EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0452

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/452 z dnia 18 marca 2022 r. dotycząca zmiany decyzji 2014/486/WPZiB w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine)

ST/7095/2022/INIT

OJ L 92, 21.3.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/452/oj

21.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/3


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/452

z dnia 18 marca 2022 r.

dotycząca zmiany decyzji 2014/486/WPZiB w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 lipca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/486/WPZiB (1), dotyczącą misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine).

(2)

W dniu 23 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska dokonała niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji wojskowej Ukrainy, co Rada Europejska z całą mocą potępiła w konkluzjach, które przyjęła w dniu 24 lutego 2022 r.

(3)

Skutkiem tej agresji wojskowej przez Federację Rosyjską jest w szczególności napływ uchodźców uciekających z Ukrainy na terytoria sąsiednich państw członkowskich.

(4)

EUAM Ukraine nie może już w pełni realizować swojego mandatu na terytorium Ukrainy.

(5)

Tak długo, jak trwa obecna sytuacja na Ukrainie, EUAM Ukraine powinna zapewniać organom ukraińskim wsparcie przy ułatwianiu napływu uchodźców z Ukrainy do sąsiadujących państw członkowskich oraz wjazdu pomocy humanitarnej do Ukrainy.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/486/WPZiB.

(7)

EUAM Ukraine będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2014/486/WPZiB dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2a

Tymczasowe zadania

1.   Od dnia 18 marca 2022 r. do dnia, w którym Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zadecyduje inaczej, EUAM Ukraine ma tymczasowe, dodatkowe zadanie polegające na doradzaniu organom ukraińskim, w szczególności ukraińskiej straży granicznej, służbom celnym i miejscowej policji, w celu ułatwienia przepływu uchodźców z Ukrainy do Polski, Rumunii i na Słowację oraz przepływu pomocy humanitarnej na Ukrainę.

2.   W celu doradzania organom ukraińskim, EUAM Ukraine również:

opracowuje obraz sytuacyjny ruchu granicznego między Ukrainą a Unią oraz ułatwia wymianę informacji na ten temat między Ukrainą, państwami członkowskimi oraz instytucjami i agencjami unijnymi, w szczególności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex),

określa możliwości poprawy oraz zapewnia organom ukraińskim doradztwo strategiczne w odniesieniu do ułatwiania przekraczania granicy ukraińskiej z Unią przez uchodźców i pomoc humanitarną oraz ułatwiania pomocy humanitarnej na tej granicy,

wspomaga, wspiera, monitoruje ukraińskie organy oraz zapewnia im mentoring i doradztwo przy zarządzaniu ruchem granicznym w przejściach granicznych.

3.   W celu wykonywania określonych w niniejszym artykule tymczasowych, dodatkowych zadań wspierających Ukrainę, niektóre komponenty EUAM Ukraine mogą mieć tymczasowo siedzibę w Polsce, Rumunii lub na Słowacji oraz prowadzą swoje działania na miejscu po ukraińskiej stronie przejść granicznych. W tym celu EUAM Ukraine może dokonywać uzgodnień z tym państwami członkowskimi.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decyzja Rady 2014/486/WPZiB z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) (Dz.U. L 217 z 23.7.2014, s. 42).


Top