Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1211

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009 , ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad (Text s významom pre EHP)

OJ L 337, 18.12.2009, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 210 - 219

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2018; Zrušil 32018R1971

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1211/oj

18.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1211/2009

z 25. novembra 2009,

ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (4), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (prístupová smernica) (5), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (6), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica o univerzálnej službe) (7) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (8) (spoločne ďalej len „rámcová smernica a špecifické smernice“) je vytvoriť vnútorný trh elektronických komunikácií v rámci Spoločenstva a zároveň prostredníctvom rozvinutej hospodárskej súťaže zabezpečiť vysokú úroveň investícií, inovácií a ochrany spotrebiteľa.

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Spoločenstva (9) dopĺňa a, pokiaľ ide o roaming v rámci Spoločenstva, podporuje predpisy stanovené v regulačnom rámci EÚ pre elektronické komunikácie.

(3)

Potreba, aby sa regulačný rámec Európskej únie jednotne uplatňoval vo všetkých členských štátoch, je nevyhnutná pre úspešný rozvoj vnútorného trhu v oblasti elektronických komunikačných sietí a služieb. V regulačnom rámci Európskej únie sa stanovujú ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a poskytuje sa rámec pre činnosť národných regulačných orgánov, pričom sa im ponecháva flexibilita v určitých oblastiach, aby sa pravidlá mohli uplatňovať na základe vnútroštátnych podmienok.

(4)

Vzhľadom na potrebu zabezpečiť vývoj jednotných regulačných postupov a jednotné uplatňovanie regulačného rámca Európskej únie, Komisia zriadila podľa rozhodnutia Komisie 2002/627/ES z 29. júla 2002, ktorým sa zriaďuje Európska skupina regulátorov pre elektronické komunikačné siete a služby (10), Európsku skupinu regulátorov (European Regulators Group - ERG), ktorej úlohou je poskytovať Komisii poradenstvo a pomoc pri rozvoji vnútorného trhu a na všeobecnejšej úrovni fungovať ako medzičlánok medzi národnými regulačnými orgánmi a Komisiou.

(5)

ERG má pozitívny prínos pre vytvorenie jednotného regulačného postupu prostredníctvom uľahčenia spolupráce medzi národnými regulačnými orgánmi, ako aj medzi národnými regulačnými orgánmi a Komisiou. V krátkom čase po začatí uplatňovania tohto prístupu na dosiahnutie väčšej jednotnosti medzi jednotlivými národnými regulačnými orgánmi prostredníctvom výmeny informácií a vedomostí z praktických skúseností, sa preukázala jeho úspešnosť. Na ďalší rozvoj vnútorného trhu v oblasti elektronických komunikačných sietí a služieb bude potrebné, aby pokračovala a aby sa zintenzívnila spolupráca a koordinácia medzi národnými regulačnými orgánmi.

(6)

Z uvedeného vyplýva potreba posilnenia ERG a jej uznania v regulačnom rámci Európskej únie ako Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC). BEREC by nemal byť agentúrou Spoločenstva a ani by nemal mať právnu subjektivitu. BEREC by mal nahradiť ERG a fungovať ako výhradné fórum pre spoluprácu medzi národnými regulačnými orgánmi a medzi národnými regulačnými orgánmi a Komisiou pri vykonávaní ich povinností vyplývajúcich z regulačného rámca. BEREC by mal poskytovať odborné znalosti a budovať dôveryhodnosť svojou nezávislosťou, kvalitou poskytovaného poradenstva a šírených informácií, transparentnosťou svojich postupov a pracovných metód a dôslednosťou pri vykonávaní svojich úloh.

(7)

BEREC by mal prostredníctvom zhromažďovania odborných znalostí pomáhať národným regulačným orgánom bez toho, aby nahrádzal ich súčasné funkcie, či vytváral duplicitu už vykonávanej práce, a pomáhať Komisii pri plnení jej povinností.

(8)

BEREC by mal pokračovať v práci ERG, v rozvíjaní spolupráce medzi národnými regulačnými orgánmi, ako aj medzi národnými regulačnými orgánmi a Komisiou, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie regulačného rámca Európskej únie pre elektronické komunikačné siete a služby vo všetkých členských štátoch, a tým sa prispelo k rozvoju vnútorného trhu.

(9)

BEREC by mal taktiež slúžiť Európskemu parlamentu, Rade a Komisii ako diskusný, rokovací a poradenský orgán v oblasti elektronických komunikácií. Podľa toho by BEREC mal Európskemu parlamentu, Rade a Komisii na ich žiadosť alebo z vlastného podnetu poskytovať poradenstvo.

(10)

BEREC by mal plniť svoje úlohy v spolupráci s existujúcimi skupinami a výbormi, ako napríklad s Komunikačným výborom zriadeným podľa smernice 2002/21/ES (rámcová smernica), Výborom pre rádiové frekvenčné spektrum zriadeným podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (11), Skupinou pre politiku rádiového frekvenčného spektra zriadenou podľa rozhodnutia Komisie 2002/622/ES z 26. júla 2002, ktorým sa zriaďuje Skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra (12), a kontaktným výborom zriadeným podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (13), a to bez toho, aby bola dotknutá úloha uvedených skupín a výborov.

(11)

Na zabezpečenie administratívnych a odborných podporných služieb pre BEREC by mal byť jeho úrad zriadený ako orgán Spoločenstva s právnou subjektivitou a mal by vykonávať úlohy, ktorými bude poverený na základe tohto nariadenia. S cieľom poskytovania efektívnej podpory by mal mať úrad právnu, správnu a finančnú samostatnosť. Úrad by mal pozostávať z riadiaceho výboru a administratívneho riaditeľa.

(12)

Organizačné štruktúry BEREC-u a jeho úradu by nemali byť veľmi rozsiahle a mali by zodpovedať úlohám, ktoré majú vykonávať.

(13)

Úrad by mal byť orgánom Spoločenstva v zmysle článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (14) (nariadenie o rozpočtových pravidlách). Na úrad by sa mala vzťahovať Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (15) (MID zo 17. mája 2006), a najmä jej bod 47.

(14)

Keďže ciele navrhovaného opatrenia, a to ďalší rozvoj jednotných regulačných postupov zintenzívnením spolupráce a koordinácie medzi jednotlivými národnými regulačnými orgánmi, ako aj medzi národnými regulačnými orgánmi a Komisiou nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale v dôsledku celoeurópskej pôsobnosti tohto nariadenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ZRIADENIE

Článok 1

Zriadenie

1.   Týmto sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC), ktorého povinnosti sú ustanovené v tomto nariadení.

2.   BEREC koná v rozsahu pôsobnosti smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) a smerníc 2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/22/ES, 2002/58/ES (špecifické smernice) a nariadenia (ES) č. 717/2007.

3.   BEREC plní svoje úlohy nezávisle, nestranne a transparentne. Pri každej činnosti sleduje rovnaké ciele, ako sú ciele národných regulačných orgánov, ako je stanovené v článku 8 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica). BEREC prispieva najmä k rozvoju a lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu v oblasti elektronických komunikačných sietí a služieb, so zámerom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie regulačného rámca Európskej únie pre elektronické komunikácie.

4.   BEREC využíva odborné znalosti národných regulačných orgánov a vykonáva svoje úlohy v spolupráci s národnými regulačnými orgánmi a Komisiou. BEREC podporuje spoluprácu medzi jednotlivými národnými regulačnými orgánmi, ako aj medzi národnými regulačnými orgánmi a Komisiou. Okrem toho BEREC poskytuje poradenstvo Komisii a na požiadanie Európskemu parlamentu a Rade.

KAPITOLA II

ORGANIZÁCIA BEREC-u

Článok 2

Poslanie BEREC-u

BEREC:

a)

vytvára a rozširuje medzi národnými regulačnými orgánmi najlepšie regulačné postupy, ako napríklad spoločné prístupy, metodiky alebo usmernenia týkajúce sa vykonávania regulačného rámca Európskej únie;

b)

na požiadanie poskytuje národným regulačným orgánom pomoc pri regulačných otázkach;

c)

vydáva stanoviská k návrhom rozhodnutí, odporúčaní a usmernení Komisie uvedených v tomto nariadení, rámcovej smernici a špecifických smerniciach;

d)

na základe odôvodnenej žiadosti Komisie alebo z vlastného podnetu vydáva správy alebo poskytuje poradenstvo a na základe odôvodnenej žiadosti alebo z vlastného podnetu poskytuje Európskemu parlamentu a Rade stanoviská v súvislosti s akýmikoľvek záležitosťami týkajúcimi sa elektronických komunikácií, ktoré sú v jeho právomoci;

e)

na žiadosť pomáha Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a národným regulačným orgánom vo vzťahoch, diskusiách a výmenách s tretími stranami a pomáha Komisii a národným regulačným orgánom pri šírení najlepších regulačných postupov tretím stranám.

Článok 3

Úlohy BEREC-u

1.   Úlohou BEREC-u je:

a)

vydávať stanoviská k návrhom opatrení národných regulačných orgánov, ktoré sa týkajú vymedzenia trhu, určenia podnikov s významným vplyvom na trhu a ukladania nápravných opatrení v súlade s článkami 7 a 7a smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) a spolupracovať s národnými regulačnými orgánmi v súlade s článkami 7 a 7a smernice 2002/21/ES (rámcová smernica);

b)

vydávať stanoviská k návrhom odporúčaní a/alebo usmernení o forme, obsahu a úrovni podrobností, ktoré sa majú uviesť v oznámeniach v súlade s článkom 7b smernice 2002/21/ES (rámcová smernica);

c)

poskytovať poradenstvo k návrhom odporúčaní týkajúcich sa relevantných trhov výrobkov a služieb v súlade s článkom 15 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica);

d)

vydávať stanoviská k návrhom rozhodnutí o identifikácii nadnárodných trhov v súlade s článkom 15 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica);

e)

na žiadosť poskytovať pomoc národným regulačným orgánom v súvislosti s analýzou relevantného trhu v súlade s článkom 16 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica);

f)

vydávať stanoviská k návrhom rozhodnutí a odporúčaní o harmonizácii v súlade s článkom 19 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica);

g)

poskytovať poradenstvo a vydávať stanoviská k cezhraničným sporom v súlade s článkom 21 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica);

h)

vydávať stanoviská k návrhom rozhodnutí o povolení alebo zamietnutí prijatia výnimočných opatrení zo strany národných regulačných orgánov v súlade s článkom 8 smernice 2002/19/ES (prístupová smernica);

i)

poskytovať poradenstvo k návrhom opatrení, ktoré sa týkajú účinného prístupu k číslu pre tiesňové volania 112 v súlade s článkom 26 smernice 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe);

j)

poskytovať poradenstvo k návrhom opatrení, ktoré sa týkajú účinného uplatňovania číselného rozsahu začínajúceho číslom 116, najmä čísla horúcej linky 116000 pre nezvestné deti v súlade s článkom 27a smernice 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe);

k)

pomáhať Komisii s aktualizáciou prílohy II smernice 2002/19/ES (prístupová smernica) v súlade s článkom 9 uvedenej smernice;

l)

na požiadanie poskytovať pomoc národným regulačným orgánom v otázkach týkajúcich sa podvodov alebo zneužívania číslovacích zdrojov v Spoločenstve, predovšetkým pri cezhraničných službách;

m)

vydávať stanoviská s cieľom zabezpečiť vypracovanie spoločných pravidiel a požiadaviek pre poskytovateľov cezhraničných obchodných služieb;

n)

sledovať odvetvie elektronických komunikácií a podávať o ňom správy a uverejňovať výročnú správu o vývoji v tomto odvetví.

2.   BEREC môže na základe odôvodnenej žiadosti Komisie jednomyseľne rozhodnúť o prevzatí ďalších osobitných úloh, ktoré sú potrebné na naplnenie jeho poslania v rozsahu stanovenom v článku 1 ods. 2.

3.   Národné regulačné orgány a Komisia v najväčšej možnej miere zohľadnia každé stanovisko, odporúčanie, usmernenie, radu alebo najlepší regulačný postup, ktoré BEREC prijme. BEREC sa môže v prípade potreby pred poskytnutím svojho stanoviska Komisii poradiť s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž.

Článok 4

Zloženie a organizácia BEREC-u

1.   BEREC tvorí rada regulačných orgánov.

2.   Rada regulačných orgánov pozostáva z jedného člena za každý členský štát, pričom tento člen je vedúcim alebo vymenovaným vysokopostaveným predstaviteľom národného regulačného orgánu zriadeného v každom členskom štáte, ktorého hlavnou úlohou je dohliadať na každodenné fungovanie trhu v oblasti elektronických komunikačných sietí a služieb.

BEREC koná pri plnení úloh, ktoré mu boli zverené týmto nariadením, nezávisle.

Členovia rady regulačných orgánov nemôžu žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády, Komisie, ani od žiadneho verejného alebo súkromného subjektu.

Národné regulačné orgány vymenujú jedného náhradníka za každý členský štát.

Komisia sa zúčastňuje na zasadnutiach BEREC-u ako pozorovateľ a je zastúpená na primeranej úrovni.

3.   Štatút pozorovateľa a zastúpenie na primeranej úrovni majú aj národné regulačné orgány zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a tých štátov, ktoré sú kandidátmi na pristúpenie k Európskej únii. BEREC môže na svoje zasadnutia prizvať ďalších odborníkov a pozorovateľov.

4.   Rada regulačných orgánov určí v súlade s rokovacím poriadkom BEREC-u svojho predsedu a podpredsedu (podpredsedov) spomedzi svojich členov. Podpredseda (podpredsedovia) automaticky prevezme (prevezmú) povinnosti predsedu, ak predseda nemôže vykonávať svoje povinnosti. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu (podpredsedov) je jeden rok.

5.   Bez toho, aby bolo dotknuté postavenie rady regulačných orgánov, pokiaľ ide o úlohy predsedu, predseda nemôže žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády alebo národných regulačných orgánov, Komisie, ani od žiadneho verejného alebo súkromného subjektu.

6.   Plenárne zasadnutia rady regulačných orgánov zvoláva jej predseda a konajú sa najmenej štyrikrát za rok v rámci bežných zasadnutí. Na podnet predsedu, na žiadosť Komisie alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny členov rady sa zvolávajú aj mimoriadne zasadnutia. Predseda stanoví a zverejní program zasadnutí.

7.   Práca BEREC-u sa môže rozdeliť medzi odborné pracovné skupiny.

8.   Komisia sa pozýva na všetky plenárne zasadnutia rady regulačných orgánov.

9.   Rada regulačných orgánov sa uznáša dvojtretinovou väčšinou všetkých svojich členov, pokiaľ nie je ustanovené inak v tomto nariadení, v rámcovej smernici alebo v špecifických smerniciach. Každý člen alebo náhradník má jeden hlas. Rozhodnutia rady regulačných orgánov sa zverejnia a na žiadosť národných regulačných orgánov sa v nich uvedú ich výhrady.

10.   Rada regulačných orgánov prijme a zverejní rokovací poriadok BEREC-u. V rokovacom poriadku sa stanovia podrobné pravidlá hlasovania vrátane podmienok, na základe ktorých môže jeden člen konať v mene iného člena, pravidlá upravujúce kvórum a lehoty platné pre oznamovanie konania zasadnutí. Rokovací poriadok okrem toho zaručí, že členom rady regulačných orgánov bude pred každým zasadnutím doručený úplný program a predbežné návrhy, aby mali možnosť pred hlasovaním predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. V rokovacom poriadku sa môžu okrem iného stanoviť aj postupy hlasovania v naliehavých prípadoch.

11.   Úrad uvedený v článku 6 poskytuje BEREC-u služby administratívnej a odbornej podpory.

Článok 5

Úlohy rady regulačných orgánov

1.   Rada regulačných orgánov plní úlohy BEREC-u uvedené v článku 3 a prijíma všetky rozhodnutia, ktoré sa týkajú výkonu jeho funkcií.

2.   Rada regulačných orgánov schvaľuje dobrovoľné finančné príspevky členských štátov alebo národných regulačných orgánov pred tým, ako sa poskytnú v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. b), nasledovným spôsobom:

a)

jednomyseľne, ak sa všetky členské štáty alebo národné regulačné orgány rozhodli poskytnúť príspevok;

b)

jednoduchou väčšinou, ak sa niektoré členské štáty alebo národné regulačné orgány jednomyseľne rozhodli poskytnúť príspevok.

3.   Rada regulačných orgánov prijme v mene BEREC-u osobitné ustanovenia týkajúce sa práva na prístup k dokumentom, ktoré má v držbe BEREC v súlade s článkom 22.

4.   V súlade s článkom 17 a po konzultácii so zúčastnenými stranami prijme rada regulačných orgánov ročný pracovný program BEREC-u pred koncom každého roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa pracovný program vzťahuje. Rada regulačných orgánov postúpi ročný pracovný program Európskemu parlamentu, Rade a Komisii hneď, ako ho prijme.

5.   Rada regulačných orgánov prijme výročnú správu o činnosti BEREC-u a do 15. júna ju predloží Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Dvoru audítorov. Európsky parlament môže požiadať predsedu rady regulačných orgánov, aby sa naň obrátil v relevantných otázkach týkajúcich sa činností BEREC-u.

Článok 6

Úrad

1.   Týmto sa zriaďuje úrad ako orgán Spoločenstva s právnou subjektivitou v zmysle článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Na úrad sa uplatňuje bod 47 MID zo 17. mája 2006.

2.   Úrad pod vedením rady regulačných orgánov predovšetkým:

poskytuje BEREC-u odborné a administratívne podporné služby,

zhromažďuje informácie od národných regulačných orgánov a vymieňa a rozširuje informácie, ktoré sa týkajú poslania a úloh stanovených v článku 2 písm. a) a článku 3,

rozširuje medzi národnými regulačnými orgánmi najlepšie regulačné postupy v súlade s článkom 2 písm. a),

pomáha predsedovi s prípravou práce rady regulačných orgánov,

na žiadosť rady regulačných orgánov vytvára odborné pracovné skupiny a poskytuje podporu na zabezpečenie hladkého fungovania uvedených skupín.

3.   Úrad pozostáva z:

a)

riadiaceho výboru;

b)

administratívneho riaditeľa.

4.   Úrad má v každom členskom štáte najrozsiahlejšiu právnu spôsobilosť, akú môžu mať právnické osoby podľa vnútroštátneho práva. Úrad môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo s ním nakladať, ako aj byť účastníkom súdneho konania.

5.   Úrad riadi administratívny riaditeľ a má prísne obmedzený počet zamestnancov na počet potrebný na plnenie jeho povinností. Počet zamestnancov navrhujú členovia riadiaceho výboru a administratívny riaditeľ v súlade s článkom 11. Návrh na zvýšenie počtu zamestnancov môže byť prijatý iba jednomyseľným rozhodnutím riadiaceho výboru.

Článok 7

Riadiaci výbor

1.   Riadiaci výbor pozostáva z jedného člena za každý členský štát, pričom tento člen je vedúcim alebo menovaným vysokopostaveným predstaviteľom nezávislého národného regulačného orgánu zriadeného v každom členskom štáte a jeho hlavnou úlohou je dohliadať na každodenné fungovanie trhu v oblasti elektronických komunikačných sietí a služieb, a z jedného zástupcu Komisie.

Každý člen má jeden hlas.

Ustanovenia článku 4 sa primerane uplatňujú na riadiaci výbor.

2.   Riadiaci výbor vymenúva administratívneho riaditeľa. Vymenovaný administratívny riaditeľ sa nezúčastňuje na príprave takéhoto rozhodnutia, ani na hlasovaní o ňom.

3.   Riadiaci výbor poskytuje administratívnemu riaditeľovi pri plnení jeho úloh usmernenia.

4.   Riadiaci výbor zodpovedá za vymenúvanie zamestnancov.

5.   Riadiaci výbor pomáha pri práci odborných pracovných skupín.

Článok 8

Administratívny riaditeľ

1.   Administratívny riaditeľ sa zodpovedá riadiacemu výboru. Administratívny riaditeľ nemôže pri výkone svojich úloh žiadať ani prijímať žiadne pokyny od žiadneho členského štátu, národného regulačného orgánu, Komisie ani od žiadnej tretej strany.

2.   Administratívneho riaditeľa vymenúva riadiaci výbor formou otvorenej súťaže na základe kvalít, schopností a skúseností, ktoré sú relevantné pre elektronické komunikačné siete a služby. Pred vymenovaním možno vhodnosť kandidáta vybratého riadiacim výborom podrobiť nezáväznému stanovisku Európskeho parlamentu. Na tento účel sa kandidát vyzve, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov.

3.   Funkčné obdobie administratívneho riaditeľa je tri roky.

4.   Riadiaci výbor môže predĺžiť funkčné obdobie administratívneho riaditeľa jedenkrát a najviac o tri roky, s prihliadnutím na hodnotiacu správu predsedu a iba v prípadoch, keď to možno odôvodniť úlohami a požiadavkami BEREC-u.

Riadiaci výbor informuje Európsky parlament o úmysle predĺžiť funkčné obdobie administratívneho riaditeľa.

Ak sa funkčné obdobie nepredĺži, administratívny riaditeľ ostáva vo funkcii až do vymenovania svojho nástupcu.

Článok 9

Úlohy administratívneho riaditeľa

1.   Administratívny riaditeľ vedie úrad.

2.   Administratívny riaditeľ pomáha pri príprave programu rady regulačných orgánov, riadiaceho výboru a odborných pracovných skupín. Zúčastňuje sa na práci rady regulačných orgánov a riadiaceho výboru, pričom nemá právo hlasovať.

3.   Administratívny riaditeľ pomáha každý rok riadiacemu výboru pri príprave návrhu pracovného programu úradu na nasledujúci rok. Návrh pracovného programu na nasledujúci rok sa predloží riadiacemu výboru do 30. júna a riadiaci výbor ho schváli do 30. septembra bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ďalej len „rozpočtový orgán“) o dotácii.

4.   Administratívny riaditeľ pod vedením rady regulačných orgánov dohliada, aby úrad plnil ročný pracovný program.

5.   Administratívny riaditeľ prijíma pod dohľadom riadiaceho výboru potrebné opatrenia, najmä vnútorné správne pokyny, a zverejňuje oznámenia, aby zabezpečil fungovanie úradu v súlade s týmto nariadením.

6.   Administratívny riaditeľ plní pod dohľadom riadiaceho výboru rozpočet úradu v súlade s článkom 13.

7.   Administratívny riaditeľ pomáha každý rok pri príprave návrhu výročnej správy o činnosti BEREC-u uvedenej v článku 5 ods. 5.

Článok 10

Zamestnanci

1.   Na zamestnancov úradu vrátane administratívneho riaditeľa sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovené nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (16) a pravidlá spoločne prijaté inštitúciami Európskeho spoločenstva s cieľom uplatňovať tento služobný poriadok a podmienky zamestnávania.

2.   Riadiaci výbor prijme po dohode s Komisiou potrebné vykonávacie opatrenia v súlade s mechanizmami uvedenými v článku 110 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

3.   Podpredseda riadiaceho výboru vykonáva právomoci zverené menovaciemu orgánu Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a právomoci zverené orgánu poverenému uzatváraním zmlúv Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

4.   Riadiaci výbor môže prijať ustanovenia, ktoré umožnia dočasne a najviac na tri roky vyslať národných expertov z členských štátov do úradu.

KAPITOLA III

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Rozpočet úradu

1.   Príjmy a zdroje úradu tvoria najmä:

a)

dotácia zo Spoločenstva stanovená v rámci príslušných okruhov všeobecného rozpočtu Európskej únie (oddiel Komisia) podľa rozhodnutia rozpočtového orgánu a v súlade s bodom 47 MID zo 17. mája 2006;

b)

finančné príspevky členských štátov alebo ich národných regulačných orgánov poskytnuté dobrovoľne v súlade s článkom 5 ods. 2. Tieto príspevky sa použijú na financovanie špecifických položiek prevádzkových výdavkov podľa dohody, ktorá sa uzatvorí medzi úradom a členskými štátmi alebo ich národnými regulačnými orgánmi v súlade s článkom 19. ods. 1 písm. b) nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (17). Každý členský štát zabezpečí, aby národné regulačné orgány disponovali dostatočnými finančnými zdrojmi, ktoré sú potrebné na účasť na činnosti úradu. Pred zostavením predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie predloží úrad rozpočtovému orgánu primeranú, včasnú a podrobnú dokumentáciu o pripísaných príjmoch podľa tohto článku.

2.   Výdavky úradu pokrývajú náklady na zamestnancov, správu a infraštruktúru a prevádzkové náklady.

3.   Príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

4.   Všetky príjmy a výdavky sa plánujú na každý rozpočtový rok, ktorý sa zhoduje s kalendárnym rokom, a sú zahrnuté do rozpočtu úradu.

5.   Organizačná a finančná štruktúra úradu sa preskúma 5 rokov po jeho zriadení.

Článok 12

Zostavovanie rozpočtu

1.   Každý rok do 15. februára administratívny riaditeľ pomôže riadiacemu výboru pri príprave predbežného návrhu rozpočtu pokrývajúceho predpokladané výdavky na nasledujúci rozpočtový rok spolu so zoznamom predbežných pracovných miest. Na základe návrhu vypracuje riadiaci výbor každý rok odhad príjmov a výdavkov úradu na nasledujúci rozpočtový rok. Tento odhad vrátane návrhu plánu stavu zamestnancov zašle riadiaci výbor Komisii do 31. marca.

2.   Komisia predloží odhad rozpočtovému orgánu spolu s predbežným návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

3.   Na základe odhadov začlení Komisia do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie plány, ktoré považuje za potrebné v súvislosti s plánom stavu zamestnancov, a navrhne výšku dotácie.

4.   Rozpočtový orgán prijme plán stavu zamestnancov úradu.

5.   Rozpočet úradu zostavuje riadiaci výbor. Rozpočet sa stáva konečným po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie. V prípade potreby sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

6.   Riadiaci výbor bezodkladne oznámi rozpočtovému orgánu svoj úmysel realizovať akýkoľvek projekt, ktorý by mohol mať výrazný finančný vplyv na financovanie rozpočtu, najmä pokiaľ ide o akýkoľvek projekt týkajúci sa majetku, napríklad prenájom alebo nákup budov, a informuje o tom Komisiu. Ak má niektorá zložka rozpočtového orgánu v úmysle zaujať stanovisko, v priebehu dvoch týždňov od získania informácií o projekte týkajúcom sa budov informuje riadiaci výbor o svojom úmysle zaujať takéto stanovisko. Ak riadiaci výbor nedostane odpoveď, môže uskutočniť plánovaný projekt.

Článok 13

Plnenie a kontrola rozpočtu

1.   Administratívny riaditeľ koná ako schvaľujúci úradník a pod dohľadom riadiaceho výboru plní rozpočet úradu.

2.   Riadiaci výbor vypracuje za úrad výročnú správu o činnosti spolu s vyhlásením o vierohodnosti. Tieto dokumenty sa zverejnia.

3.   Do 1. marca hneď po uzavretí každého rozpočtového roku zašle účtovník úradu účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný finančný rok. Okrem toho do 31. marca nasledujúceho roku zašle účtovník úradu Európskemu parlamentu a Rade správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení. Účtovník Komisie potom konsoliduje predbežné účtovné závierky inštitúcií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 128 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

4.   Do 31. marca hneď po uzavretí každého rozpočtového roku zašle účtovník Komisie Dvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku úradu spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok. Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok sa postúpi aj Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Po obdržaní pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke úradu v súlade s ustanoveniami článku 129 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 administratívny riaditeľ konajúci na vlastnú zodpovednosť zostaví konečnú účtovnú závierku úradu a zašle ju riadiacemu výboru s vyžiadaním jeho stanoviska.

6.   Riadiaci výbor vydá stanovisko ku konečnej účtovnej závierke úradu.

7.   Administratívny riaditeľ predloží túto konečnú účtovnú závierku spolu so stanoviskom riadiaceho výboru do 1. júla hneď po uzavretí rozpočtového roku Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

8.   Konečná účtovná závierka sa uverejní.

9.   Riadiaci výbor zašle Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky do 15. októbra. Riadiaci výbor zašle túto odpoveď aj Európskemu parlamentu a Komisii.

10.   Riadiaci výbor predloží Európskemu parlamentu na jeho žiadosť a v súlade s článkom 146 ods. 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 všetky informácie potrebné pre hladký priebeh udeľovania absolutória za príslušný rozpočtový rok.

11.   Európsky parlament na základe odporúčania Rady prijatého kvalifikovanou väčšinou pred 15. májom roku N + 2 udelí riadiacemu výboru absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok N.

Článok 14

Systémy vnútornej kontroly

Vnútorný audítor Komisie je zodpovedný za audit úradu.

Článok 15

Finančné pravidlá

Na úrad sa vzťahuje nariadenie (ES, Euratom) č. 2343/2002. Ďalšie finančné pravidlá vzťahujúce sa na úrad zostavuje riadiaci výbor po konzultácii s Komisiou. Tieto pravidlá sa môžu odchyľovať od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002, ak to vyžadujú osobitné potreby fungovania úradu, a len s predchádzajúcim súhlasom Komisie.

Článok 16

Opatrenia proti podvodom

1.   V záujme boja proti podvodom, korupcii a inému protiprávnemu konaniu sa uplatňujú bez obmedzení ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (18).

2.   Úrad pristúpi k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev o interných vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (19) a ihneď prijme primerané ustanovenia vzťahujúce sa na všetkých jeho zamestnancov.

3.   Rozhodnutia v oblasti financovania a dohody a z nich vyplývajúce vykonávacie nástroje výslovne stanovujú, že Dvor audítorov a OLAF môžu v prípade potreby vykonávať kontroly na mieste týkajúce sa príjemcov prostriedkov vyplácaných úradom a zamestnancov zodpovedných za prideľovanie týchto prostriedkov.

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Konzultácie

BEREC sa podľa potreby pred prijatím stanoviska, najlepšieho regulačného postupu alebo správy poradí so zainteresovanými stranami a poskytne im príležitosť, aby sa v primeranom čase k predmetnej veci vyjadrili. BEREC zverejní výsledky konzultačného postupu bez toho, aby bol dotknutý článok 20.

Článok 18

Transparentnosť a zodpovednosť

BEREC a úrad vykonávajú svoju činnosť na vysokej úrovni transparentnosti. BEREC a úrad zabezpečia, aby sa verejnosti a všetkým zainteresovaným stranám poskytovali objektívne, spoľahlivé a ľahko dostupné informácie, predovšetkým pokiaľ ide o výsledky ich práce.

Článok 19

Poskytovanie informácií BEREC-u a úradu

Komisia a národné regulačné orgány poskytujú BEREC-u a úradu informácie, o ktoré požiadajú, aby umožnili BEREC-u a úradu plnenie ich úloh. Tieto informácie sa spravujú v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 5 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).

Článok 20

Dôvernosť informácií

Na základe článku 22 BEREC ani úrad nesmú zverejniť ani poskytnúť tretím stranám informácie, ktoré spracúvajú alebo získavajú a pre ktoré sa vyžiadalo dôverné zaobchádzanie.

Členovia rady regulačných orgánov a riadiaceho výboru, administratívny riaditeľ, externí odborníci vrátane odborníkov odborných pracovných skupín a zamestnanci úradu podliehajú aj po skončení svojich povinností požiadavkám dôvernosti podľa článku 287 zmluvy.

BEREC a úrad stanovia vo svojom rokovacom poriadku praktické opatrenia na vykonávanie pravidiel dôvernosti uvedených v odsekoch 1 a 2.

Článok 21

Vyhlásenie o záujmoch

Členovia rady regulačných orgánov a riadiaceho výboru, administratívny riaditeľ a zamestnanci úradu urobia výročné vyhlásenie o záväzkoch a vyhlásenie o záujmoch, v ktorých uvedú všetky priame a nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za prekážku ich nezávislosti. Tieto vyhlásenia sa vypracujú písomne. Vyhlásenie o záujmoch, ktoré urobili členovia rady regulačných orgánov a riadiaceho výboru a administratívny riaditeľ, sa zverejní.

Článok 22

Prístup k dokumentom

1.   Na dokumenty patriace BEREC-u a úradu sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (20).

2.   Do šiestich mesiacov od dátumu skutočného začatia činnosti BEREC-u a úradu rada regulačných orgánov a riadiaci výbor prijmú praktické opatrenia na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.   Rozhodnutia prijímané podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 môžu byť predmetom sťažnosti predloženej ombudsmanovi alebo konania pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 195 a 230 zmluvy.

Článok 23

Výsady a imunity

Na úrad a jeho zamestnancov sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Článok 24

Zodpovednosť úradu

1.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti úrad nahradí v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne predpisy členských štátov každú škodu, ktorú spôsobil, alebo ktorú spôsobili jeho zamestnanci pri výkone svojich povinností. Súdny dvor Európskych spoločenstiev má právomoc rozhodovať v spore o náhradu takejto škody.

2.   Osobná finančná a disciplinárna zodpovednosť zamestnancov úradu voči úradu sa riadi príslušnými ustanoveniami vzťahujúcimi sa na zamestnancov úradu.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

Hodnotenie a preskúmanie

Do troch rokov od skutočného začatia činnosti BEREC-u a úradu Komisia zverejní hodnotiacu správu o skúsenostiach získaných v rámci činnosti BEREC-u a úradu. Hodnotiaca správa sa vzťahuje na výsledky, ktoré dosiahli BEREC a úrad a ich pracovné metódy v súvislosti s ich cieľmi, povereniami a úlohami vymedzenými v tomto nariadení a v ich ročných pracovných programoch. Hodnotiaca správa zohľadňuje názory zúčastnených strán na úrovni Spoločenstva aj na vnútroštátnej úrovni a predloží sa Európskemu parlamentu a Rade. Európsky parlament vydá stanovisko k hodnotiacej správe.

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. novembra 2009

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsedníčka

Å. TORSTENSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 224, 30.8.2008, s. 50.

(2)  Ú. v. EÚ C 257, 9.10.2008, s. 51.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady zo 16. februára 2009 (Ú. v. EÚ C 75 E, 31.3.2009, s. 67), pozícia Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 a rozhodnutie Rady z 26. októbra 2009.

(4)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.

(5)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 7.

(6)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21.

(7)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51.

(8)  Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.

(9)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 32.

(10)  Ú. v. ES L 200, 30.7.2002, s. 38.

(11)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 198, 27.7.2002, s. 49.

(13)  Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 60.

(14)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(16)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(17)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(18)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(19)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

(20)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.


Top