EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0419

2012/419/UE: Decyzja Rady Europejskiej z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany statusu Majotty względem Unii Europejskiej

OJ L 204, 31.7.2012, p. 131–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 204, 31.7.2012, p. 18–18 (GA)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 203 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/419/oj

31.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/131


DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ

z dnia 11 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany statusu Majotty względem Unii Europejskiej

(2012/419/UE)

RADA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 355 ust. 6,

uwzględniając inicjatywę Republiki Francuskiej,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 355 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Rada Europejska może, z inicjatywy zainteresowanego państwa członkowskiego, przyjąć – jednomyślnie i po konsultacji z Komisją – decyzję zmieniającą wobec Unii status duńskiego, francuskiego lub niderlandzkiego kraju lub terytorium, o którym mowa w art. 355 ust. 1 i 2.

(2)

W piśmie prezydenta Republiki Francuskiej z dnia 26 października 2011 r. Republika Francuska (zwana dalej „Francją”) zwróciła się do Rady Europejskiej o podjęcie takiej decyzji, aby Majotta, która ma obecnie status kraju i terytorium zamorskiego w rozumieniu art. 355 ust. 2 TFUE i która w związku z tym figuruje w załączniku II do tego Traktatu, uzyskała status regionu najbardziej oddalonego w rozumieniu art. 349 TFUE.

(3)

Francja złożyła ten wniosek po tym, jak mieszkańcy Majotty postanowili o stopniowym pogłębianiu swoich związków z Francją metropolitalną, co potwierdziło referendum z dnia 29 marca 2009 r., w którym 95,2 % głosujących wyraziło wolę przekształcenia Majotty w departament. Od dnia 31 marca 2011 r. Majotta stanowi więc 101. departament francuski i 5. francuski departament zamorski.

(4)

Strukturalna sytuacja gospodarcza i społeczna oraz położenie geograficzne Majotty mają wszystkie cechy wymienione w art. 349 TFUE, które powinien posiadać region najbardziej oddalony w rozumieniu tego postanowienia. W związku z tym do art. 349 TFUE należy włączyć odniesienie do Majotty, tak aby artykuł ten miał do niej zastosowanie w całości; to samo dotyczy art. 355 ust. 1 TFUE.

(5)

Zmiana statusu Majotty względem Unii, jako odpowiedź na demokratycznie zgłoszony wniosek, powinna stanowić krok spójny z nabyciem przez Majottę statusu bliskiego statusowi metropolitalnemu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Z dniem 1 stycznia 2014 r. Majotta przestaje być krajem i terytorium zamorskim, do którego mają zastosowanie postanowienia części czwartej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), i otrzymuje status regionu najbardziej oddalonego w rozumieniu art. 349 TFUE.

Artykuł 2

W TFUE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 349 akapit pierwszy po słowie „Martyniki” dodaje się słowo „Majotty”;

2)

w art. 355 akapit pierwszy po słowie „Martyniki” dodaje się słowo „Majotty”;

3)

w załączniku II skreśla się tiret szóste.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2012 r.

W imieniu Rady Europejskiej

H. VAN ROMPUY

Przewodniczący


Top