Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0419

2012/419/EÚ: Rozhodnutie Európskej rady z  11. júla 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii

OJ L 204, 31.7.2012, p. 131–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 204, 31.7.2012, p. 18–18 (GA)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 203 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/419/oj

31.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 204/131


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ RADY

z 11. júla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii

(2012/419/EÚ)

EURÓPSKA RADA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 355 ods. 6,

so zreteľom na iniciatívu Francúzskej republiky,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie,

keďže:

(1)

Článok 355 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) umožňuje Európskej rade prijať na základe iniciatívy dotknutého členského štátu jednomyseľne a po porade s Komisiou rozhodnutie, ktorým sa vo vzťahu k Únii mení a dopĺňa postavenie dánskej, francúzskej alebo holandskej krajiny alebo územia uvedených v odsekoch 1 a 2 článku 355.

(2)

Listom svojho prezidenta z 26. októbra 2011 požiadala Francúzska republika (ďalej len „Francúzsko“) Európsku radu, aby prijala takéto rozhodnutie, aby Mayotte, ktorý má v súčasnosti štatút zámorskej krajiny a územia v zmysle článku 355 ods. 2 ZFEÚ a z tohto dôvodu sa nachádza v prílohe II k tejto zmluve, nadobudol štatút najvzdialenejšieho regiónu v zmysle článku 349 ZFEÚ.

(3)

Žiadosť Francúzska je dôsledkom voľby obyvateľov Mayotte postupne sa priblížiť ku kontinentálnemu Francúzsku, potvrdenej referendom z 29. marca 2009, v ktorom 95,2 % zúčastnených voličov schválilo návrh transformácie Mayotte na departmán. Od 31. marca 2011 je tak Mayotte 101. francúzskym departmánom a piatym francúzskym zámorským departmánom.

(4)

Štrukturálna hospodárska a sociálna situácia a zemepisná poloha Mayotte zahŕňajú všetky charakteristiky najvzdialenejšieho regiónu uvedené v článku 349 ZFEÚ. Preto by sa do tohto článku a do článku 355 ods. 1 ZFEÚ mal vložiť odkaz na Mayotte, aby sa naň vzťahoval celý článok 349 ZFEÚ.

(5)

Zmena štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii, ktorá je dôsledkom demokraticky vyjadrenej požiadavky, by mala predstavovať krok v súlade so získaním štatútu Mayotte blízkeho kontinentálnemu Francúzsku,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

S účinnosťou od 1. januára 2014 prestáva byť Mayotte zámorskou krajinou a územím, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), a stáva sa najvzdialenejším regiónom v zmysle článku 349 ZFEÚ.

Článok 2

Na základe toho sa ZFEÚ mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 349 prvom odseku sa po slove „Martiniku“ vkladá slovo „Mayotte“.

2.

V článku 355 ods. 1 sa po slove „Martinik“ vkladá slovo „Mayotte“.

3.

V prílohe II sa vypúšťa šiesta zarážka.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

V Bruseli 11. júla 2012

Za Európsku radu

predseda

H. VAN ROMPUY


Top