EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21972A0722(03)

Споразумение между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария

OJ L 300, 31.12.1972, p. 189–280 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 191 - 282
English special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 191 - 282
Greek special edition: Chapter 11 Volume 003 P. 191 - 282
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 191 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 191 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 001 P. 41 - 128
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 001 P. 41 - 128
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 001 P. 40 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 001 P. 40 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 003 P. 4 - 94

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1972/2840(1)/oj

Related Council regulation

11/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

40


21972A0722(03)


L 300/189

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската икономическа общност

и Конфедерация Швейцария

ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,

от една страна, и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ,

от друга страна,

ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕ, във връзка с разширяването на Европейската икономическа общност, да укрепват и разширяват съществуващите икономически отношения между Общността и Швейцария и да осигурят, при спазване на справедливи условия на конкуренция, хармоничното развитие на търговските отношения между тях, с цел да допринесат за изграждането на общия европейски дом,

РЕШЕНИ, за постигането на тази цел, да премахнат постепенно пречките пред по-голямата част от техния търговски обмен, в съответствие с разпоредбите на Общото споразумение за митата и търговията, свързани с изграждането на зони за свободна търговия,

КАТО ЗАЯВЯВАТ, че са готови да разглеждат в зависимост от всеки значим фактор и по-специално в зависимост от развитието на Общността, възможността за развиване и задълбочаване на техните отношения, и когато се окаже полезно и в интерес на техните икономики, да ги разширяват, като включват области, които не са предмет на настоящото споразумение,

РЕШИХА, за постигането на тези цели и като считат, че нито една разпоредба от настоящото споразумение не може да бъде тълкувана като освобождаваща договарящите се страни от задълженията, които те са поели по силата на други международни споразумения,

ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

Член 1

Настоящото споразумение има за цел:

а)

да подпомага, чрез разширяване на взаимния търговски обмен, хармоничното развитие на икономическите отношения между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария, и по този начин да спомага за икономическия подем, подобряването на условията на живот и на труд, увеличаването на производителността и на финансовата стабилност в Общността и в Швейцария,

б)

да осигурява справедливи условия на конкуренция в областта на търговията между договарящите се страни,

в)

да допринася, чрез премахването на пречките в областта на търговията, за хармоничното развитие и за разширяването на световната търговия.

Член 2

Споразумението се прилага спрямо продуктите с произход от Общността и от Швейцария:

i)

попадащи в глави 25—99 от Брюкселската номенклатура, с изключение на продуктите, изброени в приложение I;

ii)

уточнени в Протокол № 2, като се отчитат предвидените в него специални изисквания.

Член 3

1.   При търговския обмен между Общността и Швейцария не могат да се въвеждат никакви нови мита при вноса.

2.   Вносните мита се премахват постепенно при съблюдаване на следния график:

а)

на 1 април 1973 г. всяко мито се намалява до 80 % от базовото мито;

б)

останалите четири намаления, всяко от които е в размер от 20 %, се извършват:

на 1 януари 1974 г.,

на 1 януари 1975 г.,

на 1 януари 1976 г.,

на 1 юли 1977 г.

Член 4

1.   Разпоредбите за постепенното премахване на вносните мита се прилагат също и към митата с фискален характер.

Договарящите се страни могат да заменят определено мито с фискален характер или фискалния компонент на определено мито с вътрешна такса.

2.   Дания, Ирландия, Норвегия и Обединеното кралство могат да продължат прилагането до 1 януари 1976 г. на определено мито с фискален характер или на фискалния компонент на определено мито в случай на прилагане на член 38 от „Акта относно условията за присъединяване и промените в договорите“, изготвен и приет в рамките на конференцията между Европейските общности и Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

3.   Швейцария може, при спазване на условията на член 18, да продължи временно прилагането на определени мита, които съответстват на фискалния компонент, съдържащ се в митата, налагани при внос на продуктите от приложение II.

Съвместният комитет, предвиден в член 29, проверява дали се спазват условията на прилагане на предходната алинея, по-специално в случай на промяна на сумата на фискалния компонент.

Съвместният комитет прави преглед на положението с цел трансформирането на тези мита във вътрешни такси преди 1 януари 1980 г. или преди всяка друга дата, която той би бил принуден да определи, имайки предвид обстоятелствата.

Член 5

1.   За всеки продукт базовото мито, към което трябва да се прилагат последователните намаления, предвидени в член 3 и в Протокол № 1, е митото, което действително се прилага към 1 януари 1972 г.

2.   Ако след 1 януари 1972 г. намаленията на митата, извършени по силата на тарифните споразумения, сключени на конференцията по въпросите на търговскията в Женева (1964—1967 г.) станат приложими, намалените по този начин мита ще заменят базовите мита, посочени в параграф 1.

3.   Намалените мита, изчислени в съответствие с член 3 и Протокол № 1, се прилагат със закръгляне до първия десетичен знак.

Като се има предвид прилагането от Общността на член 39, параграф 5 от „Акта относно условията за присъединяване и промените в договорите“ относно специалните мита или специалната част на смесените мита от митническата тарифа на Ирландия, който бе изготвен и приет в рамките на конференцията между Европейските общности и Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, член 3 и Протокол № 1 ще се прилагат със закръгляне до четвъртия десетичен знак.

Член 6

1.   При търговския обмен между Общността и Швейцария не трябва да се въвежда никаква нова такса с равностоен ефект на вносните мита.

2.   Таксите с равностоен ефект на вносни мита, въведени от 1 януари 1972 г. при търговския обмен между Общността и Швейцария, се премахват от датата на влизане в сила на споразумението.

Всяка такса с равностоен ефект на мито при вноса, ставката на която към 31 декември 1972 г. е по-висок от действително прилаганата ставка към 1 януари 1972 г., се намалява до размера на тази ставка при влизане в сила на споразумението.

3.   Таксите с равностоен ефект на мита при вноса се премахват постепенно по следния график:

а)

всяка такса се намалява най-късно към 1 януари 1974 г. до 60 % от ставката, прилагана към 1 януари 1972 г.;

б)

останалите три намаления, всяко от които е в размер от 20 %, се извършват:

на 1 януари 1975 г.,

на 1 януари 1976 г.,

на 1 юли 1977 г.

Член 7

1.   При търговския обмен между Общността и Швейцария не се въвеждат никакви мита при износа или такси с равностоен ефект.

Митата при износа и таксите с равностоен ефект се премахват най-късно до 1 януари 1974 г.

2.   По отношение на продуктите, посочени в приложение III, договарящите се страни могат, според определените от тях правила, да вземат мерките, които счетат за необходими, за осъществяване на политиката си по снабдяване.

Член 8

Протокол № 1 определя тарифния режим и условията и реда, които се прилагат за някои стоки.

Член 9

Протокол № 2 определя тарифния режим и условията и реда, които се прилагат за някои стоки, получени при преработването на селскостопански продукти.

Член 10

1.   В случай на въвеждане на специална нормативна уредба, която е резултат от прилагането на нейната селскостопанска политика или от промяна в съществуващата нормативна уредба, съответната договаряща се страна може по отношение на продуктите, които са обхванати в нея, да извърши адаптиране на режима, който произтича от споразумението.

2.   В тези случаи въпросната договаряща се страна трябва да вземе под внимание по съответния начин интересите на другата договаряща се страна. За тази цел договарящите се страни могат да проведат консултации в рамките на съвместния комитет.

Член 11

Протокол № 3 определя правилата относно произхода.

Член 12

Договарящата се страна, която възнамерява да намали действителния размер на своите мита или такси с равностоен ефект, прилагани към трети страни, ползващи се със статут на най-облагодетелствана нация, или да преустанови тяхното прилагане, информира съвместния комитет за това намаление или това преустановяване най-малко тридесет дни преди датата на неговото влизане в сила, при положение, че това е възможно. Тя се запознава с всички забележки на другата договаряща се страна относно нарушенията, които биха могли да възникнат.

Член 13

1.   При търговския обмен между Общността и Швейцария няма да бъдат въвеждани никакви нови количествени ограничения на вноса или мерки с равностоен ефект.

2.   Количествените ограничения по вноса се премахват от 1 януари 1973 г., а мерките, имащи ефект, който е равностоен на количествените ограничения по вноса, се премахват най-късно до 1 януари 1975 г.

Член 14

1.   Общността си запазва правото да изменя режима относно нефтопродуктите от тарифни позиции 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (парафин, нефтени восъци или на основата на битуминозни минерали, парафинови отпадъци или остатъци) и 27.14 от Брюкселската номенклатура по време на приемането на общо определение на понятието „произход“ относно нефтопродуктите, по време на изработването на решения, взети в рамките на общата търговска политика по въпросните продукти, или по време на въвеждането на обща енергийна политика.

В този случай Общността трябва да взема под внимание по подходящ начин интересите на Швейцария; за тази цел тя информира съвместния комитет, който се събира при условията, посочени в член 31.

2.   Швейцария си запазва правото да действа по същия начин, ако е изправена пред подобно положение.

3.   Съгласно разпоредбите на параграфи 1 и 2, споразумението не трябва да нарушава нетарифните правила, прилагани при внос на нефтопродукти.

Член 15

1.   Договарящите се страни декларират своята готовност да подпомагат, при спазване на водената от всяка от тях селскостопанска политика, хармоничното развитие на търговията със селскостопански стоки, спрямо които настоящото споразумение не се прилага.

2.   Договарящите се страни прилагат своите ветеринарни, фитосанитарни и здравни разпоредби по недискриминационен начин и ще се въздържат от въвеждане на нови мерки, които могат да възпрепятстват неоправдано търговския обмен.

3.   Договарящите се страни ще разглеждат при условията, посочени в член 31, затрудненията, които биха могли да се появят при тяхната търговия със селскостопански продукти и ще търсят подходящи решения за тях.

Член 16

От 1 юли 1977 г. продуктите с произход от Швейцария не могат да се ползват от по-благоприятен режим при внасяне в Общността от този, който нейните държавите-членки са възприели помежду си.

Член 17

Споразумението не създава пречки пред поддържането или установяването на митнически съюзи, зони за свободна търговия или режими на погранична търговия, при положение, че те не предизвикват промяна в предвидения от споразумението търговски режим, и по-специално не променят разпоредбите относно правилата за произход.

Член 18

Договарящите се страни трябва да се въздържат от всякакви мерки с вътрешно фискален характер или действия с подобен характер, които установяват пряко или косвено дискриминация между продуктите, произхождащи от една от страните и подобните продукти с произход от другата страна.

По отношение на продуктите, изнасяни към територията на една от договарящите се страни, не могат да се възстановяват суми, платени като вътрешни данъци, в размер по-голям от размера на преките или косвени данъци, наложени върху тях.

Член 19

Плащанията, свързани с търговските сделки, както и трансферът на такива плащания към държавата-членка на Общността, в която пребивава кредиторът, или към Швейцария, трябва да бъдат свободни от всякакви ограничения.

Договарящите се страни трябва да се въздържат от въвеждането на всякакви валутни или административни ограничения, свързани с предоставянето, изплащането или акцептирането на краткосрочните и средносрочните кредити, свързани с търговските сделки, в които участва пребиваващото в страната лице.

Член 20

Това споразумение няма да изключва налагането на забрани или ограничения по вноса, износа или транзита на стоки, основани от съображения, свързани с обществения морал, обществения ред и обществената сигурност; защитата на здравето и живота на хората и животните или растенията; защитата на националните ценности с художествена, историческа или археологическа стойност или защитата на търговската и интелектуалната собственост, нито пък ще ограничава действието на нормативните уредби относно златото или среброто. Въпреки това тези забрани или ограничения не трябва да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между договарящите се страни.

Член 21

Никаква разпоредба от споразумението не може да препятства някоя от договарящите се страни да вземе мерки:

а)

които тя счете за необходими, за да предотврати разкриването на информация, противоречаща на основните интереси, свързани с нейната сигурност;

б)

по отношение на търговията с оръжие, муниции или военно оборудване, или свързани с научните изследвания, развитието или производството, необходими за целите на отбраната, при положение че тези мерки не влошават условията на конкуренция по отношение на стоки, които не са изключително с военно предназначение;

в)

които тя счете за необходими за своята сигурност по време на война или в случай на сериозно международно напрежение.

Член 22

1.   Договарящите се страни се въздържат от всякакви мерки, които могат да поставят под заплаха осъществяването на целите на споразумението.

2.   Те вземат всички мерки с общ или специален характер, които биха могли да осигурят изпълнението на задълженията, произтичащи от споразумението.

Ако някоя от договарящите се страни счете, че другата страна не е изпълнила някое от задълженията си по това споразумение, засегнатата страна може да предприеме съответни мерки при условията и в съответствие с процедурите, предвидени в член 27.

Член 23

1.   Несъвместими с правилното функциониране на споразумението, доколкото биха могли да повлияят на търговията между Общността и Швейцария, са:

i)

всякакви споразумения между предприятия, решения за създаване на сдружения на предприятия и съгласувани практики между предприятия, имащи за цел или резултат предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията по отношение на производството и търговията със стоки;

ii)

злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение на териториите на договарящите се страни като цяло или в съществена част от тях;

iii)

всяка държавна помощ, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производства.

2.   Ако някоя от страните счете, че определена практика е несъвместима с настоящия член, тя може да предприеме съответни мерки при условията и в съответствие с процедурите, предвидени в член 27.

Член 24

Когато увеличението на износа на определена стока предизвиква или рискува да предизвика сериозна вреда на определена производствена дейност, извършвана на територията на една от договарящите се страни, и ако това увеличение се дължи:

i)

на предвиденото в споразумението частично или пълно намаляване на митата и таксите с равностоен ефект върху тази стока в страната вносител; и

ii)

на факта, че митата и таксите с равностоен ефект, събирани от страната износител върху вноса на суровини или полуготови продукти, използвани за производството на въпросната стока, са чувствително по-ниски от съответните мита и налози, събирани от страната вносител, заинтересованата договаряща се страна може да вземе съответните мерки при условията и съгласно процедурите, предвидени в член 27.

Член 25

Ако някоя от страните по това споразумение установи наличието на дъмпинг в хода на нейните търговски отношения с другата договаряща се страна, тя може да вземе подходящи мерки срещу такава практика в съответствие със споразумението за прилагане на член VI от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) при условията и в съответствие с процедурите, предвидени в член 27 от това споразумение.

Член 26

В случай на сериозни смущения в някой от секторите, свързани с икономическата дейност, или на затруднения, които могат да предизвикат значително влошаване на икономическата ситуация в даден регион, засегнатата страна може да вземе съответните мерки при условията и в съответствие с процедурите, предвидени в член 27.

Член 27

1.   Когато някоя от договарящите се страна приложи по отношение на вноса на продукти, който може да предизвика описаните в член 24 и член 26 затруднения, административна процедура, имаща за цел бързото осигуряване на информация за тенденцията в търговските потоци, тя трябва да информира за това другата страна.

2.   В случаите, посочени в членове 22—26, преди да се вземат предвидените мерки или възможно най-бързо в случаите, посочени в параграф 3, буква г), въпросната договаряща се страна предоставя на съвместния комитет цялата полезна информация, за да се позволи задълбочено проучване на ситуацията, с цел намиране на взаимноприемливо решение за страните.

Приоритет трябва да имат мерките, които в най-малка степен накърняват функционирането на това споразумение.

Въведените защитни мерки трябва да бъдат незабавно нотифицирани пред съвместния комитет и относно тях трябва да се извършват редовни консултации в съвместния комитет с оглед тяхното премахване, когато условията повече не обосновават оставането им в сила.

3.   За целите на параграф 2 се прилагат следните разпоредби:

а)

що се отнася до член 23, всяка договаряща се страна може да сезира съвместния комитет, ако счете че определена практика е несъвместима с нормалното действие на споразумението по смисъла на член 23, параграф 1.

Договарящите се страни трябва да съобщават на съвместния комитет всяка полезна информация и му оказват необходимата помощ с цел разглеждане на преписката и при необходимост, отстраняване на въпросната несъвместима практика.

Когато въпросната страна не е прекратила тази практика в определения от съвместния комитет срок или при липса на споразумение в рамките на комитета в срок от три месеца, считано от датата на неговото сезиране, заинтересованата страна може да въведе предпазните мерки, които тя счете за необходими, за да преодолее сериозните затруднения в резултат от посочените практики, по-специално като преустанови тарифните намаления.

б)

Що се отнася до член 24, затрудненията, породени от ситуацията, посочена в този член, се нотифицират за разглеждане от съвместния комитет, който може да вземе всяко целесъобразно решение, за да се справи с тях.

Ако съвместният комитет или страната износител не вземе такова решение за преодоляване на тези затруднения в рамките на 30 работни дни от момента, в който случаят е бил нотифициран, договарящата страна вносител има право да събира изравнителна такса върху внасяната стока.

Тази такса се изчислява в зависимост от влиянието, оказвано от констатираните тарифни разлики при суровините или при използваните полуготови продукти, върху стойността на въпросните стоки.

в)

Що се отнася до член 25, в рамките на съвместния комитет се провежда консултация преди засегнатата страни да вземе съответните мерки.

г)

Когато извънредни обстоятелства, налагащи незабавна интервенция, изключват възможността за предварително разглеждане, засегнатата страна може, при ситуациите, посочени в членове 24, 25 и 26, както и в случаите на отпускане на износни субсидии, оказващи непосредствено и незабавно влияние върху търговския обмен, да приложи незабавно предохранителните мерки, които изрично са необходими за справяне със ситуацията.

Член 28

В случай на затруднения или на сериозна заплаха от затруднения в платежния баланс на една или на няколко държави-членки на Общността или в платежния баланс на Швейцария, заинтересованата страна може да вземе необходимите предпазни мерки. Тя трябва да уведоми незабавно другата договаряща се страна за тяхното въвеждане.

Член 29

1.   Създава се съвместен комитет, който е натоварен да администрира споразумението и да следи за неговото правилно прилагане. За тази цел той изготвя препоръки. Съвместният комитет взема решения в случаите, предвидени в това споразумение. Изпълнението на тези решения се извършва от страните в съответствие със собствените им правила.

2.   За правилното изпълнение на споразумението договарящите се страни извършват обмен на информация и, по искане на една от тях, провеждат консултации в рамките на съвместния комитет.

3.   Съвместният комитет приема свой процедурен правилник.

Член 30

1.   Съвместният комитет е съставен от представители на Общността, от една страна, и от представители на Швейцария, от друга страна.

2.   Съвместният комитет взема решения с общо съгласие.

Член 31

1.   Председателството на съвместният комитет се упражнява на ротационен принцип от всяка от договарящите се страни в съответствие с условията и начините, предвидени в неговия процедурен правилник.

2.   Съвместният комитет се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател за извършване на преглед на цялостното действие на споразумението.

Освен това той ще заседава винаги, когато това се налага поради особени обстоятелства, по искане на една от договарящите се страни, в съответствие с условията, предвидени в неговия процедурен правилник.

3.   Съвместният комитет може да реши да създаде всякакъв вид работни групи, за които сметне, че могат да му съдействат за изпълнение на неговите задачи.

Член 32

1.   Когато някоя от договарящите се страни счете, че би било полезно и в интерес на икономиките на двете страни да развиват отношенията, установени с това споразумение, чрез разширяването им в области, които не са обхванати от него, тя следва да представи обосновано искане за това пред другата страна.

Страните могат да възложат на съвместния комитет да разгледа това искане и при необходимост да направи съответни препоръки, по-специално относно започването на преговори.

2.   Договореностите, постигнати като резултат от преговорите, упоменати в параграф 1, трябва да бъдат ратифицирани или одобрени от договарящите се страни в съответствие със собствените им процедури.

Член 33

Приложенията и протоколите към споразумението са неразделна част от него.

Член 34

Всяка от договарящите се страни може да денонсира това споразумение чрез писмено нотифициране на другата страна. Споразумението преустановява своето действие дванадесет месеца след датата на това нотифициране.

Член 35

Споразумението, от една страна, се прилага на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската икономическа общност при определените от него условия, и, от друга страна, се прилага на територията на Конфедерация Швейцария.

Член 36

Настоящото споразумение се съставя в два екземпляра на английски, датски, италиански, немски, нидерландски, норвежки и френски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.

Настоящото споразумение се одобрява от договарящите се страни в съответствие със собствените им процедури.

То влиза в сила на 1 януари 1973 г. при условие, че договарящите се страни са се нотифицирали взаимно преди тази дата за изпълнението на необходимите за тази цел процедури.

След тази дата настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец, следващ това нотифициране. Крайната дата за това нотифициране е 30 ноември 1973 г.

Разпоредбите, които стават приложими от 1 април 1973 г., започват да се прилагат от момента на влизането в сила на настоящото споразумение, ако то се извърши след тази дата.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Udferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

For Rådet for De Europeiske Fellesskap

Image

Image

Image

Für die Schwiezerische Eidenossenschaft

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на продуктите, посочени в член 2 от споразумението

Позиция по Брюкселската номенклатура

Описание на стоката

ex 35.01

Казеин, казеинати и други производни на казеините:

ex 35.02

Албумини, албуминати и други производни на албумините:

Албумини:

Други:

Яйчен албумин и лакталбумин:

Сушени (на листи, люспи, кристали, прах и др.)

други

45.01

Естествен необработен корк и отпадъци от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк

54.01

Необработен лен, отопен, мънен, пениран или обработен по друг начин, но непреден; ленени кълчища и дреб (включително и развлакнените отпадъци)

57.01

Необработен коноп (cannabis sativa), отопен, мънен, пениран или обработен по друг начин, но непреден; конопени кълчища и дреб (включително и развлакнените отпадъци)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на продуктите, посочени в член 4 от споразумението

Позиция по швейцарската митническа тарифа

Описание на стоката

Защитен компонент, който трябва да бъде премахнат

Швейцарски франкове на 100 кг бруто тегло

2707.

Масла и други продукти, получени при високотемпературна дестилация на каменовъглен катран; подобни продукти по смисъла на бележка 2 от глава 27:

 

 

Непреминали през крекинг:

 

10

Предназначени за използване в двигатели

12

Предназначени за други цели

 

Преминали през крекинг:

 

 

Продукти, които при температури до 200 °C дестилират най-малко 90 % от своя обем (бензол, толуол, ксилол и др.):

 

20

Предназначени за използване в двигатели

22

Предназначени за други цели

 

Други масла и продукти, получени при дестилация, като фенолови, креозотни, нафталинови, антраценови и др. масла:

 

30

Предназначени за използване в двигатели

32

Предназначени за други цели

2709.

Сурови нефтени масла и сурови масла, получени от битуминозни минерали:

 

10

Предназначени за използване в двигатели

20

Предназначени за други цели

2710.

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали (различни от суровите масла); неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати:

 

 

Предназначени за използване в двигатели:

 

Продукти, които при температури до 210 °C дестилират най-малко 90 % от своя обем:

 

10

Бензин и неговите фракции (нефтен етер, газолин и др.)

12

Минерален терпентин (white spirit)

 

Други продукти и дестилати:

 

20

Дизелово масло

22

Нефт

24

Други

 

Предназначени за други цели:

 

 

продукти, които при температури до 210 °C дестилират най-малко 90 % от своя обем:

 

30

Бензин и неговите фракции (нефтен етер, газолин и др.)

32

Минерален терпентин (white spirit)

40

Продукти, които дестилират при температури над 135 °C, като по-малко от 90 обемни % дестилират при температури до 210 °C и повече от 65 обемни % дестилират при температури до 250 °C (нефт)

 

Продукти, които при температури до 300 °C дестилират по-малко от 20 % от своя обем (минерални смазочни масла, парафинови масла, вазелинови масла и други подобни):

 

50

Несмесени

52

Смесени

60

Други дестилати и продукти, като например газьол и др.

64

Минерални смазочни греси

70

Масла, използвани за отопление

2711.

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

 

10

Предназначени за използване в двигатели

20

Предназначени за други цели

2901.

Въглеводороди:

 

 

Неароматни:

 

 

В газообразно състояние, дори и втечнени:

 

 

Други:

 

12

Предназначени за използване в двигатели

ex 30

Ароматни:

 

 

 

Предназначени за използване като моторно гориво

2904.

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

 

ex 10

Метилов алкохол (метанол):

 

 

 

Предназначени за използване като моторно гориво

ex 30

Пропилови алкохоли и други висши моноалкохоли:

 

 

 

Предназначени за използване като моторно гориво

3706.01

Кинематографски филми, експонирани и проявени, съдържащи само запис на звук, във вид на негативи или позитиви

на метър

3707.

Други кинематографски филми, експонирани и проявени, неми или съдържащи едновременно запис на изображение и звук, във вид на негативи или позитиви:

на метър

 

Други, с ширина, равна на:

 

20

35 мм и повече

22

По-малко от 35 мм

ex 3814.01

Антидетонаторни препарати, инхибитори на окисляването, пептизиращи добавки, подобрители на вискозитета, антикорозионни добавки и други подобни готови препарати за добавяне към минерални масла:

 

 

Предназначени за използване като моторно гориво

ex 3818.01

Сложни разтворители и разредители за лакове или подобни продукти

 

 

Предназначени за използване като моторно гориво

3819.

Химически продукти и препарати от химическата промишленост или свързаните с нея промишлени дейности (включително тези, които представляват смеси от естествени продукти), неупоменати нито включени другаде; отпадъчни продукти от химическата промишленост или свързаните с нея промишлености, неупоменати, нито включени другаде:

 

ex 38

Смесени алкиларили:

 

 

 

Предназначени за използване като моторно гориво

ex 50

Други:

 

 

 

Предназначени за използване като моторно гориво

8406.

Бутални двигатели с искрово запалване или с вътрешно горене:

 

 

Предназначени за използване в автомобилни превозни средства:

ex 20

Дизелови двигатели:

 

 

 

За автомобилни превозни средства, посочени в позиция 8702.10/22, с изключение на буталата и буталните сегменти—

 

ex 22

Други:

 

 

 

За автомобилни превозни средства, посочени в позиция 8702.10/22, с изключение на буталата и буталните сегменти

8702

Автомобилни превозни средства с всякакви двигатели, за превоз на хора (включително спортните автомобили и тролейбусите) или за товари:

 

 

Лични автомобили с единично тегло от:

 

10

800 кг или по-малко

29

12

Над 800 кг до 1 200 кг

38

14

Над 1 200 кг до 1 600 кг

41

16

Над 1 600 кг

59

 

Автомобили за транспорт на хора (автобуси за градски и извънградски превоз, тролейбуси) и автомобили за превоз на товари, с единично тегло от:

 

20

800 кг или по-малко

21

Над 800 кг до 1 200 кг

22

Над 1 200 кг до 1 600 кг

ex 8704.01

Шасита на автомобилни превозни средства, посочени в позиции от 8701 до 8703, с двигател:

 

 

За автомобилни превозни средства от позиция 8702.10/22

според позиция 8702.10/22

8705.

Каросерии на автомобилни превозни средства, посочени в позиции от 8701 до 8703, заедно с кабините:

 

ex 12

Други:

 

 

 

За автомобилни превозни средства от позиция 8702.10/22

8706.

Компоненти, части и принадлежности за автомобилните превозни средства от позиции от 8701 до 8703:

 

 

Други:

 

 

За други автомобилни превозни средства:

 

ex 20

Части за каросерии:

 

 

 

За автомобилни превозни средства, посочени в позиция 8702.10/22, с изключение на багажници за товари, държачи за табелата с регистрационния номер и багажници за ски

 

Карданни валове с единично тегло от:

 

ex 26

25 кг или по-малко:

 

 

 

За автомобилни превозни средства от позиция 8702.10/22

ex 34

Други:

 

 

 

За автомобилни превозни средства от позиция 8702.10/22, с изключение на предпазните колани, комплектувани колела със или без пневматични гуми, водните радиатори за двигатели, постелките от вулканизиран невтвърден каучук и калъфите за волани


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на продуктите, посочени в член 7 от споразумението

Позиция по Брюкселската номенклатура

Описание на стоката

26.03

Пепели и отпадни материали (различни от посочените в позиция 26.02), съдържащи метал или метални съединения:

съдържащи алуминий

съдържащи олово

съдържащи мед

цинкови отпадъци (цинков камък, щейн), получени при горещо галванизиране

ex 74.01

Меден камък; необработена мед (нерафинирана и рафинирана мед); отпадъци и скрап от мед:

отпадъци и скрап от мед

ex 75.01

Никелов камък, шлаки от никелови оксиди (шпайза) и други междинни продукти на никеловата металургия; необработен никел (с изключение на анодите от позиция 75.05); отпадъци и скрап от никел:

отпадъци и скрап от никел

ex 76.01

Необработен алуминий; отпадъци и скрап от алуминий:

отпадъци и скрап от алуминий

ex 78.01

Необработено олово (дори и съдържащо сребро); отпадъци и скрап от олово:

отпадъци и скрап от олово

ex 79.01

Необработен цинк; отпадъци и скрап от цинк:

отпадъци и скрап от цинк


ПРОТОКОЛ № 1

относно режима, който се прилага спрямо някои продукти

РАЗДЕЛ А

РЕЖИМ, ПРИЛАГАН ПРИ ВНОС В ОБЩНОСТТА НА НЯКОИ ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ ШВЕЙЦАРИЯ

Член 1

1.   Митата при внос в Общността в нейния първоначален състав на продукти, попадащи в обхвата на глави 48 и 49 от Общата митническа тарифа, с изключение на позиция 48.09 (Плочи за строителство от дървесна маса, от дефибрирана дървесина или от различни растителни дефибрирани материали, дори и агломерирани с естествени или изкуствени смоли или други подобни свързващи вещества), ще бъдат постепенно премахнати в съответствие със следния календарен график:

Календарен график

Стоки, влизащи в състава на позиции и подпозиции 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 или 48.15 B

Прилагани ставки на митата (в проценти)

Други стоки

Прилагани проценти от базовите мита

от 1 април 1973 г.

11,5

95

от 1 януари 1974 г.

11

90

от 1 януари 1975 г.

10,5

85

от 1 януари 1976 г.

10

80

от 1 юли 1977 г.

8

65

от 1 януари 1979 г.

6

50

от 1 януари 1980 г.

6

50

от 1 януари 1981 г.

4

35

от 1 януари 1982 г.

4

35

от 1 януари 1983 г.

2

20

от 1 януари 1984 г.

0

0

2.   Митата по вноса, прилагани в Ирландия за продуктите, посочени в параграф 1, се премахват постепенно при съблюдаване на следния календарен график:

Календарен график

Прилагани проценти от базовите мита

от 1 април 1973 г.

85

от 1 януари 1974 г.

70

от 1 януари 1975 г.

55

от 1 януари 1976 г.

40

от 1 юли 1977 г.

20

от 1 януари 1979 г.

15

от 1 януари 1980 г.

15

от 1 януари 1981 г.

10

от 1 януари 1982 г.

10

от 1 януари 1983 г.

5

от 1 януари 1984 г.

0

3.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 3 от споразумението, Дания, Норвегия и Обединеното кралство прилагат следните мита при внос на посочените в параграф 1 продукти с произход от Швейцария:

Календарен график

Стоки, влизащи в състава на позиции и подпозиции 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 и 48.15 B

Прилагани ставки на митата (в проценти)

Други стоки

Прилагани проценти от базовите мита

от 1 април 1973 г.

0

0

от 1 януари 1974 г.

3

25

от 1 януари 1975 г.

4,5

37,5

от 1 януари 1976 г.

6

50

от 1 юли 1977 г.

8

65

от 1 януари 1979 г.

6

50

от 1 януари 1980 г.

6

50

от 1 януари 1981 г.

4

35

от 1 януари 1982 г.

4

35

от 1 януари 1983 г.

2

20

от 1 януари 1984 г.

0

0

4.   През периода от 1 януари 1974 г. до 31 декември 1983 г. Дания, Норвегия и Обединеното кралство могат да предоставят годишно тарифни квоти с нулево мито за внос на продукти с произход от Швейцария, чийто размер, фигуриращ в приложение А за 1974 г., е равен на средния размер на вноса, извършен в периода от 1968 до 1971 г., увеличен на принципа на натрупване с четири пъти по 5 %; от 1 януари 1975 г. размерът на тези тарифни квоти се увеличава годишно с по 5 %.

5.   Изразът „Общността в своя първоначален състав“ означава Кралство Белгия, Федерална република Германия, Република Франция, Република Италия, Великото Херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия.

Член 2

1.   Митата по вноса, прилагани в Общността в своя първоначален състав и в Ирландия за стоки, фигуриращи в параграф 2, се привеждат постепенно до долните нива при съблюдаване на следния календарен график:

Календарен график

Прилагани проценти от базовите мита

от 1 април 1973 г.

95

от 1 януари 1974 г.

90

от 1 януари 1975 г.

85

от 1 януари 1976 г.

75

от 1 януари 1977 г.

60

от 1 януари 1978 г.

40 с максимална удръжка на 3 % ad valorem (с изключение на подпозиции 78.01 A II и 79.01 A)

от 1 януари 1979 г.

20

от 1 януари 1980 г.

0

За подпозиции 78.01 A II и 79.01 A, посочени в таблицата, която фигурира в параграф 2, тарифните намаления се извършват по отношение на Общността в своя първоначален състав и чрез дерогация от разпоредбите на член 5, параграф 3 от споразумението, като се прилага закръгляне до втория десетичен знак.

2.   Продуктите, упоменати в параграф 1, са както следва:

Позиция по Общата митническа тарифа

Описание на стоката

ex 73.02

Феросплави, с изключение на фероникел и материали, които влизат в рамките на Договора за Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС)

76.01

Необработен алуминий; отпадъци и скрап от алуминий:

А.

Необработен

ex 78.01

Необработено олово (дори и съдържащо сребро); отпадъци и скрап от олово:

А.

Необработено

II.

Друго

ex 79.01

Необработен цинк, отпадъци и скрап от цинк:

А.

Необработен

81.01

Волфрам, необработен или в обработени форми

81.02

Молибден, необработен или в обработени форми

81.03

Тантал, необработен или в обработени форми

81.04

Други неблагородни метали, необработени или в обработени форми; металокерамики; необработени или в обработени форми:

B.

Кадмий

С.

Кобалт

II.

В обработени форми

D.

Хром

E.

Германий

F.

Хафний

G.

Манган

H.

Ниобий

IJ.

Антимон

K.

Титан

L.

Ванадий

M.

Уран, обеднен с изотоп U 235

O.

Цирконий

P.

Рений

Q.

Галий, индий, талий

R.

Металокерамики

Член 3

Вносът на стоки, към които се прилага тарифният режим, предвиден в членове 1 и 2, с изключение на необработеното олово, различно от рафинираното олово (97 % чистота) от подпозиция 78.01 A II по Общата митническа тарифа, предвижда съблюдаване на индикативни годишни тавани, при надвишаването на които могат да бъдат възстановени митата, прилагани по отношение на трети страни в съответствие със следните разпоредби:

а)

Предвид възможността на Общността да отложи прилагането на таваните за някои стоки, тези, които са определени за 1973 г., са посочени в приложение Б. Тези тавани се изчисляват като се взема предвид, че Общността в своя първоначален състав и Ирландия извършват първото намаление на тарифите на 1 април 1973 г. За 1974 г. размерът на таваните съответства на количеството от 1973 г., преизчислено на годишна база за Общността и увеличено с 5 %. От 1 януари 1975 г. размерът на тези тавани се увеличава годишно с 5 %.

За продуктите, обхванати от този протокол и които не са посочени в приложение Б, Общността си запазва възможността да определи тавани, количествата на които ще бъдат равни на средната стойност на вноса, осъществен от Общността през последните четири години, за които се разполага със статистически данни, увеличена с 5 %; през следващите години размерът на тези тавани ще се увеличава годишно с 5 %.

б)

Ако през две последователни години вносът на определен продукт, за който е определен таван, е по-нисък от 90 % от определеното количество, Общността прекратява прилагането на този таван.

в)

В случай на затруднения, свързани с икономическата конюнктура, Общността си запазва правото, след провеждане на консултации в рамките на съвместния комитет, да продължи прилагането за една година на количеството, определено за предишната година.

г)

Общността нотифицира на съвместния комитет на 1 декември всяка година относно списъка на продуктите, за които се прилагат тавани през следващата година и техните размери.

д)

Вносът, извършен в рамките на тарифните квоти, предоставени съгласно член 1, параграф 4, също така се приспада от размера на определените за тези продукти тавани.

е)

Независимо от разпоредбите на член 3 от споразумението и на членове 1 и 2 от настоящия протокол, щом се достигне някой от таваните, определени за внос на стока, посочена в горепосочения протокол, събирането на митата от общата митническа тарифа може да бъде възобновено при внос на въпросната стока за периода до края на календарната година.

В този случай преди 1 юли 1977 г.:

i)

Дания, Норвегия и Обединеното кралство възобновяват налагането на мита, както следва:

Години

Прилагани проценти от митата от Общата митническа тарифа

1973

0

1974

40

1975

60

1976

80

i)

Ирландия възобновява налагането на мита, прилагани спрямо третите страни.

Митата, събирани по силата на членове 1 и 2 от настоящия протокол, се възстановяват от 1 януари на следващата година.

ж)

След 1 юли 1977 г. договарящите се страни разглеждат в рамките на съвместния комитет възможността за ревизиране на процента на увеличение на размера на таваните, като се вземе под внимание развитието на потреблението и на вноса в Общността, както и натрупания опит при прилагането на този член.

з)

Таваните се премахват след периодите на отпадане на митата, предвидени в членове 1 и 2 от настоящия протокол.

Член 4

1.   До 31 декември 1975 г. Общността в своя първоначален състав ще събиране минимални мита при вноса на следните стоки:

Позиция по Общата митническа тарифа

Описание на стоката

Запазване на минимален размер на митото

91.01

Джобни часовници, часовници гривни и други подобни (включително устройствата за отчитане на време от същите видове)

0,35 РВЕ (счетоводна единици) на бройка

91.07

Сглобени часовникови механизми:

А.

С баланс със спирална пружина

0,28 РВЕ на бройка

91.11

Други компоненти за часовници:

С:

Несглобени часовникови механизми:

I.

С баланс със спирална пружина

0,28 РВЕ на бройка

2.   Митата, посочени в параграф 1, се премахват на два равни транша от 1 януари 1976 г. и от 1 юли 1977 г. Чрез дерогация от разпоредбите на член 5, параграф 3 от споразумението, намалените по този начин мита се прилагат, като се прилага закръгляне до втория десетичен знак.

3.   Разпоредбите на споразумението се прилагат по отношение на продуктите от глава 91 от Брюкселската номенклатура, при условие че Швейцария прилага разпоредбите на допълнителното споразумение към „Споразумението относно изделията на часовникарската индустрия между Европейската икономическа общност, както и нейните държави-членки, и Конфедерация Швейцария“ от 1967 г., подписано в Брюксел на 20 юли 1972 г.

Задълженията, които са предвидени в допълнителното споразумение, се считат като задължения по смисъла на член 22 от настоящото споразумение.

РАЗДЕЛ Б

РЕЖИМ, ПРИЛАГАН ПРИ ВНОС В ШВЕЙЦАРИЯ НА НЯКОИ ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ ОБЩНОСТТА

Член 5

1.   Митата, налагани при внос в Швейцария на продукти с произход от Общността в своя първоначален състав и от Ирландия, и посочени в приложение В към настоящия протокол, се премахват постепенно при съблюдаване на следния календарен график:

Календарен график

Прилагани проценти от

базовите мита

от 1 април 1973 г.

95

от 1 януари 1974 г.

90

от 1 януари 1975 г.

85

от 1 януари 1976 г.

80

от 1 юли 1977 г.

65

от 1 януари 1979 г.

50

от 1 януари 1980 г.

50

от 1 януари 1981 г.

35

от 1 януари 1982 г.

35

от 1 януари 1983 г.

20

от 1 януари 1984 г.

0

2.   Митата, налагани при внос в Швейцария на продукти от позиция 44.18 по Брюкселската номенклатура, които са с произход от Общността в своя първоначален състав и от Ирландия, се премахват постепенно при съблюдаване на следния календарен график:

Календарен график

Прилагани проценти от базовите мита

от 1 април 1973 г.

95

от 1 януари 1974 г.

90

от 1 януари 1975 г.

85

от 1 януари 1976 г.

80

от 1 юли 1977 г.

65

от 1 януари 1979 г.

50

от 1 януари 1980 г.

40

от 1 януари 1981 г.

20

от 1 януари 1982 г.

0

3.   Независимо от разпоредбите на член 3 от споразумението, Швейцария си запазва правото в зависимост от икономическите условия или при съображения от административен характер, да прилага следните мита при вноса на посочените в приложение В продукти с произход от Дания, Норвегия и Обединеното кралство:

Календарен график

Прилагани проценти от базовите мита

от 1 април 1973 г.

0

от 1 януари 1974 г.

25

от 1 януари 1975 г.

37,5

от 1 януари 1976 г.

50

от 1 юли 1977 г.

65

от 1 януари 1979 г.

50

от 1 януари 1980 г.

50

от 1 януари 1981 г.

35

от 1 януари 1982 г.

35

от 1 януари 1983 г.

20

от 1 януари 1984 г.

0

Член 6

По отношение на продуктите от позиция 44.18, 48.01 и 48.07 по Брюкселската номенклатура, Швейцария си запазва възможността да въведе в случай на сериозни затруднения индикативни тавани при спазване на правилата, определени в член 3 от настоящия протокол. За вноса, който надвишава пределните тавани, могат да бъдат въведени отново мита, които не надвишават прилаганите такива по отношение на трети страни.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Списък на тарифните квоти за 1974 година

ДАНИЯ, НОРВЕГИЯ, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Позиция по Общата митническа тарифа

Описание на стоката

Количество (в метрични тонове)

Дания

Норвегия

Обединеното кралство

глава 48

ХАРТИИ И КАРТОНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦЕЛУЛОЗНА МАСА, ОТ ХАРТИЯ ИЛИ ОТ КАРТОН

 

 

 

48.01

Хартия и картон, получени по механичен способ, включително целулозна вата, на роли или на листи:

 

 

 

С.

Крафтхартии и крафткартони:

 

 

 

предишен дял II.

други, с изключение на крафтхартия и крафткартон, използвани за покриване, наречени „крафтлайнер“ и на крафткартия за торби с голяма вместимост

145

ex E.

други:

 

 

 

Непрозрачна тънка хартия тип библия, копирна хартия (пелюр); други хартии за печатане и други хартии за писане без дървесна маса, получени по механичен способ или получени по механичен способ със съдържание на дървесна маса, по-голямо или равно на 5 %

202

Хартиена основа за тапети

244

48.03

Пергаментни хартии и картони и техни имитации, включително хартия „кристал“, на роли или на листи

126

48.07

Хартия и картон, които са грундирани, проклеяни, импрегнирани или с оцветена повърхност (мраморирани, на линии и други подобни) или печатани (различни от посочените в позиция 48.06 и в глава 49), на роли или на листи:

 

 

 

B.

други:

 

 

 

грундирана хартия за печатане или писане

152

други, неуказани по-горе

586

48.16

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки от хартия или картон

207

48.21

Други изделия от хартиена маса, хартия, картон или целулозна вата:

 

 

 

B.

други

147

ex глава 48

Други стоки от глава 48, с изключение на продуктите от подпозиция 48.01 A и позиция 48.09

1 261

309

522

ex глава 49

Книжарски стоки и изделия на графичната промишленост, подлежащи на обмитяване по Общата митническа тарифа (49.03 49.05 A, 49.07 A, 49.07 О II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B)

190

96

756 918 (1)


(1)  В лири стерлинги.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Списък на пределните тавани за 1973 година

Позиция по Общата митническа тарифа

Описание на стоката

Количество

(в метрични тонове)

73.02

Феросплави:

 

C.

Феросилициева сплав

6 617

76.01

Необработен алуминий; отпадъци и скрап от алуминий:

 

А.

Необработен

9 824

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Списък на продуктите, за които Швейцария ще намали своите мита, прилагани към Общността, по време на удължен преходен период

Позиция по Общата митническа тарифа

Описание на стоката

4801.

Хартия и картон, получени по механичен способ, включително целулозна вата, на роли или на листи

4803.

Пергаментни хартии и картони и техни имитации, включително хартия „кристал“, на роли или на листи:

20

други

4807.

Хартия и картон, които са грундирани, проклеяни, импрегнирани или с оцветена повърхност (мраморирани, на линии и други подобни) или печатани (различни от посочените в позиция 4806 и в глава 49), на роли или на листи

4815.

Други видове хартии и картони, нарязани за определена употреба:

22

други

4821.

Други изделия от хартиена маса, картон или целулозна вата:

20

Покривки, кърпи и носни кърпички


ПРОТОКОЛ № 2

относно продуктите, спрямо които се прилага специален режим за отчитане на разликите в стойността на включените в тях селскостопански продукти

Член 1

За отчитане на разликите в стойността на селскостопанските продукти, включени в продуктите, фигуриращи в приложените към настоящия протокол таблици, споразумението не може да създава пречки:

i)

за налагане на променлив компонент или на фиксирана сума при извършване на внос, или за прилагане на вътрешни мерки за ценово компенсиране;

ii)

за прилагане на съответни мерки при износ.

Член 2

1.   За продуктите, посочени в приложените към настоящия протокол таблици, базовите мита са, както следва:

а)

за Общността в нейния първоначален състав: митата, които действително се прилагат към 1 януари 1972 г.;

б)

за Дания, Ирландия, Норвегия и Обединеното кралство:

i)

що се отнася до продуктите, които са посочени в Регламент (ЕИО) № 1059/69:

за Ирландия, от една страна,

за Дания, Норвегия и Обединеното кралство, от друга страна, по отношение на продуктите, които не са обхванати от конвенцията за създаване на Европейската асоциация за свободна търговия:

митата, които се прилагат по силата на член 47 от „Акта относно условията за присъединяване и промените в договорите“, който е изготвен и приет на конференцията между Европейските общности и Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия; тези базови мита се нотифицират своевременно на Съвместния комитет, като това при всички случаи трябва да стане преди първото намаление, предвидено в параграф 2;

ii)

що се отнася до останалите стоки: митата, които действително се прилагат към 1 януари 1972 г.;

в)

за Швейцария: митата, които фигурират в приложената към настоящия протокол таблица II.

2.   Разликата между така определените базови мита и митата, прилагани към 1 юли 1977 г., така като те фигурират в приложените към настоящия протокол таблици, се премахва постепенно на траншове от по 20 %, като те се прилагат съответно:

на 1 април 1973 г.,

на 1 януари 1974 г.,

на 1 януари 1975 г.,

на 1 януари 1976 г.,

на 1 юли 1977 г.

Въпреки това, ако митото, прилагано към 1 юли 1977 г., надвишава базовото мито, разликата между тези мита се намалява с 40 % на 1 януари 1974 г. и отново се намалява на траншове от по 20 %, като тези намаления се прилагат съответно:

на 1 януари 1975 г.,

на 1 януари 1976 г.,

на 1 юли 1977 г.

3.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 5, параграф 3 от споразумението и като се има предвид прилагането, което ще бъде определено от Общността, на член 39, параграф 5 от „Акта относно условията за присъединяване и промените в договорите“, който бе изготвен и приет в рамките на конференцията между Европейските общности и Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, що се отнася до специалните мита или специалната част на смесените мита от митническата тарифа на Обединеното кралство, параграфи 1 и 2 ще се прилагат със закръгляне до четвъртия десетичен знак към посочените по-долу стоки:

Позиция по Митническата тарифа на Обединеното кралство

Описание на стоката

22.06

Вермути и други вина от прясно грозде, приготвени с ароматни растения или вещества

ex 22.09

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание под 80°; ракии, ликьори и други спиртни напитки; комбинирани алкохолни препарати (наречени „концентрирани екстракти“), предназначени за производство на напитки:

Спиртни напитки различни от ром, арак, тафия, джин, уиски, водка, със съдържание на етилов алкохол 45,2° или по-малко, сливови, крушови или черешови ракии, съдържащи яйца или яйчен жълтък и/или захар (захароза или инвертна захар)

4.   Обединеното кралство може да отложи влизането в сила на първото от тарифните намаления, посочени в параграф 2 до 1 юли 1973 г. по отношение на продуктите от позиции 19.03, 22.06 и 35.01 B от Митническата тарифа на Обединеното кралство, които са посочени в приложената към настоящия протокол таблица I.

Член 3

1.   Настоящият протокол се прилага също така за алкохолните напитки от подпозиция 22.09 С по Общата митническа тарифа, които не са посочени в приложените към гореупоменатия протокол таблици I и II. Правилата относно тарифните намаления, прилагани спрямо тези стоки, се определят от съвместния комитет.

По време на определянето на тези правила или по-късно, Съвместният комитет взема решение относно евентуалното включване в настоящия протокол на други стоки от глави 1—24 от Брюкселската номенклатура, които не са предмет на разпоредбите в областта на селското стопанство на договарящите се страни.

2.   Във връзка с това при необходимост съвместният комитет допълва приложения II и III към Протокол № 3.

ТАБЛИЦА I

ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ

Позиция по Общата митническа тарифа

Описание на стоката

Базови мита

Мито, прилагано към 1 юли 1977 г.

15.10

Мастни киселини с промишлена употреба, кисели рафинирани масла, мастни алкохоли с промишлена употреба:

 

 

ex С.

други мастни киселини с промишлена употреба; рафинирани масла:

 

 

Продукти, получени от борова дървесина със съдържание на мастни киселини по-високо или равно на 90 тегловни %

4,5 %

0

17.04

Захарни изделия без какао:

 

 

А.

Екстракт от сладка папрат, съдържащ тегловно повече от 10 % захароза, без добавяне на други субстанци

21 %

12 %

В. „Дъвки за дъвчене от вида chewing gum

8 % + пк, като максимумът е 23 %

пк

С.

Бял шоколад

13 % + пк, като максимумът е 27 % + дмз

пк

D.

Други

13 % + пк, като максимумът е 27 % + дмз

пк

18.06

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

 

 

А.

Какао на прах, подсладено само с добавяне на захароза

10 % + пк

пк

В.

Сладоледи за консумация

12 % + пк, като максимумът е 27 % + дмз

пк

С.

Шоколад и шоколадови изделия, със или без пълнеж; захарни изделия и техните заместители, произведени от заместители на захарта, съдържащи какао

12 % + пк, като максимумът е 27 % + дмз

пк

D.

Други:

 

 

I.

Сесъдържащи или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини:

 

 

а)

в директни опаковки с нетно съдържание по-малко или равно на 500 г

12 % + пк, като максимумът е 27 % + дмз

пк

б)

други:

 

 

в директни опаковки с нетно съдържание по-голямо от 500 г и по-малко или равно от 1 кг

19 % + пк

пк

други

19 % + пк

6 % + пк

II.

С тегловно съдържание на млечни мазнини:

 

 

а)

равно или по-голямо на 1,5 % и по-малко или равно на 6,5 %:

 

 

1.

в директни опаковки с нетно съдържание по-малко или равно на 500 г

12 % + пк, като максимумът е 27 % + дмз

пк

2.

други:

 

 

в директни опаковки с нетно съдържание по-голямо от 500 г и по-малко или равно от 1 кг

19 % + пк

пк

други:

19 % + пк

6 % + пк

б)

по-голямо от 6,5 % и по-малко от 26 %:

 

 

1.

в директни опаковки с нетно съдържание по-малко или равно на 500 г

12 % + пк

пк

2.

други:

 

 

в директни опаковки с нетно съдържание по-голямо от 500 г и по-малко или равно от 1 кг

19 % + пк

пк

други:

19 % + пк

6 % + пк

в)

по-голямо или равно на 26 %:

 

 

1.

в директни опаковки с нетно съдържание по-малко или равно на 500 г

12 % + пк

пк

2.

други:

 

 

в директни опаковки с нетно съдържание по-голямо от 500 г и по-малко или равно от 1 кг

19 % + пк

пк

други

19 % + пк

6 % + пк

19.01

Екстракт от малц

8 % + пк

пк

19.02

Продукти за хранене на деца или за диетична или кулинарна употреба, на основата на брашно, грис, скорбяла, нишесте или малцов екстракт, дори с добавка на какао в съотношение по-малко от 50 тегловни %

11 % + пк

пк

19.03

Тестени храни (макаронени изделия)

12 % + пк

пк

19.04

Тапиока, включително нейните заместители от картофено нишесте

10 % + пк

пк

19.05

Продукти на базата на житни растения, получени чрез набъбване или печене: от вида puffed rice, corn-flаkes и други подобни

8 % + пк

пк

19.06

Нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, безквасно тесто (за лепене на писма), сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

7 % + пк

пк

19.07

Хляб, сухари и други обикновени хлебарски изделия без добавяне на захар, мед, яйца, мазнини, сирене или плодове:

 

 

А.

Хрупкав хляб тип Кнекброт

9 % + пк, като максимумът е 24 % + дмб

пк

В.

Безквасен хляб (Мазот)

6 % + пк, като максимумът е 20 % + дмб

пк

С.

Глутенов хляб за диабетици

14 % + пк

пк

D.

други

14 % + пк

пк

19.08

Фини хлебарски изделия, сладкарски изделия и бисквитни продукти, дори с прибавяне на какао във всякакво съотношение:

 

 

А.

Хлебарски изделия тип „медени хлебчета“

13 % + пк

пк

B.

други

13 % + пк, като максимумът е 30 % + дмб или 35 % + дмз

пк

21.01

Печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти:

 

 

А.

Печена цикория и други печени заместители на кафе:

 

 

II.

други

8 % + пк

пк

B.

Екстракти:

 

 

II.

други

14 % + пк

пк

21.04

Сосове; комбинирани подправки:

 

 

B.

други:

 

 

със съдържание на домати

18 %

10 %

други, неуказани по-горе

18 %

6 %

21.05

Заготовки за супи или бульони; приготвени супи или бульони, смесени хомогенизирани готови храни:

 

 

А.

Заготовки за супи или бульони; приготвени супи или бульони:

 

 

със съдържание на домати

18 %

10 %

други

18 %

6 %

21.06

Натурални маи, активни или неактивни; изкуствено получени маи:

 

 

А.

Активни натурални маи:

 

 

II.

Маи за хлебопроизводството

15 % + пк

пк

А.

Неактивни натурални маи:

 

 

I.

на таблетки, на кубчета или в подобни форми, или в директни опаковки, с нетно съдържание от 1 кг или по-малко

13 %

4 %

II.

други

8 %

4 %

21.07

Хранителни продукти неупоменати, нито включени другаде:

 

 

A.

Зърна или класове от зърнени култури, предварително печени или приготвени по друг начин

13 % + пк

пк

В.

Тестени храни (макаронени изделия) без пълнеж, печени; тестени храни (макаронени изделия) с пълнеж

13 % + пк

пк

С.

Сладолед за консумация

13 % + пк

пк

D.

Приготвено кисело мляко; приготвено мляко на прах за храна на деца или за диетична или кулинарна употреба

13 % + пк

пк

Е.

Продуктови изделия тип „сирене fondue

13 % + пк, като максимумът е 35 РВЕ (разчетни валутни единици) на 100 кг нетно тегло

пк, като максимумът е 25 РВЕ (разчетни валутни единици) на 100 кг нетно тегло

F.

други:

 

 

I.

несъдържащи или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини:

 

 

а)

несъдържащи или съдържащи тегловно по-малко от 5 % захароза, (включително инвертна захар, изчислена в захароза):

 

 

ex 1.

несъдържащи или съдържащи тегловно по-малко от 5 % скорбяла или нишесте:

протеинови хидролизати; автолизати на мая

20 %

6 %

2.

с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте по-голямо или равно на 5 %

13 % + пк

пк

б)

с тегловно съдържание на захароза (включително инвертната захар, изчислена в захароза) по-голямо или равно на 5 % и по-ниско от 15 %

13 % + пк

пк

в)

с тегловно съдържание на захароза (включително инвертната захар, изчислена в захароза) по-голямо или равно на 15 % и по-малко от 30 %

13 % + пк

пк

г)

с тегловно съдържание на захароза (включително инвертната захар, изчислена в захароза) по-голямо или равно на 30 % и по-ниско от 50 %

13 % + пк

пк

д)

с тегловно съдържание на захароза (включително инвертната захар, изчислена в захароза) по-голямо или равно на 50 % и по-ниско от 85 %

13 % + пк

пк

е)

с тегловно съдържание на захароза (включително инвертната захар, изчислена в захароза) по-голямо или равно на 85 %

13 % + пк

пк

II.

с тегловно съдържание на млечни мазнини по-голямо или равно на 1,5 % и по-ниско от 6 %

13 % + пк

пк

III.

с тегловно съдържание на млечни мазнини по-голямо или равно на 6 % и по-ниско от 12 %

13 % + пк

пк

IV.

с тегловно съдържание на млечни мазнини по-голямо или равно на 12 % и по-ниско от 18 %

13 % + пк

пк

V.

с тегловно съдържание на млечни мазнини по-голямо или равно на 18 % и по-ниско от 26 %

13 % + пк

пк

VI.

с тегловно съдържание на млечни мазнини по-голямо или равно на 26 % и по-малко от 45 %:

 

 

в директни опаковки с нетно съдържание по-малко или равно на 1 кг

13 % + пк

пк

други

13 % + пк

6 % + пк

VII.

с тегловно съдържание на млечни мазнини по-голямо или равно на 45 % и по-ниско от 65 %:

 

 

в директни опаковки с нетно съдържание по-малко или равно на 1 кг

13 % + пк

пк

други

13 % + пк

6 % + пк

VIII.

с тегловно съдържание на млечни мазнини по-голямо или равно на 65 % и по-малко от 85 %:

 

 

в директни опаковки с нетно съдържание по-малко или равно на 1 кг

13 % + пк

пк

други

13 % + пк

6 % + пк

F.

IХ. с тегловно съдържание на млечни мазнини по-голямо или равно на 85 %:

 

 

в директни опаковки с нетно съдържание по-малко или равно на 1 кг

13 % + пк

пк

други

13 % + пк

6 % + пк

22.02

Лимонада, ароматизирана газирана вода (включително обработената по този начин минерална вода) и други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите или зеленчуковите сокове от позиция 20.07:

 

 

ex А.

несъдържащи мляко или млечни мазнини:

 

 

съдържащи захар (захароза или инвертна захар)

15 %

0

B.

други

8 % + пк

пк

22.03

Бира

24 %

10 %

22.06

Вермути и други вина от прясно грозде, приготвени с използване на ароматни растения или вещества:

 

 

А.

с действително алкохолно съдържание, по-малко или равно на 18°, и представени в съдове с вместимост:

 

 

I.

два литра или по-малко

17 РВЕ/хл

0

II.

повече от два литра

14 РВЕ/хл

0

В.

с действително алкохолно съдържание над 18°, но не повече от 22°, и представени в съдове с вместимост:

 

 

I.

два литра или по-малко

19 РВЕ/хл

0

II.

повече от два литра

16 РВЕ/хл

0

С.

с действително алкохолно съдържание, превишаващо 22°, и представени в съдове с вместимост:

 

 

I.

два литра или по-малко

1,60 РВЕ/хл на алкохолен градус + 10 РВЕ/хл

0

II.

повече от два литра

1,60 РВЕ/хл на алкохолен градус

0

22.09

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание под 80°; ракии, ликьори и други спиртни напитки; комбинирани алкохолни препарати (наречени „концентрирани екстракти“), предназначени за производство на напитки:

 

 

С.

Спиртни напитки:

 

 

ex V.

други:

 

 

съдържащи яйца или яйчен жълтък и/или захар (захароза или инвертна захар), представени в съдове с вместимост:

 

 

а)

два литра или по-малко

1,6 РВЕ/хл на алкохолен градус + 10 РВЕ/хл

1 РВЕ/хл на алкохолен градус + 6 РВЕ/хл

б)

повече от два литра

1,6 РВЕ/хл на алкохолен градус

1 РВЕ/хл на алкохолен градус

29.04

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

 

 

С.

Полиалкохоли:

 

 

II.

Манитол

12 % + пк

8 % + пк

С. III.

Сорбитол:

 

 

а)

във воден разтвор:

 

 

1.

съдържащ манитол в съотношение по-малко или равно на 2 теглови %, изчислено спрямо съдържанието на сорбитол

12 % + пк

6 % + пк

2.

друго

9 % + пк

6 % + пк

б)

друго:

 

 

1.

съдържащ манитол в съотношение по-малко или равно на 2 теглови %, изчислено спрямо съдържанието на сорбитол

12 % + пк

6 % + пк

2.

друго

9 % + пк

6 % + пк

29.10

Ацетали, полуацетали и ацетали и полуацетали, съдържащи прости или сложни кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- и нитрозопроизводни:

 

 

ex B.

други:

 

 

Метилглюкозиди

14,4 %

8 %

29.14

Монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- и нитрозопроизводни:

 

 

ex А.

Наситени монокарбоксилни ациклени киселини:

 

 

Естери на манитола и естери на сорбитола (глюцитол)

от 8,8 % до 18,4 %

8 %

ex В.

Ненаситени монокарбоксилни ациклени киселини:

 

 

Естери на манитола и естери на сорбитола (глюцитол)

от 12 % до 13,6 %

8 %

29.15

Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- и нитрозопроизводни:

 

 

А.

Карбоксилни киселини с алкохолна функционална група:

 

 

ex V.

други:

 

 

Млечна киселина, нейните соли и естери

10,4 %

0

29.16

Карбоксилни киселини с алкохолна, фенолна, алдехидна или кетонна функционални групи и други карбоксилни киселини, съдържащи прости или сложни кислородни функционални групи, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- и нитрозопроизводни:

 

 

А.

Карбоксилни киселини с алкохолна функционална група:

 

 

I.

Млечна киселина, нейните соли и естери

13,6 %

0

IV.

Лимонена киселина, нейните соли и естери:

 

 

а)

лимонена киселина

15,2 %

0

б)

суров калциев цитрат

5,6 %

0

с)

други

16 %

0

ex VIII.

други: — глицеринова киселина, глюконова киселина, захарна киселина, изозахарна киселина, хептазахарна киселина, техните соли и естери

12 %

8 %

29.35

Хетероциклени съединения, включително нуклеиновите киселини:

 

 

ex Q.

други:

 

 

анхидридни съединения на манитола или сорбитола, с изключение на малтола и на изомалтола

10,4 %

8 %

29.43

Химически чисти захари, с изключение на захарозата, глюкозата и лактозата; захарни етери и естери и техните соли, различни от продуктите от позиция 29.39, 29.41 и 29.42:

 

 

B.

Други

20 %

8 %

29.44

Антибиотици:

 

 

А.

Пеницилини

16,8 %

0

35.01

Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила:

 

 

А.

Казеини:

 

 

I.

предназначени за производство на изкуствени текстилни влакна (1)

2 %

0

II.

предназначени за промишлени цели, различни от производството на хранителни или фуражни продукти (1)

 

 

с тегловно съдържание на вода над 50 %

5 %

0

други

5 %

3 %

III.

други

14 %

12 %

В.

Казеинови лепила

13 %

11 %

С.

Други

10 %

8 %

35.05

Декстрин и декстринови лепила; модифицирани (разтворими или изпечени) скорбяла и нишесте; лепила от скорбяла или нишесте:

 

 

А.

Декстрин; модифицирани (разтворими или изпечени) скорбяла и нишесте

14 % + пк

пк

В.

Лепила от декстрин, скорбяла или нишесте

14 % + пк, като максимумът е 18 %

пк

35.06

Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила в опаковки с нетно тегло, по-малко или равно на 1 кг:

 

 

А.

Готови лепила неупоменати, нито включени другаде:

 

 

ex II.

други лепила:

 

 

на основата на емулсия от натриев силикат

12,8 %

0

ex В.

Всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила в опаковки с нетно тегло, по-малко или равно на 1 кг:

 

 

на основата на емулсия от натриев силикат

15,2 %

0

38.12

Готови препарати за скробване, за апретура и препарати за фиксиране на багрила от вида на използваните при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства

 

 

А.

Готови препарати за скробване и за апретура:

 

 

I.

на основата на продукти, съдържащи скорбяла

13 % + пк, като максимумът е 20 %

пк

38.19

Химически продукти и препарати от химическата промишленост или свързаните с нея промишлени дейности (включително тези, които представляват смеси от естествени продукти), неупоменати нито включени другаде; отпадъчни продукти от химическата промишленост или свързаните с нея промишлености, неупоменати нито включени другаде:

 

 

Q.

Свързващи вещества за леярски сърца, приготвени на базата на синтетични смоли

12,8 %

8 %

ex T.

други:

 

 

продукти, получени от крекинг на сорбитол

14,4 %

8 %

39.02

Продукти от полимеризация и съполимеризация (полиетилен, политетрахалоетилени, полиизобутилен, полистирен, поливинилхлорид, поливинилов ацетат, поливинилов хлорацетат и други поливинилни производни, полиакрилни и полиметакрилни производни, кумаронинденови смоли и др.):

 

 

ex С.

други:

 

 

лепилни вещества на базата на емулсии от смоли

от 12 % до 18,4 %

0

39.06

Други високомолекулни полимери, изкуствени смоли и пластмаси, включително алгинова киселина, нейните соли и естери; линоксин:

 

 

ex B.

други:

Декстран

16 %

6 %

други неупоменати, с изключение на линоксина

16 %

8 %

Бележка: Съкращенията пк, дмб и дмз, които са използвани в тази таблица, означават: „променлив компонент“, „допълнително мито върху брашното“, „допълнително мито върху захарта“.


ТАБЛИЦА II

ШВЕЙЦАРИЯ

Позиция по швейцарската митническа тарифа

Описание на стоката

Базови мита (2)

Мито, прилагано към 1 юли 1977 г. (2)

 

 

Швейцарски франкове на 100 кг бруто тегло

Швейцарски франкове на 100 кг бруто тегло

1510.

Мастни киселини с промишлена употреба, кисели рафинирани масла, мастни алкохоли с промишлена употреба:

 

 

ex 20

мастни киселини от талово масло

1

0

1704.

Захарни изделия без какао:

 

 

20

дъвка

41 + пк, като максимумът е 70

пк

30

други

53 + пк, като максимумът е 90

пк

1806.

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

 

 

ex

сладолед за консумация

50

47,50

ex

друго, с изключение на смесите, съдържащи повече от 12 тегловни % масло или общо повече от 20 % млечни съставки, в съдове с вместимост над 1 кг

50

40

1901.01

Екстракт от малц

20 + пк

пк

1902.

Продукти за хранене на деца или за диетична или кулинарна употреба, на основата на брашно, скорбяла, грис, нишесте или малцов екстракт, дори с добавка на какао в съотношение по-малко от 50 тегловни %:

 

 

ex 10

изделия, в които преобладава картофеното брашно, дори и под формата на грис, люспи и др., и изделията, съдържащи мляко на прах, с изключение на изделията, съдържащи повече от 12 тегловни % млечни мазнини, в съдове с вместимост повече от 2 кг

10 + пк

пк

ex 20

други, с изключение на смесите, съдържащи повече от 12 тегловни % млечни мазнини, в съдове с вместимост повече от 2 кг

20 + пк, като максимумът е 40

пк

1903.01

Тестени храни (макаронени изделия)

3 + пк, като максимумът е 25

пк

1904.

Тапиока, включително нейните заместители от картофено нишесте:

 

 

 

тапиока от картофено нишесте

5

4

 

други

2,50

2

1905.01

Продукти на базата на житни растения, получени чрез набъбване или печене: от вида puffed rice, corn-flаkes и други подобни

25

20

1906.01

Нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, безквасно тесто (за лепене на писма), сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

40

32

1907.

Хляб, сухари и други обикновени хлебарски изделия без добавяне на захар, мед, яйца, мазнини, сирене или плодове:

 

 

10

непоставени в опаковки за продажба

5

4

20

поставени в опаковки за продажба от всякакъв вид

15 + пк, като максимумът е 35

пк

1908.

Фини хлебарски изделия, сладкарски изделия и бисквитни продукти, дори с прибавяне на какао във всякакво съотношение:

 

 

10

неподсладени, без какао или шоколад

27 + пк, като максимумът е 55

пк

20

други

60 + пк, като максимумът е 100

пк

2101.

Печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти:

 

 

ex 10

печени заместители на кафе, в нераздробено или раздробено състояние, с изключение на печената цикория

2

1,60

ex 12

други, с изключение на изделията от печена цикория

21 + пк, като максимумът е 50

пк

2104.

Сосове; комбинирани подправки:

 

 

 

предназначени за използване в промишленото производство

10

0

 

други:

 

 

10

продукти, съдържащи домати

50

27,50

20

други

50

0

2105.

Заготовки за супи или бульони; приготвени супи или бульони, смесени хомогенизирани готови храни:

 

 

10

заготовки за супи или бульони; приготвени супи или бульони:

 

 

 

продукти, съдържащи домати

50

27,50

 

други

50

0

2106.

Натурални маи, активни или неактивни; изкуствено получени маи:

 

 

 

неактивни натурални маи

10

4

2107.

Хранителни продукти неупоменати, нито включени другаде:

 

 

ex 10

безалкохолни смеси от екстракти или концентрати от растителни субстанции, подсладени или неподсладени

120 + пк

пк

16

зърна от житни растения, раздробени и приготвени за производството на corn flakes и други подобни артикули

6

4,80

20

консервирана царевица

13 + пк, като максимумът е 25

пк

22

пропарен ориз (бързоприготвящ се ориз)

30

24

26

продукти за храна на деца

50

40

ex 40

сладолед за консумация

110

100 (3)

ex 40

протеинови хидролизати и автолизати на мая

110

30

ex 40

приготвени кисели млека

110

100

ex 40

други, с изключение на продуктите, съдържащи повече от 12 тегловни % масло или общо повече от 20 % млечни съставки, в съдове с вместимост над 1 кг

44 + пк

пк

2202.

Лимонада, ароматизирана газирана вода (включително обработената по този начин минерална вода) и други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите или зеленчуковите сокове от позиция 2007:

 

 

40

други

8

6,40

2203.

Бира:

 

 

08

във вагони цистерни или в бурета с вместимост над 2 хектолитра

15 (4)

6 (4)

10

в бурета с вместимост 2 хектолитра или по-малко

9 (4)

3,50 (4)

 

в бутилки, кутии и подобни съдове:

 

 

12

в стъклени бутилки

16 (4)

6 (4)

14

други

20 (4)

8 (4)

2206.

Вермути и други вина от прясно грозде, приготвени с използване на ароматни растения или вещества:

 

 

10

с алкохолно съдържание до 18°

30

0

20

с алкохолно съдържание над 18°

50

0

2209.

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание под 80°; ракии, ликьори и други спиртни напитки; комбинирани алкохолни препарати (наречени „концентрирани екстракти“), предназначени за производство на напитки:

 

 

ex 40

ликьори и други подсладени спиртни напитки, дори и ароматизирани; подсладени или съдържащи яйца

75

45

2904.

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

 

 

50

сорбитол

2,20

0

ex 60

манитол

1,50

0

ex 2010.01

метилглюкозиди

2

0

ex 2014.44

естери на манитола и естери на сорбитола (глюцитол)

1,50

0

ex 2015.30

итаконова (метиленянтарна) киселина, нейните соли и естери

1,50

0

2916.

Карбоксилни киселини с алкохолна, фенолна, алдехидна или кетонна функционални групи и други карбоксилни киселини, съдържащи прости или сложни кислородни функционални групи, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- и нитрозопроизводни:

 

 

10

млечна киселина

0,75

0

12

соли на млечна киселина (лактати)

5

0

30

лимонена киселина

2

0

32

соли на лимонена киселина (цитрати)

2

0

ex 60

естери на млечна киселина и естери на лимонена киселина; глюконова киселина, нейните соли и естери; глицеринова киселина, гликолова киселина, захарна киселина, изозахарна киселина, хептазахарна киселина, техните соли и естери.

2,50

0

29.35

Хетероциклени съединения, включително нуклеиновите киселини:

 

 

ex 30

анхидридни съединения на манитола или сорбитола (например сорбитан), с изключение на малтола и на изомалтола

1,50

0

2943.

Химически чисти захари, с изключение на захарозата, глюкозата и лактозата; захарни етери и естери и техните соли, различни от продуктите от позиция 2939, 2941 и 2942:

 

 

ex 10

сорбоза

8,50

0

ex 20

соли и естери на сорбоза

1,50

0

ex 2944.01

Пеницилини

50

0

3501.

Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила:

 

 

20

казеинови лепила

22

15

3505.01

Декстрин и декстринови лепила; модифицирани (разтворими или изпечени) скорбяла и нишесте; лепила от скорбяла или нишесте

6

4,80

3506.

Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила, в опаковки с нетно тегло по-малко или равно на 1 кг:

 

 

ex 12

лепила на основата на емулсия от натриев силикат

7

0

ex 20

лепила на основата на емулсия от натриев силикат

20

0

ex 3812.01

Готови препарати за скробване и за апретура на основата на скорбяла

5

0

3819.

Химически продукти и препарати от химическата промишленост или свързаните с нея промишлени дейности (включително тези, които представляват смеси от естествени продукти), неупоменати нито включени другаде; отпадъчни продукти от химическата промишленост или свързаните с нея промишлености, неупоменати нито включени другаде:

 

 

ex 50

продукти, получени от крекинг на сорбитол; свързващи вещества за леярски сърца, приготвени на базата на синтетични смоли

1,50

0

3902.

Продукти от полимеризация и съполимеризация:

 

 

ex 20

лепилни вещества на базата на емулсии от смоли

6,50

0

ex 22

лепилни вещества на базата на емулсии от смоли

6,50

0

3906.

Други високомолекулни полимери и пластмаси, включително алгинова киселина, нейните соли и естери; линоксин:

 

 

ex 10

други, различни от алгиновата киселина, нейните соли и естери и линоксина

2,50

0

ex 20

други, различни от алгиновата киселина, нейните соли и естери и линоксина

2,50

0

ex 30

други, различни от алгиновата киселина, нейните соли и естери и линоксина

15

0

ex 32

други, различни от алгиновата киселина, нейните соли и естери и линоксина

30

0

ex 40

други, различни от алгиновата киселина, нейните соли и естери и линоксина

40

0

ex 42

други, различни от алгиновата киселина, нейните соли и естери и линоксина

55

0


(1)  Включването в тази подпозиция ще зависи от условията, които ще бъдат определени от компетентните органи.

(2)  Съдържащите алкохол продукти се облагат с таксите, които се налагат съгласно швейцарското митническо законодателство по отношение на алкохола.

(3)  Това мито ще бъде намалено на 90 швейцарски франка, когато пускането на пазара на сладоледите за консумация, включващи мазнина от растителен произход, бъде разрешено на територията на Общността.

(4)  Плюс допълнително мито (ечемик и други основни продукти, които се използват при производството на бирата).


ПРОТОКОЛ № 3

относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

ДЯЛ I

Дефиниция на понятието „продукти с произход“

Член 1

За целите на прилагането на споразумението и без да се накърняват разпоредбите на членове 2 и 3 от настоящия протокол, се приема, че:

1.

продукти с произход от Общността са:

а)

продуктите, които са изцяло получени в Общността,

б)

продуктите, които са получени в Общността, и при производство на които са използвани продукти, различни от посочените в буква а), при положение че въпросните продукти са били обект на достатъчни обработки или преработки по смисъла на член 5. Въпреки това горното условие не се изисква, по смисъла на настоящия протокол, по отношение на продуктите с произход от Швейцария;

2.

продукти с произход от Швейцария са:

а)

продуктите, които са изцяло получени в Швейцария,

б)

продуктите, получени в Швейцария, при производство на които са използвани продукти, различни от посочените в буква а), при положение, че въпросните продукти са били обект на достатъчни обработки или преработки по смисъла на член 5. Въпреки това горното условие не се изисква, по смисъла на настоящия протокол, по отношение на продуктите с произход от Общността.

Продуктите, посочени в списък В, са временно изключени от прилагането на настоящия протокол.

Член 2

1.   Доколкото търговският обмен, извършван между Общността или Швейцария, от една страна, и Австрия, Финландия, Исландия, Португалия и Швеция от друга, както и между едната или другата от тези пет страни, се регламентира от споразумения, които съдържат правила, идентични на правилата от настоящия протокол, се считат:

А.

за продукти с произход от Общността, продуктите посочени в член 1, параграф 1, които след изнасянето им от Общността не са преминали в коя да е от тези пет страни през никаква обработка или преработка, или са претърпели недостатъчни обработки или преработки, за да може да бъдат считани, че произхождат от някоя от тях по силата на техните разпоредби, които съответстват на разпоредбите на член 1, параграф 1, буква б) или параграф 2, буква б) от настоящия протокол, фигуриращ в посочените по-горе споразумения, и при условие че:

а)

по време на тези обработки или преработки са били използвани единствено продукти с произход от някоя от тези пет страни или от Общността или от Швейцария;

б)

когато дадено правило за пределно процентно съотношение в посочените в член 5 списъци А и Б ограничава съотношението в стойностно изражение на продуктите без произход, които биха могли да бъдат вложени при някои условия, добавената стойност е придобита, като във всяка от страните се спазват правилата за процентно съотношение, както и останалите правила, фигуриращи в горепосочените списъци, без възможност за извършване на натрупване при преминаване от една страна в друга;

Б.

като продукти с произход от Швейцария, продуктите посочени в член 1, параграф 2, които след изнасянето им от Швейцария не са преминали в коя да е от тези пет страни през никаква обработка или преработка, или са претърпели недостатъчни обработки или преработки, за да може да бъдат считани, че произхождат от някоя от тях по силата на техните разпоредби, които съответстват на разпоредбите на член 1, параграф 1, буква б) или параграф 2, буква б) от настоящия протокол, фигуриращ в посочените по-горе споразумения, и при условие че:

а)

по време на тези обработки или преработки са били използвани единствено продукти с произход от някоя от тези пет страни или от Общността или от Швейцария;

б)

когато дадено правило за пределно процентно съотношение в посочените в член 5 списъци А и Б ограничава съотношението в стойностно изражение на продуктите без произход, които биха могли да бъдат вложени при някои условия, добавената стойност е придобита, като във всяка от страните се спазват правилата за процентно съотношение, както и останалите правила, фигуриращи в горепосочените списъци, без възможност за извършване на натрупване при преминаване от една страна в друга.

2.   За целите на прилагането на параграф 1, точка А, буква а) и точка Б, буква а), фактът че са използвани продукти, различни от визираните в горепосочения параграф в съотношение, което в стойностно изражение не надвишава общо 5 % от стойността на получените продукти, внесени в Швейцария или в Общността, е без значение при определянето на произхода на тези получени продукти, след като използваните за производството им продукти не биха отнели произхода на продуктите, които първоначално са били изнесени от Общността или от Швейцария, дори и ако тези продукти са били вложени в тях.

3.   Във случаите визирани в параграф 1, точка А, буква б), точка Б, буква б) и в параграф 2, не трябва да бъде влаган никакъв продукт без произход, който е преминал само през обработките или преработките, предвидени в член 5, параграф 3.

Член 3

Чрез дерогация от разпоредбите на член 2 и при условие че всички предвидени условия в този член са изпълнени, се приема, че получените продукти придобиват произход съответно от Общността или от Швейцария, само ако стойността на използваните обработени и преработени продукти с произход от Общността или от Швейцария представлява най-високия процент от стойността на получените продукти. Ако това не е така, получените продукти се считат като продукти с произход от страната, в която придобитата добавена стойност представлява най-висок процент от тяхната стойност.

Член 4

Следните продукти се считат за изцяло получени или в Общността или в Швейцария, по смисъла на член 1, параграф 1, буква а) и параграф 2, буква а):

а)

минерални продукти, добити от тяхната почва или от тяхното морско или океанско дъно;

б)

растителни продукти, събрани на техните територии;

в)

живи животни, родени и отгледани на техните територии;

г)

продукти, получени от живи животни, отгледани на техните територии;

д)

продукти, получени чрез лов и риболов, извършен на техните територии;

е)

продукти, получени от морски риболов, и други продукти, уловени в морето от техните кораби;

ж)

продукти, произведени на борда на техните кораби-заводи изключително от продукти, посочени в буква е);

з)

употребявани продукти, събрани на техните територии, годни само за възстановяване на суровини;

и)

отпадъци, получени от производствени операции, извършени на техните територии;

й)

продукти, произведени на тяхна територия изключително от продуктите, посочени от букви а) до и).

Член 5

1.   За прилагането на член 1, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б), се приемат за достатъчни:

а)

обработките и преработките, които имат за цел да включат получените продукти в тарифна позиция, различна от позицията, в която влиза всеки от използваните обработени и преработени материали, с изключение въпреки това на позициите, които са изброени в списък А и спрямо които се прилагат специалните разпоредби на този списък;

б)

обработките и преработките, изброени в списък Б.

Под термините „раздели“, „глави“ и „тарифни позиции“ се разбират разделите, главите и тарифните позиции по Брюкселската номенклатура за класификация на продуктите в митническите тарифи.

2.   Когато за определен получен продукт, някое от правилата в списък А и в списък Б за пределното процентно съотношение ограничава стойността на материалите, които биха могли да бъдат използвани, общата стойност на тези материали, без значение дали те са променили или не тарифната си позиция при операциите по обработка, преработка или монтаж в предвидените във всеки един от двата списъка рамки и условия, не може да превишава по отношение на получената стока стойността, която съответства или на това общо процентно съотношение, ако процентите са еднакви в двата списъка, или, при положение че процентите са различни, стойността на по-високия от двата.

3.   За целите на прилагането на член 1, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б), следните обработки или преработки винаги се приемат за недостатъчни за придобиване на произход, независимо дали е имало или не промяна на тарифната позиция:

а)

манипулациите, предназначени да осигурят съхраняването на продуктите по време на тяхното транспортиране и складиране (аерация, разстилане, сушене, охлаждане, поставяне в солена вода, сярна вода или вода с други добавени субстанции, отстраняване на развалени части и други подобни операции);

б)

обикновени операции по обезпрашаване, пресяване, сортиране, категоризиране, комплектуване (включително съставянето на комплекти от продукти), миене, боядисване, нарязване;

в)

i)

смяната на амбалажа и разделянето и събирането на пратки;

ii)

обикновено бутилиране, наливане във флакони, поставяне в торби, калъфи, кутии, върху дъски и т. н. и всякакви други обикновени операции по опаковане;

г)

поставяне върху самите продукти или върху техния амбалаж на марки, етикети или други подобни отличителни знаци;

д)

обикновено смесване на продукти, дори и от различни видове, когато една или няколко от съставките на сместа не отговарят на установените условия от настоящия протокол, за да могат да бъдат считани като притежаващи произход от Общността или от Швейцария;

е)

обикновено събиране на части на артикули за комплектуване на цял артикул;

ж)

едновременно извършване на две или няколко от операциите, посочени в букви а) до е);

з)

клане на животни.

Член 6

1.   Когато посочените в член 5 списъци А и Б предвиждат, че продуктите, получени в Общността или в Швейцария, се считат за продукти с произход при условие че стойността на използваните обработени и преработени материали не надвишава определен процент от стойността на получените продукти, стойностите, които трябва да се вземат под внимание за определянето на този процент са:

от една страна,

що се отнася до материалите, внасянето на които може да бъде доказано: тяхната митническа стойност в момента на вноса;

що се отнася до материалите с неопределен произход: първата проверима цена, платена за тези материали на територията на договарящата се страна, в която се извършва производството;

от друга страна,

цената „на производител“ на получените продукти, като се приспаднат вътрешните такси, които са възстановени или ще бъдат възстановени в случай на износ.

Настоящият член важи също така за прилагането на членове 2 и 3.

2.   При прилагане на членове 2 и 3 под „придобита добавена стойност“ се разбира разликата от една страна между цената „на производител“ на получените продукти, като се приспаднат вътрешните такси, които са възстановени или ще бъдат възстановени в случай на износ от съответната страна или от Общността, и от друга страна митническата стойност на всички материали, които са внесени и обработени или преработени в тази страна или в Общността.

Член 7

Транспортирането на продуктите с произход от Швейцария или от Общността, които представляват една-единствена пратка, може да се извършва с преминаване през територии, които са различни от териториите на Общността, Швейцария, Австрия, Финландия, Исландия, Португалия или Швеция, като при необходимост се извършва претоварване или временно складиране на тези територии, при положение че преминаването през тях е оправдано от географска гледна точка и че продуктите остават под надзора на митническите власти на страната на транзитно преминаване или на страната на складиране, че те не се пускат в продажба в търговската мрежа и не се подлагат на други операции, освен разтоварване или повторно натоварване или всяка друга операция, предназначена да осигури тяхното съхраняване в добро състояние.

ДЯЛ II

Методи на административно сътрудничество

Член 8

1.   Стоките с произход по смисъла на член 1 от настоящия протокол се допускат да бъдат внасяни в Общността или в Швейцария и да се възползват от разпоредбите на споразумението, след представяне на сертификат за движение на продуктите A.CH.1, образец на който фигурира в приложение V към настоящия протокол, и който се издава от митническите власти на Швейцария или на държавите-членки на Общността.

2.   Когато се прилага член 2 и, при необходимост, член 3, се използват сертификати за движение на продуктите A.W.1, образец на които фигурира в приложение VI към настоящия протокол и които се издават от митническите власти на всяка една от заинтересованите страни, в които тези продукти или са пребивавали преди тяхното реекспортиране в състоянието в което са внесени, или са претърпели обработките или преработките, посочени в член 2, след представяне на издадените по-рано сертификати за движение на продуктите.

3.   За да могат митническите власти да контролират условията, при които продуктите са пребивавали на територията на всяка от заинтересованите страни, когато те не са били оставени в митнически склад, и трябва да бъдат реекспортирани в състоянието, в което са внесени, сертификатите за движение на продуктите, които са издадени преди това, и са представени по време на вноса, по искане на притежателя на продуктите трябва да бъдат съответно заверявани от горепосочените органи в момента на вноса, а след това веднъж на всеки шест месеца.

4.   Митническите власти на Швейцария или на държавите-членки на Общността имат право да издават сертификатите за движение, предвидени в споразуменията, посочени в член 2, при спазване на определените в тези споразумения условия, и при положение че продуктите, за които тези сертификати се отнасят, се намират на територията на Швейцария или на Общността. Образецът на използвания сертификат фигурира в приложение VI към настоящия протокол.

5.   Когато в настоящия протокол се използват изразите „сертификат за движение“ или „сертификати за движение“ без да се уточнява, че се отнася или за образеца, посочен в параграф 1, или до образеца, визиран в параграф 2, съответните разпоредби се прилагат към двете категории сертификати, без да се прави разлика между тях.

Член 9

Сертификатът за движение се издава само по писмено искане на износителя, направено според определения за тази цел формуляр.

Член 10

1.   Сертификатът за движение се издава при износ на продуктите, за които той се отнася, от митническите власти на държавата, от която се изнася. Той трябва да бъде предоставен на разположение на износителя, веднага щом бъде осъществен или осигурен реалният износ.

По изключение сертификатът за движение може също така да се издаде след износа на продуктите, за които той се отнася, когато той не е бил издаден по време на този износ поради грешки, неволни пропуски или особени обстоятелства. В този случай той съдържа специална бележка, която посочва условията, при които е бил издаден.

Сертификатът за движение се издава само ако може да представлява доказателствен документ за прилагането на предвидения преференциален режим в споразумението.

2.   Сертификатите за движение, съставени според предвидените в член 8, параграфи 2 и 4 условия, трябва да съдържат позовавания на издадения/ите преди това сертификат/и за движение, въз основа на представянето на който/които те са издадени.

3.   Исканията за издаване на сертификати за движение, както и за сертификатите, посочени в параграф 2, след представянето на които се издават нови сертификати, трябва да бъдат съхранявани в продължение на най-малко две години от митническите власти на страната, от която се извършва износът.

Член 11

1.   Сертификатът за движение трябва да бъде представен в срок от четири месеца, считано от датата на неговото издаване от митницата на държавата на износа, на митническата служба на страната на вноса.

2.   Сертификатите за движение, които са представени на митническите власти на държавата на вноса след изтичането на посочения в параграф 1 срок за представяне, могат да бъдат приети за целите на прилагането на преференциалния режим, когато неспазването на срока се дължи на форсмажорна причина или на извънредни обстоятелства.

Извън тези случаи митническите власти на държавата на вноса могат да приемат сертификатите, когато продуктите са им представени преди изтичането на горепосочения срок.

3.   Сертификатите за движение, независимо дали съдържат или не заверки съгласно условията, определени в член 8, параграф 3, се съхраняват от митническите власти на държавата на вноса съгласно действащите в нея правила.

Член 12

Сертификатът за движение се попълва в зависимост от случая, като се използва единият от формулярите, чиито образци фигурират в приложения V и VI към настоящия протокол. Той се попълва на един от езиците, на които е съставено споразумението, и в съответствие с разпоредбите на националното законодателство на страната износител. Ако е попълнен на ръка, това трябва да стане с мастило и с печатни букви.

Форматът на сертификата е 210 x 297 мм. Трябва да се използва бяла хартия без получена по механичен способ целулозна маса, и с тегло най-малко 25 г на м2. Тя трябва да бъде покрита с фон от зелени на цвят преплитащи се орнаментни линии, които да правят явно извършването на всякаква фалшификация по механичен или химичен начин.

Държавите-членки на Общността и Швейцария могат да си запазят правото на отпечатване на сертификатите или да го предоставят на лицензирани от тях печатници. В този случай върху всеки сертификат се прави позоваване на този лиценз. Всеки сертификат трябва да съдържа отпечатано името и адреса на печатницата или някакъв друг знак, който позволява нейното идентифициране. Освен това той трябва да има сериен номер, предназначен за неговото индивидуализиране.

Член 13

В държавата на вноса сертификатът за движение се представя на митническите власти съгласно условията и начините, предвидени в нормативната уредба на тази държава. Горепосочените власти имат право да поискат негов превод. Освен това те могат да изискат декларацията за внос да бъде допълнена от вносителя с отбелязване, което удостоверява, че продуктите отговарят на необходимите условия за прилагането на споразумението.

Член 14

1.   Общността и Швейцария ще приемат като продукти с произход, които могат да се ползват от разпоредбите на споразумението, без да е необходимо да се представя сертификат за движение, стоките, които представляват малки пратки, предназначени за частни лица или съдържащи се в личния багаж на пътниците, доколкото става дума за внос без всякакъв търговски характер, при положение че те са декларирани като отговарящи на предвидените условия за прилагането на тези разпоредби и не съществува никакво съмнение по отношение верността на тази декларация.

2.   За лишен от търговски характер се приема вносът, които има случаен характер и които се отнася изключително до продукти за лично или семейно ползване на получателите или пътниците, като тези продукти по своя характер и количество не трябва да пораждат никакви опасения от търговско естество. Освен това общата стойност на тези продукти не трябва да надвишава 60 разчетни валутни единици, когато се отнася за малките пратки, или 200 разчетни валутни единици, когато се отнася за съдържанието на личния багаж на пътниците.

3.   Счетоводната единица (СЕ) има стойност, равна на 0,88867088 г чисто злато. В случай на промяна на стойността на счетоводна единица, договарящите се страни ще осъществят връзка помежду си на ниво смесен комитет, за да определят отново стойността ѝ в злато.

Член 15

1.   Стоките, изпратени от Общността или Швейцария за изложба в страна, различна от посочените в член 2, и продадени след изложбата, за да бъдат внесени в Швейцария или в Общността, се възползват при внос от разпоредбите на споразумението, при положение че те отговарят на предвидените условия в настоящия протокол за признаването на произхода им от Общността или Швейцария и при положение че представят убедително доказателство пред митническите власти:

а)

че даден износител е експедирал тези продукти от територията на Общността или от Швейцария в страната, където се провежда изложбата, и че те са били изложени там;

б)

че този износител е продал продуктите или ги е отстъпил на получател в Швейцария или в Общността;

в)

че продуктите са били експедирани по време на изложбата или непосредствено след нея в Швейцария или в Общността, в състоянието в което те са били изпратени за изложбата;

г)

че от момента на тяхното изпращане на изложбата, продуктите не са били използвани за други цели, освен за излагане по време на тази изложба.

2.   На митническите власти трябва да бъде представен сертификат за движение според обичайните изисквания. Наименованието и адресът на изложбата трябва да бъдат отбелязани. При необходимост може да бъде поискано допълнително документно доказателство за характера на продуктите и условията, при които те са били изложени.

3.   Параграф 1 се прилага за всички изложби, панаири или подобни публични събития с търговски, промишлен, селскостопански или занаятчийски характер, които не са организирани за частни цели в магазини или търговски обекти с цел продажбата на чуждестранни стоки, и по време на които стоките остават под контрола на митницата.

Член 16

С цел да се осигури правилното прилагане на настоящия дял, държавите-членки на Общността и Швейцария ще си оказват взаимопомощ чрез посредничеството на техните митнически администрации относно контрола на автентичността и редовността на сертификатите за движение, включително и на тези, които са издадени по силата на член 8, параграф 4.

Съвместният комитет има право да взема необходимите решения, с цел да могат да бъдат прилагани своевременно методите на административно сътрудничество в Общността и в Швейцария.

Член 17

Срещу всяко лице, което попълва или кара да бъде попълнен документ с невярно съдържание, за да получи сертификат за движение, който позволява прилагането на преференциалния режим по отношение на определена стока, се прилагат санкции.

ДЯЛ III

Заключителни разпоредби

Член 18

Общността и Швейцария вземат всички необходими мерки, така че сертификатите за движение да започнат да бъдат издавани, съгласно разпоредбите на член 13 от настоящия протокол, от 1 април 1973 г.

Член 19

Общността и Швейцария вземат съответните мерки, които се отнасят до тях, свързани с изпълнението на настоящия протокол.

Член 20

Обяснителните бележки, списъците А, Б и В и образците на сертификатите за движение са неразделна част от настоящия протокол.

Член 21

Стоките, които отговарят на разпоредбите на дял I и които към 1 април 1973 г. се намират или на път, или са поставени в Общността или в Швейцария в режим на временно складиране, в митнически складове или в свободни зони, могат да бъдат допуснати да се ползват от разпоредбите на споразумението, при условие че в срок до 4 месеца, считано от тази дата, на митническите власти на държавата на вноса ще се представи сертификат за движение, попълнен впоследствие от компетентните власти на страната износител, както и документи, удостоверяващи условията на транспортиране.

Член 22

Договарящите се страни се ангажират да взимат необходимите мерки, така че сертификатите за движение, които митническите власти на държавите-членки на Общността и на Швейцария имат право да издават в приложение на споразуменията, посочени в член 2, да могат да бъдат издавани според предвидените в тези споразумения условия. Те се ангажират също така да осигурят необходимото административно сътрудничество за тази цел, по-специално за контролиране изпращането и престоя на търгуваните продукти в рамките на посочените в член 2 споразумения.

Член 23

1.   Без да се накърняват разпоредбите на член 1 от Протокол № 2, за вложените в производството материали, които не са с произход от Общността, от Швейцария или от страните, посочени в член 2 от настоящия протокол, не могат да се възстановяват платени митнически такси или да се ползва освобождаване от митнически такси под каквато и да е форма, считано от датата, от която митото, прилагано за продуктите с произход от същия вид, е било намалено на 40 % от базовото мито в Общността и в Швейцария.

2.   Без да се накърняват разпоредбите на член 1 от Протокол № 2, когато се издава сертификат за движение от митническите органи на Дания, Норвегия или на Обединеното кралство с цел да се получи в Швейцария възможност за възползване от тарифните разпоредби, които са в сила в Швейцария, и са визирани в член 3, параграф 1 от споразумението, за продуктите, които са внесени и използвани в производството в Дания, Норвегия или Обединеното кралство, не може да се възстановяват платени митнически такси в тези три страни или да се ползва освобождаване от митнически такси под каквато и да е форма, освен ако се отнася до продукти, визирани в член 25, параграф 1 от настоящия протокол.

3.   Без да се накърняват разпоредбите на член 1 от Протокол № 2, когато се издава сертификат за движение на продукти от митническите органи на Швейцария с цел да се получи в Дания, Норвегия или Обединеното кралство възможност за възползване от тарифните разпоредби, които са в сила в тези три страни, и са визирани в член 3, параграф 1 от споразумението, за продуктите, които са внесени и използвани в производството в Швейцария, не може да се възстановяват платени митнически такси в Швейцария или да се ползва освобождаване от митнически такси под каквато и да е форма, освен ако се отнася до продукти, визирани в член 25, параграф 1 от настоящия протокол.

4.   Когато се използва изразът „мита“ в настоящия протокол и в следващите членове, се имат предвид също така и таксите, които имат ефект равностоен на митата.

Член 24

1.   В сертификатите за движение евентуално може да се отбележи, че продуктите, за които те се отнасят, са придобили статута на продукти с произход и са преминали през всяка допълнителна преработка единствено в Швейцария или в Дания, Норвегия, Обединеното кралство или в петте други страни, визирани в член 2 от настоящия протокол, до датата, след която прилаганото мито за горепосочените продукти се премахва между Общността в своя първоначален състав и Ирландия, от една страна, и Швейцария, от друга страна.

2.   В останалите случаи в тях може евентуално да се посочи придобитата добавена стойност във всяка от следните територии:

i)

Общността в своя първоначален състав,

ii)

Ирландия,

iii)

Дания, Норвегия, Обединеното кралство,

iv)

Швейцария,

v)

всяка една от петте страни, посочени в член 2 от настоящия протокол.

Член 25

1.   При внос в Швейцария, Дания, Норвегия или Обединеното кралство от тарифните разпоредби, които са в сила в Швейцария или в тези три страни, и са посочени в член 3, параграф 1 от споразумението, могат да се възползват единствено продуктите, които отговарят на условията на настоящия протокол, за които е бил издаден сертификат за движение, от който става ясно, че те са придобили статут на продукти с произход и са преминали през всяка допълнителна преработка единствено в Швейцария или в трите посочени по-горе страни или в останалите пет страни, визирани в член 2 от настоящия протокол.

2.   В случаите, различни от визираните в параграф 1, Швейцария от една страна, и Общността от друга страна, могат да приемат преходни разпоредби с цел да не се налагат митата, предвидени в член 3, параграф 2 от споразумението върху стойността, съответстваща на стойността на продуктите с произход от Швейцария или от Общността, които са били обработени или преработени за получаването на други продукти, отговарящи на предвидените в настоящия протокол условия, и които по-късно са внесени в Швейцария или в Общността.

Член 26

Договарящите се страни ще вземат всички необходими мерки с цел сключване на споразумения с Австрия, Финландия, Исландия, Португалия и Швеция, позволяващи да се гарантира прилагането на настоящия протокол.

Член 27

1.   За целите на прилагането на член 2, параграф 1, буква А от настоящия протокол, всеки продукт с произход от една от петте визирани в този член страни, се третира като продукт без произход по време на периода или периодите, когато — за този продукт и по отношение на тази страна — Швейцария налага митата, които прилага спрямо трети страни или съответна предпазна мярка по силата на разпоредбите, които управляват търговския обмен между Швейцария и петте визирани в горецитирания член страни.

2.   За целите на прилагането на член 2, параграф 1, буква Б от настоящия протокол, всяка стока с произход от една от петте визирани в този член страни, се третира като продукт без произход по време на периода или периодите, когато — за този продукт и по отношение на тази страна — Общността налага митата, които прилага спрямо трети страни по силата на сключеното от нея споразумение с тази страна.

Член 28

Съвместният комитет може да реши да измени разпоредбите на дял I, член 5, параграф 3, на дял II, дял III, членове 23, 24 и 25, както и на приложения I, II, III, V и VI към настоящия протокол. Той по-специално има право да приеме необходимите мерки, за да ги адаптира към изискванията, свързани с определени стоки или с някои видове транспорт.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Бележка 1   — към член 1

Термините „Общността“ или „Швейцария“ обхващат също така и териториалните води на държавите-членки на Общността или на Швейцария.

За плавателните съдове, които оперират в открито море, включително „корабите заводи“, на борда на които се извършва преработката или обработката на продуктите, получени от риболовната им дейност, се приема, че са част от територията на държавата-членка, към която принадлежат, при положение че изпълняват условията, изложени в обяснителна бележка 5.

Бележка 2   — към членове 1, 2 и 3

За да се определи дали определена стока е с произход от Общността или от Швейцария, или от някоя от страните, визирани в член 2, не се взема предвид дали енергията, съоръженията, машините и инструментите, използвани за производството на тази стока, произхождат или не от трети страни.

Бележка 3   — към членове 2 и 5

За прилагането на разпоредбите на член 2, параграф 1, точка А, буква б) и точка Б, буква б), правилото за процентното съотношение трябва да бъде спазвано, като относно придобитата добавена стойност се вземат предвид специалните разпоредби, предвидени в списъци A и Б. Така че когато получената стока фигурира в списък А, това представлява допълнителен критерий, който се добавя към критерия за промяна на тарифната позиция на евентуално използваната стока без произход. Също така разпоредбите относно невъзможността за натрупване на процентите, предвидени в списъци A и Б за един и същ получен продукт, се прилагат във всяка страна относно придобитата добавена стойност.

Бележка 4   — към членове 1, 2 и 3

Опаковките се считат като образуващи едно цяло със продуктите, които се съдържат в тях. Тази разпоредба въпреки това не се прилага спрямо опаковките, които не са от тип, който е обичаен за опакования продукт, и които имат собствена потребителска стойност и се характеризират с трайност, като тези качества не зависят от употребата им като амбалаж.

Бележка 5   — към член 4, буква е)

Изразът „техните плавателни съдове“ се прилага само по отношение на плавателните съдове:

а)

които са регистрирани или вписани в регистъра на някоя от държавите-членки на Общността или на Швейцария;

б)

които плават под флага на някоя от държавите-членки на Общността или на Швейцария;

в)

които принадлежат в размер най-малко 50 % на граждани на държавите-членки на Общността и на Швейцария или на дружество, седалището на което се намира в една от тези държави, на което управителят/ите, президентът на управителния съвет или на надзорния съвет и по-голямата част от членовете на тези съвети са граждани на държавите-членки на Общността или на Швейцария, и освен това, що се отнася до дружествата на личността (персоналните дружества) или до дружествата с ограничена отговорност, ако най-малко половината от капитала на това дружество принадлежи на тези страни, на органи на публичната администрация или на граждани от тези държави;

г)

командната част на екипажа на които е съставена изцяло от граждани на държавите-членки на Общността или на Швейцария;

д)

и чиито екипаж е съставен в съотношение най-малко 75 % от граждани на държавите-членки на Общността или на Швейцария.

Бележка 6   — към член 6

Под „цена на производител“ се разбира цената, заплатена на производителя в предприятието, което извършва последната обработка или преработка, като това включва стойността на всички материали, използвани в производството.

Под „митническа стойност“ се разбира стойността, определена съгласно споразумението за митническата стойност на продуктите, подписано в Брюксел на 15 декември 1950 г.

Бележка 7   — към член 8

Митническите власти, които заверяват сертификатите за движение при условията, предвидени в член 8, параграф 3, имат възможността да извършват проверки на продуктите съгласно нормативната уредба, която се прилага в съответната държава.

Бележка 8   — към член 10

Когато определен сертификат за движение се отнася до продуктите, които първоначално са внесени от някоя от държавите-членки на Общността или от Швейцария и са изнесени след това в състоянието в което са внесени, новите сертификати, издадени от държавата, извършила реекспорта, трябва задължително да указват държавата, в която е бил издаден първоначалният сертификат, като се спазват разпоредбите на член 24. В тях също така трябва да бъде отбелязано, когато се отнася до продукти, които не са били поставени в митнически склад, че предвидените в член 8, параграф 3 заверки са били извършвани редовно.

Бележка 9   — към членове 16 и 22

Когато определен сертификат за движение е бил издаден при условията, предвидени в член 8, параграфи 2 или 4, и се отнася до продуктите, изнасяни в състоянието, в което са внесени, митническите власти на страната, за която е предназначен износът, трябва в рамките на административното сътрудничество да могат да получат заверените копия на издадения/ите преди това сертификат/и, който/които се отнася/т до тези стоки.

Бележка 10   — към членове 23 и 25

Под „прилагани тарифни разпоредби“ се има предвид митото, прилагано от 1 януари 1973 г. в Дания, Норвегия, Обединеното кралство или Швейцария към продуктите, визирани в член 25, параграф 1, или митото, което съгласно разпоредбите на споразумението ще бъде прилагано по-късно към тези продукти от момента, в който то стане по-ниско от прилаганото към останалите продукти с произход или от Общността или от Швейцария.

Бележка 11   — към член 23

Под „възстановяване на мита или освобождаване от мита под каквато и да е форма“ се има предвид всяка разпоредба, която предвижда връщането или пълното или частично освобождаване от митата, прилагани към продуктите, използвани в производството, при положение, че тази разпоредба изрично или фактически позволява такова връщане или неналагане на мита, когато стоките, получени от тези продукти, се изнасят, но не и когато те са предназначени за потребление в рамките на страната.

Бележка 12   — към членове 24 и 25

Член 24, параграф 1 и член 25, параграф 1 по-специално означават, че не са приложени:

i)

нито разпоредбите от последното изречение на член 1, параграф 2, буква б) относно продуктите на Общността в нейния първоначален състав и Ирландия, които са обработени или преработени в Швейцария;

ii)

нито евентуално разпоредбите, съответстващи на това изречение, които са вмъкнати в споразуменията, визирани в член 2 относно продуктите на Общността в нейния първоначален състав и Ирландия, които са обработени или преработени във всяка от петте страни.

Бележка 13   — към член 25

Когато продуктите с произход, които не отговарят на условията, предвидени в член 25, параграф 1, се внасят в Дания, Норвегия или Обединеното кралство, митото, използвано като база за тарифните намаления, предвидени в член 3, параграф 2 от споразумението, е митото, което действително се прилага към 1 януари 1972 г. от страната на вноса по отношение на трети страни.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК A

Списък на обработките или преработките, които водят до промяна на тарифната позиция, но които не придават характеристиката „продукти с произход“ на продуктите, подложени на тези обработки или преработки, или които им я придават при определени условия

Получени продукти

Обработка или преработка, която не придава характеристиката „продукти с произход“

Обработка или преработка, която придава характеристиката „продукти с произход“, когато са изпълнени изброените по-долу условия

Позиция по митническата тарифа

Описание на стоката

ex 17.04

Захарни изделия без какао, с изключение на екстрактите от сладка папрат, съдържащи повече от 10 тегловни % захароза, без добавяне на други субстанции

Производство от други материали от глава 17, стойността на които не надвишава 30 % от стойността на крайния продукт

 

ex 18.06

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао, с изключение на продуктите, различни от какаото на прах, подсладени само с прибавка на захароза, сладоледите за директно потребление, шоколадите и шоколадовите изделия, дори и с пълнеж, и захарните изделия и техните заместители, произведени от заместители на захарта, съдържащи какао, в директни опаковки с нетно съдържание над 500 г

Производство от материали от глава 17, стойността на които не надвишава 30 % от стойността на крайния продукт

 

19.01

Екстракт от малц

Производство от материали от позицияo 11.07

 

19.02

Продукти за хранене на деца или за диетична или кулинарна употреба, на основата на брашно, грис, скорбяла, нишесте или малцов екстракт, дори с добавка на какао в съотношение по-малко от 50 тегловни %

Производство от житни растения и техните производни, месо и мляко, или за което са използвани материали от глава 17, стойността на които надвишава 30 % от стойността на крайния продукт

 

19.03

Тестени храни (макаронени изделия)

 

Произведени от твърда пшеница

19.04

Тапиока, включително нейните заместители от картофено нишесте

Производство от картофено нишесте

 

19.05

Продукти на базата на житни растения, получени чрез набъбване или печене: от вида puffed rice, corn-flаkes и други подобни

Производство от различни (1) материали или за което са използвани материали от глава 17, стойността на които надвишава 30 % от стойността на крайния продукт

 

19.06

Нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, безквасно тесто (за лепене на писма), сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

Производство от материали, влизащи в състава на глава 11

 

19.07

Хляб, сухари и други обикновени хлебарски изделия без добавяне на захар, мед, яйца, мазнини, сирене или плодове

Производство от материали, влизащи в състава на глава 11

 

19.08

Фини хлебарски изделия, сладкарски изделия и бисквитни продукти, дори с прибавяне на какао във всякакво съотношение

Производство от материали, влизащи в състава на глава 11

 

ex 21.05

Заготовки за супи или бульони; приготвени супи или бульони

Производство от материали от позиция 20.02

 

ex 22.02

Лимонада, ароматизирана газирана вода (включително обработената по този начин минерална вода) и други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите или зеленчуковите сокове от позиция 20.07, не съдържащи мляко или мазнини, получени от мляко, съдържащи захар (захароза или инвертна захар) и други

Производство от плодови (2) сокове или за което са използвани материали от глава 17, стойността на които надвишава 30 % от стойността на крайния продукт

 

ex 22.06

Вермути и други вина от прясно грозде, приготвени с ароматни растения или вещества

Производство от материали от позиция 08.04, 20.07, 22.04 или 22.05

 

ex 22.09

Спиртни напитки с изключение на ром, оризова ракия, тафия, джин, уиски, водка със съдържание на етилов алкохол от 45,2° или по-малко и сливовите, крушовите или черешовите ракии, съдържащи яйца и/или захар (захароза или инвертна захар)

Производство от материали от позиция 08.04, 20.07, 22.04 или 22.05

 

ex 28.13

Бромоводородна киселина

Всеки вид производство от материали от позиция 28.01 (3)

 

ex 28.19

Цинков оксид

Всеки вид производство от материали от позиция 79.01

 

28.27

Оловен оксид, включително миний и оранжев миний

Всеки вид производство от материали от позиция 78.01

 

ex 28.28

Литиев хидроксид

Всеки вид производство от материали от позиция 28.42 (3)

 

ex 28.29

Литиев флуорид

Всеки вид производство от материали от позиция 28.28 или 28.42 (3)

 

ex 28.30

Литиев хлорид

Всеки вид производство от материали от позиция 28.28 или 28.42 (3)

 

ex 28.33

Бромиди

Всеки вид производство от материали от позиция 28.01 или 28.13 (3)

 

ex 28.38

Алуминиев сулфат

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 28.42

Литиев карбонат

Всеки вид производство от материали от позиция 28.28 (4)

 

ex 29.02

Органични бромиди

Всеки вид производство от материали от позиция 28.01 или 28.13 (4)

 

ex 29.02

Дихлородифенилтрихлороетан

 

Трансформиране на етанол в хлорал и кондензиране на хлорала с монохлоробензол (4)

ex 29.35

Пиридин; алфа-пиколин; бета-пиколин; гама-пиколин

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 29.35

Винилпиридин

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 29.38

Никотинова киселина

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 30.03

Медикаменти, използвани в хуманитарната или ветеринарната медицина

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

31.05

Други видове торове; продукти от настоящата глава, представени или под формата на таблетки, пастили и други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 кг

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

32.06

Оцветителни лакове

Всеки вид производство от материали от позиция 32.04 или 32.05 (4)

 

32.07

Други багрилни вещества; неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори

Смес от оксиди или соли от глава 28 с пълнители като например бариев сулфат, креда, бариев карбонат и сатенено бяло (4)

 

33.02

Остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла

Производство от материали от позиция 33.01 (4)

 

33.05

Ароматични дестилирани води и водни разтвори на етерични масла, включително и такива с медицинска употреба

Производство от материали от позиция 33.01 (4)

 

35.05

Декстрин и декстринови лепила; модифицирани (разтворими или изпечени) скорбяла и нишесте; лепила от скорбяла или нишесте

 

Производство от царевица или картофи

37.01

Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и плоскоформатни филми, които не са от хартия, картон или текстил

Производство от материали от позиция 37.02 (4)

 

37.02

Чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула, перфорирани или не

Производство от материали от позиция 37.01 (4)

 

37.04

Експонирани, непроявени плаки, ленти и филми във вид на негативи или позитиви

Производство от материали от позиция 37.01 или 37.02 (4)

 

38.11

Дезинфектанти, инсектициди, фунгициди, хербициди, ратициди, средства против паразити и други подобни, представени във форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на артикули като ленти, фитили и свещи, съдържащи сяра, и хартиени мухоловки

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

38.12

Готови препарати за скробване, за апретура и препарати за фиксиране на багрила от вида на използваните при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

38.13

Препарати за декапиране на метали; флюсове за заваряване или спояване и други спомагателни препарати, използвани при заваряване или спояване на метали; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал и от други материали; препарати за обмазване или пълнене на електроди или пръчици за заваряване

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 38.14

Антидетонаторни препарати, инхибитори на окисляването, пептизиращи добавки, подобрители на вискозитета, антикорозионни добавки и други подобни готови препарати за добавяне към минерални масла, с изключение на готовите препарати за добавяне към смазочните продукти

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

38.15

Препарати, наречени „ускорители на вулканизация“

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

38.17

Смеси и заряди за пожарогасители; пожарогасителни гранати и бомби

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

38.18

Сложни разтворители и разредители за лакове или подобни продукти

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 38.19

Химически продукти и препарати от химическата промишленост или свързаните с нея промишлени дейности (включително тези, които представляват смеси от естествени продукти), неупоменати нито включени другаде; отпадъчни продукти от химическата промишленост или свързаните с нея промишлености, които не са упоменати нито включени другаде, с изключение на:

фюзеловите масла и дипеловото масло;

нафтеновите киселини и техните неразтворими във вода соли; естерите на нафтеновите киселини;

сулфононафтеновите киселини и техните неразтворими във вода соли; естерите на сулфононафтеновите киселини;

нефтените сулфонати, с изключение на нефтените сулфонати на алкалните метали, на амония или на етаноламините; тиофенсъдържащите сулфонови киселини от масла от битуминозни минерали и техните соли;

алкилбензеновите и алкилнафталеновите смеси;

обменителите на йони;

катализаторите;

абсорбиращите смеси за подобряване вакуума в електронните лампи и тръби;

огнеупорните цименти, строителни разтвори и други подобни смеси;

алкалните железни оксиди за пречистване на газове;

въглените (с изключение на въглените от изкуствен графит от позиция 38.01) с металографитен или друг състав, представени под формата на плочки, пръти или друг вид полуфабрикати

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 39. 02

Полимерни продукти

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

39.07

Изделия от материали, фигуриращи в позиции от 39.01 до 39.06 включително

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

40.05

Невулканизирани плочи, листове или ленти от естествен или синтетичен каучук, различни от листовете опушен каучук и от креп-каучук от позиция 40.01 и 40.02; гранули от естествен или синтетичен каучук под формата на готови за вулканизиране смеси; „първични“ смеси, съставени от естествен или синтетичен невулканизиран каучук, който се добавя преди или след коалгулация, от сажди (с или без минерални масла) или силициев анхидрид (със или без минерални масла), под всички форми

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

41.08

Кожи с лаково покритие или метализирани кожи

 

Лакиране или метализиране на кожите от позиции от 41.02 до 41.07 включително (различни от кожите от кръстосана индийска овца и от индийска коза, само дъбени с помощта на растителни материали, дори претърпели други обработки, но явно негодни в това си състояние за производство на кожени изделия), като стойността на използваните кожи не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

43.03

Обработени или конфекционирани необезкосмени кожи (кожи с косъм)

Производство на изделия от кожи с косъм от необезкосмени кожи във вид на платна, джобове, карета, кръстове или подобни форми (ex 43.02) (4)

 

44.21

Каси, касетки, щайги, варели и подобни амбалажи от дървен материал

 

Производство от ненарязани по размери дъски

45.03

Изделия от естествен корк

 

Производство от материали от позиция 45.01

48.06

Хартии и картони, които са линирани, разчертани на редове или карирани, на роли или листи

 

Производство от хартиена маса

48.14

Артикули за кореспонденция: хартия за писма на блокове, пликове за писма, листа-пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички за кореспонденция; кутии, папки за документи и други подобни, от хартия или картон, съдържащи комплекти от артикули за кореспонденция

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

48.15

Други видове нарязани хартии и картони за използване за определена цел

 

Производство от хартиена маса

48.16

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки от хартия или картон

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

49.09

Пощенски картички, поздравителни картички за рождени дни, коледни картички и други подобни, илюстровани, получени по всички възможни технологии, дори и с гарнитури или апликации

Производство от материали от позиция 49.11

 

49.10

Календари от всякакъв вид от хартия или картон, включително календари във вид на блокове с откъсващи се листа

Производство от материали от позиция 49.11

 

50.04 (5)

Прежди от коприна, непригодени за продажба на дребно

 

Производство от материали от позиция 50.01 или 50.02

50.05 (5)

Прежди от отпадъци от коприна (шап), непригодени за продажба на дребно

 

Производство от материали от позиция 50.03, които не са кардирани, нито пенирани

50.06 (5)

Прежди от отпадъци от коприна (буретни прежди), непригодени за продажба на дребно

 

Производство от материали от позиция 50.03, които не са кардирани, нито пенирани

50.07 (5)

Прежди от коприна, от отпадъци от коприна (шап) и от копринена дреб (бурет), пригодени за продажба на дребно

 

Производство от материали от позиция 50.01 или 50.02, или от материали от позиция 50.03, които не са кардирани, нито пенирани

ex 50.08 (5)

Имитации на хирургически конци от копринени влакна

 

Производство от материали от позиция 50.01 или от материали от позиция 50.03, които не са кардирани, нито пенирани

50.09 (6)

Тъкани от коприна или от копринени отпадъци (шап)

 

Производство от материали от позиция 50.02 или 50.03

50.10 (6)

Тъкани от копринена дреб (бурет)

 

Производство от материали от позиция 50.02 или 50.03

51.01 (5)

Прежди от синтетични и изкуствени нишки, непригодени за продажба на дребно

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

51.02 (5)

Монофиламенти, ленти и подобни форми (например изкуствена слама) и имитации на хирургически конец от синтетични и изкуствени материи

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

51.03 (5)

Прежди от синтетични и изкуствени нишки, пригодени за продажба на дребно

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

51.04 (6)

Тъкани от синтетични и изкуствени нишки (включително монофиламентните и лентовите тъкани от позиция 51.01 или 51.02)

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

52.01 (5)

Метални прежди, комбинирани с текстилни прежди, включително обвити от метал текстилни влакна, и метализирани текстилни прежди

 

Производство от химически продукти, предилна маса или естествени текстилни влакна, синтетични и изкуствени щапелни влакна или от техните отпадъци, некардирани нито пенирани

52.02 (6)

Тъкани от метални прежди и влакна или от метализирани текстилни прежди от позиция 52.01, използвани за облекло, мебелировка и други подобни

 

Производство от химически продукти, предилна маса или естествени текстилни влакна, синтетични и изкуствени щапелни влакна или от техните отпадъци

53.06 (5)

Прежди от кардирана вълна, непригодени за продажба на дребно

 

Производство от материали от позиция 53.01 или 53.03

53.07 (5)

Прежди от камгарна вълна, кардирани или пенирани, непригодени за продажба на дребно

 

Производство от материали от позиция 53.01 или 53.03

53.08 (5)

Прежди от фини животински косми, кардирани или пенирани, непригодени за продажба на дребно

 

Производство от фини необработени животински косми от позиция 53.02

53.09 (5)

Прежди от груби животински косми или от конски косъм, непригодени за продажба на дребно

 

Производство от груби необработени животински косми от позиция 53.02 или от необработен конски косъм от позиция 05.03

53.10 (5)

Прежди от вълна, от фини или груби животински косми или от конски косъм, пригодени за продажба на дребно

 

Производство от материите от позиция 05.03 и от 53.01 до 53.04 включително

53.11 (6)

Тъкани от вълна или фини животински косми

 

Производство от материите от позиции от 53.01 до 53.05 включително

53.12 (6)

Тъкани от груби животински косми

 

Производство от материалите от позиции от 53.02 до 53.05 включително

53.13 (6)

Тъкани от конски косъм

 

Производство от конски косъм от позиция 05.03

54.03 (5)

Прежди от лен или рами (китайски коноп), непригодени за продажба на дребно

 

Производство от материали от позиция 54.01 или 54.02, които не са кардирани, нито пенирани

54.04 (5)

Прежди от лен или рами (китайски коноп), пригодени за продажба на дребно

 

Производство от материали от позиция 54.01 или 54.02

54.05 (6)

Тъкани от лен или рами (китайски коноп)

 

Производство от материали от позиция 54.01 или 54.02

55.05 (5)

Прежди от памук, непригодени за продажба на дребно

 

Производство от материи от позиция 55.01 или 55.03

55.06 (5)

Прежди от памук, пригодени за продажба на дребно

 

Производство от материи от позиция 55.01 или 55.03

55.07 (6)

Памучна марля

 

Производство от материи от позиция 55.01, 55.03 или 55.04

55.08 (6)

Памучни хавлиени тъкани

 

Производство от материи от позиция 55.01, 55.03 или 55.04

55.09 (6)

Други памучни тъкани

 

Производство от материи от позиция 55.01, 55.03 или 55.04

56.01

Синтетични и изкуствени щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за изпридане

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

56.02

Кабели от нишки за изработване на синтетични и изкуствени щапелни влакна

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

56.03

Отпадъци от синтетични и изкуствени нишки и щапелни влакна, включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за изпридане

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

56.04

Синтетични и изкуствени щапелни влакна и отпадъци от синтетични и изкуствени нишки и щапелни влакна, кардирани, пенирани или приготвени по друг начин за изпридане

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

56.05 (5)

Прежди от синтетични и изкуствени щапелни влакна (или от отпадъци от синтетични и изкуствени влакна), непригодени за продажба на дребно

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

56.06 (5)

Прежди от синтетични и изкуствени щапелни влакна (или от отпадъци от синтетични и изкуствени влакна), пригодени за продажба на дребно

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

56.07 (6)

Тъкани от синтетични и изкуствени щапелни влакна

 

Производство от материите от позиции от 56.01 до 56.03 включително

57.05 (5)

Прежди от коноп

 

Производство от необработен коноп

57.06 (5)

Прежди от юта или от други видове текстилни ликови влакна от позиция 57.03

 

Производство от необработена юта или от други видове необработени текстилни ликови влакна от позиция 57.03

57.07 (5)

Прежди от други растителни текстилни влакна

 

Производство от необработени растителни текстилни влакна от позиции от 57.02 до 57.04 включително

57.08

Хартиени прежди

 

Производство от материали от глава 47, от химически продукти, от предилна маса или от естествени текстилни влакна, синтетични и изкуствени щапелни влакна или от техните отпадъци, некардирани, нито пенирани

57.09 (6)

Тъкани от коноп

 

Производство от материалите от позиция 57.01

57.10 (6)

Тъкани от юта или от други видове текстилни ликови влакна от позиция 57.03

 

Производство от необработена юта или от други видове необработени текстилни ликови влакна от позиция 57.03

57.11 (6)

Тъкани от други растителни текстилни влакна

 

Производство от материи от позиция 57.02, 57.04 или от прежди от кокосови влакна от 57.07

57.12

Тъкани от хартиена прежда

 

Производство от хартия, химически продукти, предилна маса или естествени текстилни влакна, синтетични и изкуствени щапелни влакна или от техните отпадъци

58.01 (6)

Килими с навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани

 

Производство от материали от позиции от 50.01 до 50.03 включително, 51.01, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително или от 57.01 до 57.04 включително

58.02 (6)

Други видове килими, дори конфекционирани; килими, наречени Kelim или Kilim, Schumacks или Soumak, Karamanie и подобни, дори конфекционирани

 

Производство от материали от позиции от 50.01 до 50.03 включително, 51.01, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително, от 57.01 до 57.04 влючително или от кокосови влакна от позиция 57.07

58.04 (6)

Кадифе, плюш, тъкани букле (хавлиени) и рипсени тъкани (от шенилна прежда), с изключение на артикулите от позиция 55.08 и 58.05

 

Производство от материали от позиции от 50.01 до 50.03 включително, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително, от 57.01 до 57.04 влючително или от химически продукти или предилна маса

58.05 (6)

Тяснотъкани ленти и тесни ленти (болдук), състоящи се от основа без вътък, събрани посредством лепило, които са различни от стоките, попадащи в позиция 58.06

 

Производство от материали от позиции от 50.01 до 50.03 включително, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително, от 57.01 до 57.04 влючително или от химически продукти или предилна маса

58.06 (6)

Етикети, гербове и подобни артикули от текстилни материали, на парчета, на ленти или изрязани по форма или големина, изтъкани, но небродирани

 

Производство от материали от позиции от 50.01 до 50.03 включително, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително или от химически продукти или предилна маса

58.07 (6)

Шенилни прежди: обвити прежди (различни от фигуриращите в позиция 52.01 и от обвитите конски косми); галони и ширити на парче; други пасмантерийни артикули и други орнаментни артикули, на парче; пискюли, помпони и подобни артикули

 

Производство от материали от позиции от 50.01 до 50.03 включително, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително или от химически продукти или предилна маса

58.08 (6)

Тюл и фини мрежести тъкани (със завързани бримки), с гладка повърхност

 

Производство от материали от позиции от 50.01 до 50.03 включително, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително или от химически продукти или предилна маса

58.09 (6)

Тюл и фини мрежести тъкани (със завързани бримки), с релефна повърхност; дантели (машинно или ръчно изработени) на парчета, на ленти или на мотиви

 

Производство от материали от позиции от 50.01 до 50.03 включително, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително или от химически продукти или предилна маса

58.10

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

59.01 (6)

Вати от текстилни материали и артикули от вата; нетъкани артикули, възли и пъпки от текстилни материали

 

Производство от естествени влакна или от химически продукти или предилна маса

59.02 (6)

Филцове и изделия от филц, дори импрегнирани или промазани

 

Производство от естествени влакна или от химически продукти или предилна маса

59.03 (6)

Нетъкани текстилни материали и изделия от нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани или промазани

 

Производство от естествени влакна или от химически продукти или предилна маса

59.04 (6)

Канапи, тънки и дебели въжета, плетени илиo не

 

Производство от естествени влакна или от химически продукти, или предилна маса, или от прежда от кокосови влакна от позиция 57.07

59.05 (6)

Мрежи, изработени от материалите, фигуриращи в позиция 59.04, на платна, на части, или по форма; конфекционирани мрежи за риболов, от прежда, канапи или въжета

 

Производство от естествени влакна или от химически продукти или предилна маса или от прежда от кокосови влакна от позиция 57.07

59.06 (6)

Други изделия, произведени от прежда, канапи, тънки или дебели въжета, с изключение на тъканите и артикулите от тъкани

 

Производство от естествени влакна или от химически продукти или предилна маса или от прежда от кокосови влакна от позиция 57.07

59.07

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения (напр. промазан перкалин и т. н.); копирни платна или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

 

Производство от прежди

59.08

Тъкани, които са импрегнирани, промазани или ламинирани с производни на целулозата или с други изкуствени пластмасови материи, и тъкани, покрити с няколко слоя от същите тези материи

 

Производство от прежди

59.09

Брезенти и други импрегнирани с масло тъкани или покрити със слой на маслена основа

 

Производство от прежди

59.10 (6)

Линолеуми за всякаква употреба, изрязани или не; подови покрития, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, изрязани или не

 

Производство или от прежди, или от текстилни влакна

59.11

Гумирани тъкани, различни от плетените (трикотажните) изделия

 

Производство от прежди

59.12

Други импрегнирани или промазани тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета или за аналогични приложения

 

Производство от прежди

59.13 (6)

Еластични тъкани (без плетени изделия), от текстилни материи комбинирани с каучукови нишки

 

Производство от единични прежди

59.15 (6)

Маркучи за помпи и подобни маркучи, от текстилни материали, дори армирани или с допълнения от други материали

 

Производство от материали от позиции от 50.01 до 50.03 включително, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително, от 57.01 до 57.04 влючително или от химически продукти или предилна маса

59.16 (6)

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от текстилни материали, дори армирани

 

Производство от материали от позиции от 50.01 до 50.03 включително, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително, от 57.01 до 57.04 влючително или от химически продукти или предилна маса

59.17 (6)

Тъкани и артикули с техническо предназначение от текстилни материали

 

Производство от материали от позиции от 50.01 до 50.03 включително, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително, от 57.01 до 57.04 влючително или от химически продукти или предилна маса

ex глава 60

Трикотажни или плетени изделия с изключение на артикулите, получени чрез зашиване или съединяване на парчета от трикотажни изделия (изрязани или получени пряко в съответната форма)

 

Производство от естествени кардирани или пенирани влакна, от материали от позиции от 56.01 до 56.03 включително, от химически продукти или предилна маса (6)

ex 60.02

Ръкавици от трикотажни или плетени материали, нееластични, нито гумирани, получени чрез зашиване или съединяване на парчета от трикотажни изделия (изрязани или получени пряко в съответната форма)

 

Производство от прежди (7)

ex 60.03

Дълги дамски чорапи, чорапи, носени под други чорапи, три-четвърти и къси чорапи, терлички за предотвратяване на контакт на чорапа с обувката, и други подобни артикули, нееластични, нито гумирани, получени чрез зашиване или съединяване на парчета от трикотажни изделия (изрязани или получени пряко в съответната форма)

 

Производство от прежди (7)

ex 60.04

Долно облекло от трикотажни или плетени материали, нееластично, нито гумирано, получено чрез зашиване или съединяване на парчета от трикотажни изделия (изрязани или получени пряко в съответната форма)

 

Производство от прежди (7)

ex 60.05

Връхно облекло, аксесоари към облеклото и други артикули от трикотажни или плетени материали, нееластични, нито гумирани, получени чрез зашиване или съединяване на парчета от трикотажни изделия (изрязани или получени пряко в съответната форма)

 

Производство от прежди (7)

ex 60.06

Други артикули (включително наколенки и чорапи против разширени вени) от еластични или гумирани трикотажни или плетени материали, получени чрез зашиване или съединяване на парчета от трикотажни изделия (изрязани или получени пряко в съответната форма)

 

Производство от прежди (7)

61.01

Връхно облекло за мъже и момчета

 

Производство от прежди (7)  (8)

ex 61.02

Връхно облекло за жени, момичета и малки деца, небродирано

 

Производство от прежди (7)  (8)

ex 61.02

Връхно облекло за жени, момичета и малки деца, бродирано

 

Производство от небродирани тъкани, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт (7)

61.03

Долно облекло (бельо) за мъже и момчета, включително яки, подвижни яки, пластрони и маншети

 

Производство от прежди (7)  (8)

61.04

Долно облекло (бельо) за жени, момичета и малки деца

 

Производство от прежди (7)  (8)

ex 61.05

Носни кърпички и кърпички за джобчета на сака, небродирани

 

Производство от неизбелени единични прежди (7)  (8)  (9)

ex 61.05

Носни кърпички и кърпички за джобчета на сака, бродирани

 

Производство от небродирани тъкани, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт (7)

ex 61.06

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета за увиване на лицето или врата, мантили, була, воалетки и други подобни артикули, небродирани

 

Производство от неизбелени единични прежди от естествени текстилни влакна или от синтетични и изкуствени щапелни влакна или от техните отпадъци, или от химически продукти или предилна маса (7)  (8)

ex 61.06

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета за увиване на лицето или врата, мантили, була, воалетки и други подобни артикули, бродирани

 

Производство от небродирани тъкани, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт (7)

61.07

Вратовръзки

 

Производство от прежди (7)  (8)

ex 61.08

Яки, якички, нагръдници, декоративни аксесоари, пластрони, жабо, ръкавели, маншети, платки и други подобни гарнитури към дамското връхно и долно облекло, небродирани

 

Производство от прежди (7)  (8)

ex 61.08

Яки, якички, нагръдници, декоративни аксесоари, пластрони, жабо, ръкавели, маншети, платки и други подобни гарнитури към дамското връхно и долно облекло, бродирани

 

Производство от небродирани тъкани, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт (7)

61.09

Корсети, корсетни колани, ластични колани, сутиени, тиранти, жартиери, ластици за чорапи, артикули за придържане на мъжки чорапи и други подобни изделия от плат или трикотажни или плетени, дори и еластични

 

Производство от прежди (7)  (10)

61.10

Ръкавици, дълги чорапи, три-четвърти и къси чорапи, различни от плетените (трикотажните) изделия

 

Производство от прежди (7)  (10)

61.11

Други видове конфекционирани аксесоари към облеклото: платки за подмишници (за предпазване при изпотяване), декоративни и поддържащи подплънки за дамски костюми, колани за облекло и униформи, маншони, предпазни наръкавници и др.

 

Производство от прежди (7)  (10)

62.01

Завивки

 

Производство от неизбелени прежди от глави 50—56 включително (9)  (10)

ex 62.02

Постелъчно бельо, покривки и кърпи за маса, тоалетни кърпи, кърпи за офиси, кухненски кърпи; завеси, прозрачни леки пердета и други артикули за обзавеждане; небродирани

 

Производство от единични неизбелени прежди (9)  (10)

ex 62.02

Постелъчно бельо, покривки и кърпи за маса, тоалетни кърпи, кърпи за офиси, кухненски кърпи; завеси, прозрачни леки пердета и други артикули за обзавеждане; бродирани

 

Производство от небродирани тъкани, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт

62.03

Амбалажни чували и торбички

 

Производство от химически продукти, предилна маса или естествени текстилни влакна, синтетични и изкуствени щапелни влакна или от техните отпадъци (9)  (10)

62.04

Покривала, корабни платна, външни щори, палатки и изделия за къмпинг

 

Производство от неизбелени единични прежди (9)  (10)

62.05

Други конфекционирани артикули от тъкани, включително кройки за облекла

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт

64.01

Обувки с външни ходила и горна част от каучук или синтетични пластмаси

Производство от комплекти, съставени от горни части на обувки, захванати към вътрешните ходила или към други вътрешни части, но без външни ходила, от всички материи, които са различни от метални

 

64.02

Обувки с външни ходила от естествена, изкуствена или възстановена кожа; обувки (различни от обувките от позиция 64.01) с външни ходила от каучук или от синтетични пластмаси

Производство от комплекти, съставени от горни части на обувки, захванати към вътрешните ходила или към други вътрешни части, но без външни ходила, от всички материи, които са различни от метални

 

64.03

Обувки от дърво или с външни ходила от дърво или корк

Производство от комплекти, съставени от горни части на обувки, захванати към вътрешните ходила или към други вътрешни части, но без външни ходила, от всички материи, които са различни от метални

 

64.04

Обувки с външни ходила от друти материали (въжета, картон, плат, филцове, тръстика и др.)

Производство от комплекти, съставени от горни части на обувки, захванати към вътрешните ходила или към други вътрешни части, но без външни ходила, от всички материи, които са различни от метални

 

65.03

Шапки и други артикули за покриване на глава от филцове, произведени от щумпи и дискове от позиция 65.01, гарнирани или не

 

Производство от текстилни влакна

65.05

Шапки и друти артикули за покриване на глава (включително мрежи и филета за коса) от трикотаж или конфекционирани от тъкани, дантели или филц (на парчета, но не и на ленти), гарнирани или не

 

Производство или от прежди, или от текстилни влакна

66.01

Чадъри, сенници и слънчобрани, включително чадърите-бастуни, чадърите-сенници и подобни артикули)

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 70.07

Лято или валцовано стъкло и „прозоречно стъкло“ (гланцирано или полирано или не), нарязано на форми, които са различни от квадратни или правоъгълни, или извити или обработени по друг начин (със скосени ръбове, гравирани и др.); многостенни изолиращи витражи

Производство от изтеглено, лято или валцовано стъкло от позиции от 70.04 до 70.06 включително

 

70.08

Предпазни стъкла, дори и орнаментни, състоящи се от закалени (темперирани) стъкла или формирани от два или няколко залепени листа (слоесто стъкло)

Производство от изтеглено, лято или валцовано стъкло от позиции от 70.04 до 70.06 включително

 

70.09

Огледала от стъкло, в рамки или не, включително огледалата за обратно виждане

Производство от изтеглено, лято или валцовано стъкло от позиции от 70.04 до 70.06 включително

 

71.15

Изделия от перли, от скъпоценни камъни или от синтетични или възстановени скъпоценни камъни

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

73.07

Желязо и стомана на блуми, блокове, сляби и правоъгълни плочи; желязо и стомана, които само са изтънени чрез коване или изковаване (първични заготовки)

Производство от материали от позиция 73.06

 

73.08

Заготовки на рулони за листов прокат от желязо или стомана

Производство от материали от позиция 73.07

 

73.09

Широк плосък листов прокат от желязо или стомана

Производство от материали от позиция 73.07 или 73.08

 

73.10

Пръти от желязо или стомана, горещовалцовани, изтеглени или изковани (включително машинна тел); пръти от желязо или стомана, произведени или довършени чрез студена обработка; кухи щанги от стомана за сондажи в минни шахти

Производство от материали от позиция 73.07

 

73.11

Профили от желязо или стомана, горещовалцовани или изтеглени, или изковани, или произведени, или довършени чрез студена обработка; шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи

Производство от материалите от позиции от 73.07 до 73.10 включително, 73.12 или 73.13

 

73.12

Горещовалцовани или студеновалцовани ленти от желязо или от стомана

Производство от материалите от позиции от 73.07 до 73.09 включително или 73.13

 

73.13

Горещовалцовани или студеновалцовани листи от желязо или от стомана

Производство от материалите от позиции от 73.07 до 73.09 включително

 

73.14

Тел от желязо или стомана, без или с покритие, с изключение на телове с електрическа изолация

Производство от материали от позиция 73.10

 

73.16

Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, зъбни гребени, траверси, клинове (наставови скрепления), релсови възглавници, клинове, релсови подложки (основи), затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите

 

Производство от материали от позиция 73.06

73.18

Тръби (включително техни заготовки) от желязо или стомана, с изключение на артикулите от позиция 73.19

 

Производство от материалите от позиция 73.06, 73.07 или от 73.15 във формите, указани в позиция 73.06 и 73.07

74.03

Медни пръти, профилни заготовки и тел с плътно напречно сечение

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

74.04

Листове, плоскости, фолио и ленти от мед с дебелина над 0,15 мм

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

74.05

Тънко фолио и ленти от мед (дори гофрирани, изрязани, перфорирани, с покритие, отпечатани или фиксирани върху хартия, картон, изкуствени пластмасови материи и подобни подложки), с дебелина 0,15 мм и по-малко (без да се включва подложката)

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

74.06

Меден прах и люспи

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

74.07

Медни тръби (включително заготовки за тях) и кухи профили от мед

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

74.08

Тръбни фитинги от мед (снадки, колена, уплътнения, муфи, фланци и др.)

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

74.09

Резервоари, цистерни, вани и други подобни съдове за всякакви субстанции (с изключение на сгъстени или втечнени газове), от мед, с обем над 300 л, без механични или термични устройства, дори и с вътрешно покритие или топлоизолация

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

74.10

Кабели, въжета, сплитки и подобни артикули от медна тел, с изключение на изделията с електрическа изолация

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

74.11

Метални платна (включително непрекъснатите платна), мрежи и решетки от медна тел

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

74.12

Еднокомпонентни решетки от мед, произведени от един изрязан и разтеглен лист или лента

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

74.13

Медни вериги, верижки и техните части

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

74.14

Клинове, гвоздеи, заострени куки, скоби и кабари, от мед, или със стебло от желязо или стомана и глава от мед

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

74.15

Болтове и гайки (с резба или не), винтове, скоби със заострен край, куки с резба, нитове, щифтове, клинове, шпонки и подобни артикули, от мед; шайби (включително и федершайбите и другите шайби, предназначени да поемат вибрации), от мед

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

74.16

Медни пружини или ресори

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

74.17

Неелектрически уреди за готвене и отопление от видовете, служещи за домакински цели, както и техните детайли и резервни части, от мед

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

74.18

Изделия за домакинството и поддържането на хигиена, домашни потреби и техните части, от мед

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

74.19

Други изделия от мед

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

75.02

Пръти, профилни заготовки и тел с плътно напречно сечение от никел

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

75.03

Листове, плоскости, фолио и ленти с всякаква дебелина от никел; прах и люспи от никел

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

75.04

Никелови тръби (включително заготовки за тях), кухи профили и фитинги (снадки, колена, уплътнения, муфи, фланци и др.)

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

75.05

Аноди за никелиране, включително получените чрез електролиза, необработени или обработени

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (10)

75.06

Други изделия от никел

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава