EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:302:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 302, 19. novembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 302

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
19. novembra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/2072 zo 17. novembra 2015, ktorým sa na rok 2016 stanovujú rybolovné možnosti týkajúce sa určitých populácií rýb a skupín populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1221/2014 a (EÚ) 2015/104

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2073 zo 16. novembra 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov tresky škvrnitej v zóne IV, vo vodách Únie zóny IIa a v časti zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

11

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2074 zo 16. novembra 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov krevety boreálnej v nórskych vodách južne od 62° s. z. š.

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2075 z 18. novembra 2015, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí abamektínu, desmedifamu, dichlorpropu-P, haloxyfopu-P, oryzalinu a fenmedifamu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2076 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na čerstvé a mrazené bravčové mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa

51

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2077 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na vajcia, vaječné výrobky a albumíny s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa

57

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2078 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na hydinové mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa

63

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2079 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvára dovozná colná kvóta Únie na čerstvé a mrazené hovädzie a teľacie mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje jej správa

71

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2080 z 18. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2535/2001, pokiaľ ide o správu dovozných colných kvót na mliečne výrobky s pôvodom na Ukrajine a odstránenie dovoznej colnej kvóty na mliečne výrobky s pôvodom v Moldavsku

77

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2081 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty na určité obilniny s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa

81

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2082 z 18. novembra 2015 o neschválení Arctium lappa L. (nadzemných častí) ako základnej látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh ( 1 )

85

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2083 z 18. novembra 2015 o neschválení Tanacetum vulgare L. ako základnej látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh ( 1 )

87

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2084 z 18. novembra 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka flupyradifurón a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

89

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2085 z 18. novembra 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka mandestrobín a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

93

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2086 z 18. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

97

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2015/2087 z 18. novembra 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu ( 1 )

99

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2088 z 10. novembra 2015, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v príslušných výboroch Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pokiaľ ide o návrhy zmien predpisov OSN č. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 a 127, návrh nového predpisu OSN o čelnom náraze, návrhy zmien Konsolidovanej rezolúcie o konštrukcii vozidiel (R.E.3) a návrh novej spoločnej rezolúcie č. 2 (M.R.2) o definíciách hnacej sústavy vozidla

103

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2089 z 10. novembra 2015, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Rady 2013/54/EÚ, ktorým sa Slovinskej republike povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

107

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2090 zo 17. novembra 2015, ktorým sa vymenúva nemecká členka člen Výboru regiónov

109

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2091 zo 17. novembra 2015, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2011/431/EÚ o finančnom príspevku Únie členským štátom na programy kontroly, inšpekcie a dozoru v oblasti rybného hospodárstva na rok 2011 [oznámené pod číslom C(2015) 7856]

110

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top