EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0626

Nõukogu määrus (EL) 2022/626, 13. aprill 2022, millega muudetakse määrust (EL) 2022/263, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite tunnustamisele ja korraldusele siirda nendele aladele Venemaa relvajõud

ST/8114/2022/INIT

ELT L 116, 13.4.2022, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/626/oj

13.4.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 116/3


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/626,

13. aprill 2022,

millega muudetakse määrust (EL) 2022/263, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite tunnustamisele ja korraldusele siirda nendele aladele Venemaa relvajõud

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 13. aprilli 2022. aasta otsust (ÜVJP) 2022/628, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2022/266, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite tunnustamisele ja korraldusele siirda nendele aladele Venemaa relvajõud (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2022/263 (2) jõustatakse mitu nõukogu otsuses (ÜVJP) 2022/266 (3) sätestatud meedet, sealhulgas teatavad kaubanduspiirangud Ukraina Donetski ja Luganski oblastites valitsuse kontrolli alt väljas olevate alade suhtes.

(2)

Pidades silmas humanitaarkriisi, mis tuleneb Venemaa Föderatsiooni relvajõudude provotseerimata sissetungist Ukrainasse, võttis nõukogu 13. aprillil 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/628, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2022/266, et kehtestada erandid, mis võimaldavad täpselt kindlaks määratud asutuste, isikute, üksuste, organisatsioonide ja ametite kategooriatel pakkuda Ukraina Donetski ja Luganski oblastites valitsuse kontrolli alt väljas olevatel aladel asuvatele isikutele, üksustele ja asutustele või neil aladel kasutamiseks teatavates sektorites kasutamiseks mõeldud kaupu ja tehnoloogiat ning osutada selliste kaupade ja tehnoloogiaga seotud piiratud teenuseid ja abi, kui see on vajalik humanitaarotstarbel. Samuti võimaldavad erandid osutada mõningaid piiratud teenuseid ja abi, mis on otseselt seotud teatava taristuga Ukraina Donetski ja Luganski oblastites valitsuse kontrolli alt väljas olevatel aladel, kui see on vajalik humanitaarotstarbel.

(3)

Nõukogu määrust (EL) 2022/263 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusesse (EL) 2022/263 lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 4a

1.   Artiklis 4 sätestatud keelde ei kohaldata järgmise suhtes:

a)

müüa, tarnida, üle anda või eksportida II lisas loetletud kaupu või tehnoloogiat;

b)

otse või kaudselt anda tehnilist abi või osutada vahendusteenuseid seoses II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga või nende tarnimise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega või

c)

otse või kaudselt pakkuda rahastamist või anda rahalist abi seoses II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga kindlaksmääratud territooriumidel asuvatele füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või kasutamiseks kindlaksmääratud territooriumidel, kui seda teevad:

avaliku sektori asutused või liidu või liikmesriikide eelarvest rahastatavad juriidilised isikud, üksused või asutused, tingimusel et sellised kaubad, tehnoloogia, teenused ja abi on vajalikud kindlaksmääratud territooriumidel üksnes humanitaarotstarbel;

organisatsioonid ja ametid, mida liit hindab sambapõhiselt ja millega liit on sõlminud finantsraampartnerluse lepingu, mille alusel organisatsioonid ja ametid tegutsevad liidu humanitaarpartneritena, tingimusel et sellised kaubad, tehnoloogia, teenused ja abi on vajalikud kindlaksmääratud territooriumidel üksnes humanitaarotstarbel;

organisatsioonid ja asutused, millele liit on andnud humanitaarpartnerluse tunnistuse või mille on sertifitseerinud või mida on tunnustanud mõni liikmesriik kooskõlas riigisiseste menetlustega, tingimusel et sellised kaubad, tehnoloogia, teenused ja abi on vajalikud kindlaksmääratud territooriumidel üksnes humanitaarotstarbel, või

liikmesriikide spetsialiseeritud asutused, tingimusel et sellised kaubad, tehnoloogia, teenused ja abi on vajalikud kindlaksmääratud territooriumidel üksnes humanitaarotstarbel.

2.   Erandina artiklist 4 võivad pädevad asutused juhtudel, mis ei ole hõlmatud käesoleva artikli lõikega 1, anda sellistel üld- ja eritingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, eri- või üldlubasid, et

a)

müüa, tarnida, üle anda või eksportida II lisas loetletud kaupu või tehnoloogiat;

b)

otse või kaudselt anda tehnilist abi või osutada vahendusteenuseid seoses II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga või nende tarnimise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega või

c)

otse või kaudselt pakkuda rahastamist või anda rahalist abi seoses II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga

kindlaksmääratud territooriumidel asuvatele füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või kasutamiseks kindlaksmääratud territooriumidel, tingimusel et sellised kaubad, tehnoloogia, teenused ja abi on vajalikud kindlaksmääratud territooriumidel üksnes humanitaarotstarbel.

3.   Asjaomane liikmesriik teatab teistele liikmesriikidele ja komisjonile kõikidest lõike 2 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

4.   Ükski käesoleva artikli säte ei mõjuta nõukogu määruse (EL) nr 269/2014 (*1) järgimist.

Artikkel 5a

1.   Artikli 5 lõikes 1 sätestatud keelde ei kohaldata tehnilise abi või vahendus-, ehitus- või inseneriteenuste osutamise suhtes, mis on otseselt seotud kindlaksmääratud territooriumide taristuga artikli 4 lõikes 1 osutatud sektorites, mis on kindlaks määratud II lisa alusel, olenemata kaupade ja tehnoloogia päritolust, kui seda teevad:

a)

avaliku sektori asutused või liidu või liikmesriikide eelarvest rahastatavad juriidilised isikud, üksused või asutused, tingimusel et selline abi ja teenused on vajalikud kindlaksmääratud territooriumidel üksnes humanitaarotstarbel;

b)

organisatsioonid ja ametid, mida liit hindab sambapõhiselt ja millega liit on sõlminud finantsraampartnerluse lepingu, mille alusel organisatsioonid ja ametid tegutsevad liidu humanitaarpartneritena, tingimusel et selline abi ja teenused on vajalikud kindlaksmääratud territooriumidel üksnes humanitaarotstarbel;

c)

organisatsioonid ja asutused, millele liit on andnud humanitaarpartnerluse tunnistuse või mille on sertifitseerinud või mida on tunnustanud mõni liikmesriik kooskõlas riigisiseste menetlustega, tingimusel et selline abi ja sellised teenused on vajalikud kindlaksmääratud territooriumidel üksnes humanitaarseks otstarbeks, või

d)

liikmesriikide spetsialiseeritud asutused, tingimusel et selline abi ja teenused on vajalikud kindlaksmääratud territooriumidel üksnes humanitaarotstarbel.

2.   Erandina artikli 5 lõikest 1 võivad pädevad asutused juhtudel, mis ei ole hõlmatud käesoleva artikli lõikega 1, anda sellistel üld- ja eritingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, eri- või üldlubasid, et anda tehnilist abi või osutada vahendus-, ehitus- või inseneriteenuseid, mis on otseselt seotud kindlaksmääratud territooriumide taristuga artikli 4 lõikes 1 osutatud sektorites, mis on kindlaks määratud II lisa alusel, olenemata kaupade ja tehnoloogia päritolust, tingimusel et selline abi ja teenused on vajalikud kindlaksmääratud territooriumidel üksnes humanitaarotstarbel.

3.   Asjaomane liikmesriik teatab teistele liikmesriikidele ja komisjonile kõikidest lõike 2 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

4.   Ükski käesoleva artikli säte ei mõjuta määruse (EL) nr 269/2014 järgimist.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. aprill 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ELT L 116, 13.4.2022.

(2)  Nõukogu 23. veebruari 2022. aasta määrus (EL) 2022/263, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite tunnustamisele ja korraldusele siirda nendele aladele Venemaa relvajõud (ELT L 42I, 23.2.2022, lk 77).

(3)  Nõukogu 23. veebruari 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/266, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite tunnustamisele ja korraldusele siirda nendele aladele Venemaa relvajõud (ELT L 42I, 23.2.2022, lk 109).


Top