EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1211

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz.U. L 337 z 18.12.2009, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2018; Uchylony przez 32018R1971

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1211/oj

18.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1211/2009

z dnia 25 listopada 2009 r.

ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (4), dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiej i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie) (5), dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach) (6), dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (7) oraz dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (8) (zwane wspólnie „dyrektywą ramową i dyrektywami szczegółowymi”) mają na celu stworzenie we Wspólnocie rynku wewnętrznego łączności elektronicznej przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu inwestycji, innowacji i ochrony konsumenta poprzez zwiększenie konkurencji na rynku.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Wspólnoty (9) uzupełnia i wspiera przepisy wprowadzone przez ramy regulacyjne UE dla łączności elektronicznej w zakresie, w jakim dotyczą one roamingu ogólnowspólnotowego.

(3)

Dla skutecznego rozwoju rynku wewnętrznego sieci i usług łączności elektronicznej istotne jest jednolite stosowanie ram regulacyjnych UE we wszystkich państwach członkowskich. Ramy regulacyjne UE wyznaczają cele do osiągnięcia i tworzą ramy działania dla krajowych organów regulacyjnych, umożliwiając im jednocześnie elastyczne stosowanie tych przepisów w niektórych obszarach, w zależności od warunków krajowych.

(4)

Mając na uwadze potrzebę wypracowania spójnych praktyk regulacyjnych oraz spójnego stosowania ram regulacyjnych UE, Komisja powołała Europejską Grupę Regulatorów (zwaną dalej „ERG”) zgodnie z decyzją 2002/627/WE z dnia 29 lipca 2002 r. ustanawiającą Europejską Grupę Regulatorów Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (10), która ma doradzać i wspomagać Komisję w rozwijaniu rynku wewnętrznego, a ogólniej – stanowić ogniwo pośrednie w stosunkach między krajowymi organami regulacyjnymi a Komisją.

(5)

ERG wniosła pozytywny wkład w zapewnianie spójności praktyki regulacyjnej poprzez ułatwienie współpracy krajowych organów regulacyjnych między sobą oraz z Komisją. Podejście to, polegające na rozwijaniu spójności działania krajowych organów regulacyjnych poprzez wymianę informacji i wiedzy na temat praktycznych doświadczeń, okazało się korzystne w krótkim okresie od jego wprowadzenia. Aby dalej rozwijać rynek wewnętrzny sieci i usług łączności elektronicznej, konieczna będzie dalsza i ściślejsza współpraca między krajowymi organami regulacyjnymi.

(6)

Wymaga to wzmocnienia ERG i uznania jej w ramach regulacyjnych UE jako Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (zwanego dalej „BEREC”). BEREC nie powinien być agencją wspólnotową ani mieć osobowości prawnej. BEREC powinien zastąpić ERG i funkcjonować jako wyłączne forum współpracy krajowych organów regulacyjnych między sobą i z Komisją w ramach wykonywania pełnego zakresu swoich zadań z zakresu ram regulacyjnych UE. BEREC powinien służyć doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną oraz wzbudzać zaufanie z racji swej niezależności, jakości swojego doradztwa i informacji, przejrzystości swoich procedur i metod działania, a także dbałości w wykonywaniu swoich zadań.

(7)

BEREC powinien, poprzez zgromadzenie w jednym miejscu doświadczenia i wiedzy specjalistycznej, wspomagać krajowe organy regulacyjne, ale nie powinien zastępować ich obecnych funkcji ani powielać prowadzonych już prac, oraz powinien wspomagać Komisję w wykonywaniu jej obowiązków.

(8)

BEREC powinien kontynuować prace ERG, rozwijając współpracę krajowych organów regulacyjnych między sobą oraz z Komisją, aby zapewnić spójne stosowanie we wszystkich państwach członkowskich ram regulacyjnych UE dla sieci i usług łączności elektronicznej, a tym samym przyczynić się do rozwoju rynku wewnętrznego.

(9)

BEREC powinien również służyć jako podmiot dostarczający przemyśleń, dyskusji i rad dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. BEREC powinien odpowiednio doradzać Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji, na ich wniosek lub z własnej inicjatywy.

(10)

BEREC powinien realizować swoje zadania we współpracy z istniejącymi grupami i komitetami, takimi jak Komitet ds. Łączności ustanowiony na mocy dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa), Komitet ds. Spektrum Radiowego ustanowiony decyzją nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (11), Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego ustanowiony decyzją Komisji 2002/622/WE z dnia 26 lipca 2002 r. ustanawiającą Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego (12) i komitet kontaktowy ustanowiony na mocy dyrektywy 97/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (13), nie naruszając zadań tych podmiotów.

(11)

Aby zapewnić BEREC wsparcie w zakresie administracji i wiedzy fachowej, Urząd powinien zostać ustanowiony jako organ wspólnotowy posiadający osobowość prawną oraz powinien wykonywać zadania powierzone mu niniejszym rozporządzeniem. Aby skutecznie wspierać BEREC, Urząd powinien być prawnie, administracyjnie i finansowo niezależny. Urząd powinien składać się z komitetu zarządzającego oraz dyrektora zarządzającego.

(12)

Struktury organizacyjne BEREC i Urzędu nie powinny być rozbudowane oraz powinny być stosowne do zadań, jakie podmioty te mają wykonywać.

(13)

Urząd powinien być organem wspólnotowym w rozumieniu art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (14) („rozporządzenie finansowe”). Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (15) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.), a w szczególności jego pkt 47, powinno mieć zastosowanie do Urzędu.

(14)

Ponieważ cele proponowanego działania, a mianowicie dalszy rozwój spójnych praktyk regulacyjnych poprzez wzmocnioną współpracę i koordynację krajowych organów regulacyjnych między sobą oraz z Komisją nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie z uwagi na zakres stosowania niniejszego rozporządzenia obejmujący całą UE, natomiast możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

USTANOWIENIE

Artykuł 1

Ustanowienie

1.   Niniejszym ustanawia się Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (zwany dalej „BEREC”) posiadający zakres obowiązków określony w niniejszym rozporządzeniu.

2.   BEREC działa w zakresie stosowania dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) oraz dyrektyw 2002/19/WE, 2002/20/WE, 2002/22/WE i 2002/58/WE (dyrektywy szczegółowe) oraz rozporządzenia (WE) nr 717/2007.

3.   BEREC wykonuje swoje działania niezależnie, bezstronnie i przejrzyście. We wszystkich działaniach BEREC realizuje te same cele co krajowe organy regulacyjne, określone w art. 8 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa). W szczególności BEREC przyczynia się do rozwoju i lepszego funkcjonowania rynku wewnętrznego sieci i usług łączności elektronicznej, dążąc do zapewnienia spójnego stosowania ram regulacyjnych UE dla łączności elektronicznej.

4.   BEREC korzysta z wiedzy fachowej, którą dysponują krajowe organy regulacyjne, oraz wykonuje swoje zadania we współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi i z Komisją. BEREC promuje współpracę krajowych organów regulacyjnych między sobą oraz z Komisją. Ponadto BEREC doradza Komisji oraz, na wniosek, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA BEREC

Artykuł 2

Rola BEREC

BEREC:

a)

rozwija i upowszechnia wśród krajowych organów regulacyjnych najlepsze praktyki regulacyjne, takie jak wspólne podejścia, metodologie i wytyczne w sprawie wdrażania ram regulacyjnych UE;

b)

udziela, na wniosek, pomocy krajowym organom regulacyjnym w kwestiach regulacyjnych;

c)

wydaje opinie w sprawie projektów decyzji, zaleceń i wytycznych Komisji, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w dyrektywie ramowej i w dyrektywach szczegółowych;

d)

sporządza sprawozdania i doradza, na uzasadniony wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy, oraz wydaje opinie dla Parlamentu Europejskiego i Rady, na uzasadniony wniosek lub z własnej inicjatywy, we wszelkich kwestiach dotyczących łączności elektronicznej należących do zakresu jego kompetencji;

e)

wspiera, na wniosek, Parlament Europejski, Radę i Komisję oraz krajowe organy regulacyjne w stosunkach, dyskusjach i wymianie ze stronami trzecimi; wspiera Komisję oraz krajowe organy regulacyjne w upowszechnianiu najlepszych rozwiązań regulacyjnych wśród stron trzecich.

Artykuł 3

Zadania BEREC

1.   Zadania BEREC obejmują:

a)

wydawanie opinii w sprawie przygotowanych przez krajowe organy regulacyjne projektów środków dotyczących definicji rynku, wskazywania przedsiębiorstw o znaczącej pozycji rynkowej oraz stosowania środków naprawczych zgodnie z art. 7 i 7a dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa); współpraca i współdziałanie z krajowymi organami regulacyjnymi zgodnie z art. 7 i 7a dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa);

b)

wydawanie opinii dotyczących projektów zaleceń lub wytycznych w sprawie formy, treści i poziomu szczegółowości informacji, które mają być podawane w powiadomieniach zgodnie z art. 7b dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa);

c)

konsultacje w związku z projektami zaleceń dotyczących rynków właściwych produktów i usług zgodnie z art. 15 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa);

d)

wydawanie opinii dotyczących projektów decyzji w sprawie określania rynków ponadpaństwowych zgodnie z art. 15 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa);

e)

udzielanie pomocy, na wniosek, krajowym organom regulacyjnym, w kontekście analizy rynku właściwego zgodnie z art. 16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa);

f)

wydawanie opinii dotyczących projektów decyzji i zaleceń w sprawie harmonizacji zgodnie z art. 19 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa);

g)

konsultacje i wydawanie opinii dotyczących sporów transgranicznych zgodnie z art. 21 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa);

h)

wydawanie opinii dotyczących projektów decyzji w sprawie zezwolenia lub odmowy zezwolenia na zastosowanie środków wyjątkowych przez krajowy organ regulacyjny zgodnie z art. 8 dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie);

i)

konsultacje w sprawie projektów środków dotyczących skutecznego dostępu do numeru alarmowego „112” zgodnie z art. 26 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej);

j)

konsultacje w sprawie projektów środków dotyczących skutecznego wdrażania zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116”, w szczególności specjalnej linii umożliwiającej zgłaszanie przypadków zaginięcia dzieci „116000”, zgodnie z art. 27a dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej);

k)

wspieranie Komisji w uaktualnianiu załącznika II do dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie) zgodnie z art. 9 tej dyrektywy;

l)

udzielanie, na wniosek, pomocy krajowym organom regulacyjnym w kwestiach dotyczących oszustw lub nadużycia zasobów numeracyjnych we Wspólnocie, w szczególności w odniesieniu do usług transgranicznych;

m)

wydawanie opinii mających na celu zapewnienie rozwoju wspólnych zasad i wymogów odnoszących się do dostawców transgranicznych usług dla przedsiębiorców;

n)

monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących sektora łączności elektronicznej oraz publikowanie rocznego sprawozdania w sprawie rozwoju sytuacji w tym sektorze.

2.   BEREC może, na uzasadniony wniosek Komisji, zadecydować jednomyślnie o przyjęciu innych szczególnych zadań niezbędnych do wypełnienia swojej roli w ramach zakresu określonego w art. 1 ust. 2.

3.   Krajowe organy regulacyjne i Komisja w najwyższym stopniu uwzględniają wszelkie opinie, zalecenia, wytyczne, rady lub najlepsze praktyki regulacyjne przyjęte przez BEREC. W stosownych przypadkach BEREC może, przed wydaniem swojej opinii dla Komisji, skonsultować się z odpowiednimi krajowymi organami ds. ochrony konkurencji.

Artykuł 4

Skład i organizacja BEREC

1.   W skład BEREC wchodzi Rada Organów Regulacyjnych.

2.   Rada Organów Regulacyjnych złożona jest z jednego przedstawiciela z każdego państwa członkowskiego, będącego zwierzchnikiem lub wyższym rangą mianowanym przedstawicielem krajowego organu regulacyjnego utworzonego w każdym państwie członkowskim, odpowiedzialnym przede wszystkim za nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem rynków sieci i usług łączności elektronicznej.

Wykonując zadania powierzone mu na mocy niniejszego rozporządzenia, BEREC działa niezależnie.

Członkowie Rady Organów Regulacyjnych nie zwracają się do jakiegokolwiek rządu, do Komisji ani do jakichkolwiek podmiotów publicznych lub prywatnych o instrukcje, ani nie przyjmują takich instrukcji.

Krajowe organy regulacyjne mianują po jednym zastępcy członka z każdego państwa członkowskiego.

Komisja uczestniczy w posiedzeniach BEREC jako obserwator i jest reprezentowana na odpowiednim szczeblu.

3.   Krajowe organy regulacyjne z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz z państw kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej mają status obserwatora i są reprezentowane na odpowiednim szczeblu. BEREC może zapraszać na swoje posiedzenia innych ekspertów i obserwatorów.

4.   Rada Organów Regulacyjnych powołuje spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego(-ych) zgodnie z regulaminem wewnętrznym BEREC. Jeżeli przewodniczący nie może pełnić tych obowiązków, zastępuje go automatycznie wiceprzewodniczący. Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczącego trwa jeden rok.

5.   Bez uszczerbku dla funkcji Rady Organów Regulacyjnych w odniesieniu do zadań przewodniczącego, przewodniczący nie zwraca się o instrukcje do jakiegokolwiek rządu ani krajowego organu regulacyjnego, do Komisji ani do żadnego innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmuje takich instrukcji.

6.   Posiedzenia plenarne Rady Organów Regulacyjnych zwoływane są przez przewodniczącego i odbywają się co najmniej cztery razy w roku na sesjach zwyczajnych. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są również z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków rady. Porządek obrad posiedzeń ustalany jest przez przewodniczącego i podawany do wiadomości publicznej.

7.   Prace BEREC mogą odbywać się w eksperckich grupach roboczych.

8.   Komisja zapraszana jest na wszystkie posiedzenia plenarne Rady Organów Regulacyjnych.

9.   Rada Organów Regulacyjnych stanowi większością dwóch trzecich głosów wszystkich swoich członków, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia, dyrektywy ramowej lub dyrektyw szczegółowych nie stanowią inaczej. Każdy z członków lub zastępców członków dysponuje jednym głosem. Decyzje Rady Organów Regulacyjnych podawane są do wiadomości publicznej i na wniosek krajowego organu regulacyjnego zawierają jego zastrzeżenia.

10.   Rada Organów Regulacyjnych przyjmuje i udostępnia publicznie regulamin wewnętrzny BEREC. Regulamin wewnętrzny szczegółowo określa procedurę głosowania, w tym warunki, na jakich jeden z członków może działać w imieniu innego członka, zasady dotyczące kworum oraz terminy powiadamiania o posiedzeniach. Ponadto regulamin wewnętrzny gwarantuje, że członkowie Rady Organów Regulacyjnych przed każdym posiedzeniem otrzymują pełny porządek obrad i propozycje wniosków, tak aby umożliwić im zaproponowanie poprawek przed głosowaniem. Regulamin wewnętrzny może również, między innymi, określać procedury głosowania w sytuacjach pilnych.

11.   Urząd, o którym mowa w art. 6, dostarcza BEREC wsparcia administracyjnego oraz wiedzy fachowej.

Artykuł 5

Zadania Rady Organów Regulacyjnych

1.   Rada Organów Regulacyjnych wykonuje zadania BEREC określone w art. 3 i podejmuje wszystkie decyzje dotyczące wypełniania jego obowiązków.

2.   Rada Organów Regulacyjnych zatwierdza dobrowolny wkład finansowy państw członkowskich lub krajowych organów regulacyjnych, zanim zostanie on wpłacony, zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. b) w drodze następujących procedur:

a)

jednomyślnie, w przypadku gdy wszystkie państwa członkowskie lub krajowe organy regulacyjne zadecydowały o wniesieniu wkładu;

b)

zwykłą większością głosów, w przypadku gdy pewna liczba państw członkowskich lub krajowych organów regulacyjnych działając jednomyślnie podjęła decyzję o wniesieniu wkładu.

3.   Rada Organów Regulacyjnych przyjmuje w imieniu BEREC szczegółowe przepisy dotyczące prawa dostępu do dokumentów będących w posiadaniu BEREC, zgodnie z art. 22.

4.   Rada Organów Regulacyjnych, po konsultacji z zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 17, przyjmuje roczny program prac BEREC przed końcem każdego roku poprzedzającego rok, którego dotyczy program prac. Rada Organów Regulacyjnych przekazuje roczny program prac Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji natychmiast po jego zatwierdzeniu.

5.   Rada Organów Regulacyjnych przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności BEREC i przekazuje je co roku, do dnia 15 czerwca, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz Trybunałowi Obrachunkowemu. Parlament Europejski może zwrócić się do przewodniczącego Rady Organów Regulacyjnych o omówienie w nim odnośnych kwestii związanych z działalnością BEREC.

Artykuł 6

Urząd

1.   Niniejszym ustanawia się Urząd będący organem wspólnotowym posiadającym osobowość prawną w rozumieniu art. 185 rozporządzenia finansowego. Punkt 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. ma zastosowanie do Urzędu.

2.   W szczególności Urząd, zgodnie ze wskazaniami Rady Organów Regulacyjnych:

zapewnia BEREC wsparcie w zakresie administracji i wiedzy fachowej,

zbiera informacje od krajowych organów regulacyjnych oraz wymienia i przekazuje informacje związane z rolą i zadaniami określonymi w art. 2 lit. a) i art. 3,

upowszechnia najlepsze rozwiązania regulacyjne wśród krajowych organów regulacyjnych, zgodnie z art. 2 lit. a),

wspiera przewodniczącego w przygotowywaniu prac Rady Organów Regulacyjnych,

na wniosek Rady Organów Regulacyjnych powołuje eksperckie grupy robocze oraz zapewnia wsparcie w celu zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania.

3.   W skład Urzędu wchodzi:

a)

komitet zarządzający;

b)

dyrektor zarządzający.

4.   W każdym państwie członkowskim Urząd posiada zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznawanym przez prawo krajowe osobom prawnym. Urząd może w szczególności nabywać lub zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz być stroną w postępowaniach sądowych.

5.   Urzędem kieruje dyrektor zarządzający; Urząd dysponuje personelem w liczbie ściśle ograniczonej do liczby wymaganej do wykonywania jego obowiązków. Liczba personelu proponowana jest przez członków komitetu zarządzającego i dyrektora zarządzającego zgodnie z art. 11. Każda propozycja zwiększenia liczby personelu może zostać przyjęta wyłącznie jednomyślną decyzją komitetu zarządzającego.

Artykuł 7

Komitet zarządzający

1.   Komitet zarządzający składa się z jednego przedstawiciela z każdego państwa członkowskiego będącego zwierzchnikiem lub wyższym rangą mianowanym przedstawicielem niezależnego krajowego organu regulacyjnego utworzonego w każdym państwie członkowskim, odpowiedzialnym przede wszystkim za nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem rynków sieci i usług łączności elektronicznej oraz z jednego przedstawiciela Komisji.

Każdy członek dysponuje jednym głosem.

Przepisy art. 4 mają odpowiednie zastosowanie do komitetu zarządzającego.

2.   Komitet zarządzający powołuje dyrektora zarządzającego. Wyznaczony dyrektor zarządzający nie bierze udziału w przygotowaniu takiej decyzji ani w głosowaniu nad nią.

3.   Komitet zarządzający udziela dyrektorowi zarządzającemu wskazówek dotyczących wykonywania zadań dyrektora zarządzającego.

4.   Komitet zarządzający odpowiedzialny jest za wybór personelu.

5.   Komitet zarządzający wspiera eksperckie grupy robocze w ich pracach.

Artykuł 8

Dyrektor zarządzający

1.   Dyrektor zarządzający odpowiada przed komitetem zarządzającym. Podczas wykonywania swych zadań dyrektor zarządzający nie zwraca się o instrukcje do jakiegokolwiek państwa członkowskiego, jakiegokolwiek krajowego organu regulacyjnego, do Komisji ani strony trzeciej, ani nie przyjmuje takich instrukcji.

2.   Dyrektor zarządzający powoływany jest przez komitet zarządzający w drodze otwartego konkursu na podstawie osiągnięć, umiejętności i doświadczenia istotnych w dziedzinie sieci i usług łączności elektronicznej. Przed mianowaniem kandydatura osoby wybranej przez komitet zarządzający może być przedmiotem niewiążącej opinii Parlamentu Europejskiego. W tym celu kandydata wzywa się do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej komisji.

3.   Kadencja dyrektora zarządzającego trwa trzy lata.

4.   Komitet zarządzający, uwzględniając sprawozdanie z oceny przygotowane przez przewodniczącego i tylko w przypadkach gdy jest to uzasadnione zadaniami i wymogami BEREC, może jednokrotnie przedłużyć kadencję dyrektora zarządzającego o nie więcej niż trzy lata.

Komitet zarządzający informuje Parlament Europejski o każdym zamiarze przedłużenia kadencji dyrektora zarządzającego.

W przypadku nieprzedłużenia kadencji dyrektor zarządzający pełni swoje funkcje do czasu mianowania swojego następcy.

Artykuł 9

Zadania dyrektora zarządzającego

1.   Dyrektor zarządzający odpowiada za kierownictwo nad Urzędem.

2.   Dyrektor zarządzający uczestniczy w przygotowaniu programu prac Rady Organów Regulacyjnych, komitetu zarządzającego i eksperckich grup roboczych. Uczestniczy, bez prawa głosu, w pracach Rady Organów Regulacyjnych i komitetu zarządzającego.

3.   Co roku dyrektor zarządzający wspiera komitet zarządzający w przygotowywaniu projektu programu prac Urzędu na następny rok. Projekt programu prac przedkładany jest komitetowi zarządzającemu do dnia 30 czerwca i jest zatwierdzany przez komitet zarządzający do dnia 30 września, co nie przesądza ostatecznej decyzji w sprawie dotacji podejmowanej przez Parlament Europejski i Radę (zwane dalej razem „władzą budżetową”).

4.   Dyrektor zarządzający odpowiedzialny jest za nadzór nad realizacją rocznego programu prac Urzędu według wskazań Rady Organów Regulacyjnych.

5.   Dyrektor zarządzający podejmuje, pod nadzorem komitetu zarządzającego, wszelkie niezbędne środki, w szczególności poprzez przyjmowanie wewnętrznych wytycznych administracyjnych oraz publikowanie komunikatów, w celu zapewnienia funkcjonowania Urzędu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

6.   Dyrektor zarządzający wykonuje budżet Urzędu pod nadzorem komitetu zarządzającego zgodnie z art. 13.

7.   Co roku dyrektor zarządzający uczestniczy w przygotowywaniu projektu rocznego sprawozdania z działalności BEREC, o którym mowa w art. 5 ust. 5.

Artykuł 10

Personel

1.   Do pracowników Urzędu, w tym do jego dyrektora zarządzającego, stosuje się Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, ustanowione rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (16) oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnot Europejskich do celów stosowania regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia.

2.   Komitet zarządzający, w porozumieniu z Komisją, przyjmuje niezbędne przepisy wykonawcze, zgodnie z przepisami art. 110 Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3.   Uprawnienia przyznane organowi mianującemu na mocy Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich oraz uprawnienia przyznane organowi upoważnionemu do zawierania umów na mocy Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich wykonywane są przez wiceprzewodniczącego komitetu zarządzającego.

4.   Komitet zarządzający może przyjmować przepisy umożliwiające czasowe zatrudnianie oddelegowanych ekspertów krajowych z państw członkowskich na okres nieprzekraczający trzech lat.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY FINANSOWE

Artykuł 11

Budżet Urzędu

1.   Przychody i środki Urzędu obejmują w szczególności:

a)

dotację wspólnotową zapisaną we właściwych działach budżetu ogólnego Unii Europejskiej (sekcja „Komisja”) zgodnie z decyzją władzy budżetowej i zgodnie z pkt 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.;

b)

dobrowolne wkłady finansowe państw członkowskich lub ich krajowych organów regulacyjnych wniesione zgodnie z art. 5 ust. 2. Wkłady te są wykorzystywane do finansowania szczególnych pozycji wśród wydatków operacyjnych określonych w umowie, jaka ma zostać zawarta między Urzędem i państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (17). Każde z państw członkowskich zapewnia, aby krajowe organy regulacyjne posiadały odpowiednie środki finansowe wymagane do udziału w pracach Urzędu. Przed opracowaniem wstępnego projektu budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich Urząd przekazuje organowi władzy budżetowej odpowiednią, terminową i szczegółową dokumentację dotyczącą dochodów przekazanych na mocy niniejszego artykułu.

2.   Wydatki Urzędu obejmują koszty personelu, administracyjne, infrastruktury oraz koszty operacyjne.

3.   Przychody i wydatki równoważą się.

4.   Wszystkie przychody i wydatki ujmowane są w prognozie na każdy rok budżetowy, pokrywający się z rokiem kalendarzowym, oraz ujmowane są w budżecie Urzędu.

5.   Struktura organizacyjna i finansowa Urzędu poddawana jest przeglądowi pięć lat po dacie utworzenia Urzędu.

Artykuł 12

Uchwalenie budżetu

1.   Do dnia 15 lutego każdego roku dyrektor zarządzający wspiera komitet zarządzający w przygotowaniu wstępnego projektu budżetu obejmującego spodziewane w następnym roku budżetowym wydatki wraz z wykazem etatów tymczasowych. Na podstawie projektu komitet zarządzający opracowuje co roku preliminarz dochodów i wydatków Urzędu na następny rok budżetowy. Preliminarz, w tym projekt planu zatrudnienia, przekazywany jest Komisji przez komitet zarządzający do dnia 31 marca.

2.   Komisja przekazuje preliminarz władzy budżetowej wraz ze wstępnym projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

3.   Na podstawie preliminarza Komisja wykazuje we wstępnym projekcie budżetu ogólnego Unii Europejskiej szacunkowe wartości niezbędne jej zdaniem w odniesieniu do planu zatrudnienia oraz proponuje kwotę dotacji.

4.   Władza budżetowa przyjmuje plan zatrudnienia dla Urzędu.

5.   Budżet Urzędu sporządza komitet zarządzający. Budżet staje się budżetem ostatecznym po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. W razie konieczności budżet jest odpowiednio dostosowywany.

6.   Komitet zarządzający niezwłocznie powiadamia władzę budżetową o zamiarze realizacji wszelkich projektów, które mogą mieć znaczące następstwa finansowe dla finansowania jego budżetu, w szczególności w zakresie projektów związanych z nieruchomościami, takich jak najem lub zakup budynków. Informuje o tym również Komisję. Jeżeli którykolwiek organ władzy budżetowej zamierza wydać opinię, powiadamia komitet zarządzający o tym zamiarze w terminie dwóch tygodni od otrzymania informacji o projekcie dotyczącym nieruchomości. W przypadku braku odpowiedzi komitet zarządzający może przystąpić do planowanego działania.

Artykuł 13

Wykonanie i kontrola budżetu

1.   Dyrektor zarządzający działa w charakterze urzędnika zatwierdzającego i wykonuje budżet Urzędu pod nadzorem komitetu zarządzającego.

2.   Komitet zarządzający sporządza dla Urzędu roczne sprawozdanie z działalności wraz z poświadczeniem wiarygodności. Dokumenty te podawane są do wiadomości publicznej.

3.   Do dnia 1 marca po zamknięciu każdego roku budżetowego księgowy Urzędu przekazuje tymczasowe sprawozdanie finansowe księgowemu Komisji oraz Trybunałowi Obrachunkowemu wraz ze sprawozdaniem z gospodarowania budżetem i finansami za dany rok budżetowy. Księgowy Urzędu przesyła również sprawozdanie z gospodarowania budżetem i finansami Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 31 marca następnego roku. Księgowy Komisji konsoliduje następnie tymczasowe sprawozdania finansowe instytucji i organów zdecentralizowanych zgodnie z art. 128 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002.

4.   Do dnia 31 marca po zamknięciu każdego roku budżetowego księgowy Komisji przekazuje Trybunałowi Obrachunkowemu tymczasowe sprawozdania finansowe Urzędu wraz ze sprawozdaniem z gospodarowania budżetem i finansami w danym roku budżetowym. Sprawozdanie z gospodarowania budżetem i finansami w danym roku budżetowym przekazywane jest również Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.   Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego w sprawie tymczasowych sprawozdań finansowych Urzędu, zgodnie z art. 129 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, dyrektor zarządzający, działając na własną odpowiedzialność, sporządza ostateczne sprawozdania finansowe Urzędu i przekazuje je do zaopiniowania komitetowi zarządzającemu.

6.   Komitet zarządzający wydaje opinię w sprawie ostatecznych sprawozdań finansowych Urzędu.

7.   Do dnia 1 lipca po zamknięciu roku budżetowego dyrektor zarządzający przekazuje ostateczne sprawozdania finansowe, wraz z opinią komitetu zarządzającego, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.

8.   Ostateczne sprawozdania finansowe zostają opublikowane.

9.   Komitet zarządzający przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi do dnia 15 października. Komitet zarządzający przesyła również tę odpowiedź Parlamentowi Europejskiemu i Komisji.

10.   Komitet zarządzający przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek oraz zgodnie z art. 146 ust. 3 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego przebiegu procedury udzielania absolutorium na dany rok budżetowy.

11.   Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej kwalifikowaną większością głosów, do dnia 15 maja roku N + 2, udziela komitetowi zarządzającemu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy N.

Artykuł 14

Systemy kontroli wewnętrznej

Audytor wewnętrzny Komisji odpowiedzialny jest za kontrolę Urzędu.

Artykuł 15

Regulacje finansowe

Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 ma zastosowanie do Urzędu. Dalsze przepisy finansowe mające zastosowanie do Urzędu sporządzane są przez komitet zarządzający po konsultacji z Komisją. Przepisy te mogą, za uprzednią zgodą Komisji, odbiegać od rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002, jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby operacyjne Urzędu.

Artykuł 16

Środki zwalczania nadużyć finansowych

1.   Do celów zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych nielegalnych działań stosuje się bez żadnych ograniczeń przepisy rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (18).

2.   Urząd przystępuje do Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącego wewnętrznych dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (19) oraz niezwłocznie przyjmuje stosowne przepisy odnoszące się do całego personelu Urzędu.

3.   Decyzje dotyczące finansowania oraz wynikające z nich umowy oraz instrumenty wykonawcze muszą wyraźnie stwierdzać, że Trybunał Obrachunkowy i OLAF mogą w razie konieczności przeprowadzać na miejscu kontrole wśród beneficjentów środków finansowych wydatkowanych przez Urząd oraz pracowników odpowiedzialnych za przydzielanie tych środków.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 17

Konsultacje

Przed przyjęciem opinii, najlepszych rozwiązań regulacyjnych lub sprawozdań BEREC konsultuje się, w stosownych przypadkach, z zainteresowanymi stronami i umożliwia im zgłoszenie uwag w rozsądnym terminie. BEREC udostępnia publicznie wyniki konsultacji bez uszczerbku dla art. 20.

Artykuł 18

Przejrzystość i odpowiedzialność

BEREC i Urząd wykonują swoje działania z zachowaniem wysokiego stopnia przejrzystości. BEREC i Urząd zapewniają, aby społeczeństwo i wszelkie zainteresowane strony otrzymywały obiektywne, rzetelne i łatwo dostępne informacje, w szczególności w odniesieniu do wyników ich pracy.

Artykuł 19

Przekazywanie informacji BEREC i Urzędowi

Komisja i krajowe organy regulacyjne przekazują BEREC i Urzędowi informacje, o które się zwrócą, aby umożliwić im wykonywanie swoich zadań. Postępowanie z tymi informacjami określają przepisy art. 5 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa).

Artykuł 20

Poufność

Z zastrzeżeniem art. 22 ani BEREC, ani Urząd nie publikują ani nie ujawniają stronom trzecim otrzymywanych i przetwarzanych informacji, jeżeli zwrócono się o ich poufne traktowanie.

Członkowie Rady Organów Regulacyjnych i komitetu zarządzającego, dyrektor zarządzający, eksperci zewnętrzni, w tym eksperci z eksperckich grup roboczych oraz członkowie personelu Urzędu podlegają, nawet po zakończeniu pełnienia przez nich obowiązków, wymogom dotyczącym poufności zgodnie z art. 287 Traktatu.

BEREC i Urząd wprowadzają do swoich własnych regulaminów wewnętrznych praktyczne ustalenia w sprawie wdrażania zasad poufności, o których mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 21

Deklaracja interesów

Członkowie Rady Organów Regulacyjnych i komitetu zarządzającego, dyrektor zarządzający oraz członkowie personelu Urzędu składają coroczną deklarację zobowiązań i deklarację interesów, wskazujące wszelkie bezpośrednie lub pośrednie interesy, które mogłyby być uważane za szkodliwe dla ich niezależności. Deklaracje te składane są w formie pisemnej. Deklaracja interesów złożona przez członków Rady Organów Regulacyjnych i komitetu zarządzającego oraz przez dyrektora zarządzającego, podawana jest do publicznej wiadomości.

Artykuł 22

Dostęp do dokumentów

1.   Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (20) stosuje się do dokumentów znajdujących się w posiadaniu BEREC i Urzędu.

2.   Rada Organów Regulacyjnych i komitet zarządzający przyjmują praktyczne środki dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w ciągu sześciu miesięcy od daty rzeczywistego rozpoczęcia działalności, odpowiednio, przez BEREC i Urząd.

3.   Decyzje podejmowane zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być przedmiotem skarg wnoszonych do Rzecznika Praw Obywatelskich lub postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, na warunkach określonych odpowiednio w art. 195 i 230 Traktatu.

Artykuł 23

Przywileje i immunitety

Do Urzędu i jego personelu zastosowanie ma Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

Artykuł 24

Odpowiedzialność Urzędu

1.   W przypadku odpowiedzialności pozaumownej Urząd, zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw państw członkowskich, naprawia wszelkie szkody wyrządzone przez Urząd lub jego personel podczas wykonywania swoich obowiązków. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich posiada jurysdykcję we wszelkich sporach dotyczących naprawy takich szkód.

2.   Osobistą odpowiedzialność finansową i dyscyplinarną personelu Urzędu wobec Urzędu regulują odpowiednie przepisy mające zastosowanie do personelu Urzędu.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 25

Ocena i przegląd

W ciągu trzech lat po rzeczywistym rozpoczęciu działalności, odpowiednio, BEREC i Urzędu Komisja publikuje sprawozdanie oceniające doświadczenia nabyte w wyniku działalności BEREC i Urzędu. Sprawozdanie oceniające obejmuje wyniki osiągnięte przez BEREC i Urząd oraz ich metody pracy, w odniesieniu do ich celów, mandatów i zadań określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz w ich rocznych programach prac. Sprawozdanie oceniające uwzględnia opinie zainteresowanych stron, zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i na poziomie krajowym oraz jest przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Parlament Europejski wydaje opinię na temat sprawozdania oceniającego.

Artykuł 26

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 listopada 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

Å. TORSTENSSON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 224 z 30.8.2008, s. 50.

(2)  Dz.U. C 257 z 9.10.2008, s. 51.

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 16 lutego 2009 r. (Dz.U. C 75 E z 31.3.2009, s. 67), stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. oraz decyzja Rady z dnia 26 października 2009 r.

(4)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33.

(5)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 7.

(6)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 21.

(7)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 51.

(8)  Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.

(9)  Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 32.

(10)  Dz.U. L 200 z 30.7.2002, s. 38.

(11)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1.

(12)  Dz.U. L 198 z 27.7.2002, s. 49.

(13)  Dz.U. L 202 z 30.7.1997, s. 60.

(14)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(15)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(16)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.

(17)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(18)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 1.

(19)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15.

(20)  Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.


Top