EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1652

2003 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1652/2003, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1035/97 dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro įsteigimo

OJ L 245, 29.9.2003, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 210 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 210 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1652/oj

32003R1652Oficialusis leidinys L 245 , 29/09/2003 p. 0033 - 0035


Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1652/2003

2003 m. birželio 18 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1035/97 dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro įsteigimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 284 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Audito Rūmų nuomonę [3],

kadangi:

(1) 1997 m. birželio 2 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1035/97 dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro įsteigimo [4] tam tikros nuostatos turėtų būti suderintos su 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (toliau – bendrasis Finansinis reglamentas) [5], o ypač su jo 185 straipsniu.

(2) 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais [6] nustatė bendruosius principus ir apribojimus, reglamentuojančius Sutarties 255 straipsnyje numatytą teisę susipažinti su dokumentais.

(3) Priėmus Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001, šios trys institucijos bendrojoje deklaracijoje sutarė, kad įstaigos ir panašūs organai turėtų įgyvendinti minėtą reglamentą atitinkančias taisykles.

(4) Todėl į Reglamentą (EB) Nr. 1035/97 turėtų būti įtrauktos atitinkamos nuostatos, kad Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 būtų galima taikyti Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centrui, ir nuostata dėl skundų dėl atsisakymo leisti susipažinti su dokumentais.

(5) Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1035/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1035/97 iš dalies keičiamas taip:

1. 2 straipsnio 2 dalies g punktas pakeičiamas taip:

"g) skelbia metinį pranešimą apie rasizmo ir ksenofobijos situaciją Bendrijoje, taip pat išryškindamas geros praktikos pavyzdžius, ir metinį pranešimą apie paties Centro veiklą;".

2. Įterpiamas toks straipsnis:

"5a straipsnis

1. 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais [7] taikomas Centro turimiems dokumentams.

2. Valdančioji taryba per šešis mėnesius nuo 2003 m. birželio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1652/2003, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1035/97 dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro įsteigimo [8], įsigaliojimo priima Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinimo praktines priemones.

3. Dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį Centro priimtų sprendimų gali būti pateiktas skundas Ombudsmenui arba iškelta byla Europos Bendrijų Teisingumo Teisme laikantis atitinkamai Sutarties 195 ir 230 straipsniuose nustatytų sąlygų."

3. 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3 dalyje:

i) b punktas pakeičiamas taip:

"b) tvirtina 2 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytus du metinius pranešimus ir jo išvadas bei nuomones ir perduoda jas Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui; ji užtikrina 2 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytų metinių pranešimų skelbimą; metinis pranešimas apie Centro veiklą ne vėliau kaip iki birželio 15 d. nusiunčiamas Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.";

ii) e punktas išbraukiamas;

b) įterpiama tokia 5 dalis:

"5. Centras kasmet perduoda biudžeto valdymo institucijai visą informaciją, susijusią su vertinimo procedūrų rezultatais."

4. 12 straipsnis pakeičiamas taip:

"12 straipsnis

Biudžeto sudarymas

1. Kiekvieniems finansiniams metams, kurie sutampa su kalendoriniais metais, parengiama Centro pajamų ir išlaidų sąmata, kuri įtraukiama į Centro biudžetą.

2. Centro biudžete numatytos pajamos turi būti lygios išlaidoms.

3. Nepažeidžiant kitų išteklių, Centro pajamas sudaro:

a) Bendrijos subsidija, Europos Bendrijų bendrajame biudžete įrašoma po atskira paantrašte (Komisijos skirsnis);

b) pajamos, gautos už suteiktas paslaugas;

c) 7 straipsnyje minėtų organizacijų bet kokie piniginiai įnašai;

d) bet kokie savanoriški valstybių narių piniginiai įnašai.

4. Centro išlaidas sudaro darbo užmokestis personalui, administracinės ir infrastruktūros išlaidos, veiklos sąnaudos ir išlaidos, susijusios su sutarčių, sudarytų su Raxen tinkle dalyvaujančiomis institucijomis arba organais, arba su trečiosiomis šalimis, vykdymu.

5. Kiekvienais metais Valdančioji taryba, vadovaudamasi direktoriaus parengtu projektu, parengia ateinančių finansinių metų Centro pajamų ir išlaidų sąmatą. Šią sąmatą kartu su personalo plano projektu Valdančioji taryba pateikia Komisijai ne vėliau kaip iki kovo 31 dienos.

6. Komisija perduoda šią sąmatą Europos Parlamentui ir Tarybai (toliau – biudžeto valdymo institucija) kartu su preliminariu Europos Sąjungos biudžeto projektu.

7. Sąmatos pagrindu Komisija įtraukia į Europos Sąjungos preliminarų bendrojo biudžeto projektą personalo planui būtinas numatomas sumas ir atitinkamą subsidijos dydį, kuris turi būti įrašytas į bendrąjį biudžetą, kurį Komisija pagal Sutarties 272 straipsnį pateikia biudžeto valdymo institucijai.

8. Biudžeto valdymo institucija patvirtina asignavimus Centro subsidijai.

Biudžeto valdymo institucija tvirtina Centro personalo planą.

9. Centro biudžetą priima Valdančioji taryba. Jis tampa galutiniu po paskutinio Europos Sąjungos bendrojo biudžeto tvirtinimo. Tam tikrais atvejais jis atitinkamai tikslinamas.

10. Valdančioji taryba nedelsdama praneša biudžeto valdymo institucijai apie savo ketinimą įgyvendinti bet kurį projektą, kuris gali turėti didelį finansinį poveikį jos biudžeto finansavimui, ypač projektus, susijusius su turtu, pavyzdžiui, pastatų nuomojimu arba pirkimu. Ji apie tai praneša Komisijai.

Jei biudžeto valdymo institucijos padalinys praneša apie savo ketinimą pateikti nuomonę, jis pateikia savo nuomonę Valdančiajai tarybai per šešias savaites nuo pranešimo apie projektą dienos."

5. Įterpiamas toks straipsnis:

"12a straipsnis

Biudžeto vykdymas

1. Centro biudžetą vykdo direktorius.

2. Ne vėliau kaip iki kovo 1 d. po kiekvienų finansinių metų už apskaitą atsakingas Centro pareigūnas nusiunčia Komisijos apskaitos pareigūnui išankstines ataskaitas kartu su tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. Komisijos apskaitos pareigūnas konsoliduoja institucijų ir decentralizuotų organų išankstines ataskaitas pagal bendrojo Finansinio reglamento 128 straipsnį.

3. Ne vėliau kaip iki kovo 31 d. po kiekvienų finansinių metų Komisijos apskaitos pareigūnas nusiunčia Centro išankstines ataskaitas Audito Rūmams kartu su šių finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. Minėtų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita taip pat siunčiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

4. Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl Centro išankstinių ataskaitų, pagal bendrojo Finansinio reglamento 129 straipsnį direktorius savo atsakomybe parengia Centro galutines ataskaitas ir nusiunčia jas Valdančiajai tarybai, kad ši pareikštų nuomonę.

5. Valdančioji taryba pateikia nuomonę dėl Centro išankstinių ataskaitų.

6. Ne vėliau kaip iki liepos 1 d. po kiekvienų finansinių metų direktorius siunčia išankstines ataskaitas bei Valdančiosios tarybos nuomonę Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

7. Galutinės ataskaitos skelbiamos.

8. Ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. direktorius nusiunčia Audito Rūmams atsakymą į jų pastabas. Jis taip pat siunčia šį atsakymą Valdančiajai tarybai.

9. Direktorius, Europos Parlamento prašymu, pateikia jam visą informaciją, reikalingą sklandžiam atitinkamų finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros taikymui, kaip nustatyta bendrojo finansinio reglamento 146 straipsnio 3 dalyje.

10. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimta rekomendacija, iki N + 2 metų balandžio 30 d. patvirtina, kad direktorius N metų biudžetą įvykdė.

11. Centrui taikomas finansines taisykles priima Valdančioji taryba, prieš tai pasikonsultavusi su Komisija. Šios taisyklės negali prieštarauti 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentui (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje [9], išskyrus kai to konkrečiai reikalauja Centro veikla ir gavus išankstinį Komisijos sutikimą."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja mėnesio, einančio po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pirmą dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2003 m. birželio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Drys

[1] OL L 331 E, 2002 12 31, p. 73.

[2] Nuomonė pareikšta 2003 3 27 (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 285, 2002 11 21, p. 4.

[4] OL L 151, 1997 6 10, p. 1.

[5] OL L 248, 2002 9 16, p. 1, su klaidų atitaisymu OL L 25, 2003 1 30, p. 43.

[6] OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

[7] OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

[8] OL L 245, 2003 9 29, p. 33.

[9] OL L 357, 2002 12 31, p. 72, su klaidų atitaisymu OL L 2, 2003 1 7, p. 39.

--------------------------------------------------

Top