Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0495

Neuvoston direktiivi 91/495/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista kaninlihan ja tarhatun riistan lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa

OJ L 268, 24.9.1991, p. 41–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 039 P. 30 - 44
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 039 P. 30 - 44
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; Kumoaja 32004L0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/495/oj

31991L0495

Neuvoston direktiivi 91/495/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista kaninlihan ja tarhatun riistan lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa

Virallinen lehti nro L 268 , 24/09/1991 s. 0041 - 0055
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 39 s. 0030
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 39 s. 0030


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 27 päivänä marraskuuta 1990,

terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista kaninlihan ja tarhatun riistan lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa (91/495/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

kaninliha ja tarhatun riistan liha sisältyvät perustamissopimuksen liitteessä II olevaan tuoteluetteloon; kanien ja riistan tarhaus kuuluu yleensä maatalouden alaan; tarhaus on tulonlähde osalle maatalousväestöstä,

kyseisen alan järkevän kehityksen varmistamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi on yhteisön tasolla annettava säännöt terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista kaninlihan ja tarhatun riistan lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa,

jäsenvaltioiden väliset erot terveyttä ja eläinten terveyttä koskevien vaatimusten osalta olisi poistettava yhteisön sisäisen kaninlihan ja tarhatun riistan lihan kaupan edistämiseksi sisämarkkinoiden täydellistä toteuttamista varten,

kotieläimiin ja ihmisiin tarttuvat taudit voivat levitä kaninlihan ja tarhatun riistan lihan välityksellä; on tarpeen antaa säännöt, joiden avulla kyseisiä vaaroja voidaan hallita,

kyseistä lihaa on käsiteltävä hyvissä hygieenisissä olosuhteissa, jotta vältettäisiin elintarvikkeista aiheutuvat tartunnat ja myrkytykset,

eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä 21 päivänä joulukuuta 1982 annetussa neuvoston direktiivissä 82/894/ETY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/162/ETY(5), säädetään eläintaudeista ilmoittamista koskevista vaatimuksista yhteisössä; on tarpeen saada tietyistä tarhatussa riistassa esiintyvistä tarttuvista taudeista samat tiedot kuin muista kotieläimistä,

terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa neuvoston direktiivissä 64/433/ETY(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/662/ETY(7), ja terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa 15 päivänä helmikuuta 1971 annetussa neuvoston direktiivissä 71/118/ETY(8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/539/ETY(9), säädetään vastaavasti tuoretta lihaa ja tuoretta siipikarjanlihaa koskevista terveysvaatimuksista; riistantuotantoon käytetyt tarhatut luonnonvaraiset eläimet ovat samankaltaisia kuin tarhatut nisäkkäät ja tarhatut linnut; siksi on tarpeen laajentaa tuoreen lihan ja siipikarjanlihan kauppaan jo sovellettavat terveyssäännöt koskemaan tarhatun riistan lihaa, ottaen samalla huomioon tietyt erityisnäkökohdat,

on aiheellista säätää paikallisesti myytäviä pieniä kaninlihan ja tarhatun riistan lihan määriä koskevista poikkeuksista,

määrämaana olevan jäsenvaltion suorittamien tarkastusten järjestämiseen ja seurantaan sekä toteutettaviin suojatoimenpiteisiin olisi sovellettava eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/425/ETY(10) säädettyjä yleisiä sääntöjä, ja

komission tehtäväksi olisi annettava päättää toimenpiteistä tämän direktiivin panemiseksi täytäntöön; tätä varten on tarpeen säätää menettelyistä tiiviin ja tehokkaan yhteistyön aikaansaamiseksi komission ja jäsenvaltioiden välillä pysyvässä eläinlääkintäkomiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU Yleiset säännöt

1 artikla

Tässä direktiivissä säädetään terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista kaninlihan ja tarhatun riistan lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa.

2 artikla

Tässä direktiivissä sovelletaan direktiivin 64/433/ETY 2 artiklan ja direktiivin 71/118/ETY 2 artiklan määritelmiä.

Lisäksi tarkoitetaan:

1 `kaninlihalla` kotieläimenä pidettävän kanin kaikkia elintarvikkeeksi soveltuvia osia;

2 `tarhatun riistan lihalla` vankeudessa syntyneiden, kasvatettujen ja teurastettujen luonnonvaraisten maanisäkkäiden tai luonnonvaraisten lintujen, mukaan lukien kaikki direktiivin 90/539/ETY 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut lajit, kaikkia elintarvikkeeksi soveltuvia osia;

3 `tarhatulla riistalla` maanisäkkäitä tai lintuja, joiden ei katsota olevan kotieläimiä ja jotka eivät ole direktiivin 64/433/ETY 1 artiklan 1 kohdassa tai neuvoston direktiivin 71/118/ETY 1 artiklassa tarkoitettuja eläimiä, mutta joita tarhataan kotieläiminä. Sellaisten luonnonvaraisten nisäkkäiden, jotka elävät aidatulla alueella vapaina samankaltaisissa oloissa kuin luonnonvarainen riista, ei kuitenkaan katsota olevan tarhattua riistaa;

4 `tuotantomaalla` jäsenvaltiota, jonka alueella tuotantotila sijaitsee.

II LUKU Kaninlihan tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sovellettavat säännöt

3 artikla

1 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että:

a) kaninliha on saatu laitoksesta, joka täyttää direktiivissä 71/118/ETY säädetyt yleiset edellytykset ja joka on hyväksytty tätä lukua varten 14 artiklaa noudattaen;

b) kaninliha on peräisin sellaisilta tiloilta tai alueilta olevista eläimistä, joille ei ole määrätty rajoituksia eläinten terveyteen liittyvin perustein;

c) kaninliha on peräisin eläimistä, joille virkaeläinlääkäri tai, direktiivin 71/118/ETY 4 artiklan mukaisesti, tämän avustaja on tehnyt tämän direktiivin liitteessä I olevan I luvun menettelyä noudattaen ante mortem -tarkastuksen, ja joiden on katsottu soveltuvan teurastettaviksi tämän tarkastuksen jälkeen;

d) kaninliha on käsitelty direktiivin 71/118/ETY liitteessä I olevan V luvun mukaisissa tyydyttävissä hygieniaolosuhteissa 28 a ja 28 b kohtaa lukuun ottamatta;

e) kaninliha on läpikäynyt virkaeläinlääkärin tai, direktiivin 71/118/ETY 4 artiklan mukaisesti, tämän avustajan tämän direktiivin liitteessä I olevan II luvun menettelyä noudattaen tekemän post mortem -tarkastuksen eikä lihassa ole todettu mitään muutoksia, lukuun ottamatta juuri ennen teurastusta syntyneitä traumaattisia muutoksia tai paikallisia epämuodostumia tai muutoksia, edellyttäen, että varmistetaan tarvittaessa asianmukaisin laboratoriokokein, että ne eivät tee ruhoa tai teurastuksen sivutuotteita elintarvikkeeksi kelpaamattomaksi tai ihmisten terveydelle vaaralliseksi;

f) kaninlihassa on tämän direktiivin liitteessä I olevan II luvun mukainen terveysmerkintä.

Edellä mainitun luvun säännösten muuttamiseksi tai täydentämiseksi voidaan tarvittaessa tehdä päätös 20 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti erityisesti kaupassa käytettyjen erilaisten lihan esillepanoa koskevien tapojen huomioon ottamiseksi, edellyttäen, että ne ovat hygieniasääntöjen mukaisia; kyseisessä menettelyssä on määritettävä erityisesti ja sen estämättä mitä kyseisessä luvussa säädetään - ensimmäisen kerran ennen 1 päivää tammikuuta 1992 - edellytykset, joiden mukaisesti voidaan sallia ruhojen, ruhon osien tai teurastuksen sivutuotteiden pitäminen kaupan suurissa pakkauksissa, joita ei ole merkitty kyseisen luvun 11 jakson 3 kohdan a alakohdan mukaisesti;

g) kaninliha varastoidaan tämän direktiivin liitteessä I olevan IV luvun menettelyä noudattaen post mortem- tarkastuksen jälkeen tyydyttävissä hygieniaolosuhteissa 14 artiklan mukaisesti hyväksytyissä laitoksissa tai yhteisön sääntöjen mukaisesti hyväksytyissä varastoissa;

h) kaninliha on kuljetettu tyydyttävissä hygieniaolosuhteissa tämän direktiivin liitteessä I olevan V luvun määräyksiä noudattaen;

i) kaninliha on myös saatu, kun kyseessä ovat ruhon osat tai luuttomaksi leikattu liha, direktiivin 71/118/ETY 3 artiklassa säädettyjä olosuhteita vastaavista oloista erityisesti tätä tarkoitusta varten tämän direktiivin 14 artiklan mukaisesti hyväksytyistä laitoksista.

2 Kunkin jäsenvaltion on myös huolehdittava, että toisen jäsenvaltion alueelle lähetetyn tuoreen kaninlihan mukana on terveystodistus, kun se kuljetetaan määrämaahan. Virkaeläinlääkärin on laadittava kuormauksen aikana terveystodistuksen alkuperäiskappale, jonka on oltava tuoreen kaninlihan mukana

kun se kuljetetaan vastaanottajalle. Terveystodistuksen on oltava esitystavaltaan ja sisällöltään liitteessä II olevan mallin mukainen; se on laadittava ainakin määrämaan kielellä tai kielillä ja siinä on oltava sanotussa liitteessä olevassa mallissa olevat tiedot.

4 artikla

1 Sen estämättä, mitä 3 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia:

a) että kaninlihan pientuottaja toimittaa kaninlihaa suoraan yksityishenkilölle tämän omaan käyttöön,

b) että kaneja vähän tuottavat kasvattajat toimittavat pieniä määriä tuoretta kaninlihaa:

- joko suoraan kuluttajalle tuottajien tiloja lähimpänä olevilla paikallisilla myyntipaikoilla,

- tai jälleenmyyjälle tarkoituksena suora myynti kuluttajalle, edellyttäen, että jälleenmyyjä toimii samalla paikkakunnalla kuin tuottaja tai sen naapuripaikkakunnalla.

Mainittu mahdollinen poikkeus ei sisällä kiertokauppaa, postimyyntiä eikä jälleenmyyjän osalta torikauppaa.

2 Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 1 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden terveysvalvonnan ja ottaakseen käyttöön säännöt, joiden avulla voidaan jäljittää tila, jolta tämä liha on peräisin.

3 Komissio voi 20 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen antaa yksityiskohtaiset säännökset tämän artiklan täytäntöönpanosta ja erityisesti jäsenvaltioiden vaatimuksesta vahvistaa 1 kohdan mukaisten toimitusten enimmäismäärät.

III LUKU Tarhatun riistan lihan tuotantoon ja sen pitämiseen kaupan sovellettavat säännöt

5 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tarhatun riistan lihan yhteisön sisäinen kauppa on seuraavien vaatimusten alainen:

a) eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä tuoreen siipikarjanlihan kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 26 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/494/ETY(11) vaatimukset, jos kyseessä ovat tarhatut riistalinnut,

b) eläinten terveyttä koskevista seikoista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/461/ETY(12) vaatimukset, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/662/ETY, jos kyseessä ovat muut tarhatun riistan lajit.

6 artikla

1 Luonnonvaraisista sorkkaeläimiin kuuluvista maanisäkkäistä saadun tarhatun riistan lihan on täytettävä direktiivin 64/433/ETY 3 artiklassa ja 5 artiklan b - k alakohdassa tarkoitetut vaatimukset niitä koskevilta osin, edellyttäen, että alkuperäkarjalle suoritetaan säännöllisesti eläinlääkärintarkastus, eikä sitä koske mitkään 11 artiklan mukaisesti suoritetun tutkimuksen tai eläinlääkärintarkastuksen seurauksena asetetut rajoitukset. Tätä tarkastusta koskevat yksityiskohtaiset säännökset annetaan 20 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Kyseisiä eläimiä on käsiteltävä eri aikoina kuin nautaeläimiä, sikoja, lampaita ja vuohia.

Terveystodistuksen, jonka on oltava tällaisen lihan mukana, on oltava tämän direktiivin liitteessä IV olevan mallin mukainen.

Tarhatuista villisioista tai muista trikiinitartunnalle alttiista lajeista saatu liha on tutkittava digestiomenetelmällä noudattaen kolmansista maista tuotavan kesyistä sioista peräisin olevan tuoreen lihan trikiinitutkimuksesta 21 päivänä joulukuuta 1976 annettua neuvoston direktiiviä 77/96/ETY(13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/321/ETY(14).

2 Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, virallinen toimielin voi sallia tarhatun riistan teurastamisen alkuperäpaikalla, jos sitä ei voida kuljettaa, jotta vältettäisiin käsittelijälle koituvat riskit taikka eläinten hyvinvoinnin suojaamiseksi. Tämä lupa voidaan myöntää edellyttäen, että:

- karjalle suoritetaan säännöllisesti eläinlääkintätarkastus eikä karjaa koske mitkään 12 artiklan mukaisesti suoritetun tutkimuksen tai eläinlääkärintarkastuksen seurauksena asetetut rajoitukset,

- eläinten omistaja esittää pyynnön,

- viralliselle toimielimelle ilmoitetaan etukäteen eläinten teurastuspäivästä,

- tilalla on luonnonvaraisten eläinten kokoamista varten keskus, jossa teurastettavaksi tarkoitetun ryhmän ante mortem -tarkastus voidaan suorittaa,

- tilalla on eläinten teurastukseen, pistämiseen ja verenlaskuun soveltuvat tilat,

- pistämistä ja verenlaskua edeltää tainnutus, joka on tehtävä direktiivissä 74/577/ETY(15) säädetyissä oloissa; eläinlääkintäyksikkö voi sallia ampumisen erityistapauksissa,

- teurastetut eläimet, joiden veri on laskettu, ripustetaan mahdollisimman pian teurastuksen jälkeen ja kuljetetaan tyydyttävissä hygieniaolosuhteissa direktiivin 64/433/ETY mukaisesti hyväksyttyyn teurastamoon. Jos kasvatuspaikassa teurastettua riistaa ei voida viedä tunnin kuluessa direktiivin 64/433/ETY 8 artiklan mukaisesti hyväksyttyyn teurastamoon, se on kuljetettava kontissa tai kuljetusvälineellä, jonka lämpötila pysyy välillä 0 °C 4 °C. Sisäelinten poisto on suoritettava viimeistään kolmen tunnin kuluttua tainnutuksesta.

- teurastettujen eläinten mukana on niiden teurastamoon kuljettamisen aikana eläinlääkintäyksikön antama vakuutus, josta ilmenee ante mortem -tarkastuksen hyväksyttävä lopputulos, verenlaskun oikea suorittaminen ja teurastusajankohta; tämän vakuutuksen on oltava liitteessä III olevan mallin mukainen.

3 Ennen kuin kotimaassa myytävään lihaan sovellettavista terveyssäännöistä päätetään, voidaan tarhattua suurriistaa teurastaa ja 1 kohdassa tarkoitettua lihaa leikata ja säilyttää sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, kansallisten viranomaisten kotimaan markkinoita varten hyväksymissä laitoksissa, edellyttäen, että tällaista lihaa ei tuoda yhteisön sisäiseen kauppaan.

7 artikla

1 Määrämaat voivat, ottaen aiheellisella tavalla huomioon perustamissopimuksen yleiset määräykset, myöntää yhdelle tai useammalle lähettäjämaalle yleisiä lupia tai tiettyihin tapauksiin rajoitettuja lupia, joiden perusteella direktiivin 64/433/ETY 5 artiklan b kohdassa ja i - k kohdassa tarkoitettua tuoretta lihaa voidaan tuoda niiden alueelle.

Tällaista tuoretta lihaa saa lähettää ainoastaan direktiivin 64/433/ETY 3 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2 Jos jokin määrämaa myöntää 1 kohdan mukaisen yleisen luvan, sen on viipymättä ilmoitettava siitä muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

3 Lähettäjämaiden on toteutettava kaikki tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että terveystodistuksissa, joiden malli esitetään liitteessä IV, mainitaan, että jotakin 1 kohdassa esitetyistä vaihtoehdoista on käytetty.

8 artikla

Tarhattujen riistalintujen lihan on täytettävä direktiivin 71/118/ETY 3 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitetun tarhattujen riistalintujen lihan mukana on oltava direktiivin 71/118/ETY 8 artiklassa säädetty terveystodistus, jonka on oltava tämän direktiivin liitteessä IV olevan mallin mukainen.

Kuitenkin, kun viiriäisten tai kyyhkysten sisäelinten poistotekniikka on sellainen, ettei voida täydellisesti tarkastaa jokaisen linnun sisäelimiä, tarkastus voidaan, sen estämättä, mitä direktiivin 71/118/ETY liitteessä I olevan V luvun 23 kohdassa säädetään, suorittaa vähintään viiden prosentin näyte-erälle kustakin 500 linnun erästä ja vastaavalle määrälle yli 500 linnun eristä, edellyttäen, että erät ovat yhdenmukaisia niiden laadun, painon ja alkuperän suhteen.

Jos tulokset eivät ole selvästi tyydyttäviä, kyseisenlaisen sisäelinten otantatarkastuksen perusteella annettava lausunto siitä, ovatko teurastetut linnut elintarvikkeeksi kelpaavia, koskee koko erää.

9 artikla

Sen estämättä, mitä 8 artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat, kun kyseessä on niiden alueelta saatu ja niiden alueella myyntiin toimitettu tarhattujen lintujen liha, ottaen aiheellisella tavalla huomioon perustamissopimuksen määräykset, myöntää poikkeuksen direktiivin 71/118/ETY liitteessä I olevassa V luvussa säädetyistä teurastusta ja sisäelinten poistoa koskevista säännöksistä niille alueellaan sijaitseville teurastamoille tai leikkaamoille, jotka harjoittivat kyseistä toimintaa ennen tämän direktiivin tiedoksiantopäivää ja jotka nimenomaisesti sitä pyytävät, kun kyseessä on sellaisten tarhattujen riistalintujen tuotanto, joiden sisäelimet on osittain poistettu tai joiden sisäelimiä ei ole poistettu.

Direktiivin 71/118/ETY liitteessä I olevassa X luvussa säädetyn terveysmerkin käyttö kielletään, jos tätä poikkeusta käytetään.

10 artikla

Mitä 8 artiklassa säädetään, ei koske tarhattujen riistalintujen lihaa, jonka sen tuottaja yksittäisissä tapauksissa toimittaa suoraan kuluttajalle tämän omaan käyttöön muutoin kuin kiertokaupalla, postimyynnillä tai torikaupalla.

Komissio voi 20 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen antaa yksityiskohtaiset säännökset tämän artiklan täytäntöönpanosta ja erityisesti jäsenvaltion pyynnöstä määrätä enimmäisrajat määrille, joita ensimmäisen kohdan mukaisesti voidaan toimittaa.

IV LUKU Yhteiset säännökset

11 artikla

1 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden alueella sijaitsevilla tiloilla olevien kanien tai tarhatun riistan terveys tutkitaan säännöllisin väliajoin.

2 Keskustason yksikölle tai toimielimelle on annettava tätä varten tehtäväksi kerätä ja käyttää tämän direktiivin mukaisesti suoritettujen terveystarkastusten tuloksia, kun todetaan ihmisiin tai eläimiin tarttuvia tauteja tai sallitut tasot ylittäviä määriä jäämiä.

3 Jos todetaan 2 kohdassa tarkoitettu tauti tai tilanne, kyseiseen tapaukseen liittyvät tutkimustulokset on toimitettava mahdollisimman pian viralliselle toimielimelle, joka vastaa sellaisen karjan valvonnasta, josta eläimet ovat peräisin.

4 Virallisen toimielimen on eläintautitilanteesta riippuen suoritettava tarhatulle riistalle erityisiä tutkimuksia todetakseen direktiivin 82/894/ETY liitteessä I tarkoitettujen tautien esiintymisen.

Kyseisten tautien esiintymisestä on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille mainitun direktiivin mukaisesti.

12 artikla

1 Jäsenvaltioiden on täydennettävä eläimissä ja tuoreessa lihassa olevien jäämien tarkastuksesta 16 päivänä syyskuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/469/ETY(16) 4 artiklassa tarkoitettuja jäämien tutkimista koskevia suunnitelmiaan, jotta kaneille ja tarhatulle riistalle tehtäisiin kyseisessä direktiivissä säädetyt tarkastukset ja luonnonvaraista riistaa valvottaisiin muun muassa ympäristössä esiintyvien saastuttajien varalta.

2 Jäsenvaltioiden on 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen tulokset huomioon ottaen määrättävä rajoitukset tarkastuksen kohteena olevilta tiloilta tai alueilta saadun riistalihan käytölle.

3 Komissio antaa yksityiskohtaiset säännökset tämän artiklan täytäntöönpanosta 20 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

13 artikla

Kaninlihaa tai tarhattujen riistalintujen lihaa ei saa käyttää ihmisravintona, jos:

a) siinä havaitaan jokin liitteessä I olevassa 9 kohdan a alakohdassa luetelluista vioista;

b) se on peräisin eläimistä, joille on annettu aineita, jotka todennäköisesti tekevät lihan ihmisten terveydelle vaaralliseksi tai vahingolliseksi, ja joiden suhteen on tehty 20 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päätös eläinlääkintäalan tiedekomitean annettua lausuntonsa. Sallittuja aineita koskevat kansalliset säännöt pysyvät voimassa kyseisen päätöksen tekemiseen saakka ottaen huomioon perustamissopimuksen yleiset määräykset;

c) se on käsitelty ionisoivalla säteilyllä tai ultraviolettisäteilyllä, jollei mahdollisilla ionisaatioon sovellettavilla yhteisön sääntelyillä toisin säädetä taikka käsitelty mureuttajilla tai muilla aineilla, jotka saattaisivat vaikuttaa lihan aistivaraisiin ominaisuuksiin taikka muilla kuin terveysmerkintään käytetyillä väriaineilla.

14 artikla

1 Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo hyväksymistään laitoksista, ja annettava niille eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä kanien ja tarhatun riistan teurastamista ja leikkaamista varten direktiivin 71/118/ETY tai direktiivin 64/433/ETY mukaisesti hyväksyttyjä laitoksia, edellyttäen, että laitoksissa on varusteet kaninlihan tai tarhatun riistan lihan käsittelyä varten ja niissä toimitaan hygieenisesti. Jäsenvaltioiden on toimitettava luettelo muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

2 Jäsenvaltio ei saa hyväksyä laitosta, ennen kuin on varmistettu, että se on tämän direktiivin mukainen. Jäsenvaltioiden on peruutettava hyväksyntä, jos sen edellytykset sen antamiselle eivät enää täyty.

3 Jos on suoritettu 16 artiklan mukaisesti tarkastus, kyseisen jäsenvaltion on otettava huomioon siinä tehdyt päätelmät. Muille jäsenvaltioille ja komissiolle on ilmoitettava hyväksynnän peruuttamisesta.

4 Hyväksyttyjen laitosten tarkastus ja valvonta tapahtuu virkaeläinlääkärin vastuulla, jota erityisesti tähän tarkoitukseen koulutettu henkilöstö voi avustaa puhtaasti käytännöllisissä tehtävissä niiden tehtävien lisäksi, jotka on direktiivin 71/118/ETY mukaisesti siirretty avustajille. Virkaeläinlääkärin on aina päästävä vapaasti laitosten kaikkiin osiin varmistaakseen, että tätä direktiiviä noudatetaan.

Avustamista koskevista yksityiskohtaiset säännökset annetaan 20 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

15 artikla

Komission eläinlääkintäasiantuntijat voivat, jos se on tarpeen tämän direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, suorittaa tarkastuksia paikalla yhteistyössä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa; he voivat varmistaa, ovatko hyväksytyt laitokset tosiasiallisesti tämän direktiivin mukaisia. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille tarkastusten tuloksista.

Jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus suoritetaan, on annettava tehtäviään hoitaville asiantuntijoille kaikkea tarvittavaa apua.

Yleiset säännökset tämän artiklan täytäntöönpanosta vahvistetaan 20 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

16 artikla

1 Yhteisön sisäisessä kaupassa tehtävistä eläinlääkärintarkastuksista sisämarkkinoiden toteuttamista varten annetussa neuvoston direktiivissä 89/662/ETY säädettyjä sääntöjä sovelletaan erityisesti määrämaan suorittamien tarkastusten järjestämiseen ja niiden jälkeen toteutettaviin toimiin sekä suojatoimenpiteisiin, joita sovelletaan yhteisön alueella tapahtuvaan kanin- ja riistanlihan tuotantoon ja jakeluun vaikuttaviin terveysongelmiin.

2 Muutetaan direktiiviä 89/662/ETY seuraavasti:

a) lisätään liitteeseen A seuraava luetelmakohta:

"- terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista kaninlihan ja tarhatun riistan lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 27 päivänä marraskuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 91/495/ETY (EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 41) (lukuun ottamatta kolmansista maista tuotua kaninlihaa ja tarhatun riistan lihaa)";

b) korvataan liitteessä B oleva luetelmakohta "kanin- ja riistanliha" sanoilla "luonnonvaraisen riistan liha".

17 artikla

Jäsenvaltioiden on ennen kanin- ja riistanlihan tuontia kolmansista maista koskevien yhteisön säännösten täytäntöönpanoa sovellettava tällaiseen tuontiin ainakin tämän direktiivin säännöksiä vastaavia säännöksiä.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin ennen kyseisten säännösten täytäntöönpanoa varmistettava, että tuonti kolmansista maista on edelleen direktiivin 89/662/ETY 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan kolmannen alakohdan säännösten mukaista ja että:

i) tuoreessa kaninlihassa ja tuoreessa tarhatun riistan lihassa ei saa missään tapauksessa olla direktiivin 71/118/ETY liitteessä I olevassa X luvussa tarkoitettua terveysmerkintää ja lihan ollessa luuttomaksi leikattu ja muutoin leikattu, lihaa on käsiteltävä kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan B alakohdan mukaisesti;

ii) trikinoosille alttiista lajeista saatu liha on tutkittava digestiomenetelmällä direktiivin 77/96/ETY mukaisesti.

V LUKU Loppusäännökset

18 artikla

Tämä direktiivi ei vaikuta luonnonvaraisten eläinten suojelemiseksi annettuihin yhteisön sääntöihin.

19 artikla

Neuvosto muuttaa tämän direktiivin liitteitä määräenemmistöllä komission ehdotuksesta, erityisesti mukauttaakseen ne tekniikan kehitykseen.

20 artikla

1 Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa 68/361/ETY(17) perustetun pysyvän eläinlääkintäkomitean, jäljempänä `komitea`, käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä viipymättä.

2 Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3 Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

4 Jos toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä.

Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole tehnyt päätöstä toimenpiteistä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia tuli neuvostossa vireille, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä ja panee ne täytäntöön viipymättä, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteitä.

21 artikla

Kunnes viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 1991 hyväksyttävät terveyttä ja eläinten terveyttä koskevat yhteisön säännöt luonnonvaraisen riistan tuotannosta ja pitämisestä kaupan pannaan täytäntöön, luonnonvaraisen riistan elintarvikkeeksi soveltuvaan lihaan sovelletaan direktiivin 89/662/ETY 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toisen luetelmakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan sääntöjä.

22 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1993. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2 Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä tällainen viittaus. Jäsenvaltioiden on säädettävä, miten tällainen viittaus tehdään.

23 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 1990.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. SACCOMANDI

(1) EYVL N:o C 327, 30.12.1989, s. 40

(2) EYVL N:o C 260, 15.10.1990, s. 154

(3) EYVL N:o C 124, 21.5.1990, s. 7

(4) EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 58

(5) EYVL N:o L 61, 4.3.1989, s. 48

(6) EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 2012/64

(7) EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 13

(8) EYVL N:o L 55, 8.3.1971, s. 23

(9) EYVL N:o L 303, 31.10.1990, s. 6

(10) EYVL N:o L 224, 18.9.1990, s. 29

(11) EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 35

(12) EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 24

(13) EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 67

(14) EYVL N:o L 133, 17.5.1989, s. 33

(15) EYVL N:o L 316, 26.11.1974, s. 10

(16) EYVL N:o L 275, 26.9.1986, s. 36

(17) EYVL N:o L 255, 18.10.1968, s. 23

LIITE I

I LUKU Kanien ante mortem -terveystarkastus

1 Eläimille on suoritettava ante mortem -tarkastus ennen niiden teurastusta. Yleissäännön mukaan kyseisenlainen ante mortem -tarkastus on suoritettava tilalla ennen lähettämistä.

a) Jos ante mortem -tarkastus on suoritettu alkuperätilalla, ante mortem -tarkastus teurastamossa voidaan rajoittaa kuljetuksen aikana sattuneiden loukkaantumisten toteamiseen, jos kanit on 24 edellisen tunnin aikana tarkastettu alkuperätilalla ja todettu terveiksi. Lisäksi kanit on tunnistettava niiden saapuessa teurastamoon.

Jos sama virkaeläinlääkäri ei suorita ante mortem -tarkastusta alkuperätilalla ja teurastamossa, eläinten mukana on oltava terveystodistus, josta käyvät ilmi liitteessä III tarkoitetut tiedot.

b) Jos ante mortem -tarkastusta ei suoriteta alkuperätilalla, teurastettaviksi tarkoitetuille kaneille on tehtävä ante mortem -tarkastus 24 tunnin kuluessa niiden tuomisesta teurastamoon. Tarkastus on toistettava välittömästi ennen teurastusta jos ante mortem -tarkastuksesta on kulunut yli 24 tuntia.

Teurastamon johtajan tai tämän edustajan on helpotettava ante mortem -tarkastuksen suorittamista ja erityisesti kaikkea tarpeelliseksi katsottua käsittelyä.

Kukin teurastettavaksi lähetetty eläin tai eläinerä on tunnistettava, jotta toimivaltainen viranomainen voi määritellä sen alkuperän.

2 Virkaeläinlääkärin on suoritettava ante mortem -tarkastus riittävässä valaistuksessa noudattaen ammatillisia sääntöjä.

3 Tarkastuksessa on selvitettävä:

a) sairastavatko eläimet tautia, joka voi tarttua ihmisiin tai eläimiin, onko niillä oireita tai onko niiden yleistila sellainen, että ne saattaisivat sairastua tällaiseen tautiin;

b) onko niillä oireita taudista tai häiriöstä, joka vaikuttaa niiden yleistilaan ja saattaa tehdä lihasta ihmisravinnoksi kelpaamattoman.

4 Eläimiä ei saa teurastaa ihmisravinnoksi, jos niillä on todettu 3 kohdassa tarkoitettu tauti tai tila.

5 Edellä 4 kohdassa tarkoitetut eläimet on tapettava erikseen tai sen jälkeen, kun kaikki muut kanit on teurastettu ja niiden liha on hävitettävä hygieenisesti.

II LUKU Kanien post mortem -terveystarkastus

6 Teurastetut kanit on tarkastettava välittömästi teurastuksen jälkeen.

7 Post mortem -tarkastus on suoritettava riittävässä valaistuksessa.

8 Post mortem -terveystarkastukseen on kuuluttava:

a) teurastetun eläimen silmämääräinen tarkastus;

b) keuhkojen, maksan, pernan, munuaisten ja muuttuneiden ruhonosien tunnustelu ja, tarpeen mukaan, niiden viiltäminen;

c) koostumuksen, värin, hajun ja tarpeen mukaan maun poikkeavuuksien tutkiminen;

d) laboratoriokokeita tarpeen mukaan.

9 a) Kanit on todettava kokonaisuudessaan ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi, jos post mortem -tarkastuksessa todetaan:

- ihmiseen tai eläimiin tarttuvia tauteja;

- pahanlaatuisia tai lukuisia kasvaimia; runsaasti paiseita;

- laajalle levinnyt loistartunta ihonalaisissa kudoksissa tai lihaskudoksissa;

- kiellettyjen aineiden jäämien tai sallitut yhteisön jäämätasot ylittävien jäämien esiintyminen, mukaan luettuna farmakologisesti vaikuttavat aineet;

- myrkytys;

- runsaasti vaurioita tai voimakas verisyys tai vetisyys;

- väriin, hajuun tai makuun liittyviä poikkeavuuksia;

- koostumukseen liittyviä poikkeavuuksia, erityisesti ödeemi tai voimakas laihtuminen.

b) Sellaiset teurastettujen eläinten osat, joissa esiintyy paikallisia vammoja tai saastumista, jotka eivät vaikuta muun lihan laatuun, on todettava ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi.

c) Virkaeläinlääkärin on pidettävä kirjaa ante mortem- ja post mortem -tarkastuksen tuloksista ja todettaessa 3 kohdassa tarkoitettuja tauteja tai jäämiä, ilmoitettava niistä viranomaisille, jotka vastaavat eläinten alkuperäkarjan valvonnasta, sekä kyseisestä karjasta vastaavalle henkilölle.

III LUKU Terveysmerkintä

10 Terveysmerkintä on tehtävä virkaeläinlääkärin valvonnassa, joka tässä tarkoituksessa säilyttää ja pitää kunnossa:

a) välineitä terveysmerkinnän tekemiseksi lihaan, jotka annetaan avustavalle henkilökunnalle ainoastaan tämän merkitsemisen vaatimaksi ajaksi;

b) etikettejä ja kääreitä, joissa on jo jokin 11 kohdassa tarkoitetuista merkinnöistä tai sineteistä. Kyseisiä etikettejä, kääreitä ja sinettejä annetaan tarpeellinen määrä avustavalle henkilökunnalle tarvittavana ajankohtana.

11.1 Terveysmerkintä sisältää seuraavat tiedot:

a) - yläosassa on lähettäjämaan nimen alkukirjain tai -kirjaimet suuraakkosin:

B, D, DK, EL, ESP, F, IRL, I, L, NL, P, UK,

- keskellä on teurastamon tai sopivin osin leikkaamon eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero,

- alaosassa on jokin seuraavista alkukirjainyhdistelmistä: CEE, EEG, EWG, EØF, EEC tai EOK,

kirjainten ja numeroiden on oltava 0,2 cm korkeita tai

b) soikio, jossa on a alakohdassa luetellut tiedot; kirjainten on oltava 0,8 cm korkeita ja numeroiden 1,1 cm korkeita.

2 Merkitsemiseen käytettävän materiaalin on täytettävä kaikki hygieniavaatimukset ja 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava terveysmerkinnässä täysin luettavassa muodossa.

3 a) Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu terveysmerkintä on tehtävä:

- käärimättömiin ruhoihin sinetillä, jossa on 1 kohdan a alakohdassa luetellut tiedot,

- pakattujen ruhojen kääreisiin tai muihin pakkauksiin tai ruhoihin siten, että merkintä näkyy selvästi kääreen tai pakkauksen läpi,

- pienissä erissä pakattujen ruhonosien tai teurastuksen sivutuotteiden kääreisiin tai muihin pakkauksiin tai ruhonosiin tai sivutuotteisiin siten, että merkintä näkyy selvästi kääreen tai pakkauksen läpi;

b) Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu terveysmerkintä on tehtävä suureen pakkaukseen.

4 Jos kääreessä tai pakkauksessa on terveysmerkintä 3 kohdan mukaisesti:

- se on sijoitettava niin, että se tuhoutuu kun kääre tai pakkaus avataan, tai

- kääreen tai pakkauksen on oltava sinetöity niin, ettei sitä voi enää käyttää avaamisen jälkeen.

IV LUKU Varastointi

12 Post mortem -tarkastuksen jälkeen kaninliha on jäähdytettävä tai pakastettava ja pidettävä lämpötilassa, joka ei missään vaiheessa saa ylittää ± 4 °C jäähdytettynä eikä - 12 °C pakastettuna.

V LUKU Kuljetus

13 Kaninliha on kuljetettava siten, että se kuljetuksen aikana on suojattu kaikelta, mikä voi saastuttaa sen tai heikentää sen laatua, ottaen huomioon kuljetuksen keston ja olosuhteet sekä käytetyn kuljetustavan. Tähän kuljetukseen käytetyt ajoneuvot on erityisesti varustettava tavalla, joka varmistaa sen, että 12 kohdassa säädetyt lämpötilat eivät ylity.

LIITE II

MALLI

TERVEYSTODISTUS ETY:n jäsenvaltioon lähetettäväksi tarkoitetulle tuoreelle kaninlihalle(1)

>KAAVION ALKU>

Viejämaa: N:o(2):

Ministeriö:

Toimivaltainen toimielin:

Viite(2):

I Lihan tunnistetiedot

:n lihaa.

(eläinlaji)

Leikatun lihan laji:

Pakkauslaji:

Pakkausten määrä:

Nettopaino:

II Lihan alkuperä

Teurastamon osoite/Teurastamoiden osoitteet ja eläinlääkinnällinen hyväksyntänumero/eläinlääkinnälliset hyväksyntänumerot(4):

Hyväksyttyjen leikkaamoiden osoite/osoitteet ja eläinlääkinnällinen hyväksyntänumero/ eläinlääkinnälliset hyväksyntänumerot (4):

III Lihan määränpää

Liha lähetetään

mistä

(lähettämispaikka)

mihin

(määrämaa ja määräpaikka):

seuraavia kuljetusvälineitä käyttäen(3):

Lähettäjän nimi ja osoite:

Vastaanottajan nimi ja osoite:

(2) Valinnainen.

(3) Rautatievaunujen ja kuorma-autojen osalta mainitaan rekisterinumero, lentokoneiden osalta lennon numero ja laivojen osalta nimi.

(4) Tarpeeton viivataan yli.

IV Terveysvakuutus

Minä allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistan, että:

a) - edellä esitetyssä kaninlihassa (4),

- edellä esitetyn lihan pakkauksessa(4),

on merkintä todistuksena siitä, että:

- liha on peräisin hyväksytyissä teurastamoissa teurastetuista eläimistä(4),

- liha on leikattu hyväksytyissä leikkaamoissa(4);

b) tämä liha on todettu ihmisravinnoksi kelpaavaksi eläinlääkärintarkastuksen jälkeen, joka on suoritettu noudattaen terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista kaninlihan ja tarhatun riistan lihan tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 27 päivänä marraskuuta 1990 annettua neuvoston direktiiviä 91/495/ETY;

c) tämän lähetyksen kuljetusajoneuvot tai -välineet ja sen lastausolosuhteet täyttävät tässä direktiivissä säädetyt hygieniavaatimukset.

Tehty,

(paikka) (päiväys)

(virkaeläinlääkärin allekirjoitus)

(4) Tarpeeton viivataan yli.>KAAVION LOOPU>

(1) Tuore kaninliha, jota ei ole käsitelty sen säilyvyyden varmistamiseksi; kuitenkin jäähdytettyä tai pakastettua lihaa pidetään tuoreena.

LIITE III

MALLI

TERVEYSVAKUUTUS tilalta teurastamoon kuljetettaville tarhatuille kaneille tai tarhatulle riistalle(1)

>KAAVION ALKU>

Toimivaltainen toimielin:

N:o(2):

I Eläinten tunnistetiedot

Eläinlaji:

Eläinten määrä:

Tunnistusmerkki:

II Eläinten alkuperä

Alkuperätilan osoite:

III Eläinten määränpää

Nämä eläimet kuljetetaan seuraavaan teurastamoon:

seuraavaa kuljetusvälinettä käyttäen:

IV Vakuutus

Minä allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuutan, että edellä mainituille eläimille on suoritettu ante mortem -tarkastus edellä mainitulla tilalla

(päivämäärä)

, ja ne on todettu terveiksi.

(kellonaika)

Tehty,

(paikka) (päiväys)

(virkaeläinlääkärin allekirjoitus)

(2) Valinnainen.>KAAVION LOOPU>

(1) Direktiivin 90/495/ETY 6 artiklan 3 kohdassa säädettyjä ehtoja noudattaen.

LIITE IV

MALLI

TERVEYSTODISTUS ETY:n jäsenvaltioon lähetettäväksi tarkoitetulle tuoreelle tarhatun riistan lihalle(1)

>KAAVION ALKU>

Viejämaa:

N:o(2):

Ministeriö:

Toimivaltainen toimielin:

Viite(2):

I Lihan tunnistetiedot

:n lihaa

(eläinlaji)

Leikatun lihan laji:

Pakkauslaji:

Pakkausten määrä:

Nettopaino:

II Lihan alkuperä

Teurastamon osoite/Teurastamoiden osoitteet ja eläinlääkinnällinen hyväksyntänumero/eläinlääkinnälliset hyväksyntänumerot(4):

Hyväksyttyjen leikkaamoiden osoite/osoitteet ja eläinlääkinnällinen hyväksyntänumero/eläinlääkinnälliset hyväksyntänumerot(4):

III Lihan määränpää

Liha lähetetään

mistä

(lähettämispaikka):

mihin

(määrämaa ja määräpaikka):

seuraavia kuljetusvälineitä käyttäen(3):

Lähettäjän nimi ja osoite:

Vastaanottajan nimi ja osoite:

(2) Valinnainen.

(3) Rautatievaunujen ja kuorma-autojen osalta mainitaan rekisterinumero, lentokoneiden osalta lennon numero ja laivojen osalta nimi.

(4) Tarpeeton viivataan yli.

IV. Terveysvakuutus

Minä allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuutan, että:

a) - edellä esitetyn eläinlajin lihassa(1),

- edellä esitetyn lihan pakkauksessa(1),

on merkintä todistuksena siitä, että:

- liha on peräisin hyväksytyissä teurastamoissa teurastetuista eläimistä(1),

- liha on leikattu hyväksytyissä leikkaamoissa(1);

b) tämä liha on todettu ihmisravinnoksi kelpaavaksi eläinlääkärintarkastuksen jälkeen, joka on suoritettu noudattaen:

- terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa 15 päivänä helmikuuta 1971 annettua neuvoston direktiiviä 77/118/ETY(1)

- terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annettua neuvoston direktiiviä 64/433/ETY(1);

c) tämän lähetyksen kuljetusajoneuvot tai -välineet ja sen lastausolosuhteet täyttävät kyseisessä direktiivissä säädetyt hygieniavaatimukset.

Tehty,

(paikka) (päiväys)

(virkaeläinlääkärin allekirjoitus)

(1) Tarpeeton viivataan yli>KAAVION LOOPU>

(1) Tarhattujen riistalintujen ja tarhattujen luonnonvaraisten nisäkkäiden liha, jota ei ole käsitelty sen säilyvyyden varmistamiseksi; kuitenkin jäähdytettyä tai pakastettua lihaa pidetään tuoreena.

Top