EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2257

Regulamentul (CE) nr. 2257/2004 al Consiliului din 20 decembrie 2004 de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3906/89, (CE) nr. 1267/1999, (CE) nr. 1268/1999 și (CE) nr. 2666/2000 pentru a lua în considerare statutul de țară candidată al Croației

JO L 389, 30.12.2004, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 153M, 7.6.2006, p. 403–406 (MT)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogare implicită prin 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2257/oj

11/Volumul 38

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

5


32004R2257


L 389/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2257/2004 AL CONSILIULUI

din 20 decembrie 2004

de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3906/89, (CE) nr. 1267/1999, (CE) nr. 1268/1999 și (CE) nr. 2666/2000 pentru a lua în considerare statutul de țară candidată al Croației

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 181a alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Consiliul European reunit la Bruxelles la 17 și 18 iunie 2004 a decis recunoașterea Croației ca țară candidată la aderare și a solicitat Comisiei pregătirea unei strategii de preaderare pentru această țară, inclusiv instrumentele financiare necesare.

(2)

În scopul furnizării unei asistențe de preaderare pentru Croația, este necesar ca aceasta să fie inclusă ca beneficiară a Regulamentelor (CEE) nr. 3906/89 al Consiliului din 18 decembrie 1989 privind ajutorul economic acordat anumitor țări din Europa Centrală și de Est (Phare) (1), (CE) nr. 1267/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de instituire a unui instrument structural de preaderare (ISPA) (2) și (CE) nr. 1268/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 privind asistența financiară comunitară destinată măsurilor de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în țările candidate din Europa Centrală și de Est, în perioada de preaderare (3) (SAPARD).

(3)

Acordul de stabilizare și asociere între Comunitățile Europene și statele lor membre și Republica Croația, semnat la 29 octombrie 2001, cere ca Croația să se angajeze în mod activ în cooperarea regională din Balcanii Occidentali.

(4)

Dimensiunea regională a asistenței comunitare din Balcanii de Vest se bucură de o atenție specială prin Regulamentul (CE) nr. 2666/2000 al Consiliului din 5 decembrie 2000 privind ajutorul acordat Albaniei, Bosniei și Herțegovinei, Croației, Republicii Federale Iugoslavia și Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei (4) (CARDS), în vederea promovării cooperării regionale, iar Croația ar trebui să rămână eligibilă pentru proiectele și programele care prezintă o dimensiune regională.

(5)

Decizia 2004/648/CE (5) stabilește principiile, prioritățile și condițiile care sunt prevăzute în parteneriatul european cu Croația.

(6)

Declarația comună de intenție privind dezvoltarea rețelei regionale principale de transport în sud-estul Europei ar trebui să faciliteze procesul de selecție a măsurilor prioritare privind dezvoltarea unei rețele transeuropene a transporturilor în cursul perioadei de preaderare.

(7)

Intrarea în vigoare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (6) necesită unele adaptări ale regulamentelor pentru alinierea terminologiei și practicii cu regulamentele menționate anterior.

(8)

Cu toate că noile state membre nu sunt menționate în prezentul regulament, articolul 33 din Actul de aderare din 2003 prevede aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 3906/89 și (CE) nr. 1267/1999 acestor state membre pe durata unei perioade de tranziție.

(9)

Comisia adoptă Regulamentele (CE) nr. 1419/2004 (7) și (CE) nr. 447/2004 (8), care constituie baza juridică pentru finanțarea măsurilor din cadrul SAPARD, care se fundamentează pe angajamente nefinalizate în momentul aderării. Orice decizie a Comisiei, care s-ar dovedi necesară înaintea încheierii acestor angajamente și care nu se poate baza pe cele două regulamente menționate anterior, se poate baza pe Regulamentul (CE) nr. 1268/1999 astfel cum era în vigoare înaintea modificărilor aduse regulamentului menționat prin prezentul regulament.

(10)

Este necesar să se modifice Regulamentele (CEE) nr. 3906/89, (CE) nr. 1267/1999, (CE) nr. 1268/1999 și (CE) nr. 2666/2000 în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 3906/1989 se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 3:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Pentru țările candidate care au încheiat cu Uniunea Europeană parteneriate de aderare, finanțările din cadrul programului Phare se concentrează asupra priorităților esențiale pentru adoptarea acquis-ului comunitar, și anume consolidarea capacității administrative și instituționale a țărilor candidate la aderare și investițiile, cu excepția tipurilor de investiții finanțate în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1267/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de instituire a Instrumentului de politici structurale de preaderare (9) și (CE) nr. 1268/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 privind asistența comunitară destinată măsurilor de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în țările candidate din Europa Centrală și de Est, în perioada de preaderare (10), atâta timp cât condițiile pentru finanțarea măsurilor prevăzute în cadrul acestor două regulamente sunt îndeplinite. Programul Phare poate finanța, de asemenea, măsurile din domeniul mediului, transportului și dezvoltării agricole și rurale care sunt o parte accesorie, dar indispensabilă, a programelor integrate de restructurare industrială sau de dezvoltare regională.

(b)

se adaugă următoarele alineate:

„(4)   Asistența se poate utiliza în vederea acoperirii participării țărilor beneficiare ale prezentului regulament la acțiunile de cooperare regională, transfrontalieră și, după caz, transnațională și interregională între aceste țări și între acestea și statele membre din Uniunea Europeană.

(5)   De asemenea, ajutorul poate fi utilizat, după caz, în vederea acoperirii participării unei țări beneficiare la programele regionale care aparțin altor instrumente juridice.”;

2.

la articolul 8 se adaugă următorul paragraf:

„În limitele stabilite la articolul 54 din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (11), Comisia poate decide să încredințeze sarcini de autoritate publică, în special sarcini de execuție bugetară, organismelor care sunt prevăzute la articolul 54 alineatul (2) din regulamentul menționat. Acestor organisme, astfel cum sunt definite la articolul 54 alineatul (2) litera (c) din regulamentul menționat, li se pot încredința sarcini de autoritate publică, în cazul în care se bucură de o recunoaștere la nivel internațional, pun în aplicare sistemele de gestionare și de control recunoscute la nivel internațional și sunt supervizate de autorități publice.

3.

lista din anexă se înlocuiește cu următorul text:

 

„Bulgaria

 

Croația

 

România”.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 1267/1999 se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 1, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se stabilește un instrument structural de preaderare, denumit în continuare «ISPA».

ISPA furnizează un ajutor destinat a fi o contribuție la pregătirea aderării la Uniunea Europeană a Bulgariei, Croației și României, denumite în continuare «țări beneficiare», în domeniul coeziunii economice și sociale, în materie de mediu și de transport, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.”;

2.

la articolul 3 se adaugă următorul paragraf:

„Fără a aduce atingere mențiunilor anterioare, ajutorul comunitar se acordă Croației pentru perioada 2005-2006.”;

3.

la articolul 4 se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la prima și a doua teză din prezentul articol, alocarea pentru Croația pentru anii 2005 și 2006 în sensul prezentului instrument este stabilită de către Comisie pe baza unei evaluări care ia în considerare capacitatea administrativă de absorbție și necesitățile de investiții în vederea aderării ale acestei țări beneficiare.”;

4.

la articolul 9 alineatul (1) litera (a), expresia „de la data de 1 ianuarie 2000 și în niciun caz mai târziu de 1 ianuarie 2002” se elimină.

Articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 1268/1999 se modifică după urmează:

1.

la articolul 1, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezentul regulament stabilește cadrul asistenței comunitare pentru agricultură și dezvoltare rurală durabile, destinată să fie acordată, în perioada de preaderare, Bulgariei, Croației și României. De asemenea, regulamentul se va aplica în continuare pentru finalizarea oricărui program angajat în sensul acestuia în Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria înaintea aderării lor la Uniunea Europeană.”;

2.

la articolul 4 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, pentru Croația, planul acoperă, în aceleași condiții ca și cele prevăzute la primul paragraf, o perioadă de maximum doi ani începând cu 2005.”;

3.

la articolul 5 alineatul (1) se adaugă teza următoare:

„Cu toate acestea, în ceea ce privește Croația, programul nu face obiectul unei evaluări parțiale.”;

4.

articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Asistența comunitară în sensul prezentului regulament se acordă pentru perioada 2000-2006, cu excepția asistenței comunitare pentru Croația, care se acordă pentru perioada 2005-2006. Creditele anuale sunt autorizate de către autoritatea bugetară în limitele perspectivelor financiare.”

(b)

la alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:

„Cu toate acestea, în cazul Croației, alocarea financiară anuală se decide separat.”;

5.

articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Comisia alocă resursele disponibile țărilor candidate pentru aplicarea articolului 7 alineatul (2). În termen de trei luni de la data deciziei care face eligibilă o țară în temeiul prezentului regulament, Comisia comunică acestei țări candidate decizia sa privind alocația financiară indicativă pentru perspectiva financiară în curs.”

Articolul 4

Regulamentul (CE) nr. 2666/2000 se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 1 alineatul (1) se adaugă teza următoare:

„Începând cu 2005, Croația este eligibilă în calitate de beneficiară a prezentului regulament, numai pentru proiectele și programele care au o dimensiune regională în sensul articolului 2 alineatul (2). Cu toate acestea, Croația rămâne eligibilă pentru proiectele și programele care aparțin Deciziei 1999/311/CE.”;

2.

articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia pune în aplicare asistența comunitară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (12).

(b)

se adaugă alineatul următor:

„(2a)   În limitele stabilite la articolul 54 din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002, Comisia poate decide încredințarea sarcinilor de autoritate publică, în special sarcinile de execuție bugetară, organismelor care sunt prevăzute la articolul 54 alineatul (2) din regulamentul menționat anterior. Acestor organisme, astfel cum sunt definite la articolul 54 alineatul (2) litera (c) din regulamentul menționat anterior, li se pot încredința sarcini de autoritate publică, în cazul în care se bucură de recunoaștere la nivel internațional, pun în aplicare sistemele de gestionare și de control recunoscute la nivel internațional și sunt supervizate de către autorități publice.”

Articolul 5

Pentru punerea în aplicare a instrumentelor de preaderare și pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1266/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 privind coordonarea ajutorului acordat țărilor candidate în cadrul strategiei de preaderare (13), atunci când se face trimitere la parteneriatul de aderare (14) și la Acordul European, o astfel de trimitere se interpretează, în cazul Croației, ca fiind o trimitere la parteneriatul european (15) și la Acordul de stabilizare și asociere.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2004.

Pentru Consiliu

Președintele

P. VAN GEEL


(1)  JO L 375, 23.12.1989, p. 11. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 769/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 161, 26.6.1999, p. 73. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 769/2004.

(3)  JO L 161, 26.6.1999, p. 87. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 769/2004.

(4)  JO L 306, 7.12.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2415/2001 (JO L 327, 12.12.2001, p. 3).

(5)  JO L 297, 22.9.2004, p. 19.

(6)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)  JO L 258, 5.8.2004, p. 11.

(8)  JO L 72, 11.3.2004, p. 64.

(9)  JO L 161, 26.6.1999, p. 73. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 769/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 1).

(10)  JO L 161, 26.6.1999, p. 87. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 769/2004.”;

(11)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.”;

(12)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.”

(13)  JO L 161, 26.6.1999, p. 68.

(14)  JO L 85, 20.3.1998, p. 1.

(15)  JO L 86, 23.3.2004, p. 1.


Top