EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21972A0722(03)

Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou

OJ L 300, 31.12.1972, p. 189–280 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 191 - 282
English special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 191 - 282
Greek special edition: Chapter 11 Volume 003 P. 191 - 282
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 191 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 191 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 001 P. 41 - 128
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 001 P. 41 - 128
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 001 P. 40 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 001 P. 40 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 003 P. 4 - 94

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1972/2840(1)/oj

Related Council regulation

21972A0722(03)Úradný vestník L 300 , 31/12/1972 S. 0189 - 0280
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 1 S. 0041
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 1 S. 0041
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1972(31.12)L300 S. 0191
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1972(31.12)L300 S. 0191
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 3 S. 0191
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 2 S. 0191
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 11 Zväzok 2 S. 0191


Dohoda

medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom

a Švajčiarskou konfederáciou

EURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO,

na jednej strane a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA,

na strane druhej,

SO ŽELANÍM, ABY sa konsolidovali a pri rozšírení Európskeho hospodárskeho spoločenstva rozšírili hospodárske vzťahy, ktoré existujú medzi spoločenstvom a Švajčiarskom, a aby sa zabezpečil harmonický rozvoj ich obchodu s náležitým zohľadnením podmienok zdravej hospodárskej súťaže, aby sa tak prispelo ku práci na budovaní Európy,

ROZHODNUTÉ za týmto účelom postupne odstraňovať v podstate všetky prekážky, ktoré stoja v ceste ich obchodu, podľa tých ustanovení Všeobecnej dohody o clách a obchode, ktoré sa týkajú vytvárania oblastí voľného obchodu,

VYHLASUJÚC, že sú pripravené vo svetle akýchkoľvek príslušných faktorov a najmä vo svetle vývoja v spoločenstve, možnosť rozvinutia a prehĺbenia svojich vzťahov tam, kde sa to ukáže ako užitočné vo svetle záujmov ich hospodárstiev, preskúmať možnosť rozšírenia tejto dohody na oblasti, ktoré táto dohoda nepokrýva,

SA ROZHODLI, presadzujúc tieto ciele a mysliac to tak, že nijaké ustanovenie tejto dohody sa nesmie vykladať tak, akoby oslobodzovali zmluvné strany od povinností, ktoré im môžu ukladať iné medzinárodné dohody,

UZAVRIEŤ TÚTO DOHODU:

Článok 1

Cieľom tejto dohody je:

a) rozširovaním vzájomného obchodu podporovať harmonický rozvoj hospodárskych vzťahov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou a takto v spoločenstve i vo Švajčiarsku podporovať napredovanie hospodárskej činnosti, zlepšenie životných podmienok, zamestnanosti, ako aj zvýšenie produktivity a finančnej stability,

b) vytvoriť spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže medzi zmluvnými stranami,

c) prispieť touto cestou odstránením prekážok obchodu k harmonickému rozvoju a rozširovaniu svetového obchodu.

Článok 2

Táto dohoda sa uplatňuje na výrobky s pôvodom v spoločenstve alebo vo Švajčiarsku:

i) ktoré spadajú pod kapitoly 25 až 99 Bruselskej nomenklatúry, okrem výrobkov uvedených v zozname v prílohe I;

ii) ktoré sú uvedené v Protokole 2, pričom sa náležito zohľadnia ustanovenia, zakotvené v tomto protokole.

Článok 3

1. V obchode medzi spoločenstvom a Švajčiarskom sa nezavedú nijaké nové dovozné clá.

2. Dovozné clá sa budú postupne rušiť podľa nasledujúceho harmonogramu:

a) dňa 1. apríla 1973 sa každé clo obmedzí na 80 % základného cla;

b) štyri ďalšie zníženia o 20 % sa urobia v týchto dňoch:

1. januára 1974,

1. januára 1975,

1. januára 1976,

1. júla 1977.

Článok 4

1. Ustanovenia, týkajúce sa postupného zrušenie dovozných ciel sa uplatnia aj na clá fiskálnej povahy.

Zmluvné strany môžu nahradiť clá fiskálnej povahy alebo fiskálny prvok ciel vnútornou daňou.

2. Dánsko, Írsko, Nórsko a Spojené kráľovstvo môžu si do 1. januára 1976 ponechať clo fiskálnej povahy alebo fiskálny prvok cla v prípade zavedenia článku 38 aktu "Akt, týkajúci sa podmienok pristupovania k zmluvám a upravovania zmlúv", ktorý spísala a prijala konferencia medzi Európskymi spoločenstvami a Dánskym kráľovstvom, Írskom, Nórskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

3. Švajčiarsko môže dočasne ponechať clá, zodpovedajúce fiskálnemu prvku dovozných ciel výrobkov, uvedených v prílohe II, pri čom však bude rešpektovať podmienky, uvedené v článku 18.

Spoločný výbor, ustanovený v článku 29, preskúma, či sa dodržiavajú podmienky, stanovené v predchádzajúcom pododseku, najmä či sa zmenila výška fiskálneho prvku.

Spoločný výbor preskúma túto pozíciu s ohľadom na prevod takýchto ciel na vnútorné poplatky pred 1. januárom 1980 alebo pred ktorýmkoľvek iným dňom, ktorý môže určiť podľa okolností.

Článok 5

1. Základným clom, na ktoré sa uplatní séria obmedzení ustanovená v článku 3 a v protokole 1, bude pre každý výrobok clo, ktoré sa skutočne uplatňovalo 1. januára 1972.

2. Ak sa po 1. januári 1972 stane uplatniteľným akékoľvek obmedzenie sadzieb, vyplývajúce z dohôd o sadzbách, uzavretých v dôsledku Obchodnej konferencie v Ženeve v rokoch 1964 až 1967, základné clá uvedené v odseku 1, sa nahradia týmito zníženými clami.

3. Znížené clá vypočítané podľa článku 3 a podľa protokolu 1, sa uplatnia zaokrúhlené na prvé desatinné miesto.

Ak spoločenstvo uplatní článok 39 ods. 5 aktu "Akt, týkajúci sa podmienok pristupovania k zmluvám a upravovania zmlúv", ktorý spísala a prijala konferencia medzi Európskymi spoločenstvami a Dánskym kráľovstvom, Írskom, Nórskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, potom pokiaľ ide o osobitné clá alebo o osobitnú časť zmiešaných ciel v írskom colnom sadzobníku, potom sa článok 3 a protokol 1 uplatnia zaokrúhlené na štvrté desatinné miesto.

Článok 6

1. V obchode medzi spoločenstvom a Švajčiarskom sa nezavedú nijaké nové platby s účinkom ekvivalentným dovozným clám.

2. Platby s účinkom ekvivalentným dovozným clám, zavedené v obchode medzi spoločenstvom a Švajčiarskom 1. januára 1972 alebo neskôr, sa zrušia dňom, v ktorom táto dohoda nadobudne platnosť.

Akékoľvek platby s účinkom ekvivalentným dovozným clám, ktorých sadzba je 31. decembra 1972 vyššie než sadzba skutočne uplatňovaná 1. januára 1972, sa dňom, v ktorom táto dohoda nadobudne platnosť, znížia na sadzbu skutočne uplatňovanú 1. januára 1972.

3. Platby s účinkom ekvivalentným dovozným clám sa budú postupne rušiť podľa nasledujúceho harmonogramu:

a) najneskôr do 1. januára 1974 sa každá platba zníži na 60 % sadzby, uplatňovanej 1. januára 1972;

b) tri ďalšie zníženia o 20 % sa urobia v týchto dňoch:

1. januára 1975,

1. januára 1976,

1. júla 1977.

Článok 7

1. V obchode medzi spoločenstvom a Švajčiarskom sa nezavedú nijaké nové vývozné clá ani platby s ekvivalentným účinkom.

Vývozné clá a platby s ekvivalentným účinkom sa zrušia najneskôr do 1. januára 1974.

2. V prípade výrobkov uvedených v zozname v prílohe III, môžu zmluvné strany prijať opatrenia, ktoré považujú za potrebné na zavedenie ich politiky zásobovania, a to spôsobom, aký sami určia.

Článok 8

Protokol 1 stanovuje sadzby a ustanovenia, uplatniteľné na určité výrobky.

Článok 9

Protokol 2 stanovuje sadzby a ustanovenia, uplatniteľné na určité tovary, získané spracovaním poľnohospodárskych výrobkov.

Článok 10

1. Ak sa stanovia osobitné predpisy alebo ak sa zmenia existujúce predpisy, príslušná zmluvná strana môže prijať opatrenia, vyplývajúce z tejto dohody vzhľadom na výrobky, ktoré sú predmetom týchto predpisov alebo zmien.

2. V takom prípade príslušná zmluvná strana náležito zohľadní záujmy druhej zmluvnej strany. Za týmto účelom môžu zmluvné strany navzájom konzultovať v spoločnom výbore.

Článok 11

Protokol 3 stanovuje pravidlá pôvodu.

Článok 12

Zmluvná strana, ktorá zvažuje zníženie účinnej výšky svojich ciel alebo platieb s ekvivalentným účinkom, uplatniteľnej voči tretím krajinám, ktoré sa tešia najpriaznivejšiemu zaobchádzaniu s krajinou, alebo ktorá zvažuje pozastavenie ich uplatňovania, toto oznámi, nakoľko sa to dá predvídať, spoločnému výboru najneskôr tridsať dní pred tým ako takéto zníženie alebo pozastavenie nadobudne účinnosť. Zoberie na vedomie všetky vyhlásenia druhej zmluvnej strany o narušeniach, ktoré toto môže spôsobiť.

Článok 13

1. V obchode medzi spoločenstvom a Švajčiarskom sa nezavedú nijaké nové kvantitatívne obmedzenia dovozu ani opatrenia s ekvivalentným účinkom.

2. Kvantitatívne obmedzenia dovozu sa 1. januára 1973 zrušia a všetky opatrenia s ekvivalentným účinkom ako kvantitatívne obmedzenie dovozu sa zrušia najneskôr do 1. januára 1975.

Článok 14

1. Spoločenstvo si vyhradzuje právo meniť predpisy uplatniteľné na ropné výrobky, spadajúce pod položky 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (parafínový vosk, mikrokryštalický vosk, bitúmenová bridlica a iné nerastné vosky) a 27.14 Bruselskej nomenklatúry, na základe spoločného prijatia definície pôvodu ropných výrobkov, na základe prijatia rozhodnutí pre príslušné výrobky podľa spoločnej obchodnej koncepcie alebo na základe vytvorenia spoločnej energetickej koncepcie.

V takomto prípade spoločenstvo náležito zohľadní záujmy Švajčiarska a za týmto čelom bude informovať spoločný výbor, ktorý sa stretne za podmienok, stanovených v článku 31.

2. Švajčiarsko si vyhradzuje právo podniknúť podobné kroky, ak sa ocitne v podobnej situácii.

3. Touto dohodou nie sú dotknuté predpisy o nezaťažení ropných výrobkov dovoznými clami podľa odseku 1 a 2.

Článok 15

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú pripravené presadzovať, nakoľko im to dovolí ich poľnohospodárska politika, harmonický rozvoj obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, na ktoré sa táto dohoda nevzťahuje.

2. Zmluvné strany budú uplatňovať poľnohospodárske predpisy vo veterinárnej, zdravotnej a oblasti a v oblasti zdravia rastlín nediskriminačným spôsobom a nezavedú nijaké nové opatrenia, ktoré by mali za následok nenáležité prekážky obchodu.

3. Zmluvné strany preskúmajú za podmienok, stanovených v článku 31, všetky ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť v ich obchode s poľnohospodárskymi výrobkami a budú sa snažiť hľadať vhodné riešenia.

Článok 16

Od 1. júla 1977 sa na výrobky s pôvodom vo Švajčiarsku nesmie pri dovoze do spoločenstva uplatňovať priaznivejšie zaobchádzanie než aké uplatňujú členské štáty spoločenstva medzi sebou.

Článok 17

Táto dohoda nevylučuje udržiavanie alebo vytváranie colných únií, oblastí voľného obchodu ani opatrení pre pohraničný obchod, s výnimkou nakoľko by tieto opatrenia zmenili spôsob obchodu, stanovený touto dohodou, najmä opatrenia, týkajúce sa pravidiel pôvodu.

Článok 18

Zmluvné strany sa zdržia akéhokoľvek opatrenia a praxe vnútornej fiskálnej povahy, ktorá by priamo alebo nepriamo vytvárala diskrimináciu medzi výrobkami jednej zmluvnej strany a podobnými výrobkami s pôvodom na území druhej zmluvnej strany.

Výrobky vyvezené na územie jednej zmluvnej strany nesmú mať nárok na splatenie vnútorných daní, ktoré by prevyšovalo sumu priameho alebo nepriameho zdanenia, ktoré je na ne uvalené.

Článok 19

Platby, vzťahujúce sa na obchod s tovarom a na prevod takýchto platieb do členského štátu spoločenstva, v ktorom sídli veriteľ, alebo do Švajčiarska, nebudú podliehať nijakým obmedzeniam.

Zmluvné strany upustia od akýchkoľvek devízových alebo administratívnych obmedzení udeľovania, splácania alebo prijímania krátkodobých a strednodobých úverov, ktoré pokrývajú obchodné transakcie, na ktorých sa rezident zúčastňuje.

Článok 20

Táto dohoda nevylučuje zákaz ani obmedzenie dovozu, vývozu alebo prevozu tovarov, ak je tento odôvodnený hľadiskami verejnej morálky, zákona, poriadku a verejnej bezpečnosti, ochrany života a zdravia ľudí, zvierat alebo vecí, ochrany národných pokladov umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty, ochrany priemyselného a obchodného vlastníctva, alebo predpisov, vzťahujúcich sa na zlato alebo striebro. Takéto zákazy alebo obmedzenia však nesmú vytvárať prostriedok ľubovoľnej diskriminácie ani skrytého obmedzovania obchodu medzi zmluvnými stranami.

Článok 21

Nič v tejto dohode nebude brániť zmluvnej strane prijať akékoľvek opatrenia:

a) ktoré považuje za potrebné na prevenciu úniku informácií, ktorý by viedol proti jej dôležitým bezpečnostným záujmom;

b) ktoré sa vzťahujú na obchod so zbraňami, muníciou alebo vojnovými materiálmi, alebo na výskum, vývoj alebo výrobu nevyhnutnú na účely obrany, za predpokladu, že tieto opatrenia nebudú poškodzovať podmienky hospodárskej súťaže vzhľadom na výrobky, ktoré nie sú osobitne určené na vojenské účely;

c) ktoré považuje za podstatné pre svoju vlastnú bezpečnosť v čase vojny alebo vážneho medzinárodného tlaku.

Článok 22

1. Zmluvné strany sa zdržia akéhokoľvek opatrenia, ktoré by pravdepodobne mohlo ohroziť plnenie cieľov tejto dohody.

2. Podniknú všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia, potrebné na to, aby splnili svoje povinnosti, vyplývajúce z tejto dohody.

Ak je ktorákoľvek zmluvná strana toho názoru, že druhá zmluvná strana neplní niektorú povinnosť, vyplývajúcu z tejto dohody, môže prijať primerané opatrenia, za podmienok a podľa postupov, uvedených v článku 27.

Článok 23

1. Nasledujúce konanie je nezlúčiteľné s náležitým fungovaním tejto dohody, nakoľko môže ovplyvniť obchod medzi spoločenstvom a Švajčiarskom.

i) všetky dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a zosúladená prax medzi podnikmi, ktoré majú za cieľ alebo ktoré ovplyvňujú zabraňovanie hospodárskej súťaži, jej obmedzovanie alebo jej rušenie, pokiaľ ide o výrobu alebo obchod s tovarom;

ii) keď jeden alebo viac podnikov zneužíva dominantnú pozíciu na celom území niektorej zmluvnej strany, alebo na jeho podstatnej časti;

iii) akákoľvek verejná pomoc, ktorá porušuje hospodársku súťaž alebo ktorá hrozí takýmto porušením tým, že sa preferujú určité podniky alebo sa preferuje výroba určitých tovarov.

2. Ak je ktorákoľvek zmluvná strana toho názoru, že daná prax je nezlúčiteľná s týmto článkom, môže prijať primerané opatre nia, za podmienok a podľa postupov, uvedených v článku 27.

Článok 24

Ak nárast dovozu daného výrobku vážne poškodzuje akúkoľvek výrobnú činnosť, ktorá sa vykonáva na území jednej zmluvnej strany alebo ak hrozí takýmto poškodzovaním, a ak je tento nárast spôsobený:

i) tým, že dovážajúca strana na základe tejto dohody čiastočne alebo úplne znížila clá alebo platby s ekvivalentným účinkom, uvalené na príslušný výrobok; a

ii) tým, že clá alebo platby s ekvivalentným účinkom, uvalené vyvážajúcou zmluvnou stranou na dovoz surovín alebo polotovarov, používaných pri výrobe príslušného výrobku, sú podstatne nižšie než zodpovedajúce znížila clá alebo platby, ktoré uvalila dovážajúca zmluvná strana; príslušná zmluvná strana môže prijať primerané opatrenia, za podmienok a podľa postupov, uvedených v článku 27.

Článok 25

Ak jedna zo zmluvných strán zistí, že v obchode s druhou zmluvnou stranou sa používa dumping, môže prijať proti tomuto konaniu primerané opatrenia podľa dohody o zavedení článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode, za podmienok a podľa postupov, uvedených v článku 27.

Článok 26

Ak vzniknú v ktoromkoľvek sektore hospodárstva vážne poruchy alebo ak vzniknú ťažkosti, ktoré by mohli viesť k vážnemu zhoršeniu hospodárskej situácie regiónu, príslušná zmluvná strana môže prijať primerané opatrenia, za podmienok a podľa postupov, uvedených v článku 27.

Článok 27

1. Ak zmluvná strana, ktorá podrobuje dovoz výrobkov, ktoré spôsobili ťažkosti, uvedené v článku 24 alebo 26, administratívnemu postupu, ktoré účelom je získať rýchle informácie o trende obchodných tokov, bude informovať druhú zmluvnú stranu.

2. V prípadoch, uvedených v článku 22 alebo 26, skôr než sa prijmú opatrenia, ktoré sú v týchto článkoch uvedené, alebo v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 3 písm. d), príslušná zmluvná strana poskytne spoločnom výbore všetky príslušné informácie, potrebné na dôkladné preskúmanie situácie s cieľom nájsť riešenie, prijateľné pre zmluvné strany.

Pri výbere opatrení treba dať prednosť tým opatreniam, ktoré najmenej narušujú fungovanie tejto dohody.

Tieto bezpečnostné opatrenia treba okamžite nahlásiť spoločnému výboru. Tieto opatrenia budú podliehať pravidelným konzultáciám s Komisiou, najmä s ohľadom na ich skoré zrušenie akonáhle to okolnosti dovolia.

3. Na zavedenie odseku 2 sa budú vzťahovať tieto ustanovenia:

a) pokiaľ ide o článok 23, ktorákoľvek zmluvná strana môže predložiť vec spoločnému výboru, ak usúdi, že daná prax nie je nezlúčiteľná s náležitým fungovaním tejto dohody v zmysle článku 23 ods. 1.

Zmluvné strany poskytnú spoločnému výboru všetky príslušné informácie i pomoc, ktorú si spoločný výbor vyžiada na to, aby mohla tento prípad preskúmať a, ak je to vhodné, vylúčiť prax, voči ktorej sa vzniesli námietky.

Ak príslušná zmluvná strana neukončí prax, voči ktorej sa vzniesli námietky v lehote, ktorú určila spoločný výbor, alebo ak sa spoločný výbor nedohodne do troch mesiacov po tom, ako jej bola vec predložená, príslušná zmluvná strana môže prijať akékoľvek bezpečnostné opatrenia, ktoré považuje za potrebné na to, aby si poradila s vážnymi ťažkosťami, vyplývajúcimi z príslušných praktík, predovšetkým smie zrušiť úľavy poplatkov.

b) Pokiaľ ide o článok 24, ťažkosti, vyplývajúce zo situácie, spomenutej v tomto článku, sa predložia na preskúmanie spoločnému výboru, ktorá môže prijať akékoľvek rozhodnutie, potrebné na ukončenie týchto ťažkostí.

Ak spoločný výbor alebo vyvážajúca zmluvná strana neprijme rozhodnutie, ktoré ukončí tieto ťažkosti do tridsiatich dní po tom, ako sa táto vec predložila, dovážajúca zmluvná strana má právo uvaliť na dovážaný výrobok kompenzujúci poplatok.

Tento kompenzujúci poplatok sa vypočíta podľa dopadu príslušných rozdielov na hodnoty príslušných tovarov, a to v súvislosti so surovinami alebo polotovarmi, ktoré sú do nich zabudované.

c) Pokiaľ ide o článok 25, skôr než príslušná zmluvná strana prijme primerané opatrenia, prebehnú konzultácie v spoločnom výbore.

d) Ak kvôli zvláštnym okolnostiam, ktoré vyžadujú okamžite konať, nie je možné predchádzajúce preskúmanie, príslušná zmluvná strana môže, v situáciách, uvedených v článku 24, 25 alebo 26, ako aj v prípade podpory vývozu, ktorý má priamy a bezprostredný dopad na obchod, okamžite uplatniť preventívne opatrenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné na nápravu tohto stavu.

Článok 28

Ak má jeden alebo viacero štátov spoločenstva alebo Švajčiarsko problémy, alebo ak sú takýmito problémami vážne ohrozené v súvislosti s ich platobnou bilanciou, príslušná zmluvná strana môže prijať potrebné bezpečnostné opatrenia. Bude o tom okamžite informovať druhú zmluvnú stranu.

Článok 29

1. Týmto sa zakladá spoločný výbor, ktorý bude zodpovedný za správu tejto dohody a za jej správne zavedenie. Za týmto účelom bude vydávať odporúčania a prijímať rozhodnutia v prípadoch, uvedených v tejto dohode. Zmluvné strany sa podľa svojich vlastných pravidiel postarajú o to, aby tieto rozhodnutia nadobudli účinnosť.

2. S cieľom správneho zavedenia tejto dohody si budú zmluvné strany vymieňať informácie a na požiadanie ktorejkoľvek strany sa budú v spoločnom výbore konať konzultácie.

3. Spoločný výbor prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

Článok 30

1. Spoločný výbor sa bude skladať na jednej strane z predstaviteľov spoločenstva a na strane druhej z predstaviteľov Švajčiarska.

2. Spoločný výbor bude konať na základe vzájomnej dohody.

Článok 31

1. Zmluvné strany sa budú pri predsedaní spoločnému výboru striedať podľa pravidiel, uvedených v rokovacom poriadku.

2. Predseda bude zvolávať stretnutia spoločného výboru najmenej raz za rok, aby sa zrevidovalo všeobecné fungovanie tejto dohody.

Spoločný výbor sa bude okrem toho stretávať vždy, keď to budú vyžadovať zvláštne okolnosti, na požiadanie ktorejkoľvek zmluvnej strany, podľa podmienok, ktoré určí jeho rokovací poriadok.

3. Spoločný výbor sa môže rozhodnúť, že založí akúkoľvek pracovnú skupinu, ktorá mu môže pomôcť pri vykonávaní jeho povinností.

Článok 32

1. Ak je zmluvná strana toho názoru, že by bolo užitočné v záujme hospodárstiev oboch zmluvných strán rozvinúť vzťahy, založené na základe tejto dohody tak, že sa rozšírila na oblasti, ktoré táto dohoda nepokrýva, predloží druhej zmluvnej strane odôvodnenú žiadosť.

Zmluvné strany môžu nariadiť spoločnému výboru, aby túto žiadosť preskúmal, a, pokiaľ je to potrebné, aby vydal odporúčania, predovšetkým v súvislosti s otvárajúcimi rokovaniami.

2. Dohody, ktoré vyplynú z rokovaní, spomenutých v odseku 1, budú podliehať ratifikácii alebo súhlasu zmluvných strán podľa ich vlastných postupov.

Článok 33

Prílohy a protokoly tejto dohody budú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 34

Túto dohodu môže vypovedať každá zmluvná strana tak, že to oznámi druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí dvanásť mesiacov odo dňa tohto oznámenia.]

Článok 35

Táto dohoda sa vzťahuje na jednej strane na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a za podmienok v nej ustanovených, a na strane druhej na územie Švajčiarskej konfederácie.

Článok 36

Táto dohoda je vyhotovená v dánskom, holandskom, anglickom, francúzskom, nemeckom, talianskom a nórskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako pôvodné.

Túto dohodu schvália zmluvné strany podľa svojich vlastných postupov.

Platnosť nadobúda 1. januára 1973, za predpokladu, že zmluvné strany sa pred týmto dňom navzájom informovali, že sa dokončili postupy, potrebné na tento účel.

Po tomto dni nadobudne táto dohoda platnosť prvý deň druhého mesiaca po takomto oznámení. Posledný dátum pre takéto oznámenie je 30. november 1973.

Ak táto dohoda nadobudne platnosť po 1. apríli 1973, potom sa ustanovenia uplatniteľné 1. apríla 1973 uplatnia vtedy, keď táto dohoda nadobudne platnosť.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego drugiego lipca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego drugiego roku.

Udfærdiget i Bruxelles, den

toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am

zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this

twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le

vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il

ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de

tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Udferdiget i Brussel,

tjueandre juli nitten hundre og syttito.

Paa Raadet for De europæiske Fællesskabers vegneIm Namen des Rates der Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communautés européennesA nome del Consiglio delle Comunità europeeNamens de Raad van de Europese GemeenschappenFor Rådet for De Europeiske Fellesskap

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Für die Schwiezerische EidenossenschaftPour la Confédération SuissePer la Confederazione svizzera

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 1

Zoznam výrobkov uvedených v článku 2 dohody

Číslo položky Bruselskej nomenklatúry | Opis |

Ex 35.01 | Kazeín, kazeináty, a iné deriváty kazeínu |

Ex 35.02 | Albumíny, albumináty a iné deriváty albumínu: Albumíny:Iné:Vaječný albumín a mliečny albumínSušený (napr. vo fóliách, vločkách, v šupinkách, v prášku)Iný |

45.01 | Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený; korkový odpad; rozdrvený, granulovaný alebo zomletý korok |

54.01 | Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) |

57.01 | Pravé konope (Canabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Zoznam výrobkov uvedených v článku 4 dohody

Číslo položky švajčiarskeho colného sadzobníka | Opis | Ochranný prvok, ktorý treba zrušiť |

Sfr na 100 kg brutto |

2707. | Oleje a ostatné výrobky destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov; podobné výrobky ako je to definované v poznámke 2 ku kapitole 27: | |

| Nekrakované: | |

10 | Pre motory | — |

12 | Na iné účely | — |

| Krakované: | |

| Výrobky, pri ktorých najmenej 90 % objemu destiluje pri teplote nižšej než 200 oC (benzol, toluol, xylol, atď.): | |

20 | Pre motory | — |

22 | Na iné účely | — |

| Ostatné oleje a výrobky destilácie, ako sú fenolové, kreozotové, naftalénové a antracénové oleje, atď. | |

30 | Pre motory | — |

32 | Na iné účely | — |

2709. | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové: | |

10 | Pre motory | — |

20 | Na iné účely | — |

2710. | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 %hmotnosti alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje: | |

| Pre motory: | — |

| Výrobky, pri ktorých najmenej 90 % objemu destiluje pri teplote nižšej než 210oC: | |

10 | Benzén a jeho frakcie (lakový benzín, benzín, atď.) | — |

12 | Lakový benzín | — |

| Ostatné výrobky a destiláty: | |

20 | Motorová nafta | — |

22 | Ropa | — |

24 | Iné | — |

| Na iné účely: | |

| Výrobky, pri ktorých najmenej 90 % objemu destiluje pri teplote nižšej než 210oC: | |

30 | Benzén a jeho frakcie (lakový benzín, benzín, atď.) | — |

32 | Lakový benzín | — |

40 | Výrobky, destilujúce nad 135 °C, z ktorých menej než 90 % objemu destiluje pod 210 °C a viac než 65 % objem destiluje pod 250 °C (nafta) | — |

| Výrobky, z ktorých menej než 20 % objemu destiluje pod 300 °C (nerastné mastiace oleje, parafínové oleje, vazelínové oleje a podobne): | |

50 | Nezmiešané | — |

52 | Zmiešané | — |

60 | Iné destiláty a výrobky, ako plynové oleje, atď. | — |

64 | Nerastné mastiace vazelíny | — |

70 | Vykurovacie oleje | — |

2711. | Ropné plyny a iné plynné uhľovodíky: | |

10 | Pre motory | — |

20 | Na iné účely | — |

2901. | Uhľovodíky: | |

| Nearomatické: | |

| Plynné, tiež skvapalnené: | |

| Iné: | |

12 | Určené na použitie v motoroch | — |

ex 30 | Aromatické: | |

| Na poháňanie motorov | — |

2904. | Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty: | |

ex 10 | Metanol (metylalkohol): | |

| Používaný ako pohonná hmota | — |

ex 30 | Propylalkoholy a iné vyššie monohydrické alkoholy: | |

| Používaný ako pohonná hmota | — |

3706.01 | Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, obsahujúce len zvukový záznam, negatívne alebo pozitívne: | za meter |

3707. | Iné kinematografické filmy, exponované a vyvolané, tiež obsahujúce zvukový záznam, negatívne alebo pozitívne: | |

| Iné, so šírkou: | |

20 | 35 mm a viac | — |

20 | menej než 35 mm | — |

ex 3814.01 | Antidetonačné prípravky, oxidačné inhibítory, živičné inhibítory, zlepšovače viskozity, antikorózne prostriedky a ostatné pripravené aditíva do ropných olejov: | |

| Používané ako pohonná hmota | — |

ex 3818.01 | Zložené rozpúšťadlá a riedidlá pre laky a podobné výrobky: | |

| Používané ako pohonná hmota | — |

3819. | Chemické výrobky a prípravky (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných výrobkov); zvyškové výrobky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví, inde nešpecifikované ani nezahrnuté: | |

ex 38 | Zmiešané alkylaryly: | |

| Používané ako pohonná hmota | — |

ex 50 | Iné: | |

| Používané ako pohonná hmota | — |

8406. | Piestové motory s vnútorným spaľovaním: | |

| Pre automobily: | |

ex 20 | Naftové motory: | |

| Pre motorové vozidlá, patriace do podpoložky 8702.10/22, okrem piestov a piestových segmentov | — |

ex 22 | Iné: | |

| Pre motorové vozidlá, patriace do podpoložky 8702.10/22, okrem piestov a piestových segmentov | — |

8702. | Motorové vozidlá na prepravu osôb, tovaru a materiálov (vrátane športových motorových vozidiel iných než patriacich do položky 8709): | |

| Súkromné vozidlá s hmotnosťou: | |

10 | nepresahujúcou 800 kg | 29,0 |

12 | presahujúcou 800 kg ale nepresahujúcou 1200 kg | 38,0 |

14 | presahujúcou 1200 kg ale nepresahujúcou 1600 kg | 41,0 |

16 | presahujúcou 1600 kg | 59,0 |

| osobné vozidlá verejných služieb (motorové zájazdové autobusy, motorové autobusy, trolejbusy a motorové vozidlá na prepravu tovarov alebo materiálov, s hmotnosťou: | |

20 | nepresahujúcou 800 kg | — |

21 | presahujúcou 800 kg ale nepresahujúcou 1200 kg | — |

22 | presahujúcou 1200 kg ale nepresahujúcou 1600 kg | — |

ex 8704.01 | Šasi (chassis) motorových vozidiel položiek 8701, 8702 alebo 8703, s motorom: | |

| Pre motorové vozidlá podpoložky 8702.10/22 | rovnako ako pri podpoložke 8702.10/22 |

8705. | Šasi (chassis) motorových vozidiel položiek 8701, 8702 alebo 8703: | |

ex 12 | Iné: | |

8706. | Časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel položiek 8701, 8702 alebo 8703: | |

| Iné: | |

| Pre iné motorové vozidlá: | |

ex 20 | Časti karosérií: | |

| Pre motorové vozidlá položky 8702.10/22, okrem nosičov na batožinu, držiakov tabuľky s číslom a nosičov na lyže | — |

| Kĺbové hriadele s hmotnosťou: | |

ex 26 | neprevyšujúcou 25 kg: | |

| Pre motorové vozidlá položky 8702.10/22 | — |

ex 34 | Iné: | |

| Pre motorové vozidlá položky 8702.10/22, okrem bezpečnostných pásov, hotových kolies tiež s pneumatikami, vodných chladičov pre motory, koberčekov z netvrdenej vulkanizovanej gumy a rukavíc pre vodičov | — |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Zoznam výrobkov uvedených v článku 7 dohody

Číslo položky Bruselskej nomenklatúry | Opis |

ex 26.03 | Popol a rezíduá (iné než z výroby železa a ocele), obsahujúce kovy alebo zlúčeniny kovov: obsahujúce hliníkobsahujúce olovoobsahujúce meďrezíduá zinku (kamienok – lech) z galvanizovania ponorením do roztaveného kovu |

ex 74.01 | Medený kamienok (lech), netvárnená meď (tiež rafinovaná), medený odpad a šrot: Medený odpad a šrot |

ex 75.01 | Niklový kamienok (lech), niklová zmes a iné medzivýrobky metalurgie niklu, netvárnený nikel (okrem anód na galvanické pokovovanie); niklový odpad a šrot: niklový odpad a šrot |

ex 76.01 | Surový hliník, hliníkový odpad a šrot: hliníkový odpad a šrot |

ex 78.01 | Surové olovo (vrátane striebronosného olova), olovený odpad a šrot: olovený odpad a šrot |

ex 79.01 | Surový hliník, zinkový odpad a šrot: zinkový odpad a šrot |

--------------------------------------------------

Protokol 1

o zaobchádzaní, uplatniteľnom na určité výrobky

ODSEK A

ZAOBCHÁDZANIE, UPLATNITEĽNÉ NA DOVOZ URČITÝCH VÝROBKOV S PÔVODOM VO ŠVAJČIARSKU DO SPOLOČENSTVA

Článok 1

1. Clá uvalené na dovoz do pôvodného spoločenstva, ktoré sa týkajú výrobkov, spadajúcich pod kapitoly 48 a 49 Spoločného colného sadzobníka, okrem položky 48.09 (stavebné panely z drevenej buničiny alebo z rastlinných vlákien, tiež viazané prírodných alebo umelými živicami alebo podobnými spojivami), sa postupne zrušia podľa nasledujúceho harmonogramu:

Harmonogram | Výrobky spadajúce pod položky alebo podpoložky 48.01 c II, 48.01 e, 48.07 b, 48.13 alebo 48.15 b Uplatniteľná sadzba v percentách | Ostatné výrobky Uplatniteľné percento základných ciel |

1. apríla 1973 | 11,5 | 95 |

1. januára 1974 | 11 | 90 |

1. januára 1975 | 10,5 | 85 |

1. januára 1976 | 10 | 80 |

1. júla 1977 | 8 | 65 |

1. januára 1979 | 6 | 50 |

1. januára 1980 | 6 | 50 |

1. januára 1981 | 4 | 35 |

1. januára 1982 | 4 | 35 |

1. januára 1983 | 2 | 20 |

1. januára 1984 | 0 | 0 |

2. Clá uvalené na dovoz do Írska, týkajúce sa výrobkov, uvedených v odseku 1, sa postupne zrušia podľa nasledujúceho harmonogramu:

Harmonogram | Uplatniteľné percento základných ciel |

1 apríla 1973 | 85 |

1. januára 1974 | 70 |

1. januára 1975 | 55 |

1. januára 1976 | 40 |

1. júla 1977 | 20 |

1. januára 1979 | 15 |

1. januára 1980 | 15 |

1. januára 1981 | 10 |

1. januára 1982 | 10 |

1. januára 1983 | 5 |

1. januára 1984 | 0 |

3. Napriek článku 3 dohody, Dánsko, Nórsko a Spojené kráľovstvo budú na dovoz výrobkov, uvedených v odseku 1, s pôvodom vo Švajčiarsku, uplatňovať nasledujúce clá:

Harmonogram | Výrobky spadajúce pod položky alebo podpoložky 48.01 c II, 48.01 e, 48.07 b, 48.13 alebo 48.15 b Uplatniteľná sadzba v percentách | Ostatné výrobky Uplatniteľné percento Spoločného colného sadzobníka |

1 apríla 1973 | 0 | 0 |

1. januára 1974 | 3 | 25 |

1. januára 1975 | 4,5 | 37,5 |

1. januára 1976 | 6 | 50 |

1. júla 1977 | 8 | 65 |

1. januára 1979 | 6 | 50 |

1. januára 1980 | 6 | 50 |

1. januára 1981 | 4 | 35 |

1. januára 1982 | 4 | 35 |

1. januára 1983 | 2 | 20 |

1. januára 1984 | 0 | 0 |

4. V období od 1. januára 1974 do 31. decembra 1983 Dánsko, Nórsko a Spojené kráľovstvo budú oprávnené každý rok otvoriť pre dovoz výrobkov, uvedených v odseku 1, s pôvodom vo Švajčiarsku, kvóty , na ktoré sa budú vzťahovať nulové clá. Tieto množstvá, uvedené v prílohe A pre rok 1974, sa budú rovnať priemernému objemu dovozu v rokoch 1968 – 1974, a bude kumulatívne rásť v štyroch nárastoch po 5 %. Po 1. januári 1975 bude objem týchto tarifných kvót rásť ročne o 5 %.

5. Výraz "pôvodné spoločenstvo" znamená Belgické kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Francúzska republika, Talianska republika, Luxemburské veľkovojvodstvo a Holandské kráľovstvo.

Článok 2

1. Clá z dovozu do pôvodného spoločenstva a do Írska, vzťahujúce sa na výrobky, uvedené v odseku 2, sa postupne znížia na nasledujúce úrovne podľa nasledujúceho harmonogramu:

Harmonogram | Uplatniteľné percento základných ciel |

1 apríla 1973 | 95 |

1. januára 1974 | 90 |

1. januára 1975 | 85 |

1. januára 1976 | 75 |

1. januára 1977 | 60 |

1. januára 1978 | 40s maximálnou hodnotou 3 % ad valorem (okrem podpoložiek 78.01 a II a 79.01 a) |

1. januára 1979 | 20 |

1. januára 1980 | 0 |

Pre podpoložky sadzobníka 78.01 A II a 79.01 A, uvedené v tabuľke v odseku 2, sa sadzby znížia, pokiaľ ide o pôvodné spoločenstvo, napriek článku 5 (3) dohody, so zaokrúhlením na druhé desatinné miesto.

2. Výrobky uvedené v predchádzajúcom odseku sú tieto:

Číslo položky Spoločného colného sadzobníka | Opis |

ex 73.02 | Ferozliatiny, okrem feroniklových a výrobkov, ktoré pokrýva zmluva o Európskom spoločenstve uhlia a ocele |

76.01 | Surový hliník, hliníkový odpad a šrot: A.Surový |

78.01 | Surové olovo (vrátane striebronosného olova), olovený odpad a šrot A.SurovýII.Iné |

79.01 | Surový hliník; zinkový odpad a šrot: A.Surový |

81.01 | Wolfrám, tiež surový, a výrobky z neho |

81.02 | Molybdén, tiež surový, a výrobky z neho |

81.03 | Tantal, tiež surový, a výrobky z neho |

81.04 | Ostatné základné kovy, tiež surové, a výrobky z nich, cermety, tiež surové, a výrobky z nich B.KadmiumC.KobaltII.KovanéD.ChrómE.GermániumF.Hafnium (celtium)G.MangánH.Niób (kolumbium)II.AntimónK.TitánL.VanádM.Vyhorený urán v U 235O.ZirkónP.RhéniumQ.Gálium, indium, táliumR.Cermety |

Článok 3

Dovoz, na ktorý sa vzťahuje zdanenie podľa článku 1 a 2, sa okrem surového olova iného než striebronosné olovo (ktoré spadá do podpoložky 78.01 a II Spoločného colného sadzobníka) bude podliehať ročným indikatívnym stropom, nad ktorým možno opäť zaviesť clá uplatniteľné voči tretím krajinám, a to podľa nasledujúcich ustanovení:

a) Treba vziať do úvahy právo spoločenstva pozastaviť uplatňovanie stropov pre určité výrobky. Stropy, pevne určené na rok 1973, sú uvedené v prílohe B. Tieto stropy sú vypočítané na základe predpokladu, že pôvodné spoločenstvo a Írsko urobia prvé zníženie sadzieb 1. apríla 1973. Úroveň stropov v roku 1974 zodpovedá úrovni, ktorá sa uplatňovala v roku 1973, pre spoločenstvo každoročne upravenej a zvýšenej o 5 %. Od 1. januára 1975 sa bude úroveň stropov každoročne zvyšovať o 5 %.

Pre výrobky, ktoré pokrýva tento protokol, ale nie sú uvedené v prílohe B, si spoločenstvo vyhradzuje právo zaviesť stropy, ktorých úroveň sa bude rovnať priemernému objemu dovozu do spoločenstva za posledné štyri roky, ak je k dispozícii štatistika, zvyšovanej pre nasledujúce roky o 5 %. Výška týchto stropov bude ročne rásť o 5 %.

b) Ak bude počas dvoch po sebe idúcich rokov dovoz nižší než 90 % stanoveného objemu, spoločenstvo pozastaví uplatňovanie tohto stropu.

c) V prípade krátkodobých hospodárskych ťažkostí si spoločenstvo vyhradzuje právo po konzultácii so spoločným výborom ponechať úroveň, stanovenú pre predchádzajúci rok.

d) 1. decembra každého roka spoločenstvo predloží spoločnému výboru zoznam výrobkov, ktoré budú v nasledujúcom roku podliehať stropom, a výšku týchto stropov.

e) Dovoz v rámci tarifných kvót, otvorených podľa článku 1 (4), sa bude vyrovnávať aj s výškou stropov určených pre tie isté výrobky.

f) Napriek článku 3 dohody a článkov 1 a 2 tohto protokolu, keď sa dosiahne strop, určený na dovoz výrobku, krytého týmto protokolom, možno do konca kalendárneho roka uvaliť na príslušný výrobok clá podľa Spoločného colného sadzobníka.

V tomto prípade pred 1. júlom 1977:

i) Dánsko, Nórsko a Spojené kráľovstvo opätovne zavedú clá takto:

Roky | Uplatniteľné percento Spoločného colného sadzobníka |

1973 | 0 |

1974 | 40 |

1975 | 60 |

1976 | 80 |

ii) Írsko znovu zavedie clá, uplatniteľné voči tretím krajinám.

Clá uvedené v článku 1 a 2 tohto protokolu sa opätovne zavedú 1. januára nasledujúceho roka.

g) Po 1. júli 1977 zmluvné strany preskúmajú v spoločnom výbore možnosť revidovania percenta zvýšenia stropov, s ohľadom na trend spotreby a dovozu do spoločenstva a na skúsenosti, získané pri uplatňovaní tohto článku.

h) Stropy sa zrušia na konci lehôt zrušenia ciel, uvedených v článku 1 a 2 tohto protokolu.

Článok 4

1. Pôvodné spoločenstvo ponechá do 31. decembra 1975 minimálnu sadzbu dovozných ciel týchto výrobkov:

Číslo položky Spoločného colného sadzobníka | Opis | Minimálna ponechaná sadzba |

91.01 | Vreckové hodinky, náramkové hodinky a ostatné hodinky, vrátane stopiek | 0,35 UA za artikel |

91.07 | Hodinkové strojčeky (vrátane strojčekov pre stopky), zmontované: A.So zotrvačným kolieskom s vláskom (kompletkou) | 0,28 UA za artikel |

91.11 | Iné hodiny a časti hodín: C.Hodinkové strojčeky, nezmontované:I.So zotrvačným kolieskom s vláskom (kompletkou) | 0,28 UA za artikel |

2. Clá, uvedené v odseku 1 sa zrušia v dvoch rovnakých krokoch 1. januára 1976 a 1. júla 1977. Napriek článku 5 (3) dohody, takto obmedzené clá sa uplatnia zaokrúhlené na druhé desatinné miesto.

3. Ustanovenia dohody sa uplatnia na výrobky, spadajúce pod kapitolu 91 Bruselskej nomenklatúry, s tým, že Švajčiarsko použije ustanovenia dodatočnej dohody k dohode z roku 1967, týkajúcej sa výrobkov priemyslu hodiniek a hodín medzi Švajčiarskom a Európskym hospodárskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, podpísanej 20. júla 1972 v Bruseli.

Všetky záväzky, uvedené v tejto dodatočnej dohode, sa budú považovať za záväzky v zmysle článku 22 tejto dohody.

ODSEK B

ZAOBCHÁDZANIE UPLATNITEĽNÉ NA DOVOZ URČITÝCH VÝROBKOV S PÔVODOM V SPOLOČENSTVE DO ŠVAJČIARSKA

Článok 5

1. Clá uvalené na dovoz do Švajčiarska, ktoré sa týkajú výrobkov s pôvodom v pôvodnom spoločenstve alebo v Írsku, uvedených v prílohe C tohto protokolu, sa postupne zrušia podľa nasledujúceho harmonogramu:

Harmonogram | Uplatniteľné percento základných ciel |

1 apríla 1973 | 95 |

1. januára 1974 | 90 |

1. januára 1975 | 85 |

1. januára 1976 | 80 |

1. júla 1977 | 65 |

1. januára 1979 | 50 |

1. januára 1980 | 50 |

1. januára 1981 | 35 |

1. januára 1982 | 35 |

1. januára 1983 | 20 |

1. januára 1984 | 0 |

2. Clá uvalené na dovoz do Švajčiarska, ktoré sa týkajú výrobkov položky 44.18 Bruselskej nomenklatúry, s pôvodom v pôvodnom spoločenstve alebo v Írsku, sa postupne zrušia podľa nasledujúceho harmonogramu:

Harmonogram | Uplatniteľné percento základných ciel |

1 apríla 1973 | 95 |

1. januára 1974 | 90 |

1. januára 1975 | 85 |

1. januára 1976 | 80 |

1. júla 1977 | 65 |

1. januára 1979 | 50 |

1. januára 1980 | 40 |

1. januára 1981 | 20 |

1. januára 1982 | 0 |

3. Napriek článku 3 dohody, Švajčiarsko si vyhradzuje právo vo svetle svojich hospodárskych potrieb a administratívnych hľadísk uplatniť nasledujúce clá na dovoz výrobkov, uvedených v prílohe C, s pôvodom v Dánsku, Nórsku alebo Spojenom kráľovstve:

Harmonogram | Uplatniteľné percento základných ciel |

1 apríla 1973 | 0 |

1. januára 1974 | 25 |

1. januára 1975 | 37,5 |

1. januára 1976 | 50 |

1. júla 1977 | 65 |

1. januára 1979 | 50 |

1. januára 1980 | 50 |

1. januára 1981 | 35 |

1. januára 1982 | 35 |

1. januára 1983 | 20 |

1. januára 1984 | 0 |

Článok 6

Pre výrobky, spadajúce pod položky 44.18, 48.01 a 48.07 Bruselskej nomenklatúry si Švajčiarsko vyhradzuje právo v prípade vážnych ťažkostí zaviesť indikatívne stropy podľa postupov, uvedených v článku 3 tohto protokolu. Na dovoz, presahujúci tieto stropy možno opäť zaviesť clá, nepresahujú clá, uplatniteľné voči tretím krajinám.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA A

Zoznam tarifných kvót na rok 1974

DÁNSKO, NÓRSKO, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Číslo položky Spoločného colného sadzobníka | Opis | Výška (v tonách) |

Dánsko | Nórsko | Spojené kráľovstvo |

Kapitola 48 | Papier a lepenka; predmety z papierenských vláknin, papiera alebo lepenky | | | |

48.01 | Papier a lepenka (vrátane buničitej vaty), strojovo vyrobená, v kotúčoch alebo v listoch (hárkoch) | | | |

C.Sulfátový papier a lepenka: | | | |

ex IIOstatné, okrem vrecového papiera kraft a vrecového papiera | — | — | 145 |

ex Eostatné: | | | |

Biblický (indický) papier, kopírovací papier, ostatný tlačiarenský papier a ostatný písací papier, neobsahujúci mechanickú drevenú buničinu alebo s obsahom drevenej buničiny nižším než 5 % | — | — | 202 |

Tapetový papier | — | — | 244 |

48.03 | Pergamen alebo nepremastiteľný papier a lepenka a ich imitácie a priehľadný papier, v kotúčoch alebo listoch | — | — | 126 |

48.07 | Kompozitný papier a lepenka (vyrobené zlepením plochých vrstiev papiera alebo lepenky), natierané, zdobené alebo potlačené na povrchu (nie len jednoducho linajkované alebo štvorčekované, a netvoriace tlačivo, patriace do kapitoly 49), v kotúčoch alebo listoch: | | | |

B.ostatné: | | | |

natieraný papier alebo písací papier | — | — | 152 |

ostatné | — | — | 586 |

48.16 | Škatule, vrecká a iné obaly z papiera alebo lepenky | — | — | 207 |

48.21 | Ostatné výrobky z papieroviny, papiera, lepenky, alebo buničitej vaty: | | | |

B.ostatné: | — | — | 147 |

exkap. 48 | Ostatné výrobky kapitoly 48, okrem výrobkov podpoložky 48.01 a položky 48.09 | 1261 | 309 | 522 |

exkap. 49 | Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány — podliehajúce v Spoločnom colnom sadzobníku clám (položky 49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 O II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B) | 190 | 96 | 756918,00 [1] |

[1] V librách šterlingov

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

Zoznam stropov na rok 1973

Číslo položky Spoločného colného sadzobníka | Opis | Výška (v tonách) |

73.02 | Ferozliatiny: | |

C.Ferosilícium | 6617 |

76.01 | Surový hliník, hliníkový odpad a šrot: | |

A.Surový | 9824 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA C

Zoznam výrobkov, pre ktoré Švajčiarsko zníži svoje clá voči spoločenstvu počas predĺženého prechodného obdobia

Číslo položky švajčiarskeho colného sadzobníka | Opis |

4801. | Papier a lepenka (vrátane buničitej vaty), strojovo vyrobená, v kotúčoch alebo v listoch (hárkoch) |

4803. | Pergamen alebo nepremastiteľný papier a lepenka a ich imitácie a priehľadný papier, v kotúčoch alebo listoch |

20 | ostatné |

4807. | Kompozitný papier a lepenka (vyrobené zlepením plochých vrstiev papiera alebo lepenky), natierané, zdobené alebo potlačené na povrchu (nie len jednoducho linajkované alebo štvorčekované, a netvoriace tlačivo, patriace do kapitoly 49), v kotúčoch alebo listoch |

4815. | Ostatný papier a lepenka, prirezaný do veľkosti alebo tvaru: |

22 | ostatné |

4821. | Ostatné výrobky z papieroviny, papiera, lepenky, alebo buničitej vaty: |

20 | Obrusy, obrúsky a vreckovky |

--------------------------------------------------

Protokol 2

týkajúci sa výrobkov, podliehajúcich zvláštnym dohodnutiam, zohľadňujúcim rozdiely v nákladoch na poľnohospodárske výrobky, ktoré sú tu zahrnuté

Článok 1

Aby sa zohľadnili rozdiely v nákladoch na poľnohospodárske výrobky, zahrnuté v tovaroch, uvedených v tabuľkách pripojených k tomuto protokolu, dohoda nevylučuje:

(i) uvalenie premenlivej zložky alebo pevnej sumy na dovoz alebo uplatňovanie vnútorných opatrení na kompenzáciu cien;

(ii) uplatňovanie opatrení, prijatých pre vývoz.

Článok 2

1. Základné clá pre výrobky, uvedené v tabuľkách pripojených k tomuto protokolu, budú takéto:

(a) pre pôvodné spoločenstvo: clá, skutočne uplatňované 1. januára 1972;

(b) pre Dánsko, Írsko, Nórsko a Spojené kráľovstvo:

(i) pokiaľ ide o výrobky, pokryté nariadením (EHS) 1059/69:

- pre Írsko, na jednej strane,

- pre Dánsko, Nórsko a Spojené kráľovstvo na strane druhej, pokiaľ ide o výrobky, nepokryté dohovorom o Európskom združení voľného obchodu:

Clá, vyplývajúce z článku 47 aktu "Akt, týkajúci sa podmienok pristupovania k zmluvám a upravovania zmlúv", ktorý spísala a prijala konferencia medzi Európskymi spoločenstvami a Dánskym kráľovstvom, Írskom, Nórskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska; spoločný výbor bude o týchto základných clách informovaný v správnom čase, v každom prípade pred prvým znížením podľa odseku 2;

(ii) pokiaľ ide o ostatné výrobky: clá, skutočne uplatňované 1. januára 1972;

(c) pre Švajčiarsko: clá, uvedené v tabuľke II, pripojenej k tomuto protokolu.

2. Rozdiel medzi takto definovanými základnými clami a clami, uplatniteľnými 1. júla 1977, ktoré sú uvedené v tabuľkách, pripojených k tomuto protokolu, sa bude postupne znižovať piatimi zníženiami po 20 %, z ktorých každé sa vykoná v týchto dňoch:

1. apríla 1973,

1. januára 1974,

1. januára 1975,

1. januára 1976,

1. júla 1977.

Ak je však clo, uplatniteľné 1. júla 1977, vyššie než základné clo, rozdiel medzi týmito clami sa 1. januára 1974 zníži o 40 % a opäť sa zníži o 20 % v každom z týchto dní:

1. januára 1975,

1. januára 1976,

1. júla 1977.

3. Napriek článku 5 (3) dohody, ak spoločenstvom použije článok 39 (5) aktu "Akt, týkajúci sa podmienok pristupovania k zmluvám a upravovania zmlúv", ktorý spísala a prijala konferencia medzi Európskymi spoločenstvami a Dánskym kráľovstvom, Írskom, Nórskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, potom sa odseky 1 a 2 so zaokrúhlením na štvrté desatinné miesto uplatnia na výrobky, uvedené v nasledujúcom zozname:

Číslo položky colného sadzobníka Spojeného kráľovstva | Opis |

22.06 | Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené aromatickými výťažkami |

ex 22.09 | Destiláty (nespadajúce pod položku 22.08); likéry a ostatné liehové nápoje; zložené alkoholické prípravky (známe ako "koncentrované výťažky") na výrobu nápojov: Destiláty iné než rum, arak, tafia, gin, whisky, vodka s obsahom elytalkoholu 45,2 alebo menej, a slivovica, hruškovica alebo čerešňovica, obsahujúce vajcia alebo vaječný žĺtok a/alebo cukor (sacharózu alebo invertovaný cukor) |

4. Pre výrobky, ktoré spadajú pod položky 19.03, 22.06 a 35.01 b colného sadzobníka Spojeného kráľovstva a ktoré sú uvedené v tabuľke I, pripojenej k tomuto protokolu, smie Spojené kráľovstvo odložiť prvé zníženie sadzieb, uvedené v odseku 2, do 1. júla 1973.

Článok 3

1. Tento protokol sa bude vzťahovať aj na alkoholické nápoje, spadajúce pod položku 22.09 c Spoločného colného sadzobníka, neuvedené v tabuľkách I a II, pripojených k tomuto protokolu. O pravidlách, ktorými sa bude riadiť znižovanie sadzieb, uplatniteľných na tieto výrobky, rozhodne spoločný výbor.

Spoločný výbor sa pri definovaní týchto pravidiel alebo neskôr rozhodne, či do tohto protokolu zaradí ostatné výrobky kapitol 1 až 24 Bruselskej nomenklatúry, ktoré na území zmluvných strán nepodliehajú poľnohospodárskym nariadeniam.

2. Pri tejto príležitosti spoločný výbor v prípade potreby doplní prílohy II a III protokolu 3.

TABUĽKA I

EURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO

Poznámka:

Skratky vc, ads, adf, ktoré sa objavujú v tomto zozname, znamenajú "premenlivý komponent", "dodatočné clo na cukor", "dodatočné clo na múku".

[1]

Číslo položky Spoločného colného sadzobníka | Opis | Základné clá | Clo uplatniteľné 1. júla 1977 |

15.10 | Mastné kyseliny; kyslé oleje z rafinácie; mastné alkoholy | | |

ex C.Ostatné mastné kyseliny; kyslé oleje z rafinácie | | |

Výrobky získané z borového dreva, s obsahom mastných kyselín 90 % hmotnosti alebo viac | 4,5 % | 0 |

17.04 | Cukrovinky, neobsahujúce kakao: | | |

A.Výťažky zo sladkého drievka s obsahom viac ako 10 % hmotnosti sacharózy, ale neobsahujúce ostatné pridané látky | 21 % | 12 % |

B. Žuvačka | 8 % + vc max. 23 % | vc |

C.Biela čokoláda | 13 % + vc max. 27 % + ads | vc |

D.Ostatné | 13 % + vc max. 27 % + ads | vc |

18.06 | Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao: | | |

A.Kakaový prášok nesladený inak než pridaním sacharózy | 10 % + vc | vc |

B.Zmrzlina (neobsahujúca zmrzlinový prášok) a podobné výrobky | vc | 12 % + vc max. 27 % + ads |

C.Čokoláda a čokoládové výrobky, tiež plnené, cukrovinky a ich náhradky vyrobené z náhradiek cukru, obsahujúce kakao | 12 % + vc max. 27 % + ads | vc |

D.Ostatné: | | |

I.Neobsahujúce mliečne tuky alebo obsahujúce menej než 1,5 % hmotnosti mliečnych tukov: | | |

(a)v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 500 g | 12 % + vc max. 27 % + ads | vc |

(b)ostatné: | | |

v bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 500 g ale nepresahujúcim 1 kg | 19 % + vc | vc |

ostatné | 19 % + vc | 6 % + vc |

II.Obsahujúce nasledujúce percento hmotnosti mliečnych tukov: | | |

(a)1,5 % alebo viac ale nie viac než 6,5 %: | | |

1.V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 500 g | 12 % + vc max. 27 % + ads | vc |

2.ostatné: | | |

v bezprostrednom obale s netto obsahom viac než 500 g ale nie viac než 1 kg | 19 % + vc | vc |

ostatné | 19 % + vc | 6 % + vc |

(b)viac než 6,5 % ale nie viac než 26 %: | | |

1.V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 500 g | 12 % + vc | vc |

2.ostatné | | |

v bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 500 g ale nepresahujúcim 1 kg | 19 % + vc | vc |

ostatné | 19 % + vc | 6 % + vc |

(c)26 % alebo viac: | | |

1.V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 500 g | 12 % + vc | vc |

2.ostatné | | |

v bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 500 g ale nepresahujúcim 1 kg | 19 % + vc | vc |

ostatné | 19 % + vc | 6 % + vc |

19.01 | Sladový výťažok | 8 % + vc | vc |

19.02 | Prípravky z múky, krúpov, škrobu alebo zo sladových výťažkov, druhov, používaných na detskú výživu alebo na dietetické alebo kulinárne účely, neobsahujúce viac než 50 % hmotnosti kakaa | 11 % + vc | vc |

19.03 | Makaróny, špagety a podobné výrobky | 12 % + vc | vc |

19.04 | Tapioka a ságo a ich náhradky zo zemiakového alebo iného škrobu | 10 % + vc | vc |

19.05 | Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných výrobkov (napr. burizóny, pražené kukuričné vločky [corn flakes] a podobné výrobky) | 8 % + vc | vc |

19.06 | Hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, ryžové cesto, ryžový papier a podobné výrobky | 7 % + vc | vc |

19.07 | Chlieb, lodné sucháre a ostatné bežné pekárske výrobky, neobsahujúce pridaný cukor, med, vajcia, tuky, syr, ani ovocie: | | |

A.Chlebové sucháre | 9 % + vc max. 24 % + adf | vc |

B.Macesy | 6 % + vc max. 20 % + adf | vc |

C.Lepkový chlieb pre diabetikov | 14 % + vc | vc |

D.Ostatné | 14 % + vc | vc |

19.08 | Zákusky, koláče, sušienky a ostatné jemné pekárske výrobky, neobsahujúce kakao v žiadnom množstve: | | |

A.Medovník a podobné pečivo | 13 % + vc | vc |

B.Ostatné | 13 % + vc max. 30 % + adf alebo 35 % + ads | vc |

21.01 | Pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich: | | |

A.Pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky: | | |

II.ostatné | 8 % + vc | vc |

B.Výťažky, esencie a koncentráty výrobkov opísaných v podpoložke a: | | |

II.ostatné | 14 % + vc | vc |

21.04 | Omáčky; nakladacie zmesi a zmesi korenín: | | |

B.ostatné: | | |

Obsahujúce paradajky | 18 % | 10 % |

Nešpecifikované | 18 % | 6 % |

21.05 | Polievky a bujóny, v tekutej, pevnej alebo práškovej forme; homogenizované zložené potravinové prípravky: | | |

A.Polievky a bujóny, v tekutej, pevnej alebo práškovej forme: | | |

Obsahujúce paradajky | 18 % | 10 % |

Nešpecifikované | 18 % | 6 % |

21.06 | Prírodné droždie (aktívne alebo neaktívne); pripravené kypriace prášky: | | |

A.Aktívne prírodné droždie: | | |

II.Pekárenské droždie | 15 % + vc | vc |

B.Neaktívne prírodné droždie: | | |

I.v tabletách, kockách alebo podobnej forme, alebo v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg | 13 % | 4 % |

II.Ostatné II.ostatné | 8 % | 4 % |

21.07 | Potravinové prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté: | | |

A.Obilniny v granulách alebo lupienkoch, predvarené alebo inak pripravené | 13 % + vc | vc |

B.Ravioly, makaróny, špagety a podobné výrobky, neplnené, varené; horeuvedené prípravky plnené | 13 % + vc | vc |

C.Zmrzlina (neobsahujúca zmrzlinový prášok) a podobné výrobky | 13 % + vc | vc |

D.Pripravený jogurt, pripravené mlieko v práškovej forme, na použitie na detskú výživu alebo na dietetické alebo kulinárne účely | 13 % + vc | vc |

E.Syrové fondues | 13 % + vc, max. 35 UA na 100 kg netto hmotnosti | vc + max. 25 UA na 100 kg netto hmotnosti |

F.Ostatné: | | |

I.neobsahujúce mliečne tuky alebo obsahujúce menej než 1,5 % hmotnosti mliečnych tukov: | | |

(a)neobsahujúce sacharózu alebo obsahujúce menej než 5 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertovaného cukru, vyjadreného ako sacharóza): | | |

ex 1.neobsahujúce škrob alebo obsahujúce menej než 5 % hmotnosti škrobu:hydrolyzáty proteínov; autolyzáty droždia | 20 % | 6 % |

2.obsahujúce najmenej 5 % hmotnosti škrobu | 13 % + vc | vc |

(b)obsahujúce najmenej 5 % ale menej než 15 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertovaného cukru, vyjadreného ako sacharóza): | 13 % + vc | vc |

(c)obsahujúce najmenej 15 % ale menej než 30 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertovaného cukru, vyjadreného ako sacharóza): | 13 % + vc | vc |

(d)obsahujúce najmenej 30 % ale menej než 50 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertovaného cukru, vyjadreného ako sacharóza): | 13 % + vc | vc |

(e)obsahujúce najmenej 50 % ale menej než 85 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertovaného cukru, vyjadreného ako sacharóza) | 13 % + vc | vc |

(f)obsahujúce najmenej 85 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertovaného cukru, vyjadreného ako sacharóza) | 13 % + vc | vc |

II.obsahujúce najmenej 1,5 % ale menej než 6 % hmotnosti mliečnych tukov | 13 % + vc | vc |

III.obsahujúce najmenej 6 % ale menej než 12 % hmotnosti mliečnych tukov | 13 % + vc | vc |

IV.obsahujúce najmenej 12 % ale menej než 18 % hmotnosti mliečnych tukov | 13 % + vc | vc |

V.obsahujúce najmenej 18 % ale menej než 26 % hmotnosti mliečnych tukov | 13 % + vc | vc |

VI.obsahujúce najmenej 26 % ale menej než 45 % hmotnosti mliečnych tukov | | |

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg | 13 % + vc | vc |

ostatné | 13 % + vc | 6 % + vc |

VII.obsahujúce najmenej 45 % hmotnosti mliečnych tukov: | | |

v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg | 13 % + vc | vc |

ostatné | 13 % + vc | 6 % + vc |

VIII.obsahujúce najmenej 65 % ale menej než 85 % hmotnosti mliečnych tukov | | |

v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg | 13 % + vc | vc |

ostatné | 13 % + vc | 6 % + vc |

IX.Obsahujúce najmenej 85 % hmotnosti mliečnych tukov: | | |

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg | 13 % + vc | vc |

ostatné | 13 % + vc | 6 % + vc |

22.02 | Limonády, minerálne vody s príchuťou a sýtené vody s príchuťou, ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných a zeleninových štiav položky 20.07: | | |

ex Aneobsahujúce mlieko ani mliečne tuky: | | |

obsahujúce cukor (sacharózu alebo invertovaný cukor) | 15 % | 0 |

B.ostatné | 8 % + vc | vc |

22.03 | Pivo zo sladu | 24 % | 10 % |

22.06 | Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené aromatickými extraktmi: | | |

A.majúce skutočný objemový alkoholometrický titer nie väčší než 18o, v nádobách, obsahujúcich: | | |

I.2 litre alebo menej | 17 UA /hl | 0 |

II.viac než 2 litre | 14 UA /hl | 0 |

B.majúce skutočný objemový alkoholometrický titer väčší než 18o ale nie väčší než 22o, v nádobách, obsahujúcich: | | |

I.2 litre alebo menej | 19 UA /hl | 0 |

II.viac než 2 litre | 16 UA /hl | 0 |

C.majúce skutočný objemový alkoholometrický titer väčší než 22o, v nádobách, obsahujúcich: | | |

I.2 litre alebo menej | 1,60 UA /hl na stupeň alkoholu + 10 UA/hl | 0 |

II.viac než 2 litre | 1,60 UA /hl na stupeň alkoholu | 0 |

22.09 | Destiláty (nespadajúce pod položku 22.08); likéry a ostatné liehové nápoje; zložené alkoholické prípravky (známe ako "koncentrované výťažky") na výrobu nápojov: | | |

C.Liehové nápoje: | | |

ex V.ostatné: | | |

obsahujúce vajcia alebo vaječný žĺtok a/alebo cukor (sacharózu alebo invertovaný cukor), v nádobách, obsahujúcich: | | |

(a)2 litre alebo menej | 1,60 UA /hl na stupeň alkoholu + 10 UA/hl | 1 UA /hl na stupeň alkoholu +6 UA/hl |

(b)viac než 2 litre | 1,60 UA /hl na stupeň alkoholu | 1 UA /hl na stupeň alkoholu |

29.04 | Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty: | | |

C.Viacsýtne alkoholy: | | |

II.Manitol | 12 % + vc | 8 % + vc |

III.Sorbitol | | |

(a)vo vodných roztokoch: | | |

1.obsahujúcich najviac 2 % hmotnosti manitolu, vypočítanej podľa obsahu sorbitolu | 12 % + vc | 6 % + vc |

2.ostatné | 9 % + vc | 6 % + vc |

(b)ostatné: | | |

1.obsahujúcich najviac 2 % hmotnosti manitolu, vypočítanej podľa obsahu sorbitolu | 12 % + vc | 6 % + vc |

2.ostatné | 9 % + vc | 6 % + vc |

29.10 | Acetály a poloacetály (hemiacetály), tiež s inou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty: | | |

ex B.ostatné: | | |

Metylglykosidy | 14,4 % | 8 % |

29.14 | Monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty: | | |

ex A.Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny | | |

Estery manitolu a estery sorbitolu | od 8,8 % do 18,4 % | 8 % |

ex B.Nenasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny: | | |

Estery manitolu a estery sorbitolu | od 12 % do 13,6 % | 8 % |

29.15 | Polykarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty: | | |

A.Acyklické polykarboxylové kyseliny: | | |

ex V.ostatné: | | |

Kyselina itakonová a jej soli a estery | 10,4 % | 0 |

29.16 | Karboxylové kyseliny s alkoholovou, fenolovou, aldehydovou alebo ketónovou funkciou a iné karboxylové kyseliny s jednoduchou alebo zloženou kyslíkatou funkciou a ich anhydridy, halidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty: | | |

A.Karboxylové kyseliny s alkoholovou funkciou: | | |

I.Kyselina mliečna a jej soli a estery | 13,6 % | 0 |

IV.Kyselina citrónová a jej soli a estery: | | |

(a)kyselina citrónová | 15,2 % | 0 |

(b)surový citran vápenatý | 5,6 % | 0 |

(c)ostatné | 16 % | 0 |

ex VIII.ostatné: | | |

kyselina glycerová, glykolová, sacharónová, izosacharónová a heptacukrová a ich soli a estery | 12 % | 8 % |

29.35 | Heterocyklické zlúčeniny, nukleové kyseliny: | | |

ex Q.ostatné: | | |

Anhydrické zlúčeniny manitolu a sorbitolu, okrem maltolu a izomaltolu | 10,4 % | 8 % |

29.43 | Cukry, chemické čisté, iné než sacharóza, glukóza a laktóza, étery cukru, estery cukru a ich soli, iné než výrobky položiek 29.39, 29.41 a 29.42: | | |

B.Ostatné | 20 % | 8 % |

29.44 | Antibiotiká: | | |

A.Penicilíny | 16,8 % | 0 |

35.01 | Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje: | | |

A.Kazeín: | | |

I.Na výrobu regenerovaných textilných vlákien [1] | 2 % | 0 |

II.na priemyselné použitie iné ako na výrobu potravín alebo krmív [1] | | |

s obsahom vody 50 % hmotnosti alebo viac | 5 % | 0 |

ostatné | 5 % | 3 % |

III.ostatné | 14 % | 12 % |

B.Kazeínové gleje | 13 % | 11 % |

C.Ostatné | 10 % | 8 % |

35.05 | Dextríny a dextrínové gleje; rozpustné alebo pražené škroby; škrobové gleje: | | |

A.Dextríny; rozpustné alebo pražené škroby | 14 % + vc | vc |

B.Gleje vyrobené z dextrínu alebo zo škrobu | 13 % + vc max. 18 % | vc |

35.06 | Pripravené gleje, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté; výrobky vhodné na použitie ako gleje, upravené na predaj v malom ako gleje, s netto hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg: | | |

A.Pripravené gleje, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté: | | |

ex II.ostatné gleje: | | |

na základe emulzie kremičitanu sodného | 12,8 % | 0 |

ex B.Výrobky vhodné na použitie ako gleje, upravené na predaj v malom ako gleje, s netto hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg: | | |

na základe emulzie kremičitanu sodného | 15,2 % | 0 |

38.12 | Pripravené glazúry, pripravené apretúry a pripravené moridlá, druhov používaných v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle: | | |

A.Pripravené glazúry a pripravené apretúry: | | |

I.na báze škrobových látok | 13 % + vc max. 20 % | vc |

38.19 | Chemické výrobky a prípravky (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných výrobkov); zvyškové výrobky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví, inde nešpecifikované ani nezahrnuté: | | |

Q.Spojivá na odlievacie jadrá na základe syntetických živíc | 12,8 % | 8 % |

ex Tostatné: | | |

Výrobky krakovania sorbitolu | 14,4 % | 8 % |

39.02 | Výrobky polymerizácie a kopolymerizácie (napríklad polyetylén, polytetrahalogénetylény, polyizobutylén, polystyrén, polyvinylchlorid, polyvinylacetát, polyvinylchlóracetát a ostatné deriváty polyvinylu, derivátu polyakrylu a polymetakrylu, kumarón-indénové živice): | | |

ex C.ostatné: | | |

lepidlá na základe živičných emulzií | od 12 % do 18,4 % | 0 |

39.06 | Ostatné vysoké polyméry, umelé živice a plasty, vrátane kyseliny algovej, jej solí a esterov, linoxín: | | |

ex B.ostatné:Dextrán | 16 % | 6 % |

nešpecifikované, okrem linoxínu | 16 % | 8 % |

TABUĽKA II

ŠVAJČIARSKO

Číslo položky švajčiarskeho colného sadzobníka | Opis | [2]Základné clá | [2]Clo uplatniteľné 1. júla 1977 |

Sfr na 100 kg brutto | Sfr na 100 kg brutto |

1510. | Mastné kyseliny, kyslé oleje z rafinácie, mastné alkoholy | | |

ex 20 | mastné kyseliny z lojového oleja | 1,0 | 0 |

1704. | Cukrovinky, neobsahujúce kakao: | | |

20 | žuvačka | 41,0 + vc max. 70 | vc |

30 | ostatné | 53,0 + vc max. 90,0 | vc |

1806.01 | Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao: | | |

ex | zmrzlina | 50,0 | 47,50 |

ex | ostatné, okrem zmesí, obsahujúcich viac než 12 % hmotnosti masla, tukov alebo celkom viac než 20 % mliečnych zložiek, v balení s hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg | 50,0 | 40,0 |

1901.01 | Sladový výťažok | 20,0 + vc | vc |

1902. | Prípravky z múky, krúpov, škrobu alebo zo sladových výťažkov, druhov, používaných na detskú výživu alebo na dietetické účely, neobsahujúce viac než 50 % hmotnosti kakaa: | | |

ex 10 | prípravky, v ktorých prevláda zemiaková múčka, tiež vo forme krupice, lupienkov, atď. A prípravky, obsahujúce viac než 12 % hmotnosti mliečnych tukov, v balení s hmotnosťou nepresahujúcou 2 kg | 10,0 + vc | vc |

ex 20 | ostatné, okrem prípravkov, obsahujúcich viac než 12 % hmotnosti mliečnych tukov, v balení s hmotnosťou nepresahujúcou 2 kg | 20,0 + vc max. 40,0 | vc |

1903.01 | Makaróny, špagety a podobné výrobky | 3,0 + vc max. 25,0 | vc |

1904. | Tapioka a ságo a ich náhradky zo zemiakového alebo iného škrobu: | | |

10 | tapioka získané zo zemiakového škrobu | 5,0 | 4,0 |

20 | ostatné | 2,50 | 2,0 |

1905.01 | Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných výrobkov (napr. burizóny, pražené kukuričné vločky [corn flakes ] a podobné výrobky) | 25,0 | 20,0 |

1906.01 | Hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, ryžové cesto, ryžový papier a podobné výrobky | 40,0 | 32,0 |

1907. | Chlieb, lodné sucháre a ostatné bežné pekárske výrobky, neobsahujúce pridaný cukor, med, vajcia, tuky, syr, ani ovocie: | | |

10 | nie v balení na predaj | 5,0 | 4,0 |

20 | v akomkoľvek balení na predaj | 15,0 + vc max. 35,0 | vc |

1908. | Zákusky, koláče, sušienky a ostatné jemné pekárske výrobky, neobsahujúce kakao v žiadnom množstve: | | |

10 | nesladené, bez kakaa a čokolády | 27,0 + vc max. 55,0 | vc |

20 | ostatné | 60,0 + vc max. 100,0 | vc |

2101. | Pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich: | | |

ex 10 | pražené kávové náhradky, v celku alebo v kusoch, okrem praženej čakanky | 2,0 | 1,60 |

ex 12 | ostatné, okrem výrobkov z praženej čakanky | 21,0 + vc max. 50,0 | vc |

2104. | Omáčky, nakladacie zmesi a zmesi korenín: | | |

10 | určené na priemyselnú výrobu | 10,0 | 0 |

20 | ostatné: | | |

| výrobky obsahujúce paradajky | 50,0 | 27,50 |

| ostatné | 50,0 | 0 |

2105. | Polievky a bujóny, v tekutej, pevnej alebo práškovej forme; homogenizované zložené potravinové prípravky: | | |

10 | polievky a bujóny, v tekutej, pevnej alebo práškovej forme | | |

| výrobky obsahujúce paradajky | 50,0 | 27,50 |

| ostatné | 50,0 | 0 |

2106. | Prírodné droždie (aktívne alebo neaktívne); pripravené kypriace prášky: | | |

ex 20 | ostatné prírodné droždie | 10,0 | 4,0 |

2107. | Potravinové prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté: | | |

ex 10 | nealkoholické zmesi výťažkov a koncentrátov zeleninových látok, tiež sladené | 120 + vc | vc |

16 | obilninové zrná, nahrubo zomleté a pripravené na výrobu pražených kukuričných vločiek [corn flakes] a podobných výrobkov | 6,0 | 4,80 |

20 | konzervovaná kukurica | 13 + vc max. 25 | vc |

22 | "minútová" ryža | 30,0 | 24,0 |

26 | detská výživa | 50,0 | 40,0 |

ex 40 | zmrzlina | 110,0 | 100,0 [3] |

ex 40 | hydrolyzáty proteínov; autolyzáty droždia | 110,0 | 30,0 |

ex 40 | pripravené jogurty | 110,0 | 100,0 |

ex 40 | ostatné, okrem prípravkov, obsahujúcich viac než 12 % hmotnosti masla, tukov alebo celkom viac než 20 % mliečnych zložiek, v balení s hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg | 44 + vc | vc |

2202. | Limonády, minerálne vody s príchuťou a sýtené vody s príchuťou, ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných a zeleninových štiav položky 20.07: | | |

40 | ostatné | 8,0 | 6,40 |

2203. | Pivo zo sladu: | | |

08 | v cisternových vozoch alebo sudoch s kapacitou viac než 2 hektolitre | 15,0 [4] | 6,0 [4] |

10 | v sudoch s kapacitou nepresahujúcou 2 hektolitre | 9,0 [4] | 3,50 [4] |

| vo fľašiach, konzervách a podobných nádobách | | |

12 | v sklených fľašiach | 16,0 [4] | 6,0 [4] |

14 | ostatné | 20,0 [4] | 8,0 [4] |

2206. | Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené aromatickými extraktmi: | | |

10 | s objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 18o | 30,0 | 0 |

20 | s objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 18o | 50,0 | 0 |

2209. | Destiláty (nespadajúce pod položku 2208); likéry a ostatné liehové nápoje; zložené alkoholické prípravky (známe ako "koncentrované extrakty") na výrobu nápojov: | | |

ex 40 | likéry a ostatné sladené alkoholické nápoje, tiež ochutené, sladené, alebo obsahujúce vajcia | 75,0 | 45,0 |

2904. | Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty: | | |

50 | sorbitol | 2,20 | 0 |

ex 60 | manitol | 1,50 | 0 |

ex 2910.01 | metylglukozidy | 2,0 | 0 |

ex 2914.44 | estery manitolu a estery sorbitolu | 1,50 | 0 |

ex 2915.30 | kyselina itakonová, jej soli a estery | 1,50 | 0 |

2916. | Karboxylové kyseliny s alkoholovou, fenolovou, aldehydovou alebo ketónovou funkciou a iné karboxylové kyseliny s jednoduchou alebo zloženou kyslíkatou funkciou a ich anhydridy, halidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty: | | |

10 | kyselina mliečna | 0,75 | 0 |

12 | soli kyseliny mliečnej (mliečnany) | 5,0 | 0 |

30 | kyselina citrónová | 2,0 | 0 |

32 | soli kyseliny citrónovej (citrany) | 2,0 | 0 |

ex 60 | estery kyseliny mliečnej a estery kyseliny citrónovej; kyselina glukónová, jej soli a estery; kyselina glycerová, glykolová, cukrová, izocukrová a heptacukrová a ich soli a estery | 2,50 | 0 |

2935. | Heterocyklické zlúčeniny, nukleové kyseliny: | | |

ex 30 | anhydrické zlúčeniny amitolu a sorbitolu (napríklad sorbitan), okrem maltolu a izomaltolu | 1,50 | 0 |

2943. | Cukry, chemické čisté, iné než sacharóza, glukóza a laktóza, étery cukru, estery cukru a ich soli, iné než výrobky položiek 2939, 2941 a 2941: | | |

ex 10 | sorbóza | 8,50 | 0 |

ex 20 | soli a estery sorbózy | 1,50 | 0 |

ex 2944.01 | Penicilíny | 50,0 | 0 |

3501. | Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje: | | |

20 | kazeínové gleje | 22,0 | 15,0 |

3505.01 | Dextríny a dextrínové gleje, rozpustné alebo pražené škroby, škrobové gleje | 6,0 | 4,80 |

3506. | Pripravené gleje, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté; výrobky vhodné na použitie ako gleje, upravené na predaj v malom ako gleje, s netto hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg: | | |

ex 12 | na základe emulzie kremičitanu sodného | 7,0 | 0 |

ex 20 | na základe emulzie kremičitanu sodného | 20,0 | 0 |

ex 3812.01 | Pripravené glazúry a pripravené apretúry na základe škrobu | 5,0 | 0 |

3819. | Chemické výrobky a prípravky (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných výrobkov); zvyškové výrobky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví, inde nešpecifikované ani nezahrnuté: | | |

ex 50 | výrobky krakovania sorbitolu; spojivá na odlievacie jadrá na základe syntetických živíc | 1,50 | 0 |

3902. | Výrobky polymerizácie a kopolymerizácie: | | |

ex 20 | lepidlá na základe živičných emulzií | 6,50 | 0 |

ex 22 | lepidlá na základe živičných emulzií | 6,50 | 0 |

3906. | Ostatné vysoké polyméry, umelé živice a plasty, vrátane kyseliny algovej, jej solí a esterov, linoxín: | | |

ex 10 | iné než kyselina algová, jej soli a estery, a okrem linoxínu | 2,50 | 0 |

ex 20 | iné než kyselina algová, jej soli a estery, a okrem linoxínu | 2,50 | 0 |

ex 30 | iné než kyselina algová, jej soli a estery, a okrem linoxínu | 15,0 | 0 |

ex 32 | iné než kyselina algová, jej soli a estery, a okrem linoxínu | 30,0 | 0 |

ex 40 | iné než kyselina algová, jej soli a estery, a okrem linoxínu | 40,0 | 0 |

ex 42 | iné než kyselina algová, jej soli a estery, a okrem linoxínu | 55,0 | 0 |

[1] Zápis do tejto podpoložky podlieha podmienkam, ktoré určia príslušné orgány.

[2] Na výrobky, obsahujúce alkohol, sa uplatňujú sadzby, ktoré švajčiarska legislatíva uvalila na alkohol

[3] Táto sadzba sa zníži na Sfr 90 keď sa v spoločenstve povolí predaj zmrzliny, obsahujúcej rastlinné tuky.

[4] Plus dodatočné clo (jačmeň a ostatné základné výrobky, použité pri výrobe piva).

--------------------------------------------------

Protokol 3

týkajúci sa definície pojmu "pôvod výrobkov" a metód administratívnej spolupráce

HLAVA I

Definícia pojmu "pôvod výrobkov"

Článok 1

N účely zavedenia tejto dohody a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 2 a 3 tohto protokolu, nasledujúce výrobky sa budú považovať za:

1. Výrobky s pôvodom v spoločenstve:

a) výrobky celé získané v spoločenstve,

b) výrobky získané v spoločenstve, pri ktorých výrobe sa použili iné výrobky než výrobky, uvedené v bode (a), za predpokladu, že tieto výrobky prešli dostatočným opracovaním alebo spracovaním v zmysle článku 5. Táto podmienka sa však nebude vzťahovať na výrobky, ktoré majú v zmysle tohto protokolu pôvod vo Švajčiarsku;

2. Výrobky s pôvodom vo Švajčiarsku:

a) výrobky celé získané vo Švajčiarsku,

b) výrobky získané v spoločenstve, pri ktorých výrobe sa použili iné výrobky než výrobky , uvedené v bode (a), za predpokladu, že tieto výrobky prešli dostatočným opracovaním alebo spracovaním v zmysle článku 5. Táto podmienka sa však nebude vzťahovať na výrobky , ktoré majú v zmysle tohto protokolu pôvod v spoločenstve.

Výrobky v zozname C budú z rozsahu tohto protokolu dočasne vylúčené.

Článok 2

1. Nakoľko sa obchod medzi spoločenstvom a Rakúskom, Fínskom, Islandom, Portugalskom a Švédskom a medzi Švajčiarskom a týmito piatimi krajinami, ako aj medzi každými z týchto piatich krajín, spravuje dohodami, obsahujúcimi pravidlá, identické s pravidlami, uvedenými v tomto protokole, nasledujúce výrobky sa zároveň budú považovať za:

A. Výrobky s pôvodom v spoločenstve: tie výrobky, uvedené v článku 1 (1), ktoré po vyvezení z spoločenstva neprešli nijakým opracovaním ani spracovaním v žiadnej z týchto piatich krajín, alebo neprešli takým opracovaním ani spracovaním, ktoré by bolo dostatočné na to, aby získali štatút výrobkov s pôvodom v ktorejkoľvek z týchto krajín na základe ustanovení, zodpovedajúcich ustanoveniam článku 1 (1) (b) alebo (2) (b) tohto protokolu, uvedených v horeuvedených dohodách, za predpokladu, že:

(a) počas opracovania alebo spracovania sa použili len výrobky s pôvodom v ktorejkoľvek z týchto piatich krajín alebo v spoločenstve alebo vo Švajčiarsku,

(b) ak v zoznamoch A alebo B, uvedených v článku 5 obmedzuje pravidlo o percente relatívny podiel hodnoty výrobkov bez pôvodu, ktoré možno za istých okolností začleniť, v každej z týchto krajín sa pridaná hodnota získala v súlade s pravidlami o percente a s ostatnými pravidlami, uvedenými v týchto zoznamoch, bez akejkoľvek možnosti kumulácie z jednej krajiny do druhej;

B. Výrobky s pôvodom vo Švajčiarsku: tie výrobky, uvedené v článku 1 (2), ktoré po vyvezení zo Švajčiarska neprešli nijakým opracovaním ani spracovaním v žiadnej z týchto piatich krajín, alebo neprešli takým opracovaním ani spracovaním, ktoré by bolo dostatočné na to, aby získali štatút výrobkov s pôvodom v ktorejkoľvek z týchto krajín na základe ustanovení, zodpovedajúcich ustanoveniam článku 1 (1) (b) alebo (2) (b) tohto protokolu, uvedených v horeuvedených dohodách, za predpokladu, že:

(a) počas opracovania alebo spracovania sa použili len výrobky s pôvodom v ktorejkoľvek z týchto piatich krajín alebo v spoločenstve alebo vo Švajčiarsku,

(b) ak v zoznamoch A alebo B, uvedených v článku 5 obmedzuje pravidlo o percente relatívny podiel hodnoty výrobkov bez pôvodu, ktoré možno za istých okolností začleniť, v každej z týchto krajín sa pridaná hodnota získala v súlade s pravidlami o percente a s ostatnými pravidlami, uvedenými v týchto zoznamoch, bez akejkoľvek možnosti kumulácie z jednej krajiny do druhej.

2. Na účely zavedenia odseku 1 (A) (a) a (B) (a) platí, že fakt, že výrobky iné než výrobky, uvedené v tomto odseku, sapoužijú v relatívnom podiele nie vyššom než celkom 5 % hodnoty výrobkov, získaných a dovezených do Švajčiarska alebo do spoločenstva, neovplyvní určenie pôvodu týchto výrobkov, za predpokladu, že by nespôsobili, že výrobky vyvezené z spoločenstva alebo Švajčiarska na prvom mieste stratili štatút výrobkov s pôvodom v spoločenstve alebo vo Švajčiarsku, ktorý by mali, keby tam tieto výrobky neboli začlenené.

3. V prípadoch, uvedených v odsekoch 1 (A) b), 1 (B) b) a 2, výrobok bez pôvodu možno začleniť len ak prejde opracovaním alebo spracovaním uvedeným v článku 5 (3).

Článok 3

Napriek ustanoveniam článku 2, za predpokladu, že všetky podmienky, uvedené v tomto článku sa inak splnili, získané výrobky sa nebudú naďalej považovať za výrobky s pôvodom v spoločenstve alebo vo Švajčiarsku, ak hodnota výrobkov s pôvodom v spoločenstve alebo vo Švajčiarsku po opracovaní alebo spracovaní predstavuje vyššie percento hodnoty získaných výrobkov. Ak nejde o tento prípad, potom sa tieto výrobky považujú za výrobky s pôvodom v krajine, v ktorej získaná pridaná hodnota predstavuje najvyššie percento ich hodnoty.

Článok 4

Nasledujúce výrobky sa budú považovať za výrobky v plnej miere získané v spoločenstve alebo vo Švajčiarsku v zmysle článku 1 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a):

a) nerastné výrobky vyťažené z ich ložísk v zemi alebo v mori;

b) rastlinné výrobky tam zožaté;

c) živé zvieratá, ktoré sa tam narodili a odchovali;

d) výrobky zo živých zvierat, ktoré sa tam odchovali;

e) výrobky , získané tam poľovníctvom alebo rybárstvom;

f) výrobky morského rybolovu a ostatné výrobky , ktoré získali z mora tamojšie plavidlá;

g) výrobky vyrobené na palube tamojších lodí, na palube ktorých sa spracovávajú ryby, výlučne z výrobkov, uvedených v pododseku (f);

h) použité výrobky tam zozbierané, vhodné len na získanie surovín;

i) odpad a šrot z tam vykonávaných výrobných operácií;

j) tovar, vyrobený výlučne z výrobkov, uvedených v pododsekoch a) až i).

Článok 5

1. Na účely zavedenia článku 1 ods. 1 písm. b a ods. 2 písm. b) sa za dostatočné opracovanie alebo spracovanie bude považovať toto:

a) opracovanie alebo spracovanie v dôsledku ktorého získaný tovar dostane klasifikáciu v položke sadzobníka inú než je klasifikácia každého z výrobkov pred opracovaním alebo spracovaním, okrem opracovania alebo spracovania uvedeného v zozname A, pri ktorom sa uplatnia zvláštne ustanovenia tohto zoznamu;

b) opracovanie alebo spracovanie uvedené v zozname B.

"Sekcie", "kapitoly" a "položky sadzobníka" budú znamenať sekcie, kapitoly a položky sadzobníka Bruselskej nomenklatúry pre klasifikáciu tovarov v colnom sadzobníku.

2. Ak pre daný získaný výrobok pravidlo o percente v zozname A alebo v zozname B obmedzuje hodnotu materiálov a častí, ktoré možno použiť, celková hodnota týchto materiálov a častí, či už sa počas opracovania, spracovania alebo montáže zmenila položka sadzobníka alebo nie, nesmie, v rámci limitov a za podmienok uvedených v každom z týchto dvoch zoznamov, prekročiť relatívne k hodnote získaného výrobku hodnotu, zodpovedajúcu buď spoločnej sadzbe (ak sú sadzby v oboch zoznamoch rovnaké) alebo vyššej sadzbe (ak sú sadzby v oboch zoznamoch rôzne).

3. Na účely zavedenia článku 1 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) sa nasledujúce opracovanie alebo spracovanie bude považovať za stále ešte nedostatočné na to, aby prinieslo výrobku štatút výrobku z pôvodom, bez ohľadu na to, či sa položka sadzobníka zmenila alebo nie:

(a) operácie na zabezpečenie uchovania tovaru v dobrom stave počas prevozu a skladovania (vetranie, rozloženie, sušenie, mrazenia, uloženie do roztoku soli, oxidu siričitého alebo iného vodného roztoku, odstránenie poškodených častí a podobné operácie);

(b) jednoduché operácie, pozostávajúce z odstránenia prachu, presiatia alebo triedenia na sitách, triedenia, klasifikácie, párovania (vrátane vytvárania súprav tovarov), umývania, natierania, nakrájania;

(c) (i) zmeny balenia a rozloženie a zloženie zásielok;

(ii) jednoduché umiestnenie do fliaš, nádob, vriec, debien, škatúľ, pripevnenie na karty alebo dosky, atď., a všetky ostatné jednoduché operácie balenia;

(d) pripevnenie značiek, etikiet alebo iných podobných rozlišovacích označení na výrobky alebo na ich balenie;

(e) jednoduché zmiešanie výrobkov, či už toho istého druhu alebo rôznych druhov, ak jedna alebo viac súčastí zmesí nespĺňa podmienky uvedené v tomto protokole, ktoré by umožnili považovať ich za výrobky s pôvodom v spoločenstve alebo vo Švajčiarsku;

(f) jednoduchá montáž častí artiklov, ktoré majú tvoriť úplný artikel;

(g) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií, uvedených v pododsekoch (a) až (f);

(h) porážka zvierat.

Článok 6

1. Ak zoznamy A a B, uvedené v článku 5, stanovujú, že tovar, získaný v spoločenstve alebo vo Švajčiarsku, sa bude považovať za tovar s pôvodom len ak hodnota výrobkov pod opracovaní alebo spracovaní nepresahuje dané percento hodnoty získaných tovarov, potom sa na určenie tohto percenta vezmú do úvahy tieto hodnoty:

- na jednej strane,

pokiaľ ide o výrobky, ktorých dovoz možno dokázať: ich colná hodnota v čase dovozu;

ak ide o výrobky s neurčeným pôvodom: prvá zistiteľná cena, zaplatená za tieto výrobky na území tej zmluvnej strany, kde prebehla výroba;

- a na strane druhej,

cena získaných tovarov ex-works mínus vnútorné dane navrátené alebo navrátiteľné pri vývoze.

Tento článok sa vzťahuje aj na zavedenie článku 2 a 3.

2. Tam, kde sa použije článok 2 a 3, "dosiahnutá pridaná hodnota" sa bude chápať ako rozdiel medzi cenou získaných tovarov ex-works mínus vnútorné dane navrátené alebo navrátiteľné pri vývoze z príslušnej krajiny alebo zo spoločenstva, a colnou hodnotou všetkých výrobkov, ktoré boli do tejto krajiny alebo do spoločenstva dovezené a ktoré tu boli opracované alebo spracované.

Článok 7

Tovar s pôvodom vo Švajčiarsku alebo v spoločenstve, tvoriaci jedinú dodávku, ktorá nie je rozdelená, možno prepravovať cez územie iné než je územie spoločenstva, Švajčiarska , Rakúska, Fínska, Islandu, Portugalska alebo Švédska, ak sa naskytne príležitosť, tak aj s preložením alebo dočasným skladovaním na tomto území, za predpokladu, že prechod takýmto územím je odôvodnený geografickými dôvodmi, že tovar zostane v krajine tranzitu alebo skladovania pod colným dozorom, že sa s ním nezačne v týchto krajinách obchodovať, ani tam nebude dodaný na domáce použitie, a že s ním neurobí nič okrem vyloženia, opätovného naloženia a operácií určených na jeho uchovanie v dobrom stave.

HLAVA II

Dohodnutia pre administratívnu spoluprácu

Článok 8

1. Výrobky s pôvodom v zmysle článku 1 tohto protokolu budú pri dovoze do spoločenstva alebo do Švajčiarska využívať ustanovenia dohody na základe predloženia sprievodného osvedčenia A.CH.1, ktorého vzor je uvedený v prílohe V tohto protokolu, ktorý vydali colné orgány Švajčiarska alebo členských štátov spoločenstva.

2. Tam, kde sa uplatní článok 2 a tam, kde je to vhodné, článok 3, použijú sa sprievodné osvedčenia, ktorých vzorka je uvedená v prílohe VI tohto protokolu Vydajú ich colné orgány každej z príslušných krajín, v ktorých sa tovar buď skladoval pred jeho opätovným vývozom do toho istého štátu, alebo kde prešiel opracovaním alebo spracovaním uvedeným v článku 2, a to na základe predloženia sprievodných osvedčení, vydaných predtým.

3. Aby sa v prípade colné orgány mohli presvedčiť o tom, za akých podmienok sa tovar na území každej z príslušných krajín skladoval v prípade, keď nebol umiestnený v colnom sklade a keď sa tento tovar má opätovne vyviezť do toho istého štátu, napožia danie majiteľa tovaru tieto orgány pri dovoze tovaru náležito potvrdia predložené sprievodné osvedčenia, a potom ich potvrdia každých šesť mesiacov.

4. Colné orgány Švajčiarska a členských štátov spoločenstva budú mať právo vydávať sprievodné osvedčenia, uvedené v dohodách, uvedených v článku 2, za podmienok, uvedených v týchto dohodách, za predpokladu, že tovar, ktorého sa tieto osvedčenia týkajú, je na území Švajčiarska alebo spoločenstva. Vzor osvedčenia, ktoré sa má použiť, je uvedené v prílohe VI tohto protokolu.

5. Tam, kde sa v tomto protokole používa termín "sprievodné osvedčenie" alebo "sprievodné osvedčenia", a nie je uvedené, či ide o osvedčenie alebo o osvedčenia typu, opísaného v odseku 1 alebo o osvedčenia typu, opísaného v odseku 2, príslušné ustanovenia sa uplatnia rovnako na oba typy osvedčení.

Článok 9

Sprievodné osvedčenie sa vydá len na základe písomnej žiadosti vývozcu, predloženej na formulári, predpísanom na tento účel.

Článok 10

1. Sprievodné osvedčenie vydajú colné orgány vyvážajúceho štátu pri vývoze príslušného tovaru. Vývozcovi sa dá k dispozícii vo chvíli kedy sa uskutočnil alebo zabezpečil skutočný vývoz.

Za výnimočných okolností možno vydať sprievodné osvedčenie aj po vývoze príslušného tovaru, ak nebolo vydané pri vývoze kvôli omylom alebo neúmyselnému zabudnutiu alebo kvôli zvláštnym okolnostiam. V tomto prípade bude mať osvedčenie zvláštny odkaz na podmienky, za ktorých bolo vydané.

Sprievodné osvedčenie možno vydať len ak môže slúžiť ako doklad, vyžadovaný na účely zavedenia zvýhodneného zaobchádzania na základe tejto dohody.

2. Sprievodné osvedčenie vydané za podmienok uvedených v článku 8 (2) alebo (4) musí obsahovať odkaz na sprievodné osvedčenie alebo na tieto sprievodné osvedčenia vydané skôr, na základe ktorých bolo toto sprievodné osvedčenie vydané.

3. Žiadosť o sprievodné osvedčenia a o osvedčenia uvedené v odseku 2, na základe ktorej sa vydali nové osvedčenia, musia colné orgány vyvážajúcej krajiny uchovať najmenej dva roky.

Článok 11

1. Sprievodné osvedčenie sa musí predložiť colným orgánom dovážajúceho štátu, do ktorého tovar vchádza, do štyroch mesiacov odo dňa jeho vydania colnými orgánmi vyvážajúceho štátu.

2. Sprievodné osvedčenie ktoré sa predložilo colným orgánom dovážajúceho štátu po poslednom dni na jeho predloženie uvedenom v odseku 1, sa môže prijať na účely uplatnenia zvýhodneného zaobchádzania v prípade, ak tento osvedčenie nebol predložený včas kvôli vyššej moci alebo výnimočným okolnostiam.

V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány prijať osvedčenia v prípade, ak sa im tovar predložil pred týmto posledným dňom.

3. Colné orgány dovážajúceho štátu budú uchovávať sprievodné osvedčenia, či už boli potvrdené za podmienok uvedených v článku 8 ods. 3 alebo nie, podľa pravidiel platných v tomto štáte.

Článok 12

Sprievodné osvedčenia sa vyhotovia na vhodnom formulári, ktoré vzor je uvedený v prílohe V a VI tohto protokolu, v jednom z jazykov, v ktorých je napísaná táto dohoda, podľa ustanovení domácich zákonov vyvážajúceho štátu. Ak sú napísané rukou, budú písané atramentom tlačenými písmenami.

Každé osvedčenie bude mať rozmer 210 x 297 mm. Musí sa použiť biely triedený písací papier, neobsahujúci mechanickú buničinu, gramážou najmenej 25 gramov na štvorcový meter. Na pozadí bude mať tlačený zelený prepletaný vzor, na ktorom bude voľným okom viditeľné akékoľvek falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami.

Členské štáty spoločenstva a Švajčiarsko si môžu vyhradiť právo vytlačiť tieto osvedčenia sami, alebo ich môžu nechať vytlačiť oprávneným tlačiarňam. V druhom prípade musí byť na každom osvedčení odkaz na takéto oprávnenie. Na každom osvedčení musí byť meno a adresa tlačiarne alebo značka, podľa ktorej možno tlačiareň identifikovať. Môže na ňom byť aj poradové číslo, podľa ktorého ho možno identifikovať.

Článok 13

Sprievodné osvedčenia sa predložia colným orgánom dovážajúceho štátu podľa postupov, ktoré stanovil tento štát. Tieto orgány môžu vyžadovať preloženie osvedčenia. Okrem toho môžu vyžadovať, aby sa k vyhláseniu o dovoze priložilo vyhlásenie dovozcu o tom, že tovar spĺňa podmienky, požadované na zavedenie dohody.

Článok 14

1. Spoločenstvo a Švajčiarsko uznajú tovar poslaný ako malé balíky súkromným osobám a tovar, ktorý je súčasťou osobnej batožiny cestujúcich za výrobky s pôvodom, ktoré môžu využiť túto dohodu, bez toho, aby vyžadovali predloženie sprievodného osvedčenia, za predpokladu, že tento tovar sa nedoviezol formou obchodu, že bol deklarovaný ako tovar, spĺňajúci podmienky, vyžadované na uplatnenie týchto ustanovení, a že nie sú pochybnosti o dôveryhodnosti takéhoto vyhlásenia.

2. Príležitostný dovoz, ktorý sa skladá výlučne z tovaru osobného použitia adresátov alebo cestujúcich a ich rodín, sa nebude považovať za dovoz formou obchodu, ak je z povahy a množstva tovaru zrejmé, že sa neočakáva nijaký komerčný účel. Okrem toho celková hodnota tohto tovaru nesmie v prípade malých balíkov presiahnuť 60 účtovných jednotiek a v prípade osobnej batožiny cestujúcich nesmie presiahnuť 200 účtovných jednotiek.

3. Účtovná jednotka (unit of account – UA) má hodnotu 0,88867088 gramov mincového zlata. Ak sa účtovná jednotka zmení, zmluvné strany sa skontaktujú na úrovni spoločného výboru, aby predefinovali vyjadrenie hodnoty v zlate.

Článok 15

1. Tovar poslaný zo spoločenstva alebo zo Švajčiarska na výstavu v krajine inej než sú krajiny uvedené v článku 2, ktorý bol po výstave predaný na dovoz do Švajčiarska alebo do spoločenstva, bude môcť pri dovoze využiť ustanovenia dohody za predpokladu, že tento tovar spĺňa požiadavky tohto protokolu, ktoré ho oprávňujú, aby bol uznaný za tovar s pôvodom v spoločenstve alebo vo Švajčiarsku, a za predpokladu, že sa colným orgánom uspokojivo preukázalo, že:

a) vývozca poslal tento tovar zo spoločenstva alebo zo Švajčiarska do krajiny, v ktorej sa koná výstava, a že ho tam vystavoval;

b) vývozca tento tovar predal alebo inak dal k dispozícii niekomu vo Švajčiarsku alebo v spoločenstve;

c) tovar sa zo štátu, do ktorého bol poslaný na výstavu, odoslal počas výstavy alebo ihneď po nej do Švajčiarska alebo do spoločenstva;

d) odkedy bol tovar odoslaný na výstavu, nepoužil sa na iný účel ako na demonštráciu na výstave.

2. Colným orgánom treba bežným spôsobom predložiť sprievodné osvedčenie. Musí byť na ňom uvedený názov a adresa výstavy. V prípade potreby možno vyžadovať ďalšie doklady o povahe tovaru a o podmienkach, za akých bude tovar vystavovaný.

3. Odsek 1 sa uplatní na akékoľvek obchodné, priemyselné, poľnohospodárske alebo remeselnícke výstavy, veľtrhy alebo podobné verejné prezentácie alebo výstavy, ktoré nie sú organizované na súkromné účely v obchodoch alebo v priestoroch firmy s výhľadom na predaj zahraničného tovaru, a počas ktorých tovar zostáva pod colnou kontrolou.

Článok 16

Aby sa zabezpečilo náležité uplatňovanie ustanovení tejto hlavy, členské štáty spoločenstva a Švajčiarsko si budú cez svoje colné správy navzájom pomáhať pri kontrolovaní pôvodnosti a presnosti sprievodných osvedčení, vrátane osvedčení vydaných podľa článku 8 (4).

Spoločný výbor bude maž právo prijímať akékoľvek rozhodnutia o metódach administratívnej spolupráce, ktoré sa majú v náležitom čase uplatňovať v spoločenstve a vo Švajčiarsku.

Článok 17

Ktorákoľvek osoba, ktorá kvôli získaniu sprievodného osvedčenia, ktoré umožní priznať tovaru nárok na zvýhodnené zaobchádzanie, vytvorí alebo zapríčiní vytvorenie dokumentu, ktorý obsahuje nesprávne údaje, bude potrestaná.

HLAVA III

Záverečné ustanovenia

Článok 18

Spoločenstvo a Švajčiarsko prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby sa od 1. apríla 1973 umožnilo predkladanie sprievodných osvedčení podľa článku 13 tohto protokolu.

Článok 19

Spoločenstvo a Švajčiarsko prijmú opatrenia potrebné na zavedenie tohto protokolu.

Článok 20

Vysvetlivky, zoznam A, B a C a vzory sprievodných osvedčení budú neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu.

Článok 21

Tovaru, ktorý spĺňa ustanovenia hlavy I, a ktorý sa dňa 1. apríla 1973 buď preváža cez spoločenstvo alebo Švajčiarsko, alebo sa tam skladuje v dočasnom sklade, v colných skladoch, alebo v zónach voľného obchodu, možno priznať právo na využitie tejto dohody, ak sa do štyroch mesiacov od tohto dňa predloží colným orgánom dovážajúceho štátu sprievodné osvedčenie, ktoré so spätnou platnosťou vydali colné orgány vyvážajúceho štátu, a všetky dokumenty, ktoré dokladajú podmienky prepravy.

Článok 22

Zmluvné strany za zaväzujú, že zavedú všetky opatrenia, potrebné na zabezpečenie toho, aby sa sprievodné osvedčenia, ktoré majú colné orgány členských štátov spoločenstva a colné orgány Švajčiarska právo vydávať na základe dohôd, uvedených v článku 2, vydávali za podmienok, uvedených v týchto dohodách. Okrem toho sa zaväzujú poskytnúť administratívnu spoluprácu, ktorá je tento účel potrebná, najmä aby sa skontrolovala trasa tovaru, predávaného na základe dohôd, uvedených v článku 2, a miesta, kde sa tovar skladoval.

Článok 23

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 protokolu 2, z ciel v spoločenstve alebo vo Švajčiarsku nemožno poskytnúť nijaké vrátenie ani odpustenie, ak ide o výrobky, použité pri výrobe, ktoré nemajú pôvod v spoločenstve, vo Švajčiarsku, ani v štátoch, uvedených v článku 2 tohto protokolu, a to odo dňa, kedy sa clo, uplatniteľné na výrobky toho istého druhu s pôvodom, znížilo v spoločenstve a vo Švajčiarsku na 40 % základného cla.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 1 protokolu 2, v Dánsku, Nórsku alebo v Spojenom kráľovstve nemožno poskytnúť nijaké vrátenie ani odpustenie cla, ak ide o výrobky, dovezené a použité pri výrobe tovaru, pre ktoré colné orgány ktorejkoľvek z týchto krajín vydali sprievodné osvedčenie za tým účelom, aby vo Švajčiarsku využili platné ustanovenia o clách, ktorých sa týka článok 3 ods. 1 dohody. Toto pravidlo sa však neuplatní, ak sa použili výrobky, uvedené v článku 25 ods. 1 tohto protokolu.

3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 1 protokolu 2, vo Švajčiarsku nemožno poskytnúť nijaké vrátenie ani odpustenie cla, ak ide o výrobky, dovezené a použité pri výrobe tovaru, pre ktoré colné orgány Švajčiarska vydali sprievodné osvedčenie za tým účelom, aby v Dánsku, Nórsku alebo Spojenom kráľovstve využili platné ustanovenia o clách, ktorých sa týka článok 3 ods. 1 dohody. Toto pravidlo sa však neuplatní, ak sa použili výrobky, uvedené v článku 25 ods. 1 tohto protokolu.

4. V tomto článku a v nasledujúcich článkoch bude termín "clá" znamenať aj platby s účinkom ekvivalentným clám.

Článok 24

1. Tam, kde je to vhodné, možno vyžadovať, aby sa na sprievodných osvedčeniach uviedlo, že výrobky, na ktoré sa tieto osvedčenia vzťahujú, získali štatút výrobkov s pôvodom, a že akýmkoľvek spracovaním prešli výlučne vo Švajčiarsku alebo v Dánsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, alebo v ďalších piatich krajinách, uvedených v článku 2 tohto protokolu pred dňom, kedy sa medzi pôvodným spoločenstvom a Írskom na jednej strane a Švajčiarsku na strane druhej zrušia clá, uplatniteľné na tieto výrobky.

2. V ostatných prípadoch možno, tam kde je to vhodné, vyžadovať, aby sa uviedlo, aká pridaná hodnota sa získala na každom z nasledujúcich území:

i) pôvodné spoločenstvo,

ii) Írsko,

iii) Dánsko, Nórsko, Spojené kráľovstvo,

iv) Švajčiarsko,

v) každá z piatich krajín, uvedených v článku 2 tohto protokolu.

Článok 25

1. Pri dovoze do Švajčiarska alebo do Dánska, Nórska alebo Spojeného kráľovstva možno tarifné ustanovenia platné vo Švajčiarsku alebo v niektorej z týchto troch krajín, ktorých sa týka článok 3 ods. 1 dohody, využiť len na pre tie výrobky, pre ktoré bolo vydané sprievodné osvedčenie, na ktorom je uvedené, že tieto výrobky získali štatút výrobkov s pôvodom, a že akýmkoľvek spracovaním prešli výlučne vo Švajčiarsku alebo v horeuvedených troch krajinách, alebo v ostatných piatich krajinách, uvedených v článku 2 tohto protokolu.

2. Vo všetkých prípadoch, iných než je prípad, uvedený v odseku 1, môže Švajčiarsko a spoločenstvo prijať prechodné ustanovenia za tým účelom, aby sa clá podľa článku 3 ods. 2 dohody neuvalili na hodnotu, zodpovedajúcu hodnote výrobkov s pôvodom vo Švajčiarsku alebo v spoločenstve, ktoré prešli opracovaním alebo spracovaním aby sa získali iné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v tomto protokole, a ktoré sa následne doviezli do Švajčiarska alebo do spoločenstva.

Článok 26

Zmluvné strany prijmú opatrenia potrebné na uzavretie dohôd s Rakúskom, Fínskom, Islandom, Portugalskom a Švédskom, ktoré umožnia uplatňovať tento protokol.

Článok 27

1. Za účelom zavedenia článku 2 ods. 1 písm. a) tohto protokolu, sa ktorýkoľvek výrobok s pôvodom v niektorej z piatich krajín uvedených v tomto článku bude preclievať ako výrobok bez pôvodu počas obdobia alebo období, kedy Švajčiarsko pre túto krajinu uplatňuje na tento výrobok sadzbu alebo akékoľvek zodpovedajúce bezpečnostné opatrenie uplatniteľné voči tretím krajinám, podľa ustanovení, ktorými sa spravuje obchod medzi Švajčiarskom a piatimi krajinami, uvedenými v horeuvedenom článku 2.

2. Za účelom zavedenia článku 2 ods. 1 písm. b) tohto protokolu, sa ktorýkoľvek výrobok s pôvodom v niektorej z piatich krajín uvedených v tomto článku bude preclievať ako výrobok bez pôvodu počas obdobia alebo období, kedy spoločenstvo pre túto krajinu uplatňuje na tento výrobok sadzbu uplatniteľnú voči tretím krajinám, podľa dohody, ktorú spoločenstvo s touto krajinou uzavrelo.

Článok 28

Spoločný výbor sa môže rozhodnúť zmeniť ustanovenia hlavy I, článok 5 ods. 3, hlavy II, hlavy III, článkov 23, 24 a 25, a príloh I, II, III, V a VI tohto protokolu. Najmä bude oprávnený podniknúť akékoľvek kroky, potrebné na ich prispôsobenie osobitným požiadavkám špecifických tovarov alebo určitých druhov prepravy.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

VYSVETLIVKY

Vysvetlivka 1 – článok 1

Termíny "spoločenstvo" alebo "Švajčiarsko" budú pokrývať aj teritoriálne vody členských štátov spoločenstva alebo Švajčiarska.

Plavidlá, pracujúce na šírom mori, vrátane lodí, na palube ktorých sa spracovávajú chytené ryby, sa budú považovať za časť územia štátu, ku ktorým patria, ak spĺňajú podmienky, uvedené vo vysvetlivke 5.

Vysvetlivka 2 – články 1, 2 a 3

Na určenie toho, či má tovar pôvod v členskom štáte, vo Švajčiarsku, alebo v niektorej z krajín, uvedených v článku 2, nie je potrebné určiť, či energia, palivo a pohonné hmoty, linky a zariadenia, stroje a nástroje, použité na získanie takéhoto tovaru, majú pôvod v tretích krajinách alebo nie.

Vysvetlivka 3 – články 2 a 5

Na účel zavedenia ustanovení článku 2, odseky 1 písm. A b) a B b), je potrebné dodržať pravidlo percenta odkazom na ustanovenia zoznamu A a B pre získanú pridanú hodnotu. Preto ak sa získaný výrobok nachádza v zozname A, pravidlo percenta tvorí kritérium dodatočné ku kritériám zmeny položky sadzobníka pre každý použitý výrobok bez pôvodu. Rovnako ustanovenia, zakazujúce možnosť kumulovania percent, uvedených v zozname A a B, pre ktorýkoľvek získaný výrobok, sú v každej krajine uplatniteľné na získanú pridanú hodnotu.

Vysvetlivka 4 – články 1, 2 a 3

Balenie sa bude považovať za celok spolu s tovarom vnútri. Toto ustanovenie sa však neuplatní na balenie, ktoré nie je bežným typom balenia pre zabalený tovar, a ktoré má vlastnú úžitkovú hodnotu a je trvanlivý, odhliadnuc od jeho uplatnenia ako obal.

Vysvetlivka 5 – článok 4 písm. f)

Termín "ich plavidlá" sa bude vzťahovať len na plavidlá:

a) registrované alebo zaznamenané v členskom štáte spoločenstva alebo vo Švajčiarsku;

b) plávajúce pod zástavou členského štátu spoločenstva alebo Švajčiarska;

c) ktoré aspoň z 50 % vlastnia štátni príslušníci členských štátov spoločenstva alebo Švajčiarska, alebo spoločnosť so sídlom v niektorom z týchto štátov, ktorých riaditeľ alebo riaditelia, predseda správnej rady alebo dozornej rady a väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci členských štátov spoločenstva alebo Švajčiarska, a v prípade verejných obchodných spoločností alebo spoločností s ručením obmedzením musí polovica ich kapitálu patriť týmto štátom alebo štátnym orgánom alebo štátnym príslušníkom týchto štátov;

d) ktorých kapitán a dôstojníci sú všetci štátni príslušníci členských štátov spoločenstva alebo Švajčiarska;

e) ktorých aspoň 75 % posádky sú všetci štátni príslušníci členských štátov spoločenstva alebo Švajčiarska.

Poznámka 6 – článok 6

"Cena ex-works" bude znamenať cenu, zaplatenú výrobcovi, v ktorého podniku sa vykonalo posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých výrobkov, použitých pri výrobe.

"Colná hodnota" bude znamenať colnú hodnotu, stanovenú v dohovore o ohodnocovaní tovarov na colné účely, podpísanom 15 decembra 1950 v Bruseli.

Poznámka 7 – článok 8

Colné orgány, ktoré potvrdzujú sprievodné osvedčenia podľa podmienok stanovených v článku 8 ods. 3, majú právo vykonať overenie tovaru podľa zákonov a nariadení platných v príslušnom štáte.

Poznámka 8 – článok 10

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 24, ak sa sprievodné osvedčenie vzťahuje na tovar, pôvodne dovezený z členského štátu spoločenstva alebo zo Švajčiarska a potom opätovne vyvezený do toho istého štátu, v nových osvedčeniach, vydaných v štáte opätovného vývozu, musí byť uvedené, v ktorom štáte sa vydalo pôvodné sprievodné osvedčenie. Ak nebol tovar umiestnený v colnom sklade, v osvedčení musí byť vidieť, že sa náležito urobili potvrdenia podľa článku 8 ods. 3.

Vysvetlivka 9 – články 16 a 22

Ak bolo za podmienok, stanovených v článku 8 ods. 2 alebo ods. 4, vydané sprievodné osvedčenie, ktoré sa vzťahuje na tovar, ktorý bol znovu dovezený do toho istého štátu, colné orgány krajiny určenia musia byť schopné získať prostriedkami administratívnej spolupráce pravé kópie sprievodného osvedčenia alebo sprievodných osvedčení, ktoré sa týkajú tohto tovaru, ktoré boli vydané predtým.

Vysvetlivka 10 – články 23 a 25

"Platné tarifné ustanovenia" bude znamenať clo, uplatnené 1. januára 1973 v Dánsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve alebo Švajčiarsku na výrobky, uvedené v článku 25 ods. 1, alebo clo, ktoré sa bude podľa ustanovení tejto dohody následne uplatňovať na tieto výrobky, ak je toto clo nižšie než clo, ktoré sa uplatňuje na ostatné výrobky s pôvodom v pôvodnom spoločenstve alebo vo Švajčiarsku.

Poznámka 11 – článok 23

"Vrátenie alebo odpustenie cla akéhokoľvek druhu" bude znamenať akýkoľvek mechanizmus vrátenia alebo odpustenia ciel, či už v plnej výške alebo čiastočne, použiteľné na výrobky, použité pri výrobe, za predpokladu, že toto ustanovenie povoľuje, či už výslovne alebo vo svojom dôsledku, toto preplatenie alebo nevyrubenie alebo neuvalenie keď sa tovar, získaný z týchto výrobkov vyvezie, ale nie keď sa ponechá na domáce použitie.

Vysvetlivka 12 – články 24 a 25

Článok 24 ods. 1 a článok 25 ods. 1 bude znamenať najmä, že sa neuplatnili:

i) buď ustanovenia poslednej vety článku 1 ods. 2 písm. b) na výrobky pôvodného spoločenstva a Írska, ktoré prešli opracovaním alebo spracovaním vo Švajčiarsku;

ii) alebo akékoľvek ustanovenia, zodpovedajúce tejto vete, uvedené v dohodách uvedených v článku 2, na výrobky pôvodného spoločenstva a Írska, ktoré prešli opracovaním alebo spracovaním v ktorejkoľvek z týchto piatich krajín.

Poznámka 13 – článok 25

Ak so do Dánska, Nórska alebo Spojeného kráľovstva dovezú výrobky s pôvodom, nespĺňajúce podmienky uvedené v článku 25 ods. 1, ako základ pre zníženie sadzby uvedené v článku 3 ods. 2 dohody bude slúžiť clo, ktoré dovážajúca krajina skutočne uplatňovala 1. januára 1972 voči tretím krajinám.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZOZNAM A

Zoznam operácií opracovania alebo spracovania, ktoré majú za následok zmenu položky sadzobníka bez toho, aby tým priniesli takto spracovaným výrobkom štatút "s pôvodom", alebo ktoré tento štatút prinesú len za určitých podmienok

Získané výrobky | Opracovanie alebo spracovanie, ktoré neprinesie štatút "s pôvodom" | Opracovanie alebo spracovanie, ktoré prinesie štatút "s pôvodom" len ak sú splnené nasledujúce podmienky |

Číslo položky colného sadzobníka | Opis |

ex 17.04 | Cukrovinky neobsahujúce kakao, okrem výťažkov zo sladkého drievka s obsahom viac ako 10 % hmotnosti sacharózy, ale neobsahujúce ostatné pridané látky | Výroba z ostatných výrobkov 17, ktorých hodnota presahuje 30 % hodnoty hotového výrobku |

ex 18.06 | Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao, okrem výrobkov iných než kakaový prášok, nesladených inak ako pridaním sacharózy, zmrzliny (neobsahujúcej zmrzlinový prášok) a podobných výrobkov, čokolády, a čokoládových výrobkov, tiež plnených, cukroviniek a ich náhradiek vyrobených z náhradiek cukru, obsahujúcich kakao, v bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 500 g | Výroba z výrobkov kapitoly 17, ktorých hodnota presahuje 30 % hodnoty hotového výrobku | |

19.01 | Sladový výťažok | Výroba z výrobkov položky 11.07 | |

19.02 | Prípravky z múky, krúpov, škrobu alebo zo sladových výťažkov, druhov, používaných na detskú výživu alebo na dietetické účely, neobsahujúce viac než 50 % hmotnosti kakaa | Výroba z obilnín a ich derivátov, mäsa a mlieka, alebo výroba, pri ktorej hodnota použitých kapitoly 17 presahuje 30 % hodnoty hotového výrobku | |

19.03 | Makaróny, špagety a podobné výrobky | | Výroba z tvrdej pšenice |

19.04 | Tapioka a ságo a ich náhradky zo zemiakového alebo iného škrobu | Výroba zo zemiakového škrobu | |

19.05 | Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných výrobkov (napr. burizóny, pražené kukuričné vločky [corn flakes ] a podobné výrobky) | Výroba z akéhokoľvek výrobku iného než z kapitoly 17 [1], alebo výroba, pri ktorej hodnota použitých kapitoly 17 presahuje 30 % hodnoty hotového výrobku | |

19.06 | Hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, ryžové cesto, ryžový papier a podobné výrobky | Výroba z výrobkov kapitoly 11 | |

19.07 | Chlieb, lodné sucháre a ostatné bežné pekárske výrobky, neobsahujúce pridaný cukor, med, vajcia, tuky, syr, ani ovocie | Výroba z výrobkov kapitoly 11 | |

19.08 | Zákusky, koláče, sušienky a ostatné jemné pekárske výrobky, neobsahujúce kakao v žiadnom množstve | Výroba z výrobkov kapitoly 11 | |

ex 21.05 | Polievky a bujóny, v tekutej, pevnej alebo práškovej forme | Výroba z výrobkov položky 20.02 | |

ex 22.02 | Limonády, minerálne vody s príchuťou a sýtené vody s príchuťou, ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných a zeleninových štiav položky 20.07, neobsahujúce mlieko ani mliečne tuky, obsahujúce cukor (sacharózu alebo invertovaný cukor); ostatné | Výroba z ovocných štiav [2], alebo výroba, pri ktorej hodnota použitých kapitoly 17 presahuje 30 % hodnoty hotového výrobku | |

22.06 | Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené aromatickými extraktmi | Výroba z výrobkov položky 08.04, 20.07, 22.04 alebo 22.05 | |

ex 22.09 | Destiláty iné než rum, arak, tafia, gin, whisky, vodka s obsahom elytalkoholu 45o alebo menej, a slivovica, hruškovica alebo cerešňovica, obsahujúca vajcia alebo vaječný žĺtok a/alebo cukor (sacharózu alebo invertovaný cukor) | Výroba z výrobkov položky 08.04, 20.07, 22.04 alebo 22.05 | |

ex 28.13 | Kyselina bromovodíková | Výroba z výrobkov položky 28.01 [3] | |

ex 28.19 | Oxid zinočnatý | Výroba z výrobkov položky 79.01 | |

28.27 | Oxidy olova; červené mínium a oranžové mínium | Výroba z výrobkov položky 78,01 | |

ex 28.28 | Hydroxid lítny | Výroba z výrobkov položky 28.42 [3] | |

ex 28.29 | Fluorid lítny | Výroba z výrobkov položky 28.28 alebo 28.42 [3] | |

ex 28.30 | Chlorid lítny | Výroba z výrobkov položky 28.28 alebo 28.42 [3] | |

ex 28.33 | Bromidy | Výroba z výrobkov položky 28.01 alebo 28.13 [3] | |

ex 28.38 | Síran hlinitý | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

ex 28.42 | Uhličitan lítny | Výroba z výrobkov položky 28.28 [4] | |

ex 29.02 | Organické bromidy | Výroba z výrobkov položky 28.01 alebo 28.13 [4] | |

ex 29.02 | Trichloridi(chloro-fenyl)etán | | Transformácia etanolu na chloral a kondenzácia chloralu monochlórbenzénom [4] |

ex 29.35 | Pyridín, alfapikolín; betapikolín; gamapikolín | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

ex 29.35 | Vinylpyridín | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

ex 29.38 | Kyselina nikotínová | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

30.03 | Lieky (vrátane veterinárnych liekov) | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

31.05 | Ostatné hnojivá; výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo v balení s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

32.06 | Farebné laky | Výroba z výrobkov položky 32.04 alebo 32.05 [4] | |

32.07 | Ostatné farbivá; anorganické výrobky druhov používaných ako luminofóry | Miešanie oxidov alebo solí kapitoly 28 s plnidlami ako je síran bárnatý, vápenný uhličitan bárnatý a saténová beloba [4] | |

33.02 | Terpénové vedľajšie výrobky deterpenizácie éterických olejov | Výroba z výrobkov položky 33.01 [4] | |

33.05 | Vodné destiláty a vodné roztoky éterických olejov, vrátane takýchto výrobkov, vhodných na lekárske použitie | Výroba z výrobkov položky 33.01 [4] | |

35.05 | Dextríny a dextrínové gleje, rozpustné alebo pražené škroby, škrobové gleje | | Výroba z kukurice alebo zemiakov |

37.01 | Fotografické dosky a ploché filmy, scitlivené, neexponované, z iného materiálu ako z papiera, lepenky alebo textílií | Výroba z výrobkov položky 37.02 [4] | |

37.02 | Fotografické filmy vo zvitkoch, scitlivené, neexponované, tiež perforované | Výroba z výrobkov položky 37.01 [4] | |

37.04 | Fotografické dosky a filmy, exponované ale nevyvolané, negatívne alebo pozitívne | Výroba z výrobkov položky 37.01 alebo 37.02 [4] | |

38.11 | Dezinfekčné prostriedky, insekticídy, fungicídy, herbicídy, prípravky proti klíčeniu, jedy na potkany a podobné výrobky, vo forme alebo v balení na predaj v malom alebo ako prípravky alebo výrobky (napr. sírne pásy, knôty a sviečky a mucholapky) | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

38.12 | Pripravené glazúry, pripravené apretúry a pripravené moridlá, druhov používaných v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

38.13 | Prípravky na čistenie kovových povrchov; tavivá a iné pomocné prípravky na spájkovanie na mäkko; spájkovanie na tvrdo alebo na zváranie; prášky a pasty na spájkovanie alebo na zváranie pozostávajúce z kovu a ostatných materiálov; prípravky druhov používaných na výplň zvarovacích tyčí alebo elektród | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

ex 38.14 | Antidetonačné prípravky, oxidačné inhibítory, živičné inhibítory, zlepšovače viskozity, antikorózne prostriedky a ostatné pripravené aditíva do ropných olejov, okrem pripravených prísad do mastív | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

38.15 | Pripravené urýchľovače vulkanizácie | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

38.17 | Prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; naplnené hasiace granáty | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

38.18 | Zložené rozpúšťadlá a riedidlá pre laky a podobné výrobky | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

ex 38.19 | Chemické výrobky a prípravky (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných výrobkov); zvyškové výrobky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, okrem nasledujúcich: Pribudlinový olej a Dippelsov olejKyseliny nafténové a ich soli nerozpustné vo vode, estery nafténových kyselín;Kyseliny sulfonafténové a ich soli nerozpustné vo vode, estery sulfonafténových kyselín;Ropné sírany okrem ropných síranov alkalických kovov, amoniaku a etanolamínov, tiofenizované sulfónové kyseliny olejov získaných z asfaltových nerastov a ich soli;Zmiešané alkylbenzény a zmiešané alkylnaftalény;Výmenníky iónov;Katalyzátory;Getre pre výbojky;Žiaruvzdorné cementy alebo malty a podobné prípravky;Alkalické oxidy železa na čistenie plynu;Uhlík (okrem uhlíka v umelom grafite položky 38.01) metalografitu alebo iných zlúčenín, v tvare malých doštičiek, tyčiek, alebo polotovarov | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

ex 39.02 | Výrobky polymerizácie | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

39.07 | Artikle materiálov druhov opísaných v položkách 39.01 až 39.06 | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

40.05 | Platne, listy a pásy nevulkanizovaného prírodného alebo syntetického kaučuku, iné než údené listy a krepované listy položky 40.01 alebo 40.02 granuly nevulkanizovaného prírodného alebo syntetického kaučuku, zmesové, pripravené na vulkanizáciu; nevulkanizovaný prírodný alebo syntetický kaučuk, zmesový, pred koaguláciou alebo po nej, s prísadou sadzí (tiež s pridaním nerastného oleja) alebo oxidu kremičitého (tiež s pridaním nerastného oleja) v akejkoľvek forme, vo forme známej ako predzmes (master batch) | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

41.08 | Lakovaná koža, imitovaná lakovaná koža, metalizovaná koža | | Lakovanie alebo metalizovanie kože položky 41.02 alebo 41.07 (inej než koža kríženej indickej ovce, indickej kozy alebo kozľaťa, nepreparovanej inak než rastlinným moridlom, alebo, ak je pripravená inak, potom musí byť zrejme nevhodná na bezprostredné použitie pri výrobe koženého tovaru), pri ktorom hodnota použitej kože nepresahuje 50 % hotového výrobku |

43.03 | Artikle z kožušín | Výroba z kožušín v plátoch, krížoch a podobných tvaroch (položka 43.02) [4] | |

44.21 | Úplné debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly z dreva | | Výroba z dosák nenarezaných na mieru |

45.03 | Výrobky z prírodného korku | | Výroba z výrobkov položky 45.01 |

48.06 | Papier a lepenka, linajkované alebo štvorčekované, ale nie inak potlačené, v kotúčoch alebo listoch | | Výroba z papieroviny |

48.14 | Písacie bloky, obálky, zálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy obsahujúce potreby na korešpondenciu, z papiera alebo lepenky | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

48.15 | Ostatný papier a lepenka, prirezaný do veľkosti alebo tvaru | | Výroba z papieroviny |

48.16 | Škatule, vrecká a iné obaly z papiera alebo lepenky | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

49.09 | Obrázkové poštové karty, vianočné a iné obrázkové pohľadnice, potlačené akýmkoľvek postupom, tiež s ozdobami | Výroba z výrobkov položky 49.11 | |

49.10 | Kalendáre všetkých druhov, z papiera alebo lepenky, tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov | Výroba z výrobkov položky 49.11 | |

50.04 [5] | Hodvábna priadza iná než spradená z výčeskov alebo iného hodvábneho odpadu, neupravená na predaj v malom | | Výroba z výrobkov položky 50.01 alebo 50.02 |

50.05 [5] | Priadza spradená z hodvábneho odpadu iného než výčesky, neupravená na predaj v malom: | | Výroba z výrobkov položky 50.03, nemykaných ani nečesaných |

50.06 [5] | Priadza spradená z hodvábnych výčeskov, neupravená na predaj v malom: | | Výroba z výrobkov položky 50.03, nemykaných ani nečesaných |

50.07 [5] | Hodvábna priadza a priadza spradená z výčeskov alebo iného hodvábneho odpadu, upravená na predaj v malom | | Výroba z výrobkov položky 50.01 alebo 50.02 alebo z výrobkov položky 50.03, nemykaných ani nečesaných |

ex 50.08 [5] | Imitácia hodvábnej žine | | Výroba z výrobkov položky 50.01 alebo z výrobkov položky 50.03, nemykaných ani nečesaných |

50.09 [6] | Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu iného než výčesky | | Výroba z výrobkov položky 50.02 alebo 50.03 |

50.10 [6] | Tkaniny z hodvábnych výčeskov | | Výroba z výrobkov položky 50.02 alebo 50.03 |

51.01 [5] | Priadza z umelých vlákien (súvislých), nepripravená na maloobchodný predaj | | Výroba z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

51.02 [5] | Monofil, česaný (umelá slama a podobné materiály) a imitácia hodvábnej žine z materiálov z umelých vlákien | | Výroba z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

51.03 [5] | Priadza z umelých vlákien (súvislých), pripravená na maloobchodný predaj | | Výroba z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

51.04 [6] | Tkaniny z umelých vlákien (súvislých), vrátane tkanín z monofilu alebo výčeskov položky 51.01 alebo 51.02 | | Výroba z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

52.01 [5] | Metalizovaná priadza z textilnej priadze spradenej s kovom alebo pokrytej kovom akýmkoľvek postupom | | Výroba z chemických výrobkov, textilnej buničiny, alebo prírodných textilných vlákien, umelých vlákien (nesúvislých), nemykaných ani nečesaných, alebo ich odpadu |

52.02 [6] | Tkaniny z kovových nití alebo metalizovanej priadze, druhu používaného pri odevných artikloch, ako bytový textil a podobne | | Výroba z chemických výrobkov, textilnej buničiny, alebo prírodných textilných vlákien, umelých vlákien (nesúvislých) alebo ich odpadu |

53.06 [5] | Priadza z mykanej ovčej alebo jahňacej vlny (vlnená priadza), neupravená na maloobchodný predaj | | Výroba z výrobkov položky 53.01 alebo 53.03 |

53.07 [5] | Priadza z česanej ovčej alebo jahňacej vlny (česaná priadza), neupravená na maloobchodný predaj | | Výroba z výrobkov položky 53.01 alebo 53.03 |

53.08 [5] | Priadza z jemných chlpov zvierat (mykaná alebo česaná), neupravená na maloobchodný predaj | | Výroba zo surových jemných chlpov zvierat položky 53.02 |

53.09 [5] | Priadza z konských chlpov alebo z iných surových chlpov zvierat, neupravená na maloobchodný predaj | | Výroba zo surových chlpov zvierat položky 53.02 alebo zo surových konských chlpov položky 52.03 |

53.10 [5] | Priadza z ovčej alebo jahňacej vlny, z konských chlpov alebo z chlpov iných zvierat (jemných alebo surových), upravená na maloobchodný predaj | | Výroba z materiálov položky 05.03 a 53.01 až 53.04. |

53.11 [6] | Tkaniny z ovčej alebo jahňacej vlny alebo z jemných chlpov zvierat | | Výroba z materiálov položky 53.01 až 53.05. |

53.12 [6] | Tkaniny zo surových chlpov zvierat iných než konské chlpy | | Výroba z výrobkov položky 53.02 až 53.05. |

53.13 [6] | Tkaniny z konských chlpov | | Výroba z konských chlpov položky 05.03 |

54.03 [5] | Ľanová priadza alebo priadza z ramie, neupravená na maloobchodný predaj | | Výroba z výrobkov položky 54.01 alebo 54.02, nemykaných ani nečesaných |

54.04 [5] | Ľanová priadza alebo priadza z ramie, upravená na maloobchodný predaj | | Výroba z materiálov položky 54.01 alebo 54.02 |

54.05 [6] | Ľanová tkanina alebo tkanina z ramie | | Výroba z materiálov položky 54.01 alebo 54.02 |

55.05 [5] | Bavlnená priadza, neupravená na maloobchodný predaj | | Výroba z materiálov položky 55.01 alebo 55.03 |

55.06 [5] | Bavlnená priadza, upravená na maloobchodný predaj | | Výroba z materiálov položky 55.01 alebo 55.03 |

55.07 [6] | Bavlnená gáza | | Výroba z materiálov položky 55.01, 55.03 alebo 55.04 |

55.08 [6] | Slučkové uterákoviny (froté) a podobné froté alebo bavlnené tkaniny | | Výroba z materiálov položky 55.01, 55.03 alebo 55.04 |

55.09 [6] | Ostatné bavlnené tkaniny | | Výroba z materiálov položky 55.01, 55.03 alebo 55.04 |

56.01 | Umelé vlákna (nesúvislé), nemykané, nečesané, ani inak nepripravené na spriadanie | | Výroba z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

56.02 | Súvislý káblik na výrobu umelých vlákien (nesúvislých) | | Výroba z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

56.03 | Odpad (vrátane odpadovej priadze a ťahaných alebo garnetovaných handier) z umelých vlákien (tiež súvislých), nemykaných, nečesaných, ani inak nepripravených na spriadanie | | Výroba z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

56.04 | Umelé vlákna (nesúvislé alebo odpadové), mykané, česané, alebo inak pripravené na spriadanie | | Výroba z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

56.05 [5] | Priadza z umelých vlákien (nesúvislých alebo odpadových), nepripravená na maloobchodný predaj | | Výroba z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

56.06 [5] | Priadza z umelých vlákien (nesúvislých alebo odpadových), pripravená na maloobchodný predaj | | Výroba z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

56.07 [6] | Tkaniny z umelých vlákien (nesúvislých alebo odpadových) | | Výroba z výrobkov položky 56.01 až 56.03. |

57.05 [5] | Priadza z pravého konope | | Výroba z pravej surovej konope |

57.06 [5] | Priadza z juty alebo z iných textilných lykových vlákien položky 57.03 | | Výroba zo surovej juty alebo z iných textilných lykových vlákien položky 57.03 |

57.07 [5] | Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien | | Výroba z ostatných rastlinných textilných vlákien položky 57.02 alebo 57.04 |

57.08 | Papierová priadza | | Výroba z výrobkov kapitoly 47, z chemických výrobkov, textilnej buničiny, alebo prírodných textilných vlákien, nesúvislých umelých vlákien nemykaných ani nečesaných, alebo ich odpadu |

57.09 [6] | Tkaniny z pravého konope | | Výroba z výrobkov položky 57.01 |

57.10 [6] | Tkaniny z juty alebo z iných textilných lykových látok položky 57.03 | | Výroba zo surovej juty alebo z iných textilných lykových vlákien položky 57.03 |

57.11 [6] | Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien | | Výroba z materiálov položky 57.02 až 57.04 alebo z kokosovej priadze položky 57.07 |

57.12 | Tkaniny z papierovej priadze | | Výroba z papiera, z chemických výrobkov, textilnej buničiny, alebo prírodných textilných vlákien, nesúvislých umelých vlákien alebo ich odpadu |

58.01 [6] | Koberce, kobercovina a predložky (tiež celkom dohotovené) | | Výroba z materiálov položky 50,01 až 50.03, 51.01, 53.01 to 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo 57.01 až 57.04 |

58.02 [6] | Ostatné koberce, kobercovina, predložky, rohože a rohožovina a predložky "kelem", "schumacks", "karamanie" a podobné, tiež celkom dohotovené | | Výroba z materiálov položky 50.01 až 50.03, 51.01, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo 57.01 až 57.04 alebo z kokosovej priadze položky 57.07 |

58.04 [6] | Vlasové tkaniny a ženilkové látky (iné než slučkové uterákoviny (froté) alebo podobné froté látky z bavlny položky 55.08 a látky položky 58.05) | | Výroba z materiálov položky 50.01 až 50.03, 51.01, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo 57.01 až 57.04 alebo z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

58.05 [6] | Stuhy a stuhy bez útku z nití spojené spojivom (bolduky), iné ako výrobky položky 58.06 | | Výroba z materiálov položky 50.01 až 50.03, 51.01, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo 57.01 až 57.04 alebo z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

58.06 [6] | Vlnené štítky, odznaky a podobné výrobky z textilných materiálov, v metráži, v pásoch alebo vystrihnuté do určitého tvaru alebo veľkosti, nevyšívané | | Výroba z materiálov položky 50.01 až 50.03, 51.01, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

58.07 [6] | Ženilková priadza (vrátane výčeskovej ženilkovej priadze), priadza opradená hodvábom (iná než metalizovaná priadza položky 52.01 a konské chlpy opradené hodvábom), prámiky v metráži; ozdobné lemovky; strapce, brmbolce a podobné výrobky | | Výroba z materiálov položky 50.01 až 50.03, 51.01, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

58.08 [6] | Tyly a ostatné sieťové textílie (okrem tkaných, pletených alebo háčkovaných), hladké | | Výroba z materiálov položky 50.01 až 50.03, 51.01, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

58.09 [6] | Tyly a ostatné sieťové textílie (okrem tkaných, pletených alebo háčkovaných), vzorované; ručne alebo strojovo vyrobené čipky, v metráži, v pásoch alebo v motívoch | | Výroba z materiálov položky 50.01 až 50.03, 51.01, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

58.10 | Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy | | Výroba, pri ktorej hodnota použitého výrobku nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

59.01 [6] | Vata a výrobky z vaty; textilné vločky a prášok a zmotky z valchovania | | Výroba buď z prírodných vlákien alebo z chemických výrobkov alebo z textilnej buničiny |

59.02 [6] | Plsť a výrobky z plsti, tiež impregnované a obšívané | | Výroba buď z prírodných vlákien alebo z chemických výrobkov alebo z textilnej buničiny |

59.03 [6] | Netkaný textil, podobne netkaný textil s priadzou a výrobky z takéhoto textilu, tiež impregnované a obšívané | | Výroba buď z prírodných vlákien alebo z chemických výrobkov alebo z textilnej buničiny |

59.04 [6] | Šnúry, laná, povrazy a káble, tiež splietané | | Výroba buď z prírodných vlákien alebo z chemických výrobkov alebo z textilnej buničiny alebo z kokosovej priadze položky 57.07 |

59.05 [6] | Siete a sieťovina vyrobená zo šnúr, lán, povrazov a ručne robené rybárske siete z priadze, šnúr, lán, alebo povrazov | | Výroba buď z prírodných vlákien alebo z chemických výrobkov alebo z textilnej buničiny alebo z kokosovej priadze položky 57.07 |

59.06 [6] | Iné výrobky z priadze, šnúr, lán, povrazov alebo káblov, iné než textílie a výrobky z textílií | | Výroba buď z prírodných vlákien alebo z chemických výrobkov alebo z textilnej buničiny alebo z kokosovej priadze položky 57.07 |

59.07 | Textílie potiahnuté gumou alebo škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky na podobné účely | | Výroba z priadze |

59.08 | Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované prípravkami derivátov celulózy alebo inými plastmi | | Výroba z priadze |

59.09 | Textílie potiahnuté alebo impregnované olejom alebo prípravkami na základe schnúceho oleja | | Výroba z priadze |

59.10 [6] | Linoleum a materiály pripravené na báze textilu podobných spôsobom ako linoleum, tiež prirezané do tvaru, alebo druhu, používaného ako podlahové krytiny; podlahové krytiny zložené z náteru aplikovaného na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru | | Výroba buď z priadze alebo z textilných vlákien |

59.11 | Pogumované textílie, iné ako pogumovaný pletený alebo háčkovaný tovar | | Výroba z priadze |

59.12 | Textílie iným spôsobom impregnované alebo potiahnuté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné textílie | | Výroba z priadze |

59.13 [6] | Elastické látky a lemovky (iné než tkané alebo pletené), skladajúce sa z textilného materiálu kombinovaného s gumenými vláknami | | Výroba z jedinej priadze |

59.15 [6] | Textilné hadice a podobné potrubia, tiež s povlakom, vystužením alebo príslušenstvom z iných materiálov | | Výroba z materiálov položky 50.01 až 50.03, 51.01, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo 57.01 až 57.04 alebo z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

59.16 [6] | Hnacie, dopravníkové alebo výťahové pásy alebo remene, z textilného materiálu, tiež zosilnené kovom alebo iným materiálom | | Výroba z materiálov položky 50.01 až 50.03, 51.01, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo 57.01 až 57.04 alebo z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

59.17 [6] | Textílie a textilné výrobky, druhu používaného v strojoch alebo v továrňach | | Výroba z materiálov položky 50.01 až 50.03, 51.01, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo 57.01 až 57.04 alebo z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

ex kapitola 60 | Pletený alebo háčkovaný tovar, okrem pleteného alebo háčkovaného tovaru, získaného zošitím alebo spojením kusov pleteného alebo háčkovaného tovaru (nastrihaného alebo urobeného priamo v potrebnom tvare) | | Výroba z prírodných vlákien, mykaných alebo česaných, z materiálov položky 56.01 až 56.03, z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny [6] |

ex 60.02 | Rukavice prstové a palcové, pletené alebo háčkované, nie elastické ani pogumované, získané zošitím alebo spojením kusov pleteného alebo háčkovaného tovaru (nastrihaného alebo urobeného priamo v potrebnom tvare) | | Výroba z priadze [7] |

ex 60.03 | Pančuchy, spodné pančuchy, ponožky, ponožky po členky, ponožtičky a podobné, pletené alebo háčkované, nie elastické ani pogumované, získané zošitím alebo spojením kusov pleteného alebo háčkovaného tovaru (nastrihaného alebo urobeného priamo v potrebnom tvare) | | Výroba z priadze [7] |

ex 60.04 | Spodná bielizeň, pletená alebo háčkovaná, nie elastická ani pogumovaná, získaná zošitím alebo spojením kusov pleteného alebo háčkovaného tovaru (nastrihaného alebo urobeného priamo v potrebnom tvare) | | Výroba z priadze [7] |

ex 60.05 | Vonkajšie odevy a iné výrobky, pletené alebo háčkované, nie elastické ani pogumované, získané zošitím alebo spojením kusov pleteného alebo háčkovaného tovaru (nastrihaného alebo urobeného priamo v potrebnom tvare) | | Výroba z priadze [7] |

ex 60.06 | Iný tovar, pletený alebo háčkovaný, elastický alebo pogumovaný (vrátane elastických nákolenníkov, a elastických pančúch), získaný zošitím alebo spojením kusov pleteného alebo háčkovaného tovaru (nastrihaného alebo urobeného priamo v potrebnom tvare) | | Výroba z priadze [7] |

61.01 | Pánske a chlapčenské odevy | | Výroba z priadze [7] [8] |

ex 61.02 | Dámske, dievčenské a detské odevy, nevyšívané | | Výroba z priadze [7] [8] |

ex 61.02 | Dámske, dievčenské a detské odevy, vyšívané | | Výroba z nevyšívaných látok, ktorých hodnota nepresahuje 40 % hodnoty hotového výrobku [7] |

61.03 | Pánska a chlapčenská spodná bielizeň, vrátane golierov, náprseniek a manžiet | | Výroba z priadze [7] [8] |

61.04 | Dámska, dievčenská a detská spodná bielizeň | | Výroba z priadze [7] [8] |

ex 61.05 | Vreckovky, nevyšívané | | Výroba z jedinej nebielenej priadze [7] [8] [9] |

ex 61.05 | Vreckovky, vyšívané | | Výroba z nevyšívaných látok, ktorých hodnota nepresahuje 40 % hodnoty hotového výrobku [7] |

ex 61.06 | Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, nevyšívané | | Výroba z jedinej nebielenej priadze z prírodných textilných vlákien alebo nesúvislých umelých vlákien alebo ich odpadu, alebo z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny [7] [8] |

ex 61.06 | Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, vyšívané | | Výroba z nevyšívaných látok, ktorých hodnota nepresahuje 40 % hodnoty hotového výrobku [7] |

61.07 | Viazanky, motýliky a kravaty | | Výroba z priadze [7] [8] |

ex 61.08 | Goliere, náprsné šatky, ozdoby, živôtiky, žabó, manžety, volány, sedlá a podobné príslušenstvo a ozdoby dámskych a dievčenských odevov, nevyšívané | | Výroba z priadze [7] [8] |

ex 61.08 | Goliere, náprsné šatky, ozdoby, živôtiky, žabó, manžety, volány, sedlá a podobné príslušenstvo a ozdoby dámskych a dievčenských odevov, vyšívané | | Výroba z nevyšívaných látok, ktorých hodnota nepresahuje 40 % hodnoty hotového výrobku [7] |

61.09 | Korzety, korzetové pásy, suspenzory, podprsenky, traky a podobné (tiež z pletených alebo háčkovaných textílií), tiež elastické | | Výroba z priadze [7] [10] |

61.10 | Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstov, pančuchy, ponožky a ponožtičky, ktoré nie sú pleteným ani háčkovaným tovarom | | Výroba z priadze [7] [10] |

61.11 | Ručne robené príslušenstvo šatstva (napríklad potítka, chrániče na ramená a iné chrániče, rukávniky, chrániče rukávov, vrecká | | Výroba z priadze [7] [10] |

62.01 | Cestovné koberčeky a povlaky | | Výroba z nebielenej priadze kapitol 50 až 56 [8] [9] |

ex 62.02 | Bielizeň posteľná, stolová, toaletná a kuchynská; záclony a ostatné bytové textílie; nevyšívané | | Výroba z jedinej nebielenej priadze [8] [9] |

ex 62.02 | Bielizeň posteľná, stolová, toaletná a kuchynská; záclony a ostatné bytové textílie; vyšívané | | Výroba z nevyšívaných látok, ktorých hodnota nepresahuje 40 % hodnoty hotového výrobku |

62.03 | Vrecia a vrecká, druhov používaných na balenie tovaru | | Výroba z chemických výrobkov, textilnej buničiny, alebo prírodných textilných vlákien, nesúvislých umelých vlákien alebo ich odpadu [8] [9] |

62.04 | Nepremokavé plachty, lodné plachty, ochranné a tieniace plachty, stany a kempingový tovar | | Výroba z jedinej nebielenej priadze [8] [9] |

62.05 | Ostatné celkom dohotovené výrobky (vrátane strihových šablón) | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku |

64.01 | Obuv s vonkajšou podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo z plastov | Výroba z montáží zvrškov, pripevnených k vnútornej podrážke alebo k iným častiam podrážky, ale bez vonkajšej podrážky, z akéhokoľvek materiálu okrem kovu | |

64.02 | Obuv s vonkajšou podrážkou z usne alebo kompozitnej usne; obuv (iná než obuv spadajúca pod položky 64.01) s vonkajšími podrážkami z kaučuku alebo plastu | Výroba z montáží zvrškov, pripevnených k vnútornej podrážke alebo k iným častiam podrážky, ale bez vonkajšej podrážky, z akéhokoľvek materiálu okrem kovu | |

64.03 | Obuv s vonkajšími podrážkami z dreva alebo korku | Výroba z montáží zvrškov, pripevnených k vnútornej podrážke alebo k iným častiam podrážky, ale bez vonkajšej podrážky, z akéhokoľvek materiálu okrem kovu | |

64.04 | Obuv s vonkajšími podrážkami z iných materiálov | Výroba z montáží zvrškov, pripevnených k vnútornej podrážke alebo k iným častiam podrážky, ale bez vonkajšej podrážky, z akéhokoľvek materiálu okrem kovu | |

65.03 | Klobúky a ostatné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené zo šišiakov alebo šišiakových kotúčov položky 6501, tiež podšívané a zdobené | | Výroba z textilných vlákien |

65.05 | Klobúky a ostatné pokrývky hlavy (vrátane sieťok na vlasy), pletené alebo háčkované, alebo celkom dohotovené z čipiek, plsti alebo z inej textilnej metráže v kuse (nie však v pásoch), tiež podšívané a obrúbené | | Výroba buď z priadze alebo z textilných vlákien |

66.01 | Dáždniky a slnečníky (vrátane vychádzkových palíc s dáždnikom, dáždnikových stanov, záhradných slnečníkov a dáždnikov a podobných výrobkov) | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

ex 70.07 | Liate, valcované, ťahané alebo fúkané sklo (vrátane vrstveného skla a skla s drôtenou vložkou), prirezané do tvarov iných než pravouhlých alebo ohýbané alebo inak opracované (napríklad s brúsenými hranami alebo ryté), tiež na povrchu brúsené alebo leštené; izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ | Výroba z ťahaného, liateho alebo valcovaného skla položiek 70.04 až 70.06 | |

70.08 | Bezpečnostné sklo, skladajúce sa z tvrdeného alebo laminovaného skla, tiež tvarované | Výroba z ťahaného, liateho alebo valcovaného skla položiek 70.04 až 70.06 | |

70.09 | Sklenené zrkadlá, vrátane spätných zrkadielok, tiež zarámované alebo kryté zozadu | Výroba z ťahaného, liateho alebo valcovaného skla položiek 70.04 až 70.06 | |

71.15 | Výrobky, ktoré sú zložené celkom alebo čiastočne z pravých perál alebo drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných) | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

73.07 | Výkvety, ingoty, ploché bramy a ploštiny (vrátane tyčoviny z bieleho plechu) zo železa alebo z ocele; kusy železa alebo ocele nahrubo tvarované kovaním | Výroba z výrobkov položky 73.06 | |

73.08 | Prevalcovanie železných alebo oceľových kotúčov | Výroba z výrobkov položky 73.07 | |

73.09 | Univerzálne tabule zo železa alebo ocele | Výroba z výrobkov položky 73.07 alebo 73.08 | |

73.10 | Prúty a tyče (vrátane valcovaných drôtov) zo železa alebo ocele, valcované za horúca, kované, pretláčané, tvarované alebo dokončované za studena (vrátane presných výrobkov); dutá oceľ do banských vŕtačiek | Výroba z výrobkov položky 73.07 | |

73.11 | Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo ocele, valcované za horúca, kované, pretláčané, tvarované alebo dokončované za studena; štetovnicové steny zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, dierované alebo vyrobené z montovaných prvkov | Výroba z výrobkov položky 73.07 až 73.10, 73.12 alebo 73.13 | |

73.12 | Krútené guľaté drôty a pruhy zo železa alebo ocele, lisované za horúca alebo za studena | Výroba z výrobkov položky 73.07 až 73.09, 73.12 alebo 73.13 | |

73.13 | Plechy a dosky zo železa alebo ocele, lisovaný za horúca alebo za studena | Výroba z výrobkov položky 73.07 až 73.09. | |

73.14 | Železné alebo oceľové drôty, tiež potiahnuté, ale nie izolované | Výroba z výrobkov položky 73.10 | |

73.16 | Nasledujúci konštrukčný materiál železničných alebo električ-kových tratí zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a hrotnice, srdcovky, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, ozubnice, podvaly, koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladné dosky (podkladnice), prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a iný materiál osobitne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc | | Výroba z výrobkov položky 73.06 |

73.18 | Rúry, rúrky a ich polovýrobky, zo železa (iné než z liatiny) alebo ocele, okrem vysokotlakového hydroelektrického potrubia | | Výroba z výrobkov položky 73.06 a 73.07 alebo z výrobkov položky 73.15 v tvaroch uvedených v položke 73.06 a 73.07 |

74.03 | Tvárnené tyče, uholníky, tvarovky a profily, z medi; medený drôt | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

74.04 | Tvárnené medené dosky, plechy a pásy | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

74.05 | Medená fólia (tiež reliéfna, prirezaná do tvaru, dierkovaná, natieraná (potiahnutá), potlačená, podlepená papierom alebo iným spevňujúcim materiálom) hrúbky (okrem akéhokoľvek podlepenia) nepresahujúcej 0,15 mm | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

74.06 | Medený prášok a vločky | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

74.07 | Rúry, rúrky a ich polovýrobky, z medi; dutá tyčovina, z medzi | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

74.08 | Rúry a tvarovky rúrok (napríklad spoje, kolená, nátrubky a príruby), z medi | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

74.09 | Nádrže, cisterny, kade a podobné nádoby na akýkoľvek materiál (iný než stlačený alebo skvapalnený plyn), z medi, s kapacitou presahujúcou 300 l, tiež obkladané alebo tepelne izolované, ale nevybavené mechanickým ani tepelným zariadením | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

74.10 | Lanká, káble, laná, povrazy, spletané remene a podobné, z medeného drôtu, okrem izolovaných elektrických drôtov a káblov | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

74.11 | Sieťky, tkaniny, mriežky a pletivo z medeného drôtu, ploty, vystužené látky a podobné materiály (tiež v nekonečných pásoch) z medeného drôtu | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

74.12 | plechová mriežkovina z medi | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

74.13 | Reťaze, ich časti a súčasti, z medi | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

74.14 | Klince, cvočky, skoby, sponky, skoby s háčkom tesárske skoby (kramle), závrtné skrutky, kliny a pripináčky, z medi, alebo zo železa alebo ocele s medenými hlavičkami | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

74.15 | Svorníky a matice (vrátane čiel svorníkov a závrtných skrutiek), tiež so závitom alebo čapom, a skrutky (vrátane háčkov a krúžkov so závitom), z medi; nity, závlačky, priečne kliny, podložky, pružné podložky, z medi | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

74.16 | Medené pružiny | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

74.17 | Zariadenia na varenie alebo kúrenie druhov používaných na domáce účely, neelektrické, ich časti a súčasti, z medi | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

74.18 | Iné výrobky druhov bežne používaných na domáce účely, sanitárny tovar na domáce použitie a časti a súčasti týchto výrobkov a tovarov, z medi | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

74.19 | Iné výrobky z medi | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

75.02 | Tvárnené tyče, uholníky, tvarovky a profily, z niklu; niklový drôt | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

75.03 | Tvárnené platne, listy a pásy, z niklu; niklová fólia; niklové prášky a vločky | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

75.04 | Rúry, rúrky a ich polovýrobky, z niklu; dutá tyčovina a rúry a tvarovky rúrok (napríklad spoje, kolená, nátrubky a príruby), z niklu | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

75.05 | Anódy na galvanické pokovovanie, z niklu, tiež tvárnené, vrátane anód, vytvorených elektrolýzou | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

75.06 | Iné výrobky z niklu | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku [10] |

76.02 | Tvárnené tyče, uholníky, tvarovky a profily, z hliníka; hliníkový drôt | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.03 | Tvárnené hliníkové dosky, plechy a pásy | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.04 | Hliníková fólia (tiež reliéfna, prirezaná do tvaru, dierkovaná, natieraná (potiahnutá), potlačená, podlepená papierom alebo iným spevňujúcim materiálom) hrúbky (okrem akéhokoľvek podlepenia) nepresahujúcej 0.20 mm | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.05 | Hliníkový prášok a vločky | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.06 | Rúry, rúrky a ich polovýrobky, z hliníka; dutá tyčovina, z hliníka | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.07 | Rúry a tvarovky rúrok (napríklad spoje, kolená, nátrubky a príruby), z hliníka | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.08 | Hliníkové konštrukcie, tiež dokončené alebo zmontované a ich časti a súčasti (napríklad hangáre a iné budovy, mosty a ich časti, veže, stožiare, sťažne, piliere, stĺpy, strechy, strešné rámové konštrukcie, rámy dvier a okien, stĺpové zábradlia, piliere a stĺpiky); hliníkové dosky, tyče, uholníky, tvarovky a profily, rúry a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.09 | Nádrže, cisterny, kade a podobné nádoby na akýkoľvek materiál (iný než stlačený alebo skvapalnený plyn), z hliníka, s kapacitou presahujúcou 300 l, tiež obkladané alebo tepelne izolované, ale nevybavené mechanickým ani tepelným zariadením | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.10 | Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov), s označením bežne používaným na prepravu alebo balenie tovaru | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.11 | Hliníkové nádrže na stlačený alebo skvapalnený plyn | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.12 | Lanká, káble, laná, povrazy, spletané remene a podobné, z hliníkového drôtu, okrem izolovaných elektrických drôtov a káblov | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.13 | Sieťky, tkaniny, mriežky a pletivo z medeného drôtu, vystužené látky a podobné materiály z hliníkového drôtu | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.14 | plechová mriežkovina z hliníka | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.15 | Iné výrobky druhov bežne používaných na domáce účely, sanitárny tovar na domáce použitie a časti a súčasti týchto výrobkov a tovarov, z hliníka | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.16 | Iné výrobky z hliníka | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

77.02 | Tvárnené tyče, uholníky, tvarovky a profily, z horčíka; horčíkový drôt; tvárnené horčíkové dosky, plechy a pásy; horčíková fólia; piliny a hobliny jednotnej veľkosti, horčíkové prášky a vločky; rúry, rúrky a ich polovýrobky, z horčíka; dutá tyčovina, z horčíka | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

77.03 | Iné výrobky z horčíka | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

78.02 | Tvárnené tyče, uholníky, tvarovky a profily, z olova; olovený drôt | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

78.03 | Tvárnené olovené dosky, plechy a pásy | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

78.04 | Olovená fólia (tiež reliéfna, prirezaná do tvaru, dierkovaná, natieraná (potiahnutá), potlačená, podlepená papierom alebo iným spevňujúcim materiálom) hmotnosti (okrem akéhokoľvek podlepenia) nepresahujúcej 1.7 kg/m2; olovený prášok a vločky | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

78.05 | Rúry, rúrky a ich polovýrobky, z olova; dutá tyčovina a rúry a tvarovky rúrok (napríklad spoje, kolená, nátrubky a príruby a kolená S) | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

78.06 | Iné výrobky z olova | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

79.02 | Tvárnené tyče, uholníky, tvarovky a profily, z olova; olovený drôt | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

79.03 | Tvárnené platne, listy a pásy, z olova; olovená fólia; olovené prášky a vločky | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

79.04 | Rúry, rúrky a ich polovýrobky, zo zinku; dutá tyčovina a rúry a tvarovky rúrok (napríklad spoje, kolená, nátrubky a príruby), zo zinku | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

79.05 | Odkvapy, prekrytie strechy, rámy strešných okien a ostatné zhotovené stavebné diely, zo zinku | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

79.06 | Iné výrobky zo zinku | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

80.02 | Tvárnené tyče, uholníky, tvarovky a profily, z cínu; cínový drôt | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

80.03 | Tvárnené cínové dosky, plechy a pásy | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

80.04 | Cínová fólia (tiež reliéfna, prirezaná do tvaru, dierkovaná, natieraná (potiahnutá), potlačená, podlepená papierom alebo iným spevňujúcim materiálom) hmotnosti (okrem akéhokoľvek podlepenia) nepresahujúcej 1 kg/m2; cínový prášok a vločky | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

80.05 | Rúry, rúrky a ich polovýrobky, z cínu; dutá tyčovina a rúry a tvarovky rúrok (napríklad spoje, kolená, nátrubky a príruby), z cínu | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

82.05 | Vymeniteľné nástroje na ručné náradie, tiež mechanicky poháňané alebo na obrábacie stroje (napríklad na lisovanie, razenie, vŕtanie, rezanie vonkajších a vnútorných závitov, vyvŕtavanie, preťahovanie, frézovanie, rezanie, sústruženie, opracovanie, dlabanie alebo upevňovanie skrutiek), vrátane nástrojov na ťahanie alebo vytláčanie kovov a nástroje na vŕtanie skál | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku [10] |

82.06 | Nože a rezacie čepele na stroje alebo mechanické zariadenia | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku [10] |

ex kapitola 84 | Kotly, stroje a mechanické zariadenia a ich časti a súčasti, okrem chladničiek a chladiacich zariadení (elektrických a iných) (84.15) a šijacie stroje, vrátane nábytku, zvlášť upraveného na šijacie stroje (ex 84.41) | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku [11] |

84.15 | Chladničky a chladiace zariadenia (elektrické a iné) | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku, a za predpokladu, že najmenej 50 % hodnoty použitých materiálov, častí a súčastísú výrobky s pôvodom [12] |

ex 84.41 | Šijacie stroje, vrátane nábytku pre šijacie stroje | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že: (a)najmenej 50 % hodnoty materiálov, častí a súčastí [12], použitých na montáž hlavy (okrem motora) sú materiály, časti a súčasti s pôvodom, a(b)napinák cverny, háčkovaní a entlovací mechanizmus sú s pôvodom |

ex kapitola 85 | Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti, okrem výrobkov položky 85.14 a 85.15 | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku |

85.14 | Mikrofóny a ich stojany; reproduktory; elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že: (a)najmenej 50 % hodnoty použitých materiálov, častí a súčastí [12]sú výrobky s pôvodom, a(b)hodnota použitých tranzistorov bez pôvodu nepresiahne 3 % hodnoty hotového výrobku [13] |

85.15 | Rádiotelegrafické a rádiotelefonické prenosné prístroje a prijímače; rádiové a televízne vysielače a prijímače (zahŕňajúce aj zvukové nahrávače alebo reproduktory) a televízne kamery; pomocné rádionavigačné prístroje a rádiové kontrolné prístroj | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že: (a)najmenej 50 % hodnoty použitých materiálov, častí a súčastí [12]sú výrobky s pôvodom, a(b)hodnota použitých tranzistorov bez pôvodu nepresiahne 3 % hodnoty hotového výrobku [13] |

kapitola 86 | Železničné a električkové lokomotívy; vozový park a jeho časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné zariadenia a ich časti; dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov (bez elektrického napájania) | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku |

ex kapitola 87 | Vozidlá iné ako koľajové, ich časti a súčasti a príslušenstvo, okrem výrobkov položky 87.09 | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku |

87.09 | Motocykle, autocykle a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom; prívesné vozíky: všetkých druhov | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku, a za predpokladu, že najmenej 50 % hodnoty použitých materiálov, častí a súčastí sú výrobky s pôvodom [12] |

ex kapitola 90 | Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti a súčasti, okrem výrobkov položky 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 alebo 90.26 | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku |

90.05 | Refrakčné teleskopy (monokulárne a binokulárne), tiež prizmatické | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku, a za predpokladu, že najmenej 50 % hodnoty použitých materiálov, častí a súčastí sú výrobky s pôvodom [12] |

90.07 | Fotoaparáty, fotografické blesky | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku, a za predpokladu, že najmenej 50 % hodnoty použitých materiálov, častí a súčastísú výrobky s pôvodom [12] |

90.08 | Kinokamery, premietacie prístroje, zariadenia na záznam zvuku, zariadenia na reprodukciu zvuku; akákoľvek kombinácia týchto výrobkov | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku, a za predpokladu, že najmenej 50 % hodnoty použitých materiálov, častí a súčastí sú výrobky s pôvodom [12] |

90.12 | Združené optické mikroskopy, tiež vybavené zariadením na fotografovanie alebo premietanie obrazu | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku, a za predpokladu, že najmenej 50 % hodnoty použitých materiálov, častí a súčastí [12] sú výrobky s pôvodom [12] |

90.26 | Merače dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín a elektrickej energie, vrátane meračov na ich kalibrovanie | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku, a za predpokladu, že najmenej 50 % hodnoty použitých materiálov, častí a súčastí [12] sú výrobky s pôvodom |

ex kapitola 91 | Hodiny, hodinky a ich súčasti, okrem výrobkov položky 91.04 alebo 91.08 | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku |

91.04 | Iné hodiny | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku, a za predpokladu, že najmenej 50 % hodnoty použitých materiálov, častí a súčastísú výrobky s pôvodom [12] |

91.08 | Hodinové strojčeky, zmontované | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku, a za predpokladu, že najmenej 50 % hodnoty použitých materiálov, častí a súčastsú výrobky s pôvodom [12] |

ex kapitola 92 | Hudobné nástroje, zariadenia na záznam zvuku, zariadenia na reprodukciu zvuku, zariadenia na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, magnetické; časti, súčasti a príslušenstvo takýchto zariadení; okrem výrobkov položky 92.11 | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku |

92.11 | Gramofóny, diktafóny a ostatné zariadenia na záznam a reprodukciu zvuku, vrátane gramofónov a magnetofónov, tiež so zvukovými hlavami; zariadenia na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, magnetick | | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že: (a)najmenej 50 % hodnoty použitých materiálov, častí a súčastí [12]sú výrobky s pôvodom, a(b)hodnota použitých tranzistorov bez pôvodu nepresiahne 3 % hodnoty hotového výrobku [13] |

kapitola 93 | Zbrane a strelivo; ich časti súčasti | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

96.02 | Ostatné metly a kefy (vrátane kief druhu používaného ako časti strojov); nanášacie maliarske valčeky; stierky (iné ako valčekové stierky) a mopy | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

97.03 | Ostatné hračky, funkčné modely druhu používaného na rekreačné účely | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

98.01 | Gombíky a kovové kostry gombíkov, cvoky, patentové články, patentky, vrátane spínacích cvočkov a patentných gombíkov; polovýrobky a časti týchto tovarov | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

98.08 | Pásky do písacích strojov a podobné pásky, tiež na cievkach; atramentové podušky, tiež v krabičkách | | Výroba, pri ktorej hodnota použitých výrobkov nepresiahne 50 % hodnoty hotového výrobku |

ex 98.15 | Termosky a ostatné vákuové nádoby | | Výroba z výrobkov položky 70.12 |

[1] Toto pravidlo sa neuplatní, ak sa použije kukurica "zea indurata".

[2] Toto pravidlo sa neuplatní na ovocné šťavy z ananásu, limety a grepov.

[3] Tieto ustanovenia sa neuplatnia pri výrobkoch získaných z výrobkov, ktoré získali štatút výrobkov s pôvodom podľa podmienok, uvedených v zozname B.

[4] Tieto ustanovenia sa neuplatnia pri výrobkoch získaných z výrobkov, ktoré získali štatút výrobkov s pôvodom podľa podmienok, uvedených v zozname B.

[5] Pre priadzu zloženú z dvoch alebo viacerých textilných materiálov musí byť podmienka, uvedená v tomto zozname, splnená tiež s ohľadom na každú položku, do ktorej by sa klasifikovali priadze týchto iných textilných materiálov, z ktorých je táto priadza zložená. Toto pravidlo sa však nevzťahuje na žiaden z viacerých zmiešaných textilných materiálov, ktorých hmotnosť nepresahuje 10 % celkovej hmotnosti začlenených textilných materiálov.

[6] na 30 %, ak je príslušným materiálom priadza, ktorej šírka nepresahuje 5 mm, vytvorená z jadra, skladajúceho sa buď z tenkého hliníkového pásika alebo z fólie z umelej hmoty, tiež pokrytého hliníkovým práškom, ktoré sa vložilo a pomocou priehľadného alebo zafarbeného lepidla prilepilo medzi dve fólie z umelej hmoty.

[7] Použité lemovky a príslušenstvo (okrem podšívky a strednej podšívky) so zmenou položky sadzobníka nezmení štatút pôvodu získaného výrobku, ak ich hmotnosť nepresiahne 10 % celkovej hmotnosti všetkých začlenených textilných materiálov.

[8] Tieto ustanovenia sa neuplatnia, ak sa výrobky získali z potlačenej látky podľa podmienok, uvedených v zozname B.

[9] Pre výrobky získané z dvoch alebo viacerých textilných materiálov sa toto pravidlo neuplatní na jeden alebo viacero zmiešaných textilných materiálov, ak ich hmotnosť nepresiahne 10 % celkovej hmotnosti všetkých začlenených textilných materiálov.

[10] Tieto ustanovenia sa neuplatnia pri výrobkoch získaných z výrobkov, ktoré získali štatút výrobkov s pôvodom podľa podmienok, uvedených v zozname B.

[11] Tieto ustanovenia sa do 31. decembra 1977 nebudú neuplatňovať na palivové prvky položky 84.59.

[12] hodnotu výrobkov s neurčeným pôvodom.

[13] Toto percento nie je kumulatívne so 40 %

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ZOZNAM B

Zoznam pracovných alebo spracovateľských operácií, ktoré nemajú za následok zmenu položky sadzobníka, ale ktoré stačia na to, aby výrobky, ktoré týmito operáciami prejdú, získali štatút výrobkov "s pôvodom"

Hotové výrobky | Opracovanie alebo spracovanie, ktoré prinesie štatút "s pôvodom" |

Číslo položky colného sadzobníka | Opis |

Začlenenie materiálov, častí a súčastí do kotlov, strojov, mechanických zariadení, atď., kapitol 94 až 92 a do kotlov a radiátorov položky 73.37 nespôsobí takýmto výrobkom stratu štatútu výrobkov s pôvodom, ak hodnota týchto výrobkov, častí a súčastí nepresiahne 5 % hodnoty hotového výrobku |

ex 25.09 | Farebné hlinky, kalcinované alebo práškové | Drvenie a kalcinácia alebo práškovanie farebných hliniek |

ex 25.15 | Mramor napílený na štvorhrany, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm | Pílenie na dosky alebo sekcie, leštenie, brúsenie a čistenie mramoru, vrátane mramoru, ktorý nie je ďalej opracovaný inak než hrubým štiepením, hrubým napílením na štvorhrany s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm |

ex 25.16 | Žula, porfýr, čadič, pieskovec a iné kamene na výtvarné alebo stavebné účely, napílený na štvorhrany, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm | Pílenie na dosky alebo sekcie, leštenie, brúsenie a čistenie porfýru, čadiča, pieskovca a iných kameňov stavebné účely, vrátane týchto kameňov, ktoré nie sú ďalej opracované inak než hrubým štiepením, hrubým napílením na štvorhrany s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm |

ex 25.18 | Kalcinovaný dolomit, aglomerovaný dolomit (vrátane dechtového dolomitu) | Kalcinácia nespracovaného dolomitu |

Kapitoly 28 až 37 | Výrobky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví | Opracovanie alebo spracovanie , pri ktorom hodnota použitých výrobkov bez pôvodu nepresiahne 20 % hodnoty hotového výrobku |

ex kap. 38 | Rôzne chemické výrobky okrem rafinovaného tallového oleja | Opracovanie alebo spracovanie , pri ktorom hodnota použitých výrobkov bez pôvodu nepresiahne 20 % hodnoty hotového výrobku |

ex 38.05 | Rafinovaný tallový olej | Rafinovanie surového tallového oleja |

Kapitola 39 | Umelé živice a plastové materiály, estery celulózy a étery, a výrobky z nich | Opracovanie alebo spracovanie , pri ktorom hodnota použitých výrobkov bez pôvodu nepresiahne 20 % hodnoty hotového výrobku |

ex 40.01 | Pláty z krepovaného kaučuku na podrážky | Laminovanie krepovaných plátov z prírodného kaučuku |

ex 40.07 | Vlákna a povrázky z kaučuku, kryté tkaninou | Výroba z kaučukových vlákien a povrázkov |

ex 41.01 | Ovčie a jahňacie kožky, bez vlny | Odstránenie vlny z ovčích a jahňacích kožiek s vlnou |

ex 41.02 | Prečinené usne z hovädzieho dobytka (vrátane usní z byvolov) a koňovitých zvierat, okrem usní položiek 41.06 až 41.08 | Prečinenie usní z hovädzieho dobytka (vrátane usní z byvolov) a koňovitých zvierat, nepreparovaných inak než činením |

ex 41.03 | Prečinené usne z ovčích a jahňacích kožiek, okrem usní položiek 41.06 až 41.08 | Prečinenie usní z ovčích a jahňacích kožiek, nepreparovaných inak než činením |

ex 41.04 | Prečinené usne z kožiek kôz a kozliatok, okrem usní položiek 41.06 až 41.08 | Prečinenie usní z kožiek kôz a kozliatok, nepreparovaných inak než činením |

ex 41.05 | Ostatné druhy prečinených usní, okrem usní položiek 41.06 až 41.08 | Prečinenie ostatných druhov usní, nepreparovaných inak než činením |

ex 43.02 | Zostavené kožušiny | Bielenie, farbenie, apretovanie, strihanie a zostavovanie vyčinených alebo apretovaných kožušín |

ex 50.09 | Potlačené látky | Potlač kombinovaná s konečnou úpravou (bielenie, apretovanie, sušenie, naparovanie, klkovanie, sceľovanie, impregnovanie, sanforácia, mercerovanie) látok, ktorých hodnota nepresahuje 4,5 % hodnoty hotového výrobku |

ex 50.10 |

ex 51.04 |

ex 53.11 |

ex 53.12 |

ex 53.13 |

ex 54.05 |

ex 55.07 |

ex 55.08 |

ex 55.09 |

ex 56.07 |

ex 68.03 | Výrobky z bridlice, vrátane výrobkov z aglomerovanej bridlice | Výroba výrobkov z bridlice |

ex 68.13 | Výrobky z azbestu; výrobky zo zmesi na základe azbestu alebo azbestu a uhličitanu horečnatého | Výroba výrobkov z azbestu; alebo výrobkov zo zmesi na základe azbestu alebo azbestu a uhličitanu horečnatého |

ex 68.15 | Výrobky zo sľudy, vrátane ohýbanej štiepanej sľudy na kostre z papiera alebo látky | Výroba výrobkov zo sľudy |

ex 70.10 | Fľaše z brúseného skla | Brúsenie fliaš, ktorých hodnota nepresahuje 50 % hodnoty hotového výrobku |

ex 70.13 | Tovar z brúseného skla (iný než výrobky položky 70.19) druhu bežne používaného ako stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo, sklenený tovar toaletný, kancelársky, na výzdobu miestností alebo na podobné účely | Brúsenie skleneného tovaru, ktorého hodnota nepresahuje 50 % hodnoty hotového výrobku |

ex 70.20 | Výrobky zo sklených vlákien | Výroba z neopracovaných sklených vlákien |

ex 71.02 | Drahokamy a polodrahokamy, brúsené alebo inak opracované, ale nemontované, nezasadené, ani nenavlečené (okrem netriedených drahokamov a polodrahokamov, dočasne navlečených kvôli ľahšej preprave) | Výroba z neopracovaných drahokamov a polodrahokamov |

ex 71.03 | Syntetické alebo rekonštituované drahokamy a polodrahokamy, brúsené alebo inak opracované, ale nemontované, nezasadené, ani nenavlečené (okrem netriedených drahokamov a polodrahokamov, dočasne navlečených kvôli ľahšej preprave) | Výroba z neopracovaných syntetických alebo rekonštituovaných drahokamov a polodrahokamov |

ex 71.05 | Striebro a zliatiny striebra, vrátane pozláteného alebo platinového striebra, vo forme polotovaru | Valcovanie, ťahanie, tepanie alebo brúsenie surového striebra a zliatin striebra |

ex 71.05 | Striebro, vrátane pozláteného alebo platinového striebra, surové | Výroba zliatin, alebo elektrolytické separovanie surového striebra a zliatin striebra |

ex 71.06 | Valcované striebro vo forme polotovaru | Valcovanie, ťahanie, tepanie alebo brúsenie surového valcovaného striebra |

ex 71.07 | Zlato (vrátane platinovaného zlata), vo forme polotovaru | Valcovanie, ťahanie, tepanie alebo brúsenie surového zlata, vrátane platinovaného zlata |

ex 71.07 | Zlato (vrátane platinovaného zlata), surové | Výroba zliatin, alebo elektrolytické separovanie surového zlata a zliatin zlata |

ex 71.08 | Valcované zlato na základnom kove alebo na striebre, spracované na polotovar | Valcovanie, ťahanie, tepanie alebo brúsenie surového valcovaného zlata na základnom kove alebo na striebre |

ex 71.09 | Platina a ostatné kovy skupiny platiny, spracované na polotovar | Valcovanie, ťahanie, tepanie alebo brúsenie surového valcovanej platiny alebo ostatných kovov skupiny platiny |

ex 71.09 | Platina a ostatné kovy skupiny platiny, surové | Výroba zliatin, alebo elektrolytické separovanie surovej platiny alebo ostatných kovov skupiny platiny |

ex 71.10 | Valcovaná platina alebo ostatné kovy skupiny platiny zlato na základnom kove alebo na vzácnom kove, spracované na polotovar | Valcovanie, ťahanie, tepanie alebo brúsenie surovej valcovanej platiny alebo ostatných surových kovov skupiny platiny na základnom kove alebo na vzácnom kove |

ex 73.15 | Zliatiny ocele a vysokouhlíkovej ocele | |

vo formách uvedených v položkách 73.07 až 73.13 | výroba z výrobkov vo formách uvedených v položke 73.06 |

vo formách uvedených v položke 73.14 | výroba z výrobkov vo formách uvedených v položke 73.06 alebo 73.07 |

ex 74.01 | Nerafinovaná meď (surová meď a ostatné) | Tavenie medeného kamienka (lech) |

ex 74.01 | Rafinovaná meď | Rafinovanie ohňom alebo elektrolytické rafinovanie nerafinovanej medi (surová meď a ostatné), medeného odpadu alebo šrotu |

ex 74.01 | Zliatiny medi | Tavenie a tepelné spracovanie rafinovanej medi, medeného odpadu alebo šrotu |

ex 75.01 | Surový nikel (okrem anód na galvanické pokovovanie položky 75.05) | Elektrolytické rafinovanie, rafinovanie tavením alebo chemické rafinovanie niklového kamienka (lech), niklovej zmesi a ostatných polotovarov metalurgie niklu |

ex 77.04 | Berýlium, tepané | Valcovanie, ťahanie alebo brúsenie surového berýlia, ktorého hodnota nepresahuje 50 % hodnoty hotového výrobku |

ex 81.01 | Volfrám, tepaný | Výroba zo surového volfrámu, ktorého hodnota nepresahuje 50 % hodnoty hotového výrobku |

ex 81.02 | Molybdén, tepaný | Výroba zo surového molybdénu, ktorého hodnota nepresahuje 50 % hodnoty hotového výrobku |

ex 81.03 | Tantal, tepaný | Výroba zo surového tantalu, ktorého hodnota nepresahuje 50 % hodnoty hotového výrobku |

ex 81.04 | Ostatné základné kovy, tepané | Výroba z ostatných základných kovov, ktorých hodnota nepresahuje 50 % hodnoty hotového výrobku |

84.06 | Piestové motory s vnútorným spaľovaním | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku |

ex 84.08 | Motory a pohony, okrem reaktívnych motorov a plynových turbín | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku, a za predpokladu, že najmenej 50 % hodnoty použitých materiálov, častí a súčastí sú výrobky s pôvodom [1] |

84.16 | Kalandre alebo podobné valcovacie stroje (okrem strojov na spracovanie a valcovanie kovov a strojov na spracovanie skla), valce na tieto stroje | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 25 % hodnoty hotového výrobku |

ex 84.17 | Prístroje, stroje alebo laboratórne zariadenia, tiež s elektrickým alebo neelektrickým ohrevom, na spracovanie materiálu výrobnými postupmi, zakladajúcimi sa na zmene teploty, pre priemysel na spracovanie dreva, papieroviny, papiera a lepenky | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 25 % hodnoty hotového výrobku |

84.31 | Stroje a zariadenia na výrobu alebo konečnú úpravu celulózovej vlákniny, papiera alebo lepenky | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 25 % hodnoty hotového výrobku |

84.33 | Rezačky papiera alebo lepenky všetkých druhov; ostatné stroje a prístroje na výrobu papieroviny, papiera alebo lepenky | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 25 % hodnoty hotového výrobku |

ex 84.41 | Šijacie stroje, vrátane nábytku, zvlášť upraveného na šijacie stroje | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí bez pôvodu nepresiahne 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že: (a)najmenej 50 % hodnoty materiálov, častí a súčastí [1], použitých na montáž hlavy (okrem motora) sú materiály, časti a súčasti s pôvodom, a(b)napinák cverny, háčkovaní a entlovací mechanizmus sú s pôvodom |

87.06 | Časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel položky 87.01 až 87.03 | Opracovanie, spracovanie alebo montáž, pri ktorej hodnota použitých materiálov, častí a súčastí nepresiahne 15 % hodnoty hotového výrobku |

ex 95.01 | Výrobky z korytnačiny | Výroba z opracovanej korytnačiny |

ex 95.02 | Výrobky z perlete | Výroba z opracovanej perlete |

ex 95.03 | Výrobky zo slonoviny | Výroba z opracovanej slonoviny |

ex 95.04 | Výrobky z kostí (okrem veľrybích kostíc) | Výroba z opracovaných kostí (okrem veľrybích kostíc) |

ex 95.05 | Výrobky z rohoviny, koralov (prírodných alebo aglomerovaných) alebo z ostatných živočíšnych rezbárskych materiálov | Výroba z opracovanej rohoviny, koralov (prírodných alebo aglomerovaných) alebo z ostatných živočíšnych rezbárskych materiálov |

ex 95.06 | Výrobky z rastlinných rezbárskych materiálov [napríklad corozo (rastlinná slonovina)] | Výroba z opracovaných rastlinných rezbárskych materiálov [napríklad corozo (rastlinná slonovina)] |

ex 95.07 | Výrobky z gagátu (a nerastných látok podobných gagátu), jantáru, morskej peny, aglomerovaného jantáru a aglomerovanej morskej peny | Výroba z opracovaného gagátu (a nerastných látok podobných gagátu), jantáru, morskej peny, aglomerovaného jantáru a aglomerovanej morskej peny |

ex 98.11 | Fajky, hlavičky fajok, z dreva, koreňa, alebo z iných materiálov | Výroba z hrubo tvarovaných blokov |

[1] hodnotu výrobkov s neurčeným pôvodom.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

ZOZNAM C

Zoznam výrobkov, vyňatých z rozsahu tohto protokolu

Číslo položky colného sadzobníka | Opis |

ex 27.07 | Asimilované aromatické oleje, ako sú definované v poznámke 2 ku kapitole 27, u ktorých viac než 65 % objemu destiluje pri teplote do 250oC (vrátane zmesí lakového benzínu a benzolu), na použitie ako palivá |

27.09 až 27.16 | Minerálne oleje a výrobky ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky |

ex 29.01 | Uhľovodíky: AcyklickéCyklány a cyklény, vrátane azulénovBenzén; toluén; xylényurčené na použitie ako palivá |

ex 34.03 | Mastiace prípravky, obsahujúce minerálne oleje alebo oleje, získané z bitúmenových minerálov, ale nie vrátane prípravkov, obsahujúcich 70 % alebo viac hmotnosti ropných olejov alebo olejov, získaných z bitúmenových minerálov |

ex 34.04 | Vosky na báze parafínu, ropných voskov, alebo voskov, získaných z bitúmenových minerálov, prachového alebo šupinového vosku |

ex 38.14 | Pripravené prímesy pre mastivá |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PROTOKOL 4

O určitých ustanoveniach, týkajúcich sa Írska

Napriek článku 13 dohody sa voči Švajčiarsku budú uplatňovať opatrenia uvedené v odseku 1 a 2 protokolu 6 a v článku 1 protokolu 7 aktu "Akt, týkajúci sa podmienok pristupovania k zmluvám a upravovania zmlúv", ktorý spísala a prijala konferencia medzi Európskymi spoločenstvami a Dánskym kráľovstvom, Írskom, Nórskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o určitých kvantitatívnych obmedzeniach, týkajúcich sa Írska, a o dovoze motorových vozidiel a priemyslu montáže motorových vozidiel do Írska.

--------------------------------------------------

Protokol 5

O preclení určitých výrobkov, ktoré podliehajú schéme budovania povinných rezerv, ktoré môže Švajčiarsko uplatňovať na dovoz určitých výrobkov

Článok 1

Výrobky, ktoré sú nevyhnutné na prežitie obyvateľstva a armády v časoch vojny, výroba ktorých je vo Švajčiarsku nedostatočná alebo ktoré sa vo Švajčiarsku nevyrábajú, a ktoré svojou charakteristikou a povahou umožňujú tvorbu rezerv, môže Švajčiarsko podriadiť schéme povinných rezerv.

Švajčiarsko bude uplatňovať túto schému spôsobom, ktorý v sebe nebude obsahovať priamu ani nepriamu diskrimináciu medzi výrobkami dovezenými zo spoločenstva a podobnými alebo náhradnými domácimi výrobkami.

Článok 2

V deň podpisu dohody budú podliehať režimu, uvedenému v článku 1, tieto výrobky:

Číslo položky švajčiarskeho colného sadzobníka | Opis |

2707. | Oleje a ostatné výrobky destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov; podobné výrobky ako je to definované v poznámke 2 ku kapitole 27: nekrakované: |

10 | pre motory |

12 | na iné účely |

| krakované: |

| výrobky, pri ktorých najmenej 90 % objemu destiluje pri teplote nižšej než 200oC (benzol, toluol, xylol, atď.): |

20 | pre motory |

| ostatné oleje a výrobky destilácie, ako sú fenolové, kreozotové, naftalénové a antracénové oleje, atď. |

30 | pre motory |

2709. | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové: |

10 | pre motory |

20 | na iné účely |

2710. | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 %hmotnosti alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje: |

| pre motory: |

| výrobky, pri ktorých najmenej 90 % objemu destiluje pri teplote nižšej než 210oC: |

10 | benzén a jeho frakcie (lakový benzín, benzín, atď.) |

12 | lakový benzín |

| ostatné výrobky a destiláty: |

20 | motorová nafta |

22 | nafta |

24 | ostatné |

| na iné účely: |

| výrobky, pri ktorých najmenej 90 % objemu destiluje pri teplote nižšej než 210oC: |

32 | lakový benzín |

40 | výrobky, destilujúce nad 135 °C, z ktorých menej než 90 % objemu destiluje pod 210 °C a viac než 65 % objem destiluje pod 250 °C (nafta) |

| výrobky, z ktorých menej než 20 % objemu destiluje pod 300oC (nerastné mastiace oleje, parafínové oleje, vazelínové oleje a podobne): |

50 | nezmiešané |

52 | zmiešané |

60 | ostatné destiláty a výrobky, ako plynové oleje, atď. |

70 | vykurovacie oleje |

2838. | Sírany (vrátane kamenca) a peroxosírany: |

ex 52 | síran draselný pre umelé hnojivá |

2944.01 | Antibiotiká |

3003. | Lieky (vrátane veterinárnych liekov) |

ex 20 | ostatné: |

| antibiotiká, tiež zmiešané s inými liečivými látkami |

3103. | Minerálne alebo chemické fosfátové hnojivá: |

20 | ostatné fosfátové hnojivá |

3104.01 | Minerálne alebo chemické draselné hnojivá |

3105. | Ostatné hnojivá; výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo v balení s hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg |

ex 10 | ostatné hnojivá:hnojivá na báze zlúčenín s obsahom draslíkahnojivá na báze zlúčenín s obsahom kyseliny fosforečnej |

3809. | Drevný decht, oleje z drevného dechtu (iné než zložené rozpúšťadlá a riedidlá, spadajúce pod položku 3818); drevný kreozot; drevná nafta; acetónový olej: |

ex 20 | ostatné:oleje z drevného dechtu |

Článok 3

V prípade akejkoľvek zmeny zoznamy výrobkov, uvedeného v článku 2, sa schéma, opísaná v článku 1, bude vzťahovať aj na podobné alebo náhradné domáce výrobky.

Švajčiarsko bude informovať spoločný výbor, ktorá vopred zistí, či sa dodržali podmienky zavedenia, uvedené v článku 1.

Článok 4

Spoločný výbor bude dozerať na fungovanie ustanovení tohto protokolu.

--------------------------------------------------

ZÁVEREČNÝ AKT

Predstavitelia

EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO SPOLOČENSTVA,

a

ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE,

ktorí sa stretli v Bruseli dvadsiateho druhého dňa mesiaca júl roku tisícdeväťstosedemdesiatdva,

aby podpísali dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou,

v čase podpisu tejto dohody,

- prijali nasledujúce vyhlásenia pripojené k tomuto aktu:

1. Spoločné vyhlásenie zmluvných strán, týkajúce sa článku 4 (3) protokolu 1,

2. Spoločné vyhlásenie zmluvných strán, týkajúce sa prepravy tovaru v tranzite,

3. Vyhlásenie o pracovníkoch,

- a vzali na vedomie doleuvedené vyhlásenia, pripojené k tomuto aktu:

1. Vyhlásenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva, týkajúce sa regionálneho uplatňovania určitých ustanovení tejto dohody,

2. Vyhlásenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva, týkajúce sa článku 23 (1) tejto dohody.

Horeuvedení predstavitelia

a predstaviteľ

LIECHTENSTEINSKÉHO KNIEŽATSTVA,

podpísali ďalšiu dohodu, týkajúcu sa platnosti dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972 pre Liechtensteinské kniežatstvo .

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego drugiego lipca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego drugiego roku.

Udfærdiget i Bruxelles, den

toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am

zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this

twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le

vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il

ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de

tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Udferdiget i Bruxelles,

tjueandre juli nitten hundre og syttito.

Paa Raadet for de europaeiske Faelesskabers vegneIm Namen des Rates der Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communautés européennesA nome del Consiglio delle Comunità europeeNamens de Raad van de Europese GemeenschappenFor Rådet for De Europeiske Fellesskap

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Für die Schweizerische EidgenossenschaftPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzera

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Für das Fürstentum Liechtenstein

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VYHLÁSENIA

Spoločné vyhlásenie zmluvných strán, týkajúce sa článku 4 (3) protokolu 1

Zmluvné strany uznávajú, že výmena listov z 30. júna 1967 medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o dohode o hodinách a hodinkách zostane platná a možno sa na ňu odvolávať ak sa ustanovenia tejto dohody prestanú uplatňovať na výrobky, spadajúce pod kapitolu 91 Bruselskej nomenklatúry podľa článku 4 (3) protokolu 1.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie zmluvných strán, týkajúce sa prepravy tovaru v tranzite

Zmluvné strany sú toho názoru, že je v spoločnom záujme, aby sadzby a podmienky prepravy tovarov

(i) do spoločenstva a z neho, zahrnujúce prepravu cez švajčiarske územie; alebo

(ii) do Švajčiarska a z neho, zahrnujúce prepravu cez územie spoločenstva

neobsahovali nijakú diskrimináciu ani skresľovanie na základe krajiny určenia príslušného tovaru alebo krajinu, z ktorej tovar pochádza, a ktoré by pravdepodobne mali negatívny dopad na správne fungovanie voľného pohybu týchto tovarov.

--------------------------------------------------

Vyhlásenie o pracovníkoch

Vzhľadom na to, ako je dôležitá činnosť, ktorú vykonávajú vo Švajčiarsku pracovníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov v kontexte ich vzájomných vzťahov, zmluvné strany zdôrazňujú svoj spoločný záujem na otázkach, týkajúcich sa práce. V tejto súvislosti berú s uspokojením na vedomie podpísanie dokumentu, zaznamenávajúceho výsledky spoločného taliansko-švajčiarskeho výboru 22 júna 1972 v Ríme.

Zmluvné strany si všimli, že počas práce tohto výboru boli formulované dôležité zásady a že sa tým dosiahol značný pokrok, pričom sa v plnej miere rešpektovala stabilizačná politika, ktorú prijali švajčiarske orgány. Prijali sa príslušné ustanovenia, zamerané na čo najrýchlejšie dosiahnutie ďalšieho pokroku. Okrem toho si všimli, že táto stabilizácia ide ruka v ruke so zavádzaním politiky, zameranej na čo najrýchlejšie zavedenie jednotného trhu práce.

Obe zmluvné strany sú odhodlané presadzovať zavedenie tých najuspokojivejších riešení týchto otázok spoločného záujmu. Vyhlasujú svoju ochotu spoločne preskúmať akékoľvek problémy, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s ich pracovníkmi.

--------------------------------------------------

Vyhlásenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva, týkajúce sa regionálneho uplatňovania určitých ustanovení tejto dohody

Európske hospodárske spoločenstvo vyhlasuje, že uplatňovanie akýchkoľvek opatrení, ktoré môže prijať podľa článkov 23, 24, 25 alebo 26 tejto dohody, podľa postupu a podľa ustanovení článku 27 alebo článku 28, môže byť obmedzené na niektoré jeho regiónov podľa pravidiel spoločenstva.

--------------------------------------------------

Vyhlásenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva, týkajúce sa článku 23 (1) tejto dohody

Európske hospodárske spoločenstvo vyhlasuje, že v kontexte s nezávislým zavedením článku 23 (1) tejto dohody, ktoré je povinnosťou zmluvných strán, bude posudzovať akúkoľvek prax, protirečiacu tomuto článku, na základe kritérií, vyplývajúcich z uplatňovania pravidiel článkov 85, 86, 90 a 92 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

--------------------------------------------------

Top