EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0117

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind semnarea Acordului-cadru de parteneriat global și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte

/* COM/2011/0117 final - NLE 2011/0052 */

52011PC0117

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind semnarea Acordului-cadru de parteneriat global și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte /* COM/2011/0117 final - NLE 2011/0052 */


[pic] | COMISIA EUROPEANĂ |

Bruxelles, 14.3.2011

COM(2011) 117 final

2011/0052 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

din […]

privind semnarea Acordului-cadru de parteneriat global și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte

EXPUNERE DE MOTIVE

La 27 iulie 2009, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un acord-cadru de parteneriat și cooperare cu Mongolia. Negocierile cu Mongolia au fost lansate în Ulan Bator în ianuarie 2010 și s-au încheiat în octombrie 2010. Ambele părți au parafat acordul de parteneriat și cooperare în Ulan Bator, la 20 decembrie 2010, în urma aprobării de către Grupul de lucru pentru Asia și Oceania (COASI) a rezultatului negocierilor.

Acordul de parteneriat și cooperare cu Mongolia va înlocui actualul cadru legislativ instituit prin Acordul de cooperare comercială și economică între Comunitatea Economică Europeană și Mongolia, din 1993.

Acest acord cu Mongolia reprezintă o altă etapă în vederea consolidării implicării politice și economice a UE în Asia de Est. Acordul cuprinde clauzele politice standard ale UE privind drepturile omului, armele de distrugere în masă, Curtea Penală Internațională, armele de calibru mic și armamentul ușor și contracararea terorismului și promovează cooperarea bilaterală, regională și internațională. Acordul de parteneriat și cooperare oferă baza unei implicări mai concrete a UE și a statelor sale membre împreună cu Mongolia în domeniul dezvoltării, al comerțului și investițiilor, al justiției, libertății și securității. Acordul include domenii precum cooperarea în materie de principii, norme și standarde, materii prime, migrație, criminalitate organizată și corupție, politica industrială și cooperarea între întreprinderile mici și mijlocii, turism, energie, învățământ și cultură, mediu, schimbări climatice și resurse naturale, agricultură, sănătate, societatea civilă și modernizarea administrației de stat și a administrației publice.

2011/0052 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

din […]

privind semnarea Acordului-cadru de parteneriat global și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 207 și 209 coroborate cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei[1],

întrucât:

1. La 27 iulie 2009, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un acord-cadru de parteneriat și cooperare, denumit în continuare „acordul”, cu Mongolia.

2. Acordul ar trebui semnat, sub rezerva încheierii eventuale a acestuia la o dată ulterioară.

3. Dispozițiile prezentului acord, care intră în sfera de aplicare a părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, angajează Regatul Unit și Irlanda ca părți contractante distincte, și nu ca parte a Uniunii Europene, cu excepția cazului în care Uniunea Europeană împreună cu Regatul Unit și/sau Irlanda au notificat în comun Mongolia cu privire la faptul că Regatul Unit și/sau Irlanda asumă obligații ca parte a Uniunii Europene, în conformitate cu Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul în care Regatul Unit și/sau Irlanda încetează să își asume obligații ca parte a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 4a din Protocolul nr. 21, Uniunea Europeană împreună cu Regatul Unit și/sau Irlanda informează de îndată Mongolia cu privire la orice modificare a poziției lor, caz în care acestea au în continuare obligații în temeiul acordului în nume propriu. Aceleași dispoziții se aplică Danemarcei în conformitate cu Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la tratatele menționate anterior.

DECIDE:

Articolul 1

Semnarea Acordului-cadru de parteneriat global și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte se aprobă, în numele Uniunii și sub rezerva deciziei Consiliului privind încheierea acordului menționat anterior.

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana împuternicită să semneze acordul în numele Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, […].

Pentru Consiliu

Președintele […]

ANEXĂ

ACORD-CADRU DE PARTENERIAT ȘI COOPERARE ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI STATELE MEMBRE ALE ACESTEIA, PE DE O PARTE, ȘI MONGOLIA, PE DE ALTĂ PARTE UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”,

și

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REPUBLICA UNGARĂ,

MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

părți contractante la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumite în continuare „statele membre”,

pe de o parte, și

GUVERNUL MONGOLIEI,

denumit în continuare „Mongolia”,

pe de altă parte,

în continuare denumite colectiv „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE relațiile tradiționale de prietenie dintre părți, precum și legăturile istorice, politice și economice strânse care le unesc,

ÎNTRUCÂT părțile acordă o importanță deosebită caracterului cuprinzător al relațiilor reciproce,

ÎNTRUCÂT părțile consideră că prezentul acord se înscrie în cadrul unei relații mai extinse și mai coerente între acestea, în contextul acordurilor la care participă ambele părți,

REAFIRMÂND angajamentul părților la respectarea principiilor democratice, a statului de drept, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv drepturile persoanelor care aparțin minorităților, astfel cum sunt înscrise, inter alia , în Carta Organizației Națiunilor Unite și în Declarația Universală a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor Unite, precum și în alte instrumente internaționale relevante cu privire la drepturile omului, precum și dorința acestora de a consolida acest angajament,

REAFIRMÂND atașamentul lor la principiile statului de drept, la respectarea dreptului internațional, la bună guvernanță și la lupta împotriva corupției, precum și dorința lor de a promova progresul economic și social al popoarelor lor, ținând seama de principiul dezvoltării durabile și de cerințele în materie de protecție a mediului,

REAFIRMÂND dorința lor de a consolida cooperarea între părți, în baza acestor valori comune,

REAFIRMÂND dorința lor de a promova progresul economic și social al popoarelor lor, ținând seama de principiul dezvoltării durabile în toate dimensiunile sale,

REAFIRMÂND angajamentul lor de a promova pacea și securitatea internațională și de a se implica într-un multilateralism eficient și în soluționarea pașnică a diferendelor, în special prin cooperarea în acest sens în cadrul Organizației Națiunilor Unite,

REAFIRMÂND dorința lor de a consolida cooperarea privind chestiunile politice și economice, precum și privind stabilitatea, justiția și securitatea internațională ca premise esențiale pentru promovarea dezvoltării sociale și economice durabile, pentru eradicarea sărăciei și pentru realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului,

ÎNTRUCÂT părțile consideră terorismul ca o amenințare la adresa securității mondiale și întrucât doresc să își intensifice dialogul și cooperarea în lupta împotriva terorismului, în conformitate cu instrumentele relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, în special Rezoluția 1373 a Consiliului de Securitate al ONU. Strategia europeană de securitate, adoptată de Consiliul European în decembrie 2003, identifică terorismul ca o amenințare-cheie la adresa securității. În acest sens, Uniunea Europeană a pus în aplicare măsuri-cheie, inclusiv un plan de acțiune privind combaterea terorismului, adoptat în 2001 și actualizat în 2004, precum și o importantă declarație privind combaterea terorismului, adoptată la 25 martie 2004, ca urmare a atacurilor din Madrid. De asemenea, Uniunea Europeană a adoptat, în decembrie 2005, o strategie de combatere a terorismului,

EXPRIMÂND angajamentul deplin de prevenire și combatere a tuturor formelor de terorism și de intensificare a cooperării în lupta împotriva terorismului, precum și angajamentul de luptă împotriva criminalității organizate,

ÎNTRUCÂT părțile reafirmă faptul că măsurile eficiente de contracarare a terorismului și de protecție a drepturilor omului sunt complementare și se susțin reciproc,

REAFIRMÂND că cele mai grave infracțiuni care preocupă comunitatea internațională nu trebuie să rămână nepedepsite și că aducerea în justiție în mod eficient trebuie asigurată prin luarea de măsuri la nivel național și prin consolidarea colaborării la nivel mondial,

AVÂND ÎN VEDERE că instituirea și buna funcționare a Curții Penale Internaționale constituie un progres important pentru pace și pentru justiția internațională și că, la data de 16 iunie 2003, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o poziție comună privind Curtea Penală Internațională care a fost urmată de un plan de acțiune, adoptat la 4 februarie 2004,

ÎNTRUCÂT părțile împărtășesc punctul de vedere conform căruia proliferarea armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de furnizare a acestora reprezintă o amenințare gravă la adresa securității internaționale și doresc să consolideze dialogul și cooperarea în acest domeniu. Adoptarea prin consens a Rezoluției 1540 a Consiliului de Securitate al ONU evidențiază angajamentul întregii comunități internaționale de a lupta împotriva proliferării armelor de distrugere în masă. Consiliul Uniunii Europene a adoptat, la 17 noiembrie 2003, o politică a UE de integrare a politicilor în materie de neproliferare în relațiile cu țările terțe. De asemenea, Consiliul European a adoptat, la 12 decembrie 2003, o strategie de combatere a proliferării armelor de distrugere în masă,

ÎNTRUCÂT Consiliul European a exprimat faptul că armele de calibru mic și armamentul ușor (SALW) reprezintă o amenințare tot mai mare la adresa păcii, securității și dezvoltării, iar la data de 13 ianuarie 2006 a adoptat o Strategie de combatere a acumulării ilicite de SALW, precum și de muniție aferentă. În această strategie, Consiliul European a subliniat necesitatea asigurării unei abordări cuprinzătoare și consecvente a politicii de securitate și de dezvoltare,

EXPRIMÂND angajamentul lor deplin de a promova toate aspectele dezvoltării durabile, inclusiv protecția mediului și cooperarea eficientă în vederea combaterii schimbărilor climatice și în materie de securitate alimentară, precum și angajamentul în favoarea promovării și aplicării eficiente a normelor sociale și privind condițiile de muncă recunoscute la nivel internațional,

SUBLINIIND importanța aprofundării relațiilor și a cooperării în domenii precum readmisia, politica privind azilul și vizele, precum și importanța abordării în comun a aspectelor legate de migrație și de traficul de persoane,

REITERÂND importanța comerțului pentru relațiile lor bilaterale și în special a comerțului cu materii prime și subliniind angajamentul lor de a conveni asupra unor norme specifice referitoare la materiile prime în cadrul Subcomitetului privind comerțul și investițiile,

LUÂND ACT că dispozițiile prezentului acord, care intră sub incidența părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, angajează Regatul Unit și Irlanda ca părți contractante distincte, și nu ca parte a Uniunii Europene, cu excepția cazului în care Uniunea Europeană împreună cu Regatul Unit și/sau Irlanda au notificat în comun Mongolia cu privire la faptul că Regatul Unit sau Irlanda au obligații ca parte a Uniunii Europene în conformitate cu Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul în care Regatul Unit și/sau Irlanda încetează să își asume obligații ca parte a Uniunii Europene în conformitate cu articolul 4a din Protocolul nr. 21, Uniunea Europeană împreună cu Regatul Unit și/sau Irlanda informează de îndată Mongolia cu privire la orice modificare a poziției lor, caz în care acestea au în continuare obligații în temeiul acordului în nume propriu. Aceleași dispoziții se aplică Danemarcei, în conformitate cu Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la tratatele menționate anterior,

CONFIRMÂND angajamentul lor la întărirea relațiilor existente, în vederea consolidării cooperării dintre părți, precum și dorința lor comună de a-și consolida, aprofunda și diversifica relațiile în domenii de interes comun în baza principiului de egalitate, nediscriminare și avantaj reciproc,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

TITLUL I OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE

Articolul 1

Principii generale

1. Respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului, astfel cum sunt înscrise în Declarația Universală a Drepturilor Omului și în alte instrumente internaționale relevante privind drepturile omului, precum și respectarea principiului statului de drept, stă la baza politicilor interne și internaționale ale ambelor părților și constituie un element esențial al prezentului acord.

2. Părțile confirmă valorile lor comune, astfel cum sunt exprimate în Carta Organizației Națiunilor Unite.

3. Părțile confirmă angajamentul lor de promovare a dezvoltării durabile sub toate aspectele sale, de cooperare pentru a răspunde provocărilor schimbărilor climatice și globalizării, precum și de contribuire la realizarea obiectivelor de dezvoltare adoptate pe plan internațional, inclusiv cele care se regăsesc în Obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Părțile reafirmă angajamentul lor în favoarea unui nivel ridicat de protecție a mediului și a unor structuri sociale favorabile incluziunii.

4. Părțile își reafirmă angajamentul în favoarea Declarației de la Paris din 2005 privind eficacitatea ajutorului și convin să consolideze cooperarea în vederea îmbunătățirii în continuare a rezultatelor în domeniul dezvoltării.

5. Părțile reafirmă atașamentul lor față de principiile bunei guvernanțe, inclusiv în ceea ce privește independența sistemului judiciar și lupta împotriva corupției.

Articolul 2

Obiectivele cooperării

În vederea consolidării relațiilor bilaterale, părțile se angajează să poarte un dialog amplu și să promoveze în continuare cooperarea în toate domeniile de interes reciproc. Eforturile lor vor urmări, în special:

(a) să instituie cooperarea privind chestiuni politice și economice în toate forumurile și organizațiile regionale și internaționale relevante;

(b) să instituie cooperarea privind lupta împotriva criminalității grave care reprezintă o preocupare la nivel internațional;

(c) să instituie cooperarea privind contracararea proliferării armelor de distrugere în masă și privind armele de calibru mic și armamentul ușor,

(d) să dezvolte comerțul și investițiile între părți, în avantajul reciproc al acestora; să instituie cooperarea în toate domeniile care țin de comerț și de investiții și care sunt de interes reciproc, pentru a facilita fluxurile comerciale și de investiții și pentru a preveni și a înlătura obstacolele din calea comerțului și a investițiilor;

(e) să instituie cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității, inclusiv în ceea ce privește statul de drept și cooperarea judiciară, protecția datelor, migrația, contrabanda și traficul de persoane, combaterea criminalității organizate, terorismul, infracțiunile transnaționale, spălarea de bani și droguri ilicite;

(f) să instituie cooperarea în toate celelalte domenii de interes reciproc, în special politica macroeconomică și serviciile financiare, fiscalitatea și vama, inclusiv buna guvernanță în domeniul fiscal, politica industrială și întreprinderile mici și mijlocii (IMM), societatea informațională, audiovizualul și mass-media, știința și tehnologia, energia, transporturile, educația și cultura, mediul și resursele naturale, agricultura și dezvoltarea rurală, sănătatea, ocuparea forței de muncă și problemele sociale, precum și statistica;

(g) să consolideze participarea ambelor părți la programele de cooperare subregionale și regionale deschise participării celeilalte părți;

(h) să promoveze reciproc rolul și imaginea părților în regiunile proprii;

(i) să promoveze înțelegerea între oameni prin intermediul cooperării între diferitele entități neguvernamentale, cum ar fi grupurile de reflecție, universitățile, societatea civilă și mass-media, prin organizarea de seminarii, conferințe, acțiuni interactive între tineri și alte activități;

(j) să promoveze eradicarea sărăciei în contextul dezvoltării durabile, precum și integrarea progresivă a Mongoliei în economia mondială.

Articolul 3

Contracararea proliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de livrare a acestora

1. Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de livrare a acestora, atât către actorii statali cât și nestatali, reprezintă una dintre cele mai serioase amenințări la adresa stabilității și securității internaționale.

2. Părțile convin, prin urmare, să coopereze și să contribuie la contracararea proliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de livrare a acestora prin respectarea deplină și punerea în aplicare la nivel național a obligațiilor existente care le revin în temeiul tratatelor și acordurilor internaționale privind dezarmarea și neproliferarea și a altor obligații internaționale relevante, cum ar fi Rezoluția 1540 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Părțile convin că această dispoziție constituie un element esențial al acordului.

3. Mai mult, părțile convin să coopereze și să contribuie la contracararea proliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de livrare a acestora prin:

- efectuarea de demersuri pentru semnarea, ratificarea sau aderarea, după caz, și pentru aplicarea integrală a oricăror alte instrumente internaționale relevante;

- instituirea unui sistem eficient de controale naționale la export, care să permită verificarea exportului și tranzitului mărfurilor legate de armele de distrugere în masă, inclusiv controlul utilizării finale a armelor de distrugere în masă privind tehnologiile cu dublă utilizare, și care să includă sancțiuni eficace în caz de încălcare a controalelor la export.

4. Părțile convin să instituie un dialog politic periodic care să însoțească și să consolideze aceste elemente. Acest dialog se poate derula pe bază regională.

Articolul 4

Armament ușor și arme de calibru mic

1. Părțile recunosc că fabricarea ilicită, transferul ilicit și punerea ilicită în circulație a armelor de calibru mic și a armamentului ușor, inclusiv a muniției aferente, precum și acumularea excesivă a acestora, gestionarea ineficientă, stocarea insuficient securizată și răspândirea necontrolată a acestora reprezintă în continuare o amenințare importantă la adresa păcii și securității internaționale.

2. Părțile convin să respecte și să aplice integral obligațiile care le revin în materie de combatere a comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor, inclusiv muniția aferentă, asumate în temeiul acordurilor internaționale în vigoare și al rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU, precum și angajamentele asumate în cadrul altor instrumente internaționale aplicabile în acest domeniu, cum ar fi Programul de acțiune al Organizației Națiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor sub toate aspectele sale.

3. Părțile se angajează să coopereze și să asigure coordonarea, complementaritatea și sinergia eforturilor pe care le depun în lupta împotriva comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor, inclusiv muniția aferentă, la nivel mondial, regional, subregional și național și convin să instituie un dialog politic periodic care să susțină și să consolideze acest demers.

Articolul 5

Infracțiuni grave care reprezintă o preocupare la nivel internațional (Curtea Penală Internațională)

1. Părțile reafirmă că cele mai grave infracțiuni care preocupă întreaga comunitate internațională nu trebuie să rămână nepedepsite și că trebuie asigurată în mod eficient aducerea acestora în justiție, prin adoptarea de măsuri la nivel național și internațional, după caz, inclusiv la nivelul Curții Penale Internaționale. Părțile consideră că instituirea unei Curții Penale Internaționale care funcționează eficient constituie o evoluție semnificativă pentru pacea și justiția internațională.

2. Părțile convin să coopereze și să adopte măsurile necesare, după caz, pentru a sprijini pe deplin universalitatea și integritatea Statutului de la Roma și a instrumentelor conexe și convin să întărească cooperarea cu Curtea Penală Internațională. Părțile se angajează să pună în aplicare Statutul de la Roma și să efectueze demersurile necesare în vederea ratificării instrumentelor conexe (ca de exemplu Acordul cu privire la privilegiile și imunitățile Curții Penale Internaționale).

3. Părțile convin că un dialog între ele pe această temă ar fi benefic.

Articolul 6

Cooperarea în vederea combaterii terorismului

1. Reafirmând importanța luptei împotriva terorismului și în conformitate cu convențiile internaționale aplicabile, inclusiv cele referitoare la dreptul umanitar internațional și la drepturile omului, precum și în conformitate cu legile și reglementările lor și ținând seama de Strategia mondială împotriva terorismului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în Rezoluția nr. 60/288 din 8 septembrie 2006, părțile convin să coopereze pentru prevenirea și eliminarea actelor teroriste.

2. Părțile acționează în acest sens, în special:

(a) în cadrul aplicării integrale a Rezoluțiilor 1373 și 1267 ale Consiliului de Securitate al ONU și a rezoluțiilor ulterioare, inclusiv Rezoluția 1822, precum și alte rezoluții ONU relevante și în cadrul obligațiilor asumate în temeiul altor convenții și instrumente internaționale relevante;

(b) prin schimburi de informații cu privire la teroriști, grupurile teroriste și rețelele de sprijin a acestora, în conformitate cu dreptul internațional și dreptul intern;

(c) prin schimburi de opinii cu privire la mijloacele și metodele utilizate în contracararea terorismului, inclusiv în domeniile tehnice și în materie de formare, precum și prin schimb de experiență referitor la prevenirea terorismului;

(d) prin cooperarea în vederea aprofundării consensului internațional privind lupta împotriva terorismului, inclusiv definirea juridică a actelor teroriste, în special prin pregătirea unui acord privind Convenția generală asupra terorismului internațional;

(e) prin schimbul de bune practici relevante în domeniul protecției drepturilor omului în lupta împotriva terorismului;

(f) prin aplicarea eficientă a cooperării lor și prin consolidarea acesteia în materie de contracarare a terorismului în cadrul ASEM.

TITLUL II COOPERAREA BILATERALĂ, REGIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

Articolul 7

Cooperarea între Mongolia și UE privind principiile, normele și standardele

1 . Părțile convin să asigure aplicarea principiilor, normelor și standardelor europene comune în Mongolia și să coopereze în materie de promovare a schimbului de informații și a schimbului de experiență în vederea introducerii și aplicării acestora.

2. Părțile depun eforturi pentru a consolida dialogul și cooperarea între autoritățile lor cu responsabilități în materie de standardizare. În conformitate cu cele convenite de părți aceste activități pot cuprinde crearea unui cadru de cooperare care va facilita schimburile de experți, de informații și de expertiză.

Articolul 8 Cooperarea în cadrul organizațiilor regionale și internaționale

1. Părțile se angajează să facă schimb de opinii și să coopereze în cadrul forumurilor și organizațiilor regionale și internaționale, precum Organizația Națiunilor Unite, agențiile, programele și organismele relevante ale Organizației Națiunilor Unite, Organizația Mondială a Comerțului (OMC), Tratatul de prietenie și cooperare și Reuniunea Asia-Europa (ASEM).

2. De asemenea, părțile convin să promoveze cooperarea între grupurile de reflecție, mediile academice, organizațiile neguvernamentale și mass-media, în domeniile care fac obiectul prezentului acord. Cooperarea de acest tip poate include, în special, organizarea de programe de formare, ateliere și seminarii, schimburi de experți, studii și alte acțiuni convenite de părți.

Articolul 9 Cooperarea regională și bilaterală

1. Pentru fiecare domeniu de dialog și de cooperare în temeiul prezentului acord, acordând totodată atenția cuvenită chestiunilor care țin de cooperarea bilaterală, cele două părți vor conveni să desfășoare activitățile aferente la nivel bilateral sau regional, ori prin combinarea acestor două cadre. Atunci când aleg cadrul adecvat, părțile vor urmări să maximizeze impactul asupra tuturor părților interesate și să consolideze implicarea acestora, prin utilizarea în mod optim a resurselor disponibile, prin luarea în considerare a fezabilității politice și instituționale, prin asigurarea coerenței cu alte activități la care participă Uniunea Europeană și alți parteneri ASEM.

2. Dacă este cazul, părțile pot să decidă extinderea sprijinului financiar la activitățile de cooperare în domeniile care fac obiectul acordului sau în domeniile aferente, în conformitate cu procedurile și resursele financiare ale fiecăreia.

TITLUL III

COOPERAREA ÎN MATERIE DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Articolul 10 Principii generale

1. Obiectivul central al cooperării pentru dezvoltare este reducerea sărăciei în conformitate cu Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, în contextul dezvoltării durabile și al integrării în economia mondială. Părțile convin să desfășoare un dialog periodic privind cooperarea pentru dezvoltare, în conformitate cu prioritățile lor respective și cu domeniile de interes reciproc.

2. Strategiile cooperării pentru dezvoltare ale părților au drept scop, printre altele:

a) promovarea dezvoltării umane și sociale;

b) realizarea unei creșteri economice susținute;

c) promovarea sustenabilității și regenerării mediului, a celor mai bune practici în acest domeniu, precum și a conservării resurselor naturale;

d) prevenirea și abordarea consecințelor schimbărilor climatice;

e) sprijinirea politicilor și instrumentelor care au ca scop o mai bună integrare în economia mondială și în sistemul comercial internațional;

f) adoptarea unor procese conforme cu Declarația de la Paris privind eficacitatea ajutorului, cu Agenda de acțiune de la Accra, precum și cu alte angajamente internaționale care vizează îmbunătățirea acordării și a eficacității ajutorului.

Articolul 11 Dezvoltare economică

1. Obiectivul părților este promovarea creșterii economice echilibrate, reducerea sărăciei și a disparităților socioeconomice.

2. Părțile confirmă angajamentul lor față de realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și ar trebui să își reafirme angajamentul față de Declarația de la Paris din 2005 privind eficacitatea ajutorului.

3. De asemenea, printre obiectivele acordului ar trebui să se numere angajamente privind aspecte sociale și de mediu ale comerțului, reconfirmând faptul că schimburile comerciale ar trebui să promoveze dezvoltarea durabilă sub toate aspectele sale, precum și analiza impactului economic, social și de mediu al acestora.

Articolul 12 Dezvoltare socială

1. Părțile doresc să sublinieze necesitatea politicilor economice și sociale care se completează reciproc, să evidențieze rolul esențial al creării de locuri de muncă decente și să se angajeze în favoarea sprijinirii dialogului social.

2. Părțile doresc să contribuie la aplicarea eficientă a normelor fundamentale de muncă ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și să consolideze cooperarea privind aspecte de ocupare a forței de muncă și sociale.

3. De asemenea, părțile urmăresc să promoveze politici care vizează garantarea disponibilității și a aprovizionării cu alimente a populației și cu furaje pentru animale, în mod ecologic și sustenabil.

Articolul 13 Mediul

1. Părțile reafirmă necesitatea unui nivel ridicat de protecție a mediului și de conservare și gestionare a resurselor naturale și a diversității biologice, inclusiv a pădurilor, în vederea realizării unei dezvoltări durabile.

2. Părțile doresc să promoveze ratificarea, punerea în aplicare și respectarea acordurilor multilaterale în domeniul mediului.

3. Părțile doresc să consolideze cooperarea privind chestiunile de mediu la nivel mondial, în special schimbările climatice.

TITLUL IV

COOPERAREA ÎN DOMENIUL COMERȚULUI ȘI INVESTIȚIILOR

Articolul 14 Principii generale

1. Părțile se angajează într-un dialog pe teme comerciale și conexe, la nivel bilateral și multilateral, în vederea consolidării relațiilor comerciale bilaterale și dezvoltării sistemului comercial multilateral.

2. Părțile se angajează să promoveze dezvoltarea și diversificarea schimburilor comerciale reciproce, în cea mai mare măsură posibilă și în avantajul reciproc al părților. Acestea se angajează să obțină condiții mai bune de acces pe piață, colaborând în vederea eliminării barierelor din calea comerțului, în special prin eliminarea în timp util a barierelor netarifare și prin adoptarea de măsuri în vederea ameliorării transparenței, ținând seama de activitatea desfășurată de organizațiile internaționale în domeniu.

3. Recunoscând că schimburile comerciale au un rol indispensabil în dezvoltare, că asistența acordată sub forma unor regimuri comerciale preferențiale s-a dovedit benefică pentru țările în curs de dezvoltare, părțile depun eforturi pentru intensificarea consultării în ceea ce privește asistența de acest tip, cu respectarea deplină a regulilor OMC.

4. Părțile se informează reciproc cu privire la evoluția politicilor comerciale și a politicilor conexe, cum ar fi politica agricolă, politica privind siguranța alimentară, politica în domeniul protecției consumatorilor și politica de mediu.

5. Părțile încurajează dialogul și cooperarea în vederea dezvoltării relațiilor comerciale și de investiții, inclusiv în vederea soluționării problemelor comerciale, printre altele în domeniile menționate la articolele 10-27.

Articolul 15

Chestiuni sanitare și fitosanitare

1. Părțile cooperează în domeniul siguranței alimentelor și al chestiunilor sanitare și fitosanitare în vederea protejării vieții și sănătății oamenilor, faunei și florei pe teritoriul lor.

2. Părțile discută și fac schimb de informații cu privire la măsurile respective, astfel cum sunt definite în Acordul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind măsurile sanitare și fitosanitare (Acordul SPS), în Convenția Internațională pentru protecția plantelor (CIPP), de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) și de Comisia Codex Alimentarius (Codex).

3. Părțile convin să consolideze cooperarea și înțelegerea reciprocă în materie sanitară și fitosanitară și în materie de bunăstare a animalelor. Acest proces de consolidare a capacității se realizează în funcție de necesitățile fiecărei părți și are ca obiectiv asistarea unei părți în respectarea cadrului juridic al celeilalte părți.

4. Părțile stabilesc, în timp util, un dialog pe teme sanitare și fitosanitare, în urma cererii formulate de oricare parte în vederea analizării chestiunilor de acest tip și a altor aspecte conexe urgente prevăzute la prezentul articol.

Articolul 16 Bariere tehnice în calea comerțului

Părțile promovează utilizarea standardelor internaționale, cooperează și fac schimb de informații referitoare la standarde, proceduri de evaluare a conformității și regulamente tehnice, în special în cadrul Acordului OMC privind barierele tehnice în calea comerțului.

Articolul 17

Cooperare vamală

1. Părțile vor acorda o atenție specială intensificării dimensiunii de securitate și siguranță a comerțului internațional, inclusiv serviciilor de transport, asigurării unei aplicări efective și eficiente a drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale, precum și asigurării unei abordări echilibrate între facilitarea schimburilor comerciale și lupta împotriva fraudei și a neregulilor.

2. Fără a aduce atingere altor forme de cooperare prevăzute în prezentul acord, părțile își exprimă interesul de a examina în viitor posibilitatea încheierii unor protocoale privind cooperarea în domeniul vamal și asistența reciprocă, în cadrul instituțional stabilit prin prezentul acord.

Articolul 18

Facilitarea schimburilor comerciale

Părțile fac schimb de experiență și analizează posibilitățile de simplificare a procedurilor de import, export, tranzit, precum și alte proceduri vamale, de a îmbunătăți transparența reglementărilor comerciale și vamale, de a dezvolta cooperarea vamală și mecanisme efective de asistență administrativă reciprocă și de a urmări convergența opiniilor și a acțiunii comune în contextul inițiativelor internaționale relevante, inclusiv facilitarea schimburilor comerciale.

Articolul 19 Investiții

Părțile încurajează un flux mai mare de investiții prin dezvoltarea unui mediu atractiv și stabil pentru investiții reciproce prin intermediul unui dialog consecvent, menit să consolideze înțelegerea și cooperarea în domeniul investițiilor, să exploreze mecanismele administrative de facilitare a fluxurilor de investiții și să promoveze norme stabile, transparente, deschise și nediscriminatorii pentru investitori.

Articolul 20 Politica în domeniul concurenței

Părțile promovează instituirea și aplicarea efectivă a normelor în materie de concurență, precum și difuzarea informațiilor, în vederea promovării transparenței și a securității juridice pentru întreprinderile care funcționează pe piețele lor respective. Părțile ar trebui să facă schimb de opinii cu privire la aspectele legate de practica anticoncurențială care ar putea afecta în mod negativ comerțul bilateral și fluxurile de investiții.

Articolul 21

Servicii

Părțile stabilesc un dialog consecvent având drept obiectiv principal schimbul de informații cu privire la cadrul lor de reglementare, promovarea accesului reciproc la piețe, promovarea accesului la sursele de capital și de tehnologie, precum și promovarea comerțului în domeniul serviciilor între ambele regiuni și, de asemenea, pe piețele din țări terțe.

Articolul 22

Circulația capitalurilor

Părțile depun eforturi pentru a facilita circulația capitalurilor în vederea promovării obiectivelor acordului.

Articolul 23

Achiziții publice

Părțile urmăresc stabilirea de norme procedurale, inclusiv dispoziții adecvate privind transparența și clauze de contestare pentru a contribui la instituirea unui sistem eficient de achiziții care promovează oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în cadrul achizițiilor publice și care facilitează comerțul internațional.

Părțile cooperează pentru a realiza deschiderea reciprocă a pieței achizițiilor publice, în vederea obținerii de beneficii reciproce.

Articolul 24

Transparență

Părțile recunosc importanța transparenței și a respectării garanțiilor procedurale în procesul de administrare a actelor legislative și a reglementărilor în domeniul comercial, și în acest sens își reafirmă angajamentele, astfel cum se prevede la articolul X din GATT 1994 și la articolul III din GATS.

Articolul 25

Materii prime

1. Părțile convin să consolideze cooperarea și promovarea înțelegerii reciproce în domeniul materiilor prime.

2. Procesul de cooperare și de promovare a înțelegerii reciproce ar trebui să abordeze aspecte precum cadrul de reglementare pentru sectoarele materiilor prime (inclusiv guvernanța veniturilor miniere pentru dezvoltarea socioeconomică; precum și protecția mediului și regulamentele în materie de securitate în ceea ce privește sectorul mineritului și al materiilor prime) și pentru comerțul cu materii prime. Pentru a încuraja o mai mare cooperare și o mai bună înțelegere reciprocă, fiecare parte poate solicita organizarea de reuniuni ad hoc privind materiile prime.

3. Părțile recunosc că un cadru transparent, nediscriminatoriu, care nu creează denaturări și care se bazează pe norme este modul cel mai potrivit de a crea un mediu care favorizează investițiile străine directe în producția și comercializarea materiilor prime.

4. Părțile, luând în considerare politicile și obiectivele economice proprii și în vederea promovării comerțului, convin să promoveze cooperarea în ceea ce privește înlăturarea barierelor din calea comerțului cu materii prime.

5. La cererea oricărei părți, toate aspectele privind comerțul cu materii prime ar putea fi abordate și discutate în cadrul reuniunilor Comitetului mixt și ale subcomitetului, care, în temeiul articolului 56, au competența de a lua decizii în conformitate cu principiile stabilite la alineatele anterioare.

Articolul 26

Politica regională

Părțile încurajează politica regională de dezvoltare.

Articolul 27 Protecția proprietății intelectuale

1. Părțile reafirmă importanța deosebită pe care o acordă protecției drepturilor de proprietate intelectuală și se angajează să instituie măsuri adecvate în vederea asigurării protecției și aplicării adecvate și eficiente a acestor drepturi, în special în ceea ce privește încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Mai mult, părțile convin să încheie cât mai curând posibil un acord bilateral privind indicațiile geografice.

2. Părțile fac schimb de informații și de experiență pe teme precum practica, promovarea, difuzarea, raționalizarea, gestionarea, armonizarea, protecția și aplicarea eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală, prevenirea încălcării acestor drepturi, lupta împotriva contrafacerii și a pirateriei, inclusiv prin intermediul cooperării vamale și altor forme adecvate de cooperare, precum și prin crearea și consolidarea organizațiilor cu atribuții în materie de control și protecție a acestor drepturi. Părțile își oferă reciproc asistență în îmbunătățirea protecției, a utilizării și comercializării proprietății intelectuale în baza experienței europene, precum și în consolidarea difuzării cunoștințelor în acest domeniu.

Articolul 28

Subcomitetul privind comerțul și investițiile

1. Se instituie un subcomitet privind comerțul și investițiile.

2. Subcomitetul asistă Comitetul mixt în execuția sarcinilor sale, tratând toate domeniile care fac obiectul prezentului capitol.

3. Subcomitetul își stabilește propriul regulament de procedură.

TITLUL V COOPERAREA ÎN DOMENIUL JUSTIȚIEI, LIBERTĂȚII ȘI SECURITĂȚII

Articolul 29 Statul de drept și cooperarea juridică

1. În cadrul cooperării lor în domeniul justiției, libertății și securității, părțile acordă o importanță deosebită consolidării statului de drept și instituțiilor, la toate nivelurile, în domeniul aplicării legii și al administrării justiției, în special.

2. Cooperarea între părți va include, de asemenea, schimbul reciproc de informații referitoare la sistemele juridice și la legislație. Părțile depun eforturi să asigure asistența judiciară reciprocă în sfera cadrului juridic existent.

Articolul 30 Protecția datelor cu caracter personal

1. Părțile convin să coopereze în vederea îmbunătățirii nivelului de protecție a datelor cu caracter personal, pentru a atinge nivelul celor mai înalte standarde internaționale, precum cele cuprinse, inter alia , în orientările ONU privind reglementarea fișierelor informatizate de date cu caracter personal (Rezoluția 45/95 a Adunării Generale a ONU din 14 decembrie 1990).

2. Cooperarea privind protecția datelor cu caracter personal poate cuprinde, inter alia , asistența tehnică sub formă de schimb de informații și de expertiză.

Articolul 31 Cooperarea în domeniul migrației

1. Părțile instituie cooperarea cu scopul de a preveni imigrația ilegală și șederea ilegală a persoanelor fizice care dețin cetățenia părților pe teritoriile lor respective.

2. În cadrul cooperării de prevenire a imigrației ilegale, părțile convin să readmită, fără întârzieri inutile, resortisanții lor care nu îndeplinesc sau care nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, prezență sau ședere care sunt în vigoare pe teritoriul celeilalte părți. În acest scop, părțile vor elibera propriilor resortisanți documentele de identitate corespunzătoare. În cazul în care persoana care urmează a fi readmisă nu este în posesia niciunui document sau a unei alte dovezi a cetățeniei sale, reprezentanțele diplomatice și consulare competente ale statului membru în cauză sau ale Mongoliei, la cererea Mongoliei sau a statului membru în cauză, întreprind demersurile necesare pentru a chestiona persoana în vederea stabilirii cetățeniei acesteia.

3. UE va oferi asistență financiară pentru punerea în aplicare a acestei înțelegeri prin intermediul instrumentelor bilaterale de cooperare relevante.

4. Părțile convin să negocieze, la cererea oricăreia dintre ele, un acord între UE și Mongolia de reglementare a obligațiilor specifice în ceea ce privește readmisia resortisanților lor, inclusiv a obligațiilor în cazul resortisanților altor țări și a apatrizilor.

Articolul 32

Cooperarea în materie de combatere a drogurilor ilicite

1. Părțile cooperează pentru a asigura o abordare echilibrată prin coordonarea eficientă între autoritățile competente, inclusiv cele din sectorul sănătății, al justiției, vamal și cel al afacerilor interne, precum și din alte sectoare relevante, cu scopul de a reduce oferta, traficul și cererea de droguri ilicite, cu respectarea drepturilor omului. De asemenea, această cooperare are ca scop reducerea daunelor produse de droguri, rezolvarea problemei producerii, traficului și utilizării drogurilor sintetice, precum și prevenirea mai eficientă a deturnării precursorilor drogurilor utilizați în fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope.

2. Părțile convin asupra modalităților de cooperare în vederea atingerii acestor obiective. Acțiunile au la bază principiile convenite de comun acord în spiritul convențiilor internaționale relevante, al declarației politice și al declarației speciale privind principiile directoare ale reducerii cererii de droguri, aprobate la cea de-a XX-a sesiune specială a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind drogurile din iunie 1998, precum și în spiritul declarației politice și a planului de acțiune adoptat cu ocazia celei de-a 52-a sesiuni a Comisiei ONU privind stupefiantele din martie 2009.

3. Cooperarea dintre părți include asistența tehnică și administrativă, în special în următoarele domenii: elaborarea legislației și a politicilor naționale; crearea de instituții și de centre de informare naționale; sprijinirea eforturilor societății civile în domeniul drogurilor și a eforturilor de reducere a cererii de droguri și a prejudiciilor cauzate de acestea; formarea personalului; cercetarea în domeniul drogurilor; precum și prevenirea deturnării precursorilor utilizați în fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope. Părțile pot conveni să coopereze și în alte domenii.

Articolul 33 Cooperarea împotriva criminalității organizate și a corupției

Părțile convin să coopereze în vederea combaterii criminalității organizate, a criminalității economice și financiare, precum și a corupției. Cooperarea de acest tip vizează, în special, punerea în aplicare și promovarea standardelor și a instrumentelor internaționale relevante, ca de exemplu Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și protocoalele adiționale la acesta, precum și Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției.

Articolul 34 Cooperarea în ceea ce privește combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului

1. Părțile convin asupra necesității de a acționa și de a coopera pentru a nu permite ca sistemele lor financiare și activitățile economice și profesiile nefinanciare desemnate să fie utilizate în scopul spălării veniturilor provenite din orice categorie de activitate infracțională, ca de exemplu traficul de droguri și corupția.

2. Cele două părți convin să promoveze asistența tehnică și administrativă având drept scop elaborarea și punerea în aplicare a unor reglementări, precum și funcționarea eficientă a mecanismelor de combatere a spălării de bani și a finanțării terorismului. Cooperarea va permite, în special, schimburi de informații utile în cadrul legislațiilor respective ale părților și adoptarea de standarde adecvate pentru combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului, echivalente cu cele adoptate de Uniune și de organismele internaționale care activează în acest domeniu, cum ar fi Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).

TITLUL VI COOPERAREA ÎN ALTE SECTOARE

Articolul 35 Cooperarea în domeniul drepturilor omului

1. Părțile convin să coopereze în promovarea și protejarea eficientă a drepturilor omului, inclusiv în ceea ce privește ratificarea și punerea în aplicare a instrumentelor internaționale în domeniul drepturilor omului.

2. Acest tip de cooperare poate include, inter alia :

(a) sprijinirea elaborării și a punerii în aplicare a unui plan național de acțiune privind drepturile omului;

(b) promovarea drepturilor omului și educația în acest domeniu;

(c) consolidarea instituțiilor naționale și regionale cu atribuții în domeniul drepturilor omului;

(d) instituirea unui dialog temeinic și amplu pe teme legate de drepturile omului;

(e) consolidarea cooperării cu instituțiile din cadrul ONU cu atribuții în domeniul drepturilor omului.

Articolul 36 Cooperarea privind serviciile financiare

1. Părțile convin să realizeze o mai bună apropiere a normelor și a standardelor comune, precum și să consolideze cooperarea în vederea îmbunătățirii sistemelor de contabilitate, de supraveghere și de reglementare în sectorul bancar, al asigurărilor, precum și în alte segmente ale sectorului financiar.

2. Părțile cooperează pentru a dezvolta cadrul juridic de reglementare, infrastructura și resursele umane, precum și pentru a introduce guvernanța corporativă și standardele internaționale de contabilitate pe piața de capital a Mongoliei în cadrul cooperării bilaterale, în conformitate cu GATS și Angajamentul OMC referitor la memorandumul de înțelegere privind serviciile financiare.

Articolul 37 Dialogul în domeniul politicii economice

1. Părțile convin să coopereze pentru promovarea schimbului de informații cu privire la tendințele și politicile lor economice, precum și pentru schimbul de experiență în ceea ce privește coordonarea politicilor economice în contextul cooperării și al integrării economice regionale.

2. Părțile depun eforturi de aprofundare a dialogului dintre autoritățile lor pe teme economice care, conform celor convenite de părți, pot include domenii precum politica monetară, politica fiscală, inclusiv impozitarea întreprinderilor, finanțele publice, stabilizarea macroeconomică și datoria externă.

3. Părțile cooperează și promovează înțelegerea reciprocă în domeniul diversificării economice și al dezvoltării industriale.

Articolul 38 Buna guvernanță în domeniul fiscal

În vederea consolidării și dezvoltării activităților economice și ținând seama, în același timp, de necesitatea instituirii unui cadru de reglementare adecvat, părțile recunosc și se angajează să pună în aplicare principiile bunei guvernanțe în domeniul fiscal la care au aderat statele membre la nivelul Uniunii. În acest sens, fără a aduce atingere competențelor Uniunii și ale statelor membre, părțile vor îmbunătăți cooperarea internațională în domeniul fiscal, vor facilita colectarea veniturilor fiscale legale și vor elabora măsuri în vederea punerii în aplicare efective a principiilor menționate anterior.

Articolul 39 Cooperarea în domeniul politicii industriale și al IMM-urilor

Luând în considerare politicile și obiectivele lor economice, părțile convin să promoveze cooperarea în materie de politică industrială, în toate domeniile pe care le consideră adecvate, în vederea îmbunătățirii competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, inter alia , prin:

(a) schimbul de informații și de experiență în ceea ce privește crearea unor condiții-cadru favorabile îmbunătățirii competitivității întreprinderilor mici și mijlocii;

(b) promovarea contactelor între operatorii economici, încurajarea investițiilor comune și crearea de întreprinderi comune și de rețele informatice, în special prin programele orizontale existente ale Uniunii Europene, stimularea, în special, a transferurilor de tehnologie și de expertiză între parteneri;

(c) furnizarea de informații și stimularea inovației, precum și schimbul de bune practici privind accesul la finanțare, inclusiv pentru întreprinderile mici și microîntreprinderi;

(d) facilitarea și sprijinirea activităților relevante instituite de sectoarele private ale ambelor părți;

(e) promovarea muncii decente, a răspunderii și a responsabilității sociale a întreprinderilor și încurajarea practicilor comerciale responsabile, inclusiv consumul și producția sustenabilă. Această cooperare ia, de asemenea, în considerare dimensiunea consumatorului, ca de exemplu informațiile privind produsele și rolul consumatorului pe piață;

(f) proiecte comune de cercetare în domeniile industriale selectate și cooperare în materie de standarde, proceduri de evaluare a conformității și reglementări tehnice, convenite de comun acord;

(g) asistență prin intermediul informațiilor privind tehnicile și tehnologiile de modernizare a instalațiilor de epurare a apelor uzate provenite din activități de prelucrare a pielii;

(h) schimbul de informații și recomandarea unor parteneri și a unor oportunități de cooperare în domeniul schimburilor comerciale și al investițiilor prin intermediul rețelelor existente accesibile reciproc;

(i) sprijinirea cooperării între mediul de afaceri privat al ambelor părți, în special între IMM-uri;

(j) luarea în considerare a posibilității de negociere a unui acord suplimentar privind schimburile de informații, atelierele privind intensificarea cooperării și alte evenimente promoționale între IMM-urile ambelor părți;

(k) furnizarea de informații privind asistența tehnică pentru exportul de alimente și produse agricole pe piața europeană în sfera de aplicare a sistemului tarifar preferințial al Uniunii Europene.

Articolul 40

Turism

1. Călăuzite de Codul mondial de etică în turism al Organizației Mondiale a Turismului și de principiile de sustenabilitate care stau la baza „procesului local Agenda 21”, părțile intenționează să îmbunătățească schimbul de informații și să instituie cele mai bune practici, astfel încât să asigure dezvoltarea echilibrată și durabilă a turismului.

2. Părțile convin să dezvolte cooperarea privind protejarea și maximizarea potențialului patrimoniului natural și cultural, atenuarea efectelor negative ale turismului și consolidarea contribuției pozitive a industriei turismului la dezvoltarea durabilă a comunităților locale, inter alia , prin dezvoltarea turismului ecologic, respectând totodată integritatea și interesele comunităților locale și indigene și îmbunătățind formarea în industria turismului.

Articolul 41 Societatea informațională

1. Recunoscând că tehnologiile informației și comunicațiilor sunt elemente-cheie ale vieții moderne, de importanță vitală pentru dezvoltarea economică și socială, părțile convin să depună eforturi pentru a face schimb de opinii cu privire la politicile lor în acest domeniu, în vederea promovării dezvoltării economice.

2. Cooperarea în acest domeniu se concentrează, inter alia , pe:

(a) participarea la dialogul regional cuprinzător cu privire la diferitele aspecte ale societății informaționale, în special politicile și reglementările privind comunicarea electronică, inclusiv serviciul universal, licențele și autorizările generale, protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, precum și independența și eficacitatea autorității de reglementare;

(b) interconectivitatea și interoperabilitatea rețelelor și serviciilor părților și ale Asiei;

(c) standardizarea și difuzarea noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor;

(d) promovarea cooperării în materie de cercetare între părți în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor;

(e) cooperarea privind televiziunea digitală, inclusiv schimbul de experiență în materie de desfășurare, aspecte normative și, în special, gestionarea frecvențelor și cercetarea;

(f) cooperarea în materie de proiecte comune de cercetare în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor;

(g) aspecte legate de securitate ale tehnologiilor informației și comunicațiilor, precum și lupta împotriva criminalității informatice;

(h) evaluarea conformității telecomunicațiilor, inclusiv a echipamentelor radio;

(i) cooperarea în materie de dezvoltare a rețelelor în bandă largă;

(j) schimbul de informații privind politica în domeniul concurenței în materie de tehnologie a informației și comunicațiilor.

Articolul 42 Audiovizual și mass-media

Părțile vor încuraja, sprijini și facilita schimburile, cooperarea și dialogul între instituțiile și agenții lor relevanți în domeniul audiovizualului și mass-mediei. Părțile convin să instituie un dialog politic periodic în aceste domenii.

Articolul 43 Cooperarea științifică și tehnologică

1. Părțile convin să coopereze în domeniul cercetării științifice și al dezvoltării tehnologice în segmente de interes comun și în avantajul ambelor părți.

2. Acest tip de cooperare are drept scop:

(a) încurajarea schimburilor de informații și de know-how în știință și tehnologie, inclusiv cu privire la punerea în aplicare a politicilor și programelor;

(b) promovarea parteneriatelor de cercetare între comunitățile științifice, centrele de cercetare, universitățile și întreprinderilor părților;

(c) promovarea formării și a mobilității cercetătorilor;

(d) încurajarea participării instituțiilor de învățământ superior, a centrelor de cercetare și a întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, la programele respective de cercetare științifică și de dezvoltare tehnologică.

3. Cooperarea poate lua forma proiectelor comune de cercetare, precum și a schimburilor, întâlnirilor și formării cercetătorilor, prin intermediul schemelor de mobilitate și de formare internaționale și a programelor de schimb internaționale, prin care se urmărește difuzarea maximă a rezultatelor cercetării, învățării și a bunelor practici.

4. Aceste activități de cooperare se vor desfășura în conformitate cu legislația și reglementările ambelor părți. Activitățile de cooperare se bazează pe principiul reciprocității, al tratamentului echitabil și al avantajului reciproc și asigură protecția adecvată a proprietății intelectuale.

5. Părțile convin să depună toate eforturile pentru o mai mare sensibilizare a opiniei publice cu privire la posibilitățile oferite de programele de cooperare științifică și tehnologică respective.

Articolul 44 Energie

1. Părțile depun toate eforturile pentru consolidarea cooperării în sectorul energetic în vederea:

(a) consolidării securității energetice, inclusiv prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie și prin dezvoltarea de forme de energie noi, sustenabile, inovatoare și regenerabile, inclusiv, inter alia , biocombustibili și biomasă, energie eoliană și solară, precum și generarea de energie hidraulică și sprijinirea dezvoltării unor cadre de politică adecvate pentru crearea de condiții favorabile investițiilor și asigurarea de condiții de concurență echitabile pentru energiile regenerabile și integrarea acestora în domeniile de politică relevante;

(b) utilizarea rațională a energiei atât la nivelul ofertei, cât și la nivelul cererii prin promovarea eficienței energetice în producția, transportul, distribuția și utilizarea finală a energiei;

(c) promovarea aplicării de standarde recunoscute la nivel internațional în materie de securitate nucleară, securitate, neproliferare și protecție;

(d) promovarea transferului de tehnologie în vederea producerii și utilizării sustenabile a energiei;

(e) întărirea procesului de consolidare a capacităților și a facilitării investițiilor în domeniu pe baza unor norme transparente, nediscriminatorii și compatibile cu piața.

2. În acest scop, părțile convin să promoveze contactele și activitățile comune de cercetare în beneficiul reciproc al acestora, în special prin intermediul cadrelor regionale și internaționale relevante. Cu referire la articolul 43 și la concluziile Reuniunii la nivel mondial privind dezvoltarea durabilă, care a avut loc la Johannesburg în 2002, părțile observă necesitatea de a aborda legăturile dintre accesul la un preț convenabil la serviciile energetice și dezvoltarea durabilă. Aceste activități pot fi promovate în cooperare cu Inițiativa Uniunii Europene în domeniul energiei, lansată în cadrul Reuniunii la nivel mondial privind dezvoltarea durabilă.

3. Comerțul cu materiale nucleare se va desfășura în conformitate cu prevederile Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice. Dacă este cazul, comerțul cu materiale nucleare face obiectul dispozițiilor unui acord specific care va fi încheiat între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Mongolia.

Articolul 45 Transporturi

1. Părțile convin să coopereze în toate domeniile relevante ale politicii privind transporturile, în vederea îmbunătățirii oportunităților de investiții, a circulației mărfurilor și a pasagerilor, a promovării siguranței și securității aeriene, a combaterii pirateriei, a garantării protejării mediului și a creșterii eficienței sistemelor de transport ale părților.

2. Cooperarea dintre părți în acest domeniu urmărește să promoveze:

(a) schimburile de informații cu privire la politicile și practicile părților în domeniul transportului, în special cu privire la transportul urban și rural, aviație, logistica în domeniul transporturilor, interconectarea și interoperabilitatea rețelelor de transport multimodale, precum și gestionarea drumurilor, căilor ferate și aeroporturilor;

(b) aspecte legate de navigația prin satelit, punându-se accentul pe chestiuni normative, industriale și de dezvoltare a pieței în avantajul reciproc. În acest sens, se va acorda atenție sistemelor europene globale de navigație prin satelit, EGNOS și Galileo;

(c) dialogul în domeniul serviciilor de transport aerian, în vederea analizării posibilității de dezvoltare a relațiilor în domenii precum siguranța și securitatea aviației, mediul, gestionarea traficului aerian, aplicarea dreptului concurenței și a reglementării economice a industriei transportului aerian, în vederea sprijinirii apropierii normative și a înlăturării obstacolelor din calea derulării unei activități economice. Ar trebui promovate în continuare proiectele de interes comun în materie de cooperare în domeniul aviației civile. Pe această bază, părțile vor analiza posibilitatea unei cooperări mai strânse în domeniul aviației civile;

(d) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor;

(e) punerea în aplicare a standardelor în materie de securitate, siguranță și mediu, în special în ceea ce privește aviația, în conformitate cu convențiile internaționale relevante;

(f) cooperarea în forumurile internaționale competente, cu scopul de a asigura o mai bună aplicare a reglementărilor internaționale și de a urmări obiectivele prezentate la prezentul articol.

Articolul 46 Educație și cultură

1. Părțile convin să promoveze cooperarea în domeniul educației și culturii, cu respectarea deplină a diversității acestora, pentru o mai bună înțelegere reciprocă și cunoaștere a culturilor lor. În acest scop, părțile vor sprijini și promova activitățile institutelor lor culturale și ale societății civile.

2. Părțile depun eforturi pentru a adopta măsurile corespunzătoare de promovare a schimburilor culturale și de desfășurare de acțiuni comune în diferite domenii culturale, inclusiv cooperarea în domeniul conservării patrimoniului, cu respectarea diversității culturale.

3. Părțile convin să se consulte și să coopereze în cadrul forumurilor internaționale relevante, precum UNESCO, în vederea urmăririi obiectivelor comune și a promovării diversității culturale, precum și a protecției patrimoniului cultural. În ceea ce privește diversitatea culturală, părțile convin, de asemenea, să promoveze ratificarea și punerea în aplicare a Convenției UNESCO asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, adoptată la 20 octombrie 2005.

4. În plus, părțile acordă atenție măsurilor menite să creeze legături între agențiile lor specializate și să încurajeze schimburile de informații, de know-how, de studenți, de experți, de tineri și tineri angajați, de resurse tehnice, valorificând facilitățile oferite de programele Uniunii Europene în Asia în domeniul educației și culturii, precum și schimburile de experiență dobândită în acest domeniu de către cele două părți. De asemenea, ambele părți convin să promoveze punerea în aplicare a programelor relevante pentru învățământul superior, cum ar fi programul Erasmus Mundus, în vederea promovării cooperării și modernizării învățământului superior, precum și să încurajeze mobilitatea academică.

Articolul 47 Mediu, schimbări climatice și resurse naturale

1. Părțile convin asupra necesității de a conserva și de a gestiona în mod durabil resursele naturale și diversitatea biologică, ca bază pentru dezvoltarea generațiilor prezente și viitoare.

2. Părțile convin că acțiunile de cooperare în acest domeniu promovează conservarea și îmbunătățirea mediului, în vederea realizării unei dezvoltări durabile. Rezultatul Reuniunii la nivel mondial privind dezvoltarea durabilă și aplicarea acordurilor multilaterale de mediu relevante sunt avute în vedere în derularea tuturor activităților întreprinse de părți în temeiul prezentului acord.

3. Părțile convin să coopereze în domeniul schimbărilor climatice pentru a se adapta la efectele negative ale schimbărilor climatice, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a încadra economiile lor pe direcția creșterii sustenabile care generează emisii reduse de dioxid de carbon. În acest context, părțile vor analiza utilizarea mecanismelor de piață pentru emisiile de dioxid de carbon.

4. Părțile convin să coopereze în vederea consolidării eficienței reciproce a politicilor comerciale și de mediu, precum și în vederea integrării considerentelor legate de mediu în toate sectoarele cooperării.

5. Părțile depun eforturi în vederea continuării și consolidării cooperării lor în materie de programe regionale privind protecția mediului, în special referitor la:

(a) promovarea sensibilizării cu privire la mediu și consolidarea participării la nivel local, inclusiv a participării comunităților indigene și locale, la eforturile în materie de protecție a mediului și de dezvoltare durabilă;

(b) abordarea problemelor legate de schimbările climatice, în special în ceea ce privește efectele asupra mediului și resurselor naturale;

(c) consolidarea capacităților de participare la acordurile de mediu multilaterale și de punere în aplicare a acestor acorduri, inclusiv biodiversitatea, biosiguranța și riscurile chimice;

(d) promovarea și difuzarea tehnologiilor, produselor și serviciilor ecologice, inclusiv prin utilizarea unor instrumente care respectă reglementările în domeniu și mediul;

(e) îmbunătățirea guvernanței în domeniul forestier, inclusiv combaterea exploatării forestiere ilegale și a comerțului aferent, precum și promovarea gestionării durabile a pădurilor;

(f) prevenirea transportului transfrontalier ilegal de deșeuri solide și periculoase și de produse din organisme vii modificate;

(g) îmbunătățirea calității aerului înconjurător, gospodărirea ecologică rațională a deșeurilor, gestionarea durabilă a resurselor de apă și gestionarea substanțelor chimice, precum și promovarea consumului și a producției durabile;

(h) protecția și conservarea solurilor și gestionarea durabilă a terenurilor;

(i) gestionarea eficientă a parcurilor naționale și desemnarea și protejarea zonelor de biodiversitate și a ecosistemelor fragile, acordând respectul cuvenit comunităților locale și indigene care trăiesc în aceste zone sau în apropierea lor.

6. Părțile încurajează accesul reciproc la programele lor în acest domeniu, în conformitate cu condițiile specifice ale acestor programe.

- instituirea rețelei de monitorizare a rezervelor de apă și modernizarea acesteia;

- introducerea tehnologiei pentru desalinizarea apei și reutilizarea apei;

- dezvoltarea turismului ecologic.

Articolul 48

Agricultură, creșterea animalelor, pescuit și dezvoltare rurală

Părțile convin să încurajeze dialogul în materie de agricultură, creșterea animalelor, pescuit și dezvoltare rurală. Părțile vor schimba informații și vor dezvolta relațiile cu privire la:

(a) politica agricolă și perspectivele internaționale în materie de alimente și agricultură, în general;

(b) posibilitățile de facilitare a comerțului cu plante, animale, efective de animale și produsele acestora, în vederea dezvoltării în continuare a industriilor ușoare în sectorul rural;

(c) bunăstarea animalelor;

(d) politica de dezvoltare rurală;

(e) schimbul de experiență și rețelele de cooperare între agenții locali sau operatorii economici, în special în domenii precum cercetarea și transferul de tehnologie;

(f) politica în materie de sănătate și calitate cu privire la plante, animale, creșterea animalelor în special indicațiile geografice protejate;

(g) propuneri și inițiative de cooperare prezentate organizațiilor agricole internaționale;

(h) dezvoltarea unei agriculturi durabile și ecologice, inclusiv a producției vegetale, a biocombustibililor și a transferului de biotehnologii;

(i) protecția soiurilor de plante, tehnologia semințelor, biotehnologia agricolă;

(j) dezvoltarea bazelor de date și rețeaua de informații privind agricultura și creșterea animalelor;

(k) formare în domeniul agriculturii și al sectorului veterinar.

Articolul 49 Sănătate

1. Părțile convin să coopereze în sectorul sănătății, care cuprinde domeniul reformei sistemului de sănătate, principalele boli contagioase și alte amenințări la adresa sănătății, bolile netransmisibile și acordurile internaționale în domeniul sănătății, în vederea îmbunătățirii condițiilor sanitare și a creșterii nivelului de sănătate publică.

2. Cooperarea se va realiza, în principal, prin:

(a) programe globale care vizează reforma sistemică a sectorului sănătății, inclusiv îmbunătățirea sistemelor de sănătate, a serviciilor de sănătate, a condițiilor sanitare și a informațiilor cu privire la sănătate;

(b) activități comune în materie de epidemiologie, inclusiv colaborarea în prevenirea timpurie a amenințărilor la adresa sănătății, precum gripa aviară și pandemică și alte boli transmisibile importante;

(c) prevenirea și controlul bolilor netransmisibile prin schimb de informații și de bune practici, prin promovarea unui stil de viață sănătos, prin abordarea principalilor factori care influențează starea de sănătate, precum alimentația, dependența de droguri, alcool, tabac;

(d) promovarea punerii în aplicare a acordurilor internaționale în materie de sănătate, precum Convenția-cadru pentru controlul tutunului și Regulamentul sanitar internațional.

Articolul 50 Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

1. Părțile convin să consolideze cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale, inclusiv cooperarea în materie de coeziune socială și regională, sănătate și siguranță la locul de muncă, egalitatea de șanse și munca decentă, în vederea consolidării dimensiunii sociale a globalizării.

2. Părțile reafirmă necesitatea de a sprijini procesul de globalizare care este în beneficiul tuturor și de a promova ocuparea integrală și productivă a forței de muncă și munca decentă ca elemente-cheie ale dezvoltării durabile și ale reducerii sărăciei, astfel cum au fost aprobate prin Rezoluția 60/1 a Adunării Generale a ONU din 24 octombrie 2005 (document final al summitului mondial) și prin declarația ministerială în cadrul reuniunii la nivel înalt a Consiliului Economic și Social al ONU din iulie 2006 (Consiliul Economic și Social al ONU E/2006/L.8 din 5 iulie 2006). Părțile iau în considerare caracteristicile respective și natura diferită a situațiilor economice și sociale ale acestora.

3. Părțile reafirmă angajamentul de a respecta pe deplin și a aplica în mod eficient normele fundamentale de muncă și normele sociale recunoscute la nivel internațional, astfel cum sunt prevăzute în special în Declarația privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, adoptată de Organizația Internațională a Muncii în 1998 și în Declarația privind justiția socială pentru o globalizare echitabilă, adoptată de OIM în 2008. În derularea tuturor activităților întreprinse de părți în temeiul prezentului acord se are în vedere aplicarea acordurilor sociale și de muncă multilaterale relevante. Părțile convin să coopereze și să furnizeze asistență tehnică, după caz, în vederea ratificării și a aplicării eficiente a tuturor convențiilor Organizației Internaționale a Muncii care fac obiectul declarației adoptate în 1998 de către aceasta și a altor convenții relevante.

4. Formele de cooperare pot cuprinde, inter alia , programe și proiecte specifice, astfel cum au fost convenite de comun acord, precum și dialog, cooperare și inițiative pe subiecte de interes comun la nivel bilateral sau multilateral, ca de exemplu OIM.

Articolul 51 Statistici

1. Părțile convin să promoveze armonizarea metodelor și practicilor statistice, inclusiv colectarea și difuzarea datelor statistice, care să le permită astfel să utilizeze pe o bază reciproc acceptabilă, statisticile privind comerțul cu bunuri și servicii și, în ansamblu, statisticile privind orice alt domeniu care face obiectul prezentului acord și care poate fi abordat din punct de vedere statistic, respectiv colectarea, prelucrarea, analizarea și difuzarea datelor statistice.

2. Părțile convin să promoveze instituirea de contacte directe între autoritățile relevante în vederea: consolidării relațiilor de bună cooperare în domeniul statistic; întăririi capacităților organismelor statistice prin modernizarea și îmbunătățirea calității sistemului statistic; consolidării resurselor umane; formării în toate domeniile relevante; precum și în vederea sprijinirii sistemelor statistice naționale organizate în conformitate cu practicile internaționale în vigoare, inclusiv infrastructurile necesare.

3. Cooperarea acoperă domenii de interes reciproc, punându-se accent pe:

I. Statistica economică:

a. conturi naționale;

b. statistici privind întreprinderile și înregistrarea acestora;

c. statistici privind agricultura / culturile, zootehnia, dezvoltarea rurală;

d. mediu și rezervele de minereu;

e. industrie;

f. comerț extern cu bunuri și servicii;

g. statistici privind comerțul cu ridicata și cu amănuntul;

h. politica de revizuire;

i. securitate alimentară;

j. balanța de plăți.

II. Statistica socială:

a. statistici pe sexe;

b. statistică privind migrația;

c. studiul gospodăriilor.

III. Tehnologia informației

a. schimbul de experiență privind tehnologia electronică și metodologia pentru asigurarea securității informațiilor, a protecției, stocării și confidențialității informațiilor și punerea în practică a acestor experiențe;

b. schimbul de experiență privind instituirea de baze de date online pentru consumatori pe baza site-ului internet ușor accesibil și formare în acest domeniu;

c. sprijinirea specialiștilor IT care lucrează în cadrul Biroului național de statistică al Mongoliei în procesul de creare a bazei de date de informații;

d. cooperarea privind implicarea utilizatorilor, prin formarea acestora cu privire la baza de date de informații.

Articolul 52

Societatea civilă

1. Părțile recunosc rolul și contribuția potențială a societăți civile organizate, în special a mediilor universitare, la dialogul și procesul de cooperare prevăzut în cadrul prezentului acord și convin să promoveze un dialog eficient cu societatea civilă organizată, precum și participarea eficientă a acesteia.

2. Sub rezerva dispozițiilor juridice și administrative ale fiecărei părți, societatea civilă organizată poate:

(a) să participe la procesul de elaborare a politicilor la nivel național, în conformitate cu principiile democratice;

(b) să fie informată și să participe la consultările privind strategiile și politicile sectoriale de dezvoltare și de cooperare, în special în domeniile de interes pentru aceasta, inclusiv toate etapele procesului de dezvoltare;

(c) să beneficieze de resurse financiare, în măsura în care reglementările interne ale fiecărei părți permit acest lucru, precum și de sprijin pentru consolidarea capacităților în sectoarele critice;

(d) să participe la punerea în aplicare a programelor de cooperare în domeniile de interes pentru aceasta.

Articolul 53 Cooperarea privind modernizarea administrației de stat și a administrației publice

Părțile convin să coopereze în vederea modernizării administrației publice. Cooperarea în acest domeniu se va axa pe:

(a) îmbunătățirea eficienței organizatorice;

(b) consolidarea eficacității instituțiilor în ceea ce privește prestările de servicii;

(c) asigurarea unei gestionări transparente a resurselor publice și răspundere;

(d) îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional;

(e) consolidarea capacităților pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor (prestarea de servicii publice, componența și execuția bugetului, combaterea corupției);

(f) consolidarea sistemelor judiciare; precum și

(g) reformarea sistemului de securitate.

Articolul 54

Cooperarea privind gestionarea riscului de dezastre

1. Părțile convin să intensifice cooperarea în materie de gestionare a riscului de dezastre prin continuarea acțiunilor de elaborare și punere în aplicare a măsurilor de reducere a riscului pentru comunități și să gestioneze consecințele catastrofelor naturale la toate nivelurile societății. Ar trebui să se acorde o atenție specială acțiunilor de prevenire și unei abordări proactive în materie de gestionare a pericolelor și riscurilor prin reducerea riscurilor și a vulnerabilităților la catastrofe naturale.

2. Cooperarea în acest domeniu se concentrează pe următoarele elemente ale programului :

a. reducerea riscului de dezastre sau prevenirea și atenuarea riscului de dezastre;

b. gestionarea cunoștințelor, inovarea, cercetarea și educația în vederea creării unei culturi a siguranței și a rezistenței la toate nivelurile;

c. pregătire pentru dezastre;

d. consolidarea politicilor, a capacității instituționale și a consensului privind gestionarea dezastrelor;

e. răspunsul în caz de dezastre;

f. evaluarea și monitorizarea riscurilor de dezastre.

TITLUL VII

MIJLOACE DE COOPERARE

Articolul 55

Resurse pentru cooperare și protejarea intereselor financiare

1. Părțile convin să pună la dispoziție resursele necesare, inclusiv mijloacele financiare, în măsura în care acest lucru este permis de resursele și de reglementările părților, în vederea îndeplinirii obiectivelor de cooperare prevăzute de prezentul acord.

2. Părțile convin să promoveze dezvoltarea și punerea în aplicare a asistenței tehnice și administrative reciproce având ca scop protejarea eficientă a intereselor lor financiare în materie de ajutor pentru dezvoltare și alte activități de cooperare finanțate. Părțile răspund prompt la cererile de asistență administrativă reciprocă formulate de către autoritățile judiciare și/sau de investigație ale oricărei părți care vizează consolidarea luptei împotriva fraudei și a neregulilor.

3. Părțile încurajează Banca Europeană de Investiții să își continue operațiunile în Mongolia, în conformitate cu procedurile și criteriile sale de finanțare.

4. Părțile pun în aplicare asistența financiară în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și cooperează cu privire la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și ale Mongoliei. Părțile iau măsuri eficiente pentru prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, inter alia , prin intermediul asistenței administrative reciproce și al asistenței juridice reciproce în domeniile reglementate de prezentul acord. Orice alt acord sau instrument de finanțare care va fi încheiat între părți prevede clauze specifice de cooperare financiară privind verificările, inspecțiile și controalele la fața locului, precum și măsurile antifraudă, inclusiv, inter alia , cele efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

TITLUL VIII CADRU INSTITUȚIONAL

Articolul 56 Comitetul mixt

1. În temeiul prezentului acord, părțile convin să instituie un comitet mixt alcătuit din reprezentanți ai ambelor părți la nivelul adecvat, care va avea drept atribuții:

(a) să asigure funcționarea și aplicarea corespunzătoare a prezentului acord;

(b) să stabilească prioritățile în legătură cu obiectivele prezentului acord;

(c) să formuleze recomandări pentru promovarea obiectivelor prezentului acord.

2. În vederea atingerii obiectivelor prezentului acord, Comitetul mixt și subcomitetul instituit la articolul 28 au competența de a adopta decizii în cazurile prevăzute în acord. Deciziile se adoptă cu acordul părților, în urma finalizării procedurilor interne respective necesare în vederea luării unei poziții într-o anumită privință de către ambele părți. Deciziile sunt obligatorii pentru părți, care iau măsurile necesare pentru a le pune în aplicare.

3. Comitetul mixt organizează în fiecare an reuniuni ordinare, alternativ în Ulan Bator și Bruxelles, la o dată stabilită de comun acord. De asemenea, se pot convoca reuniuni extraordinare ale Comitetului mixt, cu acordul părților. Președinția Comitetului mixt este asigurată în mod alternativ de fiecare parte. Ordinea de zi a reuniunilor Comitetului mixt se stabilește de comun acord între părți.

4. Comitetul mixt poate crea grupuri de lucru specializate care să contribuie la îndeplinirea atribuțiilor care îi revin. La fiecare reuniune a comitetului mixt, grupurile de lucru menționate anterior prezintă Comitetului mixt rapoarte detaliate ale activităților desfășurate de către acestea.

5. Părțile convin, de asemenea, că printre atribuțiile Comitetului mixt se numără și aceea de a asigura buna funcționare a tuturor acordurilor sau protocoalelor sectoriale încheiate ori care urmează a fi încheiate între părți.

6. Comitetul mixt își adoptă regulamentul de procedură.

TITLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 57 Clauza evolutivă

1. Părțile pot conveni, de comun acord, să extindă prezentul acord în vederea consolidării nivelului de cooperare, inclusiv prin completarea acestuia cu acorduri sau protocoale referitoare la sectoare sau activități specifice.

2. În ceea ce privește aplicarea prezentului acord, fiecare dintre părți poate propune recomandări privind extinderea domeniului de aplicare a cooperării, luând în considerare experiența dobândită în cursul aplicării acestuia.

Articolul 58 Alte acorduri

Fără a aduce atingere dispozițiilor relevante ale Tratatului privind Uniunea Europeană și ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, prezentul acord sau orice acțiune întreprinsă în cadrul acestuia nu aduce atingere în niciun fel competențelor statelor membre de a întreprinde activități de cooperare bilaterală cu Mongolia sau de a încheia, dacă este cazul, noi acorduri de parteneriat și cooperare cu Mongolia.

Prezentul acord nu aduce atingere aplicării sau punerii în practică a angajamentelor asumate de fiecare parte în relațiile cu terțe părți.

Articolul 59

Îndeplinirea obligațiilor

1. Fiecare parte poate să sesizeze Comitetul mixt cu privire la orice divergență în aplicarea sau interpretarea prezentului acord.

2. În cazul în care una dintre părți consideră că cealaltă parte nu și-a respectat obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord, aceasta poate să ia măsurile adecvate.

3. Înainte de a acționa, partea respectivă prezintă Comitetului mixt, în afara cazurilor de maximă urgență, toate informațiile pertinente necesare pentru analizarea amănunțită a situației, în vederea identificării unei soluții acceptabile pentru părți.

4. În alegerea măsurilor, trebuie să se acorde prioritate acelor măsuri care afectează cel mai puțin funcționarea prezentului acord. Aceste măsuri sunt notificate imediat celeilalte părți și fac obiectul unor consultări în cadrul Comitetului mixt, în cazul în care cealaltă parte solicită acest lucru.

5. În vederea interpretării corecte și a aplicării practice a prezentului acord, părțile convin că prin termenul „cazuri de maximă urgență” menționat la alineatul (3) se înțeleg cazurile de încălcare gravă a acordului de către una dintre părți. O încălcare gravă a acordului constă în:

(i) repudierea acordului neconfirmată prin normele generale de drept internațional; sau

(ii) încălcarea elementelor esențiale ale acordului, în principal articolul 1 alineatul (1) și articolul 3.

Articolul 60

Facilități

Pentru facilitarea cooperării în cadrul prezentului acord, ambele părțile convin să asigure facilitățile necesare funcționarilor și experților cu atribuții de punere în practică a cooperării, în exercitarea funcțiilor lor, în conformitate cu normele și reglementările interne ale ambelor părți.

Articolul 61

Aplicare teritorială

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriului în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în condițiile prevăzute de aceste tratate și, pe de altă parte, teritoriului Mongoliei.

Articolul 62

Definirea părților

În sensul prezentului acord, „părțile” înseamnă, Uniunea sau statele membre ale acesteia ori Uniunea și statele membre ale acesteia, conform competențelor care le revin, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte.

Articolul 63

Intrare în vigoare și durată

1. Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care ultima parte a notificat celeilalte părți finalizarea procedurilor juridice necesare în acest scop.

2. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de cinci ani și se prelungește automat pentru perioade succesive de un an, în afara cazului în care una dintre părți notifică în scris celeilalte părți intenția de a nu mai prelungi prezentul acord, în termen de șase luni înainte de încheierea oricărei perioade ulterioare de un an.

3. Orice modificare a prezentului acord se face cu acordul celor două părți și intră în vigoare numai după ce ultima parte a notificat celeilalte părți finalizarea procedurilor juridice necesare în acest scop.

4. În cazul în care o parte introduce un regim comercial mai restrictiv decât cel existent la data parafării acordului cu privire la exportul de materii prime, ca de exemplu introducerea de noi interdicții, restricții, taxe sau cheltuieli de orice natură care nu întrunesc cerințele prevăzute prin dispozițiile relevante ale articolelor VIII, XI, XX sau XXI din GATT 1994 sau care nu sunt autorizate în temeiul unei exceptări a OMC sau care nu sunt aprobate de către Comitetul mixt sau de către Subcomitetul privind comerțul și investițiile prevăzut la articolul 56, cealaltă parte poate adopta măsuri corespunzătoare în conformitate cu articolul 59 alineatele (3) și (4).

5. Prezentul acord poate fi reziliat de către una dintre părți prin notificare scrisă de denunțare adresată celeilalte părți. Rezilierea produce efecte la șase luni de la data la care cealaltă parte primește notificarea.

Articolul 64 Notificări

Notificările efectuate în conformitate cu articolul 63 sunt adresate Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene și, respectiv, Ministerului Afacerilor Externe al Mongoliei.

Articolul 65

Text autentic

Prezentul acord se redactează în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estoniană, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, ungară și mongolă, toate textele fiind egal autentice.

Redactat în două exemplare la… [locul] în ziua de… [luna ] anul două mii…

Uniunea Europeană | Guvernul Mongoliei |

Republica Bulgaria

Regatul Belgiei

Republica Cehă

Regatul Danemarcei

Republica Federală Germania

Republica Estonia

Irlanda

Republica Elenă

Regatul Spaniei

Republica Franceză

Republica Italiană

Republica Cipru

Republica Letonia

Republica Lituania

Marele Ducat al Luxemburgului

Republica Ungară

Malta

Regatul Țărilor de Jos

Republica Austria

Republica Polonă

Republica Portugheză

România

Republica Slovenia

Slovacia

Republica Finlanda

Regatul Suediei

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

[1] JO C […], […], p. […].

Top