EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0117

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Mongolskem na straně druhé

/* KOM/2011/0117 konecném znení - NLE 2011/0052 */

52011PC0117

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Mongolskem na straně druhé /* KOM/2011/0117 konecném znení - NLE 2011/0052 */


[pic] | EVROPSKÁ KOMISE |

V Bruselu dne 14.3.2011

KOM(2011) 117 v konečném znění

2011/0052 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne […]

o podpisu Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Mongolskem na straně druhé

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dne 27. července 2009 Rada zmocnila Komisi ke sjednání Rámcové dohody o partnerství a spolupráci s Mongolskem. Jednání s Mongolskem byla zahájena v Ulánbátaru v lednu 2010 a uzavřena v říjnu 2010. Obě strany parafovaly dohodu o partnerství a spolupráci v Ulánbátaru dne 20. prosince 2010 v návaznosti na schválení výsledků jednání Pracovní skupiny pro Asii-Oceánii (COASI).

Dohoda o partnerství a spolupráci s Mongolskem nahradí současný právní rámec Dohody o obchodu a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Mongolskem.

Nová dohoda s Mongolskem představuje další krok k rozšíření politických a hospodářských aktivit EU ve východní Asii. Obsahuje standardní politická ustanovení EU o lidských právech, zbraních hromadného ničení, mezinárodním trestním soudu, ručních palných zbraních a lehkých zbraních a boji proti terorismu a podporuje bilaterální, regionální a mezinárodní spolupráci. Dohoda o partnerství a spolupráci tvoří základ pro účinnější spolupráci EU a jejích členských států s Mongolskem v oblasti rozvoje, obchodu a investic, spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Zahrnuje rovněž takové oblasti, jako je spolupráce na zásadách, normách a standardech, spolupráce v oblasti surovin, migrace, organizovaného zločinu a korupce, průmyslové politiky, spolupráce malých a středních podniků, cestovního ruchu, energetiky, vzdělávání a kultury, životního prostředí, změny klimatu, přírodních zdrojů, zemědělství, zdraví, občanské společnosti a modernizace státu a veřejné správy.

2011/0052 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY,

ze dne […]

o podpisu Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Mongolskem na straně druhé

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 207 a 209 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[1],

vzhledem k těmto důvodům:

1. Dne 27. července 2009 Rada zmocnila Komisi sjednat s Mongolskem Rámcovou dohodu o partnerství a spolupráci (dále jen „dohoda“).

2. Dohoda by měla být podepsána s výhradou jejího možného uzavření k pozdějšímu datu.

3. Ustanovení této dohody, jež spadají do oblasti působnosti třetí části hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie, zavazují Spojené království a Irsko jako zvláštní smluvní strany a ne jako součást Evropské unie, pokud Evropská unie spolu se Spojeným královstvím a/nebo Irskem společně neoznámí Mongolsku, že Spojené království a/nebo Irsko je vázáno jako součást Evropské unie podle Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie. Pokud Spojené království a/nebo Irsko přestanou být v souladu s článkem 4a Protokolu č. 21 vázány jako součást Evropské unie, Evropská unie spolu se Spojeným královstvím a/nebo Irskem okamžitě Mongolsko informuje o jakékoli změně jejich postavení a v tomto případě jsou Spojené království a Irsko ustanoveními dohody i nadále vázány jako samostatné smluvní strany. Totéž platí pro Dánsko podle protokolu č. 22 o postavení Dánska připojeného k těmto smlouvám,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podepsání Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé se tímto schvaluje jménem Unie s výhradou rozhodnutí Rady o uzavření uvedené dohody.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady se tímto zmocňuje k určení osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstoupí v platnost prvním dnem po jeho přijetí.

V Bruselu dne […]

Za Radu

předseda […]

PŘÍLOHA

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA STRANĚ JEDNÉ A MONGOLSKEM NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“

a

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, dále jen „členské státy“,

na jedné straně a

VLÁDA MONGOLSKA,

dále jen „Mongolsko“,

na straně druhé,

dále jen „smluvní strany“,

VZHLEDEM K tradičním přátelským vztahům mezi smluvními stranami a úzkým historickým, politickým a hospodářským vazbám, které je spojují,

VZHLEDEM K TOMU, že smluvní strany přikládají zvláštní význam komplexní povaze svých vzájemných vztahů,

VZHLEDEM K TOMU, že smluvní strany považují tuto dohodu za součást širších a soudržných vzájemných vztahů na základě dohod, jejichž stranami jsou obě smluvní strany společně,

ZNOVU POTVRZUJÍCE závazek smluvních stran ohledně dodržování demokratických zásad, právního státu, lidských práv a základních svobod, včetně práv příslušníků menšin, a jejich přání toto dodržování posílit, jak je mimo jiné stanoveno v Chartě Organizace spojených národů, Všeobecné deklaraci lidských práv OSN a v dalších souvisejících mezinárodních nástrojích týkajících se lidských práv,

ZNOVU POTVRZUJÍCE oddanost zásadám právního státu, dodržování mezinárodního práva, řádné správy věcí veřejných a boje proti korupci, a přání podporovat hospodářský a sociální rozvoj ve prospěch svých obyvatel s ohledem na zásadu udržitelného rozvoje a požadavky na ochranu životního prostředí,

ZNOVU POTVRZUJÍCE své přání posílit spolupráci mezi smluvními stranami na základě těchto společných hodnot,

ZNOVU POTVRZUJÍCE své přání podporovat hospodářský a sociální rozvoj ve prospěch svých obyvatel s ohledem na zásadu udržitelného rozvoje ve všech aspektech,

ZNOVU POTVRZUJÍCE svůj závazek podporovat mezinárodní mír a bezpečnost a angažovat se v účinném multilateralismu a mírovém řešení sporů, zejména za tímto účelem spolupracovat v rámci Organizace spojených národů,

ZNOVU POTVRZUJÍCE své přání posílit spolupráci v politických a ekonomických záležitostech, jakož i ohledně mezinárodní stability, práva a bezpečnosti za účelem podpoření udržitelného sociálního a hospodářského rozvoje, vymýcení chudoby a dosažení rozvojových cílů tisíciletí,

VZHLEDEM K TOMU, že smluvní strany pohlíží na terorismus jako na hrozbu pro mezinárodní bezpečnost a přejí si prohloubit svůj dialog a spolupráci při boji proti terorismu v souladu s příslušnými nástroji Rady bezpečnosti OSN, zejména s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1373. Evropská bezpečnostní strategie, kterou Evropská rada přijala v prosinci 2003, označuje terorismus za klíčovou hrozbu pro bezpečnost. Evropská unie v tomto ohledu provedla zásadní opatření, mezi něž patří akční plán pro boj proti terorismu, který byl přijat v roce 2001 a aktualizován v roce 2004, a zásadní prohlášení o boji proti terorismu ze dne 25. března 2004 učiněné bezprostředně po teroristických útocích v Madridu. V prosinci 2005 Evropská unie rovněž přijala strategii EU pro boj proti terorismu,

S VYJÁDŘENÍM svého pevného odhodlání zabránit všem formám terorismu a bojovat proti nim, posílit spolupráci v boji proti terorismu a bojovat proti organizované trestné činnosti,

VZHLEDEM K TOMU, že smluvní strany znovu potvrzují, že účinná opatření pro boj proti terorismu a ochrana lidských práv jsou cíli, které se vzájemně doplňují a posilují,

ZNOVU POTVRZUJÍCE, že nejzávažnější zločiny, které znepokojují mezinárodní společenství, nesmějí být ponechány bez trestu a že jejich účinné stíhání musí být zajištěno přijetím opatření na vnitrostátní úrovni a zlepšením celosvětové spolupráce,

S OHLEDEM na skutečnost, že zřízení a účinné fungování Mezinárodního trestního soudu představuje významný prvek vývoje směrem k míru a mezinárodní spravedlnosti a že Rada Evropské unie přijala dne 16. června 2003 společný postoj k Mezinárodnímu trestnímu soudu a na něj navazující akční plán přijatý dne 4. února 2004,

VZHLEDEM K TOMU, že smluvní strany sdílí názor, že šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů představuje vážnou hrozbu pro mezinárodní bezpečnost, a přejí si posílit svůj dialog a spolupráci v této oblasti. Konsensuální přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 podtrhuje závazek celého mezinárodního společenství bojovat proti šíření zbraní hromadného ničení. Rada Evropské unie dne 17. listopadu 2003 přijala politiku EU zaměřenou na prosazování politik nešíření do vztahů EU se třetími zeměmi. Dne 12. prosince 2003 Evropská rada rovněž přijala strategii pro boj proti šíření,

VZHLEDEM K TOMU, že Evropská rada vyjádřila názor, že ruční palné a lehké zbraně představují rostoucí hrozbu pro mír, bezpečnost a rozvoj, a dne 13. ledna 2006 přijala strategii pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich. V této strategii Evropská rada zdůraznila potřebu zajistit komplexní a důsledné pojetí politiky v oblasti bezpečnosti a rozvoje,

S VYJÁDŘENÍM svého pevného odhodlání podporovat všechny aspekty udržitelného rozvoje, včetně ochrany životního prostředí a účinné spolupráce v boji proti změně klimatu, zabezpečení potravin, jakož i účinnou podporu a provádění mezinárodně uznaných pracovních a sociálních norem,

ZDŮRAZŇUJÍCE význam prohloubení vztahů a spolupráce v oblastech, jako je zpětné přebírání osob, azylová a vízová politika a společné řešení otázek migrace a obchodu s lidmi,

ZNOVU OPAKUJÍCE význam obchodu pro své dvoustranné vztahy a zejména obchodu se surovinami a zdůrazňujíce svůj závazek dohodnout v podvýboru pro obchod a investice konkrétní pravidla týkající se surovin,

ZAZNAMENÁVAJÍCE, že ustanovení této dohody, jež spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie, zavazují Spojené království a Irsko jako zvláštní smluvní strany a ne jako součást Evropské unie, pokud Evropská unie spolu se Spojeným královstvím a/nebo Irskem společně neoznámí Mongolsku, že Spojené království nebo Irsko je vázáno jako součást Evropské unie podle Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie. Pokud Spojené království a/nebo Irsko přestanou být v souladu s článkem 4a Protokolu č. 21 vázány jako součást Evropské unie, Evropská unie spolu se Spojeným královstvím a/nebo Irskem okamžitě informuje Mongolsko o jakékoli změně jejich postavení a v tomto případě jsou Spojené království a Irsko ustanoveními dohody i nadále vázány jako samostatné smluvní strany. Totéž platí pro Dánsko v souladu s Protokolem o postavení Dánska připojeným k těmto smlouvám,

UZNÁVAJÍCE svůj závazek ohledně posílení stávajícího vztahu s cílem zlepšit vzájemnou spolupráci a společnou vůli upevnit, prohloubit a diverzifikovat své vztahy v oblastech zájmu na základě rovnosti, nediskriminace a vzájemné prospěšnosti,

SE DOHODLY TAKTO:

HLAVA I POVAHA A ROZSAH

Článek 1

Obecné zásady

1. Dodržování zásad demokracie a lidských práv, jak jsou stanoveny ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v jiných souvisejících mezinárodních nástrojích, a zásady právního státu, je jádrem vnitřních a vnějších politik obou smluvních stran a představuje základní prvek této dohody.

2. Smluvní strany potvrzují své společné hodnoty, jak jsou vyjádřeny v Chartě Organizace spojených národů.

3. Smluvní strany potvrzují svůj závazek podporovat všechny aspekty udržitelného rozvoje, spolupracovat při řešení otázek v oblasti změny klimatu a globalizace a přispívat k plnění mezinárodně dohodnutých rozvojových cílů včetně těch, které jsou obsaženy v rozvojových cílech tisíciletí. Smluvní strany znovu potvrzují svůj závazek k vysoké úrovni ochrany životního prostředí a sociálním strukturám podporujícím začleňování do společnosti.

4. Smluvní strany znovu potvrzují závazek vůči Pařížské deklaraci o účinnosti pomoci z roku 2005 a souhlasí s posílením spolupráce v zájmu dalšího zlepšování výsledků rozvojové spolupráce.

5. Smluvní strany znovu potvrzují oddanost zásadám řádné správy věcí veřejných, včetně nezávislosti soudů a boje proti korupci.

Článek 2

Cíle spolupráce

V zájmu posílení svých dvoustranných vztahů se smluvní strany zavázaly vést široký dialog a podporovat další vzájemnou spolupráci ve všech odvětvích společného zájmu. Jejich úsilí bude zaměřeno zejména na:

a) navázání spolupráce v politických a hospodářských záležitostech ve všech příslušných regionálních a mezinárodních fórech a organizacích;

b) zahájení spolupráce v oblasti boje proti závažným zločinům s mezinárodním dosahem;

c) zahájení spolupráce při boji proti šíření zbraní hromadného ničení a ručních palných a lehkých zbraní;

d) rozvoj obchodu a investic mezi smluvními stranami k jejich vzájemnému prospěchu; navázání spolupráce ve všech oblastech souvisejících s obchodem a investicemi, které jsou předmětem společného zájmu, s cílem usnadnit obchodní a investiční toky a zabránit vzniku překážek pro obchod a investice a takové překážky odstraňovat;

e) zahájení spolupráce v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, včetně právního státu a právní spolupráce, ochrany údajů, migrace, převaděčství a obchodu s lidmi, boje proti organizované trestné činnosti, terorismu, nadnárodní trestné činnosti, praní peněz a nedovoleným drogám;

f) zahájení spolupráce ve všech dalších oblastech společného zájmu, zejména v oblasti makroekonomické politiky a finančních služeb, daní a cel, včetně řádné správy v daňové oblasti, průmyslové politiky a malých a středních podniků, informační společnosti, audiovizuálních prostředků a médií, vědy a technologie, energetiky, dopravy, vzdělávání a kultury, životního prostředí a přírodních zdrojů, zemědělství a rozvoje venkova, zdravotnictví, zaměstnanosti a sociálních věcí a statistiky;

g) posílení účasti obou smluvních stran v programech subregionální a regionální spolupráce, jež jsou otevřené pro účast druhé smluvní strany;

h) zvýšení úlohy a zviditelnění smluvních stran v regionech druhé strany;

i) podporu vzájemného porozumění mezi lidmi prostřednictvím spolupráce různých nevládních subjektů, jako jsou skupiny odborníků, akademičtí pracovníci, občanská společnost a média, a to v podobě seminářů, konferencí, mládežnických akcí a dalších činností;

j) podporu zaměřenou na vymýcení chudoby v souvislosti s udržitelným rozvojem a postupné začlenění Mongolska do světového hospodářství.

Článek 3

Boj proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů

1. Smluvní strany zastávají názor, že šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů do rukou státních i nestátních aktérů představuje jednu z nejzávažnějších hrozeb pro mezinárodní stabilitu a bezpečnost.

2. Smluvní strany se proto dohodly, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů prostřednictvím úplného dodržování a vnitrostátního provedení svých stávajících závazků v rámci mezinárodních smluv a dohod o odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení a ostatních příslušných mezinárodních závazků, například rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540. Smluvní strany se shodly, že toto ustanovení tvoří podstatný prvek této dohody.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů tím, že:

– přijmou opatření, aby podepsaly či ratifikovaly všechny ostatní příslušné mezinárodní nástroje nebo k nim přistoupily a aby je plně provedly,

– vytvoří účinný systém vnitrostátních kontrol vývozu, v jehož rámci budou prováděny kontroly vývozu a tranzitu zboží souvisejícího se zbraněmi hromadného ničení, včetně kontroly koncového použití technologií dvojího použití, pokud jde o zbraně hromadného ničení, a který bude obsahovat účinné postihy za porušení kontrol vývozu.

4. Smluvní strany souhlasí, že zahájí pravidelný politický dialog, který bude uvedené prvky doprovázet a upevňovat. Tento dialog může probíhat na regionální úrovni.

Článek 4

Ruční palné a lehké zbraně

1. Smluvní strany uznávají, že nedovolená výroba, transfer a oběh ručních palných a lehkých zbraní včetně střeliva a jejich nadměrné hromadění, nedostatečná správa, nepřiměřeně zajištěné sklady a nekontrolované šíření představují i nadále vážnou hrozbu pro mír a mezinárodní bezpečnost.

2. Smluvní strany se dohodly, že budou dodržovat a plně provádět své povinnosti tak, aby v souvislosti s nedovoleným obchodem s ručními palnými a lehkými zbraněmi, včetně střeliva pro ně, jednaly v souladu se stávajícími mezinárodními dohodami a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, jakož i se svými závazky v rámci jiných mezinárodních nástrojů použitelných v této oblasti, jako je Akční program OSN k prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech.

3. Smluvní strany se zavazují, že budou spolupracovat a že zajistí koordinaci, doplňkovost a součinnost svého úsilí při řešení otázky nedovoleného obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi, včetně střeliva pro ně, na celosvětové, regionální, subregionální a státní úrovni, a dohodly se, že naváží pravidelný politický dialog, který bude tento závazek doprovázet a upevní jej.

Článek 5

Závažné zločiny s mezinárodním dosahem (Mezinárodní trestní soud)

1. Smluvní strany znovu potvrzují, že nejzávažnější trestné činy, které znepokojují celé mezinárodní společenství, nesmí zůstat nepotrestány a že jejich účinné stíhání musí být zajištěno přijetím opatření na vnitrostátní a popřípadě mezinárodní úrovni, včetně Mezinárodního trestního soudu. Smluvní strany se domnívají, že zřízení účinně fungujícího Mezinárodního trestního soudu představuje významný prvek vývoje směrem k míru a mezinárodní spravedlnosti.

2. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat a že případně přijmou nezbytná opatření s cílem plně podpořit všeobecnou platnost a integritu Římského statutu a souvisejících nástrojů a že posílí svou spolupráci s Mezinárodním trestním soudem. Smluvní strany se zavazují provádět Římský statut a učinit kroky nezbytné k ratifikaci souvisejících nástrojů (např. dohody o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu).

3. Strany se shodují, že by byl prospěšný vzájemný dialog na toto téma.

Článek 6

Spolupráce v oblasti boje proti terorismu

1. Smluvní strany znovu potvrzují důležitost boje proti terorismu a v souladu s platnými mezinárodními úmluvami, včetně mezinárodního humanitárního práva a lidských práv, jakož i se svými příslušnými právními a správními předpisy a s ohledem na globální strategii OSN pro boj proti terorismu obsaženou v rezoluci Valného shromáždění OSN č. 60/288 ze dne 8. září 2006 se dohodly, že budou spolupracovat v oblasti předcházení teroristickým činům a jejich potlačování.

2. Smluvní strany tak činí zejména:

a) v rámci úplného provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1373 a 1267 a jejích následných rezolucí, včetně rezoluce č. 1822, jakož i dalších příslušných rezolucí OSN, a svých závazků vyplývajících z jiných příslušných mezinárodních úmluv a nástrojů;

b) výměnou informací o teroristických skupinách a jejich podpůrných sítích v souladu s mezinárodními a vnitrostátními právními předpisy;

c) výměnou názorů na prostředky a metody používané v boji proti terorismu, včetně technických oblastí a vzdělávání, a výměnou zkušeností, pokud jde o předcházení terorismu;

d) spoluprací k prohloubení mezinárodního konsensu o boji proti terorismu, včetně právní definice teroristických činů, a zejména spoluprací na dohodě o všeobecné úmluvě o mezinárodním terorismu;

e) sdílením příslušných osvědčených postupů v oblasti ochrany lidských práv při boji proti terorismu;

f) účinným prováděním a prohlubováním spolupráce v oblasti potírání terorismu v rámci ASEM.

HLAVA II DVOUSTRANNÁ, REGIONÁLNÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 7

Spolupráce mezi Mongolskem a EU v oblasti zásad, norem a standardů

1. Smluvní strany se dohodly, že v Mongolsku zavedou společné evropské zásady, normy a standardy a že budou spolupracovat při podpoře výměny informací a sdílení zkušeností za účelem jejich zavádění a uplatňování.

2. Smluvní strany usilují o prohloubení dialogu a spolupráce mezi svými orgány v oblasti normalizace, který po dohodě smluvních stran může zahrnovat vytvoření rámce pro spolupráci, jenž usnadní výměnu odborníků, informací a odborných poznatků.

Článek 8 Spolupráce v regionálních a mezinárodních organizacích

1. Smluvní strany se zavazují k výměně názorů a ke spolupráci v rámci regionálních a mezinárodních fór a organizací, jako jsou OSN a její příslušné agentury, programy a orgány, Světová obchodní organizace (WTO), Smlouva o přátelství a spolupráci (TAC) a setkání Asie-Evropa (ASEM).

2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že budou podporovat spolupráci mezi skupinami odborníků, akademickými pracovníky, nevládními organizacemi a sdělovacími prostředky v oblastech, na které se tato dohoda vztahuje. Tato spolupráce může zejména zahrnovat organizaci vzdělávacích programů, pracovních setkání a seminářů, výměnu odborníků, studie a další činnosti dohodnuté stranami.

Článek 9 Regionální a dvoustranná spolupráce

1. Obě strany se dohodnou, že při řádném důrazu na záležitosti v rámci dvoustranné spolupráce provedou v každé oblasti dialogu a spolupráce podle této dohody související činnosti na dvoustranné nebo regionální úrovni nebo na obou úrovních současně. Při výběru vhodného rámce se smluvní strany budou snažit maximalizovat dopad na všechny zúčastněné strany a posílit jejich zapojení a přitom co nejlépe využít dostupných zdrojů při zohlednění politické a institucionální proveditelnosti a zajištění soudržnosti s dalšími činnostmi, na nichž se podílí Evropská unie a partnerské státy ASEM.

2. Smluvní strany mohou podle potřeby rozhodnout o rozšíření finanční podpory pro kooperační činnosti v oblastech, na něž se dohoda vztahuje nebo jež s ní souvisí, podle svých příslušných finančních postupů a zdrojů.

HLAVA III

SPOLUPRÁCE V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Článek 10 Obecné zásady

1. Hlavním cílem rozvojové spolupráce je vymýcení chudoby při plnění rozvojových cílů tisíciletí v souvislosti s udržitelným rozvojem a začleněním do světového hospodářství. Smluvní strany se dohodly, že naváží pravidelný dialog o rozvojové spolupráci v souladu se svými prioritami a oblastmi společného zájmu.

2. Strategie rozvojové spolupráce smluvních stran se zaměří mimo jiné na:

a) podporu lidského a sociálního rozvoje;

b) dosažení udržitelného hospodářského růstu;

c) podporu udržitelného životního prostředí, regenerace a osvědčených postupů a na zachování přírodních zdrojů;

d) prevenci a řešení následků změny klimatu;

e) podporu politik a nástrojů zaměřených na další začlenění do světového hospodářství a mezinárodního obchodního systému;

f) pokračování v procesech pro dodržování Pařížské deklarace o účinnosti pomoci a akčního programu z Akkry a dalších mezinárodních závazků, které mají za cíl zlepšit poskytování a účinnost pomoci.

Článek 11 Hospodářský rozvoj

1. Smluvní strany se zaměří na podporu vyrovnaného hospodářského růstu, snižování chudoby a zmenšování sociálně-ekonomických rozdílů.

2. Smluvní strany potvrzují svůj závazek splnit rozvojové cíle tisíciletí a měly by znovu potvrdit svůj závazek vůči Pařížské deklaraci o účinnosti pomoci z roku 2005.

3. Dohoda by rovněž měla mít za cíl začlenění závazků ohledně sociálních a environmentálních aspektů obchodu, aby opětovně potvrdila, že obchod by měl ve všech svých aspektech podporovat udržitelný rozvoj, a měla by podporovat jeho hospodářské, sociální a environmentální dopady.

Článek 12 Sociální rozvoj

1. Cílem smluvních stran je podtrhnout potřebu vzájemného posilování hospodářské a sociální politiky, zdůraznit klíčovou úlohu vytváření důstojné práce a zavázat se k podpoře sociálního dialogu.

2. Cílem smluvních stran je přispět k účinnému uplatňování základních pracovních norem Mezinárodní organizace práce a posílit spolupráci v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí.

3. Cílem smluvních stran je dále podpořit politiky, jejichž záměrem je zaručit dostupnost a dodávky potravin pro obyvatelstvo a krmiva pro hospodářská zvířata, a to způsobem, který je udržitelný a šetrný k životnímu prostředí.

Článek 13 Životní prostředí

1. Při prosazování udržitelného rozvoje smluvní strany znovu potvrzují potřebu vysoké úrovně ochrany životního prostředí a zachování a řízení přírodních zdrojů a biologické rozmanitosti, včetně lesů.

2. Cílem smluvních stran v oblasti životního prostředí je podpořit ratifikaci a provádění mnohostranných dohod o životním prostředí a zajištění souladu s těmito dohodami.

3. Cílem smluvních stran je posílit spolupráci v oblasti globálních otázek životního prostředí, zejména změny klimatu.

HLAVA IV

SPOLUPRÁCE V OBLASTI OBCHODU A INVESTIC

Článek 14 Obecné zásady

1. Smluvní strany se aktivně účastní dialogu o dvoustranném a mnohostranném obchodu a otázkách souvisejících s obchodem s cílem posílit dvoustranné obchodní vztahy a rozvinout mnohostranný obchodní systém.

2. Smluvní strany se zavazují v nejvyšší možné míře a k jejich vzájemnému prospěchu podporovat rozvoj a diverzifikaci vzájemných obchodních výměn. Zavazují se, že dosáhnou lepších podmínek přístupu na trh úsilím o odstranění překážek pro obchod, zejména prostřednictvím včasného odstranění necelních překážek a přijetím opatření ke zlepšení transparentnosti, s ohledem na činnost vykonávanou mezinárodními organizacemi v této oblasti.

3. Smluvní strany uznávají, že obchod hraje při rozvoji nepostradatelnou úlohu a že se pomoc v podobě systémů obchodních preferencí ukázala pro rozvojové země jako prospěšná. Proto usilují o posílení svých konzultací o takové pomoci v úplné shodě s WTO.

4. Smluvní strany se vzájemně informují o rozvoji obchodu a souvisejících politik, jako např. v zemědělství, v oblasti bezpečnosti potravin, ochrany spotřebitele a životního prostředí.

5. Smluvní strany podporují dialog a spolupráci k rozvíjení svých obchodních a investičních vztahů, včetně řešení obchodních problémů, mimo jiné v oblastech uvedených v článcích 10 až 27.

Článek 15

Sanitární a fytosanitární otázky

1. Smluvní strany spolupracují v otázkách bezpečnosti potravin a sanitárních a fytosanitárních otázkách za účelem ochrany života nebo zdraví lidí, zvířat nebo rostlin na území smluvních stran.

2. Smluvní strany diskutují a vyměňují si informace o svých opatřeních vymezených Dohodou Světové obchodní organizace (WTO) o sanitárních a fytosanitárních opatřeních (SPS), Mezinárodní úmluvou o ochraně rostlin (IPPC), Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) a Komisí pro Codex Alimentarius.

3. Smluvní strany se dohodly, že zlepší vzájemné porozumění a spolupráci v záležitostech SPS a dobrých životních podmínek zvířat. Toto budování kapacit bude odpovídat specifickým potřebám smluvních stran a bude prováděno s cílem pomáhat této straně při dodržování právního rámce druhé strany.

4. Smluvní strany naváží včasný dialog o otázkách SPS na žádost jedné ze smluvních stran ke zvážení otázek týkajících se SPS a dalších naléhavých otázek podle tohoto článku.

Článek 16 Technické překážky obchodu

Smluvní strany podporují využití mezinárodních norem, spolupracují a vyměňují si informace o normách, postupech posuzování shody a technických předpisech, zejména v rámci Dohody WTO o technických překážkách obchodu.

Článek 17

Celní spolupráce

1. Smluvní strany budou věnovat zvláštní pozornost zlepšení bezpečnostního rozměru mezinárodního obchodu, včetně dopravních služeb, účinnému vymáhání práv k duševnímu vlastnictví v rámci celních řízení, zajištění vyváženého přístupu mezi usnadňováním obchodu a bojem proti podvodům a nesrovnalostem.

2. Aniž jsou dotčeny další formy spolupráce stanovené v této dohodě, obě smluvní strany prohlašují, že mají zájem zvážit do budoucna možnost uzavřít v institucionálním rámci zřízeném touto dohodou protokoly o spolupráci a vzájemné pomoci v celní oblasti.

Článek 18

Usnadnění obchodu

Smluvní strany si vyměňují zkušenosti a hledají možnosti, jak zjednodušit dovoz, vývoz, tranzit a jiné celní režimy, zvyšují transparentnost celních a obchodních předpisů, rozvíjejí celní spolupráci a účinné mechanismy vzájemné správní pomoci a usilují o širokou názorovou shodu a společný postup v rámci příslušných mezinárodních iniciativ, včetně těch, které se týkají usnadňování obchodu.

Článek 19 Investice

Smluvní strany podporují větší tok investic rozvíjením přitažlivého a stabilního prostředí pro reciproční investice prostřednictvím důsledného dialogu zaměřeného na zlepšení porozumění a spolupráce v oblasti investic, na přezkum správních mechanismů pro usnadnění investičních toků a na podporu stabilních, transparentních, otevřených a nediskriminačních pravidel pro investory.

Článek 20 Politika hospodářské soutěže

Smluvní strany podporují efektivní vytvoření a uplatňování pravidel hospodářské soutěže a šíření informací s cílem podporovat transparentnost a právní jistotu pro podniky činné na trzích druhé smluvní strany. Smluvní strany si vyměňují názory na otázky související s praktikami, které narušují hospodářskou soutěž a které by mohly nepříznivě ovlivnit dvoustranný obchod a investiční toky.

Článek 21

Služby

Smluvní strany zahájí důsledný dialog zaměřený zejména na výměnu informací ohledně svého regulativního prostředí a současně podporují vzájemný přístup na své trhy, přístup ke zdrojům kapitálu a technologiím a obchod se službami mezi oběma regiony a na trzích třetích zemí.

Článek 22

Pohyb kapitálu

Smluvní strany usilují o usnadnění pohybu kapitálu, aby podpořily cíle dohody.

Článek 23

Veřejné zakázky

Smluvní strany usilují o stanovení procesních pravidel, včetně přiměřených ustanovení o transparentnosti a odvolání, která podpoří vytvoření účinného systému zadávání veřejných zakázek na podporu optimální ekonomické výhodnosti v oblasti veřejných zakázek a usnadní mezinárodní obchod.

Smluvní strany usilují o dosažení vzájemného otevření svých trhů v oblasti veřejných zakázek s cílem dosáhnout oboustranného prospěchu.

Článek 24

Transparentnost

Smluvní strany uznávají význam transparentnosti a náležitého postupu při používání svých právních předpisů souvisejících s obchodem a za tímto účelem znovu potvrzují své závazky stanovené v článku X Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (GATT) a článku III Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS).

Článek 25

Suroviny

1. Smluvní strany se dohodly, že posílí spolupráci a podporu vzájemného porozumění mezi oběma stranami v oblasti surovin.

2. Tato spolupráce a podpora vzájemného porozumění by se měla zaměřit na taková témata, jako je regulační rámec pro odvětví surovin (včetně řízení příjmů z těžby surovin pro sociálně-ekonomický rozvoj a ochrany životního prostředí a bezpečnostních předpisů v souvislosti s odvětvím těžby a odvětvím surovin) a obchod se surovinami. S cílem povzbuzovat širší spolupráci a vzájemné porozumění může každá smluvní strana v souvislosti se surovinami požádat o svolání ad hoc schůzky.

3. Smluvní strany uznávají, že transparentní, nediskriminační a nerušivé prostředí založené na respektování pravidel je nejlepším způsobem, jak vytvořit podmínky příznivé pro přímé zahraniční investice do produkce surovin a obchodu s nimi.

4. Smluvní strany se s ohledem na své příslušné hospodářské politiky a cíle a s ohledem na podporu obchodu dohodly, že podpoří spolupráci při odstraňování překážek obchodu se surovinami.

5. Na žádost jedné ze stran může být jakákoli otázka související s obchodem se surovinami vznesena a projednána na zasedáních smíšeného výboru a podvýboru, které mají pravomoc v takové věci rozhodnout podle článku 56 v souladu se zásadami stanovenými ve výše uvedených odstavcích.

Článek 26

Regionální politika

Smluvní strany podporují politiku regionálního rozvoje.

Článek 27 Ochrana práv duševního vlastnictví

1. Smluvní strany znovu potvrzují velký význam, který přikládají ochraně práv duševního vlastnictví, a zavazují se zavést vhodná opatření s cílem zajistit přiměřenou a účinnou ochranu těchto práv a jejich vymáhání, zejména v souvislosti s porušováním práv duševního vlastnictví.

Dále se smluvní strany dohodly, že co nejdříve uzavřou dvoustrannou dohodu o zeměpisných označeních.

2. Smluvní strany si budou vyměňovat informace a zkušenosti o takových záležitostech, jako je používání, podpora, šíření, zefektivnění, řízení, harmonizace, ochrana a efektivní uplatňování práv duševního vlastnictví, předcházení porušování těchto práv, boj proti padělání a pirátství, zejména prostřednictvím celní spolupráce a dalších vhodných forem spolupráce, a zřízení a posílení organizací pro kontrolu a ochranu těchto práv. Smluvní strany si vzájemně pomáhají při zlepšování ochrany duševního vlastnictví, využívání a obchodního využívání duševního vlastnictví na základě evropských zkušeností a při zlepšování šíření souvisejících znalostí.

Článek 28

Podvýbor pro obchod a investice

1. Tímto se zřizuje podvýbor pro obchod a investice.

2. Podvýbor pomáhá smíšenému výboru při plnění jeho úkolů ve všech oblastech, na které se vztahuje tato hlava.

3. Podvýbor přijme svůj jednací řád.

HLAVA V SPOLUPRÁCE V OBLASTI SPRAVEDLNOSTI, SVOBODY A BEZPEČNOSTI

Článek 29 Právní stát a právní spolupráce

1. Při spolupráci v oblasti svobody, bezpečnosti a práva přikládají smluvní strany velký význam upevnění právního státu a posílení institucí na všech úrovních výkonu práva a fungování systému spravedlnosti zvlášť.

2. Spolupráce mezi smluvními stranami bude rovněž zahrnovat vzájemnou výměnu informací ohledně právních systémů a předpisů. V mezích stávajícího právního rámce se smluvní strany snaží rozvíjet vzájemnou právní pomoc.

Článek 30 Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat při zvyšování úrovně ochrany osobních údajů podle nejpřísnějších mezinárodních norem, které jsou obsaženy mj. ve směrnici Organizace spojených národů o automatizovaných souborech s osobními údaji (rezoluce Valného shromáždění OSN č. 45/95 ze dne 14. prosince 1990).

2. Spolupráce v oblasti ochrany osobních údajů může zahrnovat mimo jiné technickou pomoc ve formě výměny informací a odborných znalostí.

Článek 31 Spolupráce v oblasti migrace

1. Smluvní strany zahájí spolupráci zaměřenou na předcházení nedovolenému přistěhovalectví a nedovolené přítomnosti fyzických osob jejich státní příslušnosti na svých příslušných územích.

2. V rámci spolupráce při předcházení nedovolenému přistěhovalectví se smluvní strany dohodly bez zbytečného odkladu zpětně přebírat své státní příslušníky, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území druhé strany. Za tímto účelem smluvní strany poskytnou svým státním příslušníkům vhodné doklady totožnosti. Pokud osoba, která má být zpětně převzata, nevlastní žádný průkaz totožnosti či jiný doklad potvrzující její státní příslušnost, odpovědné diplomatické a konzulární zastoupení daného členského státu či Mongolska podnikne na žádost Mongolska či daného členského státu kroky k provedení pohovoru za účelem zjištění státní příslušnosti dané osoby.

3. EU finančně podpoří provádění tohoto ujednání prostřednictvím příslušných dvoustranných nástrojů spolupráce.

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že na žádost kterékoli ze stran zahájí jednání o dohodě mezi EU a Mongolskem upravující zvláštní povinnosti týkající se zpětného přebírání svých státních příslušníků, včetně povinnosti zpětného přebírání státních příslušníků jiných zemí a osob bez státní příslušnosti.

Článek 32

Spolupráce v boji s nedovolenými drogami

1. Smluvní strany spolupracují na zajištění vyváženého přístupu prostřednictvím účinné koordinace mezi příslušnými orgány, včetně orgánů z oblasti zdravotnictví, spravedlnosti, cel a vnitra a dalších příslušných odvětví s cílem snížit nabídku nedovolených drog, obchod s nimi a poptávku po nich, a to s náležitým zohledněním lidských práv. Cílem této spolupráce je rovněž snižování škodlivých účinků drog, řešení problému výroby syntetických drog, obchodu s nimi a jejich užívání a dosažení účinnější prevence zneužívání prekursorů drog používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek.

2. Strany se dohodnou na způsobech spolupráce pro dosažení těchto cílů. Opatření vycházejí ze společně dohodnutých zásad ve shodě s příslušnými mezinárodními úmluvami, politickými prohlášeními a se Zvláštním prohlášením o hlavních zásadách pro snížení poptávky po drogách schváleným v červnu roku 1998 na 20. zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN věnovanému drogám a Politickým prohlášením a akčním plánem přijatým na 52. zasedání Komise OSN pro omamné látky v březnu 2009.

3. Spolupráce mezi smluvními stranami bude zahrnovat technickou a administrativní pomoc, především v těchto oblastech: příprava vnitrostátních právních předpisů a politik, zakládání státních institucí a informačních center, podpora úsilí občanské společnosti v oblasti drog a úsilí o snížení poptávky po drogách a jejich škodlivého účinku, školení personálu, výzkum v oblasti drog a prevence zneužívání prekursorů drog používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek. Smluvní strany se mohou dohodnout na dalších oblastech spolupráce.

Článek 33 Spolupráce v boji proti organizované trestné činnosti a korupci

Smluvní strany se dohodly na spolupráci v boji proti organizované, hospodářské a finanční trestné činnosti, jakož i korupci. Tato spolupráce je zaměřena zejména na provádění a prosazování příslušných mezinárodních norem a nástrojů, jako je Úmluva OSN o nadnárodní organizované trestné činnosti a její doplňkové protokoly a Úmluva OSN proti korupci.

Článek 34 Spolupráce v boji proti praní peněz a financování terorismu

1. Smluvní strany se dohodly, že musí spolupracovat a usilovat o to, aby zabránily zneužívání svých finančních systémů a pověřených nefinančních subjektů a profesí k praní výnosů z jakékoli trestné činnosti, např. obchodu s drogami a korupce.

2. Obě smluvní strany se dohodly podporovat technickou a administrativní pomoc zaměřenou na rozvoj a provádění právních předpisů a účinné fungování mechanismů pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Spolupráce zejména umožní výměnu důležitých informací v rámci příslušných právních předpisů a přijetí vhodných norem pro boj proti praní peněz a financování terorismu, které jsou rovnocenné s normami přijatými Unií a mezinárodními orgány činnými v této oblasti, jako je například Finanční akční výbor (FATF).

HLAVA VI SPOLUPRÁCE V DALŠÍCH OBLASTECH

Článek 35 Spolupráce v oblasti lidských práv

1. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat při podpoře a účinné ochraně lidských práv, mimo jiné s ohledem na ratifikaci a provádění mezinárodních nástrojů v oblasti lidských práv.

2. Tato spolupráce může mimo jiné zahrnovat:

a) podporu rozvoje a provádění vnitrostátních akčních plánů v oblasti lidských práv;

b) prosazování lidských práv a vzdělávání v této oblasti;

c) posilování vnitrostátních a regionálních institucí zaměřených na lidská práva;

d) navázání smysluplného, široce pojatého dialogu o lidských právech;

e) posilování spolupráce s institucemi OSN zaměřenými na lidská práva.

Článek 36 Spolupráce v oblasti finančních služeb

1. Smluvní strany se dohodly na sblížení společných pravidel a norem a na posílení spolupráce v zájmu zlepšení účetních a regulačních systémů a systémů dohledu v bankovnictví, pojišťovnictví a ostatních oblastech finančního odvětví.

2. Smluvní strany spolupracují na rozvoji právního a regulačního rámce, infrastruktury a lidských zdrojů a na zavádění správy a řízení společností a mezinárodních norem v oblasti účetnictví na mongolském kapitálovém trhu v rámci dvoustranné spolupráce v souladu s Ujednáním WTO o závazcích v oblasti finančních služeb v rámci GATS.

Článek 37 Dialog o hospodářské politice

1. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat při podpoře výměny informací o svých hospodářských trendech a politikách a při sdílení zkušeností s koordinací hospodářských politik v rámci regionální hospodářské spolupráce a integrace.

2. Smluvní strany usilují o prohloubení dialogu mezi svými orgány o hospodářských záležitostech, který po odsouhlasení smluvními stranami může zahrnovat oblasti, jako je měnová politika, fiskální politika, včetně zdaňování podniků, veřejných financí, makroekonomické stabilizace a vnějšího zadlužení.

3. Smluvní strany spolupracují a podporují vzájemné porozumění mezi oběma stranami v oblasti hospodářské diverzifikace a průmyslového rozvoje.l

Článek 38 Řádná správa věcí veřejných v daňové oblasti

V zájmu posílení a rozvoje hospodářských činností a s přihlédnutím k nutnosti náležitě rozvíjet právní rámec smluvní strany uznávají zásady řádné správy věcí veřejných v daňové oblasti, k jejichž dodržování se zavázaly členské státy na úrovni EU, a zavazují se, že budou tyto zásady dodržovat. Smluvní strany za tímto účelem a aniž by byly dotčeny pravomoci Unie a členských států zlepší mezinárodní spolupráci v daňové oblasti, podpoří výběr zákonných daňových výnosů a vypracují opatření k účinnému uplatňování výše uvedených zásad.

Článek 39 Průmyslová politika a spolupráce malých a středních podniků

Smluvní strany s přihlédnutím ke svým hospodářským politikám a cílům souhlasí, že budou podporovat spolupráci v průmyslové politice ve všech oblastech, jež budou považovány za vhodné, za účelem zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, mimo jiné prostřednictvím:

a) výměny informací a zkušeností týkajících se vytváření rámcových podmínek pro malé a střední podniky s cílem zlepšit jejich konkurenceschopnost;

b) podpory kontaktů mezi hospodářskými subjekty, podpory společných investic a zakládání společných podniků a informačních sítí, zejména prostřednictvím stávajících horizontálních programů Evropské unie, zvláště stimulováním předávání technologií a know-how mezi partnery;

c) poskytování informací a stimulace inovací a výměny osvědčených postupů týkajících se přístupu k financování, mimo jiné pro malé a velmi malé podniky;

d) usnadnění a podpory příslušných činností vyvíjených soukromým sektorem na obou stranách;

e) prosazování důstojné práce, sociální odpovědnosti podniků a podpory zodpovědných obchodních praktik, včetně udržitelné spotřeby a výroby. Tato spolupráce zohlední rovněž pohled spotřebitele, například na informace o produktu a úlohu spotřebitele na trhu;

f) společných výzkumných projektů ve vybraných průmyslových odvětvích a spolupráce v oblasti norem, postupů posuzování shody a technických předpisů, které byly vzájemně dohodnuty;

g) pomoci na základě informací o modernizaci postupů a technologií pro čištění odpadních vod z kožedělného průmyslu;

h) výměny informací a doporučení partnerů a možností spolupráce v oblasti obchodu a investic prostřednictvím stávajících, vzájemně přístupných sítí;

i) podpory spolupráce mezi soukromými podniky obou stran, především mezi malými a středními podniky;

j) prověření možnosti vyjednání dodatečné dohody o výměně informací, pracovních setkáních zaměřených na posílení spolupráce a dalších propagačních akcích mezi malými a středními podniky obou stran;

k) poskytování informací o technické pomoci při vývozu potravin a zemědělských produktů na evropský trh v rámci preferenčního systému Evropské unie.

Článek 40

Cestovní ruch

1. Na základě Světového etického kodexu pro cestovní ruch Světové organizace cestovního ruchu a zásad udržitelnosti, které tvoří základ místní Agendy 21, se smluvní strany zaměří na zlepšení výměny informací a na zavedení osvědčených postupů s cílem zajistit vyvážený a udržitelný rozvoj cestovního ruchu.

2. Smluvní strany se dohodly na rozvoji spolupráce při ochraně a co nejlepším využití přírodního a kulturního dědictví, při zmírňování negativních dopadů cestovního ruchu a při zvyšování kladného přínosu odvětví cestovního ruchu k udržitelnému rozvoji místních společenství například rozvojem ekoturistiky při zachování integrity a zájmů místních a domorodých společenství a zlepšením vzdělávání v odvětví cestovního ruchu.

Článek 41 Informační společnost

1. Smluvní strany uznávají, že informační a komunikační technologie jsou klíčovou součástí moderního života a mají zásadní význam pro hospodářský a sociální rozvoj, a usilují o výměnu názorů ohledně příslušných politik v této oblasti za účelem podpory hospodářského rozvoje.

2. Spolupráce v této oblasti se mimo jiné zaměří na:

a) účast na komplexním regionálním dialogu o různých aspektech informační společnosti, zejména o politikách a regulaci v oblasti elektronických komunikací včetně všeobecných služeb, licencí a všeobecných povolení, ochrany soukromí a osobních údajů a nezávislosti a efektivnosti regulačního orgánu;

b) propojení a interoperabilitu mezi sítěmi a službami smluvních stran a Asie;

c) normalizaci a šíření nových informačních a komunikačních technologií;

d) podporu spolupráce mezi stranami při výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií;

e) spolupráci v oblasti digitální televize, včetně výměny zkušeností ohledně jejího zavádění, regulačních aspektů a zejména správy frekvenčního spektra a výzkumu;

f) spolupráci při společných výzkumných projektech v oblasti informačních a komunikačních technologií;

g) aspekty bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a boj proti počítačové trestné činnosti;

h) posuzování shody v oblasti telekomunikací, včetně rádiových zařízení;

i) spolupráci při rozvoji širokopásmové sítě;

j) výměnu informací o politice hospodářské soutěže v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Článek 42 Audiovizuální a sdělovací prostředky

Smluvní strany budou podněcovat, podporovat a usnadňovat výměnu, spolupráci a dialog mezi příslušnými institucemi v oblasti audiovizuálních a sdělovacích prostředků. Dohodly se na navázání pravidelného politického dialogu v těchto oblastech.

Článek 43 Vědecko-technická spolupráce

1. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat ve vědeckém výzkumu a technologickém rozvoji v oblastech společného zájmu a s ohledem na vzájemný prospěch.

2. Cílem této spolupráce je:

a) podporovat výměny informací a sdílení know-how v oblasti vědy a techniky, včetně těch, které se týkají provádění politik a programů;

b) podporovat výzkumná partnerství mezi vědeckými komunitami, výzkumnými středisky, univerzitami a průmyslem obou stran;

c) podporovat vzdělávání a mobilitu výzkumných pracovníků;

d) podporovat zapojení svých vysokoškolských institucí, výzkumných středisek a výrobních odvětví, včetně malých a středních podniků, do svých programů vědeckého výzkumu a technologického rozvoje.

3. Spolupráce může mít podobu společných výzkumných projektů a výměn, setkání a odborné přípravy výzkumných pracovníků prostřednictvím mezinárodních programů v oblasti odborné přípravy a mobility a výměnných programů, a zajišťuje co největší šíření výsledků výzkumu, zkušeností a osvědčených postupů.

4. Tyto činnosti v rámci spolupráce jsou v souladu s právními a správními předpisy obou smluvních stran. Jsou založeny na zásadách vzájemnosti, spravedlivého zacházení a vzájemných výhod a zajišťují účinnou ochranu duševního vlastnictví.

5. Strany souhlasí s tím, že budou vyvíjet veškeré úsilí o zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech nabízených programy spolupráce v oblasti vědy a techniky.

Článek 44 Energetika

1. Smluvní strany usilují o posílení spolupráce v odvětví energetiky s cílem:

a) zvýšit energetickou bezpečnost mimo jiné diverzifikací dodávek energie a rozvojem nových, udržitelných, inovativních a obnovitelných forem energie, např. včetně biopaliv a biomasy, větrné a solární energie, jakož i výroby vodní energie, a podpořit rozvoj vhodných politických rámců, které by vytvářely příznivé podmínky pro investice a rovné podmínky pro energii z obnovitelných zdrojů a její začlenění do příslušných politických oblastí;

b) dosáhnout racionálního využívání energie s přispěním na straně nabídky i poptávky podporou energetické účinnosti při výrobě, přepravě, distribuci a konečném užití energie;

c) podpořit uplatňování mezinárodně uznávaných norem jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení, nešíření a bezpečnostních opatření;

d) podpořit přenos technologií zaměřených na udržitelnou výrobu a využití energie;

e) posílit budování kapacit a usnadnění investic v této oblasti na základě transparentních a nediskriminačních pravidel slučitelných s trhem.

2. Za tímto účelem smluvní strany souhlasí, že budou podporovat kontakty a společný výzkum ke vzájemnému prospěchu stran, zejména prostřednictvím příslušných regionálních a mezinárodních rámců. S odkazem na článek 43 a na závěry Světového summitu o udržitelném rozvoji, který se konal v Johannesburgu v roce 2002, berou smluvní strany na vědomí potřebu zabývat se souvislostmi mezi finančně dostupným přístupem k energetickým službám a udržitelným rozvojem. Tyto činnosti je možné podporovat ve spolupráci s Energetickou iniciativou Evropské unie zahájenou na Světovém summitu o udržitelném rozvoji.

3. Obchod s jaderným materiálem se řídí ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. V případě potřeby upraví obchod s jaderným materiálem zvláštní dohoda, která bude uzavřena mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mongolskem.

Článek 45 Doprava

1. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat ve všech relevantních oblastech dopravní politiky za účelem zlepšení investičních příležitostí, pohybu zboží a osob, podpory bezpečnosti letecké dopravy, boje proti pirátství, ochrany životního prostředí a zvýšení účinnosti svých dopravních systémů.

2. Cílem spolupráce mezi stranami v této oblasti je podpora:

a) výměny informací o dopravní politice a postupech, zejména pokud jde o městskou dopravu, dopravu na venkově, leteckou dopravu, dopravní logistiku a propojení a interoperabilitu kombinovaných dopravních sítí, jakož i správu silnic, železnic a letišť;

b) záležitostí týkajících se družicové navigace se zaměřením na otázky společného zájmu v oblasti regulace, průmyslu a rozvoje trhu. V této souvislosti bude věnována pozornost evropským globálním družicovým navigačním systémům EGNOS a Galileo;

c) dialogu v oblasti leteckých dopravních služeb s cílem posoudit vývoj vztahů v oblastech, jako je bezpečnost letecké dopravy, zabezpečení, životní prostředí, řízení letového provozu, uplatňování soutěžního práva a hospodářské regulace v leteckém průmyslu s cílem podpořit sbližování právních předpisů a odstranění překážek pro podnikání. Projekty společného zájmu týkající se spolupráce v oblasti civilní letecké dopravy by měly být dále podporovány. Na tomto základě smluvní strany přezkoumají možný rozsah užší spolupráce v oblasti civilního letectví;

d) snížení emisí skleníkových plynů v odvětví dopravy;

e) uplatňování norem v oblasti ochrany, bezpečnosti a životního prostředí, především pokud jde o letectví, v souladu s příslušnými mezinárodními úmluvami;

f) spolupráce na příslušných mezinárodních fórech, s cílem zajistit lepší vymahatelnost mezinárodních předpisů a provádět cíle stanovené v tomto článku.

Článek 46 Vzdělávání a kultura

1. Smluvní strany se dohodly, že budou podporovat spolupráci v oblasti vzdělávání a kultury, která bude náležitě respektovat jejich různorodost, s cílem zlepšovat vzájemné porozumění a znalosti o svých kulturách. Za tímto účelem budou smluvní strany podporovat činnosti svých kulturních institutů a občanské společnosti.

2. Smluvní strany budou usilovat o přijetí příslušných opatření na podporu kulturních výměn a o provádění společných iniciativ v různých oblastech kultury, včetně spolupráce na zachování kulturního dědictví s ohledem na kulturní rozmanitost.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že se budou radit a spolupracovat na příslušných mezinárodních fórech, jako je UNESCO, s cílem uskutečňovat společné cíle a podporovat kulturní rozmanitost, jakož i ochranu kulturního dědictví. Pokud jde o kulturní rozmanitost, smluvní strany se rovněž dohodly, že podpoří ratifikaci a provedení Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů přijaté dne 20. října 2005.

4. Smluvní strany budou rovněž klást větší důraz na opatření zaměřená na vytváření kontaktů mezi svými odbornými agenturami a na podporu výměny informací, know-how, studentů, odborníků, mládeže a mladých pracovníků a technických zdrojů a na využívání možností nabízených v rámci programů Evropské unie v Asii v oblasti vzdělávání a kultury, jakož i zkušeností, kterých obě strany na tomto poli dosáhly. Obě strany se rovněž dohodly, že budou podporovat provádění příslušných programů v oblasti vysokoškolského vzdělávání, jako je program Erasmus Mundus, s cílem podpořit spolupráci a modernizaci v oblasti vysokoškolského vzdělávání a akademickou mobilitu.

Článek 47 Životní prostředí, změna klimatu a přírodní zdroje

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že je potřeba chránit a udržitelným způsobem spravovat přírodní zdroje a biologickou rozmanitost jako základ pro rozvoj stávajících a budoucích generací.

2. Smluvní strany se dohodly, že předmětem spolupráce v této oblasti bude zachování a zlepšení životního prostředí s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje. Při všech činnostech vyvíjených smluvními stranami podle této dohody se přihlíží k závěrům Světového summitu o udržitelném rozvoji a k provádění příslušných mnohostranných dohod o životním prostředí.

3. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat v oblasti změny klimatu, aby se přizpůsobily jejím negativním účinkům, aby snížily emise skleníkových plynů a směřovaly svá hospodářství k udržitelnému růstu s nízkými emisemi CO2. V této souvislosti smluvní strany posoudí možnosti využívání mechanismu trhu s uhlíkem.

4. Smluvní strany se dohodly na spolupráci s cílem posílit vzájemnou účinnost obchodních a environmentálních politik a na začlenění environmentálních ohledů do všech oblastí spolupráce.

5. Smluvní strany usilují o pokračování a posílení spolupráce v regionálních programech ochrany životního prostředí, zejména pokud jde o:

a) podporu environmentálního uvědomění a posilování místní účasti, včetně účasti původních a místních společenství na ochraně životního prostředí a úsilí o udržitelný rozvoj;

b) řešení otázky změny klimatu, zejména pokud jde o dopady na životní prostředí a přírodní zdroje;

c) budování kapacit pro účast v mnohostranných dohodách o životním prostředí, včetně biologické rozmanitosti, biologické bezpečnosti a chemických rizik, a při jejich provádění;

d) podporu a používání technologií, výrobků a služeb šetrných k životnímu prostředí, mimo jiné využíváním regulativních a ekologicky šetrných nástrojů;

e) zlepšení správy lesů, včetně boje proti nezákonné těžbě dřeva a souvisejícímu obchodu, a podporu udržitelného hospodaření v lesích;

f) zamezení nelegálního převozu pevných a nebezpečných odpadů a živých modifikovaných organismů přes hranice;

g) zlepšení kvality vnějšího ovzduší, ekologické nakládání s odpady, udržitelné hospodaření s vodními zdroji a nakládání s chemickými látkami a podporu udržitelné spotřeby a výroby;

h) ochrana a zachování půdního fondu a jeho udržitelná správa;

i) účinnou správu národních parků a vymezení a ochranu oblastí s biologickou rozmanitostí a křehkými ekosystémy, s náležitým ohledem na místní a původní společenství žijící v těchto oblastech nebo v jejich blízkosti.

6. Smluvní strany podporují vzájemný přístup ke svým programům v této oblasti v souladu se zvláštními podmínkami těchto programů.

- Zřízení sítě pro monitorování zásob vody a její modernizace,

- zavedení technologií odsolování vody a jejího opětovného použití,

- rozvoj ekoturistiky.

Článek 48

Zemědělství, chov hospodářských zvířat, rybolov a rozvoj venkova

Smluvní strany se dohodly, že podpoří dialog v oblasti zemědělství, chovu hospodářských zvířat, rybolovu a rozvoje venkova. Smluvní strany si budou vyměňovat informace a rozvíjet vztahy v těchto oblastech:

a) zemědělská politika a mezinárodní perspektivy pro oblast potravin a zemědělství obecně,

b) možnosti pro usnadnění obchodu s rostlinami, zvířaty, hospodářskými zvířaty a živočišnými produkty za účelem dalšího rozvoje lehkého průmyslu na venkově;

c) dobré životní podmínky zvířat;

d) politika rozvoje venkova;

e) sdílení zkušeností a sítí spolupráce mezi místními zástupci nebo hospodářskými subjekty, zejména v oblastech, jako je výzkum a převod technologií;

f) politika zdraví a jakosti rostlin, zvířat a hospodářských zvířat, zejména chráněná zeměpisná označení;

g) návrhy a iniciativy spolupráce předkládané mezinárodním zemědělským organizacím;

h) rozvoj udržitelného zemědělství, které je ohleduplné k životnímu prostředí, včetně rostlinné výroby, biopaliv a přenosu biotechnologií;

i) ochrana různorodosti rostlin, technologie setí, zemědělská biotechnologie;

j) rozvoj databází a informačních sítí o zemědělství a chovu hospodářských zvířat;

k) odborná příprava v oblasti zemědělství a ve veterinárním odvětví.

Článek 49 Zdraví

1. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat v oblasti zdravotnictví, která zahrnuje reformu systému zdravotnictví, hlavní přenosné choroby a další zdravotní hrozby, nepřenosné choroby a mezinárodní dohody v oblasti zdraví s cílem zlepšit zdravotní podmínky a zvýšit úroveň veřejného zdraví.

2. Spolupráce se uskuteční zejména prostřednictvím:

a) komplexních programů zaměřených na systematickou reformu zdravotnictví, včetně zlepšování zdravotních systémů, zdravotních služeb, zdravotních podmínek a informací o zdravotním stavu;

b) společných aktivit v oblasti epidemiologie, včetně spolupráce při včasné prevenci zdravotních hrozeb, jako je influenza ptáků a pandemická chřipka a jiné závažné přenosné choroby;

c) prevence a kontroly nepřenosných chorob prostřednictvím výměny informací a osvědčených postupů, podporou zdravého stylu života, řešení hlavních zdravotních faktorů, jako je výživa, závislost na drogách, alkohol a tabák;

d) podpory provádění mezinárodních dohod v oblasti zdraví, jako je Rámcová úmluva o kontrole tabáku a mezinárodní zdravotní řád.

Článek 50 Zaměstnanost a sociální věci

1. Smluvní strany se dohodly na posílení spolupráce v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, včetně spolupráce na regionální a sociální soudržnosti, bezpečnosti a zdraví na pracovišti, rovnosti žen a mužů a důstojné práce, s cílem posílit sociální rozměr globalizace.

2. Smluvní strany znovu potvrzují, že je nutné podpořit proces globalizace, který je prospěšný pro všechny, a prosazovat řádné a produktivní zaměstnání a důstojnou práci jako hlavní prvky udržitelného rozvoje a snižování chudoby, což potvrdila rezoluce Valného shromáždění OSN č. 60/1 ze dne 24. října 2005 (závěry Světového summitu) a prohlášení ministrů v sekci na vysoké úrovni Hospodářské a sociální rady OSN z července 2006 (Hospodářská a sociální rada OSN E/2006/L.8 ze dne 5. července 2006). Smluvní strany zohlední charakteristiky a rozdílné povahy svých hospodářských a sociálních podmínek.

3. Smluvní strany znovu potvrzují svůj závazek plně dodržovat a účinně provádět mezinárodně uznávané základní pracovní a sociální normy, které jsou stanoveny zejména v deklaraci Mezinárodní organizace práce (MOP) o základních principech a právech v práci z roku 1998 a v deklaraci MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci z roku 2008. Smluvní strany budou při podnikání veškerých kroků podle této dohody zohledňovat uplatňování příslušných mnohostranných sociálních a pracovních dohod. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat a případně poskytovat technickou pomoc s cílem ratifikovat a účinně provádět všechny úmluvy MOP, na které se vztahuje deklarace MOP z roku 1998, a další relevantní úmluvy.

4. Formy spolupráce mohou zahrnovat mimo jiné zvláštní vzájemně dohodnuté programy a projekty, jakož i dialog, spolupráci a iniciativy týkající se témat společného zájmu na dvoustranné nebo mnohostranné úrovni, jako je MOP.

Článek 51 Statistika

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že budou podporovat slaďování statistických metod a postupů včetně shromažďování a šíření statistik, aby mohly vzájemně přijatelným způsobem využívat statistiky o obchodu se zbožím a službami a v obecnějším smyslu ve všech oblastech, které jsou zahrnuty do této dohody a které lze využít ke statistickému shromažďování, zpracování, analýze a šíření údajů.

2. Smluvní strany se dohodly, že podpoří vznik přímého kontaktu mezi příslušnými orgány s cílem posílit přátelskou spolupráci v oblasti statistiky, posílit budování kapacit statistických úřadů modernizací a zvyšováním kvality statistického systému, posílit lidské zdroje, zajistit odbornou přípravu ve všech příslušných oblastech a podpořit vnitrostátní statistické systémy organizované v souladu s mezinárodně zavedenými postupy, včetně nezbytných infrastruktur.

3. Spolupráce se týká oblastí společného zájmu se zvláštním důrazem na

I. hospodářskou statistiku:

a. národní účty

b. statistika podnikání a registrace

c. statistiky o zemědělství, živočišné výrobě, rozvoji venkova

d. životní prostředí a zásoby nerostných surovin

e. průmysl

f. zahraniční obchod se zbožím a službami

g. statistiky velkoobchodu a maloobchodu

h. postup při revizích

i. zajišťování potravin

j. platební bilance

II. sociální statistiku:

a. genderová statistika

b. Statistiky o migraci

c. průzkum domácností

III. informační technologie:

a. výměna zkušeností s elektronickými technologiemi a metodami zajišťování bezpečnosti, ochrany, uchovávání a soukromí informací a využívání těchto zkušeností

b. výměna zkušeností se zaváděním on-line databází pro spotřebitele založených na snadno použitelných internetových stránkách a odborném vzdělávání v této oblasti

c. podpora odborníků na informační technologie z národního statistického úřadu Mongolska při zavádění informačních databází

d. spolupráce za podpory uživatelů při jejich vzdělávání v oblasti informačních databází

Článek 52

Občanská společnost

1. Smluvní strany uznávají úlohu a možný přínos organizované občanské společnosti, zejména akademických pracovníků, k dialogu a postupu spolupráce podle této dohody a souhlasí s tím, že budou podporovat účinný dialog s organizovanou občanskou společností a její účinné zapojení.

2. V závislosti na právních nebo správních ustanoveních každé strany může organizovaná občanská společnost:

a) podílet se na procesu tvorby politik na vnitrostátní úrovni při dodržování demokratických zásad;

b) být informována o konzultacích o strategiích rozvoje a spolupráce a odvětvových politikách a účastnit se jich, zejména v oblastech, které se jí týkají, a to ve všech fázích procesu vypracovávání;

c) získávat finanční prostředky v rozsahu, v jakém to umožňují vnitřní pravidla obou stran, jakož i podporu pro budování kapacit v kritických oblastech;

d) účastnit se provádění programů spolupráce v oblastech, které se jí týkají.

Článek 53 Spolupráce při modernizaci státní a veřejné správy

Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat s cílem modernizovat veřejnou správu. Spolupráce v této oblasti se zaměří na:

a) zvýšení účinnosti správních organizací;

b) zvýšení účinnosti institucí při poskytování služeb;

c) zajištění transparentní správy veřejných zdrojů a skládání účtů;

d) zlepšení právního a institucionálního rámce;

e) budování kapacit pro navrhování a provádění politik (poskytování veřejných služeb, sestavování a plnění rozpočtu, boj proti korupci);

f) posílení soudních systémů a

g) reformu bezpečnostního systému.

Článek 54

Spolupráce při řízení rizik v souvislosti s přírodními pohromami

1. Smluvní strany se dohodly na prohloubení spolupráce ohledně řízení rizik v souvislosti s přírodními pohromami při soustavném rozvoji a provádění opatření na snížení rizik pro společenství a zvládání následků přírodních pohrom pro všechny vrstvy společnosti. Měl by být kladen důraz na preventivní činnosti a aktivní přístup při řešení nebezpečí a rizik a tato rizika a ohrožení přírodními katastrofami by měla být omezována.

2. Spolupráce v této oblasti se zaměří na tyto programové prvky:

a. omezení rizika přírodních pohrom nebo prevenci a zmírnění následků;

b. řízení znalostí, inovací, vývoje a vzdělávání k vybudování bezpečného a odolného prostředí na všech úrovních;

c. připravenost na přírodní pohromy;

d. politiku, institucionální kapacity a budování konsensu při zvládání přírodních pohrom;

e. reakce na pohromy;

f. hodnocení rizik v souvislosti s přírodními pohromami a monitorování.

HLAVA VII

PROSTŘEDKY SPOLUPRÁCE

Článek 55

Zdroje pro spolupráci a ochrana finančních zájmů

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že zpřístupní odpovídající zdroje, včetně finančních prostředků, v rozsahu, který jim jejich zdroje a předpisy umožní, za účelem plnění cílů v oblasti spolupráce stanovených v této dohodě.

2. Smluvní strany se dohodly, že podpoří rozvoj a provádění vzájemné technické a správní pomoci zaměřené na účinnou ochranu svých finančních zájmů v oblasti rozvojové pomoci a dalších činností financovaných v rámci spolupráce. Smluvní strany urychleně reagují na žádosti o vzájemnou správní pomoc předložené soudními orgány a/nebo orgány pro vyšetřování druhé smluvní strany s cílem posílit boj proti podvodům a nesrovnalostem.

3. Smluvní strany vyzvou Evropskou investiční banku, aby pokračovala ve svém působení v Mongolsku v souladu se svými postupy a kritérii pro financování.

4. Smluvní strany provedou finanční pomoc v souladu se zásadami řádného finančního řízení a spolupracují při ochraně finančních zájmů Evropské unie a Mongolska. Smluvní strany podniknou účinná opatření k zabránění podvodům, korupci a všem dalším nezákonným činnostem a jejich potírání, mj. prostřednictvím vzájemné administrativní a právní pomoci v oblastech, na které se vztahuje tato dohoda. Každá další dohoda nebo finanční nástroj dohodnutý mezi smluvními stranami stanoví zvláštní ustanovení o finanční spolupráci zahrnující kontroly na místě, inspekce, kontroly a opatření proti podvodům, mimo jiné i ta, jež provádí Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).

HLAVA VIII INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC

Článek 56 Smíšený výbor

1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci této dohody zřídí smíšený výbor složený ze zástupců obou stran na vhodné vysoké úrovni, jehož úkolem bude:

a) zajistit řádné fungování a provádění této dohody;

b) stanovovat priority ohledně cílů této dohody;

c) vydávat doporučení pro prosazování cílů této dohody.

2. Smíšený výbor a podvýbor zřízený podle článku 28 mají za účelem dosažení cílů této dohody pravomoc rozhodovat o otázkách, které jsou předmětem této dohody. Rozhodnutí se přijímají dohodou mezi stranami po splnění příslušných vnitřních postupů požadovaných oběma stranami k tomu, aby zaujaly v této věci postoj. Tato rozhodnutí jsou pro strany závazná a strany přijmou opatření potřebná k jejich provádění.

3. Smíšený výbor obvykle zasedá jednou ročně, střídavě v Ulánbátaru a Bruselu, v den stanovený vzájemnou dohodou. Dohodou mezi smluvními stranami je rovněž možné svolat mimořádná zasedání smíšeného výboru. Smíšenému výboru předsedají střídavě obě smluvní strany. Program jednání smíšeného výboru se stanoví společnou dohodou.

4. Smíšený výbor může zřídit specializované pracovní skupiny, které mu pomáhají plnit jeho úkoly. Tyto pracovní skupiny vypracují pro smíšený výbor na každé jeho zasedání podrobné zprávy o své činnosti.

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že úkolem smíšeného výboru bude rovněž zajišťovat správné fungování případných odvětvových dohod nebo protokolů, které mezi nimi byly nebo budou uzavřeny.

6. Společný výbor přijme svůj jednací řád.

HLAVA IX

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 57 Ustanovení o budoucím vývoji

1. Smluvní strany mohou ve vzájemné shodě rozšířit tuto dohodu za účelem posílení spolupráce, a to i formou jejího doplnění dohodami nebo protokoly o konkrétních oblastech nebo činnostech.

2. V rámci provádění této dohody může každá smluvní strana na základě zkušeností z jejího provádění podat návrhy na rozšíření oblasti spolupráce.

Článek 58 Ostatní dohody

Aniž jsou dotčena příslušná ustanovení Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, nejsou touto dohodou ani opatřeními přijatými v jejím rámci dotčeny pravomoci členských států provádět činnosti v oblasti dvoustranné spolupráce s Mongolskem nebo případně uzavírat nové dohody o partnerství a spolupráci s Mongolskem.

Touto dohodou není dotčeno uplatňování ani plnění závazků přijatých smluvními stranami ve vztahu ke třetím stranám.

Článek 59

Plnění povinností

1. Smluvní strany mohou smíšenému výboru předložit jakékoli odchylky při uplatňování nebo výkladu této dohody.

2. Pokud se kterákoli ze stran domnívá, že druhá strana neplní jakékoli závazky podle této dohody, může učinit vhodná opatření.

3. Předtím, kromě obzvláště naléhavých případů, poskytne smíšenému výboru všechny důležité informace nezbytné pro důkladné posouzení situace za účelem nalezení řešení přijatelného pro obě strany.

4. Při výběru opatření musí být dána přednost takovým opatřením, která co nejméně naruší fungování této dohody. Tato opatření se okamžitě oznámí druhé smluvní straně, a pokud to druhá smluvní strana požaduje, konzultují se v rámci smíšeného výboru.

5. Smluvní strany se dohodly, že za účelem správného výkladu a praktického uplatňování této dohody se „obzvláště naléhavými případy“ v bodě 3 rozumí případy závažného porušení této dohody jednou ze smluvních stran. Závažným porušením dohody se rozumí:

i) vypovězení této dohody, které není přípustné podle obecných pravidel mezinárodního práva nebo

ii) porušení podstatných prvků dohody, zejména čl. 1 odst. 1 a článku 3 této dohody.

Článek 60

Vybavení

Pro usnadnění spolupráce v rámci této dohody souhlasí obě strany s tím, že poskytnou odborníkům a úředníkům podílejícím se na provádění spolupráce nezbytné vybavení pro plnění jejich úkolů, a to v souladu s vnitřními pravidly a předpisy obou stran.

Článek 61

Územní působnost

Tato dohoda platí na jedné straně na území, kde platí Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, a to za podmínek stanovených uvedenými smlouvami, a na druhé straně na území Mongolska.

Článek 62

Definice smluvních stran

Pro účely této dohody se „smluvními stranami“ rozumí Unie nebo její členské státy případně Unie a její členské státy v souladu s jejich příslušnými pravomocemi na jedné straně a Mongolsko na straně druhé.

Článek 63

Vstup v platnost a doba trvání

1. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy poslední smluvní strana sdělí druhé smluvní straně provedení právních postupů nezbytných pro tento účel.

2. Tato dohoda je platná po dobu pěti let. Automaticky se prodlužuje o další následná období jednoho roku, pokud se smluvní strany šest měsíců před skončením kteréhokoliv následného jednoletého období navzájem písemně neuvědomí o svém záměru tuto dohodu neprodloužit.

3. Veškeré změny této dohody se provádějí dohodou mezi stranami. Veškeré změny nabývají účinku teprve poté, co poslední smluvní strana oznámí druhé smluvní straně, že došlo ke splnění všech nutných formálních požadavků.

4. Pokud smluvní strana zavede přísnější obchodní režim ohledně vývozu surovin, např. zavede-li nové zákazy, omezení, cla nebo poplatky jakéhokoli druhu, které neodpovídají požadavkům stanoveným v příslušných ustanoveních článků VIII, XI, XX nebo XXI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 nebo které nejsou povoleny na základě výjimky WTO nebo smíšeným výborem či podvýborem pro obchod a investice podle článku 56, než který platí ke dni parafování dohody, může druhá smluvní strana přijmout vhodná opatření podle čl. 59 odst. 3 a 4.

5. Tuto dohodu může jedna strana vypovědět písemným oznámením výpovědi druhé straně. Výpověď nabývá účinku šest měsíců po obdržení oznámení druhou smluvní stranou.

Článek 64 Oznámení

Oznámení učiněná v souladu s článkem 63 se podávají generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie a ministerstvu zahraničních věcí Mongolska.

Článek 65

Platné znění

Tato dohoda je vyhotovena v anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a mongolském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Vyhotoveno ve dvou stejnopisech v ………………… [místo] dne ……………………………. v roce dva tisíce…

Evropská unie | Vláda Mongolska |

Bulharská republika

Belgické království

Česká republika

Dánské království

Spolková republika Německo

Estonská republika

Irsko

Řecká republika

Španělské království

Francouzská republika

Italská republika

Kyperská republika

Lotyšská republika

Litevská republika

Lucemburské velkovévodství

Maďarská republika

Malta

Nizozemské království

Rakouská republika

Polská republika

Portugalská republika

Rumunsko

Republika Slovinsko

Slovenská republika

Finská republika

Švédské království

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

[1] Úř. věst. C […], […], s. […].

Top