EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0565

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 565/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na ich terytorium nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym oraz uchylająca decyzje nr 895/2006/WE i nr 582/2008/WE

OJ L 157, 27.5.2014, p. 23–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/565(2)/oj

27.5.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/23


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 565/2014/UE

z dnia 15 maja 2014 r.

wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na ich terytorium nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym oraz uchylająca decyzje nr 895/2006/WE i nr 582/2008/WE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a) i b),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Aktu przystąpienia z 2011 r. Chorwacja, która przystąpiła do Unii w dniu 1 lipca 2013 r., jest od tego dnia zobowiązana do nałożenia obowiązku wizowego na obywateli państw trzecich wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 (2).

(2)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2011 r. przepisy dorobku Schengen dotyczące warunków i kryteriów wydawania jednolitych wiz oraz przepisy dotyczące wzajemnego uznawania wiz i równorzędnego statusu dokumentów pobytowych/wiz długoterminowych i wiz krótkoterminowych stosowane są w odniesieniu do Chorwacji dopiero po przyjęciu stanowiącej o tym decyzji Rady. Przepisy te są jednak wiążące dla Chorwacji od dnia przystąpienia.

(3)

W związku z tym Chorwacja jest zobowiązana do wydawania wiz krajowych na wjazd lub przejazd tranzytem przez swoje terytorium obywatelom państw trzecich posiadającym wizę jednolitą, wizę długoterminową lub dokument pobytowy wydane przez państwo członkowskie w pełni wprowadzające w życie dorobek Schengen lub podobny dokument wydany przez Bułgarię, Cypr i Rumunię, które jeszcze nie w pełni wprowadzają w życie dorobek Schengen.

(4)

Posiadacze dokumentów wydanych przez państwa członkowskie w pełni wprowadzające w życie dorobek Schengen oraz dokumentów wydanych przez Bułgarię, Cypr i Rumunię nie stanowią żadnego ryzyka dla Chorwacji z uwagi na wszystkie niezbędne kontrole, jakim zostali poddani przez te państwa członkowskie. Aby nie nakładać nieuzasadnionego, dodatkowego obciążenia administracyjnego na Chorwację, powinny zostać przyjęte wspólne przepisy upoważniające jednostronnie Chorwację do uznawania niektórych dokumentów wydawanych przez te państwa członkowskie za równorzędne z jej wizami krajowymi oraz do ustanowienia uproszczonego systemu kontroli osób na jej granicach zewnętrznych opartego na jednostronnym uznawaniu równorzędnego statusu dokumentów.

(5)

Wspólne przepisy wprowadzone nr 895/2006/WE decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (3) oraz decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 582/2008/WE (4) powinny zostać uchylone. Jeżeli chodzi o Cypr, który wdraża wspólny system ustanowiony decyzją nr 895/2006/WE od dnia 10 lipca 2006 r., oraz Bułgarię i Rumunię, które wdrażają wspólny system ustanowiony decyzją nr 582/2008/WE od dnia 18 lipca 2008 r., powinny zostać przyjęte wspólne przepisy upoważniające jednostronnie Bułgarię, Cypr i Rumunię, podobnie jak Chorwację, do uznawania za równorzędne z jego wizami krajowymi niektórych dokumentów wydawanych przez państwa członkowskie w pełni wprowadzające w życie dorobek Schengen oraz podobnych dokumentów wydawanych przez Chorwację, oraz do ustanowienia uproszczonego systemu kontroli osób na jego granicach zewnętrznych, opartego na jednostronnym uznawaniu równorzędnego statusu dokumentów. Niniejsza decyzja nie stanowi uszczerbku dla celu Bułgarii i Rumunii, jakim jest niezwłoczne przystąpienie do strefy Schengen.

(6)

Uproszczony system ustanowiony w niniejszej decyzji powinien mieć zastosowanie w okresie przejściowym, do dnia określonego w decyzji Rady zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit pierwszy Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do Cypru, z art. 4 ust. 2 akapit pierwszy Aktu przystąpienia z 2005 r. w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii oraz z art. 4 ust. 2 akapit pierwszy Aktu przystąpienia z 2011 r. w odniesieniu do Chorwacji, z zastrzeżeniem ewentualnych przepisów przejściowych w odniesieniu do dokumentów wydanych przed tym dniem.

(7)

Uczestnictwo w uproszczonym systemie powinno być nieobowiązkowe i nie powinno nakładać na państwa członkowskie obowiązków wykraczających poza przewidziane w Akcie przystąpienia z 2003 r., Akcie przystąpienia z 2005 r. oraz Akcie przystąpienia z 2011 r.

(8)

Wspólne przepisy powinny być stosowane do jednolitych wiz krótkoterminowych, wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych wydawanych przez państwa członkowskie w pełni wprowadzające w życie dorobek Schengen, wiz o ograniczonej ważności terytorialnej wydawanych osobom ubiegającym się o wizę, które posiadają dokument podróży nieuznawany przez co najmniej jedno państwo członkowskie — ale nie przez wszystkie państwa członkowskie — zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 (5) („kodeks wizowy”) oraz przez państwa włączone we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, a także do wiz krótkoterminowych, wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych wydawanych przez Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię. Uznawanie dokumentu powinno ograniczać się do okresu ważności danego dokumentu.

(9)

Warunki dotyczące wjazdu obywateli państw trzecich, których planowany pobyt na terytorium państw członkowskich nie przekracza 90 dni w każdym okresie 180-dniowym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 (6), muszą być spełnione, z wyjątkiem warunku posiadania przez nich ważnej wizy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001, w zakresie, w jakim niniejsza decyzja ustanawia system jednostronnego uznawania przez Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię niektórych dokumentów wydawanych przez państwa członkowskie w pełni wprowadzające w życie dorobek Schengen oraz podobnych dokumentów wydawanych przez Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na ich terytorium nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

(10)

Ponieważ cel niniejszej decyzji, jakim jest wprowadzenie systemu jednostronnego uznawania przez Bułgarię, Chorwację Cypr i Rumunię niektórych dokumentów wydawanych przez inne państwa członkowskie, nie może zostać w wystarczający sposób osiągnięty przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(11)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (7), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. B decyzji Rady 1999/437/WE (8).

(12)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (9), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (10).

(13)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (11), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2011/350/UE (12).

(14)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

(15)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE (13); Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w związku z tym w jej przyjęciu, nie jest nią związane ani jej nie stosuje.

(16)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE (14); Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w jej przyjęciu, nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszą decyzją wprowadza się uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych polegający na tym, że Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Rumunia mogą jednostronnie uznawać dokumenty, o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 3 niniejszej decyzji, wydawane obywatelom państw trzecich podlegającym obowiązkowi wizowemu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001, za równorzędne ze swoimi wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na ich terytorium nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

Wykonanie niniejszej decyzji nie ma wpływu na kontrole, którym poddawane są osoby na granicach zewnętrznych zgodnie z art. 5–13 i art. 18–19 rozporządzenia (WE) nr 562/2006.

Artykuł 2

1.   Następujące dokumenty wydawane przez państwa członkowskie w pełni wprowadzające w życie dorobek Schengen mogą być uznawane przez Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię za równorzędne z ich wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na ich terytorium nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym, bez względu na obywatelstwo posiadacza tych dokumentów:

a)

„wiza jednolita” w rozumieniu art. 2 pkt 3 kodeksu wizowego, upoważniająca do dwukrotnego lub wielokrotnego wjazdu;

b)

„wiza długoterminowa”, o której mowa w art. 18 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen (15);

c)

„dokument pobytowy” w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006.

2.   Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Rumunia mogą również uznawać wizy o ograniczonej ważności terytorialnej wydawane zgodnie z art. 25 ust. 3 zdanie pierwsze kodeksu wizowego za równorzędne z ich krajowymi wizami na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na ich terytorium nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

3.   W przypadku podjęcia decyzji o stosowaniu niniejszej decyzji Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Rumunia uznają wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, niezależnie od tego, które państwo członkowskie wydało dany dokument, chyba że są one umieszczone w nieuznawanych przez te państwa dokumentach podróży lub w dokumentach podróży wydanych przez państwo trzecie, z którym nie utrzymują one stosunków dyplomatycznych.

Artykuł 3

1.   W przypadku podjęcia decyzji o stosowaniu art. 2 Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Rumunia mogą, oprócz dokumentów, o których mowa w tym artykule, uznać za równorzędne ze swoimi wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na ich terytorium nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym:

a)

krajowe wizy krótkoterminowe i krajowe wizy długoterminowe wydawane przez Bułgarię, Chorwację, Cypr lub Rumunię na jednolitym formularzu ustanowionym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1683/95 (16);

b)

dokumenty pobytowe wydawane przez Bułgarię, Chorwację, Cypr lub Rumunię zgodnie z jednolitym wzorem ustanowionym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002 (17),

chyba że takie wizy i dokumenty pobytowe są umieszczone w nieuznawanych przez te państwa członkowskie dokumentach podróży lub w dokumentach podróży wydanych przez państwo trzecie, z którym nie utrzymują one stosunków dyplomatycznych.

2.   Dokumenty wydawane przez Bułgarię, które mogą zostać uznane, są wymienione w załączniku I.

Dokumenty wydawane przez Chorwację, które mogą zostać uznane, są wymienione w załączniku II.

Dokumenty wydawane przez Cypr, które mogą zostać uznane, są wymienione w załączniku III.

Dokumenty wydawane przez Rumunię, które mogą zostać uznane, są wymienione w załączniku IV.

Artykuł 4

Okres ważności dokumentów, o których mowa w art. 2 i 3, musi obejmować czas przejazdu tranzytem lub pobytu.

Artykuł 5

W terminie 20 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Rumunia powiadamiają Komisję, jeżeli postanawiają stosować niniejszą decyzję. Komisja publikuje informacje przekazane przez te państwa członkowskie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W stosownych przypadkach w powiadomieniach tych wyszczególnione są państwa trzeci, do których — wobec braku stosunków dyplomatycznych — Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Rumunia nie stosują niniejszej decyzji zgodnie z art. 2 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1.

Artykuł 6

Decyzje nr 895/2006/WE i nr 582/2008/WE tracą moc.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia określonego przez Radę w decyzji przyjętej na mocy art. 3 ust. 2 akapit pierwszy Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do Cypru, art. 4 ust. 2 akapit pierwszy Aktu przystąpienia z 2005 r. w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii oraz art. 4 ust. 2 akapit pierwszy Aktu przystąpienia z 2011 r. w odniesieniu do Chorwacji, z którym wszystkie przepisy dorobku Schengen w zakresie wspólnej polityki wizowej i przemieszczania się obywateli państw trzecich zamieszkujących legalnie na terytorium państw członkowskich zaczynają mieć zastosowanie do danego państwa członkowskiego.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja skierowana jest do Bułgarii, Chorwacji, Cypru i Rumunii.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 2014 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

D. KOURKOULAS

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 27 lutego 2014 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 6 maja 2014 r.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1).

(3)  Decyzja nr 895/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria (Dz.U. L 167 z 20.6.2006, s. 1).

(4)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 582/2008/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Cypr i Rumunię niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria (Dz.U. L 161 z 20.6.2008, s. 30).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.U. L 243 z 15.9.2009, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujący przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1).

(7)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.

(8)  Decyzja Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31).

(9)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.

(10)  Decyzja Rady 2008/146/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1).

(11)  Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 21.

(12)  Decyzja Rady 2011/350/UE z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, odnoszącego się do zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych i do przemieszczania się osób (Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 19).

(13)  Decyzja Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotycząca wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowaniu wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43).

(14)  Decyzja Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotycząca wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20).

(15)  Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 19.

(16)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiające jednolity formularz wizowy (Dz.U. L 164 z 14.7.1995, s. 1).

(17)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz.U. L 157 z 15.6.2002, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ DOKUMENTÓW WYDAWANYCH PRZEZ BUŁGARIĘ

Wizy

Bułgaria wydaje następujące rodzaje wiz zgodnie z ustawą o obcokrajowcach w Republice Bułgarii:

Виза за летищен транзит (виза вид А) — wiza lotniskowa (typ A)

Виза за краткосрочно пребиваване (виза вид С) — wiza krótkoterminowa (typ C)

Виза за дългосрочно пребиваване (виза вид D) — wiza pobytowa długoterminowa (typ D)

Dokumenty pobytowe

Bułgaria wydaje następujące dokumenty pobytowe, o których mowa w art. 2 pkt 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006:

1.

Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ в Република България чужденец — przedłużony pobyt.

2.

Разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец — pobyt długoterminowy — WE.

3.

Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ в Република България чужденец — dokument pobytowy.

4.

Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване „член на семейство” — przedłużony pobyt — członek rodziny na mocy dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

5.

Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване „член на семейство” — dokument pobytowy — członek rodziny na mocy dyrektywy 2004/38/WE.

6.

Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ с отбелязване „бенефициер съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО” — przedłużony pobyt — beneficjent na mocy art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE.

7.

Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ с отбелязване „бенефициер съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО” — dokument pobytowy — beneficjent na mocy art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE.

8.

Разрешение за пребиваване тип „синя карта на ЕС” — dokument pobytowy — niebieska karta UE.

9.

Единно разрешение за пребиваване и работа — jedno zezwolenie.

10.

Временно разрешение за пребиваване на притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава — членка на ЕС — zezwolenie na pobyt czasowy.

11.

Разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на бежанец или на чужденец с предоставено убежище — przedłużony pobyt — członek rodziny uchodźcy lub obcokrajowca, któremu udzielono azylu.

12.

Разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на чужденец с хуманитарен статут — przedłużony pobyt — członek rodziny beneficjenta pomocy dodatkowej.

13.

Разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на чужденец с предоставена временна закрила — przedłużony pobyt — członek rodziny beneficjenta ochrony tymczasowej.

14.

Разрешение за продължително пребиваване на чужденец с отбелязване „научен работник” — przedłużony pobyt — badacz.

15.

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец — paszport tymczasowy dla obcokrajowca na powrót do Republiki Bułgarii.

16.

„Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза” на продължително пребиваващ член на семейство на гражданин на ЕС — karta pobytowa członka rodziny obywatela Unii — pobyt długoterminowy.

17.

„Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза” на постоянно пребиваващ член на семейство на гражданин на ЕС — karta pobytowa członka rodziny obywatela Unii — dokument pobytowy.


(1)  Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77).


ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ DOKUMENTÓW WYDAWANYCH PRZEZ CHORWACJĘ

Wizy

Kratkotrajna viza (C) — wiza krótkoterminowa (C)

Dokumenty pobytowe

Odobrenje boravka — zatwierdzenie pobytu

Osobna iskaznica za stranca — dowód tożsamości dla cudzoziemców


ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ DOKUMENTÓW WYDAWANYCH PRZEZ CYPR

Θ ε ω ρ ή σ ε ι ς (Wizy)

Θεώρηση διέλευσης — Κατηγορία Β (wiza tranzytowa — kategoria B)

Θεώρηση για παραμονή βραχείας διάρκειας — Κατηγορία Γ (wiza krótkoterminowa — kategoria C)

Ομαδική θεώρηση — Κατηγορίες Β και Γ (wiza grupowa — kategoria B i C)

Ά δ ε ι ε ς π α ρ α μ ο ν ή ς (Dokumenty pobytowe)

Προσωρινή άδεια παραμονής (απασχόληση, επισκέπτης, φοιτητής) — zezwolenie na pobyt czasowy (praca, odwiedziny, studia)

Άδεια εισόδου (απασχόληση, φοιτητής) — zezwolenie na wjazd (praca, studia)

Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) — zezwolenie imigracyjne (zezwolenie na pobyt stały)


ZAŁĄCZNIK IV

WYKAZ DOKUMENTÓW WYDAWANYCH PRZEZ RUMUNIĘ

Wiza

Viză de tranzit, identificată prin simbolul B (wiza tranzytowa, symbol B)

Viză de scurtă ședere, identificată prin simbolul C (wiza krótkoterminowa, symbol C)

Viză de lungă ședere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcție de activitatea pe care urmează să o desfășoare în România străinul căruia i-a fost acordată (wiza długoterminowa oznaczona jednym z podanych poniżej symboli, według rodzaju działalności, jaką posiadacz wizy będzie wykonywał w Rumunii):

(i)

desfășurarea de activități economice, identificată prin simbolul D/AE (działalność gospodarcza, symbol D/AE);

(ii)

desfășurarea de activități profesionale, identificată prin simbolul D/AP (działalność zawodowa, symbol D/AP);

(iii)

desfășurarea de activități comerciale, identificată prin simbolul D/AC (działalność handlowa, symbol D/AC);

(iv)

angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM (zatrudnienie, symbol D/AM);

(v)

detașare, identificată prin simbolul D/DT (oddelegowanie, symbol D/DT);

(vi)

studii, identificată prin simbolul D/SD (studia, symbol D/SD);

(vii)

reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF (łączenie rodzin, symbol D/VF);

(viii)

activități religioase, identificată prin simbolul D/AR (działalność religijna, symbol D/AR);

(ix)

activități de cercetare științifică, identificată prin simbolul D/CS (działalność badawcza, symbol D/CS);

(x)

viză diplomatică și viză de serviciu, identificată prin simbolul DS (wiza dyplomatyczna i służbowa, symbol DS);

(xi)

alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS (inne cele, symbol D/AS).

Dokumenty pobytowe

permis de ședere (dokument pobytowy),

carte albastra a UE (niebieska karta UE),

carte de rezidență pentru membrul de familie al unui cetățean al Uniunii (karta pobytu członka rodziny obywatela Unii),

carte de rezidență pentru membrul de familie al unui cetățean al Confederației Elvețiene (karta pobytu dla członka rodziny obywatela Konfederacji Szwajcarskiej),

carte de rezidență permanentă pentru membrul de familie al unui cetățean al Uniunii (karta pobytu dla członka rodziny obywatela Unii),

carte de rezidență permanentă pentru membrul de familie al unui cetățean al Confederației Elvețiene (karta stałego pobytu dla członka rodzina obywatela Konfederacji Szwajcarskiej).


Top