EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L2087

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/2087 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 302, 19.11.2015, p. 99–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2019; Uchylona w sposób domniemany przez 32019L0883

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2087/oj

19.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/99


DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2015/2087

z dnia 18 listopada 2015 r.

zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (1), w szczególności jej art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 lipca 2011 r. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyjęła rezolucję MEPC.201(62), zmieniającą załącznik V do konwencji MARPOL o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez odpady pochodzące ze statków poprzez wprowadzenie nowych, bardziej szczegółowych kategorii odpadów (2). Zmieniony załącznik V do konwencji MARPOL wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2013 r.

(2)

Ta nowa klasyfikacja odpadów znajduje odzwierciedlenie w okólniku IMO MEPC.1/Circ.644/Rev.1, w którym określono standardowy format wcześniejszego powiadomienia o odprowadzaniu odpadów do portowych urządzeń odbiorczych (3), jak również w okólniku IMO MEPC.1/Circ.645/Rev.1, w którym określono standardowy format pokwitowania odbioru dostarczonych odpadów wydawany po skorzystaniu przez statek z portowych urządzeń odbiorczych (4).

(3)

W celu zachowania spójności ze środkami IMO oraz w celu uniknięcia niepewności wśród użytkowników portów i organów zarządzających portami, tabelę w załączniku II do dyrektywy 2000/59/WE, zawierającą różne rodzaje i ilości odpadów oraz pozostałości ładunku, które należy dostarczać lub zatrzymywać na statku, należy dostosować do nowych kategorii odpadów przewidzianych w zmienionym załączniku V do konwencji MARPOL.

(4)

Dodatkowo w celu poprawy systemu ustanowionego na mocy dyrektywy 2000/59/WE, którego celem jest ograniczenie zrzutów odpadów wytwarzanych przez statki oraz pozostałości ładunku do morza, w tabeli załącznika II należy uwzględnić informacje dotyczące rodzajów i ilości odpadów wytwarzanych przez statki faktycznie odprowadzonych do portowych urządzeń odbiorczych w ostatnim porcie odprowadzenia.

(5)

Dokładne dane na temat rodzaju i ilości odpadów wytwarzanych przez statek i pozostałości ładunku dostarczonych przez statek w ostatnim porcie odprowadzenia są niezbędne do dokładnego obliczenia wystarczającej pojemności magazynowej przeznaczonej na te potrzeby na danym statku. Obliczenie wystarczającej pojemności magazynowej jest warunkiem wstępnym do umożliwienia statkowi dotarcia do następnego portu zawinięcia bez odprowadzenia wytworzonych przez statek odpadów, a także prawidłowego wyboru statków do inspekcji. Lepiej ukierunkowane kontrole przyczynią się do skutecznego funkcjonowania ruchu morskiego, poprzez ograniczenie czasu postoju i obsługi między rejsami w portach.

(6)

Informacje te mogą być udostępniane na powszechnie stosowanych pokwitowaniach odbioru odprowadzonych odpadów wydawanych na podstawie okólnika IMO MEPC.1/Circ.645/Rev.1, w którym zaleca się standardowy format pokwitowania odbioru dostarczonych odpadów, lub na innego rodzaju pokwitowaniach, wydawanych kapitanowi statku przy odprowadzaniu odpadów. Należy oczekiwać, że na ogół ilości i rodzaje odpadów określone na pokwitowaniach odbioru odpadów wydanych przy odprowadzaniu odpadów lub zgłoszone przez kapitana statku w przypadkach, gdy nie można uzyskać pokwitowania odbioru odpadów, będą precyzyjniejsze niż informacje zawarte w formularzach zgłoszeniowych odpadów, ponieważ te pierwsze mają odzwierciedlać faktyczną sytuację po odprowadzeniu i w związku z tym stanowić solidniejszą podstawę w procesie podejmowania decyzji. Kapitan statku rejestruje takie informacje o odprowadzeniu w książce zapisów śmieciowych zgodnie z konwencją MARPOL.

(7)

Systematyczne gromadzenie dokładnych danych o odprowadzeniu odpadów pozwoliłoby również na lepszą analizę statystyczną struktury przepływu strumienia odpadów w portach i ułatwiłoby utworzenie systemu monitorowania i informacji przewidzianego w art. 12 ust. 3 dyrektywy 2000/59/WE. Monitorowanie i wymiana tych informacji, w tym elektroniczne powiadamianie, opracowane na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE (5), są obecnie wspierane przez unijny system wymiany informacji morskiej (SafeSeaNet), ustanowiony na mocy dyrektywy 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6), który powinien być podłączony do modułu sprawozdawczości bazy danych w ramach kontroli państwa portu (7), utworzonej na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE (8).

(8)

Załącznik II do dyrektywy 2000/59/WE należy zmienić w celu włączenia informacji o odprowadzeniu odpadów w poprzednim porcie i w celu uwzględnienia nowych kategorii odpadów wprowadzonych przez zmieniony załącznik V do konwencji MARPOL.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniom Morza przez Statki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik II do dyrektywy 2000/59/WE zastępuje się załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 9 grudnia 2016 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 81.

(2)  Rezolucja MEPC.201(62) przyjęta w dniu 15 lipca 2011 r., zmiany do załącznika do protokołu z 1978 r. odnoszącego się do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r.

(3)  MEPC.1/Circ.644/Rev.1 z dnia 1 lipca 2013 r.

(4)  MEPC.1/Circ.645/Rev.1 z dnia 1 lipca 2013 r.

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE (Dz.U. L 283 z 29.10.2010, s. 1).

(6)  Dyrektywa 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylająca dyrektywę Rady 93/75/EWG (Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 10).

(7)  Baza danych opracowana i obsługiwana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego.

(8)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 57).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PRZEKAZAĆ PRZED ZAWINIĘCIEM DO PORTU W …

(Port przeznaczenia określony w art. 6 dyrektywy 2000/59/WE)

1.

Nazwa, sygnał wywoławczy oraz, w stosownych przypadkach, numer identyfikacyjny IMO statku:

2.

Państwo bandery:

3.

Przewidywany czas zawinięcia do portu (ETA):

4.

Przewidywany czas opuszczenia portu (ETD):

5.

Poprzedni port zawinięcia:

6.

Następny port zawinięcia:

7.

Ostatni port i data odprowadzenia odpadów ze statku, w tym ilości (w m3) oraz rodzaje odpadów, które odprowadzono:

8.

Czy do portowych urządzeń odbiorczych odprowadza się (zaznaczyć właściwe pole):

całość odpadów ☐

część odpadów ☐

odpady nie są odprowadzane ☐

znajdujących się na statku?

9.

Rodzaj i ilość odpadów i pozostałości odprowadzanych lub pozostających na statku oraz maksymalna pojemność składowa w procentach:

Jeżeli odprowadzana jest całość odpadów, należy odpowiednio wypełnić kolumny drugą i ostatnią. Jeżeli odprowadzana jest część odpadów lub odpady nie są odprowadzane, należy wypełnić wszystkie kolumny.

Rodzaj

Odprowadzana ilość odpadów

(m3)

Maksymalna pojemność składowa

(m3)

Ilość odpadów zatrzymanych na statku

(m3)

Port, w którym pozostałe odpady zostaną odprowadzone

Szacowana ilość odpadów, które zostaną wytworzone między powiadomieniem a następnym portem zawinięcia

(m3)

Odpady, które zostały odprowadzone w ostatnim porcie odprowadzenia określonym w pkt 7 powyżej

(m3)

Odpady olejowe

Zaolejone wody zęzowe

 

 

 

 

 

 

Pozostałości olejowe (szlam)

 

 

 

 

 

 

Inne (wyszczególnić)

 

 

 

 

 

 

Ścieki  (1)

 

 

 

 

 

 

Śmieci

Tworzywa sztuczne

 

 

 

 

 

 

Odpady żywnościowe

 

 

 

 

 

 

Odpady komunalne (np. wyroby z papieru, szmaty, szkło, metal, butelki, porcelana stołowa itp.)

 

 

 

 

 

 

Zużyty olej spożywczy

 

 

 

 

 

 

Popioły ze spalarni

 

 

 

 

 

 

Odpady operacyjne

 

 

 

 

 

 

Zwłoki zwierzęce

 

 

 

 

 

 

Pozostałości ładunku  (2) (wyszczególnić) (3)

 

 

 

 

 

 

Uwagi

1.

Powyższe informacje mogą być wykorzystywane w ramach kontroli przeprowadzanej przez państwo portu oraz innych kontroli.

2.

Państwa członkowskie określają, które organy otrzymują kopie niniejszego powiadomienia.

3.

Niniejszy formularz należy wypełnić, chyba że statek podlega zwolnieniu zgodnie z art. 9 dyrektywy 2000/59/WE.

Potwierdzam, że:

powyższe informacje są dokładne i prawidłowe, oraz

statek posiada wystarczającą pojemność składową, aby przechować wszystkie odpady wytworzone między dokonaniem powiadomienia a następnym portem odprowadzenia odpadów.

Data …

Godzina …

Podpis”


(1)  Ścieki mogą być zrzucane do morza zgodnie z przepisem 11 załącznika IV do konwencji Marpol. Odpowiednie pola nie muszą być wypełnione, jeżeli planowany jest dozwolony zrzut do morza.

(2)  Można podać ilości szacunkowe.

(3)  Pozostałości ładunku należy wyszczególnić i sklasyfikować według odpowiednich załączników do konwencji Marpol, w szczególności załączników I, II i V.


Top