EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1652

Regulamentul (CE) nr. 1652/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1035/97 de înființare a Observatorului European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe

JO L 245, 29.9.2003, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1652/oj

01/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

210


32003R1652


L 245/33

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1652/2003 AL CONSILIULUI

din 18 iunie 2003

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1035/97 de înființare a Observatorului European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolele 284 și 308 ale acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Curții de Conturi (3),

întrucât:

(1)

Este necesară modificarea anumitor dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1035/97 al Consiliului din 2 iunie 1997 de înființare a Observatorul European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe (4) pentru a fi conforme cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2005 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, denumit în continuare „Regulamentul financiar general” (5) și, în special, cu articolul 185 al acestuia.

(2)

Principiile generale și limitele care guvernează dreptul publicului de acces la documente, prevăzut în articolul 255 din tratat, au fost stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (6).

(3)

La adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, cele trei instituții au convenit, printr-o declarație comună, că agențiile și alte organisme similare trebuie să pună în aplicare norme conforme cu regulamentul menționat anterior.

(4)

Prin urmare, este necesar să se includă dispoziții corespunzătoare în Regulamentul (CE) nr. 1035/97 pentru ca Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 să se aplice Observatorul European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe, precum și o dispoziție privind calea de atac împotriva deciziilor de refuz al accesului la documente.

(5)

Prin urmare, este necesară modificarea corespunzătoare a Regulamentului (CE) nr. 1035/97,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1035/97 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 alineatul (2), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

publică un raport anual privind situația în domeniul rasismului și al xenofobiei în Comunitate, subliniind de asemenea exemplele de bune practici, precum și un raport anual asupra activităților proprii ale observatorului;”.

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 5a

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (din 30 mai 2001) privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (7) se aplică documentelor deținute de observator.

(2)   Consiliul de administrație adoptă dispozițiile concrete de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1652/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1035/97 de înființare a Observatorul European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe (8).

(3)   Împotriva deciziilor adoptate de observator în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se pot înainta plângeri către Ombudsman sau se pot introduce acțiuni la Curtea de Justiție a Comunităților Europene, în condițiile prevăzute la articolele 195 și, respectiv, 230 din tratat.

3.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3):

(i)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

adoptă cele două rapoarte anuale menționate în articolul 2 alineatul (2) litera (g) și concluziile și avizele observatorului și le înaintează Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor; asigură publicarea rapoartelor anuale menționate în articolul 2 alineatul (2) litera (g); raportul anual privind activitățile observatorului se înaintează până la data de 15 iunie Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor.”;

(ii)

litera (e) se elimină;

(b)

se introduce alineatul (5) cu următorul text:

„(5)   Observatorul înaintează anual autorității bugetare orice informații relevante pentru rezultatul procedurilor de evaluare.”

4.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Elaborarea bugetului

(1)   Toate veniturile și cheltuielile observatorului fac obiectul unor estimări pentru fiecare exercițiu financiar, care corespunde anului calendaristic, estimări care se regăsesc în bugetul observatorului.

(2)   Veniturile și cheltuielile indicate în bugetul observatorului sunt echilibrate.

(3)   Fără a aduce atingere altor resurse, veniturile observatorului cuprind:

(a)

o subvenție din partea Comunității, prevăzută în bugetul general al Uniunii Europene (secțiunea Comisie);

(b)

plățile încasate pentru serviciile prestate;

(c)

orice contribuții financiare din partea organizațiilor menționate în articolul 7;

(d)

orice contribuție cu titlu voluntar din partea statelor membre.

(4)   Cheltuielile observatorului cuprind în special remunerația personalului, costurile administrative și de infrastructură, cheltuielile curente și cheltuielile aferente contractelor încheiate cu instituțiile și organismele care fac parte din rețeaua Raxen sau cu terțe părți.

(5)   În fiecare an, pe baza unui proiect elaborat de director, consiliul de administrație întocmește o situație estimativă a veniturilor și cheltuielilor observatorului pentru exercițiul financiar următor. Consiliul de administrație înaintează Comisiei această estimare, care cuprinde un proiect al planului de personal, până la 31 martie.

(6)   Comisia înaintează situația estimativă Parlamentului European și Consiliului (denumite în continuare «autoritatea bugetară»), împreună cu proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene.

(7)   Pe baza situației estimative menționate, Comisia include în proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene estimările pe care le consideră necesare pentru schema de personal, precum și valoarea subvenției care va fi suportată din bugetul general, și prezintă acest proiect preliminar autorității bugetare în conformitate cu articolul 272 din tratat.

(8)   Autoritatea bugetară autorizează creditele necesare pentru subvenția acordată observatorului.

Autoritatea bugetară adoptă schema de personal a observatorului.

(9)   Consiliul de administrație adoptă bugetul observatorului. Acesta devine definitiv în urma adoptării finale a bugetului general al Uniunii Europene. Bugetul se ajustează în mod corespunzător, după caz.

(10)   Consiliul de administrație notifică autoritatea bugetară cât mai curând posibil cu privire la intenția sa de a pune în aplicare orice proiect care ar putea avea implicații financiare semnificative asupra fondurilor din buget și, în special, cu privire la orice proiecte de natură imobiliară, cum ar fi închirierea sau cumpărarea de clădiri. Consiliul de administrație informează Comisia cu privire la aceasta.

În cazul în care una dintre componentele autorității bugetare și-a notificat intenția de a emite un aviz, aceasta înaintează avizul în cauză consiliului de administrație în termen de șase săptămâni de la data notificării proiectului.”

5.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 12a

Execuția bugetului

(1)   Directorul execută bugetul observatorului.

(2)   Până la data de 1 martie următoare încheierii exercițiului financiar, conturile provizorii sunt comunicate contabilului Comisiei de către contabilul observatorului, împreună cu un raport privind gestiunea bugetară și financiară în cadrul exercițiului financiar vizat. Contabilul Comisiei efectuează consolidarea conturilor provizorii ale instituțiilor și organelor descentralizate, în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul financiar general.

(3)   Până la data de 1 martie următoare încheierii exercițiului financiar, contabilul Comisiei înaintează Curții de Conturi conturile provizorii ale observatorului, împreună cu un raport privind gestiunea bugetară și financiară din cadrul exercițiului financiar în cauză. Raportul privind gestiunea bugetară și financiară din cadrul exercițiului financiar în cauză se înaintează de asemenea Parlamentului European și Consiliului.

(4)   După primirea observațiilor Curții de Conturi cu privire la conturile provizorii ale Centrului, în temeiul articolului 129 din Regulamentul financiar general, directorul elaborează conturile finale ale observatorului pe proprie răspundere și le înaintează consiliului de administrație pentru ca acesta să formuleze un aviz.

(5)   Consiliul de administrație emite un aviz privind conturile finale ale observatorului.

(6)   Directorul înaintează conturile finale, împreună cu avizul consiliului de administrație, până la data de 1 martie următoare încheierii exercițiului financiar, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi.

(7)   Conturile finale se publică.

(8)   Directorul trimite Curții de Conturi un răspuns la observațiile acesteia până la data de 30 septembrie. Directorul trimite acest răspuns și consiliului de administrație.

(9)   Directorul transmite Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informații necesare pentru buna desfășurare a procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar vizat, conform dispozițiilor din articolul 146 alineatul (3) din Regulamentul financiar general.

(10)   La recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, până la data de 30 aprilie din anul N + 2, Parlamentul European efectuează descărcarea de gestiune a directorului în ceea ce privește execuția bugetului pentru anul N.

(11)   Consiliul de administrație adoptă regulile financiare aplicabile observatorului, după consultarea Comisiei. Acestea nu pot devia de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate în articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (9), cu excepția cazului în care acest lucru se impune în mod expres pentru funcționarea observatorului și cu acordul prealabil al Comisiei.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 18 iunie 2003.

Pentru Consiliu

Președintele

G. DRYS


(1)  JO C 331 E, 31.12.2002, p. 73.

(2)  Aviz emis la 27.3.2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO C 285, 21.11.2002, p. 4.

(4)  JO L 151, 10.6.1997, p. 1.

(5)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1, cu rectificare publicată în JO L 25, 30.1.2003, p. 43.

(6)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(7)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(8)  JO L 245, 29.9.2003, p. 33.”

(9)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72, cu rectificare publicată în JO L 2, 7.1.2003, p. 39.”


Top