EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023L2775

Directiva delegată (UE) 2023/2775 a Comisiei din 17 octombrie 2023 de modificare a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește ajustarea criteriilor de mărime pentru microîntreprinderi și întreprinderi sau grupuri mici, mijlocii și mari

C/2023/7020

OJ L, 2023/2775, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2023/2775/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2023/2775/oj

European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria L


2023/2775

21.12.2023

DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2023/2775 A COMISIEI

din 17 octombrie 2023

de modificare a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește ajustarea criteriilor de mărime pentru microîntreprinderi și întreprinderi sau grupuri mici, mijlocii și mari

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 3 alineatul (13),

întrucât:

(1)

Cerințele de raportare din domeniul contabilității urmăresc diverse obiective. Acestea nu se limitează la furnizarea de informații pentru investitorii de pe piețele de capital, ci oferă și o imagine a tranzacțiilor anterioare și consolidează guvernanța corporativă. Este important să se raționalizeze aceste cerințe pentru a se asigura că ele îndeplinesc obiectivele vizate și pentru a limita sarcina administrativă.

(2)

Având în vedere rata semnificativă a inflației în 2021 și 2022, au fost revizuite criteriile de mărime monetară utilizate pentru determinarea categoriei de mărime a unei întreprinderi pentru a ține seama de impactul inflației.

(3)

Potrivit datelor Eurostat, în perioada de aproximativ 10 ani cuprinsă între 1 ianuarie 2013 și 31 martie 2023, inflația cumulată a ajuns la 24,3 % în zona euro și la 27,2 % la nivelul Uniunii.

(4)

Prin urmare, Comisia consideră că este necesar ca pragurile menționate la articolul 3 alineatele (1)-(7) din Directiva 2013/34/UE să se ajusteze cu 25 % și să se rotunjească în sus pentru a ține seama de inflație.

(5)

Prin urmare, Directiva 2013/34/UE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Pentru a permite întreprinderilor sau grupurilor să beneficieze de pragurile ajustate cât mai curând posibil, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive ar trebui să se aplice, cel târziu, pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2024 sau după această dată. Statele membre pot permite întreprinderilor să aplice aceste acte pentru exercițiul financiar care începe la 1 ianuarie 2023 sau după această dată.

(7)

Comisia a consultat grupul de experți al Comitetului european pentru valori mobiliare în conformitate cu articolul 49 alineatul (3a) din Directiva 2013/34/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificarea Directivei 2013/34/UE

Articolul 3 din Directiva 2013/34/UE se modifică după cum urmează:

1.

la alineatul (1), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

totalul bilanțului: 450 000 EUR;

(b)

cifra de afaceri netă: 900 000 EUR;”;

2.

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

totalul bilanțului: 5 000 000 EUR;

(b)

cifra de afaceri netă: 10 000 000 EUR;”;

(b)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre pot defini praguri care le depășesc pe cele de la literele (a) și (b) ale primului paragraf. Cu toate acestea, pragurile nu trebuie să depășească 7 500 000 EUR pentru totalul bilanțului și 15 000 000 EUR pentru cifra de afaceri netă.”;

3.

la alineatul (3), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

totalul bilanțului: 25 000 000 EUR;

(b)

cifra de afaceri netă: 50 000 000 EUR;”;

4.

la alineatul (4), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

totalul bilanțului: 25 000 000 EUR;

(b)

cifra de afaceri netă: 50 000 000 EUR;”;

5.

alineatul (5) se modifică după cum urmează:

(a)

literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

totalul bilanțului: 5 000 000 EUR;

(b)

cifra de afaceri netă: 10 000 000 EUR;”;

(b)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre pot defini praguri care le depășesc pe cele de la literele (a) și (b) ale primului paragraf. Cu toate acestea, pragurile nu trebuie să depășească 7 500 000 EUR pentru totalul bilanțului și 15 000 000 EUR pentru cifra de afaceri netă.”;

6.

la alineatul (6), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

totalul bilanțului: 25 000 000 EUR;

(b)

cifra de afaceri netă: 50 000 000 EUR;”;

7.

la alineatul (7), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

totalul bilanțului: 25 000 000 EUR;

(b)

cifra de afaceri netă: 50 000 000 EUR;”.

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 24 decembrie 2024, cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2024 sau după această dată.

Prin derogare de la al doilea paragraf, statele membre pot permite întreprinderilor să aplice aceste acte pentru exercițiul financiar care începe la 1 ianuarie 2023 sau după această dată.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 octombrie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 182, 29.6.2013, p. 19.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2023/2775/oj

ISSN 1977-0782 (electronic edition)


Top