EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0143

Regulamentul (CE) nr. 143/2008 al Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 în ceea ce privește instituirea cooperării administrative și a schimbului de informații referitoare la normele privind locul de prestare a serviciilor, regimurile speciale și procedura de rambursare a taxei pe valoare adăugată

OJ L 44, 20.2.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 257 - 262

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/143/oj

20.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 44/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 143/2008 AL CONSILIULUI

din 12 februarie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 în ceea ce privește instituirea cooperării administrative și a schimbului de informații referitoare la normele privind locul de prestare a serviciilor, regimurile speciale și procedura de rambursare a taxei pe valoare adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

întrucât:

(1)

Modificările referitoare la locul de prestare a serviciilor introduse prin Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește locul de prestare a serviciilor (3) înseamnă că serviciile prestate persoanelor impozabile sunt prestate în principal în locul în care este stabilit beneficiarul. În cazul în care prestatorul serviciilor și beneficiarul acestora sunt stabiliți în state membre diferite, mecanismul de taxare inversă va fi aplicabil mai frecvent decât până în prezent.

(2)

Pentru a asigura aplicarea corectă a taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru serviciile care se încadrează în mecanismul de taxare inversă, datele culese de statul membru al furnizorului ar trebui comunicate statului membru în care este stabilit beneficiarul. Regulamentul (CE) nr. 1798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoare adăugată și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92 (4) ar trebui să prevadă o astfel de comunicare.

(3)

Directiva 2008/8/CE extinde, de asemenea, domeniul de aplicare a regimului special pentru serviciile prestate pe cale electronică de persoane impozabile nestabilite în Comunitate.

(4)

Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare (5) simplifică procedura de rambursare a TVA în statul membru în care respectiva persoană impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA.

(5)

Extinderea domeniului de aplicare a regimului special și modificările la procedura de rambursare pentru persoanele impozabile nestabilite în statul membru de rambursare înseamnă că statele membre implicate vor avea nevoie să facă schimb de mult mai multe informații. Schimbul de informații solicitat nu ar trebui să impună sarcini administrative excesive asupra statului membru în cauză. Prin urmare acest schimb de informații ar trebui să aibă loc pe cale electronică, în cadrul sistemelor existente de schimb de informații.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003 ar trebui, prin urmare, modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând cu 1 ianuarie 2010, Regulamentul (CE) nr. 1798/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (1), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„De asemenea, pentru perioada prevăzută la articolul 357 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată (6), stabilește norme și proceduri pentru schimbul pe cale electronică de informații privind taxa pe valoare adăugată pentru servicii furnizate pe cale electronică în conformitate cu regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 6 din respectiva directivă și pentru eventualele schimburi ulterioare de informații, precum și, în ceea ce privește serviciile reglementate de respectivul regim special, pentru transferul de bani între autoritățile competente ale statelor membre.

2.

La articolul 2, punctele 8-11 se înlocuiesc cu următorul text:

„8.

«livrare intracomunitară de bunuri» înseamnă orice livrare de bunuri care trebuie menționată în declarația recapitulativă prevăzută la articolul 262 din Directiva 2006/112/CE;

9.

«prestare intracomunitară de servicii» înseamnă orice prestare de servicii care trebuie menționată în declarația recapitulativă prevăzută la articolul 262 din Directiva 2006/112/CE;

10.

«achiziție intracomunitară de bunuri» înseamnă obținerea dreptului, în temeiul articolului 20 din Directiva 2006/112/CE, de a dispune de bunuri mobile corporale în calitate de proprietar;

11.

«număr de identificare în scopuri de TVA» înseamnă numărul prevăzut la articolele 214, 215 și 216 din Directiva 2006/112/CE;”.

3.

La articolul 22 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fiecare stat membru întreține o bază de date electronică în care stochează și prelucrează informațiile pe care le culege, în temeiul titlului XI capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE.”

4.

La articolul 23 primul paragraf, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

valoarea totală a tuturor livrărilor intracomunitare de bunuri și valoarea totală a tuturor prestărilor intracomunitare de servicii către persoane posesoare ale unui număr de identificare în scopuri de TVA, de către toți operatorii înregistrați în scopuri de TVA în statul membru care furnizează informația.”

5.

La articolul 24, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Pe baza datelor stocate în conformitate cu articolul 22 și în scopul exclusiv de a preveni o încălcare a legislației privitoare la TVA, autoritatea competentă a unui stat membru, oricând consideră că este necesar, în vederea controlului achizițiilor intracomunitare de bunuri sau al prestărilor intracomunitare de servicii impozabile pe teritoriul său, obține direct și fără întârziere sau are acces direct pe cale electronică la oricare dintre următoarele informații:

1.

numerele de identificare în scopuri de TVA ale persoanelor care au efectuat livrările de bunuri și prestările de servicii menționate la articolul 23 primul paragraf punctul 2;

2.

valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii de la fiecare astfel de persoană către o altă persoană posesoare a unui număr de identificare în scopuri de TVA menționat la articolul 23 primul paragraf punctul 1.”

6.

Articolul 27 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Autoritățile competente ale fiecărui stat membru se asigură că persoanelor implicate în livrarea intracomunitară de bunuri sau prestarea intracomunitară de servicii și, pentru perioada prevăzută la articolul 357 din Directiva 2006/112/CE, persoanelor impozabile nestabilite care furnizează servicii pe cale electronică, în special celor menționate în anexa II la directiva respectivă, li se permite să obțină confirmarea validității numărului de identificare în scopuri de TVA al oricărei anumite persoane.

Pe parcursul perioadei prevăzute la articolul 357 din Directiva 2006/112/CE, statele membre trimit această confirmare pe cale electronică în conformitate cu procedura menționată la articolul 44 alineatul (2) din prezentul regulament.”

7.

Titlul capitolului VI se înlocuiește cu următorul text:

 

„DISPOZIȚII PRIVIND REGIMUL SPECIAL PREVĂZUT ÎN TITLUL XII CAPITOLUL 6 DIN DIRECTIVA 2006/112/CE”.

8.

Articolul 28 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 28

Se aplică următoarele dispoziții cu privire la regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE. De asemenea, în sensul prezentului capitol, se aplică definițiile stabilite la articolul 358 din respectiva directivă.”

9.

Articolul 29 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Informațiile furnizate statului membru de identificare de către persoana impozabilă nestabilită în Comunitate, la momentul începerii activităților sale, în temeiul articolului 361 din Directiva 2006/112/CE, se transmit pe cale electronică. Detaliile tehnice, inclusiv un mesaj electronic comun, se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (2) din prezentul regulament.”

10.

La articolul 30, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Declarația conținând informațiile stabilite la articolul 365 din Directiva 2006/112/CE se transmite pe cale electronică. Detaliile tehnice, inclusiv un mesaj electronic comun, se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (2) din prezentul regulament.”

11.

Articolul 31 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 31

Dispozițiile articolului 22 din prezentul regulament se aplică, de asemenea, informațiilor culese de statul membru de identificare în conformitate cu articolele 360, 361, 364 și 365 din Directiva 2006/112/CE.”

12.

Articolul 34 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 34

Articolele 28-33 din prezentul regulament se aplică pentru perioada prevăzută la articolul 357 din Directiva 2006/112/CE.”

13.

Se introduce capitolul VIa, cu următorul text:

„CAPITOLUL VIa

DISPOZIȚII REFERITOARE LA SCHIMBUL ȘI PĂSTRAREA DE INFORMAȚII ÎN CONTEXTUL PROCEDURII PREVĂZUTE ÎN DIRECTIVA 2008/9/CE

Articolul 34a

(1)   În cazul în care autoritatea competentă a statului membru în care este stabilit solicitantul primește o cerere de rambursare a taxei pe valoare adăugată în temeiul articolului 5 din Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare (7), iar articolul 18 din respectiva directivă nu este aplicabil, aceasta transmite cererea pe cale electronică, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea ei, autorităților competente ale fiecărui stat membru de rambursare în cauză, împreună cu o confirmare că solicitantul este persoană impozabilă în scopuri de TVA, astfel cum este prevăzut la articolul 2 punctul 5 din Directiva 2008/9/CE, și că numărul de identificare sau de înregistrare furnizat de această persoană este valabil pentru perioada de rambursare.

(2)   Autoritățile competente ale fiecărui stat membru de rambursare comunică, pe cale electronică, autorităților competente ale celorlalte state membre orice informație pe care o solicită în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Directiva 2008/9/CE. Detaliile tehnice, inclusiv un mesaj electronic comun prin care se transmit aceste informații, se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (2) din prezentul regulament.

(3)   Autoritățile competente ale fiecărui stat membru de rambursare comunică pe cale electronică autorităților competente ale celorlalte state membre intenția lor de a recurge la opțiunea de a cere solicitantului să furnizeze descrierea activității sale economice prin intermediul codurilor armonizate astfel cum este prevăzut la articolul 11 din Directiva 2008/9/CE.

Codurile armonizate menționate la primul paragraf se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (2) din prezentul regulament pe baza clasificării NACE definite în Regulamentul (CEE) nr. 3037/90.

14.

La articolul 39, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru perioada prevăzută la articolul 357 din Directiva 2006/112/CE, Comisia și statele membre se asigură că sunt operaționale sistemele de comunicare sau de schimburi de informații, existente sau noi, care sunt necesare pentru asigurarea schimburilor de informații descrise la articolele 29 și 30 din prezentul regulament. Comisia este însărcinată să efectueze orice adaptare a rețelei comune de comunicații/interfeței comune a sistemelor (CCN/CSI), necesară pentru a permite schimbul de informații între statele membre. Statele membre sunt însărcinate să efectueze orice adaptare a sistemelor lor, necesară pentru a permite schimbul acestor informații prin intermediul CCN/CSI.”

Articolul 2

Începând cu 1 ianuarie 2015, Regulamentul (CE) nr. 1798/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (1), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„De asemenea, prezentul regulament stabilește norme și proceduri pentru schimbul pe cale electronică de informații privind taxa pe valoare adăugată pentru servicii, în conformitate cu regimurile speciale prevăzute la titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE, pentru orice alte schimburi ulterioare de informații, precum și, în ceea ce privește serviciile reglementate de respectivele regimuri speciale, pentru transferul de bani între autoritățile competente ale statelor membre.”

2.

La articolul 2, unicul alineat se renumerotează purtând cifra „1” și se adaugă alineatul (2):

„(2)   Definițiile cuprinse în articolele 358, 358a și 369a din Directiva 2006/112/CE se aplică de asemenea în scopurile acestui regulament.”

3.

La articolul 5, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Cererea menționată la alineatul (1) poate conține solicitarea motivată a unei anchete administrative specifice. În cazul în care statul membru decide că nu este necesară nici o anchetă administrativă, acesta informează de îndată autoritatea solicitantă cu privire la motivele acestei decizii.

Fără a aduce atingere primului paragraf și articolului 40 din prezentul regulament, desfășurarea unei anchete privind sumele declarate de o persoană impozabilă cu privire la prestări de servicii de telecomunicații, de televiziune și radiodifuziune și de servicii prestate pe cale electronică care sunt taxabile în statul membru unde este situată autoritatea solicitantă și pentru care persoana impozabilă utilizează sau optează să nu utilizeze regimul special prevăzut în titlul XII capitolul 6 secțiunea 3 din Directiva 2006/112/CE, poate fi refuzată de către autoritatea solicitată numai în cazul în care au fost deja furnizate autorității solicitante informații cu privire la aceeași persoană impozabilă în urma unei anchete administrative desfășurate cu mai puțin de doi ani înainte.

Cu toate acestea, în ceea ce privește cererile menționate la al doilea paragraf, formulate de autoritatea solicitantă și evaluate de autoritatea solicitată în conformitate cu o declarație privind cele mai bune practici referitoare la interacțiunea între prezentul alineat și articolul 40 alineatul (1) care urmează să fie adoptată conform procedurii prevăzute la articolul 44 alineatul (2), un stat membru care refuză efectuarea unei anchete administrative în temeiul articolului 40 înaintează autorității solicitante datele și valorile tuturor prestărilor relevante efectuate în cursul ultimilor doi ani de către persoana impozabilă în statul membru al autorității solicitante.”

4.

La articolul 17 se adaugă următorul paragraf:

„În sensul primului paragraf, fiecare stat membru de stabilire cooperează cu fiecare stat membru de consum în scopul de a se asigura că persoanele impozabile stabilite pe teritoriul său declară și plătesc corect TVA datorată cu privire la serviciile de telecomunicații, de televiziune și radiodifuziune și la serviciile furnizate pe cale electronică pentru care persoana impozabilă utilizează sau optează să nu utilizeze regimul special prevăzut în titlul XII capitolul 6 secțiunea 3 din Directiva 2006/112/CE. Statul membru de stabilire informează statul membru de consum cu privire la orice discrepanțe constatate.”

5.

La articolul 18, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Fiecare stat membru stabilește dacă va lua parte la schimbul unei anumite categorii de informații, precum și dacă o va face în mod automat sau în mod automat structurat. Cu toate acestea, fiecare stat membru participă la schimburile de informații de care dispune cu privire la serviciile de telecomunicații, de televiziune și radiodifuziune și la serviciile furnizate pe cale electronică pentru care persoana impozabilă utilizează sau optează să nu utilizeze regimul special prevăzut în titlul XII capitolul 6 secțiunea 3 din Directiva 2006/112/CE.”

6.

Articolul 27 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Autoritățile competente ale fiecărui stat membru se asigură că persoanelor implicate în livrarea intracomunitară de bunuri sau prestarea intracomunitară de servicii, precum și persoanelor impozabile nestabilite care furnizează servicii de telecomunicații, de televiziune și radiodifuziune și la servicii pe cale electronică, în special celor menționate la anexa II din Directiva 2006/112/CE, li se permite să obțină confirmarea validității numărului de identificare TVA al oricărei anumite persoane.

Statele membre trimit această confirmare pe cale electronică, în conformitate cu procedura menționată la articolul 44 alineatul (2) din prezentul regulament.”

7.

Titlul capitolului VI se înlocuiește cu următorul text:

 

„DISPOZIȚII PRIVIND REGIMURILE SPECIALE DIN TITLUL XII CAPITOLUL 6 DIN DIRECTIVA 2006/112/CE”.

8.

Articolul 28 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 28

Se aplică următoarele dispoziții cu privire la regimurile speciale prevăzute în titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE.”

9.

Articolul 29 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 29

(1)   Informațiile furnizate statului membru de identificare de către persoana impozabilă nestabilită în Comunitate, la momentul începerii activităților sale, în temeiul articolului 361 din Directiva 2006/112/CE, se transmit pe cale electronică. Detaliile tehnice, inclusiv un mesaj electronic comun, se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (2) din prezentul regulament.

(2)   Statul membru de identificare transmite pe cale electronică informațiile menționate la alineatul (1) autorităților competente ale celorlalte state membre în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii pe parcursul căreia au fost primite informațiile de la persoana impozabilă nestabilită în Comunitate. Informații similare, în vederea identificării persoanei impozabile care aplică regimul special în temeiul articolului 369b din Directiva 2006/112/CE, se transmit în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii pe parcursul căreia persoana impozabilă a declarat începerea activităților sale impozabile în condițiile respectivului regim special. Autoritățile competente ale celorlalte state membre sunt informate în același mod cu privire la numărul de identificare alocat.

Detaliile tehnice, inclusiv un mesaj electronic comun prin care se transmit aceste informații, se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (2) din prezentul regulament.

(3)   În cazul în care o persoană impozabilă nestabilită în Comunitate sau o persoană impozabilă nestabilită în statul membru de consum este exclusă de la regimul special, statul membru de identificare informează imediat, pe cale electronică, autoritățile competente ale celorlalte state membre cu privire la această situație.”

10.

La articolul 30, primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Declarația conținând informațiile stabilite la articolele 365 și 369g din Directiva 2006/112/CE se transmite pe cale electronică. Detaliile tehnice, inclusiv un mesaj electronic comun, se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (2) din prezentul regulament.

Statul membru de identificare transmite aceste informații pe cale electronică autorității competente a statului membru de consum în cauză, în termen de cel mult 10 zile de la sfârșitul lunii în care a fost primită declarația. Informațiile prevăzute la articolul 369g alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE se transmit, de asemenea, autorității competente a statului membru de stabilire interesat. Statele membre care au solicitat ca declarația fiscală să se întocmească într-o monedă națională diferită de euro convertesc sumele în moneda euro la cursul de schimb valabil în ultima zi a perioadei de raportare. Conversia se efectuează utilizând ratele de schimb publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau, în cazul în care nu se publică rate de schimb în acea zi, pentru următoarea zi de publicare. Detaliile tehnice de transmitere a acestor informații se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (2) din prezentul regulament.”

11.

Articolul 31 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 31

Dispozițiile articolului 22 din prezentul regulament se aplică, de asemenea, informațiilor culese de statul membru de identificare în conformitate cu articolele 360, 361, 364, 365, 369c, 369f și 369g din Directiva 2006/112/CE.”

12.

La articolul 32 se adaugă următorul paragraf:

„În ceea ce privește plățile care se transferă statului membru de consum în conformitate cu regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 6 secțiunea 3 din Directiva 2006/112/CE, statul membru de identificare are dreptul să rețină, din sumele menționate la primul și al doilea paragraf, următoarele procente:

(a)

de la 1 ianuarie 2015 până la 31 decembrie 2016 – 30 %;

(b)

de la 1 ianuarie 2017 până la 31 decembrie 2018 – 15 %;

(c)

de la 1 ianuarie 2019 – 0 %.”

13.

Articolul 34 se elimină.

14.

La articolul 39, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia și statele membre se asigură că sunt operaționale sistemele de comunicare sau de schimburi de informații, existente sau noi, care sunt necesare pentru asigurarea schimburilor de informații descrise la articolele 29 și 30. Comisia este însărcinată să efectueze orice adaptare a rețelei comune de comunicații/interfeței comune a sistemelor (CCN/CSI), necesară pentru a permite schimbul de informații între statele membre. Statele membre sunt însărcinate să efectueze orice adaptare a sistemelor lor, necesară pentru a permite schimbul acestor informații prin intermediul CCN/CSI.”

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolele 1 și 2 se aplică de la următoarele date:

(a)

articolul 1, de la 1 ianuarie 2010;

(b)

articolul 2, de la 1 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 februarie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

A. BAJUK


(1)  Avizul din 7 septembrie 2005.

(2)  Avizul din 12 mai 2005.

(3)  A se vedea pagina 11 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  JO L 264, 15.10.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(5)  A se vedea pagina 23 din prezentul Jurnal Oficial.

(6)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2008/8/CE (JO L 44, 20.2.2008, p. 11).”

(7)  JO L 44, 20.2.2008, p. 23.”


Top