Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0495

Smernica Rady z 27. novembra 1990 o zdravotných a veterinárnych otázkach, ktoré ovplyvňujú výrobu králičieho mäsa a mäsa z chovanej zveri a ich uvádzanie na trh

OJ L 268, 24.9.1991, p. 41–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 039 P. 30 - 44
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 039 P. 30 - 44
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; Zrušil 32004L0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/495/oj

31991L0495Úradný vestník L 268 , 24/09/1991 S. 0041 - 0055
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 39 S. 0030
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 39 S. 0030


Smernica Rady

z 27. novembra 1990

o zdravotných a veterinárnych otázkach, ktoré ovplyvňujú výrobu králičieho

mäsa a mäsa z chovanej zveri a ich uvádzanie na trh

(91/495/EHS)

RADA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže králičie mäso a mäso z chovanej zveri je na zozname produktov v prílohe II zmluvy; keďže chov králikov a zveri je všeobecné zahrnutý v poľnohospodárskom sektore; keďže tento chov predstavuje zdroj príjmov pre časť poľnohospodárskej populácie;

keďže pre zabezpečenie racionálneho rozvoja v tomto sektore a pre zlepšenie produktivity musia byť stanovené zásady na úrovni spoločenstva, vzťahujúce sa k problémom ochrany zdravia ľudí a zvierat vplývajúcich na produkciu a distribúciu králičieho mäsa a mäsa z chovanej zveri;

keďže panujúce rozdiely v predpisoch týkajúcich sa zdravia zvierat a zdravia ľudí v členských štátoch musia byť odstránené s cieľom podpory obchodovania s týmto mäsom vo vnútri spoločenstva, a týmto spôsobom prispieť k dokončeniu vytvorenia spoločného vnútorného trhu;

keďže sa týmto mäsom môžu šíriť choroby prenosné na domáce zvieratá a na ľudí; keďže je potrebné stanoviť zásady umožňujúce kontrolovať tieto nebezpečia;

keďže je potrebné zachádzať s uvedeným mäsom v dobrých hygienických podmienkach, aby sa predišlo infekciám a otravám spôsobeným potravinami;

keďže smernica Rady 82/894/EHS z 21. decembra 1982, týkajúca sa hlásení chorôb zvierat v spoločenstve [4], naposledy zmenená smernicou 89/162/EHS [5], stanovuje podmienky hlásenia chorôb zvierat v spoločenstve; keďže u niektorých nákazlivých chorôb postihujúcich chovanú zver je vhodné mať k dispozícii rovnaké informácie ako pre iné domáce zvieratá;

keďže smernica Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964, týkajúca sa problémov ochrany zdravia na spoločnom vnútornom trhu s čerstvým mäsom [6], naposledy zmenená smernicou Rady 89/662/EHS [7], a smernica Rady 71/118/EHS z 15. februára 1971, týkajúca sa problémov ochrany zdravia na trhu s čerstvým hydinovým mäsom [8], naposledy zmenená smernicou 90/539/EHS [9], stanovuje zásady ochrany zdravia, ktoré sa vzťahujú na čerstvé mäso a čerstvé hydinové mäso; keďže na farme chovaná voľne žijúca zver, využívaná k produkcii mäsa, preukazuje podobnosť s domácimi cicavcami a hydinou; keďže je teda vhodné rozšíriť zásady uplatňované na obchodovanie s čerstvým mäsom a hydinovým mäsom na mäso zo zveri z farmových chovov, berúc do úvahy určité špecifické aspekty;

keďže je vhodné ustanoviť výnimky pre malé množstvo králičieho mäsa a mäsa zo zveri z farmového chovu určeného pre miestny trh;

keďže pre organizáciu kontroly a dôsledkov týchto kontrol, ktoré má prevádzať členský štát určenia, a ochranných opatrení, ktoré sa majú uskutočniť, je potrebné odkázať na všeobecné zásady ustanovené smernicou Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990, týkajúce sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných na obchodovanie s niektorými zvieratami a produktmi vo vnútri spoločenstva a týmto spôsobom prispieť k dokončeniu vytvorenia spoločného vnútorného trhu [10];

keďže by mala byť Komisia poverená vydaním vykonávacích opatrení k tejto smernici; keďže na tento účel je treba stanoviť postup pre zavedenie úzkej a účinnej spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi v rámci Stáleho veterinárneho výboru,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA PRVÁ

Všeobecné zásady

Článok 1

Tato smernica stanovuje požiadavky ochrany zdravia ľudí a zdravia zvierat, ktoré sa týkajú produkcie králičieho mäsa a mäsa z chovanej zveri a ich uvádzanie na trh.

Článok 2

Na účely tejto smernice platí výklad pojmov uvedených v článku 2 smernice 64/433/EHS a v článku 2 smernice 71/118/EHS.

Okrem toho sa nasledujúcimi pojmami rozumie:

1) "králičie mäso": všetky časti králika domáceho, ktoré sú vhodné pre spotrebu ľuďmi,

2) "mäso z chovanej zveri": všetky časti voľne žijúcich suchozemských cicavcov a voľne žijúcich vtákov — vrátane druhov uvedených v článku 2 odseku 1 smernice 90/539/EHS — rozmnožovaných, chovaných a porážaných v zajatí, ktoré sú vhodné pre spotrebu ľuďmi,

3) "zver z farmových chovov": suchozemské cicavce alebo vtáky, ktoré nie sú považované za domácich a ktoré nie sú uvedené v článku 1 odseku 1 smernice 64/433/EHS, alebo v článku 1 smernice 71/118/EHS, ale ktoré sú chované ako domáce zvieratá. Napriek tomu však voľne žijúce cicavce, žijúce na ohraničenom území v podmienkach podobných slobode voľne žijúcej zveri, nie sú považované za chovanú zver.

4) "krajina produkcie": členský štát, na ktorého území sa nachádza produkčné hospodárstvo;

KAPITOLA II

Zásady uplatňované pri produkcii králičieho mäsa a jeho uvádzaní na trh

Článok 3

1. Členské štáty dbajú, aby králičie mäso:

a) bolo získané v zariadeniach spĺňajúcich všeobecné podmienky smernice 71/118/EHS a schválených na účely tejto kapitoly podľa článku 14;

b) bolo získané zo zvierat pochádzajúcich z hospodárstiev alebo oblastí, na ktoré neboli uvalené zákazy na základe dôvodov ochrany zdravia ľudí a zvierat pred nákazlivými chorobami

c) pochádzalo zo zvierat posudzovaných ako vhodných k porážke pri prehliadke ante mortem — v súlade s prílohou I kapitolou I tejto smernice — vykonanej úradným veterinárom alebo ním povereným pomocným asistentom podľa článku 4 smernice 71/118/EHS;

d) bolo zaobchádzané za vyhovujúcich hygienických podmienok, podobných podmienkam stanoveným v kapitole V prílohy I smernice 71/118/EHS, s výnimkou podmienok uvedených v bodoch 28 písm. a) a 28 písm. b;

e) bolo podrobené prehliadke post mortem — v súlade s kapitolou II prílohy I tejto smernice — prevedenej úradným veterinárom alebo pomocným asistentom podľa článku 4 smernice 71/118/EHS, a nejavilo žiadne zmeny, s výnimkou traumatických zmien utŕžených krátko pred porazením alebo lokalizovaných malformácií, alebo lokalizovaných zmien, pokiaľ je zistené –ak je to potrebné, vhodným laboratórnym vyšetrením — že nie sú dôvodom na posúdenie porazených kusov a vedľajších produktov porážky ako nevhodných pre spotrebu ľuďmi alebo nebezpečných zdraviu ľudí;

f) bolo označené značkou zdravotnej nezávadnosti — v súlade s kapitolou III prílohy I tejto smernice.

V prípade potreby môže byť podľa postupu uvedeného v článku 20 rozhodnuté o zmene alebo doplnení ustanovení citovanej kapitoly najmä s ohľadom na rôzne spôsoby obchodného balenia, pod podmienkou, že bude v súlade s hygienickými požiadavkami. Odlišne od citovanej kapitoly, podľa tohoto postupu a po prvý raz pred 1. januárom 1992 sa stanovia podmienky, za ktorých môže byť povolené obchodovanie veľkých balení porazených kusov, časti porazených kusov alebo vedľajších produktov porážky, ktoré nie sú označené v súlade s bodom 11.3 písm. a) uvedenej kapitoly;

g) bolo po prehliadke post mortem uskladnené za vyhovujúcich hygienických podmienok v súlade s prílohou I kapitola IV tejto smernice buď v zariadeniach schválených podľa článku 14 tejto smernice, alebo v skladoch schválených v súlade so zásadami spoločenstva;

h) bolo prepravované za vyhovujúcich hygienických podmienok v súlade s prílohou I, kapitolou V tejto smernice;

i) bolo, ak ide o časti porazených kusov alebo vykostené mäso, tiež získané za podmienok podobných podmienkam uvedeným v článku 3 smernice 71/118/EHS v zariadeniach na tento účel schválených podľa článku 14 tejto smernice.

2. Každý členský štát dbá ďalej o to, aby čerstvé králičie mäso expedované na územie iného členského štátu bolo počas prepravy do krajiny určenia doprevádzané osvedčením o zdravotnej nezávadnosti.

Originál osvedčenia o zdravotnej nezávadnosti, ktorý musí sprevádzať čerstvé králičie mäso v priebehu jeho prepravy k príjemcovi, musí byť vystavený úradným veterinárom v čase nakládky. Osvedčenie o zdravotnej nezávadnosti musí svojou formou a obsahom zodpovedať vzoru uvedenému v prílohe II; musí byť vyhotovené najmenej v jazyku alebo jazykoch krajiny určenia a musí obsahovať informácie uvedené vo vzore v citovanej prílohe.

Článok 4

1. Odlišne od článku 3 môžu členské štáty povoliť:

a) priame postúpenie králičieho mäsa drobným výrobcom súkromnej osobe pre jej vlastnú spotrebu;

b) odovzdanie čerstvého králičieho mäsa v malých obmedzených množstvách poľnohospodárom, ktorý chová králiky v malom množstve:

- buď priamo konečnému spotrebiteľovi na miestnom trhu, ktorý je najbližšie k ich hospodárstvu,

- alebo maloobchodníkovi pre priamy predaj konečnému spotrebiteľovi, a to za podmienky, že tento maloobchodník prevádzkuje svoju činnosť v rovnakom alebo susednom mieste ako výrobca.

Schválenie týchto výnimiek je vylúčené pre pojazdný predaj, zásielkový predaj a pre predaj na trhu maloobchodníkom.

2. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, nevyhnutné na zabezpečenie zdravotnej kontroly činností uvedených v odseku 1 a vydajú zásady, na základe ktorých možno podnik výrobcu takéhoto mäsa spätne zistiť.

3. Spôsoby uplatnenia tohto článku môžu byť stanovené vykonávacími opatreniami vydanými Komisiou podľa postupu uvedeného v článku 20 a to najmä, na žiadosť členského štátu, limity množstva postúpeného králičieho mäsa uvedeného v odseku 1.

KAPITOLA III

Zásady uplatňované pri produkcii mäsa z chovanej zveri a jeho uvádzanie na trh

Článok 5

Členské štáty dbajú, aby obchodovanie s mäsom z chovanej zveri vo vnútri spoločenstva bolo podrobené:

a) ak ide o pernatú zver z farmového chovu, požiadavkám smernice Rady 91/494/EHS z 26. júna 1990, vzťahujúcim sa k veterinárnym podmienkam, ktorými sa riadi obchodovanie s čerstvým hydinovým mäsom vo vnútri spoločenstva a jeho dovozy z tretích krajín [11],

b) ak ide o ostatné druhy chovanej zveri, požiadavkám smernice Rady 72/461/EHS z 12. decembra 1972, vzťahujúcej sa k hygienickým podmienkam, ktorými sa riadi obchodovanie s čerstvým mäsom vo vnútri spoločenstva [12], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 89/662/EHS.

Článok 6

1. Mäso z chovanej zveri pochádzajúce z voľne žijúcich suchozemských párnokopytníkov musí zodpovedať podmienkam stanoveným v článku 3 a v článku 5 písm. b) až k) smernice 64/433/EHS, pričom stádo pôvodu je podrobované pravidelnej veterinárnej kontrole a nie je predmetom obmedzenia v súvislosti s vyšetrením, robeným podľa článku 11 tejto smernice alebo v súvislosti s veterinárnou kontrolou. Spôsoby tejto kontroly budú stanovené podľa postupu uvedeného v článku 20.

Uvedené zvieratá sa musia spracovávať k inému časovému okamžiku ako HD, prasce, ovce a kozy.

Mäso musí byť sprevádzané osvedčením o zdravotnej nezávadnosti, ktoré musí zodpovedať vzoru uvedenému v prílohe IV tejto smernice.

Mäso z diviakov z farmových chovov, alebo z iných zvierat citlivých na trichinelózu musí byť podrobené vyšetreniu tráviacou metódou v súlade so smernicou Rady 77/96/EHS z 21. decembra 1976, upravujúcej vyšetrenie čerstvého prasačieho mäsa na svalovca (trichinella spiralis) pri dovozoch z tretích krajín [13], zmenenou a doplnenou smernicou 89/321/EHS [14].

2. Bez ohľadu na odsek 1 môžu príslušné úrady povoliť porážku chovanej zveri v mieste pôvodu, ak by preprava nebola vhodná z dôvodu predchádzania riziku osôb manipulujúcich s ňou alebo pre zabezpečenie pohody zvierat. Toto povolenie môže byť udelené, pokiaľ:

- je stádo podrobované pravidelnej veterinárnej kontrole a nie je predmetom obmedzenia v súvislosti s vyšetrením vykonávaným podľa článku 12, alebo v súvislosti s veterinárnou kontrolou,

- majiteľ zveri podá žiadosť,

- príslušné úrady sú vopred vyrozumené o dátume porážky zveri,

- podnik má miesto pre zhromažďovanie voľne žijúcej zveri, kde je možné vykonať prehliadku ante mortem skupiny určenej k porážke,

- podnik má miesto vhodné pre porážku, podrezanie a vykrvenie zveri,

- porážke podrezaním a vykrvením predchádza omráčenie, ktoré musí byť uskutočnené podľa podmienok stanovených v smernici 74/577/EHS [15] veterinárny úrad môže vo výnimočných prípadoch povoliť porážku zastrelením,

- porazené a vykrvené zvieratá sú vyvesené a za vyhovujúcich hygienických podmienok čo najskôr dopravené do bitúnkov schválených v súlade so smernicou 64/433/EHS. Ak zver porazená v mieste chovu nemôže byť do jednej hodiny dopravená do bitúnkov, schválených podľa článku 8 smernice 64/433/EHS, musí byť k preprave použitý kontajner alebo dopravný prostriedok, v ktorom je počas prepravy udržovaná teplota v rozmedzí 0 °C až 4 °C. Eviscerácia musí byť urobená najneskôr do troch hodín od omráčenia.

- zásielku porazenej zveri pri preprave do bitúnkov doprevádza osvedčenie veterinárnej služby o priaznivom výsledku prehliadky ante mortem, o správnom vykonaní vykrvenia a s uvedením času porážky; toto osvedčenie musí zodpovedať vzoru uvedenému v prílohe III.

3. V očakávaní prijatia hygienických zásad uplatňovaných na mäso určené na národný trh môže byť porážka chovanej veľkej zveri, porciovanie a skladovanie mäsa uvedeného v odseku 1, postupom odlišne od odseku 1, uskutočňované v zariadeniach schválených národnými úradmi pre národný trh pod podmienkou, že s týmto mäsom sa nebude obchodovať na trhu vo vnútri Spoločenstva.

Článok 7

1. Krajiny určenia môžu pri dodržaní všeobecných ustanovení zmluvy udeliť jednej alebo viacerým vyvážajúcim krajinám všeobecné alebo na určité prípady obmedzené povolenia, na základe ktorých môže byť dovážané na ich územie čerstvé mäso uvedené v článku 5 písm. b) a i) až k) smernice 64/433/EHS.

Odoslanie tohto čerstvého mäsa smie byť uskutočnené len podľa článku 3 odsek 1 a 3 smernice 64/433/EHS.

2. Ak krajina určenia udelí všeobecné povolenie v súlade s odstavcom 1, bezprostredne o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu.

3. Odosielajúca krajina prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby v zdravotných osvedčeniach, ktorých vzor je uvedený v prílohe IV, bolo zaznamenané, že boli využité niektoré z možností uvedené v odseku 1.

Článok 8

Mäso z pernatej chovanej zveri musí spĺňať podmienky uvedené v článku 3 smernice 71/118/EHS.

Mäso z pernatej chovanej zveri určené na obchodovanie vo vnútri spoločenstva musí byť doprevádzané osvedčením o zdravotnej nezávadnosti uvedenej v článku 8 smernice 71/118/EHS. Osvedčenie musí byť v súlade so vzorom uvedeným v prílohe IV tejto smernice.

Ak použitá technológia pitvania prepeličiek a holubov nedovolí previesť úplnú veterinárnu prehliadku vnútorností každého zvieraťa, je možné bez ohľadu na kapitolu V bod 23 prílohy I smernice 71/118/EHS previesť túto prehliadku na vzorke najmenej 5 % zo zásielky 500 zvierat a v zodpovedajúcom pomere pri počte nad 500 zvierat, ak ide o homogénne zásielky čo do ich druhu, hmotnosti a pôvodu.

Názor na požívateľnosť porazenej zveri, vyslovený na základe tejto prehliadky vnútorností na vzorke, je platný pre celú zásielku aj v prípade, že by výsledky takejto prehliadky neboli jednoznačne vyhovujúce.

Článok 9

Členské štáty môžu, pri dodržovaní všeobecných ustanovení zmluvy bez ohľadu na článok 8 odsek prvý, pokiaľ sa týka mäsa z pernatej chovanej zveri pochádzajúcej a uvádzanej na trh na ich území, povoliť bitúnkom a porcovniam na území týchto členských štátov a prevádzkujúcim činnosť pred dátumom oznámenia tejto smernice, na ich výslovnú žiadosť, odlišne od ustanovení vzťahujúcich sa k porážke a pitvaniu, uvedených v kapitole V prílohy I smernice 71/118/EHS, v prípade produkcie čiastočne vypitvanej alebo nevypitvanej pernatej chovanej zveri.

Pri použití tejto výnimky je zakázané použitie označenia zdravotnej nezávadnosti uvedené v kapitole X prílohy I smernice 71/118/EHS.

Článok 10

Článok 8 sa nevzťahuje na mäso z pernatej chovanej zveri postúpené v ojedinelých prípadoch chovateľom priamo konečnému spotrebiteľovi pre jeho vlastnú potrebu, s vylúčením pojazdného alebo zásielkového predaja alebo predaja na trhu.

Spôsoby uplatnenia tohto článku môžu byť stanovené vykonávacími opatreniami vydanými Komisiou podľa postupu uvedeného v článku 20 a to najmä na žiadosť členského štátu, limity maximálneho množstva postúpeného podľa odseku 1.

KAPITOLA IV

Spoločné ustanovenia

Článok 11

1. Členské štáty zaistia, aby v hospodárstvách na ich území bolo pravidelne uskutočňované vyšetrovanie, ktoré sa týka zdravotného stavu králikov a chovanej zveri.

2. Na tento účel bude ústredná služba alebo príslušný orgán poverený zhromažďovaním a vyhodnocovaním výsledkov zdravotných prehliadok, prevádzaných v súlade s touto smernicou, ak sú diagnostikované choroby prenosné na človeka alebo na zvieratá alebo sú zistené rezíduá vyššie než povolené limity

3. Ak je diagnostikovaná choroba alebo stav uvedený v odseku 2, musia byť výsledky vyšetrenia tohto prípadu čo najrýchlejšie oznámené príslušnému úradu vykonávajúceho dozor nad stádom, z ktorého zvieratá pochádzajú.

4. V závislosti na epizootickej situácii robí úradná služba u chovanej zveri špecifické testy s cieľom zistenia výskytu chorôb uvedených v prílohe I smernice 82/894/EHS.

Výskyt týchto chorôb je v súlade s uvedenou smernicou oznamovaný Komisii a ostatným členským štátom.

Článok 12

1. Členské štáty doplnia plány zisťovania rezíduí, uvedených v článku 4 smernice Rady 86/469/EHS zo 16. septembra 1986, ktorá sa týka zisťovania výskytu rezíduí u zvierat a v čerstvom mäse [16], s cieľom podrobenia králikov a chovanej zveri kontrolám, ktoré sú v zmienenej smernici uvedené, a u voľne žijúcej zveri, mimo iného, i kontrolám prítomnosti kontaminujúcich látok v prostredí.

2. Členské štáty na základe výsledkov kontrol uvedených v odseku 4 článku 11 obmedzia použitie mäsa z chovanej zveri, ktoré pochádza z postihnutého hospodárstva alebo územia.

3. Spôsoby uplatnenia tohto článku môžu byť stanovené vykonávacími opatreniami vydanými Komisiou podľa postupu uvedeného v článku 20.

Článok 13

Králičie mäso alebo mäso z pernatej chovanej zveri nesmie byť použité pre spotrebu ľuďmi:

a) ak vykazuje vady uvedené v prílohe I bod 9 písm. a);

b) ak pochádza zo zvierat, ktorým boli podané látky, ktoré môžu urobiť mäso nebezpečným alebo škodlivým pre zdravie ľudí, a na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie vydané na základe názoru Vedeckého veterinárneho výboru v súlade s postupom uvedeným v článku 20. Do vydania tohto rozhodnutia zostávajú v platnosti národné zásady upresňujúce povolené látky za dodržiavania všeobecných ustanovení zmluvy;

c) bez toho, aby boli dotknuté prípadné predpisy spoločenstva uplatňované na oblasť ionizácie, ak bolo ošetrené ionizačným alebo ultrafialovým žiarením, zmäkčovadlami, alebo inými látkami, ktoré môžu ovplyvniť jeho organoleptické vlastnosti, alebo ak bolo ošetrené pomocou iných farbív ako farbív používaných na označenie zdravotnej nezávadnosti.

Článok 14

1. Každý členský štát vyhotoví zoznam schválených zariadení s uvedením prideleného veterinárneho schvaľovacieho čísla. Členské štáty môžu pre porazenie a porciovanie králikov a chovanej zveri schváliť zariadenie v súlade so smernicami 71/118/EHS a 64/433/EHS, pokiaľ sú tieto zariadenia vybavené pre spracovávanie králičieho mäsa a/alebo mäsa z chovanej zveri a pokiaľ pracujú za podmienok zabezpečujúcich dodržiavanie hygienických požiadaviek. Zoznam schválených zariadení bude odovzdaný ostatným členským štátom a Komisii.

2. Členský štát neschváli zariadenia, ak nie sú splnené podmienky uvedené v tejto smernici. Členský štát zruší svoj súhlas, ak prestanú byť spĺňané schvaľovacie podmienky.

3. Členský štát berie do úvahy závery prípadnej kontroly vykonanej podľa článku 16. Ostatné členské štáty a Komisia sú informované o prípadnom zrušení súhlasu.

4. Kontroly a dozor vo schválených zariadeniach sú uskutočňované pod kontrolou úradného veterinára, ktorému môže pri výkone čisto materiálnych úkonov pomáhať na tento účel vyškolený personál, bez toho, aby boli dotknuté úlohy zverené pomocnému personálu, ktoré mu náležia podľa smernice 71/118/EHS. Úradný veterinár musí mať kedykoľvek voľný prístup do všetkých častí zariadení, aby mohol overiť dodržiavanie ustanovení tejto smernice.

Podrobnejšie bude nasadenie pomocného personálu stanovené podľa postupu uvedeného v článku 20.

Článok 15

1. Veterinárni experti Komisie môžu, v miere nevyhnutnej pre jednotné uplatňovanie tejto smernice, robiťkontroly na mieste v spolupráci s príslušnými úradmi členských štátov a môžu overovať, či schválené zariadenia dodržujú podmienky uvedené v tejto smernici. Komisia informuje členské štáty o výsledkoch prevedených kontrol.

Členský štát, na území ktorého sa robí kontrola, poskytne expertom pri výkone ich poslania všetku potrebnú pomoc.

Všeobecné podmienky uplatňovania tohto článku sú stanovené podľa postupu uvedeného v článku 20.

Článok 16

1. Zásady stanovené smernicou 89/662/EHS, ktorá sa týka veterinárnych kontrol robených pri presunoch vo vnútri spoločenstva so zreteľom na vytváranie vnútorného trhu, sa uplatňujú najmä na organizáciu kontrol prevádzaných v krajinách určenia, uplatňovanie opatrení prijatých na základe týchto kontrol a pri zavádzaní ochranných opatrení z dôvodu zdravotných problémov vzťahujúcich sa k produkcii a distribúcii králičieho mäsa a mäsa z chovanej zveri na území spoločenstva.

2. Smernica 89/662/EHS sa mení a dopĺňa takto:

a) V prílohe A sa na konci doplní:

"— Smernica Rady 91/495/EHS z 27. novembra 1990, ktorá sa týka problémov ochrany zdravia ľudí a zvierat pri produkcii králičieho mäsa a mäsa z chovanej zveri a ich uvádzania na trh (Ú. v. ES L 268 z 24.9.1991, s. 41). (S vylúčením dovážaného králičieho mäsa a mäsa z chovanej zveri pochádzajúcich z tretích krajín)";

b) V prílohe B je "králičie mäso a mäso zveri" nahradené "mäso voľne žijúcej zveri".

Článok 17

Do doby, než sa uvedú do platnosti ustanovenia spoločenstva, ktoré sa týkajú dovozu králičieho mäsa a mäsa z chovanej zveri pochádzajúcej z tretích krajín, uplatňujú členské štáty na tieto dovozy ustanovenia, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné tým, ktoré vyplývajú z tejto smernice.

Do uvedenia týchto ustanovení do platnosti dbajú členské štáty, aby dovozy pochádzajúce z tretích krajín zostali podriadené pravidlám uvedeným v článku 6 odsek 1 písmeno b) tretí pododsek smernice 89/662/EHS a tiež aby:

i) čerstvé králičie mäso a čerstvé mäso z chovanej zveri neboli za žiadnych okolností označené zdravotnou značkou uvedenou v prílohe I kapitola X smernice 71/118/EHS a pokiaľ je mäso delené alebo vykostené, musí s ním byť zaobchádzané podľa článku 3 odsek 1 bod B smernice 71/118/EHS;

ii) mäso pochádzajúce zo zvierat citlivých na trichinelózu bolo podrobené vyšetreniu tráviacou metódou v súlade so smernicou 77/96/EHS.

KAPITOLA V

Záverečné ustanovenia

Článok 18

Zásady spoločenstva o ochrane voľne žijúcich živočíchov nie sú touto smernicou dotknuté.

Článok 19

Prílohy tejto smernice sú menené a dopĺňané Radou, ktorá rozhodne kvalifikovanou väčšinou, na návrh Komisie, najmä s cieľom ich prispôsobenia technologickému pokroku.

Článok 20

1. Keď sa použije postup ustanovený v tomto článku, skutočnosti budú bez meškania oznámené predsedom buď z jeho vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu Stálemu veterinárnemu výboru (ďalej len "výbor"), ustanovenému podľa rozhodnutia 68/361/EHS [17].

2. Zástupca Komisie predkladá výboru návrh na opatrenia, ktoré sa majú prijať. Výbor zaujíma k tomuto návrhu stanovisko v lehote, ktorú môže stanoviť predseda podľa naliehavosti prípadu. Stanovisko sa zaujíma väčšinou hlasov podľa článku 148 odseku 2 zmluvy o prijímaní rozhodnutí, ktoré má Rada prijať na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov majú pri hlasovaní vo výbore váhu stanovenú v citovanom článku. Predseda nehlasuje.

3. Komisia prijíma zamýšľané opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

4. Pokiaľ zamýšľané opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo pokiaľ nie je žiadne stanovisko prijaté, Komisia bez odkladu predloží Rade návrh opatrení, ktoré majú byť prijaté.

Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

Pokiaľ počas troch mesiacov od dátumu predloženia Rada nerozhodla, budú navrhované opatrenia Komisiou prijaté a uvedené do platnosti, s výnimkou prípadu, keď sa Rada jednoduchou väčšinou vyslovila proti týmto opatreniam.

Článok 21

Do uvedenia zdravotných a veterinárnych zásad spoločenstva do platnosti, týkajúcich sa produkcie a uvádzania na trh mäsa z voľne žijúcej zveri, ktoré budú stanovené najneskôr do 31. marca 1991, mäso z voľne žijúcej zveri vhodné pre spotrebu ľuďmi podlieha ustanoveniam uvedeným v článku 3 odsek 3, v článku 4 odsek 1 druhý pododsek druhá zarážka a v článku 5 odsek 2 smernice 89/662/EHS.

Článok 22

1. Členské štáty prijmú zákonné, právne a administratívne opatrenia nevyhnutné k zosúladeniu svojich predpisov s touto smernicou najneskôr do 1. Januára 1993. Budú o tom bezodkladne informovať Komisiu.

2. Až členské štáty prijmú tieto opatrenia, budú obsahovať odkaz na túto smernicu, alebo budú sprevádzané takým odkazom pri ich úradnom uverejnení. Spôsoby tohoto odkazu sú stanovené členskými štátmi.

Článok 23

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 27. novembra 1990

Za Radu

predseda

V. Saccomandi

[1] Ú. v. ES C 327, 30.12.1989, s. 40.

[2] Ú. v. ES C 260, 15.10.1990, s. 154.

[3] Ú. v. ES C 124, 21.5.1990, s. 7.

[4] Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 58.

[5] Ú. v. ES L 61, 4.3.1989, s. 48.

[6] Ú. v. ES L 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

[7] Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

[8] Ú. v. ES L 55, 8.3.1971, s. 23.

[9] Ú. v. ES L 303, 31.10.1990, s. 6.

[10] Ú. v. ES L 224, 18.9.1990, s. 29.

[11] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 35.

[12] Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 24.

[13] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s 67.

[14] Ú. v. ES L 133, 17.5.1989, s. 33.

[15] Ú. v. ES L 316, 26.11.1974, s 10

[16] Ú. v. ES L 275, 26.11.1986, s. 36.

[17] Ú. v. ES L 255, 18.10.1968, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

KAPITOLA PRVÁ

Veterinárna prehliadka králikov ante mortem

1. Zvieratá musia byť pred porážkou podrobené prehliadke ante mortem. Táto prehliadka ante mortem musí byť vykonaná v podniku pred odoslaním zvierat.

a) Ak od prehliadky ante mortem, ktorá bola vykonaná v podniku pôvodu, uplynulo menej než 24 hodín, pričom králiky boli posúdené ako zdravé, prehliadka ante mortem v bitúnkoch sa môže obmedziť na zistenie zranení spôsobených pri preprave. Pri vstupu do bitúnkov musí byť preukázaná totožnosť králikov.

Pokiaľ prehliadka ante mortem v podniku pôvodu a v bitúnkoch nie je vykonávaná tým istým úradným veterinárom, musia byť zvieratá sprevádzané zdravotným osvedčením obsahujúcim údaje uvedené v prílohe III.

b) Ak prehliadka ante mortem nebola vykonaná v podniku pôvodu, musí byť u králikov určených k porážke vykonaná do 24 hodín od ich príchodu do bitúnkov. Tato prehliadka musí byť opätovne vykonaná bezprostredne pred porážkou, pokiaľ od prehliadky ante mortem uplynulo viacej než 24 hodín.

Prevádzkovateľ bitúnkov alebo jeho zástupca je povinný uľahčiť výkon prehliadky zvierat ante mortem a najmä musí uľahčiť každú nevyhnutnú manipuláciu.

Každé zviera alebo každá zásielka zvierat určených k porážke musí mať identifikačnú značku, umožňujúcu kompetentnej autorite určiť pôvod zvierat.

2. Prehliadka ante mortem musí byť vykonaná úradným veterinárom v súlade s odbornými zásadami a pri vhodnom osvetlení.

3. Prehliadka musí umožniť zistiť:

a) či sú zvieratá postihnuté chorobou prenosnou na človeka alebo na zvieratá, prípadne či majú jej príznaky alebo sú v stave, na ktorého základe je možné vysloviť podozrenie z takej choroby;

b) či majú zvieratá príznaky choroby alebo poruchy celkového stavu, pri ktorých by mäso bolo nevhodné pre spotrebu ľuďmi.

4. Zvieratá, ktoré sú postihnuté niektorým chorobným stavom uvedeným v bode 3, nesmú byť porazené s určením pre spotrebu ľuďmi.

5. Zvieratá uvedené v bode 4 musia byť porazené oddelene, alebo po porazení všetkých ostatných králikov a mäso z nich musí byť hygienicky odstránené.

KAPITOLA II

Veterinárna prehliadka králikov post mortem

6. Porazené králiky musia byť prehliadnuté ihneď po porážke.

7. Prehliadka post mortem musí byť vykonaná pri vhodnom osvetlení.

8. Veterinárna prehliadka post mortem musí zahŕňať:

a) obhliadku porazeného zvieraťa;

b) ohmataním a v prípade potreby rezom pľúc, pečene, sleziny, obličiek ako aj zmenených častí tela;

c) zisťovanie anomálií konzistencie, farby, vône a prípadne chuti;

d) podľa potreby prípadné laboratórne vyšetrenie.

9. a) Ako absolútne nepožívateľné sú králiky posudzované, ak sa pri prehliadke post mortem zistia:

- choroby prenosné na človeka alebo na zvieratá,

- zhubné nádory alebo mnohopočetné nádory; mnohopočetné abscesy,

- rozsiahla invázia parazitov v podkožnom alebo svalovom tkanive,

- prítomnosť rezíduí látok, vrátane látok s farmakologickými účinkami, zakázaných alebo vo vyšších koncentráciách ako povolených na úrovni Spoločenstva,

- otrava,

- rozsiahle poškodenie alebo rozsiahle presiaknutie krvou alebo sérom,

- odchýlky od zvyčajnej farby, vône alebo chuti,

- odchýlky konzistencie, najmä opuchy alebo vychudnutie.

b) Ako nepožívateľné sú posudzované časti porazených zvierat, vykazujúce lokalizované zmeny alebo kontaminácie, ktoré nemajú vplyv na zdravotnú nezávadnosť ostatku mäsa.

c) Výsledky veterinárnych prehliadok ante mortem a post mortem musia byť zaznamenané úradným veterinárom. Pri zistení choroby uvedenej v bode 3 alebo pri zistení rezíduí musia byť informované príslušné miesta veterinárnej správy zodpovednej za dozor nad stádom, z ktorého zvieratá pochádzajú, ako aj osoba, ktorá zodpovedá za príslušné stádo.

KAPITOLA III

Značenie zdravotnej nezávadnosti

10. Za označovanie zdravotnej nezávadnosti mäsa zodpovedá úradný veterinár. Na tento účel má a uchováva:

a) nástroje určené k označovaniu zdravotnej nezávadnosti mäsa, ktoré odovzdáva pomocnému personálu až v čase značenia a len na nevyhnutne potrebnú dobu na tento účel;

b) etikety a obaly, pokiaľ sú už opatrené niektorou zo značiek uvedených v bode 11. Tieto etikety a obaly budú predané pomocnému personálu v zodpovedajúcom množstve v čase, keď majú myť použité.

11. 1. Značka zdravotnej nezávadnosti zahŕňa:

a) - v hornej časti veľkými písmenami skratku štátu odosielateľa:

B, D, DK, EL, ESP, F, IRL, I, L, NL, P, UK,

- uprostred číslo veterinárneho schválenia zariadenia, alebo prípadne porciovne,

- v spodnej časti jednu z nasledujúcich skratiek:

CEE, EEG, EWG, E0F, EEC alebo EOK,

písmená a číslice musia byť veľké 0,2 cm, alebo

b) v ováli, v ktorom sú uvedené údaje pod písmenom a), musia byť písmená veľké 0,8 cm a číslice 1,1 cm.

2. Materiál používaný k označovaniu musí zodpovedať všetkým hygienickým požiadavkám a údaje uvedené v bode 11.1 musia byť dokonale čitateľné.

3. a) Značka zdravotnej nezávadnosti uvedená v bode 11.1 písm. a) sa urobí:

- na nezabalených telách razítkom obsahujúcim údaje uvedené v bode 11.1 písm. a),

- na obale alebo viditeľne pod obalmi alebo inými druhmi balenia zabalených tiel,

- na obale alebo viditeľne pod obalmi alebo inými druhmi balenia zabalených častí tiel alebo vedľajších produktov porážky, balených po malých množstvách.

b) Značka zdravotnej nezávadnosti uvedená v bode 11.1 písm. b) sa urobí na veľkých baleniach.

4. Keď sa značka zdravotnej nezávadnosti objaví na obale alebo inom druhu balenia v súlade s bodom 11.3:

- musí byť značka umiestnená tak, aby bola pri otváraní obalu alebo balenia zničená, alebo

- obal alebo balenie musí byť zapečatené tak, aby nemohlo byť po otvorení opätovne použité.

KAPITOLA IV

Skladovanie

12. Králičie mäso musí byť po prehliadke post mortem schladené, alebo zmrazené a skladované pri teplote, ktorá nesmie prekročiť — 4 °C, ak ide o mäso schladené, alebo — 12 °C, ak ide o mäso zmrazené.

KAPITOLA V

Preprava

13. Králičie mäso musí byť prepravované takým spôsobom, aby bolo chránené pred všetkým, čo je náchylné ho znečistiť alebo poškodiť, s ohľadom na trvanie a podmienky prepravy, ako aj na používané dopravné prostriedky. Používané dopravné prostriedky musia byť vybavené takým spôsobom, aby počas prepravy neboli prekročené teploty uvedené v bode 12.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

VZOR

OSVEDČENIE O ZDRAVOTNEJ NEZÁVADNOSTI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

VZOR

VETERINÁRNE OSVEDČENIE

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

VZOR

OSVEDČENIE O ZDRAVOTNEJ NEZÁVADNOSTI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top