31.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/131


SKLEP EVROPSKEGA SVETA

z dne 11. julija 2012

o spremembi položaja Mayotteja v razmerju do Evropske unije

(2012/419/EU)

EVROPSKI SVET JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 355(6) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Francoske republike,

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 355(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) Evropskemu svetu omogoča, da na pobudo zadevne države članice in po posvetovanju s Komisijo soglasno sprejme sklep o spremembi položaja posameznih danskih, francoskih ali nizozemskih držav ali ozemelj iz odstavkov 1 in 2 navedenega člena v razmerju do Unije.

(2)

Francoska republika (v nadaljnjem besedilu: Francija) je s pismom svojega predsednika z dne 26. oktobra 2011 Evropski svet zaprosila, naj sprejme takšen sklep, da bi Mayotte, ki trenutno šteje za čezmorsko državo in ozemlje v smislu člena 355(2) PDEU in je kot tako navedeno v Prilogi II k navedeni pogodbi, dobilo status najbolj oddaljene regije v smislu člena 349 PDEU.

(3)

Prošnja Francije temelji na odločitvi prebivalcev Mayotteja o postopnem približevanju matični Franciji, potrjeni na referendumu dne 29. marca 2009, na katerem je bilo s 95,2 % oddanih glasov potrjeno preoblikovanje Mayotteja v departma. Mayotte je od 31. marca 2011 tako 101. francoski departma in 5. francoski čezmorski departma.

(4)

Ekonomsko-socialna struktura in geografska lega Mayotteja imata vse značilnosti najbolj oddaljene regije, določene v členu 349 PDEU. V člen 349, da bi se lahko za Mayotte uporabljal v celoti, pa tudi v člen 355(1) PDEU, bi bilo torej treba vnesti navedbo za Mayotte.

(5)

Sprememba položaja Mayotteja v razmerju do Unije, ki je v skladu z demokratično izraženo željo, bi morala biti faza, skladna s procesom, v katerem se Mayotte približuje podobnemu statusu, kot ga ima matično ozemlje –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Mayotte s 1. januarjem 2014 preneha biti čezmorska država in ozemlje, za katerega se uporabljajo določbe četrtega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), in postane najbolj oddaljena regija v smislu člena 349 PDEU.

Člen 2

PDEU se spremeni:

1.

v prvem odstavku člena 349 se za besedo „Martinika“ vstavi beseda „Mayotteja“;

2.

v členu 355(1) se za besedo „Martinika“ vstavi beseda „Mayotte“;

3.

v Prilogi II se črta šesta alinea.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2014.

V Bruslju, 11. julija 2012

Za Evropski svet

Predsednik

H. VAN ROMPUY