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem surovín kapitoly 11 |

2001 | Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej: | Výroba, v ktorej všetko použité ovocie, orechy a zelenina musia byť s pôvodom |

2002 | Paradajky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej | Výroba, v ktorej všetky použité paradajky musia byť s pôvodom |

2003 | Huby a hľuzovky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej | Výroba, v ktorej všetky použité huby a hľuzovky musia byť s pôvodom |

2004 až 2005 | Ostatná zelenina pripravené alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, tiež mrazená, iná ako výrobky položky 2006 | Výroba, v ktorej všetka použitá zelenina musí byť s pôvodom |

2006 | Ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním) | Výroba, v ktorej hodnota akejkoľvek použitej suroviny kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Zelenina konzervovaná cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním) | Výroba, v ktorej všetka použitá zelenina musí byť s pôvodom |

2007 | Džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty, pripravené varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá | Výroba, v ktorej hodnota akýkoľvek použitých surovín kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

2008 | Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo alkohol, inde neuvedené ani nezahrnuté: | |

Ovocie a orechy varené inak ako v pare alebo vo vriacej vode, neobsahujúce cukor, mrazené | Výroba, v ktorej všetky použité druhy ovocia a orechov musia byť s pôvodom |

Orechy, bez pridaného cukru alebo alkoholu | Výroba, v ktorej hodnota orechov a olejových semien s pôvodom položiek 0801, 0802 a 1202 až 1207 neprevýši 60 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak ak hodnota surovín kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku zo závodu. |

ex 2009 | Ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu), neskvasené a bez pridaného alkoholu, tiež s pridaným cukrom alebo iným sladidlom | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku, ak hodnota surovín kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 2101 | Pražená čakanka a extrakty, výťažky a koncentráty z nej | Výroba, v ktorej všetka použitá čakanka musí byť s pôvodom |

ex 2103 | Pripravená horčica | Výroba z horčičnej múčky |

2104 | Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky | |

Polievky a bujóny a prípravky na ne | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem pripravenej alebo konzervovanej zelelniny položky 2002 až 2005 |

Homogenizované zložené potravinové prípravky | Uplatní sa norma pre položku, v ktorej je výrobok klasifikovaný ako celok |

ex 2105 | Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce čokoládu | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku, za predpokladu, že hodnota akýchkoľvek surovín kapitoly 18 neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 2106 | Cukrové sirupy, ochutené a prifarbované | Výroba, v ktorej hodnota akýchkoľvek materiálov kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku zo závodu |

ex 2106 | Zložené alkoholické prípravky, iné ako založené na vonných látkach, druhov používaných na výrobu nápojov | Výroba z látok ľubovoľnej položky okrem hrozna a ľubovoľnej suroviny pochádzajúcej z hrozna |

2201 | Vody vrátane prírodných vôd alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody, neobsahujúce pridaný cukor a ostatné sladidlá alebo aromatické látky; ľad a sneh | Výroba, v ktorej všetka použitá voda musí byť s pôvodom |

2202 | Vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor a ostatné sladidlá alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009 | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku za predpokladu, že hodnota akýchkoľvek surovín položky 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu a akékoľvek použité šťavy (okrem ananásovej, citrusovej alebo grapefruitovej) musia mať pôvod |

ex 2204 | Víno z čerstvého hrozna, vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt s pridaným alkoholom | Výroba z hroznového muštu |

ex 2205 ex 2207 ex 2208 a ex 2209 | Nasledujúce výrobky, obsahujúce hrozno: Vermut a ostatné víno z čerstvého hrozna ochutené bylinkami alebo aromatickými prípravkamiEtylalkohol a ostatné destiláty, denaturované; liehoviny, likéry a ostatné alkoholické nápojeOcot | Výroba zo látok ľubovoľnej položky okrem hrozna a ľubovoľnej suroviny pochádzajúcej z hrozna |

ex 2208 | Whisky s objemovým alkohoholickým titrom menším ako 50 % vol. | Výroba, v ktorej hodnota ľubovoľnej obilniny na výrobu liehoviny neprevýši 15 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 2303 | Zvyšky z výroby škrobu z kukurice (okrem koncentrovaných máčaných likvorov) s obsahom proteínu počítaného na sušinu, prevyšujúceho 40 % hmotnosti | Výroba, v ktorej všetka použitá kukurica musí byť s pôvodom |

ex 2306 | Pokrutiny a iný pevný odpad vzniknutý extrahovaním olivového oleja, obsahujúci viac ako 3 % olivového oleja | Výroba, v ktorej všetky použité olivy musia byť s pôvodom |

2309 | Prípravky používané na kŕmenie zvierat | Výroba, v ktorej všetky použité obilniny, cukor alebo melasy, mäso alebo mlieko musia byť s pôvodom |

2402 | Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek | Výroba, v ktorej aspoň 70 % váhy použitého nespracovaného tabaku a tabakového odpadu položky 2401 musí byť s pôvodom |

ex 2403 | Tabak na fajčenie | Výroba, v ktorej aspoň 70 % váhy použitého nespracovaného tabaku a tabakového odpadu položky 2401 musí byť s pôvodom |

ex 2504 | Prírodný kryštalický grafit, s obohateným uhlíkovým obsahom, čistený a mletý | Obohatenie uhlíkového obsahu, čistenie a mletie hrubého kryštalického grafitu |

ex 2515 | Mramor, len rozrezaný pílou alebo inak na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového tvaru) s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm | Rezanie pílou alebo inak kamenňa s hrúbkou presahujúcou 25 cm |

ex 2516 | Žula, porfýr, čadič, pieskovec a iné kamene na výtvarné alebo stavebné účely, len rozrezaný pílou alebo inak na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového tvaru) s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm | Rezanie pílou alebo inak kamenňa s hrúbkou presahujúcou 25 cm |

ex 2518 | Kalcinovaný dolomit | Kalcinovanie nekalcinovaného dolomitu |

ex 2519 | Drvený prírodný uhličitan horečnaný (magnezit), v hermeticky uzatvorených nádobách a oxid magnézia, tiež čistý, iný ako tavená alebo spekaná (sinitrovaná magnézia) | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak prírodný uhličitan horečnaný (magnezit) môže byť použitý |

ex 2520 | Sadra špeciálne prípravená pre stomatológiu | Výroba, v ktorej hodnota ľubovoľnej suroviny 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 2524 | Prírodné azbestové vlákna | Výroba z azbestových koncentrátov |

ex 2525 | Sľudový prach | Mletie sľudy alebo sľudového odpadu |

ex 2530 | Hlinky, kalcinované a práškové | Kalcinácia a mletie hliniek |

ex 2707 | Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevyšuje nearomatické zložky, oleje podobné minerálnym olejom získaných destiláciou uhoľného dechtu pri vysokých teplotách, z ktorého viac ako 65 % objemu destiluje pri teplote až do 250 °C (vrátane zmesi petrolejového liehu a benzolu), na využitie pre energetiku alebo kúrenie | Procesy rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 2709 | Surové oleje získané z bitúmenových nerastov | Suchá destilácia bitúmenových nerastov |

2710 až 2712 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % alebo viac hmotnosti petrolejových olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov Zemné plyny a ostatné plynné uhľovodíky Vazelina; parafín, mikrokryštalický (ropný) vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne a podobné výrobky získané synteticky alebo iným spôsobom, tiež prifarbené | Procesy rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

2713 až 2715 | Petrolejový koks a petrolejový bitúmen a iné zvyšky z minerálnych olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov Prírodný bitúmen a asfalt; bitúmenové bridlice a dechtové piesky; asfalty a asfaltové horniny Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu, zemného dechtu alebo zo smoly zo zemného dechtu | Procesy rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 28 | Anorganické chemikálie; organické a anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo ich izotopov; okrem položiek ex 2811 a ex 2833, pre ktorých sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 2811 | Oxid sírový | Výroba z oxidu siričitého |

ex 2833 | Sírnik hlinitý | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých surovín neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 29 | Organické chemické výrobky; okrem položky ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 a 2934, pre ktoré je miesto uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 2901 | Acyklické uhľovodíky na použitie v energetike alebo na vykurovanie | Procesy rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 2902 | Cyklány a cyklény (iné ako azulény), benzén, toluén, xylény, na použitie v energetike a na vykurovanie | Proces rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 2905 | Nasýtené jednosýtne alkoholy tejto položky, etanol alebo glycerol | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 2905. Avšak nasýtené jednosýtne alkoholy tejto položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

2915 | Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky. Avšak hodnota všetkých použitých surovín položiek 2915 a 2916 nesmie prevýšiť 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 2932 | Vnútorné étery a ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky. Avšak hodnota všetkých použitých surovín položiek 2909 nesmie prevýšiť 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Cyklické acetály a vnútorné poloacetály a ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky |

2933 | Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým(-i) heteroatómom(-ami) | Výroba zo surovínľubovoľnej položky. Avšak hodnota všetkých použitých surovín položiek 2932 a 2933 nesmie prevýšiť 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

2934 | Nukleové kyseliny a ich soli; ostatné heterocyklické zlúčeniny | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky. Avšak hodnota všetkých použitých surovín položiek 2932, 2933 a 2934 nesmie prevýšiť 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 30 | Farmaceutické výrobky, okrem položiek 3002, 3003, 3004, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

3002 | Ľudská krv; živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo diagnostické účely; antiséra a iné krvné zložky a modifikované imunologické výrobky, tiež získané biotechnologickými procesmi; očkovacie látky, toxíny, kultúry mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podobné výrobky: | |

Výrobky pozostávajúce z dvoch alebo viacerých zložiek, spolu zmiešaných, na terapeutické alebo profylaktické účely alebo nezmiešané výrobky na tieto účely, v odmeraných dávkach alebo v tvaroch alebo balíčkoch pre malopredaj | Výroba z látok ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Ostatné: | |

Ľudská krv | Výroba z látok ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Živočíšna krv pripravená na terapeutické a profylaktické účely | Výroba z látok ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Krvné frakcie iné ako antiséra, hemoglobín a sérový globulín | Výroba z látok ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Hemoglobín, krvný globulín a sérové globulín | Výroba z látok ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Ostatné | Výroba z látok ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

3003 a 3004 | Lieky okrem tovaru položiek 3002, 3005 alebo 3006) | Výroba, v ktorej: hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu avšetky použité látky sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 31 | Hnojivá okrem položky ex 3105, pre ktorú sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3105 | Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo draslík; otatné hnojivá; výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo v balení s hrubou hmotnosťou neprevyšujúcou 10 kg, okrem: Dusičnan sodnýKyanamid vápenátýSíran draselnýSíran horečnato-draselný | Výroba, v ktorej: hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu avšetky použité látky sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 32 | Trieslovinové a farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty, okrem položiek 3201 a 3205, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za pred-pokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3201 | Taníny a ich soli, étery a ostatné deriváty | Výroba z tanínových extraktov zeleninového pôvodu |

3205 | Farebné laky; prípravky špecifikované v poznámke 3 tejto kapitoly založené na farebných lakoch | Výroba z látok z ľubovoľnej položky, okrem položiek 3203, 3204 a 3205. Avšak látky položky 3205 je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 33 | Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky; okrem položiek ex 3301, ex 3302 a ex 3306, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3301 | Silice (tiež s terpénom), vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobné, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpentické vedľajšie výroboky vznikajúce pre deterpentácii silíc; aromatické a vonné destiláty a vodné roztoky silíc | Výroba z látok z ľubovoľnej položky, vrátane látok inej "skupiny" tejto položky. Avšak látky tej istej "skupiny" je možné použiť, za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3302 | Alkoholové prípravky obsahujúce všetky aromatické činidlá charakterizujúce nápoj | Výroba z látok z ľubovoľnej položky, okrem hrozna a akejokoľvek látky odvodenej z hrozna |

ex 3306 | Vlákna používané na čistenie medzi zubami (dentálne nite) | Výroba z: prírodného vlákna nečesaného alebo inak spracova ného na pradeniechemických materiálov alebo textilnej drte alebomateriálov na výrobu papiera |

ex kapitola 34 | Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na báze sadry; Okrem položiek 3403 a 3404, pre ktorých pozícia je uvedená nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3403 | Mastiace prípravky obsahujúce minerálne oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov, za predpokladu, že predstavujú menej ako 70 % hmotnosti | Procesy rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3404 | Umelé vosky a pripravené vosky na báze parafínu, minerálnych voskov, voskov získaných z bitúmenových nerastov, parafínový gáč | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 35 | Albumoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy; okrem položiek 3505 a ex 3507, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za pred-pokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

3505 | Dextríny a ostatné modifikované škroby (napr. predželatínové alebo esterifikované škroby); gleje na báze škrobov alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov: | |

Škrobové estery a estery | Výroba z látok z ľubovoľnej položky, vrátane ostatných materiálov položky 3505 |

Ostatné | Výroba z látok z ľubovoľnej položky, okrem tých v položke 1108 |

ex 3507 | Pripravené enzýmy; inde nešpecifokavané alebo nezahrnuté | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

kapitola 36 | Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyrotechnické zliatiny; niektoré horľavé prípravky | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 37 | Fotografické a kinematografické výrobky; okrem položiek 3701, 3702 a 3704, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

3701 | Fotografické dosky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z iných materiálov ako papiera, kartónu, lepenky alebo textílií; ploché okamžité kopírovacie filmy, citlivé, neexponované, tiež v kazetách | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka 3702 |

3702 | Fotografické filmy vo zvitkoch, citlivé, neexponované, z iných materiálov ako papiera, kartónu, lepenky alebo textílií; okamžité kopírovacie filmy vo zvitkoch, citlivé, neexponované | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka 3701 a 3702 |

3704 | Fotografické dosky, filmy, papier, kartón a textílie, exponované, ale nevyvolané | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka 3701 až 3704 |

ex kapitola 38 | Rôzne chemické výrobky; okrem položiek ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 až 3814, 3818 až 3820, 3822, ex 3823 a 3824, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3801 | Koloidný grafit v olejovej suspenzii a semi-koloidný grafit; uhlíkaté pasty na ekektródy | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Grafit v tvare pást, ktoré sú zmesou viac ako 30 % hmotnosti grafitu s minerálnymi olejami | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok položky 3403 neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 3803 | Rafinovaný tallový olej | Výroba zo surového tallového oleja |

ex 3805 | Sulfátová terpentínová silica | Čistenie destiláciou alebo rafináciou surových sulfátových terpentínových živíc |

ex 3806 | Estery živíc | Výroba zo živičných kyselín |

ex 3807 | Drevná smola (drevný decht) | Destilácia drevného dechtu |

ex 3811 | Pripravené aditíva do mazacích olejov, obsahujúce petrolejové oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok položky 3811 neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

3808 až 3814, 3818 až 3820, 3822 a 3824 | Rôzne chemické výrobky: | |

Nasledujúce výrobky položky 3824:Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá na báze živicových výrobkovKyseliny naftenové; ich vo vode nerozpustné soli a ich esterySorbitol, iný ako položky 2905Ropné sulfonáty; s výnimkou alkalických kovov, amónia alebo etanolamínov; tiofenické sulfónované kyseliny z olejov, získaných z bitúmenových nerastovIónomeničeGety (pohlcovače plynov) pre vákuové trubiceAlkalický oxid železa na čistenie plynovVýluhy čpavku a použitý kysličník vytvárajúce sa pri čistení svietiplynuKyseliny sulfonaftenové, ich vo vode nerozpustné soli a esteryAmylalkohol a Dippelov olejZmesi solí majúcich rôzne aniónyPasty s glejovým základom, tiež na podlepenie papiera alebo textílií | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 3823 | Technické mastné alkoholy | Výroba z látok ľubovoľnej položky vrátane mastných kyselín položky 3823 |

ex 3901 až 3915 | Plasty v primárnych formách, odpady, úlomky a odrezky z plastu: | |

Z adičných polymerizačných výrobokov | Výroba, v ktorej: hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závoduhodnota všetkých použitých látok kapitoly 39 neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok kapitoly 39 neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

3916 až 3921 | Polovýrobky z plastov: | |

Ploché výrobky, nižšie len povrchovo opracované alebo narezané do foriem iných ako obdĺžnikových; ostatné výrobky, nižšie len povrchovo opracované | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok kapitoly 39 neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné: | |

Z adičných polymerizačných výrobokov | Výroba, v ktorej: hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závoduhodnota všetkých použitých látok kapitoly 39 neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok kapitoly 39 neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

3922 až 3926 | Výrobky z plastu | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 4001 | Laminované pláty krepovej gumy na topánky | Laminácia plátov z prírodnej gumy |

4005 | Zmesové kaučuky, nevulkanizované, v primárných formách alebo platniach, listoch alebo pásoch | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

4012 | Protektorované alebo použité pneumatiky z gumy; plné obruče alebo nízkotlakové plášte, vymeniteľné behúne, plášťa pneumatiky z gumy | Výroba z látok ľubovoľnej položky, okrem položiek 4011 alebo 4012 |

ex 4017 | Výrobky z tvrdej gumy | Výroba z tvrdej gumy |

ex 4102 | Surové kože ovčie a jahňacie, odchlpené | Odstránenie vlny z oviec a jahniat |

4104 až 4107 | Usne, odchlpené, iné ako usne patriace do položky 4108 alebo 4109 | Činenie predčinenej usne alebo výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku |

4109 | Lakované alebo lakované laminované usne; metalizované usne | Výroba z usne položiek 4104 až 4107 za predpokladu že jej hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 4302 | Vyčinené alebo upravené kožušiny, zošité | Výroba z nezošitých vyčinených a upravených kožušín |

pláty, kríže a podobné formy | Bielenie a farbenie, ďalej vystrihovanie a kompletovania neskompletovaných vyčinených alebo opracovaných koží |

ostatné | Výroba z nezošitých vyčinených a upravených kožušín |

4303 | Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z kožušín | Výroba z nezošitých vyčinených a upravených kožušín položky 4302 |

ex 4403 | Drevo nahrubo opracované | Výroba zo surového dreva, tiež odkôrnené alebo úplne opracované |

ex 4407 | Drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne, napriečne alebo lúpané, hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom, v hrúbke presahujúcej 6 mm | Hobľovanie, brúsenie alebo spájanie klinovým ozubom |

ex 4408 | Dýhy a listy na preglejky, spojené pozdĺžne, iné drevo rozrezané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom, v hrúbke nepresahujúcej 6 mm | Spájanie, brúsenie alebo spájanie klinovým ozubom |

ex 4409 | Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy), profilované (s perami, drážkované, žliabkované, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené a podobné) na jednej alebo na niekoľkých hranách alebo plochách, tiež hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom | Brúsenie alebo spájanie klinovým ozubom |

Rámovanie a tvarovanie do foriem | Rámovanie a tvarovanie do foriem |

ex 4410 až ex 4413 | Rámovanie a tvarovanie do foriem, vrátane lištovania a tvarovaných dosiek | Výroba z dosiek nenarezaných na veľkosť |

ex 4415 | Debny, debničky, klietky, bubny a podobné drevené obaly | Výroba z dúh, nižšie neopracovaných, iba spílených na dvoch hlavných povrchoch |

ex 4416 | Sudy, kade, škopky, korytá a iné debnárske výrobky a časti z dreva | Výroba z dúh, nižšie neopracovaných, iba spílených na dvoch hlavných povrchoch |

ex 4418 | Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak môžu sa použiť drevené dosky, šindle a lupky. |

Rámovanie a tvarovanie do foriem | Rámovanie a tvarovanie do foriem |

ex 4421 | Zápalky, drevené kliny a kolíky na topánky | Výroba z dreva ľubovoľnej položky okrem ťahaného dreva položky 4409 |

4503 | Výrobky z prírodného korku | Výroba z korku položky 4501 |

ex 4811 | Papier a lepenka, v rolkách, pásoch, štvorcoch | Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47 |

4816 | Karbónový papier, samokopírovací papier a iné kopírovacie papiere (iné ako v položke 4809), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice z papiera, tiež v škatuliach | Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47 |

4817 | Obálky, aerogramy, neilustrované poštové karty a lepenky; škatule, tašky, korešpodenčné lístky z papiera, kartónu alebo náprsné tašky a písacie súpravy obsahujúce potreby na korešpodenciu, z papiera, kartónu alebo lepenky | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 4818 | Toaletný papier | Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47 |

ex 4819 | Škatule, debny, vrecia, vrecká a iné obaly, z papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 4820 | Písacie podložky | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 4823 | Ostatné papiere a lepenky, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, narezané do veľkosti alebo tvaru | Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47 |

4909 | Tlačené alebo ilustrované pohľadnice; tlačené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, prípadne tiež s obálkami alebo ozdobami | Výroba z materiálov nezaradených do položiek 4909 alebo 4911 |

4910 | Kalendáre všetkých druhov, tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov: | |

kalendáre "pokračujúceho" typu alebo kalendáre s vymeniteľnými blokmi na inom základe ako papier alebo lepenka | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba z materiálov nezaradených do položiek 4909 alebo 4911 |

ex 5003 | Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie priadzového odpadua trhaného materiálu), mykaný a česaný | Mykanie a česanie hodvábneho odpadu |

5501 až 5507 | Umelé staplové vlákna | Výroba z chemických látok alebo textilnej buničiny |

ex kapitola 50 až 55 | Priadza, syntetický monofil, nite | Výroba z: prírodného vlákna nemykaného ani nečesaného, ani inak nespracovaného na pradeniechemických materiálov alebo textilnej buničinymateriálov na výrobu papiera |

ex kapitola 50 až 55 | Tkaniny: | |

Kaučukové vlákno určené na zapracovanie | Výroba z jednoduchej priadze |

Ostatné | Výroba z: kokosového vláknaprírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny alebopapieraalebo potlačovanie kombinované s aspoň jedným alebo dvomi prípravnými prácami (ako čistenie, bielenie, mercerovanie, tepelná stabilizácia, narovnávanie, kalandrovanie, úprava proti zrazeniu, konečná úprava, dekatovanie, impregnovanie, scelovanie a prečesávanie), pri ktorých hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevýši 47,5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 56 | Vata, plsť a netkané textilíe; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich, okrem položiek 5602, 5604, 5605 a 5606, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba z: kokosového vláknaprírodného vláknachemických materiálov a textilnej buničiny alebopapiera |

5602 | Plsť, tiež impregnovaná, potiahnutá alebo laminovaná: | |

Vpichovaná plsť | Výroba z: prírodného vláknachemických materiálov a textilnej buničiny aleboAvšak polypropylénové vlákno položky 5402polypropylénové vlákno položiek 5503 až 5506alebopolypropylénové vlákno položky 5501,ktorých dĺžková hmotnosť vo všetkých druhoch jednoduchého vlákna je menšia ako 9 decitexov a za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien vyrobených z kazeínuchemických materiálov a textilnej buničiny |

5604 | Kaučukové a kordové nite pokryté textilom; textilné priadze a pásiky a podobné tvary položiek 5404 a 5405, impregnované, vrstvené, povlečené alebo oplášťované kaučukom alebo plastami | |

Kaučukové alebo korkové nite, pokryté textilom | Výroba z kaučukového vlákna alebo kablovanej priadze |

Ostatné | Výroba z: prírodného vlákna nemykaného a nečesaného alebo inak nespracovaného na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny aleboz materiálov na výrobu papiera |

5605 | Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza alebo ako pásik alebo podobný tvar položky 5404 alebo 5405, kombinovaná s kovom vo forme vlákna, pásika alebo prášku, alebo pokrytá kovom | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny aleboz materiálov na výrobu papiera |

5606 | Opradená niť, pásiky a podobné tvary položiek 5404 alebo 5405, opradené (iné ako položky 5605 a iné ako opradené priadze z konského vlásia), ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze); slučková pletená priadza | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani ne česaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny aleboz materiálov na výrobu papiera |

kapitola 57 | Koberce a iné textilné krytiny: | |

Z vpichovanej plste | Výroba z: prírodného vláknachemických materiálov a textilnej buničinyAvšak: polypropylénové vlákno položky 5402polypropylénové vlákno položiek 5503 až 5506alebopolypropylénové vlákno položky 5501,ktorých dĺžková hmotnosť vo všetkých druhoch jednoduchého vlákna je menšia ako 9 decitexov a za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Z ostanej plste | Výroba z: prírodného vlákna nemykaného a nečesaného alebo inak nespracovaného na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny |

Ostatné | Výroba z: kokosového vláknasyntetického alebo umelého vláknaz prírodného vlákna aleboumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradenie |

ex kapitola 58 | Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky; okrem položiek 5805 a 5810; norma pre položku 5810 je určená nižšie: | |

Kombinované s kaučukovým vláknom | Výroba z jednoduchej priadze: |

Ostatné | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničinyalebo potlačovanie kombinované s aspoň jedným alebo dvomi prípravnými prácami (ako čistenie, bielenie, mercerovanie, tepelná stabilizácia, narovnávanie, kalandrovanie, úprava proti zrazeniu, konečná úprava, dekatovanie, impregnovanie, scelovanie a prečesávanie), pri ktorých hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevýši 47,5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

5810 | Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy | Výroba v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

5901 | Textílie vrstvené lepidlom alebo škrobovými látkami, používanými na vonkajšie obaly kníh a podobne; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie používané ako klobučnícke podložky | Výroba z priadze |

5902 | Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostných nití z nylonu alebo iných polyamidoov, polyesterov alebo viskózového materiálu: | |

Obsahujúce viac ako 90 % hmotnosti textilných materiálov | Výroba z priadze |

Ostatné | Výroba z chemických materiálov alebo textilnej buničiny |

5903 | Textílie impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované plastami, iné ako textílie položky 5902 | Výroba z priadze |

5904 | Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny zložené z vrstvy alebo povlaku na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru | Výroba z priadze |

5905 | Textilné tapety: | |

Impregnované, potiahnuté, povlečené alebo laminované s gumou, plastami alebo inými materiálmi | Výroba z priadze |

Ostatné | Výroba z: kokosového vláknaprírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničinyalebo potlačovanie kombinované s aspoň jedným alebo dvomi prípravnými prácami (ako čistenie, bielenie, mercerovanie, tepelná stabilizácia, narovnávanie, kalandrovanie, úprava proti zrazeniu, konečná úprava, dekatovanie, impregnovanie, scelovanie a prečesávanie), pri ktorých hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevýši 47,5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

5906 | Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902: | |

Pletené alebo háčkované textílie | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny |

Ostatné textílie zo syntetického vlákna obsahujúceho viac ako 90 % hmotnosti textilných materiálov | Výroba z chemických materiálov |

Ostatné | Výroba z priadze |

5907 | Textílie iným spôsobom impregnované, vrstvené alebo povlečené; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné | Výroba z priadze |

ex 5908 | Duté úplety na výrobu žiarových plynových pančušiek, impregnované | Výroba z trubicového pleteného materiálu na plynové pančušky |

5909 až 5911 | Textilné výrobky druhov vhodných na priemyselné použitie | |

Disky a krúžky na čistenie iné ako plsť položky 5911 | Výroba z priadze alebo z textilného odpadu alebo zo zbytkov položky 6310 |

Ostatné | Výroba z: kokosového vláknaprírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny |

kapitola 60 | Pletené alebo háčkované textílie | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny |

kapitola 61 | Odevy a odevné doplnky, pletené a háčkované | |

Vyrobené zošívaním alebo skladaním, dvoch alebo viacerých kusov pleteného alebo háčkovaného materiálu, ktorý sa zostrihá do tvaru alebo už požadovaný tvar má | Výroba z priadze |

Ostatné | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny |

ex kapitola 62 | Odevy a odevné doplnky, iné ako pletené a háčkované okrem položiek ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 a ex 6217 pre ktoré sú normy stanovené nižšie | Výroba z priadze |

ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 a ex 6217 | Dámske, dievčenské a dojčenské oblečenie a iné hotové odevné doplnky, vyšívané | Výroba z priadze alebo výroba z nevyšívaného materiálu za predpokladu, že hodnota použitého nevyšívaného materiálu neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 6210 ex 6216 a ex 6217 | Ohňuvzdorné vybavenie z materiálov potiahnutých fóliou z aluminizovaného polyesteru | Výroba z priadze alebo výroba z nepotiahnutého materiálu za predpokladu, že hodnota použitého nepotiahnutého materiálu neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

6213 a 6214 | Vreckovky, plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze |

Vyšívané | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze,: alebo výroba z nevyšívaného materiálu za predpokladu, že hodnota použitého nevyšívaného materiálu neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze: |

ex 6217 | Výstuže do límcov a manžiet, vystrihnuté | Výroba, v ktorej: všetky použité materiálysú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobkuhodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

6301 až 6304 | Prikrývky, cestovné koberčeky, bielizeň posteľná a iná; závesy, záclony; ostatné bytové textílie | |

Z plste, netkanej | Výroba z: prírodného vlákna alebochemických materiálov a textilnej buničiny |

Ostatné | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze |

Vyšívané | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze alebo výroba z nevyšívaného materiálu za predpokladu, že hodnota použitého nevyšívaného materiálu neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze |

6305 | Vrecia a vrecká, na balenie tovaru | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny |

6306 | Nepremokavé plachty, lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; tieniace plachty, stany a kempingový tovar | |

Z netkaných materiálov | Výroba z: prírodného vláknachemických materiálov a textilnej buničiny |

Ostatné | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze |

6307 | Ostatné celkom dohotovené výrobky, vrátane strihových šablón | Výroba, ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

6308 | Súpravy zložené z tkanín a z priadze, tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo obrúskov alebo podobných textilných výrobkov, v balení na predaj v malom | Každý výrobok musí vyhovovať norme, ktorá platí, aj keď výrobok nebol v súprave. Avšak výrobky, ktoré nie sú originálne, môžu byť zahrnuté za predpokladu, že ich celková hodnota neprevýši 15 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

6401 až 6405 | Obuv | Výroba z materiálov ľubovoľnej položky okrem nekovových častí obuvi položky 6406 |

6503 | Klobúky z plste a iné pokrývky hlavy, kapucne, šišiakové ploché kotúče (tzv.plateaux) položky 6501, tiež olemované | Výroba z priadze alebo textilných vlákien |

6505 | Klobúky a iné pokrývky hlavy, pletené alebo háčkované alebo dohotovené z čipiek, plsti alebo inej textilnej metráže, v kuse (nie v pásoch), tiež podšívané a obrúbené; sieťky na vlasy z ľubovoľných materiálov, tiež podšívané alebo ozdobené | Výroba z priadze alebo textilných vlákien |

6601 | Dáždniky, slnečníky (vrátane vychádzkových dáždnikových paličiek, záhradné slnečníky a podobné dáždniky) | Výroba, ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 6803 | Opracovaná bridlica a výrobky z bridlice alebo aglomerovanej bridlice | Výroba z opracovanej bridlice |

ex 6812 | Výrobky z azbestu alebo zmesi na základe azbestu alebo na základe azbestu a uhličitanu horečnatého | Výroba z opracovaných azbestových vlákien alebo zo zmesí so základom azbestu alebo so základom azbestu a uhličitanu horečnatého |

ex 6814 | Výrobky zo sľudy, vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy na podložke z papiera, lepenky alebo iných materiálov | Výroba z opracovanej sľudy (vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy |

7006 | Sklo položiek 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak spracované, ale nie zarámované alebo spojované s inými materiálmi | Výroba z materiálov položky 7001 |

7007 | Bezpečnostné sklo tvrdené alebo vrstvené | Výroba z materiálov položky 7001 |

7008 | Izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ | Výroba z materiálov položky 7001 |

7009 | Sklenené zrkadlá, tiež zarámované vrátane spätných zrkadielok | Výroba z materiálov položky 7001 |

7010 | Demižóny, sklenené fľaše, banky, poháre na zaváranie, tégliky, liekovky, trubičky na tablety, ampulky a iné sklenené obaly, používané na dopravu alebo na balenie tovaru; sklenené zátky, viečka a iné uzávery zo skla | Výroba, v rámci ktorej sú všetky použité materiály zaradené do položky inej ako je položka daného výrobku alebo rezanie skla za predpokladu, že hodnota nenarezaného skla neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

7013 | Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo, sklenený tovar do toaliet, kancelárií, na výzdobu miestností a na podobné účely (iné ako položky 7010 alebo 7018) | Výroba, v rámci ktorej sú všetky použité materiály zaradené do položky inej ako je položka daného výrobku alebo rezanie skla za predpokladu, že hodnota nenarezaného skla neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu alebo ručné ozdobovanie ručne fúkaného skla, za predpokladu, že hodnota ručne fúkaného skla neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 7019 | Výrobky (iné ako priadza) zo skleneného vlákna | Výroba z: nefarbenej sklenenj lunty, pramencov, priadze a sklenenej strižesklenenej vlny |

ex 7101 | Perly prírodné alebo umelo pestované, triedené, dočasne navlečené na niť na uľahčenie dopravy | Výroba, ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku |

ex 7102, ex 7103 a ex 7104 | Opracované drahokamy alebo polodrahokamy (prírodné, umelé alebo rekonštituované) | Výroba z neopracovaných drahokamov alebo polodrahokamov |

ex 7106, ex 7108 a ex 7110 | Drahé kovy: | |

Surové | Výroba z materiálov nazaradených do položiek 7106, 7108 alebo 7110 alebo elektrolytické, tepelné a chemické oddeľovanie drahých kovov položiek 7106, 7108 alebo 7110 alebo zlievanie drahých kovov položiek 7106, 7108 alebo 7110 navzájom alebo so základnými kovmi |

Polospracované alebo vo forme prachu | Výroba zo surových vzácnych kovov |

ex 7107, ex 7109 a ex 7111 | Kovy plátované vzácnymi kovmi, spracované na polotovar | Výroba zo surových vzácnych kovov |

7116 | Výrobky z prírodných alebo umele pestovaných perál, drahokamov a polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných) | Výroba, ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

7117 | Imitácie šperkov | Výroba, v rámci ktorej sú všetky použité materiály zaradené do položky inej, ako je položka daného výrobku alebo výroba zo základných kovových častí, neplátovaných drahými kovmi, za predpokladu, že hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

7207 | Polotovary zo železa alebo nelegovanej ocele | Výroba z materiálov položiek 7201, 7202, 7203, 7204 alebo 7205 |

7208 až 7216 | Ploché valcované výrobky, tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo nelegovanej ocele | Výroba z ingotov alebo iných primárnych foriem položky 7206 |

7217 | Drôty zo železa alebo nelegovanej ocele | Výroba z polotovarov položky 7207 |

ex 7218 7219 až 7222 | Polotovary, ploché valcové výrobky, tyče a prúty tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele | Výroba z ingotov alebo iných primárnych foriem položky 7218 |

7223 | Drôty z nehrdzavejúcej ocele | Výroba z polotovarov položky 7218 |

ex 7224 7225 až 7227 | Polotovary, ploché valcové výrobky, tyče a prúty v nepravidelne zvinutých cievkach, z nelegovanej ocele | Výroba z polotovarov položky 7224 |

7228 | Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej legovanej ocele; duté vrtné tyče a prúty na vrtáky z legovanej alebo nelegovanej ocele | Výroba z ingotov alebo iných primárnych foriem položiek 7206, 7218 alebo 7224 |

7229 | Drôty z ostatnej legovanej ocele | Výroba z polotovarov položky 7224 |

ex 7301 | Štetovnice | Výroba z materiálov položky 7206 |

7302 | Konštrukčný materiál želežničných alebo elekričkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly, (priečne podvaly) koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a ich kliny, podkladnice (podkladné dosky), prídržky, podperné dosky, klieštiny a iný materiál špeciálne prispôsobený na spájanie alebo upevňovanie koľajníc | Výroba z materiálov položky 7206 |

7304, 7305 a 7306 | Rúry, rúrky a duté profily zo železa (iné ako liatina) alebo ocele | Výroba z materiálov položiek 7206, 7207, 7218 alebo 7224 |

7308 | Konštrukcie (s výnimkou montovaných stavieb položky 9406) a častí konštrukcií (napr. mosty, časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stípy, piliere, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, prahy dverí, okenice, stĺpkové zábradlie), zo železa alebo z ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo z ocele | Výroba, v ktorej sú všetky použité materiály zaradené do položky inej ako je položka daného výrobku. Avšak nemožno použiť zvarované uholníky, tvarovky alebo profily položky 7301. |

ex 7315 | Reťaze protišmykové | Výroba, ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 7315 neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 7322 | Radiátory ústredného kúrenia, nevykurované elektricky a ich časti a súčasti, zo železa a ocele | Výroba, ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 7322 neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 74 | Meď a výrobky z medi, okrem položiek 7401 až 7405; pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 7403 | Zliatiny z medi, netvárnené | Výroba z rafinovanej medi, netvárnenej alebo z odpadu a zvyškov |

ex kapitola 75 | Nikel a výrobky z neho okrem položiek 7501 až 7503 | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 76 | Hliník a výrobky z hliníka okrem položiek 7601, 7602 a ex 7616; pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 7601 | Hliníkové zliatiny | Výroba z hliníka, nie v zliatine, alebo z odpadu |

"Super čistý" hliník (IZO č. Al 99.99) | Výroba z hliníka, nie v zliatine (IZO č. Al 99.8) |

ex 7616 | Hliníkové výrobky iné ako gáza, tkaniny, grily, siete, pletivo, vystužovacie materály a podobné výrobky (vrátane bežiacich pásov) z hliníkového drôtu a mriežkového hliníkového kovu | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak môžu sa použiť výrobky ako gáza, tkaniny, grily, siete, pletivo, vystužovacie materiály a podobné výrobky (vrátane bežiacich pásov) z hliníkového drôtu a mriežkového hliníkového kovuhodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 78 | Olovo a výrobky z olova, okrem položiek 7801 a 7802; pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

7801 | Surové olovo: | |

Rafinované olovo | Výroba z "bullion" (čistého, nerazeného) a "work" (surového) olova |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak odpad a zvyšky položky 7802 sa nesmie použiť. |

ex kapitola 79 | Zinok a výrobky zo zinku, okrem položiek 7901 a 7902; pre ktoré sú normy uvedené nižšie, norma pre položku 7901 je uvedená nižšie | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

7901 | Surový zinok | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak odpad a zvyšky položky 7902 sa nesmú použiť. |

ex kapitola 80 | Cín a výrobky z cínu, okrem položiek 8001, 8002 a 8007, norma pre položku 8001 je uvedená nižšie | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8001 | Surový cín | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak odpad a zvyšky položky 8002 sa nesmú použiť. |

ex kapitola 81 | Ostatné základné kovy; cermenty; výrobky z nich | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov zaradených v rámci tej istej položky ako daný výrobok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

8206 | Dva alebo niekoľko nástrojov položiek 8202 až 8205, zostavené do súprav na predaj v malom | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položky 8202 až 8205. Avšak nástroje položiek 8202 až 8205 je možné začleniť do súpravy za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny súpravy priamo zo závodu. |

8207 | Vymeniteľné nástroje na ručné náradie, tiež mechanicky poháňané alebo na obrábacie stroje (napr. na lisovanie, razenie, dierovanie, rezanie vonkajších a vnútorných závitov, vŕtanie, vyvŕtavanie, preťahovanie, frézovanie, sústruženie alebo upevňovanie skrutiek), vrátane nástrojov na ťahanie alebo vytláčanie kovov a vŕtanie a sondáž pri zemných prácach | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8208 | Nože a rezacie čepele na stroje alebo mechanické nástroje | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8211 | Nože s hladkou alebo zúbkovanou čepeľou, (vrátane nožov na prerezávanie stromov), iné ako nože položky 8208 | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak čepele a rúčky nožov zo základných kovov sa môžu použiť. |

8214 | Iný nožiarsky tovar (napr. strojčeky na strihanie vlasov, mäsiarske alebo kuchynské sekáčiky, štiepacie sekery a obojručné sekáčiky, nože na papier); súpravy a náčinie na manikúru a pedikúru (vrátane pilníčkov na nechty) | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak rúčky zo základných kovov sa možu použiť. |

8215 | Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na krájanie masla, klieštiky na cukor a podobné kuchynské a jedálenské predmety | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak rúčky zo základných kovov sa možu použiť. |

ex 8306 | Sošky a iné ozdobné predmety, zo základných kovov | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak ostatné materiály zaradené v rámci položky 8306 je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 84 | Jadrové reaktory, kotly, stroje a mechanické nástroje; ich časti a súčasti, okrem tých ktoré spadajú do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek, pre ktoré sú normy uvedené nižšie: 8403, ex 8404, 8406 až 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8425 až 8430, ex 8431, 8431, 8439, 8441, 8444 až 8477, ex 8448, 8452, 8456 až 8466, 8469 až 8472, 8480, ex 8483, 8484 až 8485 | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8403 a ex 8404 | Kotly na ústredné kúrenie, iné ako položky 8402, pomocné zariadenia pre kotly na centrálne kúrenie | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položky 8403 až 8404. Avšak materiály zaradené v rámci položky 8403 alebo 8404 je možné použiť za predpokladu, že ich celková hodnota neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

8406 | Turbíny na vodnú a inú paru | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8407 | Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8408 | Piestové vznetové motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavor) | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8409 | Časti a súčasti vhodné na použitie prevažne alebo výhradne na motory položky 8407 alebo 8408 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8412 | Ostatné motory a pohony | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8415 | Klimatizačné stroje a prístroje, skladajúce sa z ventilátora so vstavaným motorom a zo strojov a prístrojov na zmenu teploty a vlhkosti, vrátane strojov a prístrojov, v ktorých nemôže byť vlkhosť regulovaná oddelene | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8418 | Chladničky, mraziace boxy a iné chladiace alebo mraziace, elektrické alebo iné; tepelné čerpadlá, iné ako klimatizačné stroje a prístroje položky 8415 | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu akde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

ex 8419 | Stroje na spracovanie dreva, na výrobu buničiny a lepenky | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 25 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8420 | Kalandre alebo iné valcovacie stroje, s výnikou strojov na valcovabie kovov alebo skla, valce na tieto stroje | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 25 % hodnoty ceny výrobku |

8425 až 8428 | Zdvíhacie, manipulačné, nakladacie a vykladacie zariadenia | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8429 | Buldozéry, angledozéry, zrovnávače, stroje na planírovanie terénu, škrabače, mechanické lopaty, rýpadlá a lopatové nakladače, ubíjadlá a cestné valce, s vlastným pohonom | |

Cestné valce | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiá lov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8431 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8430 | Ostatné stroje a zariadenia planírovacie, škrabacie, hĺbiace, utĺkacie, zhutňovacie, stroje na ťažbu alebo vŕtanie zeme, rúd a nerastov; baranidlá a vyťahovače pilót; snehové pluhy a snehové frézy | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8431 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku |

ex 8431 | Časti a súčasti pre cestné valce | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8439 | Stroje a zariadenia na výrobu papieroviny z celulózovej vlákniny alebo na výrobu alebo konečnú úpravu papiera alebo lepenky | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 25 % hodnoty ceny výrobku |

8441 | Ostatné stroje a prístroje na spracovanie buničiny, papiera alebo lepenky, vrátane rezačiek všetkých druhov | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 25 % hodnoty ceny výrobku |

8444 až 8447 | Stroje týchto položiek na použitie v textilnom priemysle | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8448 | Pomocné strojové zariadenia na stroje položiek 8444 až 8445 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8452 | Šijacie stroje s výnimkou strojov na väzbu a zošívanie kníh položky 8440; nábytok, podstavce a kryty zvlášť upravené na šijacie stroje; ihly do šijacích strojov | |

Šijacie stroje (iba s prešívacím stehom) s hlavou hmotnosťou nepresahujúcou 16 kg bez motora alebo 17 kg s motorom | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálovkde napínač vlákna, ihlový a cikcakový mechanizmus sú z pôvodných materiálov |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8456 až 8466 | Nástroje a stroje a ich časti a doplnky položiek 8456 až 8466 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8469 až 8470 8471, 8472 | Kancelárske stroje (písacie stroje, kalkulačky, stroje na automatické spracovanie údajov, účtovacie stroje, frankovacie stroje, stroje na | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8480 | Formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy, formy na kovy (iné ako ingotové formy), karbidy kovov, sklo, nerastné materiály, kaučuk alebo plasty | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8483 | Prevodové hriadele | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiá lov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8484 | Tesnenia a podobné spojenia z kovových platní kombinovaných s iným materiálom alebo s dvoma alebo troma alebo viacerými vrstvami z kovu; súbory a zostavy tesnení a podobných spojení spojení rôzneho zloženia balené vo vrecúškach, obálkach alebo podobných obaloch; mechanické upchávky | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8485 | Časti a súčasti strojov a prístrojov neobsahujúce elektrické svorky, izolácie, cievky, kontakty alebo iné elektrické prvky, ktoré nie sú v tejto kapitole inde špecifikované alebo zahrnuté | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 85 | Elektrické stroje, prístroje a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu, zvuku; časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom; okrem tých výrobkov, spadajúcich do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek, pre ktoré sú pravidlá uvedené nižšie: 8501, 8502, ex 8504, ex 8517, ex 8518, 8519 až 8529, 8535 až 8537, 8542, 8544 až 8548 | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8501 | Elektrické motory a generátory (okrem generátorových agregátov) | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8503 sa použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8502 | Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory) | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené položky 8501 alebo 8503 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8504 | Elektrické transfomátory, statické meniče (napr. usmerňovače) a induktory | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8517 | Videotelefóny | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodnýchh materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

ex 8518 | Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež vstavané; slúchadla všetkých druhov a kombinované rečnícke súpravy; elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; súpravy elektrických zosilňovačov zvuku: | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8519 | Gramofóny (tiež prenosné), kazetové prehrávače a iné zvukové reprodukčné prístroje, bez zariadenia na záznam zvuku | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8520 | Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku, tiež s reprodukčným zariadením | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8521 | Videofonické prístroje na záznam a reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8522 | Časti a súčasti a príslušenstvo vhodné na použitie výhradne alebo hlavne s prístrojmi položiek 8519 až 8521 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8523 | Hotové nenahraté médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam, okrem výrobkov kapitoly 37 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8524 | Gramofónové platne, magnetické pásky a iné nahraté médiá na záznam zvuku alebo na podobné záznamy, vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu platní, ale okrem výrobkov kapitoly 37: | |

Matrice a galvanické články na reprodukciu záznamu | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8523 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8525 | Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež s prijímacím zariadením alebo so zariadením na záznam alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery; stabilné videokamery a ostatné videokamery | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8526 | Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8527 | Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu alebo rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež kombinované v jednej skrini s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8528 | Televízne prijímače, tiež so vstavanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu; videomonitory a videoprojektory | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8529 | Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje položiek 8525 až 8528: | |

Vhodné výlučne alebo hlavne na videozáznamy alebo pri reprodukčných prístrojoch | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8535 a 8536 | Elektrické prístroje na vypínanie alebo na ochranu elektrických obvodov alebo na ich spájanie do elektrických obvodov | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8538 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8537 | Rozvádzače, rozvodové panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne vybavené jedným alebo viacerými zariadeniami položiek 8535 alebo 8536, na elektrické riadenie alebo na rozvod elektrického prúdu vrátane zabudovaných nástrojov a prístrojov kapitoly 90 a číslicové riadiace zariadenia, okrem spínacích prístrojov a zariadení položky 8517 | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8538 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8542 | Elektronické integrované obvody a mikrozostavy | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položiek 8541 alebo 8542 spoločne použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8544 | Izolované (tiež s lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) drôty a káble (vrátane koaxiálnych) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo opláštených vlákien, tiež s pripevnenými elektrickými vodičmi alebo prípojkami | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8545 | Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo z iného uhlíku, tiež spojené s kovom používaným na elekrické účely | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8546 | Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8548 | Elektrické časti a súčasti strojov a prístrojov, neuvedené ani nezahrnuté inde v tejto kapitole | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Nepoužiteľné galvanické články a batérie | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8601 až 8607 | Železničné a električkové lokomotívy; vozový park a jeho časti a súčasti | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8608 | Koľajový zvrškový upevňovací materiál; mechanické (vrátane elektromechanických) prístroje návesné, bezpečnostné, kontrolné, ovládacie na železničnú alebo inú koľajovú dopravu, na dopravu cestnú alebo riečnu, na parkoviská, na prístavné a letiskové zariadenia; ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8609 | Kontajnery (vrátane kontajnerov na prepravu tekutín) zvlášť konštruované a vybavené na jeden alebo viac druhov dopravy | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 87 | Vozidlá iné ako koľajové, ich časti a súčasti; okrem tých vozidiel spadajúcich do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek: 8709 až 8711, ex 8712, 8715 a 8716, pre ktoré sú pravidlá uvedené nižšie | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8709 | Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho zariadenia a zariadenia na prenášanie, typy používané v továrňach, skladoch, prístavoch alebo na letiskách na prepravu na krátke vzdialenosti; malé ťahače používané na železničných staniciach, ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8710 | Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené zbraňami; ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8711 | Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom; prívesné vozíky | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8712 | Bicykle bez guličkových ložísk | Výroba z materiálov nezaradených do položky 8714 |

8715 | Detské vozíky a ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8716 | Prívesy a návesy; ostatné vozidlá bez mechanického pohonu; ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8803 | Časti výrobkov položiek 8801 alebo 8802 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 8803 neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8804 | Padáky (vrátane riaditeľných padákov a paraglidingy) a rotujúce padáky; ich časti a príslušenstvá: | |

Rotorové padáky | Výroba z materiálov ľubovoľnej položky, vrátane ostatných materiálov položky 8804 |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 8804 neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8805 | Letecké katapulty; palubné lapače a podobné prístroje a zariadenia; pozemné prístroje pre letecký výcvik; ich časti a súčasti | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 8805 neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

kapitola 89 | Lode, člny a plávajúce konštrukcie | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak trupy lodí položky 8906 nemožno použiť. |

ex kapitola 90 | Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, na presnosť, lekárske alebo chirurgické; ich časti a súčasti, okrem tých prístrojov spadajúcich do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek, pre ktoré sú pravidlá uvedené nižšie: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 až 9017, ex 9018 a 9024 až 9033 | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

9001 | Optické vlákna a zväzky optických vlákien; káble optických vlákien, iné ako zaradené do položky 8544; polarizačný materiál v tvare listov alebo dosiek; šošovky (tiež kontaktné), hranoly, zrkadlá a iné optické články z akékokoľvek materiálu, nezasadené, iné ako z opticky neopracovaného skla | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9002 | Šošovky, hranoly, zrkadlá a iné optické články z akékokoľvek materiálu, iné ako z opticky neopracovaného skla | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9004 | Okuliare, ochranné a podobné, korekčné alebo ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 9005 | Binokulárne i monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, ich podstavce a rámy, okrem astronomických refrakčných teleskopov a ich podstavcov | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

ex 9006 | Fotografické prístroje (iné ako kinematografické); prístroje a žiarovky na bleskové svetlo iné ako žiarovky na bleskové svetlo s výbojkou (tzv.elektronické blesky) | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

9007 | Kinematografické kamery a premietacie prístroje, tiež so vstavanými prístrojmi na záznam a reprodukciu zvuku | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu akde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

9011 | Združené optické mikroskopy, vrátane mikroskopov na mikrofotografiu, mikrokinematografiu alebo mikroprojekciu | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu akde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

ex 9014 | Ostatné navigačné prístroje a zariadenia | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9015 | Geodetické (vrátane fotogrametrických zememeračských), hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne prístroje a zariadenia, okrem kompasov; diaľkomery | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9016 | Váhy s citlivosťou 5 cg alebo väčšou, tiež so závažiami | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9017 | Kresliace, rysovacie alebo počítacie prístroje (napr. kresliace stroje, pantografy, uhlomery, rysovadlá, logaritmické pravítka a počítacie kotúče); ručné dĺžkové meradlá (napr. metre, meracie pásma, mikrometre, posuvné meradlá a kalibre), v tejto kapitole inde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 9018 | Zubolekárske stoličky s prístrojmi alebo pľuvadlami | Výroba z materiálov ľubovoľnej položky, vrátane ostatných materiálov položky 9018 |

9024 | Stroje a prístroje na skúšanie tvrdosti, pevnosti v ťahu, stlačiteľnosti, či elasticity alebo iných mechanických vlastností materiálov (napr. kovov, dreva, textilu, papiera, plastov) | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9025 | Hydrometre a podobné plávajúce prístroje, teplomery, žiaromery, barometre, vlhkomery a psychometre, tiež registračné i navzájom kombinované | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9026 | Prístroje a nástroje na meranie alebo na kontrolu prietokov, hladiny, tlaku alebo iných premenných charakteristík kvapalín alebo plynov (napr.prietokomery, hladinomery, manometre, merače tepla), okrem prístrojov a nástrojov položiek 9014, 9015, 9028 alebo 9032 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9027 | Prístroje, zariadenia a nástroje na fyzikálne alebo chemické rozbory (napr. polarimetre, refraktometre, spektrometre, analýzatory plynov alebo dymu); prístroje a nástroje na určovanie viskozity, pórovitosti, rozťažnosti, povrchového napätia alebo podobné prístroje a nástroje na kalorimetrické, akustické alebo fotometrické merania alebo kontrolu metriky vrátane expozimetrov); mikrotómy | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9028 | Merače dodávky a výroby plynov, kvapalín a elektrickej energie, vrátane meračov na ich kalibrovanie | |

Časti a príslušenstvo | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

9029 | Otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre, merače ubehnutej dráhy, krokomery a podobne, rýchlomery a tachometre, okrem patriacich do položky 9014 alebo 9015; stroboskopy | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9030 | Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné prístroje a nástroje na meranie alebo kontrolu elektrických veličín, okrem meračov pložky 9028; prístroje a nástroje na meranie a zisťovanie žiarenia alfa, beta, gama, röntgenového, kozmického alebo iného ionizujúceho žiarenia | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9031 | Meracie alebo kontrolné prístroje, nástroje a stroje, inde neuvedené ani nezahrnuté v tejto kapitole; projektory na kontrolu profilov | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9032 | Automatické regulačné alebo riadiace prístroje alebo nástroje | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9033 | Časti, súčasti a príslušenstvo (inde v tejto kapitole neuvedené ani nezahrnuté) na stroje, nástroje a prístroje kapitoly 90 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 91 | Hodiny, hodinky a ich časti, okrem tých výrobkov spadajúcich do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek 9105, 9109 až 9013, pre ktoré sú pravidlá uvedené nižšie | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9105 | Ostatné hodiny | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

9109 | Hodinové stroje, úplné a zmontované | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

9110 | Úplné hodinové alebo hodinkové strojčeky, nezmontované alebo čiastočne zmontované (súpravy); neúplné hodinové alebo hodinkové strojčeky zmontované; nedohotovené hodinové alebo hodinkové strojčeky | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 9114 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

9111 | Puzdrá hodiniek a ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

9112 | Puzdrá hodín a puzdrá podobného typu na ostatné výrobky tejto kapitoly a ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

9113 | Hodinkové remienky, pásky, náramky a ich časti a súčasti | |

Zo základných kovov, plátované zlatom alebo striebrom | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

kapitola 92 | Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

kapitola 93 | Zbrane a strelivo; ich súčasti a príslušenstvo | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 9401 a 9403 | Základný kovový nábytok, kombinované s bavlnenou tkaninou, nevypchávanou; s váhou 300 g/m2 alebo menšou | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok alebo výroba z bavlnenej tkaniny už vyhotovenej v tvare použiteľnom pre položky 9401 alebo 9403 za predpokladu, že: jej hodnota neprevýši 25 % ceny výrobku priamo zo závodu avšetky ostatné použité materiály majú pôvod a sú zaradené v rámci položky inej ako sú položky 9401 alebo 9403 |

9405 | Svietidlá (vrátane svetlometov a bodových svetiel) a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté, svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky s pevným osvetľovacím zdrojom a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9406 | Montované stavby | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9503 | Ostatné hračky; zmenšené modely, podobné modely na hranie; tiež mechanické, skladačky všetkých druhov | Výroba: v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobokza predpokladu, že hodnota všetkých použitých materialov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 9506 | Hotové hlavy golfových palíc | Výroba z hrubo tvarovaných blokov |

9507 | Rybárske prúty, rýbárske háčiky a ostatné rybárske navijáky; podberáky; sieťky na motýle a podobné sieťky; umelé návnady (iné ako zaradené v položke 9208 alebo 9705) a podobné lovecké a strelecké potreby | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak materiály zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 9601 a ex 9602 | Výrobky zo zvieracích, rastlinných alebo z nerastných rezbárskych materiálov | Výroba z "opracovaných" rezbárskych materiálov tejto istej položky |

ex 9603 | Metly a kefy (okrem metiel a kief z prútikov), ručné mechanické metly bez motora; maliarske valčeky, stierky a mopy | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9605 | Cestovné súpravy na osobnú toaletu, súpravy na šitie alebo čistenie obuvi alebo odevov | Každý druh tovaru musí spĺňať normu, ktorá sa uplatní, ak výrobok nie je zaradený v súprave. Aj výrobky bez pôvodu je možné zaradiť, ak ich celková hodnota neprevýši 18 % ceny súpravy priamo zo závodu. |

9606 | Gombíky, stláčacie gombíky, formy na gombíky a ostatné časti a súčasti gombíkov alebo stláčacích gombíkov; gombíkové polotovary | Výroba: v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobokza predpokladu, že hodnota všetkých použitých materialov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9608 | Guľôčkové perá; opisovače, značkovače a ostatné zvýrazňovače; plniace perá, rysovacie perá a iné perá; rydlá na rozmnožovače; patentné ceruzky; rúčky na pero, rúčky na ceruzky a podobné výrobky; časti a súčasti týchto výrobkov (vrátane krytov a príchytiek), okrem položky 9609 | Výroba v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak použité pierka a hroty a ostatné materiály môžu byť zaradené v rámci tej istej položky a môžu sa použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9612 | Pásky do písacích strojov a podobnéfarbiace pásky napustené tlačiarenskou čerňou alebo inak pripravené na zanechanie odtlačkov, tiež na cievkach alebo v kazetách; farbiace podušky aj napustené, tiež v škatuľkách | Výroba: v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobokza predpokladu, že hodnota všetkých použitých materialov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 9614 | Fajky a cigarové orezávače | Výroba z hrubo tvarovaných blokov |

"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

"

Príloha 20

ZOZNAM SPRACOVANIA A PREPRACOVANIA MATERIÁLOV BEZ PÔVODU S CIEĽOM ZÍSKANIA STATUSU PÔVODU PRE FINÁLNE VÝROBKY

(Bosna, Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko a Juhoslovanská federácia)

Položka | Opis tovaru | Spracovanie a prepracovanie surovín bez pôvodu, ktorým bol udelený štatút pôvodu |

(1) | (2) | (3) |

0201 | Mäso hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem mäsa hovädzích zvierat, mrazeného, položky 0202 |

0202 | Mäso hovädzích zvierat, mrazené | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem mäsa hovädzích zvierat, čerstvého alebo chladeného, položky 0201 |

0206 | Jedlé droby hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem trupov položiek 0201 až 0205 |

0210 | Mäso a jedlé droby z mäsa, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z jedlých drobov | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem mäsa a drobov položiek 0201 až 0206 a 0208 a pečene z hydiny položky 0207 |

0302 až 0305 | Ryby, iné ako živé | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny v kapitole 3 musia byť s pôvodom |

0402, 0404 ex 0405 0406 | Mliečne výrobky, okrem mliečnych nátierok s obsahom tuku väčším ako 39 % hmotnosti, ale menším ako 75 % | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem mlieka a smotany položiek 0401 alebo 0402 |

0403 | Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie alebo kakao | Výroba, v ktorej: všetky suroviny použité v kapitole 4 musia mať získaný pôvodakékoľvek ovocné šťavy položky 2009 (okrem ananásovej, citrusovej alebo garpefruitovej) musia mať pôvodhodnota surovín použitých v kapitole 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

0408 | Vtáčie vajcia, bez škrupín a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované mrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem vtáčích vajec položky 0407 |

ex 0502 | Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy | Čistenie, dezinfekcia, triedenie a narovnávanie štetín a chlpov |

ex 0506 | Kosti a rohové kosti, nespracované | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny v kapitole 2 musia byť s pôvodom |

0710 až 0713 | Jedlá zelenina, mrazená alebo sušená, dočasne konzervovaná, okrem položky ex 0710 až 0711, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetka použitá zelenina musí byť s pôvodom |

ex 0710 | Sladká kukurica (nevarená alebo varená na pare alebo vo vode), mrazená | Výroba z čerstvej alebo chladenej sladkej kukurice |

ex 0711 | Sladká kukurica, dočasne konzervovaná | Výroba z čerstvej alebo chladenej sladkej kukurice |

0811 | Ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá: | |

Obsahujúce pridaný cukor | Výroba, v ktorej hodnota akýchkoľvek použitých surovín v kapitole 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetko ovocie alebo orechy musia byť s pôvodom |

0812 | Ovocie a orechy, dočasne konzervovaném (napr. oxidom siričitým, v slanom náleve, v sírnej vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu | Výroba, v ktorej všetko ovocie alebo orechy musia byť s pôvodom |

0813 | Ovocie, sušené, iné ako položiek 0801 až 0806; zmesi orechov alebo sušeného ovocia tejto kapitoly | Výroba, v ktorej všetko ovocie alebo orechy musia byť s pôvodom |

0814 | Šupy citrusového ovocia alebo melónov (vrátane vodových melónov), čerstvé, mrazené, sušené alebo dočasne konzervované v slanom náleve, v sírnej vode alebo v iných konzervačných roztokoch | Výroba, v ktorej všetko ovocie alebo orechy musia byť s pôvodom |

ex kapitola 11 | Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok; okrem položky ex 1106, pre ktorú sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité obilniny, jedlá zelenina, korene a hľuzy položky 0714 alebo ovocie musia byť s pôvodom |

ex 1106 | Múka hladká, múka hrubá a prášok zo suchých strukovín položky 0713 | Sušenie a mletie strukovín položky 0708 |

1301 | Šelak; prírodné gumy, živice, glejoživice a prírodné olejoživice (napr. balzamy) | Výroba, v ktorej hodnota použitých surovín položky 1301 nesmie prevýšiť 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 1302 | Olejoživica vanilky | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú klasifikované v rozsahu položky inej ako samotný výrobok. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky môžu byť použité iba za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Slizy a zahusťovadlá, získané z rastlinných produktov | Výroba nemodifikovaných zlizov a zahusťovadiel |

1501 | Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iný ako položiek 0209 alebo 1503: | |

Tuk z kostí alebo zo zvyškov | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem položiek 0203 až 0206 alebo 0207 a kostí položky 0506 |

Ostatné | Výroba z mäsa a jedlých drobov zo svíň položky 0203 alebo 0206 alebo z mäsa a jedlých drobov z z hydiny položky 0207 |

1502 | Loj hovädzí, ovčí alebo kozí, iný ako položky 1503 | |

Loj z kostí a zo zvyškov | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem položiek 0201 až 0202 alebo 0204 alebo 0206 alebo kostí položky 0506 |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny v kapitole 2 musia byť s pôvodom |

1504 | Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky neupravené | |

Tuhé frakcie | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem vrátane ostatných surovín položky 1504 |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité živočíšne suroviny kapitoly 1 a 2 musia byť s pôvodom |

ex 1505 | Rafinovaný lanolín | Výroba z tuku zo surovej vlny položky 1505 |

1506 | Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, reesterifikované, tiež rafinované, ale chemicky neupravené: | |

Tuhé frakcie | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky vrátane ostatných surovín položky 1506 |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny v kapitole 2 musia byť s pôvodom |

ex 1507 až 1515 | Usadené zeleninové oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené: | |

Tuhé frakcie, okrem jojobového oleja | Výroba z ostatných surovín položiek 1507 až 1515 |

Ostatné, okrem:tungového a oiticicového oleja, myrtového a japonského voskuna technické a priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín pre ľudskú konzumáciu | Výroba, v ktorej všetky použité zeleninové suroviny musia byť s pôvodom |

ex 1516 | Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, reesterifikované, tiež rafinované, ale inak chemicky neupravené | Výroba, v ktorej všetky použité rastlinné suroviny musia byť s pôvodom |

1517 | Jedlé tekuté zmesi z rastlinných olejov položiek 1507 až 1515 | Výroba, v ktorej všetky použité rastlinné suroviny musia byť s pôvodom |

1601 | Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo krvi; potravinové výrobky na základe týchto výrobkov | Výroba zo zvierat kapitoly 1 |

1602 | Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv | Výroba zo zvierat kapitoly 1 |

1603 | Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo z iných vodných bezstavovcov | Výroba zo zvierat kapitoly 1. Avšak všetky použité ryby, kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce musia byť s pôvodom. |

1604 | Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a kaviárové náhradky z rybacích ikier | Výroba, v ktorej všetky použité ryby a rybacie ikry musia byť s pôvodom |

1605 | Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované | Výroba, v ktorej všetky použité kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce musia byť s pôvodom |

ex 1701 | Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave, s pridanými aromatickými prípravkami alebo prifarbené | Výroba, v ktorej hodnota akýchkoľvek surovín kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

1702 | Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej sacharózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané dochucujúce látky alebo farbivá; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel: | |

Chemicky čistá sacharóza a fruktóza | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 1702 |

Ostatné cukry v tuhej forme, ochutené a prifarbené | Výroba, v ktorej hodnota akýchkoľvek surovín kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny musia byť s pôvodom |

ex 1703 | Melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru, s pridanými aromatickými prípravkami a prifarbené | Výroba, v ktorej hodnota akýchkoľvek surovín kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

1704 | Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako daný výrobok za predpokladu, že hodnota akýchkoľvek surovín kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

1806 | Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku, za predpokladu, že hodnota akýchkoľvek surovín kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

1901 | Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky hrubej a hladkej, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404 neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté | |

Sladový výťažok | Výroba z obilnín kapitoly 10 |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka výrobku, za predpokladu, že hodnota akejkoľvek použitej suroviny kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

1902 | Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený | Výroba, v ktorej všetky použité obilniny (okrem tvrdej pšenice), mäso, droby, ryby, kôrovce alebo mäkkýše musia byť s pôvodom |

1903 | Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, zŕn, perličiek a v podobných formách | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem zemiakového škrobu položky 1108 |

1904 | Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných výrobkov (napr. pražené kukuričné vločky — corn flakes); obilie (iné ako kukurica) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky), predvarené alebo inak pripravené, inde neuvedené ani nezahrnuté | |

Neobsahujúce kakao | |

Obilné produkty iné ako kukurica, vo forme zŕn, predvarené alebo inak spracované | Výroba zo surovín akejkoľvek položky. Avšak zrnká a šúlky sladkej kukurice, spracované alebo konzervované, položiek 2001, 2004 a 2005 a neuvarenú, na pare nepripravenú sladkú kukuricu, mrazenú položky 0710 nemožno použiť. |

Ostatné | Výroba, v ktorej: všetky použité obilné produkty a múka (okrem Zea mays indurata a tvrdej pšenice a jej derivátov) musia mať získaný pôvod ahodnota akejkoľvek použitej suroviny kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Obsahujúce kakao | Výroba zo surovín nezaradených v rámci položky 1806 za predpokladu, že hodnota akýchkoľvek použitých surovín kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

1905 | Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao, hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky, ryžové cesto a podobné výrobky | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem surovín kapitoly 11 |

2001 | Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej: | Výroba, v ktorej všetko použité ovocie, orechy a zelenina musia byť s pôvodom |

2002 | Paradajky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej | Výroba, v ktorej všetky použité paradajky musia byť s pôvodom |

2003 | Huby a hľuzovky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej | Výroba, v ktorej všetky použité huby a hľuzovky musia byť s pôvodom |

2004 až 2005 | Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, tiež mrazená, iná ako výrobky položky 2006 | Výroba, v ktorej všetka použitá zelenina musí byť s pôvodom |

ex 2006 | Zelenina, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním) | Výroba, v ktorej hodnota akejkoľvek použitej suroviny kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku riamo zo závodu |

ex 2006 | Zelenina konzervovaná cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním) | Výroba, v ktorej všetka použitá zelenina musí byť s pôvodom |

2007 | Džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty, pripravené varením, tiež obsahujúce pridaný | Výroba, v ktorej hodnota akejkoľvek použitej suroviny kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku riamo zo závodu |

2008 | Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo alkohol, inde neuvedené ani nezahrnuté: | |

Ovocie a orechy varené inak ako v pare alebo vo vriacej vode, neobsahujúce cukor, mrazené | Výroba, v ktorej všetky použité druhy ovocia a orechov musia byť s pôvodom |

Orechy, bez pridaného cukru alebo alkoholu | Výroba, v ktorej hodnota orechov a olejových semien s pôvodom položiek 0801, 0802 a 1202 až 1207 neprevýši 60 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku, ak hodnota použitých surovín kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 2009 | Ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu), neskvasené a bez pridaného alkoholu, tiež s pridaným cukrom alebo iným sladidlom | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku, ak hodnota použitých surovín kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 2101 | Pražená čakanka a extrakty, výťažky a koncentráty z nej | Výroba, v ktorej všetka použitá čakanka musí byť s pôvodom |

ex 2103 | Omáčky a prípravky na omáčky, nakladacie a koreniace zmesi | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak je možné použiť horčičnú múčku alebo pripravenú horčicu |

ex 2103 | Pripravená horčica | Výroba z horčičnej múčky |

2104 | Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky | |

Polievky a bujóny a prípravky na ne | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky okrem pripravenej alebo konzervovanej zeleniny položky 2002 až 2005 |

Homogenizované zložené potravinové prípravky | Uplatní sa norma pre položku, v ktorej je výrobok klasifikovaný ako celok |

ex 2106 | Cukrové sirupy, ochutené a prifarbované | Výroba, v ktorej hodnota akýchkoľvek materiálov kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku zo závodu |

ex 2106 | Zložené alkoholické prípravky, iné ako založené na vonných látkach, druhov používaných na výrobu nápojov | Výroba zo látok ľubovoľnej položky okrem hrozna a ľubovoľnej suroviny pochádzajúcej z hrozna |

2201 | Vody, vrátane prírodných vôd alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody, neobsahujúce pridaný cukor a ostatné sladidlá alebo aromatické látky; ľad a sneh | Výroba, v ktorej všetka použitá voda musí byť s pôvodom |

2202 | Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor a ostatné sladidlá alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009 | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku za predpokladu, že hodnota akejkoľvek suroviny kapitoly 17 neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu a akékoľvek použité ovocné šťavy (okrem ananásovej, citrusovej a grapefruitovej šťavy) musia byť s pôvodom |

ex 2204 | Víno z čerstvého hrozna, vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt s pridaným alkoholom | Výroba z ostatných hroznových muštov |

ex 2205 ex 2207 ex 2208 a ex 2209 | Nasledujúce výrobky, obsahujúce hrozno: Vermut a ostatné víno z čerstvého hrozna ochute- né bylinkami alebo aromatickými prípravkamiEtylalkohol a ostatné destiláty, tiež denaturované liehoviny, likéry a ostatné alkoholické nápojeOcot | Výroba zo látok ľubovoľnej položky okrem hrozna a ľubovoľnej suroviny pochádzajúcej z hrozna |

ex 2208 | Whisky s objemovým alkohoholickým titrom menším ako 50 % vol. | Výroba, v ktorej hodnota ľubovoľnej obilniny na výrobu liehoviny neprevýši 15 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 2303 | Zvyšky z výroby škrobu z kukurice (okrem koncentrovaných máčaných likvorov) s obsahom proteínu počítaného na sušinu, prevyšujúceho 40 % hmotnosti | Výroba, v ktorej všetka použitá kukurica musí byť s pôvodom |

ex 2306 | Pokrutiny a iný pevný odpad vzniknutý extrahovaním olivového oleja, obsahujúci viac ako 3 % olivového oleja | Výroba, v ktorej všetky použité olivy musia byť s pôvodom |

2309 | Prípravky používané na kŕmenie zvierat | Výroba, v ktorej všetky použité obilniny, cukor alebo melasy, mäso alebo mlieko musia byť s pôvodom |

2402 | Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek | Výroba, v ktorej aspoň 70 % váhy použitého nespracovaného tabaku a tabakového odpadu položky 2401 musí byť s pôvodom |

ex 2403 | Tabak na fajčenie | Výroba, v ktorej aspoň 70 % váhy použitého nespracovaného tabaku a tabakového odpadu položky 2401 musí byť s pôvodom |

ex 2504 | Prírodný kryštalickýgrafit, s obohateným uhlíkovým obsahom, čistený a mletý | Obohatenie uhlíkového obsahu, čistenie a mletie hrubého kryštalického grafitu |

ex 2515 | Mramor, len rozrezaný pílou alebo inak na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového tvaru) s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm | Rezanie pílou alebo inak kameňa s hrúbkou presahujúcou 25 cm |

ex 2516 | Žula, porfýr, čadič, pieskovec a iné kamene na výtvarné alebo stavebné účely, len rozrezaný pílou alebo inak na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového tvaru) s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm | Rezanie pílou alebo inak kameňa s hrúbkou presahujúcou 25 cm |

ex 2518 | Kalcinovaný dolomit | Kalcinovanie nekalcinovaného dolomitu |

ex 2519 | Drvený prírodný uhličitan horečnaný (magnezit), v hermeticky uzatvorených nádobách a oxid magnézia, tiež čistý, iný ako tavená alebo spekaná (sinitrovaná) magnézia | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak prírodný uhličitan horečnaný (magnezit) môže byť použitý. |

ex 2520 | Sadra špeciálne prípravená pre stomatológiu | Výroba, v ktorej hodnota ľubovoľnej suroviny 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 2524 | Prírodné azbestové vlákna | Výroba z azbestových koncentrátov |

ex 2525 | Sľudový prach | Mletie sľudy alebo sľudového odpadu |

ex 2530 | Hlinky, kalcinované a práškové | Kalcinácia a mletie hliniek |

ex 2707 | Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevyšuje nearomatické zložky, oleje podobné minerálnym olejom získaných destiláciou uhoľného dechtu pri vysokých teplotách, z ktorého viac ako 65 % objemu destiluje pri teplote až do 250 °C (vrátane zmesi petrolejového liehu a benzolu), na využitie pre energetiku alebo kúrenie | Procesy rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 2709 | Surové oleje získané z bitúmenových nerastov | Suchá destilácia bitúmenových nerastov |

2710 až 2712 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % alebo viac hmotnosti petrolejových olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov Zemné plyny a ostatné plynné uhľovodíky Vazelina; parafín, mikrokryštalický (ropný) vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne a podobné výrobky získané synteticky alebo iným spôsobom, tiež prifarbené | Procesy rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

2713 až 2715 | Petrolejový koks a petrolejový bitúmen a iné zvyšky z minerálnych olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov Prírodný bitúmen a asfalt; bitúmenové bridlice a dechtové piesky; asfalty a asfaltové horniny Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu, zemného dechtu alebo zo smoly zo zemného dechtu | Procesy rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 28 | Anorganické chemikálie; organické a anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo ich izotopov; okrem položiek ex 2811 a ex 2833, pre ktorých sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 2811 | Oxid sírový | Výroba z oxidu siričitého |

ex 2833 | Sírnik hlinitý | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých surovín neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 2901 | Acyklické uhľovodíky na použitie v energetike alebo na vykurovanie | Procesy rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 2902 | Cyklány a cyklény (iné ako azulény), benzén, toluén, xylény, na použitie v energetike a na vykurovanie | Proces rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité suroviny sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak suroviny zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 2905 | Nasýtené jednosýtne alkoholy tejto položky, etanol alebo glycerol | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 2905. Avšak nasýtené jednosýtne alkoholy tejto položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

2915 | Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky. Avšak hodnota všetkých použitých surovín položiek 2915 a 2916 nesmie prevýšiť 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 2932 | Vnútorné étery a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky. Avšak hodnota všetkých použitých surovín položiek 2909 nesmie prevýšiť 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Cyklické acetály a vnútorné poloacetály a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky |

2933 | Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým(-i) heteroatómom(-ami) | Výroba zo surovínľubovoľnej položky. Avšak hodnota všetkých použitých surovín položiek 2932 a 2933 nesmie prevýšiť 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

2934 | nukleové kyseliny a ich soli; | Výroba zo surovín ľubovoľnej položky. Avšak hodnota všetkých použitých surovín položiek 2932, 2933 a 2934 nesmie prevýšiť 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ostatné heterocyklické zlúčeniny | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 30 | Farmaceutické výrobky, okrem položiek 3002, 3003, 3004, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

3002 | Ľudská krv; živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo diagnostické účely; antiséra a iné krvné zložky a modifikované imunologické výrobky, tiež získané biotechnologickými procesmi; očkovacie látky, toxíny, kultúry mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podobné výrobky: | |

Výrobky pozostávajúce z dvoch alebo viacerých zložiek, spolu zmiešaných na terapeutické alebo profylaktické účely alebo nezmiešané výrobky na tieto účely, v odmeraných dávkach alebo v tvaroch alebo balíčkoch pre malopredaj | Výroba z látok ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Ostatné: | |

Ľudská krv | Výroba z látok ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Živočíšna krv pripravená na terapeutické a profylaktické účely | Výroba z látok ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Krvné frakcie iné ako antiséra, hemoglobín a sérový globulín | Výroba z látok ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Hemoglobín, krvný globulín a sérové globulín | Výroba z látok ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Ostatné | Výroba z látok ľubovoľnej položky, vrátane ostatných látok položky 3002. Látky podľa opisu je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

3003 a 3004 | Lieky okrem tovaru položiek 3002, 3005 alebo 3006) | Výroba, v ktorej: sú všetky použité látky zaradené v rámci inej položky ako je daný výrobok. Avšak látky položiek 3003 a 3004 je možné použiť, ak ich hodnota spolu neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu,hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 31 | Hnojivá okrem položky ex 3105, pre ktorú sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3105 | Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo draslík; otatné hnojivá; výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo v balení s hrubou hmotnosťou neprevyšujúcou 10 kg, okrem: Dusičnan sodnýKyanamid vápenátýSíran draselnýSíran horečnato-draselný | Výroba, v ktorej: všetky použité látky sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu ahodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 32 | Trieslovinové a farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty, okrem položiek 3201 a 3205, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3201 | Taníny a ich soli, étery a ostatné deriváty | Výroba z tanínových extraktov zeleninového pôvodu |

3205 | Farebné laky; prípravky špecifikované v poznámke 3 tejto kapitoly založené na farebných lakoch | Výroba z látok z ľubovoľnej položky, okrem položiek 3203, 3204 a 3205. Avšak látky položky 3205 je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 33 | Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky; okrem položiek ex 3301, ex 3302 a ex 3306, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci položky inej ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3301 | Silice (tiež s terpénom), vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobné, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpentické vedľajšie výrobky vznikajúce pre deterpentácii silíc; aromatické a vonné destiláty a vodné roztoky silíc | Výroba z látok z ľubovoľnej položky, vrátane látok inej "skupiny" tejto položky. Avšak látky tej istej "skupiny" je možné použiť, za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3302 | Alkoholové prípravky obsahujúce všetky aromatické činidlá charakterizujúce nápoj | Výroba z látok z ľubovoľnej položky, okrem hrozna a akejokoľvek látky odvodenej z hrozna |

ex 3306 | Vlákna používané na čistenie medzi zubami (dentálne nite) | Výroba zo: surového hodvábu, odpadu z hodvábu, česaného alebo inak spracovaného na pradenieprírodného vlákna nečesaného alebo inak spracovaného na pradeniechemické materiály alebo textilná drť alebomateriály na výrobu papiera |

ex kapitola 34 | Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na báze sadry; okrem položiek 3403 a 3404, pre ktoré je miesto uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3403 | Mastiace prípravky obsahujúce minerálne oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov, za predpokladu, že predstavujú menej ako 70 % hmotnosti | Procesy rafinácie a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov alebo ostatné procesy, v ktorých všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3404 | Umelé vosky a pripravené vosky na báze parafínu, minerálnych voskov, voskov získaných z bitúmenových nerastov, parafínový gáč | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 35 | Albumoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy; okrem položiek 3505 a ex 3507, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

3505 | Dextríny a ostatné modifikované škroby (napr. predželatínové alebo esterifikované škroby); gleje na báze škrobov alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov: | |

Škrobové estery a estery | Výroba z látok z ľubovoľnej položky, vrátane ostatných materiálov položky 3505 |

Ostatné | Výroba z látok z ľubovoľnej položky, okrem tých v položke 1108 |

ex 3507 | Pripravené enzýmy; inde nešpecifikované alebo nezahrnuté | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

kapitola 36 | Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyrotechnické zliatiny; niektoré horľavé prípravky | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak materiály zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 37 | Fotografické a kinematografické výrobky; okrem položiek 3701, 3702 a 3704, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak materiály zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

3701 | Fotografické dosky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z iných materiálov ako papiera, kartónu, lepenky alebo textílií; ploché okamžité kopírovacie filmy, citlivé, neexponované, tiež v kazetách | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka 3702 |

3702 | Fotografické filmy vo zvitkoch, citlivé, neexponované, z iných materiálov ako papiera, kartónu, lepenky alebo textílií; okamžité kopírovacie filmy vo zvitkoch, citlivé, neexponované | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka 3701 a 3702 |

3704 | Fotografické dosky, filmy, papier, kartón a textílie, exponované, ale nevyvolané | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka 3701 až 3704 |

ex kapitola 38 | Rôzne chemické výrobky; okrem položiek ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 až 3814, 3818 až 3820, 3822, ex 3823 a 3824, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak materiály zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za pred-pokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 3801 | Koloidný grafit v olejovej suspenzii a semikoloidný grafit; uhlíkaté pasty na elektródy | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Grafit v tvare pást, ktoré sú zmesou viac ako 30 % hmotnosti grafitu s minerálnymi olejami | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok položky 3403 neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 3803 | Rafinovaný tallový olej | Výroba zo surového tallového oleja |

ex 3805 | Sulfátová terpentínová silica | Čistenie destiláciou alebo rafináciou surových sulfátových terpentínových živíc |

ex 3806 | Estery živíc | Výroba zo živičných kyselín |

ex 3807 | Drevná smola (drevný decht) | Destilácia drevného dechtu |

ex 3811 | Pripravené aditíva do mazacích olejov, obsahujúce petrolejové oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok položky 3811 neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

3808 až 3814, 3818 až 3820, 3822 a 3824 | Rôzne chemické výrobky: | |

Nasledújúce výrobky položky 3824:Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá na báze živicových výrobkovKyseliny naftenové; ich vo vode nerozpustné soli a ich esterySorbitol, iný ako položky 2905Ropné sulfonáty; s výnimkou alkalických kovov, amónia alebo etanolamínov; tiofenické sulfónované kyseliny z olejov, získaných z bitúmenových nerastovIónomeničeGety (pohlcovače plynov) pre vákuové trubiceAlkalický oxid železa na čistenie plynovVýluhy čpavku a použitý kysličník vytvárajúce sa pri čistení svietiplynuKyseliny sulfonaftenové, ich vo vode nerozpustné soli a esteryAmylalkohol a Dippelov olejZmesi solí majúcich rôzne aniónyPasty s glejovým základom, tiež na podlepenie papiera alebo textílií | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 3823 | Technické mastné alkoholy | Výroba z látok ľubovoľnej položky vrátane mastných kyselín položky 3823 |

ex 3901 až 3915 | Plasty v primárnych formách, odpady, úlomky a odrezky z plastu: | |

Z adičných polymerizačných výrobokov | Výroba, v ktorej: hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závoduhodnota všetkých použitých látok kapitoly 39 neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok kapitoly 39 neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 3907 | Kopolymér, vyrobéný z polykarbonátu a akrylonitrilo-butadién-styrénu | Výroba, v ktorej všetky použité látky sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak látky zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

3916 až 3921 | Polovýrobky z plastov, okrem položiek ex 3916, ex 3917 a ex 3920, pre ktoré sú predpisy uvedené nižšie: | |

Ploché výrobky, nižšie len povrchovo opracované alebo narezané do foriem iných ako obdĺžnikových; ostatné výrobky, nižšie len povrchovo opracované | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok kapitoly 39 neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné: | |

Z adičných polymerizačných výrobokov | Výroba, v ktorej: hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závoduhodnota všetkých použitých látok kapitoly 39 neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok kapitoly 39 neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 3916 až 3917 | Profily a rúry | Výroba, v ktorej: hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závoduhodnota všetkých použitých látok zaradených v rámci tej istej položky ako daný výrobok neprevýši 20 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 3920 | Ionomérové platne a filmy | Výroba z termoplastickej čiastkovej soli, ktorá je kopolymérom etylénu a metakrylickej kyseliny čiastočne neutralizovanej kovovými iónmi, hlavne zinkom a sodíkom |

3922 až 3926 | Výrobky z plastu | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 4001 | Laminované pláty krepovej gumy na topánky | Laminácia plátov z prírodnej gumy |

4005 | Zmesové kaučuky, nevulkanizované, v primárných formách alebo platniach, listoch alebo pásoch | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

4012 | Protektorované alebo použité pneumatiky z gumy; plné obruče alebo nízkotlakové plášte, vymeniteľné behúne plášťa pneumatiky z gumy | Výroba z látok ľubovoľnej položky, okrem položiek 4011 alebo 4012 |

ex 4017 | Výrobky z tvrdej gumy | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 4102 | Surové kože ovčie a jahňacie, odchlpené | Odstránenie vlny z oviec a jahniat |

4104 až 4107 | Usne, odchlpené, iné ako usne patriace do položky 4108 alebo 4109 | Činenie predčinenej usne alebo alebo výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku |

4109 | Lakované alebo lakované laminované usne; metalizované usne | Výroba z usne položiek 4104 až 4107 za predpokladu, že jej hodnota neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 4302 | Vyčinené alebo upravené kožušiny, zošité, iné ako pláty, kríže a podobné formy | Výroba z nezošitých vyčinených a upravených kožušín |

Z pásov, krížov a podobných foriem | Bielenie a farbenie, ďalej vystrihovanie a kompletovania neskompletovaných vyčinených alebo opracovaných koží |

Ostatné | Výroba z neskompletovaných vyčinených alebo opracovaných koží |

4303 | Odevy, odevné dopnky a iné výrobky z kožušín | Výroba z nezošitých vyčinených a upravených kožušín položky 4302 |

ex 4403 | Drevo nahrubo opracované | Výroba zo surového dreva, tiež odkôrnené alebo úplne opracované |

ex 4407 | Drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne, napriečne a lebo lúpané, hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom, v hrúbke presahujúcej 6 mm | Hobľovanie, brúsenie alebo spájanie klinovým ozubom |

ex 4408 | Dýhy a listy na preglejky, spojené pozdĺžne, iné drevo rozrezané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom, v hrúbke nepresahujúcej 6 mm | Spájanie, brúsenie alebo spájanie klinovým ozubom |

ex 4409 | Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy), profilované (s perami, drážkované, žliabkované, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené a podobné) na jednej alebo na niekoľkých hranách alebo plochách, tiež hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom | Brúsenie alebo spájanie klinovým ozubom |

Rámovanie a tvarovanie do foriem | Rámovanie a tvarovanie do foriem |

ex 4410 až ex 4413 | Rámovanie a tvarovanie do foriem, vrátane lištovania a tvarovaných dosiek | Výroba z dosiek nenarezaných na veľkosť |

ex 4415 | Debny, debničky, klietky, bubny a podobné drevené obaly | Výroba z dúh, nižšie neopracovaných, iba spílených na dvoch hlavných povrchoch |

ex 4416 | Sudy, kade, škopky, korytá a iné debnárske výrobky a časti z dreva | Výroba zo štiepaných dúh, zrezaných na dvoch hlavých koncoch, ďalej neopracovaných |

ex 4418 | Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak, môžu sa použiť drevené dosky, šindle a lupky. |

Rámovanie a tvarovanie do foriem | Rámovanie a tvarovanie do foriem |

ex 4421 | Zápalky, drevené kliny a kolíky na topánky | Výroba z dreva ľubovoľnej položky okrem ťahaného dreva položky 4409 |

4503 | Výrobky z prírodného korku | Výroba z korku položky 4501 |

ex 4811 | Papier a lepenka, v rolkách, pások, štvorcoch | Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47 |

4816 | Karbónový papier, samokopírovací papier a iné kopírovacie papiere (iné ako v položke 4809), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice z papiera, tiež v škatuliach | Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47 |

4817 | Obálky, aerogramy, neilustrované poštové karty a lepenky; škatule, tašky, korešpodenčné lístky z papiera, kartónu alebo náprsné tašky a písacie súpravy obsahujúce potreby na korešpodenciu, z papiera, kartónu alebo lepenky | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 4818 | Toaletný papier | Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47 |

ex 4819 | Škatule, debny, vrecia, vrecká a iné obaly, z papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 4820 | Písacie podložky | — Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých látok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 4823 | Ostatné papiere a lepenky, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, narezané do veľkosti alebo tvaru | Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47 |

4909 | Tlačené alebo ilustrované pohľadnice; tlačené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, prípadne tiež s obálkami alebo ozdobami | Výroba z materiálov nezaradených do položiek 4909 alebo 4911 |

4910 | Kalendáre všetkých druhov, tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov: | |

Kalendáre "pokračujúceho" typu alebo kalendáre s vymeniteľnými blokmi na inom základe ako papier alebo lepenka | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba z materiálov nezaradených do položiek 4909 alebo 4911 |

ex 5003 | Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie priadzového odpadu a trhaného materiálu), mykaný a česaný | Mykanie a česanie hodvábneho odpadu |

5501 až 5507 | Umelé staplové vlákna | Výroba z chemických látok alebo textilnej buničiny |

ex kapitola 50 až 55 | Priadza, syntetický monofil, nite: | Výroba z: surového hodvábu, odpadu z hodvábu, mykaného a česaného alebo inak spracovaného na pradenieostatných prírodných vlákien nemykaných ani nečesaných, ani inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov alebo textilnej buničinymateriálov na výrobu papiera |

ex kapitola 50 až 55 | Tkaniny: | |

Kaučukové vlákno určené na zapracovanie | Výroba z jednoduchej priadze |

Ostatné | Výroba z: kokosového vláknaprírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny alebopapieraalebo potlačovanie kombinované s aspoň jedným alebo dvomi prípravnými prácami (ako čistenie, bielenie, mercerovanie, tepelná stabilizácia, narovnávanie, kalandrovanie, úprava proti zrazeniu, konečná úprava, dekatovanie, impregnovanie, scelovanie a prečesávanie), pri ktorých hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevýši 47,5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 56 | Vata, plsť a netkané textilíe; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich, okrem položiek 5602, 5604, 5605 a 5606, pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba z: kokosového vláknaprírodného vláknachemických materiálov a textilnej buničiny alebopapiera |

5602 | Plsť, tiež impregnovaná, potiahnutá alebo laminovaná: | |

Vpichovaná plsť | Výroba z: prírodného vláknachemických materiálov alebo textilnej buničinyAvšak polypropylénové vlákno položky 5402polypropylénové vlákno položiek 5503 až 5506 alebopolypropylénové vlákno položky 5501,ktorých dĺžková hmotnosť vo všetkých druhoch jednoduchého vlákna je menšia ako 9 decitexov a za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien vyrobených z kazeínuchemických materiálov a textilnej buničiny |

5604 | Kaučukové a kordové nite pokryté textilom; textilné priadze a pásiky a podobné tvary položiek 5404 a 5405, impregnované, vrstvené, povlečené alebo oplášťované kaučukom alebo plastami | |

Kaučukové alebo korkové nite, pokryté textilom | Výroba z kaučukového vlákna alebo kablovanej priadze |

Ostatné | Výroba z: prírodného vlákna nemykaného a nečesaného alebo inak nespracovaného na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny aleboz materiálov na výrobu papiera |

5605 | Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza alebo ako pásik alebo podobný tvar položky 5404 alebo 5405, kombinovaná s kovom vo forme vlákna, pásika alebo prášku, alebo pokrytá kovom | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny aleboz materiálov na výrobu papiera |

5606 | Opradená niť, pásiky a podobné tvary položiek 5404 alebo 5405, opradené (iné ako položky 5605 a iné ako opradené priadze z konského vlásia), ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze); slučková pletená priadza | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny aleboz materiálov na výrobu papiera |

kapitola 57 | Koberce a iné textilné krytiny: | |

Z vpichovanej plste | Výroba z: prírodného vláknachemických materiálov a textilnej buničinyAvšak: polypropylénové vlákno položky 5402polypropylénové vlákno položiek 5503 až 5506 alebopolypropylénové vlákno položky 5501,ktorých dĺžková hmotnosť vo všetkých druhoch jednoduchého vlákna je menšia ako 9 decitexov a za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Z ostanej plste | Výroba z: prírodného vlákna nemykaného a nečesaného alebo inak nespracovaného na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny |

Ostatné | Výroba z: kokosového vláknasyntetického alebo umelého vláknaz prírodného vlákna aleboumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradenie |

ex kapitola 58 | Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky; okrem položiek 5805 a 5810; norma pre položku 5810 je určená nižšie: | |

Kombinované s kaučukovým vláknom | Výroba z jednoduchej priadze: |

Ostatné | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničinyalebo potlačovanie kombinované s aspoň jedným alebo dvomi prípravnými prácami (ako čistenie, bielenie, mercerovanie, tepelná stabilizácia, narovnávanie, kalandrovanie, úprava proti zrazeniu, konečná úprava, dekatovanie, impregnovanie, scelovanie a prečesávanie), pri ktorých hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevýši 47,5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

5810 | Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

5901 | Textílie vrstvené lepidlom alebo škrobovými látkami, používanými na vonkajšie obaly kníh a podobne; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie používané ako klobučnícke podložky | Výroba z priadze |

5902 | Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostných nití z nylonu alebo iných polyamidoov, polyesterov alebo viskózového materiálu: | |

Obsahujúce viac ako 90 % hmotnosti textilných materiálov | Výroba z priadze |

Ostatné | Výroba z chemických materiálov alebo textilnej buničiny |

5903 | Textílie impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované plastami, iné ako textílie položky 5902 | Výroba z priadze |

5904 | Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny zložené z vrstvy alebo povlaku na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru | Výroba z priadze |

5905 | Textilné tapety: | |

Impregnované, potiahnuté, povlečené alebo laminované s gumou, plastami alebo inými materiálmi | Výroba z priadze |

Ostatné | Výroba z: kokosového vláknaprírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničinyalebo potlačovanie kombinované s aspoň jedným alebo dvomi prípravnými prácami (ako čistenie, bielenie, mercerovanie, tepelná stabilizácia, narovnávanie, kalandrovanie, úprava proti zrazeniu, konečná úprava, dekatovanie, impregnovanie, scelovanie a prečesávanie), pri ktorých hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevýši 47,5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

5906 | Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902: | |

Pletené alebo háčkované textílie | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesanýchalebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny |

Ostatné textílie zo syntetického vlákna obsahujúceho viac ako 90 % hmotnosti textilných materiálov | Výroba z chemických materiálov |

Ostatné | Výroba z priadze |

5907 | Textílie iným spôsobom impregnované, vrstvené alebo povlečené; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné | Výroba z priadze |

ex 5908 | Duté úplety na výrobu žiarových plynových pančušiek, impregnované | Výroba z trubicového pleteného materiálu na plynové pančušky |

5909 až 5911 | Textilné výrobky druhov vhodných na priemyselné použitie | |

Disky a krúžky na čistenie iné ako plsť položky 5911 | Výroba z priadze alebo z textilného odpadu alebo zo zbytkov položky 6310 |

Ostatné | Výroba z: kokosového vláknaprírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny |

kapitola 60 | Pletené alebo háčkované textílie | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny |

kapitola 61 | Odevy a odevné doplnky, pletené a háčkované | |

Vyrobené zošívaním alebo skladaním, dvoch alebo viacerých kusov pleteného alebo háčkovaného materiálu, ktorý sa zostrihá do tvaru alebo už požadovaný tvar má | Výroba z priadze |

Ostatné | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny |

ex kapitola 62 | Odevy a odevné doplnky, iné ako pletené a háčkované okrem položiek ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 a ex 6217 pre ktoré sú normy stanovené nižšie | Výroba z priadze |

ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 a ex 6217 | Dámske, dievčenské a dojčenské oblečenie a iné hotové odevné doplnky, vyšívané | Výroba z priadze alebo výroba z nevyšívaného materiálu za predpokladu, že hodnota použitého nevyšívaného materiálu neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 6210 ex 6216 a ex 6217 | Ohňuvzdorné vybavenie z materiálov potiahnutých fóliou z aluminizovaného polyesteru | Výroba z priadze alebo výroba z nepotiahnutého materiálu za predpokladu, že hodnota použitého nepotiahnutého materiálu neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

6213 a 6214 | Vreckovky, plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky | |

Vyšívané | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze: alebo výroba z nevyšívaného materiálu za predpokladu, že hodnota použitého nevyšívaného materiálu neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze: |

ex 6217 | Výstuže do límcov a manžiet, vystrihnuté | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobkuhodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

6301 až 6304 | Prikrývky, cestovné koberčeky, bielizeň posteľná a iná; závesy, záclony; ostatné bytové textílie | |

Z plste, netkanej | Výroba z: prírodného vlákna alebochemických materiálov a textilnej buničiny |

Ostatné | |

Vyšívané | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze alebo výroba z nevyšívaného materiálu za predpokladu, že hodnota použitého nevyšívaného materiálu neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze |

6305 | Vrecia a vrecká, na balenie tovaru | Výroba z: prírodného vláknaumelých staplových vlákien nemykaných ani nečesaných alebo inak nespracovaných na pradeniechemických materiálov a textilnej buničiny |

6306 | Nepremokavé plachty, lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; tieniace plachty, stany a kempingový tovar | |

Z netkaných materiálov | Výroba z: prírodného vláknachemických materiálov a textilnej buničiny |

Ostatné | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze |

6307 | Ostatné celkom dohotovené výrobky, vrátane strihových šablón | Výroba, ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

6308 | Súpravy zložené z tkanín a z priadze, tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo obrúskov alebo podobných textilných výrobkov, v balení na predaj v malom | Každý výrobok musí vyhovovať norme, ktorá platí, aj keď výrobok nebol v súprave. Avšak výrobky, ktoré nie sú originálne, môžu byť zahrnuté za predpokladu, že ich celková hodnota neprevýši 15 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

6401 až 6405 | Obuv | Výroba z materiálov ľubovoľnej položky okrem nekovových častí obuvi položky 6406 |

6503 | Klobúky z plste a iné pokrývky hlavy, kapucne, šišiakové ploché kotúče (tzv.plateaux) položky 6501, tiež olemované | Výroba z priadze alebo textilných vlákien |

6505 | Klobúky a iné pokrývky hlavy, pletené alebo háčkované alebo dohotovené z čipiek, plsti alebo inej textilnej metráže, v kuse (nie v pásoch), tiež podšívané a obrúbené; sieťky na vlasy z ľubovoľných materiálov, tiež podšívané alebo ozdobené | Výroba z priadze alebo textilných vlákien |

6601 | Dáždniky, slnečníky (vrátane vychádzkových dáždnikových paličiek, záhradné slnečníky a podobné dáždniky) | Výroba, ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 6803 | Opracovaná bridlica a výrobky z bridlice alebo aglomerovanej bridlice | Výroba z opracovanej bridlice |

ex 6812 | Výrobky z azbestu alebo zmesi na základe azbestu alebo na základe azbestu a uhličitanu horečnatého | Výroba z materiálov akejkoľvek položky |

ex 6814 | Výrobky zo sľudy, vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy na podložke z papiera, lepenky alebo iných materiálov | Výroba z opracovanej sľudy (vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy |

7006 | Sklo položiek 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak spracované, ale nie zarámované alebo spojované s inými materiálmi | Výroba z materiálov položky 7001 |

7007 | Bezpečnostné sklo tvrdené alebo vrstvené | Výroba z materiálov položky 7001 |

7008 | Izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ | Výroba z materiálov položky 7001 |

7009 | Sklenené zrkadlá, tiež zarámované, vrátane spätných zrkadielok | Výroba z materiálov položky 7001 |

7010 | Demižóny, sklenené fľaše, banky, poháre na zaváranie, tégliky, liekovky, trubičky na tablety, ampulky a iné sklenené obaly, používané na dopravu alebo na balenie tovaru; sklenené zátky, viečka a iné uzávery zo skla | Výroba, v rámci ktorej sú všetky použité materiály zaradené do položky inej, ako je položka daného výrobku alebo rezanie skla za predpokladu, že hodnota nenarezaného skla neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

7013 | Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo, sklenený tovar do toaliet, kancelárií, na výzdobu miestností a na podobné účely (iné ako položky 7010 alebo 7018) | Výroba, v rámci ktorej sú všetky použité materiály zaradené do položky inej, ako je položka daného výrobku alebo rezanie skla za predpokladu, že hodnota nenarezaého skla neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu alebo ručné ozdobovanie ručne fúkaného skla za predpokladu, že hodnota ručne fúkaného skla neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 7019 | Výrobky (iné ako priadza) zo skleneného vlákna | Výroba z: nefarbenej sklenenj lunty, pramencov, priadze a sklenenej strižesklenenej vlny |

ex 7101 | Perly prírodné alebo umelo pestované, triedené, dočasne navlečené na niť na uľahčenie dopravy | Výroba, ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku |

ex 7102, ex 7103 a ex 7104 | Opracované drahokamy alebo polodrahokamy (prírodné, umelé alebo rekonštituované) | Výroba z neopracovaných drahokamov alebo polodrahokamov |

ex 7106, ex 7108 a ex 7110 | Drahé kovy: | |

Surové | Výroba z materiálov nezaradených do položiek 7106, 7108 alebo 7110 alebo elektrolytické, tepelné a chemické oddeľovanie drahých kovov položiek 7106, 7108 alebo 7110 alebo zlievanie drahých kovov položiek 7106, 7108 alebo 7110 navzájom alebo so základnými kovmi |

Polospracované alebo vo forme prachu | Výroba zo surových vzácnych kovov |

ex 7107, ex 7109 a ex 7111 | Kovy plátované vzácnymi kovmi, spracované na polotovar | Výroba zo surových vzácnych kovov |

7116 | Výrobky z prírodných alebo umele pestovaných perál, drahokamov a polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných) | Výroba, ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

7117 | Imitácie šperkov | Výroba, v rámci ktorej sú všetky použité materiály zaradené do položky inej, ako je položka daného výrobku alebo výroba zo základných kovových častí, neplátovaných drahými kovmi, za predpokladu, že hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

7207 | Polotovary zo železa alebo nelegovanej ocele | Výroba z materiálov položiek 7201, 7202, 7203, 7204 alebo 7205 |

7208 až 7216 | Ploché valcované výrobky, tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo nelegovanej ocele | Výroba z ingotov alebo iných primárnych foriem položky 7206 |

7217 | Drôty zo železa alebo nelegovanej ocele | Výroba z polotovarov položky 7207 |

ex 7218 7219 až 7222 | Polotovary, ploché valcové výrobky, tyče a prúty tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele | Výroba z ingotov alebo iných primárnych foriem položky 7218 |

7223 | Drôty z nehrdzavejúcej ocele | Výroba z polotovarov položky 7218 |

ex 7224 7225 až 7227 | Polotovary, ploché valcové výrobky, tyče a prúty v nepravitelne zvinutých cievkach, z nelegovanej ocele | Výroba z polotovarov položky 7224 |

7228 | Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej legovanej ocele; duté vrtné tyče a prúty na vrtáky z legovanej alebo nelegovanej ocele | Výroba z ingotov alebo iných primárnych foriem položiek 7206, 7218 alebo 7224 |

7229 | Drôty z ostatnej legovanej ocele | Výroba z polotovarov položky 7224 |

ex 7301 | Štetovnice | Výroba z materiálov položky 7206 |

7302 | Konštrukčný materiál železničných alebo elekričkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly, (priečne podvaly) koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a ich kliny, podkladnice (podkladné dosky), prídržky, podperné dosky, klieštiny a iný materiál špeciálne prispôsobený na spájanie alebo upevňovanie koľajníc | Výroba z materiálov položky 7206 |

7304, 7305 a 7306 | Rúry, rúrky a duté profily zo železa (iné ako liatina) alebo ocele | Výroba z materiálov položiek 7206, 7207, 7218 alebo 7224 |

7308 | Konštrukcie (s výnimkou montovaných stavieb položky 9406) a častí konštrukcií (napr. mosty, časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, piliere, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, prahy dverí, okenice, stĺpkové zábradlie), zo železa alebo z ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo z ocele | Výroba, v ktorej sú všetky použité materiály zaradené do položky inej, ako je položka daného výrobku. Avšak nemožno použiť zvarované uholníky, tvarovky alebo profily položky 7301. |

ex 7315 | Reťaze protišmykové | Výroba, ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 7315 neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 7322 | Radiátory ústredného kúrenia, nevykurované elektricky a ich časti a súčasti, zo železa a ocele | Výroba, ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 7322 neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 74 | Meď a výrobky z medi, okrem položiek 7401 až 7405; pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 7403 | Zliatiny z medi, netvárnené | Výroba z rafinovanej medi, netvárnenej alebo z odpadu a zvyškov |

ex kapitola 75 | Nikel a výrobky z neho okrem položiek 7501 až 7503 | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 76 | Hliník a výrobky z hliníka okrem položiek 7601, 7602 a ex 7616; pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 7601 | Hliníkové zliatiny | Výroba z hliníka, nie v zliatine, alebo z odpadu |

ex 7616 | Hliníkové výrobky iné ako gáza, tkaniny, grily, siete, pletivo, vystužovacie materály a podobné výrobky (vrátane bežiacich pásov) z hliníkového drôtu a mriežkového hliníkového kovu | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak možu sa použiť výrobky ako gáza, tkaniny, grily, siete, pletivo, vystužovacie materály a podobné výrobky (vrátane bežiacich pásov) z hliníkového drôtu a mriežkového hliníkového kovu,hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 78 | Olovo a výrobky z olova, okrem položiek 7801 a 7802; pre ktoré sú normy uvedené nižšie | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

7801 | Surové olovo: | |

Rafinované olovo | Výroba z "bullion" (čistého, nerazeného) a "work" (surového) olova |

Ostatné | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak odpad a zvyšky položky 7802 sa nesmú použiť. |

ex kapitola 79 | Zinok a výrobky zo zinku, okrem položiek 7901 a 7902, pre ktoré sú normy uvedené nižšie, norma pre položku 7901 je uvedená nižšie | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

7901 | Surový zinok | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak odpad a zvyšky položky 7902 sa nesmie použiť. |

ex kapitola 80 | Cín a výrobky z cínu, okrem položiek 8001, 8002 a 8007, norma pre položku 8001 je uvedená nižšie | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8001 | Surový cín | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak odpad a zvyšky položky 8002 sa nesmú použiť. |

ex kapitola 81 | Ostatné základné kovy; cermenty; výrobky z nich | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov zaradených v rámci tej istej položky ako daný výrobok neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

8206 | Dva alebo niekoľko nástrojov položiek 8202 až 8205, zostavené do súprav na predaj v malom | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položky 8202 až 8205. Avšak nástroje položiek 8202 až 8205 je možné začleniť do súpravy za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 50 % ceny súpravy priamo zo závodu. |

8207 | Vymeniteľné nástroje na ručné náradie, tiež mechanicky poháňané alebo na obrábacie stroje (napr. na lisovanie, razenie, dierovanie, rezanie vonkajších a vnútorných závitov, vŕtanie, vyvŕtavanie, preťahovanie, frézovanie, sústruženie alebo upevňovanie skrutiek), vrátane nástrojov na ťahanie alebo vytláčanie kovov a vŕtanie a sondáž pri zemných prácach | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8208 | Nože a rezacie čepele na stroje alebo mechanické nástroje | Výroba, v ktorej: všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok ahodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8211 | Nože s hladkou alebo zúbkovanou čepeľou, (vrátane nožov na prerezávanie stromov), iné ako nože položky 8208 | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak čepele a rúčky nožov zo základných kovov sa môžu použiť. |

8214 | Iný nožiarsky tovar (napr. strojčeky na strihanie vlasov, mäsiarske alebo kuchynské sekáčiky, štiepacie sekery a obojručné sekáčiky, nože na papier); súpravy a náčinie na manikúru a pedikúru (vrátane pilníčkov na nechty) | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak rúčky zo základných kovov sa možu použiť. |

8215 | Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na krájanie masla, klieštiky na cukor a podobné kuchynské a jedálenské predmety | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak rúčky zo základných kovov sa možu použiť. |

ex 8306 | Sošky a iné ozdobné predmety, zo základných kovov | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak ostatné materiály zaradené v rámci položky 8306 je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 30 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex kapitola 84 | Jadrové reaktory, kotly, stroje a mechanické nástroje; ich častia súčasti, okrem tých, ktoré spadajú do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek, pre ktoré sú normy uvedené nižšie: 8403, ex 8404, 8406 až 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8425 až 8430, ex 8431, 8439, 8444 až 8477, ex 8448, 8452, 8456 až 8466, 8469 až 8472, 8480, ex 8483, 8484 až 8485 | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8403 a ex 8404 | Kotly na ústredné kúrenie, iné ako položky 8402, pomocné zariadenia pre kotly na centrálne kúrenie | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položky 8403 až 8404. Avšak materiály zaradené v rámci položky 8403 alebo 8404 je možné použiť za predpokladu, že ich celková hodnota neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

8406 | Turbíny na vodnú a inú paru | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8407 | Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8408 | Piestové vznetové motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavor) | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8409 | Časti a súčasti vhodné na použitie prevažne alebo výhradne na motory položky 8407 alebo 8408 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8412 | Ostatné moory a pohony | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8415 | Klimatizačné stroje a prístroje, skladajúce sa z ventilátora so vstavaným motorom a zo strojov a prístrojov na zmenu teploty a vlhkosti, vrátane strojov a prístrojov, v ktorých nemôže byť vlkhosť regulovaná oddelene | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8418 | Chladničky, mraziace boxy a iné chladiace alebo mraziace, elektrické alebo iné; tepelné čerpadlá, iné ako klimatizačné stroje a prístroje položky 8415 | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

ex 8419 | Stroje na spracovanie dreva, na výrobu buničiny a lepenky | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 25 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8420 | Kalandre alebo iné valcovacie stroje, s výnikou strojov na valcovabie kovov alebo skla, valce na tieto stroje | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 25 % hodnoty ceny výrobku |

8425 až 8428 | Zdvíhacie, manipulačné, nakladacie a vykladacie zariadenia | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8429 | Buldozery, angledozéry, zrovnávače, stroje na planírovanie terénu, škrabače, mechanické lopaty, rýpadlá a lopatové nakladače, ubíjadlá a cestné valce, s vlastným pohonom | |

Cestné valce | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8430 | Ostatné stroje a zariadenia planírovacie, škrabacie, hĺbiace, utĺkacie, zhutňovacie, stroje na ťažbu alebo vŕtanie zeme, rúd a nerastov; baranidlá a vyťahovače pilót; snehové pluhy a snehové frézy | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku |

ex 8431 | Časti a súčasti pre cestné valce | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8439 | Stroje a zariadenia na výrobu papieroviny z celulózovej vlákniny alebo na výrobu alebo konečnú úpravu papiera alebo lepenky | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 25 % hodnoty ceny výrobku |

8441 | Ostatné stroje a prístroje na spracovanie buničiny, papiera alebo lepenky, vrátane rezačiek všetkých druhov | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 25 % hodnoty ceny výrobku |

8444 až 8447 | Stroje týchto položiek na použitie v textilnom priemysle | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8448 | Pomocné strojové zariadenia na stroje položiek 8444 až 8445 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8452 | Šijacie stroje s výnimkou strojov na väzbu a zošívanie kníh položky 8440; nábytok, podstavce a kryty zvlášť upravené na šijacie stroje; ihly do šijacích strojov | |

Šijacie stroje (iba s prešívacím stehom) s hlavou hmotnosťou nepresahujúcou 16 kg bez motora alebo 17 kg s motorom | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálovkde napínač vlákna, ihlový a cikcakový mechanizmus sú z pôvodných materiálov |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8456 až 8466 | Nástroje a stroje a ich časti a doplnky položiek 8456 až 8466 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8469 až 8470 8471 | Kancelárske stroje (písacie stroje, kalkulačky, stroje na automatické spracovanie údajov, účtovacie stroje, frankovacie stroje) | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8480 | Formovacie rámy pre zlievárne kovov; formovacie základne; modely na formy, formy na kovy (iné ako ingotové formy), karbidy kovov, sklo, nerastné materiály, kaučuk alebo plasty | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8483 | Prevodové hriadele | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8484 | Tesnenia a podobné spojenia z kovových platní kombinovaných s iným materiálom alebo s dvoma alebo troma alebo viacerými vrstvami z kovu; súbory a zostavy tesnení a podobných spojení spojení rôzneho zloženia balené vo vrecúškach, obálkach alebo podobných obaloch; mechanické upchávky | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8485 | Časti a súčasti strojov a prístrojov neobsahujúce elektrické svorky, izolácie, cievky, kontakty alebo iné elektrické prvky, ktoré nie sú v tejto kapitole inde špecifikované alebo zahrnuté | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 85 | Elektrické stroje, prístroje a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu, zvuku; časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom; okrem tých výrobkov, spadajúcich do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek, pre ktoré sú pravidlá uvedené nižšie: 8501, 8502, ex 8504, ex 8517, ex 8518, 8519 až 8529, 8535 až 8537, 8542, 8544 až 8548 | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde sa, v rámci horeuvedeného limitu, materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8501 | Elektrické motory a generátory (okrem generátorových agregátov) | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8503 sa použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8502 | Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory) | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8501 alebo 8503 sa použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8504 | Elektrické transfomátory, statické meniče (napr.usmerňovače) a induktory | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8517 | Videotelefóny | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodnýchh materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

ex 8518 | Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež vstavané; slúchadlá všetkých druhov a kombinované rečnícke súpravy; elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; súpravy elektrických zosilňovačov zvuku: | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8519 | Gramofóny (tiež prenosné), kazetové prehrávače a iné zvukové reprodukčné prístroje, bez zariadenia na záznam zvuku | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8520 | Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku, tiež s reprodukčným zariadením | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8521 | Videofonické prístroje na záznam a reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8522 | Časti a súčasti a príslušenstvo vhodné na použitie výhradne alebo hlavne s prístrojmi položiek 8519 až 8521 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8523 | Hotové nenahraté médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam, okrem výrobkov kapitoly 37 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8524 | Gramofónové platne, magnetické pásky a iné nahraté médiá na záznam zvuku alebo na podobné záznamy, vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu platní, ale okrem výrobkov kapitoly 37: | |

Matrice a galvanické články na reprodukciu záznamu | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8523 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8525 | Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež s prijímacím zariadením alebo so zariadením na záznam alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery; stabilné videokamery a ostatné videokamery | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8526 | Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8527 | Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu alebo rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež kombinované v jednej skrini s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8528 | Televízne prijímače, tiež so vstavanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu; videomonitory a videoprojektory | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8529 | Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje položiek 8525 až 8528: | |

Vhodné výlučne alebo hlavne na videozáznamy alebo pri reprodukčných prístrojoch | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

8535 a 8536 | Elektrické prístroje na vypínanie alebo na ochranu elektrických obvodov alebo na ich spájanie do elektrických obvodov | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8538 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8537 | Rozvádzače, rozvodové panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne vybavené jedným alebo viacerými zariadeniami položiek 8535 alebo 8536, na elektrické riadenie alebo na rozvod elektrického prúdu vrátane zabudovaných nástrojov a prístrojov kapitoly 90 a číslicové riadiace zariadenia, okrem spínacích prístrojov a zariadení položky 8517 | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 8538 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8542 | Elektronické integrované obvody a mikrozostavy | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položiek 8541 alebo 8542 spoločne použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8544 | Izolované (tiež s lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) drôty a káble (vrátane koaxiálnych) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo opláštených vlákien, tiež s pripevnenými elektrickými vodičmi alebo prípojkami | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8545 | Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo z iného uhlíku, tiež spojené s kovom používaným na elekrické účely | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8546 | Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 8548 | Elektrické časti a súčasti strojov a prístrojov, neuvedené ani nezahrnuté inde v tejto kapitole | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Nepoužteľné galvanické články a batérie | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8601 až 8607 | Železničné a električkové lokomotívy; vozový park a jeho časti a súčasti | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8608 | Koľajový zvrškový upevňovací materiál; mechanické (vrátane elektromechanických) prístroje návesné, bezpečnostné, kontrolné, ovládacie na železničnú alebo inú koľajovú dopravu, na dopravu cestnú alebo riečnu, na parkoviská, na prístavné a letiskové zariadenia; ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8609 | Kontajnery (vrátane kontajnerov na prepravu tekutín) zvlášť konštruované a vybavené na jeden alebo viac druhov dopravy | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 87 | Vozidlá iné ako koľajové, ich časti a súčasti; okrem tých vozidiel spadajúcich do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek: 8709 až 8711, ex 8712, 8715 a 8716, pre ktoré sú pravidlá uvedené nižšie | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8709 | Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho zariadenia a zariadenia na prenášanie, typy používané v továrňach, skladoch, prístavoch alebo na letiskách na prepravu na krátke vzdialenosti; malé ťahače používané na železničných staniciach, ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8710 | Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené zbraňami; ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8711 | Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom; prívesné vozíky | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

ex 8712 | Bicykle bez guličkových ložísk | Výroba z materiálov nezaradených do položky 8714 |

8715 | Detské vozíky a ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8716 | Prívesy a návesy; ostatné vozidlá bez mechanického pohonu; ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

8803 | Časti výrobkov položiek 8801 alebo 8802 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 8803 neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8804 | Padáky (vrátane riaditeľných padákov a paraglidingy) a rotujúce padáky; ich časti a príslušenstvá: | |

Rotorové padáky | Výroba z materiálov ľubovoľnej položky, vrátane ostatných materiálov položky 8804 |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 8804 neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

8805 | Letecké katapulty; palubné lapače a podobné prístroje a zariadenia; pozemné prístroje pre letecký výcvik; ich časti a súčasti | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 8805 neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu |

kapitola 89 | Lode, člny a plávajúce konštrukcie | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako položka daného výrobku. Avšak trupy lodí položky 8906 nemožno použiť. |

ex kapitola 90 | Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, na presnosť, lekárske alebo chirurgické; ich časti a súčasti, okrem tých prístrojov spadajúcich do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek, pre ktoré sú pravidlá uvedené nižšie: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 až 9017, ex 9018 a 9024 až 9033 | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu akde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

9001 | Optické vlákna a zväzky optických vlákien; káble optických vlákien, iné ako zaradené do položky 8544; polarizačný materiál v tvare listov alebo dosiek; šošovky (tiež kontaktné), hranoly, zrkadlá a iné optické články z akékokoľvek materiálu, nezasadené, iné ako z opticky neopracovaného skla | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9002 | Šošovky, hranoly, zrkadlá a iné optické články z akéhokoľvek materiálu, iné ako z opticky neopracovaného skla | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9004 | Okuliare, ochranné a podobné, korekčné alebo ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 9005 | Binokulárne i monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, ich podstavce a rámy, okrem astronomických refrakčných teleskopov a ich podstavcov | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

ex 9006 | Fotografické prístroje (iné ako kinematografické); prístroje a žiarovky na bleskové svetlo iné ako žiarovky na bleskové svetlo s výbojkou (tzv.elektronické blesky) | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

9007 | Kinematografické kamery a premietacie prístroje, tiež so vstavanými prístrojmi na záznam a reprodukciu zvuku | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

9011 | Združené optické mikroskopy, vrátane mikroskopov na mikrofotografiu, mikrokinematografiu, alebo mikroprojekciu | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

ex 9014 | Ostatné navigačné prístroje a zariadenia | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9015 | Geodetické (vrátane fotogrametrických zememeračských), hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne prístroje a zariadenia, okrem kompasov; diaľkomery | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9016 | Váhy s citlivosťou 5 cg alebo väčšou, tiež so závažiami | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9017 | Kresliace, rysovacie alebo počítacie prístroje (napr.kresliace stroje, pantografy, uhlomery, rysovadlá, logaritmické pravítka a počítacie kotúče); ručné dĺžkové meradlá (napr. metre, meracie pásma, mikrometre, posuvné meradlá a kalibre), v tejto kapitole inde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 9018 | Zubolekárske stoličky s prístrojmi alebo pľuvadlami | Výroba z materiálov ľubovoľnej položky, vrátane ostatných materiálov položky 9018 |

9024 | Stroje a prístroje na skúšanie tvrdosti, pevnosti v ťahu, stlačiteľnosti, či elasticity alebo iných mechanických vlastností materiálov (napr. kovov, dreva, textilu, papiera, plastov) | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9025 | Hydrometre a podobné plávajúce prístroje, teplomery, žiaromery, barometre, vlhkomery a psychometre, tiež registračné i navzájom kombinované | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9026 | Prístroje a nástroje na meranie alebo na kontrolu prietokov, hladiny, tlaku alebo iných premenných charakteristík kvapalín alebo plynov (napr. prietokomery, hladinomery, manometre, merače tepla), okrem prístrojov a nástrojov položiek 9014, 9015, 9028 alebo 9032 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9027 | Prístroje, zariadenia a nástroje na fyzikálne alebo chemické rozbory (napr. polarimetre, refraktometre, spektrometre, analýzatory plynov alebo dymu); prístroje a nástroje na určovanie viskozity, pórovitosti, rozťažnosti, povrchového napätia alebo podobné prístroje a nástroje na kalorimetrické, akustické alebo fotometrické merania alebo kontrolu metrickévrátane expozimetrov); mikrotómy | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9028 | Merače dodávky a výroby plynov, kvapalín a elektrickej energie, vrátane meračov na ich kalibrovanie | |

Časti a príslušenstvo | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

9029 | Otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre, merače ubehnutej dráhy, krokomery a podobne, rýchlomery a tachometre, okrem patriacich do položky 9014 alebo 9015; stroboskopy | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9030 | Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné prístroje a nástroje na meranie alebo kontrolu elektrických veličín, okrem meračov pložky 9028; prístroje a nástroje na meranie a zisťovanie žiarenia alfa, beta, gama, röntgenového, kozmického alebo iného ionizujúceho žiarenia | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9031 | Meracie alebo kontrolné prístroje, nástroje a stroje, inde neuvedené ani nezahrnuté v tejto kapitole; projektory na kontrolu profilov | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9032 | Automatické regulačné alebo riadiace prístroje alebo nástroje | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9033 | Časti, súčasti a príslušenstvo (inde v tejto kapitole neuvedené ani nezahrnuté) na stroje, nástroje a prístroje kapitoly 90 | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex kapitola 91 | Hodiny, hodinky a ich časti, okrem tých výrobkov spadajúcich do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek 9105, 9109 až 9013, pre ktoré sú pravidlá uvedené nižšie | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9105 | Ostatné hodiny | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

9109 | Hodinové stroje, úplné a zmontované | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde hodnota všetkých nepôvodných materiálov neprevýši hodnotu pôvodných použitých materiálov |

9110 | Úplné hodinové alebo hodinkové strojčeky, nezmontované alebo čiastočne zmontované (súpravy); neúplné hodinové alebo hodinkové Strojčeky, zmontované; nedohotovené hodinové alebo hodinkové strojčeky | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do položky 9114 použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

9111 | Puzdrá hodiniek a ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

9112 | Puzdrá hodín a puzdrá podobného typu na ostatné výrobky tejto kapitoly a ich časti a súčasti | Výroba: v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodukde, v rámci horeuvedeného limitu, sa materiály zaradené do tej istej položky ako daný výrobok použijú iba do hodnoty 5 % hodnoty ceny výrobku priamo zo závodu |

9113 | Hodinkové remienky, pásky, náramky a ich časti a súčasti | |

Zo základných kovov, plátované zlatom alebo striebrom | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

Ostatné | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

kapitola 92 | Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 40 % ceny výrobku priamo zo závodu |

kapitola 93 | Zbrane a strelivo; ich súčasti a príslušenstvo | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 9401 a 9403 | Základný kovový nábytok, kombinované s bavlnenou tkaninou, nevypchávanou; s váhou 300 g/m2 alebo menšou | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok, alebo výroba z bavlnenej tkaniny už vyhotovenej v tvare použiteľnom pre položky 9401 alebo 9403 za predpokladu, že: jej hodnota neprevýši 25 % ceny výrobku priamo zo závodu avšetky ostatné použité materiály majú pôvod a sú zaradené v rámci položky inej ako položky 9401 alebo 9403 |

9405 | Svietidlá (vrátane svetlometov a bodových svetiel) a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté, svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky s pevným osvetľovacím zdrojom a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9406 | Montované stavby | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9503 | Ostatné hračky; zmenšené modely, podobné modely na hranie; tiež mechanické, skladačky všetkých druhov | Výroba: v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobokza predpokladu, že hodnota všetkých použitých materialov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 9506 | Hotové hlavy golfových palíc | Výroba z hrubo tvarovaných blokov |

9507 | Rybárske prúty, rybárske háčiky a ostatné rybárske navijáky; podberáky; sieťky na motýle a podobné sieťky; umelé návnady (iné ako zaradené v položke 9208 alebo 9705) a podobné lovecké a strelecké potreby | Výroba, v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak materiály zaradené v rámci tej istej položky je možné použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

ex 9601 a ex 9602 | Výrobky zo zvieracích, rastlinných alebo z nerastných rezbárskych materiálov | Výroba z "opracovaných" rezbárskych materiálov tejto istej položky |

ex 9603 | Metly a kefy (okrem metiel a kief z prútikov), ručné mechanické metly bez motora; maliarske valčeky, stierky a mopy | Výroba, v ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9605 | Cestovné súpravy na osobnú toaletu, súpravy na šitie alebo čistenie obuvi alebo odevov | Každý druh tovaru musí spĺňať normu, ktorá sa uplatní, ak výrobok nie je zaradený v súprave. Aj výrobky bez pôvodu je môžné zaradiť, ak ich celková hodnota neprevýši 15 % ceny súpravy priamo zo závodu. |

9606 | Gombíky, stláčacie gombíky, formy na gombíky a ostatné časti a súčasti gombíkov alebo stláčacích gombíkov; gombíkové polotovary | Výroba: v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobokza predpokladu, že hodnota všetkých použitých materialov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

9608 | Guľôčkové perá; opisovače, značkovače a ostatné zvýrazňovače; plniace perá, rysovacie perá a iné perá; rydlá na rozmnožovače; patentné ceruzky; rúčky na pero, rúčky na ceruzky a podobné výrobky; časti a súčasti týchto výrobkov (vrátane krytov a príchytiek), okrem položky 9609 | Výroba v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobok. Avšak použité pierka a hroty a ostatné materiály môžu byť zaradené v rámci tej istej položky a môžu sa použiť za predpokladu, že ich hodnota neprevýši 5 % ceny výrobku priamo zo závodu. |

9612 | Pásky do písacích strojov a podobné farbiace pásky napustené tlačiarenskou čerňou alebo inak pripravené na zanechanie odtlačkov, tiež na cievkach alebo v kazetách; farbiace podušky aj napustené, tiež v škatuľkách | Výroba: v ktorej všetky použité materiály sú zaradené v rámci inej položky ako daný výrobokza predpokladu, že hodnota všetkých použitých materialov neprevýši 50 % ceny výrobku priamo zo závodu |

ex 9614 | Fajky a cigarové orezávače | Výroba z hrubo tvarovaných blokov |

"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IX

"

PRÍLOHA 22

Fakturačné vyhlásenie

Fakturačné vahlásenie, text ktorého je uvedený v nasledujúcom texte, musí byť vystavené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou však nie je potrebné znova uvádzať.

Španielska verzia

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … [1]) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … [2].

Dánska verzia

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … [3]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … [4].

Nemecká verzia

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … [5]) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … [6]Ursprungswaren sind.

Grécka verzia

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … [7]) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … [8].

Anglická verzia

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … [9]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … [10]preferential origin.

Francúzska verzia

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … [11]) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … [12].

Talianska verzia

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … [13]) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … [14].

Holandská verzia

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … [15]), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn [16].

Portugalská verzia

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … [17]), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … [18].

Fínska verzia

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o … [19]) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita [20].

Švédska verzia

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … [21]) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung [22].

(miesto a dátum) [23]

(podpis vývozcu; okrem toho je potrebné zreteľne uviesť aj meno osoby, ktorá vyhlásenie podpísala) [24]

"

[1] Ak schválený vývozca vystaví vyhlásenie o tovare, musí sa na tomto mieste uviesť aj číslo jeho oprávnenia. Ak vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, slová v zátvorke sa vynechajú alebo sa miesto ponechá nevyplnené.

[2] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie vzťahuje, v celosti alebo z časti, na výrobky majúce pôvod v Ceute a Mellile, vývozca ich musí na doklade, na ktorom je vyhlásenie uvedené jasne vyznačiť a označiť symbolom "CM".

[3] Ak schválený vývozca vystaví vyhlásenie o tovare, musí sa na tomto mieste uviesť aj číslo jeho oprávnenia. Ak vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, slová v zátvorke sa vynechajú alebo sa miesto ponechá nevyplnené.

[4] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie vzťahuje, v celosti alebo z časti, na výrobky majúce pôvod v Ceute a Mellile, vývozca ich musí na doklade, na ktorom je vyhlásenie uvedené jasne vyznačiť a označiť symbolom "CM".

[5] Ak schválený vývozca vystaví vyhlásenie o tovare, musí sa na tomto mieste uviesť aj číslo jeho oprávnenia. Ak vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, slová v zátvorke sa vynechajú alebo sa miesto ponechá nevyplnené.

[6] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie vzťahuje, v celosti alebo z časti, na výrobky majúce pôvod v Ceute a Mellile, vývozca ich musí na doklade, na ktorom je vyhlásenie uvedené jasne vyznačiť a označiť symbolom "CM".

[7] Ak schválený vývozca vystaví vyhlásenie o tovare, musí sa na tomto mieste uviesť aj číslo jeho oprávnenia. Ak vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, slová v zátvorke sa vynechajú alebo sa miesto ponechá nevyplnené.

[8] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie vzťahuje, v celosti alebo z časti, na výrobky majúce pôvod v Ceute a Mellile, vývozca ich musí na doklade, na ktorom je vyhlásenie uvedené jasne vyznačiť a označiť symbolom "CM".

[9] Ak schválený vývozca vystaví vyhlásenie o tovare, musí sa na tomto mieste uviesť aj číslo jeho oprávnenia. Ak vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, slová v zátvorke sa vynechajú alebo sa miesto ponechá nevyplnené.

[10] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie vzťahuje, v celosti alebo z časti, na výrobky majúce pôvod v Ceute a Mellile, vývozca ich musí na doklade, na ktorom je vyhlásenie uvedené jasne vyznačiť a označiť symbolom "CM".

[11] Ak schválený vývozca vystaví vyhlásenie o tovare, musí sa na tomto mieste uviesť aj číslo jeho oprávnenia. Ak vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, slová v zátvorke sa vynechajú alebo sa miesto ponechá nevyplnené.

[12] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie vzťahuje, v celosti alebo z časti, na výrobky majúce pôvod v Ceute a Mellile, vývozca ich musí na doklade, na ktorom je vyhlásenie uvedené jasne vyznačiť a označiť symbolom "CM".

[13] Ak schválený vývozca vystaví vyhlásenie o tovare, musí sa na tomto mieste uviesť aj číslo jeho oprávnenia. Ak vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, slová v zátvorke sa vynechajú alebo sa miesto ponechá nevyplnené.

[14] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie vzťahuje, v celosti alebo z časti, na výrobky majúce pôvod v Ceute a Mellile, vývozca ich musí na doklade, na ktorom je vyhlásenie uvedené jasne vyznačiť a označiť symbolom "CM".

[15] Ak schválený vývozca vystaví vyhlásenie o tovare, musí sa na tomto mieste uviesť aj číslo jeho oprávnenia. Ak vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, slová v zátvorke sa vynechajú alebo sa miesto ponechá nevyplnené.

[16] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie vzťahuje, v celosti alebo z časti, na výrobky majúce pôvod v Ceute a Mellile, vývozca ich musí na doklade, na ktorom je vyhlásenie uvedené jasne vyznačiť a označiť symbolom "CM".

[17] Ak schválený vývozca vystaví vyhlásenie o tovare, musí sa na tomto mieste uviesť aj číslo jeho oprávnenia. Ak vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, slová v zátvorke sa vynechajú alebo sa miesto ponechá nevyplnené.

[18] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie vzťahuje, v celosti alebo z časti, na výrobky majúce pôvod v Ceute a Mellile, vývozca ich musí na doklade, na ktorom je vyhlásenie uvedené jasne vyznačiť a označiť symbolom "CM".

[19] Ak schválený vývozca vystaví vyhlásenie o tovare, musí sa na tomto mieste uviesť aj číslo jeho oprávnenia. Ak vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, slová v zátvorke sa vynechajú alebo sa miesto ponechá nevyplnené.

[20] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie vzťahuje, v celosti alebo z časti, na výrobky majúce pôvod v Ceute a Mellile, vývozca ich musí na doklade, na ktorom je vyhlásenie uvedené jasne vyznačiť a označiť symbolom "CM".

[21] Ak schválený vývozca vystaví vyhlásenie o tovare, musí sa na tomto mieste uviesť aj číslo jeho oprávnenia. Ak vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, slová v zátvorke sa vynechajú alebo sa miesto ponechá nevyplnené.

[22] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie vzťahuje, v celosti alebo z časti, na výrobky majúce pôvod v Ceute a Mellile, vývozca ich musí na doklade, na ktorom je vyhlásenie uvedené jasne vyznačiť a označiť symbolom "CM".

[23] Tieto údaje sa môžu vynechať, ak sú uvedené na samotnom doklade.

[24] Pozri článok 117 (5). V prípadoch, kde sa nevyžaduje podpis vývozcu, táto výnimka sa vzťahuje aj na meno osoby, ktorá vyhlásenie podpísala.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA X

Príloha 38 sa týmto dopĺňa takto:

K zoznamu kódov použitých v rubrike 51 sa pridáva toto:

"SM : San Maríno

AD : Andora"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA XI

K prílohe 87 sa dopĺňa bod:

Č. objednávky | 1 | 2 |

Spracovanie alebo úprava tovaru, ktoré sú povolené colnou konrolou | Následná úprava |

"16 | Korčuliarske topánky bez korčuliarskych nožov, CN 64021900 | Spracované na: Korčule CN 95067010 |

Korčuliarske topánky bez koliesok, CN 64031900 | Kolieskové korčule CN 95067030" |

|

--------------------------------------------------

Top