EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0626

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/626 z 13. apríla 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2022/263 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na uznanie častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a na nariadenie nasadenia ruských ozbrojených síl do týchto častí

ST/8114/2022/INIT

Ú. v. EÚ L 116, 13.4.2022, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/626/oj

13.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/3


NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/626

z 13. apríla 2022,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2022/263 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na uznanie častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a na nariadenie nasadenia ruských ozbrojených síl do týchto častí

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/628 z 13. apríla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2022/266 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na uznanie častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a na nariadenie nasadenia ruských ozbrojených síl do týchto častí (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2022/263 (2) nadobúdajú účinnosť viaceré opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/266 (3) vrátane určitých obmedzení obchodu v častiach Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou.

(2)

Vzhľadom na humanitárnu krízu vyplývajúcu z nevyprovokovanej invázie ozbrojených síl Ruskej federácie na Ukrajinu Rada 13. apríla 2022 prijala rozhodnutie (SZBP) 2022/628, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2022/266 s cieľom zahrnúť výnimky, ktoré umožňujú jasne vymedzeným kategóriám orgánov, osôb, subjektov, organizácií a agentúr poskytovať tovar a technológie na použitie v určitých odvetviach, ako aj určité obmedzené služby a pomoc súvisiace s takýmto tovarom a technológiami osobám, subjektom a orgánom v častiach Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, alebo na použitie v týchto častiach, ak je to potrebné na humanitárne účely. Podobne sa uvedenými výnimkami umožňuje poskytovanie osobitných obmedzených služieb a pomoci, ktoré priamo súvisia s určitou infraštruktúrou v častiach Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, ak je to potrebné na humanitárne účely.

(3)

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/263 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V nariadení (EÚ) 2022/263 sa vkladajú tieto články:

„Článok 4a

1.   Zákazy stanovené v odseku 4 sa nevzťahujú na:

a)

predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru alebo technológií uvedených v zozname v prílohe II;

b)

priame alebo nepriame poskytovanie technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb súvisiacich s tovarom a technológiami uvedenými v zozname v prílohe II alebo súvisiacich s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takých položiek, alebo

c)

priame alebo nepriame poskytovanie finančných prostriedkov alebo finančnej pomoci súvisiacich s tovarom a technológiami uvedenými v zozname v prílohe II, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu na určených územiach, alebo na použitie na určených územiach:

verejnými subjektmi alebo právnickými osobami, subjektmi či orgánmi, ktoré dostávajú od Únie alebo členských štátov verejné finančné prostriedky, pod podmienkou, že takýto tovar, technológie, služby a pomoc sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach,

organizáciami a agentúrami, ktoré Únia posudzuje v rámci piliera a s ktorými podpísala rámcovú dohodu o finančnom partnerstve, na základe ktorej organizácie a agentúry pôsobia ako humanitárni partneri Únie, pod podmienkou, že takýto tovar, technológie, služby a pomoc sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach,

organizáciami a agentúrami, ktorým Únia udelila osvedčenie o humanitárnom partnerstve alebo ktoré členský štát potvrdil alebo uznal v súlade s vnútroštátnymi postupmi, pod podmienkou, že takýto tovar, technológie, služby a pomoc sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach, alebo

špecializovanými agentúrami členských štátov pod podmienkou, že takýto tovar, technológie, služby a pomoc sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach.

2.   Odchylne od článku 4 môžu príslušné orgány v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 tohto článku, za takých všeobecných a osobitných podmienok, ktoré považujú za vhodné, udeliť osobitné alebo všeobecné povolenia na:

a)

predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru alebo technológií uvedených v zozname v prílohe II;

b)

priame alebo nepriame poskytovanie technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb súvisiacich s tovarom a technológiami uvedenými v zozname v prílohe II alebo súvisiacich s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takých položiek, alebo

c)

priame alebo nepriame poskytovanie finančných prostriedkov alebo finančnej pomoci súvisiacich s tovarom a technológiami uvedenými v zozname v prílohe II,

akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu na určených územiach, alebo na použitie na určených územiach, pod podmienkou, že takýto tovar, technológie, služby a pomoc sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach.

3.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odseku 2 do dvoch týždňov odo dňa jeho vydania.

4.   Žiadnym ustanovením v tomto článku nie je dotknutý súlad s nariadením Rady (EÚ) č. 269/2014 (*1).

Článok 5a

1.   Zákazy stanovené v článku 5 ods. 1 sa nevzťahujú na poskytovanie technickej pomoci alebo sprostredkovateľských, stavebných alebo inžinierskych služieb, ktoré priamo súvisia s infraštruktúrou na určených územiach v odvetviach uvedených v článku 4 ods. 1, ako sa vymedzujú na základe prílohy II, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru a technológií:

a)

verejnými subjektmi alebo právnickými osobami, subjektmi či orgánmi, ktoré dostávajú od Únie alebo členských štátov verejné finančné prostriedky, pod podmienkou, že takáto pomoc a služby sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach,

b)

organizáciami a agentúrami, ktoré Únia posudzuje v rámci piliera a s ktorými podpísala rámcovú dohodu o finančnom partnerstve, na základe ktorej organizácie a agentúry pôsobia ako humanitárni partneri Únie, pod podmienkou, že takáto pomoc a služby sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach,

c)

organizáciami a agentúrami, ktorým Únia udelila osvedčenie o humanitárnom partnerstve alebo ktoré členský štát potvrdil alebo uznal v súlade s vnútroštátnymi postupmi, pod podmienkou, že takáto pomoc a služby sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach, alebo

d)

špecializovanými agentúrami členských štátov pod podmienkou, že takáto pomoc a služby sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach.

2.   Odchylne od článku 5 ods. 1 môžu príslušné orgány v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 tohto článku, za takých všeobecných a osobitných podmienok, ktoré považujú za vhodné, udeliť osobitné alebo všeobecné povolenia na poskytovanie technickej pomoci alebo sprostredkovateľských, stavebných alebo inžinierskych služieb, ktoré priamo súvisia s infraštruktúrou na určených územiach v odvetviach uvedených v článku 4 ods. 1, ako sa vymedzujú na základe prílohy II, bez ohľadu na pôvod tovaru a technológií, pod podmienkou, že takáto pomoc a služby sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach.

3.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odseku 2 do dvoch týždňov odo dňa jeho vydania.

4.   Žiadnym ustanovením v tomto článku nie je dotknutý súlad s nariadením (EÚ) č. 269/2014.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. apríla 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Ú. v. EÚ L 116, 13.4.2022.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2022/263 z 23. februára 2022 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na uznanie častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a na nariadenie nasadenia ruských ozbrojených síl do týchto častí (Ú. v. EÚ L 42I, 23.2.2022, s. 77).

(3)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/266 z 23. februára 2022 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na uznanie častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a na nariadenie nasadenia ruských ozbrojených síl do týchto častí (Ú. v. EÚ L 42I, 23.2.2022, s. 109).


Top