EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1099

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 304, 14.11.2008, p. 1–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 191 - 252

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1099/oj

14.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1099/2008

z dnia 22 października 2008 r.

w sprawie statystyki energii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota potrzebuje precyzyjnych i aktualnych danych dotyczących ilości energii, jej form, źródeł, wytwarzania, dostaw, przemian i zużycia, w celu monitorowania wpływu i konsekwencji funkcjonowania jej polityki w dziedzinie energii.

(2)

Tradycyjnie statystyka energii koncentrowała się na podaży energii oraz na energii pochodzącej ze źródeł kopalnych. W ciągu najbliższych lat statystyka ta musi w większym stopniu uwzględniać większą wiedzę na temat zużycia energii finalnej, energii ze źródeł odnawialnych i energii jądrowej oraz ich monitorowanie.

(3)

Dostępność wiarygodnych i aktualnych informacji na temat energii jest niezbędna, aby ocenić wpływ zużycia energii na środowisko naturalne, w szczególności w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych. Informacje te są wymagane zgodnie z decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącą mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania protokołu z Kioto (2).

(4)

Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (3) oraz dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii (4) zobowiązują państwa członkowskie do zgłaszania danych ilościowych dotyczących energii. Aby monitorować postępy w realizacji celów określonych w tych dyrektywach, potrzebne są szczegółowe aktualne dane dotyczące energii.

(5)

Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (5), dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (6) oraz dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię (7) zobowiązują państwa członkowskie do zgłaszania danych ilościowych dotyczących zużycia energii. Dla monitorowania postępów w realizacji celów określonych w tych dyrektywach potrzebne są szczegółowe aktualne dane dotyczące energii oraz lepsze powiązanie tych danych z odnośnymi badaniami statystycznymi, takimi jak spisy powszechne ludności i mieszkań, oraz z danymi dotyczącymi transportu.

(6)

Zielone księgi Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie efektywności energetycznej oraz z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii – omawiają politykę UE w zakresie energii, dla której dostępność unijnych danych statystycznych dotyczących energii jest konieczna, w tym w celu ustanowienia Europejskiego Obserwatorium Rynku Energii.

(7)

Ustanowienie modelu prognozowania energetycznego będącego własnością publiczną, zgodnie z apelem Parlamentu Europejskiego w rezolucji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (8), wymaga szczegółowych aktualnych danych dotyczących energii.

(8)

W nadchodzących latach należy zwrócić większą uwagę na bezpieczeństwo podaży najważniejszych paliw, a także potrzebę aktualniejszych i dokładniejszych danych na szczeblu UE, aby przewidywać i koordynować rozwiązywanie przez UE ewentualnych kryzysów podaży.

(9)

Liberalizacja oraz rosnąca złożoność rynku energetycznego sprawiają, że coraz trudniej otrzymuje się wiarygodne aktualne dane dotyczące energii, w szczególności w sytuacji, w której brakuje podstawy prawnej dotyczącej dostarczania takich danych.

(10)

Aby system statystyki energii pomagał w podejmowaniu decyzji politycznych przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie oraz wspierał debatę publiczną z udziałem obywateli, musi on być porównywalny, przejrzysty, elastyczny i zdolny do rozwoju. Dlatego w najbliższej przyszłości powinny zostać uwzględnione dane statystyczne dotyczące energii jądrowej, a istotne dane dotyczące energii ze źródeł odnawialnych powinny być coraz bardziej wzbogacane. Podobnie w dziedzinie efektywności energetycznej niezwykle przydatne byłyby szczegółowe dane statystyczne dotyczące mieszkalnictwa i transportu.

(11)

Tworzenie statystyki Wspólnoty podlega zasadom określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (9).

(12)

W związku z tym, że cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie ustanowienie wspólnych ram dla tworzenia, przekazywania, oceny i rozpowszechniania porównywalnej statystyki dotyczącej energii we Wspólnocie, nie może być w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie i z tego powodu możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(13)

W tworzeniu i rozpowszechnianiu statystyki Wspólnoty na mocy niniejszego rozporządzenia krajowe i wspólnotowe organy statystyczne powinny uwzględnić zasady określone w Europejskim Kodeksie Praktyk Statystycznych, który został przyjęty dnia 24 lutego 2005 r. przez Komitet ds. Programów Statystycznych, powołany decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (10), i dołączony do zalecenia Komisji w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych.

(14)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (11).

(15)

W szczególności Komisji powinny zostać przyznane uprawnienia do zmiany listy źródeł danych, statystyk krajowych i mających zastosowanie wyjaśnień lub definicji, jak również ustaleń dotyczących przekazywania tych danych, oraz do ustalenia i zmian rocznych statystyk energii jądrowej, po ich uwzględnieniu, do zmian statystyk dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, po ich uwzględnieniu, i do ustalania i zmian statystyk dotyczących finalnego zużycia energii. Ponieważ środki te są środkami o zasięgu ogólnym i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie o nowe elementy inne niż istotne, muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(16)

Należy przewidzieć, że Komisja może przyznać państwom członkowskim wyłączenia lub odstępstwa w odniesieniu do tych aspektów gromadzenia danych dotyczących energii, które mogłyby stanowić zbytnie obciążenie dla respondentów. Odstępstwa i wyłączenia powinno się przyznawać wyłącznie po otrzymaniu odpowiedniego uzasadnienia opisującego obecną sytuację i wskazującego nadmierne obciążenia w sposób przejrzysty. Okres, w którym pozostają one w mocy, powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.

(17)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne ramy dla tworzenia, przekazywania, oceny i rozpowszechniania porównywalnej statystyki energii we Wspólnocie.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do danych statystycznych dotyczących nośników energii oraz dotyczących ich danych zagregowanych we Wspólnocie.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„statystyka Wspólnoty” oznacza statystyki Wspólnoty w rozumieniu art. 2 tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 322/97;

b)

„tworzenie statystyki” oznacza tworzenie statystyk w rozumieniu art. 2 tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 322/97;

c)

„Komisja (Eurostat)” oznacza organ Wspólnoty w rozumieniu art. 2 tiret czwarte rozporządzenia (WE) nr 322/97;

d)

„nośniki energii” oznaczają paliwa, energię cieplną, energię odnawialną, energię elektryczną lub każdą inną formę energii;

e)

„dane zagregowane” oznaczają dane zagregowane na poziomie krajowym dotyczące przetwarzania lub wykorzystywania nośników energii, czyli dotyczące produkcji, handlu, magazynowania, przemian, zużycia i cech strukturalnych systemu energetycznego, takich jak zainstalowanych mocy służących wytwarzaniu energii elektrycznej lub mocy produkcyjnych dla produktów naftowych;

f)

„jakość danych” oznacza następujące aspekty jakości statystycznej: przydatność, dokładność, aktualność i terminowość, dostępność i przejrzystość, porównywalność, spójność i kompletność.

Artykuł 3

Źródła danych

1.   Stosując zasady utrzymywania zmniejszonego obciążenia respondentów i uproszczenia czynności administracyjnych, państwa członkowskie zestawiają dane dotyczące nośników energii oraz dane zagregowane sporządzone na ich podstawie we Wspólnocie, korzystając z następujących źródeł:

a)

specjalne badania statystyczne skierowane do producentów energii pierwotnej oraz przetworzonej, a także podmiotów handlowych, dystrybutorów i przewoźników oraz importerów i eksporterów nośników energii;

b)

inne badania statystyczne skierowane do użytkowników energii finalnej w sektorach przemysłu przetwórczego i transportu oraz w innych sektorach, w tym w gospodarstwach domowych;

c)

inne procedury estymacji statystycznej lub inne źródła, w tym źródła administracyjne, takie jak informacje organów regulacji rynków energii elektrycznej i gazu.

2.   Państwa członkowskie ustalają szczegółowe zasady przedstawiania danych potrzebnych dla statystyki krajowej, określonych w art. 4, przez przedsiębiorstwa i inne podmioty.

3.   Wykaz źródeł danych może być modyfikowany zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

Artykuł 4

Kategorie danych zagregowanych, nośniki energii i częstotliwość przekazywania statystyki krajowej

1.   Krajowa statystyka, którą należy przekazywać, jest określona w załącznikach. Przekazuje się ją zgodnie z następującą częstotliwością:

a)

raz w roku dla danych statystyki energetycznej określonych w załączniku B;

b)

raz w miesiącu dla danych statystyki energetycznej określonych w załączniku C;

c)

krótkoterminowo raz w miesiącu dla danych statystyki energetycznej określonych w załączniku D.

2.   Wyjaśnienia lub definicje dotyczące stosowanych pojęć technicznych są zawarte w poszczególnych załącznikach oraz w załączniku A (Wyjaśnienia dotyczące terminologii).

3.   Przekazywane dane oraz odnoszące się do nich wyjaśnienia lub definicje mogą być modyfikowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

Artykuł 5

Przekazywanie i rozpowszechnianie

1.   Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) krajową statystykę, o której mowa w art. 4.

2.   Ustalenia dotyczące jej przekazania, w tym obowiązujące terminy, odstępstwa oraz wyłączenia są określone w załącznikach.

3.   Ustalenia dotyczące przekazywania krajowej statystyki mogą być modyfikowane w sposób zgodny z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art.11 ust. 2.

4.   Na należycie uzasadniony wniosek państwa członkowskiego Komisja może przyznać dodatkowe wyłączenia lub odstępstwa zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 11 ust. 3, w odniesieniu do tych części statystyki krajowej, których gromadzenie mogłoby stanowić zbytnie obciążenie dla respondentów.

5.   Komisja (Eurostat) rozpowszechnia roczne statystyki dotyczące energii do dnia 31 stycznia drugiego roku po okresie sprawozdawczym.

Artykuł 6

Ocena jakości i sprawozdania

1.   Państwa członkowskie zapewniają jakość przekazywanych danych.

2.   Należy podjąć każdy rozsądny wysiłek, aby zapewnić spójność między danymi o energii zgłoszonymi zgodnie z załącznikiem B oraz danymi zgłoszonymi zgodnie z decyzją Komisji 2005/166/WE z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania protokołu z Kioto (12).

3.   Do celów niniejszego rozporządzenia do jakości przekazywanych danych stosuje się następujące kryteria oceny:

a)

„przydatność” dotyczy stopnia, w jakim statystyki zaspokajają obecne i potencjalne potrzeby użytkowników;

b)

„dokładność” dotyczy stopnia, w jakim dane szacunkowe są zbliżone do nieznanych wartości faktycznych;

c)

„aktualność” dotyczy odstępu czasu pomiędzy momentem uzyskania informacji a wydarzeniem lub zjawiskiem, które opisują;

d)

„terminowość” odnosi się do odstępu czasu pomiędzy momentem, w którym dane zostały udostępnione, a terminem, w którym powinny były zostać przedłożone;

e)

„dostępność” i „przejrzystość” dotyczą warunków i sposobów uzyskiwania, wykorzystania i interpretowania danych przez użytkowników;

f)

„porównywalność” dotyczy pomiaru skutków wywoływanych przez różnice w stosowanych koncepcjach statystycznych oraz w narzędziach i procedurach pomiaru, w przypadku gdy porównywane są statystyki z różnych obszarów geograficznych, dziedzin sektorowych lub z różnych okresów;

g)

„spójność” dotyczy możliwości łączenia danych na różne sposoby i do różnych celów z zachowaniem ich wiarygodności.

4.   Co pięć lat państwa członkowskie przedstawiają Komisji (Eurostat) sprawozdanie dotyczące jakości przekazanych danych oraz o ewentualnych dokonanych zmianach metodologicznych.

5.   W terminie sześciu miesięcy od otrzymania wniosku od Komisji (Eurostat) i aby umożliwić jej ocenę jakości przekazanych danych, państwa członkowskie przesyłają Komisji (Eurostat) sprawozdanie zawierające wszystkie istotne informacje dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Czas odniesienia i częstotliwość

Państwa członkowskie zestawiają wszystkie dane wymienione w niniejszym rozporządzeniu od początku roku kalendarzowego następującego po przyjęciu niniejszego rozporządzenia i przekazują je następnie z częstotliwością określoną w art. 4 ust. 1.

Artykuł 8

Roczne statystyki dotyczące energii jądrowej

Komisja (Eurostat), we współpracy z sektorem energii jądrowej w UE, określa – w razie potrzeby z zastrzeżeniem poufności oraz unikając podwójnego gromadzenia danych, utrzymując jednocześnie na niskim poziomie koszty produkcji i zachowując rozsądne obciążenie sprawozdawcze – zestaw rocznych statystyk dotyczących energii jądrowej, które będą gromadzone i rozpowszechniane od 2009 r., przy czym rok ten będzie pierwszym okresem sprawozdawczym.

Zestaw rocznych statystyk dotyczących energii jądrowej jest tworzony i może być modyfikowany zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

Artykuł 9

Statystyka dotycząca energii ze źródeł odnawialnych i statystyka dotycząca zużycia energii finalnej

1.   W celu poprawy jakości statystyk dotyczących energii ze źródeł odnawialnych oraz statystyki dotyczącej zużycia energii finalnej Komisja (Eurostat) we współpracy z państwami członkowskimi zapewnia porównywalność, przejrzystość, szczegółowość i elastyczność tych statystyk poprzez:

a)

przegląd metod wykorzystywanych do corocznego i efektywnego pod względem kosztów opracowywania statystyk dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, w celu udostępnienia dodatkowych, adekwatnych i szczegółowych statystyk dotyczących każdego źródła energii odnawialnej. Komisja (Eurostat) przedstawia i rozpowszechnia statystyki zebrane, począwszy od 2010 r. (rok referencyjny);

b)

przegląd i określenie metod stosowanych na szczeblu krajowym i wspólnotowym dla tworzenia statystyk dotyczących zużycia energii finalnej (źródła, zmienne, jakość, koszty), w oparciu o aktualną sytuację, dostępne analizy i pilotażowe badania wykonalności, a także analizy kosztów i korzyści, które mają dopiero zostać przeprowadzone, oraz ocenę wyników badań pilotażowych i analizy kosztów i korzyści w celu ustalenia rozdziału energii finalnej według sektorów i głównych kierunków użytkowania oraz stopniowe włączanie rezultatów do statystyk, począwszy od 2012 r. (rok referencyjny).

2.   Zbiór statystyk dotyczących energii ze źródeł odnawialnych może być modyfikowany zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

3.   Zestaw statystyk dotyczących finalnego zużycia energii jest tworzony i może być modyfikowany zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

Artykuł 10

Środki wykonawcze

1.   Następujące środki niezbędne dla wykonania niniejszego rozporządzenia, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 2:

a)

zmiany w wykazie źródeł danych (art. 3 ust. 3);

b)

zmiany w statystyce krajowej oraz w odnoszących się do niej objaśnieniach lub definicjach (art. 4 ust. 3);

c)

zmiany w zakresie ustaleń dotyczących przekazywania danych (art. 5 ust. 3);

d)

tworzenie i modyfikacja rocznych statystyk dotyczących energii (art. 8 akapit drugi);

e)

modyfikacja zbioru statystyk dotyczących energii ze źródeł odnawialnych (art. 9 ust. 2);

f)

tworzenie i modyfikacja statystyk dotyczących finalnego zużycia energii (art. 9 ust. 3).

2.   Dodatkowych wyłączeń i odstępstw (art. 5 ust. 4) udziela się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 11 ust. 3.

3.   Należy przy tym mieć na uwadze zasadę utrzymania dodatkowych kosztów i obciążeń sprawozdawczych w rozsądnych granicach.

Artykuł 11

Komitet

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Programów Statystycznych.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 22 października 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J.-P. JOUYET

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r.

(2)  Dz.U. L 49 z 19.2.2004, s. 1.

(3)  Dz.U. L 283 z 27.10.2001, s. 33.

(4)  Dz.U. L 52 z 21.2.2004, s. 50.

(5)  Dz.U. L 1 z 4.11.2003, s. 65.

(6)  Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 64.

(7)  Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29.

(8)  Dz.U. C 317 E z 23.12.2006, s. 876.

(9)  Dz.U. L 52 z 22.2.1997, s. 1.

(10)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.

(11)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(12)  Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 57.


ZAŁĄCZNIK A

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TERMINOLOGII

Niniejszy załącznik zawiera wyjaśnienia lub definicje pojęć, które są stosowane w pozostałych załącznikach.

1.   UWAGI GEOGRAFICZNE

Poniższe definicje geograficzne mają zastosowanie jedynie do celów sprawozdawczości statystycznej:

Australia nie obejmuje terytoriów zamorskich.

Dania nie obejmuje Wysp Owczych i Grenlandii.

Francja obejmuje Monako, a nie obejmuje francuskich terytoriów zamorskich – Gwadelupy, Martyniki, Gujany, Reunion, St.-Pierre i Miquelon, Nowej Kaledonii, Polinezji Francuskiej, wysp Wallis i Futuna, Majotty.

Włochy obejmują San Marino i Watykan.

Japonia obejmuje Okinawę.

Niderlandy nie obejmują Surinamu i Antyli Niderlandzkich.

Portugalia obejmuje Azory i Maderę.

Hiszpania obejmuje Wyspy Kanaryjskie, Baleary oraz Ceutę i Melilę.

Szwajcaria nie obejmuje Liechtensteinu.

Stany Zjednoczone obejmują 50 stanów, dystrykt Kolumbia, Wyspy Dziewicze USA, Puerto Rico oraz Guam.

2.   DANE ZAGREGOWANE

Producenci są sklasyfikowani ze względu na cel produkcji:

Producenci zawodowi: przedsiębiorstwa o własności prywatnej lub publicznej, których główna działalność polega na wytwarzaniu energii elektrycznej lub ciepła w celu jej odsprzedaży stronom trzecim.

Producenci przemysłowi: przedsiębiorstwa prywatne lub publiczne, które wytwarzają energię elektryczną lub cieplną całkowicie lub częściowo na potrzeby własne, w ramach działalności pomocniczej dla swojej głównej działalności.

Uwaga: Komisja może, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 2, po wejściu w życie zrewidowanej klasyfikacji NACE, doprecyzowywać terminologię, podając stosowne odniesienia do nomenklatury NACE.

2.1.   Sektory dostaw i przemian

Pozyskanie/produkcja krajowa

Ilość paliw wydobytych lub wyprodukowanych, obliczona po wszystkich operacjach usunięcia substancji nieczynnych i zanieczyszczeń. Produkcja obejmuje ilości zużyte przez producenta w procesie produkcji (np. w celach produkcji ciepła lub na potrzeby eksploatacji urządzeń i urządzeń pomocniczych) oraz dostawy do innych producentów energii w celu jej przetworzenia lub innego wykorzystania.

Pozyskanie krajowe: produkcja z zasobów pozyskanych w ramach danego państwa.

Import/eksport

Definicje geograficzne można znaleźć w części „Uwagi geograficzne”.

O ile nie zostało to określone inaczej, „import” odnosi się do miejsca pierwotnego pochodzenia (kraju, w którym dany nośnik energii został wytworzony) dla wykorzystania w kraju, a „eksport” do końcowego kraju zużycia wyprodukowanego nośnika energii.

Dane ilości są uznawane za importowane lub wyeksportowane, kiedy przekroczyły polityczne granice danego kraju, niezależnie od tego czy miała miejsce odprawa celna.

Jeżeli nie da się określić żadnego miejsca pochodzenia lub przeznaczenia, można zastosować kategorię „inne”.

Różnice statystyczne mogą mieć miejsce, jeżeli na powyższej podstawie można określić jedynie łączny import i eksport, natomiast podział geograficzny opiera się na innym badaniu, źródle lub koncepcji. w takiej sytuacji, różnice należy zawrzeć w kategorii „inne”.

Międzynarodowy bunkier morski

Ilość paliwa dostarczonego statkom pod wszystkimi banderami, prowadzącym żeglugę międzynarodową. Żegluga międzynarodowa może mieć miejsce na morzu, na jeziorach lub drogach wodnych śródlądowych oraz na wodach przybrzeżnych. Pozycja ta nie obejmuje:

zużycia przez statki prowadzące żeglugę krajową. Podział na żeglugę krajową i międzynarodową powinien zostać określony na podstawie portu wyjścia i portu przeznaczenia, a nie na podstawie bandery lub narodowości statku,

zużycia przez statki rybackie,

zużycia przez siły zbrojne.

Zmiany stanu zapasów

Różnica między początkowym poziomem zapasów a końcowym poziomem zapasów dla zapasów utrzymywanych na terytorium krajowym.

Zużycie brutto (wyliczone)

Wartość wyliczona, zdefiniowana jako:

Produkcja krajowa + Otrzymane z innych źródeł + Import - Eksport - Międzynarodowy bunkier morski + Zmiany zapasów

Zużycie brutto (zaobserwowane)

Ilość faktycznie zarejestrowana w badaniach sektorów zużycia finalnego.

Różnice statystyczne

Wartość wyliczona, zdefiniowana jako:

Wyliczone zużycie brutto – faktyczne zużycie brutto.

Obejmuje zmiany stanu zapasów konsumentów finalnych, kiedy nie można ich określić w ramach „zmian stanu zapasów”.

Należy podać powody wszystkich poważniejszych różnic.

Elektrownie zawodowe

Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej.

Paliwa wykorzystane przez zakłady obejmujące co najmniej jedną instalację produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu należy zgłaszać w ramach kategorii „Elektrociepłownie zawodowe”.

Elektrociepłownie zawodowe

Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Ciepłownie zawodowe

Ilość paliwa zużytego do produkcji ciepła.

Elektrownie przemysłowe

Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej.

Paliwa wykorzystane przez zakłady obejmujące co najmniej jedną instalację produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu należy zgłaszać w ramach kategorii „Elektrociepłownie przemysłowe”.

Elektrociepłownie przemysłowe

Ilość paliwa, która odpowiada ilości wyprodukowanej energii elektrycznej i sprzedanego ciepła.

Ciepłownie przemysłowe

Ilość paliwa, która odpowiada ilości sprzedanego ciepła.

Brykietownie węgla kamiennego

Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji paliw.

Ilości wykorzystanej do produkcji ciepła i eksploatacji urządzeń nie należy zgłaszać tutaj, ale należy ją zgłosić jako zużycie w sektorze energii.

Koksownie

Ilość paliwa wykorzystanego w koksowniach.

Ilości wykorzystanej do produkcji ciepła i eksploatacji urządzeń nie należy zgłaszać tutaj, ale należy ją zgłosić jako zużycie w sektorze energii.

Brykietownie węgla brunatnego i torfu

Ilość węgla brunatnego wykorzystanego do produkcji brykietów z węgla brunatnego (BWB) lub torfu do produkcji brykietów z torfu (BT).

Ilości wykorzystanej do produkcji ciepła i eksploatacji urządzeń nie należy zgłaszać tutaj, ale należy ją zgłosić jako zużycie w sektorze energii.

Gazownie

Ilość wykorzystana do produkcji gazu w gazowni oraz w zakładach zgazowania węgla.

Ilości wykorzystanej jako paliwo do produkcji ciepła i eksploatacji urządzeń nie należy zgłaszać tutaj, ale należy ją zgłosić jako zużycie w sektorze energii.

Wielkie piece

Ilości węgla koksowego lub węgla bitumicznego (zużytego między innymi w procesie wstrzykiwania pyłu węglowego) oraz koksu z koksowni przetworzonego w wielkich piecach.

Ilości wykorzystanej jako paliwo do produkcji ciepła i eksploatacji wielkich pieców (np. gazu wielkopiecowego) nie należy zgłaszać tutaj, ale należy ją zgłosić jako zużycie w sektorze energii.

Upłynnianie węgla

Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji syntetycznych paliw ciekłych.

Rafinerie ropy naftowej

Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji produktów naftowych.

Ilości wykorzystanej jako paliwo do produkcji ciepła i eksploatacji urządzeń nie należy zgłaszać tutaj, ale należy ją zgłosić jako zużycie w sektorze energii.

Nigdzie indziej niewymienione – Przemiany

Ilość wykorzystana do działań w zakresie przemian, która nie została uwzględniona gdzie indziej. Informacje ewentualnie zamieszczone w tej pozycji należy wyjaśnić w sprawozdaniu.

2.2.   Sektor energii i zużycie finalne

Sektor energii ogółem

Ilość zużyta przez przemysł energetyczny na potrzeby wydobycia (górnictwo, produkcja ropy i gazu) lub w ramach realizacji działań w zakresie przemian energetycznych.

Pozycja ta nie obejmuje ilości paliw przetworzonych w inną formę energii (co należy zgłosić w sektorze przemian) lub wykorzystanych na potrzeby eksploatacji rurociągów ropy, gazu i węgla półpłynnego (co należy zgłosić w sektorze transportu).

Pozycja ta obejmuje wytwarzanie materiałów chemicznych w celu rozszczepienia i syntezy atomowej oraz produkty tych procesów.

Elektrownie, elektrociepłownie oraz ciepłownie

Ilość zużyta na potrzeby własne w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz ciepłowniach.

Kopalnie węgla

Ilości zużyte na potrzeby wydobycia i przeróbki węgla w ramach przemysłu wydobycia węgla.

Węgiel spalony w elektrowniach kopalnianych należy zgłosić w sektorze przemian.

Brykietownie węgla kamiennego

Ilość zużyta na potrzeby własne w brykietowniach.

Koksownie

Ilość zużyta na potrzeby własne w koksowniach.

Brykietownie węgla brunatnego i torfu

Ilość zużyta na potrzeby własne w brykietowniach węgla brunatnego i torfu.

Gazownie/Zakłady zgazowania węgla

Ilość zużyta na potrzeby własne w gazowniach oraz w zakładach zgazowania węgla.

Wielkie piece

Ilość zużyta na potrzeby własne w wielkich piecach.

Upłynnianie węgla

Ilość zużyta na potrzeby własne w zakładach upłynniania węgla.

Rafinerie ropy naftowej

Ilość zużyta na potrzeby własne w rafineriach ropy naftowej.

Wydobycie ropy i gazu

Ilość zużyta na potrzeby własne w procesie wydobycia ropy i gazu oraz w zakładach przetwarzania gazu ziemnego.

Pozycja ta nie obejmuje strat w rurociągach (które należy zgłosić w kategorii „straty dystrybucji”) oraz ilości energii wykorzystanej do eksploatacji rurociągów (którą należy zgłosić w sektorze transportu).

Zużycie finalne ogółem

Zdefiniowane (wyliczone) jako:

= Całkowite zużycie nieenergetyczne + Finalne zużycie energetyczne (Przemysł + Transport + inne sektory)

Nie obejmuje wsadu przemian, zużycia na potrzeby własne przez zakłady produkujące energię oraz strat w trakcie dystrybucji.

Zużycie nieenergetyczne

Nośniki energii wykorzystywane jako surowce w różnych sektorach; czyli nośniki, które nie zostały zużyte jako paliwo lub przetworzone w inne paliwo.

2.3.   Specyfikacja końcowego zużycia energii

Zużycie energii finalnej

Całkowite zużycie energii w przemyśle, transporcie i innych sektorach.

Sektor przemysłu

Odnosi się to do ilości paliwa zużytego przez przedsiębiorstwa przemysłowe na potrzeby jego działalności podstawowej.

W przypadku ciepłowni lub elektrociepłowni bierze się pod uwagę tylko ilość paliwa zużytego do produkcji energii cieplnej wykorzystywanej przez sam zakład. Ilość paliwa zużytego do produkcji ciepła, które zostało sprzedane, oraz do produkcji energii elektrycznej należy zgłosić w odpowiednim sektorze przemian.

Przemysł hutniczy

Przemysł chemiczny (w tym petrochemiczny)

Przemysł chemiczny i petrochemiczny.

Metale nieżelazne

Przemysł metali nieżelaznych.

Przemysł surowców niemetalicznych

Przemysł szkła, ceramiki, cementu i innych materiałów budowlanych.

Przemysł środków transportu

Gałęzie przemysłu produkujące sprzęt wykorzystywany w celach transportowych.

Przemysł maszynowy

Wyroby metalowe gotowe, maszyny i sprzęt inny niż środki transportu.

Przemysł wydobywczy

Nie obejmuje zakładów wydobycia surowców energetycznych.

Przemysł spożywczy i tytoniowy

Przemysł papierniczy i poligraficzny

Obejmuje produkcję zapisanych nośników informacji.

Przemysł drzewny (z wyłączeniem przemysłu papierniczego)

Budownictwo

Przemysł tekstylny i skórzany

Nigdzie indziej niewymienione – Przemysł

Zużycie w branżach nieobjętych powyższymi kategoriami.

Sektor transportu

Energia wykorzystana we wszystkich działalnościach w zakresie transportu, niezależnie od branży gospodarki, w ramach której odbywa się dana działalność.

Sektor transportu – Transport szynowy

Całkowite zużycie energii w transporcie szynowym, w tym na przemysłowych liniach szynowych.

Sektor transportu – Żegluga krajowa

Ilość dostarczona do statków wszystkich bander, nieprowadzących żeglugi międzynarodowej (por. międzynarodowy bunkier morski). Podział na żeglugę krajową i międzynarodową powinien zostać określony na podstawie portu wyjścia i portu przeznaczenia, a nie na podstawie bandery lub narodowości statku.

Sektor transportu – Transport drogowy

Ilość paliwa zużytego przez pojazdy drogowe.

Obejmuje paliwo zużyte przez pojazdy rolnicze na drogach głównych oraz smary przeznaczone do pojazdów drogowych.

Nie obejmuje energii wykorzystanej w silnikach stacjonarnych (zob. Inne sektory), w ciągnikach na drogach innych niż główne (zob. Rolnictwo), w pojazdach drogowych wykorzystywanych w celach wojskowych (zob. Inne sektory – Nigdzie indziej niewymienione), asfaltu zużytego do budowy nawierzchni drogowych oraz energii wykorzystanej w silnikach na placach budowy (zob. Przemysł, podsektor Budownictwo).

Sektor transportu – Transport rurociągowy

Ilość wykorzystana jako energia na potrzeby utrzymania i eksploatacji rurociągów transportujących gazy, substancje płynne, zawiesiny i inne produkty.

Obejmuje energię wykorzystaną w stacjach pomp oraz w zakresie utrzymywania rurociągu.

Nie obejmuje energii wykorzystanej do dystrybucji rurociągami gazu ziemnego lub przemysłowego, gorącej wody lub pary od dystrybutora do użytkowników końcowych (co należy zgłosić w sektorze energii), energii wykorzystanej do końcowej dystrybucji wody do gospodarstw domowych oraz użytkowników w przemyśle, handlu i innych użytkowników (co należy zgłosić w sektorze usług i użyteczności publicznej) oraz strat w trakcie tego transportu między dystrybutorem a użytkownikami końcowymi (które należy zgłosić jako straty dystrybucji).

Sektor transportu – Lotnictwo międzynarodowe

Ilość paliwa lotniczego dostarczonego do samolotów na potrzeby lotnictwa międzynarodowego. Podział na lotnictwo krajowe/międzynarodowe powinien zostać określony na podstawie miejsca odlotu i przylotu, a nie na podstawie narodowości linii lotniczych.

Nie obejmuje paliw wykorzystanych przez linie lotnicze dla swoich pojazdów drogowych (co należy zgłosić w pozycji Sektor transportu – Nigdzie indziej niewymienione) oraz paliw lotniczych wykorzystanych do celów wojskowych (co należy zgłosić w pozycji Inne sektory – Nigdzie indziej niewymienione).

Sektor transportu – Lotnictwo krajowe

Ilość paliwa lotniczego dostarczonego do samolotów na potrzeby lotnictwa krajowego – komercyjnego, prywatnego, rolniczego itp.

Obejmuje paliwo wykorzystane do celów innych niż latanie, np. badanie stanowiskowe silników. Podział na lotnictwo krajowe/międzynarodowe powinien zostać określony na podstawie miejsca odlotu i przylotu, a nie na podstawie narodowości linii lotniczych.

Pozycja ta nie obejmuje paliw wykorzystanych przez linie lotnicze dla swoich pojazdów drogowych (co należy zgłosić w pozycji Sektor transportu – Nigdzie indziej niewymienione) oraz paliw lotniczych wykorzystanych do celów militarnych (co należy zgłosić w pozycji Inne sektory – Nigdzie indziej niewymienione).

Sektor transportu – Nigdzie indziej niewymienione

Ilości wykorzystane w działalności transportowej, nigdzie indziej niewymienione.

Obejmuje paliwa wykorzystane przez linie lotnicze w ich pojazdach drogowych oraz paliwa wykorzystane w portach przez urządzenia służące do wyładowania statków i dźwigi różnych typów.

Należy zgłosić to, co jest zawarte w niniejszej pozycji.

Inne sektory

Sektory niewymienione z nazwy lub nienależące do sektorów energii, przemysłu lub transportu.

Inne sektory – Sektor usług i użyteczności publicznej

Paliwa zużyte przez firmy i biura w sektorach publicznym i prywatnym.

Inne sektory – Gospodarstwa domowe

Należy zgłosić paliwa zużyte przez wszystkie gospodarstwa domowe, w tym „gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników”.

Inne sektory – Rolnictwo/Leśnictwo

Paliwa zużyte przez użytkowników w kategorii rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo.

Inne sektory – Rybołówstwo

Paliwa dostarczone dla rybołówstwa śródlądowego, przybrzeżnego i dalekomorskiego. Kategoria rybołówstwa powinna obejmować paliwa dostarczone do statków pod wszystkimi banderami, które uzupełniły paliwo w danym kraju (w tym rybołówstwo międzynarodowe) oraz energię wykorzystaną w sektorze rybactwa.

Inne sektory – Gdzie indziej niewymienione

Są to działalności, które nie zostały uwzględnione nigdzie indziej. Niniejsza kategoria zawiera paliwo wykorzystane do celów wojskowych we wszystkich moblinych i stacjonarnych formach zużycia (np. statki, samoloty, pojazdy drogowe oraz energia wykorzystana w pomieszczeniach mieszkalnych), niezależnie od tego, czy dostarczone paliwo służy służbom wojskowym danego kraju lub innego kraju. Informacje ewentualnie zamieszczone pod tą pozycją należy wyjaśnić w sprawozdaniu.

3.   INNE POJĘCIA

Stosuje się znaczenie następujących skrótów:

TML: czterometylek ołowiu,

TEL: czteroetylek ołowiu,

SBP: specjalny punkt wrzenia,

LPG: gaz ciekły,

NGL: ciecze towarzyszące gazowi ziemnemu,

LNG: gaz ziemny skroplony,

CNG: Sprężony gaz ziemny.


ZAŁĄCZNIK B

ROCZNA STATYSTYKA ENERGII

Niniejszy załącznik zawiera opis zakresu, jednostek, okresu objętego przekazywaniem danych oraz częstotliwości, terminów i sposobów ich przekazywania na potrzeby rocznego gromadzenia statystyki dotyczącej energii.

W przypadku terminów, których wyjaśnienia niniejszy załącznik nie zawiera, stosuje się wyjaśnienia zawarte w załączniku A.

1.   STAŁE PALIWA KOPALNE I GAZY PRZEMYSŁOWE

1.1.   Nośniki energii

O ile nie określono inaczej, w tej kategorii gromadzone są dane odnoszące się do wszystkich nośników energii wymienionych poniżej:

Nośnik energii

Definicja

1.

Antracyt

Węgiel wysokiej jakości, stosowany do celów przemysłowych i mieszkaniowych. Ogólnie zawiera poniżej 10 % substancji lotnych oraz ma wysoką zawartość pierwiastka węgla (ok. 90 % węgla odgazowanego). Jego ciepło spalania przekracza 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) w stanie bezpopiołowym, ale wilgotnym.

2.

Węgiel koksowy

Węgiel bitumiczny o jakości umożliwiającej produkcję koksu odpowiedniego jako składnik wsadu wielkopiecowego. Jego ciapło spalania przekracza 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) w stanie bezpopiołowym, ale wilgotnym.

3.

Inny węgiel bitumiczny

(Węgiel energetyczny)

Węgiel wykorzystywany do wytwarzania pary, obejmujący wszelkie rodzaje węgla bitumicznego niezaliczone do kategorii „węgiel koksowy” ani „antracyt”. W porównaniu do antracytu charakteryzuje się wyższą zawartością substancji lotnych (ponad 10 %) oraz niższą zawartością pierwiastka węgla (poniżej 90 % węgla odgazowanego). Jego ciepło spalania przekracza 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) w stanie bezpopiołowym, ale wilgotnym. Węgiel bitumiczny wykorzystywany w koksowniach należy zgłaszać jako węgiel koksowy.

4.

Węgiel subbitumiczny

Nazwa ta odnosi się do węgla niemającego zdolności spiekania, o cieple spalania między 17 435 kJ/kg (4 165 kcal/kg) a 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg), zawierającego ponad 31 % substancji lotnych w stanie suchym wolnym od substancji mineralnych.

5.

Węgiel brunatny

Węgiel niemający zdolności spiekania, o cieple spalania poniżej 17 435 kJ/kg (4 165 kcal/kg), zawierający ponad 31 % substancji lotnych w stanie suchym wolnym od substancji mineralnych.

W tej kategorii należy zgłaszać łupki bitumiczne i piaski bitumiczne wydobywane i spalane bezpośrednio. Łupki i piaski bitumiczne wykorzystywane jako wsad do innych procesów przemiany należy również zgłaszać w tej kategorii.

Węgiel brunatny obejmuje także część łupków lub piasków bitumicznych zużytych w procesie przemiany. Olej łupkowy i inne produkty upłynniania powinny być uwzględnione w Rocznym kwestionariuszu naftowym (Annual Oil Questionnaire).

6.

Torf

Palne, miękkie, porowate lub zbite złoże osadowe pochodzenia roślinnego o wysokiej zawartości wody (do 90 % w stanie surowym), dające się łatwo ciąć, o kolorze od jasnobrązowego do brunatnego. Kategoria ta nie obejmuje torfu wykorzystywanego do celów innych niż energetyczne.

Definicja ta nie narusza definicji odnawialnych źródeł energii określonej w dyrektywie 2001/77/WE ani też wytycznych IPCC z roku 2006 dla krajowych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych.

7.

Brykiety z węgla kamiennego

Paliwo mieszane wytwarzane z miału węgla kamiennego z dodatkiem substancji wiążącej. Z tego powodu ilość wyprodukowanych brykietów może być nieznacznie większa niż faktyczna ilość węgla zużytego w procesie przemiany.

8.

Koks z koksowni

Stały produkt koksowania węgla, głównie węgla koksowego, w wysokiej temperaturze. Cechuje się niską zawartością wilgoci i substancji lotnych. Koks z koksowni jest wykorzystywany głównie w hutnictwie jako źródło energii i środek chemiczny. Kategoria ta obejmuje miał koksowy i koks odlewniczy.

Do tej kategorii należy zaliczać półkoks (stały produkt koksowania węgla w niskiej temperaturze). Półkoks jest wykorzystywany jako paliwo do użytku domowego lub przez zakład przemiany. Kategoria ta obejmuje również koks, miał koksowy i półkoks wytwarzany z węgla brunatnego.

9.

Koks z gazowni

Produkt uboczny procesu koksowania węgla kamiennego, wykorzystywanego do produkcji gazu miejskiego w gazowniach. Koks z gazowni jest wykorzystywany do ogrzewania.

10.

Smoła węglowa

Produkt powstający w wyniku destrukcyjnej destylacji węgla bitumicznego. Smoła węglowa jest płynnym produktem ubocznym destylacji węgla w celu produkcji koksu w procesie koksowniczym lub jest wytwarzana z węgla brunatnego (smoła wytlewna). Smoła węglowa może być poddawana dalszej destylacji w celu produkcji różnych produktów organicznych (np. benzen, toluen, naftalen), które zwykle zgłasza się jako półprodukty w przemyśle petrochemicznym.

11.

Brykiety z węgla brunatnego

Brykiety z węgla brunatnego to paliwo mieszane wytwarzane z węgla brunatnego poprzez brykietowanie w warunkach wysokiego ciśnienia, bez dodatku substancji wiążącej. Ta kategoria obejmuje brykiety z torfu oraz suszony miał i pył z węgla brunatnego.

12.

Gaz z gazowni

Obejmuje wszystkie typy gazów produkowanych w zakładach użyteczności publicznej lub prywatnych, których głównym celem jest wytwarzanie, transport i dystrybucja gazu. Do tej kategorii zalicza się gaz wytwarzany w procesie koksowania (w tym gaz produkowany w koksowniach i przeklasyfikowany na gaz z gazowni), przez całkowite zgazowanie produktów naftowych (gaz ciekły, ciężki olej opałowy itp.) ze wzbogacaniem lub bez oraz przez reforming oraz zwykłe mieszanie gazów lub powietrza, zgłaszanych w wierszach „Pozyskanie z innych źródeł”. W sektorze przemian należy określić ilość gazu z gazowni przeklasyfikowanego na mieszany gaz ziemny, który będzie rozprowadzany i zużywany za pośrednictwem sieci gazu ziemnego.

Produkcję innych gazów węglowych (tj. gazu koksowniczego, gazu wielkopiecowego i gazu konwertorowego) należy zgłaszać w kolumnach dotyczących tych gazów, a nie jako produkcję gazu z gazowni. Gazy węglowe przesyłane do gazowni należy zgłaszać (w odpowiednich kolumnach) w sektorze przemian w wierszu dotyczącym gazowni. Całkowita ilość gazu z gazowni będąca wynikiem przeklasyfikowania innych gazów węglowych powinna być podana w pozycji dotyczącej produkcji gazu z gazowni.

13.

Gaz koksowniczy

Produkt uboczny wytwarzania koksu z koksowni do produkcji żelaza i stali.

14.

Gaz wielkopiecowy

Wytwarzany w trakcie spalania koksu w wielkich piecach w przemyśle hutniczym. Jest on odzyskiwany i wykorzystywany jako paliwo, częściowo w hucie, a częściowo w innych procesach hutniczych lub w jednostkach wytwórczych energii dostosowanych do jego spalania. Ilość paliwa należy zgłaszać na podstawie ciepła spalania.

15.

Gaz konwertorowy

Produkt uboczny produkcji stali w piecu konwertorowym, odzyskiwany przy opuszczaniu pieca.

16.

Węgiel kamienny

Pojęcie „węgiel kamienny” odnosi się do węgla o cieple spalania wyższym niż 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) w stanie bezpopiołowym, ale wilgotnym, oraz o średnim losowym współczynniku odbicia witrynitu wynoszącym co najmniej 0,6. Węgiel kamienny obejmuje łącznie wszystkie nośniki energii z pozycji od 1 do 3 (antracyt, węgiel koksowy i inny węgiel bitumiczny).

1.2.   Wykaz danych zagregowanych

O ile nie określono inaczej, w odniesieniu do wszystkich nośników energii wymienionych w poprzednim punkcie zgłasza się dane zagregowane według poniższego wykazu.

W przypadku terminów, których wyjaśnienia niniejszy załącznik nie zawiera, stosuje się wyjaśnienia zawarte w załączniku A.

1.2.1.   Sektory dostaw i przemian

1.

Produkcja

1.1.

W tym: Wydobycie podziemne

Dotyczy tylko antracytu, węgla koksowego, innego węgla bitumicznego, węgla subbitumicznego i węgla brunatnego.

1.2.

W tym: Wydobycie odkrywkowe

Dotyczy tylko antracytu, węgla koksowego, innego węgla bitumicznego, węgla subbitumicznego i węgla brunatnego.

2.

Pozyskanie z innych źródeł

Pozycja ta składa się z dwóch składników:

odzyskane zawiesiny, półprodukty i inne niskogatunkowe produkty węglowe, które nie mogą być sklasyfikowane pod względem rodzaju węgla. Obejmuje to węgiel odzyskany z hałd i innych zbiorników odpadów,

dostawy węgla, którego produkcja jest objęta bilansami innych paliw, ale którego zużycie będzie wykazane w bilansie węgla.

2.1.

W tym: Z produktów naftowych

Nie dotyczy antracytu, węgla koksowego, innego węgla bitumicznego, węgla subbitumicznego, węgla brunatnego oraz torfu.

Np. dodatek koksu naftowego do węgla koksowego przeznaczonego do koksowni.

2.2.

W tym: Z gazu ziemnego

Nie dotyczy antracytu, węgla koksowego, innego węgla bitumicznego, węgla subbitumicznego, węgla brunatnego oraz torfu.

Np. dodatek gazu ziemnego do gazu z gazowni do bezpośredniego zużycia finalnego.

2.3.

W tym: Ze źródeł odnawialnych

Nie dotyczy antracytu, węgla koksowego, innego węgla bitumicznego, węgla subbitumicznego, węgla brunatnego oraz torfu.

Np. odpady przemysłowe jako substancja wiążąca w produkcji brykietów z węgla kamiennego.

3.

Import

4.

Eksport

5.

Międzynarodowy bunkier morski

6.

Zmiany stanu zapasów

Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę ujemną, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę dodatnią.

7.

Zużycie brutto

8.

Różnice statystyczne

9.

Sektor przemian energetycznych ogółem

Ilości paliwa zużyte do pierwotnych lub wtórnych przemian energii (np. przetwarzanie węgla na energię elektryczną lub gazu z koksowni na energię elektryczną) lub zużyte do wytwarzania pochodnych nośników energii (np. przetwarzania węgla koksowego w koks).

9.1.

W tym: Elektrownie zawodowe

9.2.

W tym: Elektrociepłownie zawodowe

9.3.

W tym: Ciepłownie zawodowe

9.4.

W tym: Elektrownie przemysłowe

9.5.

W tym: Elektrociepłownie przemysłowe

9.6.

W tym: Ciepłownie przemysłowe

9.7.

W tym: Brykietownie węgla kamiennego

9.8.

W tym: Koksownie

9.9.

W tym: Brykietownie węgla brunatnego i torfu

9.10.

W tym: Gazownie

9.11.

W tym: Wielkie piece

Ilości węgla koksowego lub węgla bitumicznego (zużytego między innymi w procesie wstrzykiwania pyłu węglowego) oraz koksu z koksowni przetworzonego w wielkich piecach. Ilości wykorzystanej jako paliwo do produkcji energii cieplnej i eksploatacji wielkich pieców (np. gazu wielkopiecowego) nie należy zgłaszać w sektorze przemian, ale należy ją zgłosić jako zużycie w sektorze energii.

9.12.

W tym: Upłynnianie węgla

Olej łupkowy i inne produkty upłynniania należy zgłaszać zgodnie z rozdziałem 4 niniejszego załącznika.

9.13.

W tym: Gaz mieszany z gazem ziemnym

Ilości gazów węglowych mieszanych z gazem ziemnym.

9.14.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Przemiany

1.2.2.   Sektor energii

1.

Sektor energii ogółem

1.1.

W tym: Elektrownie, elektrociepłownie oraz ciepłownie

1.2.

W tym: Kopalnie węgla

1.3.

W tym: Brykietownie węgla kamiennego

1.4.

W tym: Koksownie

1.5.

W tym: Brykietownie węgla brunatnego i torfu

1.6.

W tym: Gazownie

1.7.

W tym: Wielkie piece

1.8.

W tym: Rafinerie ropy naftowej

1.9.

W tym: Upłynnianie węgla

1.10.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Energia

2.

Straty dystrybucji

Straty wynikłe w transporcie i dystrybucji oraz wskutek spalania gazów przemysłowych w miejscu ich wytwarzania.

3.

Zużycie finalne ogółem

4.

Zużycie nieenergetyczne ogółem

4.1.

W tym: Sektory przemysłu, przemian i energii

Wykorzystanie nieenergetyczne (zużycie surowcowe) we wszystkich podsektorach przemysłu, przemian i energii, np. węgiel wykorzystany do produkcji metanolu lub amoniaku.

4.1.1.

W tym, w ramach pozycji 4.1: w sektorze petrochemicznym

Wykorzystanie nieenergetyczne, np. węgiel wykorzystany jako wsad do produkcji nawozów oraz innych produktów petrochemicznych.

4.2.

W tym: Sektor transportu

Wykorzystanie nieenergetyczne we wszystkich podsektorach transportu.

4.3.

W tym: Inne sektory

Wykorzystanie nieenergetyczne w sektorach: Sektor usług i użyteczności publicznej, Gospodarstwa domowe, Rolnictwo oraz Inne sektory – Nigdzie indziej niewymienione.

1.2.3.   Specyfikacja końcowego wykorzystania energii

1.

Zużycie energii finalnej

2.

Sektor przemysłu

2.1.

W tym: Przemysł hutniczy

2.2.

W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny

2.3.

W tym: Przemysł metali nieżelaznych

2.4.

W tym: Przemysł surowców niemetalicznych

2.5.

W tym: Przemysł środków transportu

2.6.

W tym: Przemysł maszynowy

2.7.

W tym: Przemysł wydobywczy

2.8.

W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy

2.9.

W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny

2.10.

W tym: Przemysł drzewny

2.11.

W tym: Budownictwo

2.12.

W tym: Przemysł tekstylny i skórzany

2.13.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Przemysł

3.

Sektor transportu

3.1.

W tym: Transport szynowy

3.2.

W tym: Żegluga krajowa

3.3.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Transport

4.

Inne sektory

4.1.

W tym: Sektor usług i użyteczności publicznej

4.2.

W tym: Gospodarstwa domowe

4.3.

W tym: Rolnictwo/Leśnictwo

4.4.

W tym: Rybołówstwo

4.5.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Inne

1.2.4.   Import i eksport

Import według krajów pochodzenia i eksport według krajów przeznaczenia.

Nie dotyczy torfu, koksu z gazowni, gazu z gazowni, gazu z koksowni, gazu wielkopiecowego i gazu konwertorowego.

1.2.5.   Wsad do produkcji energii elektrycznej i ciepła przez wytwórców przemysłowych

Wsady do przemysłowych wytwórców energii elektrycznej i cieplnej należy zgłaszać osobno dla elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.

Wymienione wsady dla wytwórców przemysłowych dzieli się według głównych rodzajów działalności, wymienionych w poniższej tabeli:

1.

Sektor energii ogółem

1.1.

W tym: Kopalnie węgla

1.2.

W tym: Brykietownie węgla kamiennego

1.3.

W tym: Koksownie

1.4.

W tym: Brykietownie węgla brunatnego i torfu

1.5.

W tym: Gazownie

1.6.

W tym: Wielkie piece

1.7.

W tym: Rafinerie ropy naftowej

1.8.

W tym: Upłynnianie węgla

1.9.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Energia

2.

Sektor przemysłu

2.1.

W tym: Przemysł hutniczy

2.2.

W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny

2.3.

W tym: Przemysł metali nieżelaznych

2.4.

W tym: Przemysł surowców niemetalicznych

2.5.

W tym: Przemysł środków transportu

2.6.

W tym: Przemysł maszynowy

2.7.

W tym: Przemysł wydobywczy

2.8.

W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy

2.9.

W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny

2.10.

W tym: Przemysł drzewny

2.11.

W tym: Budownictwo

2.12.

W tym: Przemysł tekstylny i skórzany

2.13.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Przemysł

3.

Sektor transportu

3.1.

W tym: Transport szynowy

3.2.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Transport

4.

Inne sektory:

4.1.

W tym: Sektor usług i użyteczności publicznej

4.2.

W tym: Gospodarstwa domowe

4.3.

W tym: Rolnictwo/Leśnictwo

4.4.

W tym: Rybołówstwo

4.5.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione

1.3.   Wartości opałowe

Wartości opałowe i ciepła spalania należy zgłaszać dla nośników energii wymienionych w pkt 1.1 dla poniższych głównych kategorii danych zagregowanych.

Nie dotyczy gazu z gazowni, gazu z koksowni, gazu wielkopiecowego i gazu konwertorowego:

1.

Produkcja

2.

Import

3.

Eksport

4.

Wykorzystanie w koksowniach

5.

Wykorzystanie w wielkich piecach

6.

Wykorzystanie w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach zawodowych

7.

Wykorzystanie w przemyśle

8.

Inne wykorzystania

1.4.   Produkcja i zapasy w kopalniach węgla

Dotyczy tylko węgla kamiennego i węgla brunatnego.

Należy zgłosić następujące ilości:

1.

Wydobycie podziemne

2.

Wydobycie odkrywkowe

3.

Pozyskanie z innych źródeł

4.

Stan zapasów na koniec okresu

4.1.

W tym: stan zapasów w kopalniach

1.5.   Jednostki miary

1.

Ilości energii

103 ton

Wyjątek: w przypadku gazów (gaz z gazowni, gaz z koksowni, gaz wielkopiecowy, gaz konwertorowy) miarą jest ilość energii, a zatem stosowaną jednostką jest TJ (na podstawie ciepła spalania).

2.

Wartości opałowe

MJ/tonę

1.6.   Odstępstwa i wyłączenia

Nie dotyczy.

2.   GAZ ZIEMNY

2.1.   Nośniki energii

W tej kategorii gromadzone są dane odnoszące się do gazu ziemnego, co obejmuje gaz występujący w podziemnych złożach, w postaci płynnej lub gazowej, składający się głównie z metanu.

Obejmuje on zarówno gaz „suchy”, pochodzący z pól, z których wydobywa się węglowodory wyłącznie w stanie gazowym, jak i gaz „mokry”, występujący łącznie z ropą naftową, a także metan odzyskany z kopalni węgla (gaz kopalniany) lub z pokładów węgla.

Nie obejmuje on gazu powstałego w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy (np. gazu gnilnego powstającego ze ścieków komunalnych) ani gazu z gazowni.

2.2.   Wykaz danych zagregowanych

O ile nie określono inaczej, w odniesieniu do wszystkich nośników energii wymienionych w poprzednim punkcie zgłasza się dane zagregowane według poniższego wykazu.

2.2.1.   Sektor dostaw i przemian

Zgłasza się ilości zarówno w jednostkach objętości, jak i energii, z uwzględnieniem wartości opałowej i ciepła spalania dla następujących kategorii danych zagregowanych:

1.

Pozyskanie i produkcja krajowa

Całość gazu w postaci suchej, gotowego do wprowadzenia na rynek, wyprodukowanego w granicach kraju, w tym na wodach przybrzeżnych. Wielkość produkcji mierzona jest po oczyszczeniu i odzyskaniu cieczy towarzyszących i siarki.

Pozycja ta nie obejmuje strat w procesie wydobycia oraz ilości zatłoczonych, uwolnionych do atmosfery lub spalonych w pochodni.

Pozycja obejmuje ilości wykorzystane w przemyśle gazu ziemnego – w wydobyciu gazu, systemach rurociągów i zakładach przetwórstwa.

1.1.

W tym: Gaz „mokry”

Gaz ziemny towarzyszący wydobywanej ropie naftowej.

1.2.

W tym: Gaz „suchy”

Gaz ziemny pochodzący z pól, z których wydobywa się węglowodory wyłącznie w postaci gazowej.

1.3

W tym: Gaz kopalniany

Metan wydobywany z kopalni węgla lub z pokładów węgla, tłoczony rurami na powierzchnię i zużywany w kopalniach węgla lub transportowany rurociągami do odbiorców.

2.

Pozyskanie z innych źródeł

Paliwa mieszane z gazem ziemnym i zużywane jako mieszanki.

2.1.

W tym: Z produktów naftowych

LPG stosowany w celu poprawy jakości, np. ciepła spalania.

2.2.

W tym: Z węgla

gaz przemysłowy wykorzystywany do mieszania z gazem ziemnym.

2.3.

W tym: Ze źródeł odnawialnych

biogaz wykorzystywany do mieszania z gazem ziemnym.

3.

Import

4.

Eksport

5.

Międzynarodowy bunkier morski

6.

Zmiany stanu zapasów

Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę ujemną, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę dodatnią.

7.

Zużycie brutto

8.

Różnice statystyczne

Wymóg zgłaszania wartości opałowych nie ma tu zastosowania.

9.

Gaz w magazynach: początkowy i końcowy stan zapasów

Ilości gazu możliwe do uzyskania podczas danego cyklu zatłaczania-wydobycia. Odnosi się to do gazu ziemnego roboczego magazynowanego w specjalnych urządzeniach magazujących (wyczerpane złoża gazu lub ropy, formacje wodonośne, kawerny solne lub mieszane bądź inne) oraz magazynach skroplonego gazu ziemnego. Pozycja nie obejmuje gazu buforowego.

Wymaganie zgłaszania wartości opałowych nie ma tu zastosowania.

10.

Gaz uwolniony do atmosfery

Objętość gazu uwolnionego do atmosfery w miejscu wydobycia lub w zakładzie przetwórstwa gazu.

Wymaganie zgłaszania wartości opałowych nie ma tu zastosowania.

11.

Gaz spalony w pochodni

Objętość gazu spalonego u wylotu szybu w miejscu wydobycia lub w zakładzie przetwórstwa gazu.

Wymaganie zgłaszania wartości opałowych nie ma tu zastosowania.

12.

Sektor przemian energetycznych ogółem

Ilości paliwa zużyte do pierwotnych lub wtórnych przemian energii (np. przetwarzanie gazu ziemnego na energię elektryczną) lub do wytwarzania pochodnych nośników energii (np. przetwarzanie gazu ziemnego na metanol).

12.1

W tym: Elektrownie zawodowe

12.2

W tym: Elektrownie przemysłowe

12.3

W tym: Elektrociepłownie zawodowe

12.4

W tym: Elektrociepłownie przemysłowe

12.5

W tym: Ciepłownie zawodowe

12.6

W tym: Ciepłownie przemysłowe

12.7

W tym: Gazownie

12.8

W tym: Koksownie

12.9

W tym: Wielkie piece

12.10.

W tym: Przetwarzanie gazu na paliwa ciekłe

Ilości gazu ziemnego wykorzystanego jako wsad do przetwarzania na paliwa ciekłe, np. ilości paliwa wprowadzonego do procesu produkcji metanolu w celu przetwarzania na metanol.

12.11.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Przemiany

2.2.2.   Sektor energii

1.

Sektor energii ogółem

1.1.

W tym: Kopalnie węgla

1.2.

W tym: Wydobycie ropy i gazu

1.3.

W tym: Wsad do rafinerii ropy naftowej

1.4.

W tym: Koksownie

1.5.

W tym: Wielkie piece

1.6.

W tym: Gazownie

1.7.

W tym: Elektrownie, elektrociepłownie oraz ciepłownie

1.8.

W tym: Skraplanie (LNG) lub zgazowanie

1.9.

W tym: Przetwarzanie gazu na paliwa ciekłe

1.10.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Energia

2.

Straty w dystrybucji i transporcie.

2.2.3.   Specyfikacja końcowego wykorzystania energii

Zużycie gazu ziemnego należy zgłosić zarówno w odniesieniu do zużycia energetycznego, jak i osobno w odniesieniu do zużycia nieenergetycznego (jeśli miało ono miejsce), dla wszystkich poniższych kategorii danych zagregowanych:

1.

Zużycie finalne ogółem

W tej pozycji należy zgłaszać osobno zużycie energii finalnej i zużycie nieenergetyczne.

2.

Sektor transportu

2.1.

W tym: Transport drogowy

Obejmuje CNG i biogaz.

2.1.1.

W tym: Frakcja biogazu w transporcie drogowym

2.2.

W tym: Transport rurociągowy

2.3.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Transport

3.

Sektor przemysłu

3.1.

W tym: Przemysł hutniczy

3.2.

W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny

3.3.

W tym: Przemysł metali nieżelaznych

3.4.

W tym: Przemysł surowców niemetalicznych

3.5.

W tym: Przemysł środków transportu

3.6.

W tym: Przemysł maszynowy

3.7.

W tym: Przemysł wydobywczy

3.8.

W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy

3.9.

W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny

3.10.

W tym: Przemysł drzewny

3.11.

W tym: Budownictwo

3.12.

W tym: Przemysł tekstylny i skórzany

3.13.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Przemysł

4.

Inne sektory

4.1.

W tym: Sektor usług i użyteczności publicznej

4.2.

W tym: Gospodarstwa domowe

4.3.

W tym: Rolnictwo/Leśnictwo

4.4.

W tym: Rybołówstwo

4.5.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Inne

2.2.4.   Import i eksport

Należy zgłaszać zarówno łączne ilości gazu ziemnego, jak i będące ich częścią ilości LNG, z podziałem na kraje pochodzenia w przypadku importu i na kraje przeznaczenia w przypadku eksportu.

2.2.5.   Wsad do produkcji energii elektrycznej i ciepła przez wytwórców przemysłowych

Wsady do przemysłowych wytwórców energii elektrycznej i cieplnej należy zgłaszać osobno dla elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni przemysłowych.

Wsady odnoszą się do następujących rodzajów działalności:

1.

Sektor energii ogółem

1.1.

W tym: Kopalnie węgla

1.2.

W tym: Wydobycie ropy naftowej i gazu

1.3.

W tym: Wsad do rafinerii

1.4.

W tym: Koksownie

1.5.

W tym: Gazownie

1.6.

W tym: Wielkie piece

1.7.

W tym: Zakłady skraplania (LNG) lub regazyfikacji

1.8.

W tym: Przetwarzanie gazu na paliwa ciekłe

1.9.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Energia

2.

Sektor przemysłu

2.1.

W tym: Przemysł hutniczy

2.2.

W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny

2.3.

W tym: Przemysł metali nieżelaznych

2.4.

W tym: Przemysł surowców niemetalicznych

2.5.

W tym: Przemysł środków transportu

2.6.

W tym: Przemysł maszynowy

2.7.

W tym: Przemysł wydobywczy

2.8.

W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy

2.9.

W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny

2.10.

W tym: Przemysł drzewny

2.11.

W tym: Budownictwo

2.12.

W tym: Przemysł tekstylny i skórzany

2.13.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Przemysł

3.

Sektor transportu

3.1.

W tym: Transport rurociągowy

3.2.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Transport

4.

Inne sektory:

4.1.

W tym: Sektor usług i użyteczności publicznej

4.2.

W tym: Gospodarstwa domowe

4.3.

W tym: Rolnictwo/Leśnictwo

4.4.

W tym: Rybołówstwo

4.5.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione

2.2.6.   Pojemność magazynów gazu

1.

Nazwa

Nazwa lokalizacji magazynu.

2.

Typ

Typ magazynu, np. wyczerpane złoże gazu, kawerna solna itp.

3.

Pojemność robocza

Całkowita pojemność magazynu gazu po odjęciu gazu buforowego. Gaz buforowy to całkowita objętość gazu, która musi być stale zachowana dla utrzymania odpowiedniego ciśnienia w podziemnych zbiornikach magazynowych oraz odpowiedniego poziomu dostarczanych ilości w ciągu całego cyklu wydobycia.

4.

Maksymalny pobór

Maksymalne tempo wydobywania gazu z danego magazynu.

2.3.   Jednostki miary

1.

Ilości energii

O ile nie wskazano inaczej, ilości gazu ziemnego zgłasza się, podając jego wartość energetyczną, czyli w TJ, na podstawie ciepła spalania.

Jeśli wymagane są ilości fizyczne, jednostką jest 106 m3 w warunkach odniesienia dla gazu (15 oC, 101 325 kPa).

2.

Wartości opałowe

kJ/m3, w warunkach odniesienia dla gazu (15 oC, 101 325 kPa).

3.

Pojemność robocza magazynu

106 m3, w warunkach odniesienia dla gazu (15 oC, 101 325 kPa).

4.

Maksymalny pobór

106 m3/dzień, w warunkach odniesienia dla gazu (15 oC, 101 325 kPa).

2.4.   Odstępstwa i wyłączenia

Nie dotyczy.

3.   ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA

3.1.   Nośniki energii

Rozdział odnosi się do energii cieplnej i energii elektrycznej.

3.2.   Wykaz danych zagregowanych

O ile nie określono inaczej, w odniesieniu do wszystkich nośników energii wymienionych w poprzednim punkcie zgłasza się dane zagregowane według poniższego wykazu.

W przypadku terminów, których wyjaśnienia niniejszy rozdział nie zawiera, stosuje się wyjaśnienia zawarte w załączniku A. Do nośników energii należących do kategorii paliw stałych i gazów przemysłowych, gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych oraz energii ze źródeł odnawialnych i wytwarzanej z odpadów stosuje się definicje i jednostki określone w rozdziałach 1, 2, 4 i 5.

3.2.1.   Sektor dostaw i przemian

W odniesieniu do danych zagregowanych dotyczących energii elektrycznej i cieplnej w niniejszym rozdziale stosuje się następujące definicje:

Produkcja energii elektrycznej brutto: suma energii elektrycznej wytworzonej przez wszystkie zespoły wytwórcze, o których mowa (w tym elektrownie szczytowo-pompowe), mierzonej na zaciskach wyjściowych głównych generatorów.

Produkcja ciepła brutto: łączna ilość ciepła wytworzonego przez instalację, obejmująca ciepło wykorzystane w urządzeniach pomocniczych instalacji, wykorzystujących gorący płyn (ogrzewanie pomieszczeń, ogrzewanie ciekłego paliwa itp.) oraz straty przy wymianie ciepła w instalacji lub sieci, a także ciepło z procesów chemicznych, wykorzystane jako pierwotna forma energii.

Produkcja energii elektrycznej netto: produkcja energii elektrycznej brutto pomniejszona o energię elektryczną zużytą przez pomocnicze urządzenia wytwórcze oraz o straty w transformatorach głównego generatora.

Produkcja energii cieplnej netto: energia cieplna dostarczona do systemu dystrybucji, ustalona na podstawie pomiarów przepływu wychodzącego i powrotnego.

Dane zagregowane określone w poniższej tabeli należy zgłaszać osobno dla zakładów – wytwórców zawodowych oraz dla zakładów – wytwórców przemysłowych. w ramach tych dwóch rodzajów zakładów należy zgłaszać wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej brutto i netto osobno dla elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, we wszystkich przypadkach, w których dana produkcja miała miejsce, dla następujących kategorii danych zagregowanych:

1.

Produkcja ogółem

1.1.

W tym: Energia jądrowa

1.2.

W tym: Energia wodna

1.2.1.

W tym: część energii wodnej wyprodukowana w elektrowniach szczytowo-pompowych

1.3.

W tym: Energia geotermalna

1.4.

W tym: Energia słoneczna

1.5.

W tym: Energia fal i pływów oceanicznych

1.6.

W tym: Energia wiatrowa

1.7.

W tym: Energia z paliw spalanych w elektrowniach cieplnych

Paliwa mające zdolność zapłonu lub spalania, tj. generujące wysoki wzrost temperatury w reakcji z tlenem i spalane bezpośrednio w celu produkcji energii elektrycznej lub cieplnej.

1.8.

W tym: Pompy ciepła

Energia cieplna uzyskiwana z pomp ciepła wyłącznie w przypadku sprzedaży energii cieplnej stronom trzecim (tj. w przypadkach, kiedy produkcja następuje w sektorze przemian).

1.9.

W tym: Kotły elektryczne

Ilości energii cieplnej pochodzące z kotłów elektrycznych w przypadku sprzedaży energii cieplnej stronom trzecim.

1.10.

W tym: Energia cieplna z procesów chemicznych

Energia cieplna pochodząca z procesów niewykorzystujących energii na wejściu, np. z reakcji chemicznych.

Pozycja ta nie obejmuje ciepła odpadowego pochodzącego z procesów napędzanych energią, które należy zgłaszać jako energię cieplną wytwarzaną z danego rodzaju paliwa.

1.11.

W tym: Inne źródła – Energia elektryczna (określić)

Dane zagregowane zawarte w poniższej tabeli należy zgłaszać jako dane całkowite, osobno dla energii elektrycznej i cieplnej, we wszystkich odpowiednich przypadkach. Ilości podawane w odniesieniu do pierwszych trzech kategorii danych zagregowanych w poniższej tabeli powinny być obliczone na podstawie wartości zgłoszonych według poprzedniej tabeli i zgodne z nimi.

1.

Produkcja brutto ogółem

2.

Zużycie własne producentów

3.

Produkcja netto ogółem

4.

Import

Zob. również wyjaśnienie w pkt 5 „Eksport”.

5.

Eksport

Ilości energii elektrycznej są uznawane za zaimportowane lub wyeksportowane w momencie przekroczenia politycznych granic danego kraju, niezależnie od tego czy miała miejsce odprawa celna. Przy tranzycie energii elektrycznej przez dany kraj należy zgłosić daną ilość zarówno w pozycji „Import”, jak i „Eksport”.

6.

Wykorzystanie w pompach ciepła

7.

Wykorzystanie w kotłach parowych zasilanych energią elektryczną

8.

Wykorzystanie na potrzeby elektrowni szczytowo-pompowych

9.

Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej

10.

Energia dostarczona

Dla energii elektrycznej: suma wyprodukowanej energii elektrycznej netto dostarczonej przez wszystkie jednostki wytwórcze w kraju, pomniejszona o ilość wykorzystaną na potrzeby pomp ciepła, kotłów parowych zasilanych energią elektryczną i pomp w elektrowniach wodnych oraz pomniejszona lub powiększona o eksport za granicę lub import z zagranicy.

Dla energii cieplnej: suma energii cieplnej netto wyprodukowanej na sprzedaż przez wszystkie zakłady w kraju, pomniejszona o ciepło wykorzystane do produkcji energii elektrycznej oraz pomniejszona lub powiększona o eksport za granicę lub import z zagranicy.

11.

Straty przesyłu i dystrybucji

Wszystkie straty wynikłe z przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.

W przypadku energii elektrycznej pozycja ta obejmuje straty w transformatorach nieuznawanych za integralną część zakładu wytwórczego energii.

12.

Zużycie ogółem (wyliczone)

13.

Różnica statystyczna

14.

Zużycie ogółem (rzeczywiste)

Wyprodukowaną energię elektryczną, sprzedaną energię cieplną oraz wykorzystane ilości paliw, łącznie z odpowiadającą im energią całkowitą (na podstawie ich wartości opałowej z wyjątkiem gazu ziemnego, dla którego przyjmuje się ciepło spalania) w odniesieniu do paliw wymienionych w poniższej tabeli zgłasza się osobno dla zakładów – producentów zawodowych i zakładów – producentów przemysłowych. W ramach tych dwóch rodzajów zakładów należy zgłaszać wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepła osobno dla elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, we wszystkich przypadkach, w których dana produkcja miała miejsce.

1.

Paliwa stałe i gazy przemysłowe

1.1.

Antracyt

1.2.

Węgiel koksowy

1.3.

Inny węgiel bitumiczny

1.4.

Węgiel subbitumiczny

1.5.

Węgiel brunatny

1.6.

Torf

1.7.

Brykiety z węgla kamiennego

1.8.

Koks z koksowni

1.9.

Koks z gazowni

1.10.

Smoła węglowa

1.11.

Brykiety z węgla brunatnego

1.12.

Gaz z gazowni

1.13.

Gaz koksowniczy

1.14.

Gaz wielkopiecowy

1.15.

Gaz konwertorowy

2.

Ropa naftowa i produkty naftowe

2.1.

Ropa naftowa

2.2.

NGL

2.3.

Gaz rafineryjny

2.4.

LPG

2.5.

Benzyna pirolityczna

2.6.

Paliwo typu nafty do silników odrzutowych

2.7.

Inne nafty

2.8.

Oleje napędowe (średnie destylaty)

2.9.

Ciężki olej opałowy

2.10.

Asfalt (w tym Orimulsion)

2.11.

Koks naftowy

2.12.

Inne produkty naftowe

3.

Gaz ziemny

4.

Energia odnawialna i wytwarzana z odpadów

4.1.

Odpady przemysłowe (nieodnawialne)

4.2.

Odpady komunalne (odnawialne)

4.3.

Odpady komunalne (nieodnawialne)

4.4.

Drewno, odpady drzewne i inne odpady stałe

4.5.

Gaz ze składowisk odpadów

4.6.

Gaz gnilny z osadów ściekowych

4.7.

Pozostałe biogazy

4.8.

Biopaliwa ciekłe (biopłyny)

3.2.2.   Zużycie energii elektrycznej i cieplnej w sektorze energii

1.

Sektor energii ogółem

Nie obejmuje energii wykorzystywanej przez zakłady na własne potrzeby, pompowania w elektrowniach szczytowo-pompowych oraz napędzania pomp ciepła i kotłów elektrycznych.

1.1.

W tym: Kopalnie węgla

1.2.

W tym: Wydobycie ropy naftowej i gazu

1.3.

W tym: Brykietownie węgla kamiennego

1.4.

W tym: Koksownie

1.5.

W tym: Brykietownie węgla brunatnego i torfu

1.6.

W tym: Gazownie

1.7.

W tym: Wielkie piece

1.8.

W tym: Rafinerie ropy naftowej

1.9.

W tym: Przemysł jądrowy

1.10.

W tym: Zakłady upłynniania węgla

1.11.

W tym: Zakłady skraplania (LNG) lub regazyfikacji

1.12.

W tym: Zakłady zgazowania (biogaz)

1.13.

W tym: Przetwarzanie gazu na paliwa ciekłe

1.14.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Energia

3.2.3.   Specyfikacja końcowego zużycia energii

1.

Sektor przemysłu

1.1.

W tym: Przemysł hutniczy

1.2.

W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny

1.3.

W tym: Przemysł metali nieżelaznych

1.4.

W tym: Przemysł surowców niemetalicznych

1.5.

W tym: Przemysł środków transportu

1.6.

W tym: Przemysł maszynowy

1.7.

W tym: Przemysł wydobywczy

1.8.

W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy

1.9.

W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny

1.10.

W tym: Przemysł drzewny

1.11.

W tym: Budownictwo

1.12.

W tym: Przemysł tekstylny i skórzany

1.13.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Pozostały przemysł

2.

Sektor transportu

2.1.

W tym: Transport szynowy

2.2.

W tym: Transport rurociągowy

2.3.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Transport

3.

Gospodarstwa domowe

4.

Sektor usług i użyteczności publicznej

5.

Rolnictwo/Leśnictwo

6.

Rybołówstwo

7.

Nigdzie indziej niewymienione – Inne

3.2.4.   Import i eksport

Import i eksport ilości energii elektrycznej i ciepła w podziale na kraje

3.2.5.   Produkcja netto energii elektrycznej i produkcja netto energii cieplnej przez wytwórców przemysłowych

Produkcję netto energii elektrycznej i ilość energii cieplnej netto wytworzonej przez wytwórców przemysłowych w procesach wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej zgłasza się osobno dla elektrociepłowni, elektrowni i ciepłowni w odniesieniu do następujących rodzajów działalności:

1.

Sektor energii ogółem

1.1.

W tym: Kopalnie węgla

1.2.

W tym: Wydobycie ropy naftowej i gazu

1.3.

W tym: Brykietownie węgla kamiennego

1.4.

W tym: Koksownie

1.5.

W tym: Brykietownie węgla brunatnego i torfu

1.6.

W tym: Gazownie

1.7.

W tym: Wielkie piece

1.8.

W tym: Rafinerie ropy naftowej

1.9.

W tym: Zakłady upłynniania węgla

1.10.

W tym: Zakłady skraplania (LNG) lub regazyfikacji

1.11.

W tym: Zakłady zgazowania (biogaz)

1.12.

W tym: Przetwarzanie gazu na paliwa ciekłe

1.13.

W tym: Zakłady produkcji węgla drzewnego

1.14.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Energia

2.

Wszystkie pozostałe sektory: identycznie jak w przypadku listy danych zagregowanych w pkt „3.2.3. Specyfikacja końcowego zużycia energii”

3.2.6.   Wsad do produkcji energii elektrycznej i ciepła przez wytwórców przemysłowych

Wsady do przemysłowych wytwórców energii elektrycznej i cieplnej należy zgłaszać osobno dla elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni przemysłowych.

1.

W odniesieniu do paliw stałych i gazów przemysłowych wykorzystywanych przez wytwórców przemysłowych należy zgłaszać ilości wytworzone z następujących nośników energii: antracyt, węgiel koksowy, inny węgiel bitumiczny, węgiel subbitumiczny, węgiel brunatny, torf, brykiety z węgla kamiennego, koks z koksowni, koks z gazowni, smoła węglowa, brykiety z węgla brunatnego lub torfu, gaz z gazowni, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy i gaz konwertorowy. Ilości wsadowe należy zgłaszać w odniesieniu do następujących rodzajów działalności:

1.

Sektor energii ogółem

1.1.

W tym: Kopalnie węgla

1.2.

W tym: Brykietownie węgla kamiennego

1.3.

W tym: Koksownie

1.4.

W tym: Brykietownie węgla brunatnego i torfu

1.5.

W tym: Gazownie

1.6.

W tym: Wielkie piece

1.7.

W tym: Rafinerie ropy naftowej

1.8.

W tym: Upłynnianie węgla

1.9.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – pozostałe

2.

Sektor przemysłu

2.1.

W tym: Przemysł hutniczy

2.2.

W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny

2.3.

W tym: Przemysł metali nieżelaznych

2.4.

W tym: Przemysł surowców niemetalicznych

2.5.

W tym: Przemysł środków transportu

2.6.

W tym: Przemysł maszynowy

2.7.

W tym: Przemysł wydobywczy

2.8.

W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy

2.9.

W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny

2.10.

W tym: Przemysł drzewny

2.11.

W tym: Budownictwo

2.12.

W tym: Przemysł tekstylny i skórzany

2.13.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – pozostały przemysł

3.

Sektor transportu

3.1.

W tym: Transport szynowy

3.2.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Transport

4.

Inne sektory

4.1.

W tym: Sektor usług i użyteczności publicznej

4.2.

W tym: Gospodarstwa domowe

4.3.

W tym: Rolnictwo/Leśnictwo

4.4.

W tym: Rybołówstwo

4.5.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione

2.

W odniesieniu do produktów naftowych wykorzystywanych przez wytwórców przemysłowych należy zgłaszać ilości wytworzone z następujących nośników energii: ropa naftowa, NGL, gaz rafineryjny, LPG, benzyna pirolityczna, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, olej napędowy (średnie destylaty), ciężki olej opałowy, asfalt (w tym Orimulsion), koks naftowy i inne produkty naftowe. Ilości wsadowe należy zgłaszać w odniesieniu do następujących rodzajów działalności:

1.

Sektor energii ogółem

1.1.

W tym: Kopalnie węgla

1.2.

W tym: Wydobycie ropy naftowej i gazu

1.3.

W tym: Koksownie

1.4.

W tym: Wielkie piece

1.5.

W tym: Gazownie

1.6.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – pozostałe

2.

Sektor przemysłu

2.1.

W tym: Przemysł hutniczy

2.2.

W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny

2.3.

W tym: Przemysł metali nieżelaznych

2.4.

W tym: Przemysł surowców niemetalicznych

2.5.

W tym: Przemysł środków transportu

2.6.

W tym: Przemysł maszynowy

2.7.

W tym: Przemysł wydobywczy

2.8.

W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy

2.9.

W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny

2.10.

W tym: Przemysł drzewny

2.11.

W tym: Budownictwo

2.12.

W tym: Przemysł tekstylny i skórzany

2.13.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Przemysł

3.

Sektor transportu:

3.1.

W tym: Transport rurociągowy

3.2.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Transport

4.

Inne sektory

4.1.

W tym: Sektor usług i użyteczności publicznej

4.2.

W tym: Gospodarstwa domowe

4.3.

W tym: Rolnictwo/Leśnictwo

4.4.

W tym: Rybołówstwo

4.5.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione

3.

W odniesieniu do gazu ziemnego wykorzystywanego przez wytwórców przemysłowych należy zgłaszać ilości w odniesieniu do następujących rodzajów działalności:

1.

Sektor energii ogółem

1.1.

W tym: Kopalnie węgla

1.2.

W tym: Wydobycie ropy naftowej i gazu

1.3.

W tym: Wsad do rafinerii ropy naftowej

1.4.

W tym: Koksownie

1.5.

W tym: Gazownie

1.6.

W tym: Wielkie piece

1.7.

W tym: Zakłady skraplania (LNG) lub regazyfikacji

1.8.

W tym: Przetwarzanie gazu na paliwa ciekłe

1.9.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – pozostałe

2.

Sektor przemysłu

2.1.

W tym: Przemysł hutniczy

2.2.

W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny

2.3.

W tym: Przemysł metali nieżelaznych

2.4.

W tym: Przemysł surowców niemetalicznych

2.5.

W tym: Przemysł środków transportu

2.6.

W tym: Przemysł maszynowy

2.7.

W tym: Przemysł wydobywczy

2.8.

W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy

2.9.

W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny

2.10.

W tym: Przemysł drzewny

2.11.

W tym: Budownictwo

2.12.

W tym: Przemysł tekstylny i skórzany

2.13.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – pozostały przemysł

3.

Sektor transportu

3.1.

W tym: Transport rurociągowy

3.2.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Transport

4.

Inne sektory

4.1.

W tym: Sektor usług i użyteczności publicznej

4.2.

W tym: Gospodarstwa domowe

4.3.

W tym: Rolnictwo/Leśnictwo

4.4.

W tym: Rybołówstwo

4.5.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione

4.

W odniesieniu do energii odnawialnej i wytwarzanej z odpadów, wykorzystywanej przez wytwórców przemysłowych, należy zgłaszać ilości wytworzone z następujących nośników energii: energia geotermalna, energia słoneczna, odpady przemysłowe (źródło nieodnawialne), odpady komunalne (źródło odnawialne), odpady komunalne (źródło nieodnawialne), drewno, odpady drzewne i inne odpady stałe, gaz ze składowisk odpadów, gaz gnilny z osadów ściekowych, pozostałe biogazy oraz biopaliwa ciekłe. Ilości wsadowe należy zgłaszać w odniesieniu do następujących rodzajów działalności:

1.

Sektor energii ogółem

1.1.

W tym: Zakłady zgazowania

1.2.

W tym: Kopalnie węgla

1.3.

W tym: Brykietownie węgla kamiennego

1.4.

W tym: Koksownie

1.5.

W tym: Rafinerie ropy naftowej

1.6.

W tym: Brykietownie węgla brunatnego i torfu

1.7.

W tym: Gazownie

1.8.

W tym: Wielkie piece

1.9.

W tym: Zakłady produkcji węgla drzewnego

1.10.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – pozostałe

2.

Sektor przemysłu

2.1.

W tym: Przemysł hutniczy

2.2.

W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny

2.3.

W tym: Przemysł metali nieżelaznych

2.4.

W tym: Przemysł surowców niemetalicznych

2.5.

W tym: Przemysł środków transportu

2.6.

W tym: Przemysł maszynowy

2.7.

W tym: Przemysł wydobywczy

2.8.

W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy

2.9.

W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny

2.10.

W tym: Przemysł drzewny

2.11.

W tym: Budownictwo

2.12.

W tym: Przemysł tekstylny i skórzany

2.13.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – pozostały przemysł

3.

Sektor transportu

3.1.

W tym: Transport szynowy

3.2.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Transport

4.

Inne sektory

4.1.

W tym: Sektor usług i użyteczności publicznej

4.2.

W tym: Gospodarstwa domowe

4.3.

W tym: Rolnictwo/Leśnictwo

4.4.

W tym: Rybołówstwo

4.5.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione

3.3.   Dane strukturalne dotyczące wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej

3.3.1.   Maksymalna moc wytwórcza energii elektrycznej netto i obciążenie szczytowe

Maksymalną moc wytwórczą należy zgłaszać na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego.

Kategoria obejmuje moc zarówno elektrowni, jak i elektrociepłowni.

Maksymalna moc wytwórcza energii elektrycznej netto to suma maksymalnych mocy netto wszystkich zakładów liczonych osobno w ciągu danego okresu działania. Okres działania przyjęty dla obecnych celów to działanie ciągłe: w praktyce 15 godzin dziennie lub więcej. Maksymalna moc netto to maksymalna moc, rozumiana jako wyłącznie moc czynna, która może być dostarczana stale przez ciągle działający zakład w punkcie wyjścia do sieci. Obciążenie szczytowe definiuje się jako najwyższą wartość mocy pobranej lub dostarczonej przez sieć lub połączone sieci w granicach kraju.

Należy zgłaszać następujące ilości tylko dla sieci:

1.

Ogółem

2.

Energia jądrowa

3.

Energia wodna

3.1.

W tym: Z elektrowni szczytowo-pompowych

4.

Energia geotermalna

5.

Energia słoneczna

6.

Energia fal i pływów oceanicznych

7.

Energia wiatrowa

8.

Energia z paliw spalanych w elektrowniach cieplnych

8.1.

W tym: Turbiny parowe

8.2.

W tym: Silniki wewnętrznego spalania

8.3.

W tym: Turbiny gazowe

8.4.

W tym: Cykl kombinowany

8.5.

W tym: Pozostałe

W razie zgłaszania określić.

9.

Obciążenie szczytowe

10.

Dostępna moc w momencie szczytowym

11.

Data i godzina wystąpienia obciążenia szczytowego

3.3.2.   Maksymalna moc elektryczna netto elektrowni cieplnych

Maksymalną moc elektryczną netto elektrowni cieplnych należy zgłaszać zarówno dla wytwórców zawodowych, jak i wytwórców przemysłowych, osobno dla każdego typu jednostek wytwórczych opalanych jednym rodzajem paliwa lub opalanych różnymi rodzajami paliwa, wymienionych w poniższej tabeli. W odniesieniu do wszystkich jednostek opalanych różnymi rodzajami paliwa należy zaznaczyć, które rodzaje paliwa są wykorzystywane jako paliwo podstawowe i alternatywne.

1.

Opalane jednym rodzajem paliwa:

1.1.

Opalane węglem lub produktami węglowymi

Obejmuje moce opalane gazem koksowniczym, gazem wielkopiecowym i gazem konwertorowym.

1.2.

Opalane paliwami ciekłymi

Obejmuje moce opalane gazem rafineryjnym.

1.3.

Opalane gazem ziemnym

Obejmuje moce opalane gazem z gazowni.

1.4.

Opalane torfem

1.5.

Opalane paliwami odnawialnymi i odpadowymi

2.

Opalane różnymi rodzajami paliw – paliwa stałe i ciekłe

3.

Opalane różnymi rodzajami paliw – paliwa stałe i gaz ziemny

4.

Opalane różnymi rodzajami paliw – paliwa ciekłe i gaz ziemny

5.

Opalane różnymi rodzajami paliw – paliwa stałe, ciekłe i gaz ziemny

Systemy opalane różnymi rodzajami paliw obejmują wyłącznie instalacje, które są zdolne do ciągłego spalania więcej niż jednego typu paliwa. W przypadku zakładów posiadających odrębne instalacje wykorzystujące różne paliwa należy dokonać podziału na odpowiednie kategorie zakładów opalanych jednym rodzajem paliwa.

3.4.   Jednostki miary

1.

Ilości energii

Energia elektryczna: GWh

Ciepło: TJ

Paliwa stałe i gazy przemysłowe: stosuje się jednostki miary podane w rozdziale 1 niniejszego załącznika.

Gaz ziemny: stosuje się jednostki miary podane w rozdziale 2 niniejszego załącznika.

Ropa naftowa i produkty naftowe: stosuje się jednostki miary podane w rozdziale 4 niniejszego załącznika.

Źródła odnawialne i odpadowe: stosuje się jednostki miary podane w rozdziale 5 niniejszego załącznika.

2.

Moc

Moc osiągalna produkcji energii elektrycznej: MWe

Moc osiągalna produkcji ciepła: MWt

3.5.   Odstępstwa i wyłączenia

Francja korzysta z odstępstwa w zakresie przedstawienia danych zagregowanych dotyczących energii cieplnej. Odstępstwo to zostanie zniesione w momencie, kiedy Francja będzie w stanie przekazywać takie dane, i w każdym przypadku nie później niż 4 lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

4.   ROPA NAFTOWA I PRODUKTY NAFTOWE

4.1.   Nośniki energii

O ile nie określono inaczej, w tej kategorii gromadzone są dane odnoszące się do wszystkich nośników energii wymienionych poniżej:

Nośnik energii

Definicja

1.

Ropa naftowa

Ropa naftowa to olej mineralny pochodzenia organicznego, w skład którego wchodzą mieszaniny węglowodorów oraz związane z nimi zanieczyszczenia, np. siarka. w normalnej temperaturze i ciśnieniu ropa naftowa występuje w stanie ciekłym, a jej właściwości fizyczne (gęstość, lepkość itp.) są w wysokim stopniu zmienne. Kategoria ta obejmuje skropliny odzyskiwanego gazu „mokrego” lub „suchego”, w przypadkach kiedy zostały one domieszane do ropy naftowej wydobywanej w celach komercyjnych.

2.

NGL

NGL to ciekłe lub skroplone węglowodory odzyskane z gazu ziemnego w instalacjach oddzielania lub zakładach przetwórstwa gazu. Do NGL należą etan, propan, butan (normalny i izobutan), pentan (oraz izopentan) oraz pentany plus (czasem określane jako naturalna gazolina).

3.

Półprodukty rafineryjne

Półprodukty rafineryjne to przetworzone oleje przeznaczone do dalszego przetwarzania (np. olej opałowy z pierwszej destylacji lub próżniowy olej napędowy) z wyjątkiem mieszania. Dalsze przetwarzanie tych półproduktów prowadzi do powstania jednego lub większej ilości składników lub produktów gotowych. Definicja ta obejmuje również zwroty z przemysłu petrochemicznego do przemysłu rafineryjnego (np. benzyna do pirolizy, frakcje C4, frakcje oleju napędowego i oleju opałowego).

4.

Dodatki/Utleniacze

Dodatki to związki inne niż węglowodory, dodawane do produktu lub mieszane z nim w celu zmiany właściwości paliw (oktan, cetan, właściwości zimne itp.):

utleniacze, np. alkohole (metanol, etanol), etery (jak MTBE (eter metylo-tert-butylowy), ETBE (eter etylo-tert-butylowy), TAME (eter metylo-tert-amylowy),

estry (np. ester rzepakowy lub ester dimetylowy itp.),

związki chemiczne (np. TML, TEL i detergenty).

Uwaga: Ilości dodatków lub utleniaczy (alkoholi, eterów, estrów i innych związków chemicznych), zgłaszane w tej kategorii, powinny odnosić się do ilości przeznaczonych do mieszania lub do wykorzystania jako paliwa.

4.1.

W tym: Biopaliwa

Biobenzyna i biodiesle. Stosuje się definicje z rozdziału 5 „Energia ze źródeł odnawialnych i wytwarzana z odpadów”.

Ilości biopaliw płynnych zgłaszane w tej kategorii odnoszą się wyłącznie do tych komponentów, a nie do łącznej ilości płynów, w których są one domieszką.

Pozycja ta nie obejmuje wszelkiego obrotu biopaliwami nie będącymi domieszką do paliw transportowych (czyli biopaliwami w postaci czystej) – należy je zgłaszać w rozdziale 5. Biopaliwa będące przedmiotem obrotu jako część paliw transportowych należy zgłaszać w ramach odpowiednich produktów, wskazując zawartość biokomponentów.

5.

Inne węglowodory

Syntetyczna ropa naftowa z piasków bitumicznych, olej łupkowy itp., płyny pochodzące z upłynniania węgla (zob. rozdział 1), płynne produkty przetwarzania gazu ziemnego w benzynę (zob. rozdział 2), wodór i oleje emulgowane (np. „Orimulsion”).

Pozycja nie obejmuje produkcji łupków bitumicznych, której dotyczy rozdział 1.

Produkcję oleju łupkowego (produktu wtórnego) należy zgłaszać w pozycji „Pozyskanie z innych źródeł” w kategorii „Inne węglowodory”.

6.

Gaz rafineryjny (nieskroplony)

Gaz rafineryjny obejmuje mieszankę nieskraplających się gazów, składających się głównie z wodoru, metanu, etanu i olefin, otrzymanych w trakcie destylacji ropy naftowej lub przetwarzania produktów naftowych (np. krakingu) w rafineriach. Obejmuje to również gazy zwracane z przemysłu petrochemicznego.

7.

Etan

Węglowodór o łańcuchu prostym (C2H6), występujący naturalnie w postaci gazowej, uzyskiwany z gazu ziemnego i strumieni gazu rafineryjnego.

8.

LPG

Gazy ciekłe to lekkie węglowodory parafinowe uzyskane z procesów rafineryjnych, stabilizacji ropy naftowej oraz zakładów przetwarzania gazu ziemnego. Składają się one głównie z propanu (C3H8) i butanu (C4Hl0) lub połączenia tych dwóch związków. Mogą również zawierać propylen, butylen, izopropylen i izobutylen. Gazy LPG są zwykle skraplane pod ciśnieniem w celach transportu i magazynowania.

9.

Benzyna pirolityczna

Benzyna pirolityczna jest surowcem przeznaczonym bądź dla przemysłu petrochemicznego (np. produkcja etylenu lub związków aromatycznych) lub do produkcji benzyny poprzez reforming lub izomeryzację w rafinerii.

Benzyna pirolityczna zawiera materiały w przedziale destylacji od 30 oC do 210 oC lub w części tego przedziału.

10.

Benzyna silnikowa

Benzyna silnikowa składa się z mieszanki lekkich węglowodorów destylujących w przedziale od 35 oC do 215 oC. Wykorzystywana jest jako paliwo do silników o zapłonie iskrowym w pojazdach lądowych. Benzyna silnikowa może zawierać dodatki, utleniacze i środki zwiększające liczbę oktanową, w tym związki ołowiu, jak TEL i TML.

Obejmuje domieszki do benzyny silnikowej (z wyjątkiem dodatków/utleniaczy), np. alkilaty, izomerat, reformat, krakowana benzyna przeznaczona do komponowania benzyny silnikowej.

10.1.

W tym: Biobenzyna

Stosuje się definicje z rozdziału 5 „Energia odnawialna i wytwarzana z odpadów”.

11.

Benzyna lotnicza

Benzyna przeznaczona specjalnie do tłokowych silników lotnicznych, z liczbą oktanową odpowiednio dostosowaną do silnika, temperaturą krzepnięcia wynoszącą -60 oC i przedziałem destylacji zwykle od 30 oC and 180 oC.

12.

Paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych

Ta pozycja obejmuje wszystkie lekkie oleje węglowodorowe używane w turbinowych lotniczych jednostkach napędowych, destylujące w temperaturze od 100 oC and 250 oC. Otrzymuje się je przez mieszanie naft i benzyny lub benzyn pirolitycznych w taki sposób, aby zawartość związków aromatycznych nie przekroczyła 25 % objętości, a ciśnienie pary wynosiło między 13,7 kPa and 20,6 kPa.

13.

Paliwo typu nafty do silników odrzutowych

Produkt destylacji wykorzystywany w turbinowych lotniczych jednostkach napędowych. Pod względem temperatury destylacji (między 150 oC a 300 oC, zwykle nie więcej niż 250 oC) i temperatury zapłonu jego właściwości są podobne, jak w przypadku nafty. Ponadto ma ono szczególne cechy (np. temperaturę krzepnięcia) ustalone przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA).

Obejmuje komponenty paliwa do silników odrzutowych.

14.

Inne nafty

Rafinowany produkt destylacji ropy naftowej wykorzystywany w sektorach innych niż transport lotniczy. Destyluje w temperaturze pomiędzy 150 oC a 300 oC.

15.

Oleje napędowe i lekkie oleje opałowe (Średnie destylaty)

Olej napędowy jest pierwotnie pośrednim produktem destylacji, destylującym w temperaturze od 180 oC a 380 oC. Pozycja obejmuje komponenty oleju napędowego. Obejmuje kilka gatunków o różnych przeznaczeniach:

15.1.

W tym: Olej napędowy

Olej napędowy wykorzystywany w wysokoprężnych silnikach pojazdów drogowych (samochodów osobowych, ciężarowych itp.), zwykle o niewielkiej zawartości siarki.

15.1.1.

W tym, w ramach pozycji 15.1: Biodiesle

Stosuje się definicje z rozdziału 5 „Energia odnawialna i wytwarzana z odpadów”.

15.2.

W tym: Lekki olej opałowy i pozostałe oleje napędowe

Lekki olej opałowy wykorzystywany w przemyśle i gospodarstwach domowych; olej napędowy wykorzystywany w tranporcie morskim i szynowym; inne oleje opałowe, w tym oleje opałowe destylujące w temperaturze pomiędzy 380 oC a 540 oC, wykorzystywane jako wsad w przemyśle petrochemicznym.

16.

Ciężki olej opałowy

Wszystkie resztkowe oleje opałowe (w tym otrzymane w wyniku mieszania) o lepkości kinematycznej powyżej 10 cSt w temperaturze 80 oC i temperaturze zapłonu zawsze powyżej 50 oC, a gęstości zawsze wyższej niż 0,9 kg/l.

16.1.

W tym: o niskiej zawartości siarki

Ciężki olej opałowy o zawartości siarki poniżej 1 %.

16.2.

W tym: o wysokiej zawartości siarki

Ciężki olej opałowy o zawartości siarki wynoszącej lub przekraczającej 1 %.

17.

Benzyna lakowa i benzyny przemysłowe

Rafinowane pośrednie produkty destylacji, o przedziale temperatur destylacji podobnym jak w przypadku benzyny pirolitycznej i nafty. Dzielą się na:

Benzyny przemysłowe: Lekkie oleje destylujące w temperaturze między 30 oC a 200 oC. Wyróżnia się 7 lub 8 gatunków benzyn przemysłowych, zależnie od miejsca frakcji w przedziale destylacji. Gatunki definiuje się według różnicy temperatur pomiędzy punktami destylacji 5 % objętości i 90 % objętości (nie więcej niż 60 oC).

Benzyna lakowa: Benzyna przemysłowa o temperaturze zapłonu powyżej 30 oC. Przedział destylacji benzyny lakowej wynosi od 135 oC do 200 oC.

18.

Smary

Węglowodory produkowane z produktów ubocznych destylacji; wykorzystywane głównie do zmniejszania tarcia pomiędzy powierzchniami nośnymi.

Obejmuje wszystkie gatunki gotowych olejów smarowych, od oleju wrzecionowego do oleju cylindrowego, oraz wykorzystywane w smarach stałych, olejach silnikowych, a także wszelkie gatunki olejów bazowych.

19.

Asfalt

Stały, półstały lub lepki węglowodór o strukturze koloidalnej, w kolorze brązowym lub czarnym, otrzymywany jako pozostałość w procesie destylacji ropy naftowej poprzez destylację próżniową szlamu olejowego pozostałego z destylacji atmosferycznej. Asfalt wykorzystywany jest przede wszystkim do budowy dróg i krycia dachów.

Obejmuje asfalt upłynniony i rozcieńczony.

20.

Parafiny

Są to węglowodory alifatyczne nasycone odzyskane jako pozostałość odparafinowywania olejów smarowych. Mają strukturę krystaliczną, bardziej lub mniej drobną zależnie od gatunku. Ich główne właściwości: bezbarwne, bezwonne i przejrzyste, o temperaturze topnienia powyżej 45 oC.

21.

Koks naftowy

Czarny, stały produkt uboczny, otrzymywany głównie w wyniku krakowania i uwęglania surowców pochodzących z przerobu ropy naftowej, pozostałości destylacji próżniowej, smoły i paku w procesach takich, jak koksowanie opóźnione lub koksowanie fluidalne. Składa się głównie z węgla (90–95 %) i ma niską zawartość popiołu. Wykorzystywany jest jako wsad w koksowniach w hutnictwie, do ogrzewania, produkcji elektrod oraz produkcji substancji chemicznych. Dwa najważniejsze gatunki to koks zielony i koks kalcynowany.

Obejmuje koks osadzony na katalizatorze podczas procesów rafinacji – koks ten jest niemożliwy do odzyskania i zwykle jest spalany jako paliwo rafineryjne.

22.

Pozostałe produkty

Wszystkie produkty niewymienione powyżej, np. smoła i siarka.

Obejmuje związki aromatyczne (np. BTX – benzen, toluen, ksylen) oraz olefiny (np. propylen) wytwarzane w rafineriach.

4.2.   Wykaz danych zagregowanych

O ile nie określono inaczej, w odniesieniu do wszystkich nośników energii wymienionych w poprzednim punkcie zgłasza się dane zagregowane według poniższego wykazu.

4.2.1.   Sektory dostaw i przemian

Poniższa tabela ma zastosowanie jedynie do ropy naftowej, NGL, półproduktów rafineryjnych, dodatków, biopaliw i innych węglowodorów:

1.

Pozyskanie i produkcja

Nie dotyczy półproduktów rafineryjnych i biopaliw.

2.

Pozyskanie z innych źródeł

Dodatki, biopaliwa i inne węglowodory, których produkcja została już ujęta w innych bilansach paliw.

Nie dotyczy ropy naftowej, NGL i półproduktów rafineryjnych.

2.1.

W tym: Z węgla

Obejmuje płynne produkty pochodzące z zakładów upłynniania węgla oraz koksowni.

2.2.

W tym: Z gazu ziemnego

Produkcja syntetycznej benzyny może wymagać wsadu w postaci gazu ziemnego. Ilość gazu wykorzystaną do produkcji metanolu zgłasza się zgodnie z rozdziałem 2, natomiast w niniejszej pozycji zgłasza się uzysk z metanolu.

2.3.

W tym: Ze źródeł odnawialnych

Obejmuje biopaliwa przeznaczone do mieszania z paliwami transportowymi.

Produkcję zgłasza się w rozdziale 5, natomiast w niniejszej pozycji należy zgłaszać ilości przeznaczone do mieszania.

3.

Zwroty z sektora petrochemicznego

Produkty gotowe lub półprodukty zwracane do rafinerii w celu dalszego przetwarzania, użycia do mieszanek lub sprzedaży. Zwykle są to produkty uboczne produkcji petrochemicznej.

Dotyczy wyłącznie półproduktów rafineryjnych.

4.

Produkty przetwarzane

Importowane produkty naftowe, sklasyfikowane jako surowce do dalszego przetwarzania w rafinerii.

Dotyczy wyłącznie półproduktów rafineryjnych.

5.

Import i eksport

Obejmuje ilości ropy naftowej oraz produktów importowanych lub eksportowanych w ramach umów o przetwarzanie (tj. rafinacji na zlecenie). Ropę naftową i NGL powinno się zgłaszać jako pochodzące z kraju rzeczywistego początkowego pochodzenia; półprodukty rafineryjne oraz produkty gotowe należy zgłaszać jako pochodzące z kraju, z którego zostały bezpośrednio sprowadzone.

Obejmuje wszelkie gazy płynne (np. LPG) ekstrahowane w trakcie regazyfikacji importowanego ciekłego gazu ziemnego oraz produkty naftowe importowane lub eksportowane bezpośrednio przez przemysł petrochemiczny.

Uwaga: Wszelki obrót biopaliwami niebędącymi domieszką do paliw transportowych (czyli biopaliwami w postaci czystej) należy zgłaszać w kwestionariuszu dotyczącym energii ze źródeł odnawialnych.

Powtórny eksport ropy importowanej w celu przetworzenia w strefach składów celnych należy uwzględnić jako eksport produktu z kraju przetwarzania do kraju ostatecznego przeznaczenia.

6.

Zużycie bezpośrednie

Ropa naftowa, NGL, dodatki i utleniacze (i ich części będące biopaliwami) oraz inne węglowodory do wykorzystania bezpośredniego bez przetwarzania w rafineriach.

Obejmuje ropę naftową spalaną w celu produkcji energii elektrycznej.

7.

Zmiany stanu zapasów

Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę ujemną, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę dodatnią.

8.

Obliczony wsad do rafinerii

Całkowita obliczona ilość surowców, które wprowadzono do procesu rafinacji. Otrzymywana wg wzoru:

Produkcja krajowa + Otrzymane z innych źródeł + Zwroty z sektora petrochemicznego + Produkty przetwarzane + Import - Eksport - Zużycie bezpośrednie + Zmiany stanu zapasów

9.

Różnice statystyczne

Otrzymane jako różnica między obliczonym a faktycznym wsadem do rafinerii.

10.

Faktyczny wsad do rafinerii

Ilości rzeczywiście zużytych przez rafinerie surowców.

11.

Straty rafinerii

Różnica między faktycznym wsadem do rafinerii a produkcją rafinerii brutto. Straty mogą występować w procesie destylacji wskutek parowania. Zgłaszane straty przedstawia się jako wartość dodatnią. Mogą wystąpić przyrosty objętości, ale nie masy.

12.

Początkowy i końcowy stan zapasów na terytorium kraju

Wszystkie zapasy na terytorium kraju, w tym zapasy przechowywane przez rząd, kluczowych odbiorców lub organizacje zajmujące się przechowywaniem, zapasy przechowywane na pokładach przybywających jednostek żeglugi oceanicznej, zapasy przechowywane w strefach składów celnych oraz zapasy przechowywane na potrzeby innych krajów, czy to na mocy dwustronnych umów na szczeblu rządowym czy na innej podstawie. Stan początkowy i końcowy odnosi się odpowiednio do pierwszego i ostatniego dnia okresu sprawozdawczego.

13.

Wartość opałowa

Produkcja, import i eksport oraz ogólna średnia.

Poniższa tabela odnosi się wyłącznie do produktów gotowych (gaz rafineryjny, etan, LPG, benzyna pirolityczna, benzyna silnikowa, benzyna lotnicza, paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, olej napędowy, niskosiarkowy i wysokosiarkowy olej opałowy, benzyna lakowa i benzyny przemysłowe, smary, asfalt, parafiny, koks naftowy i inne produkty). Ropę naftową i NGL wykorzystywane do bezpośredniego spalania należy ująć w dostawach produktów gotowych oraz w produktach przeklasyfikowanych.

1.

Pozyskanie produktów pierwotnych

Obejmuje ilości krajowej lub importowanej ropy naftowej (w tym kondensatu) oraz krajowego NGL użyte bezpośrednio z pominięciem przetwarzania w rafinerii ropy naftowej, a także ilości zwrotów z przemysłu petrochemicznego, które (nie będąc paliwem pierwotnym) również wykorzystywane są bezpośrednio.

2.

Produkcja rafinerii brutto

Produkty gotowe produkowane przez rafinerię lub mieszalnię paliw.

Nie obejmuje strat rafinerii, ale obejmuje paliwo rafineryjne.

3.

Produkty z odzysku

Produkty gotowe, które zostały już dostarczone konsumentom końcowym, przechodzące ponowną dystrybucję (np. zużyte smary poddane ponownemu przetworzeniu). Ilości te należy odróżnić od zwrotów z przemysłu petrochemicznego.

4.

Paliwo rafineryjne

Produkty naftowe zużywane na potrzeby działalności rafinerii.

Nie obejmuje produktów wykorzystywanych przez koncerny naftowe poza procesem rafinacji (np. przez bunkier lub zbiornikowce).

Obejmuje paliwa wykorzystywane przez rafinerie w toku produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na sprzedaż.

4.1.

W tym: wykorzystane do produkcji energii elektrycznej

Ilości wykorzystane do produkcji energii elektrycznej przez instalacje w rafineriach.

4.2.

W tym: wykorzystane do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu

Ilości wykorzystane przez instalacje do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w rafineriach.

5.

Import i eksport

6.

Bunkier morski

7.

Produkty przeklasyfikowane

Ilości sklasyfikowane ponownie z uwagi na zmianę specyfikacji lub zmieszanie z innymi produktami.

Ujemną wartość dotyczącą jednego produktu kompensuje wartość dodatnia dotycząca innego produktu (lub produktów) i odwrotnie; łączny efekt netto powinien być równy zero.

8.

Produkty przetwarzane

Importowane produkty naftowe, ponownie sklasyfikowane jako surowce do dalszego przetwarzania w rafinerii.

9.

Zmiany stanu zapasów

Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę ujemną, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę dodatnią.

10.

Obliczone dostawy krajowe brutto

Suma otrzymywana wg wzoru:

Pozyskanie produktów pierwotnych + Produkcja rafinerii brutto + Produkty z odzysku - Paliwo rafineryjne + Import - Eksport - Bunkier morski + Produkty przeklasyfikowane - Produkty przetwarzane + Zmiany stanu zapasów

11.

Różnica statystyczna

Otrzymana jako różnica między obliczonymi dostawami krajowymi brutto a faktycznym zużyciem.

12.

Faktyczne dostawy krajowe brutto

Faktyczne dostawy gotowych produktów naftowych ze źródeł pierwotnych (tj. z rafinerii, mieszalni itp.) na rynek krajowy.

Wartość ta może odbiegać od wyżej określonej ilości obliczonej, na przykład w związku z różnicami w uwzględnionym obszarze czy też różnicami definicji w poszczególnych systemach sprawozdawczych.

12.1.

W tym: Dostawy brutto do sektora petrochemicznego

Ilości paliw dostarczone do sektora petrochemicznego.

12.2.

W tym: Zużycie energii w sektorze petrochemicznym

Ilości oleju wykorzystanego jako paliwo w procesach petrochemicznych takich jak kraking parowy.

12.3.

W tym: Zużycie nieenergetyczne w sektorze petrochemicznym

Ilości oleju wykorzystanego w sektorze petrochemicznym na potrzeby produkcji etylenu, propylenu, butylenu, gazu syntezowego, substancji aromatycznych, butadienu i innych surowców opartych na węglowodorach w procesach takich, jak kraking parowy, wytwarzanie związków aromatycznych i reforming parowy. Pozycja nie obejmuje ilości oleju wykorzystanych jako paliwo.

13.

Zwroty z sektora petrochemicznego do rafinerii

14.

Początkowy i końcowy stan zapasów

Wszystkie zapasy na terytorium kraju, w tym zapasy przechowywane przez rząd, kluczowych odbiorców lub organizacje zajmujące się przechowywaniem, zapasy przechowywane na pokładach przybywających jednostek żeglugi oceanicznej, zapasy przechowywane w strefach składów celnych oraz zapasy przechowywane na potrzeby innych krajów, czy to na mocy dwustronnych umów na szczeblu rządowym, czy na innej podstawie. Stan początkowy i końcowy odnosi się odpowiednio do pierwszego i ostatniego dnia okresu sprawozdawczego.

15.

Zmiany stanu zapasów w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach zawodowych

Zmiany stanu zapasów przechowywanych przez elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie zawodowe” nieujęte w pozycjach „Stany zapasów” i „Zmiany stanu zapasów” w innych kategoriach. Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę ujemną, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę dodatnią.

Pozycja obejmuje ropę naftową i NGL wykorzystane do bezpośredniego spalania, jeśli miało ono miejsce.

16.

Wartość opałowa dostaw krajowych brutto

W sektorze przemian, do wszystkich paliw z wyjątkiem półproduktów rafineryjnych, dodatków/utleniaczy, biopaliw i innych węglowodorów, ale z uwzględnieniem paliw wykorzystywanych do celów nieenergetycznych (koks naftowy i inny zgłasza się osobno) zastosowanie mają następujące kategorie danych zagregowanych:

1.

Sektor przemian energetycznych ogółem

Łączne ilości paliwa wykorzystane do pierwotnego lub wtórnego przetwarzania energii.

1.1.

W tym: Elektrownie zawodowe

1.2.

W tym: Elektrownie przemysłowe

1.3.

W tym: Elektrociepłownie zawodowe

1.4.

W tym: Elektrociepłownie przemysłowe

1.5.

W tym: Ciepłownie zawodowe

1.6.

W tym: Ciepłownie przemysłowe

1.7.

W tym: Gazownie/Zakłady zgazowania węgla

1.8.

W tym: Mieszalnie gazu ziemnego

1.9.

W tym: Koksownie

1.10.

W tym: Wielkie piece

1.11.

W tym: Przemysł petrochemiczny

1.12.

W tym: Brykietownie węgla kamiennego

1.13.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – pozostałe przemiany

4.2.2.   Sektor energii

W sektorze energii do wszystkich paliw z wyjątkiem półproduktów rafineryjnych, dodatków/utleniaczy, biopaliw i innych węglowodorów, ale z uwzględnieniem paliw wykorzystywanych do celów nieenergetycznych (koks naftowy i inny zgłasza się osobno), zastosowanie mają następujące kategorie danych zagregowanych:

1.

Sektor energii ogółem

Łączna ilość wykorzystana jako zużycie własne w sektorze energii.

1.1.

W tym: Kopalnie węgla

1.2.

W tym: Wydobycie ropy naftowej i gazu

1.3.

W tym: Koksownie

1.4.

W tym: Wielkie piece

1.5.

W tym: Gazownie

1.6.

W tym: Zakłady wytwórcze energii

Elektrownie, elektrociepłownie oraz ciepłownie.

1.7.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Energia

2.

Straty dystrybucji

Straty wynikłe poza rafinerią wskutek transportu i dystrybucji.

Obejmuje straty w rurociągach.

4.2.3.   Specyfikacja końcowego wykorzystania energii

W specyfikacji końcowego wykorzystania energii, do wszystkich paliw z wyjątkiem półproduktów rafineryjnych, dodatków/utleniaczy, biopaliw i innych węglowodorów, ale z uwzględnieniem paliw wykorzystywanych do celów nieenergetycznych (koks naftowy i inny zgłasza się osobno) zastosowanie mają następujące kategorie danych zagregowanych:

1.

Zużycie energii finalnej

2.

Sektor przemysłu

2.1.

W tym: Przemysł hutniczy

2.2.

W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny

2.3.

W tym: Przemysł metali nieżelaznych

2.4.

W tym: Przemysł surowców niemetalicznych

2.5.

W tym: Przemysł środków transportu

2.6.

W tym: Przemysł maszynowy

2.7.

W tym: Przemysł wydobywczy

2.8.

W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy

2.9.

W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny

2.10.

W tym: Przemysł drzewny

2.11.

W tym: Budownictwo

2.12.

W tym: Przemysł tekstylny i skórzany

2.13.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – pozostały przemysł

3.

Sektor transportu

3.1.

W tym: Transport lotniczy międzynarodowy

3.2.

W tym: Transport lotniczy krajowy

3.3.

W tym: Transport drogowy

3.4.

W tym: Transport szynowy

3.5.

W tym: Śródlądowy transport wodny

3.6.

W tym: Transport rurociągowy

3.7.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – pozostały transport

4.

Inne sektory

4.1.

W tym: Sektor usług i użyteczności publicznej

4.2.

W tym: Gospodarstwa domowe

4.3.

W tym: Rolnictwo/Leśnictwo

4.4.

W tym: Rybołówstwo

4.5.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Inne

5.

Zużycie nieenergetyczne ogółem

Ilości wykorzystane jako surowce w różnych sektorach, które nie zostały zużyte jako paliwo ani przetworzone w inne paliwo. Ilości te są objęte powyższym wykazem danych zagregowanych.

5.1.

W tym: Sektor przemian

5.2.

W tym: Sektor energii

5.3.

W tym: Sektor transportu

5.4.

W tym: Sektor przemysłu

5.4.1.

Sektor przemysłu, w tym: Przemysł chemiczny (w tym petrochemiczny)

5.5.

W tym: Inne sektory

4.2.4.   Import i eksport

Import według krajów pochodzenia i eksport według krajów przeznaczenia. Zob. również uwagi w pkt 4.2.1, pozycja danych zagregowanych nr 5.

4.2.5.   Wsad do produkcji energii elektrycznej i ciepła przez wytwórców przemysłowych

Wsady do przemysłowych wytwórców energii elektrycznej i cieplnej należy zgłaszać osobno dla elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.

Kategoria ta nie obejmuje następujących nośników energii: półprodukty rafineryjne, dodatki/utleniacze, biopaliwa, inne węglowodory, etan, benzyna silnikowa, biobenzyna, benzyna lotnicza, paliwo typu benzynowego do silników odrzutowych, benzyna lakowa i benzyny przemysłowe oraz smary.

Wsady odnoszą się do następujących rodzajów działalności:

1.

Sektor energii ogółem

Łączna ilość wykorzystana jako zużycie własne w sektorze energii

1.1.

W tym: Kopalnie węgla

1.2.

W tym: Wydobycie ropy naftowej i gazu

1.3.

W tym: Koksownie

1.4.

W tym: Wielkie piece

1.5.

W tym: Gazownie

1.6.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Energia

2.

Sektor przemysłu

2.1.

W tym: Przemysł hutniczy

2.2.

W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny

2.3.

W tym: Przemysł metali nieżelaznych

2.4.

W tym: Przemysł surowców niemetalicznych

2.5.

W tym: Przemysł środków transportu

2.6.

W tym: Przemysł maszynowy

2.7.

W tym: Przemysł wydobywczy

2.8.

W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy

2.9.

W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny

2.10.

W tym: Przemysł drzewny

2.11.

W tym: Budownictwo

2.12.

W tym: Przemysł tekstylny i skórzany

2.13.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – pozostały przemysł

3.

Sektor transportu

3.1.

W tym: Transport rurociągowy

3.2.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Transport

4.

Inne sektory

4.1.

W tym: Sektor usług i użyteczności publicznej

4.2.

W tym: Gospodarstwa domowe

4.3.

W tym: Rolnictwo/Leśnictwo

4.4.

W tym: Rybołówstwo

4.5.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – pozostałe

4.3.   Jednostki miary

1.

Ilości energii

103 ton

2.

Wartości opałowe

MJ/tonę

4.4.   Odstępstwa i wyłączenia

Cypr jest zwolniony z obowiązku zgłaszania danych zagregowanych zdefiniowanych w sekcji 4.2.3 w kategoriach 4 (Inne sektory) i 5 (Zużycie nieenergetyczne ogółem); zastosowanie mają tylko wartości łączne.

Cypr korzysta z odstępstwa na okres trzech lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zgłaszania danych zagregowanych zdefiniowanych w sekcji 4.2.3 w kategoriach 2 (Przemysł) i 3 (Transport); w okresie odstępstwa zastosowanie mają tylko wartości łączne.

5.   ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH I WYTWARZANA Z ODPADÓW

5.1.   Nośniki energii

O ile nie określono inaczej, w tej kategorii gromadzone są dane odnoszące się do wszystkich nośników energii wymienionych poniżej:

Nośnik energii

Definicja

1.

Energia wodna

Energia potencjalna i kinetyczna spadku wód przekształcana w energię elektryczną przez hydroelektrownie, z uwzględnieniem elektrowni szczytowo-pompowych. Należy zgłaszać produkcję zakładów w zależności od mocy – poniżej 1 MW, od 1 MW do 10 MW, ≥ 10 MW oraz z elektrowni szczytowo-pompowych.

2.

Energia geotermalna

Energia dostępna w postaci energii cieplnej ze skorupy ziemskiej, zwykle w formie wody lub pary. Wytwarzana energia równa się różnicy entalpii płynu z odwiertu i płynu, który jest następnie rozprowadzany. Wykorzystuje się ją w dogodnych miejscach:

do wytwarzania energii elektrycznej przy użyciu pary suchej lub też solanki o wysokiej entalpii po odparowaniu rzutowym,

bezpośrednio jako ciepło używane w centralnym ogrzewaniu, do celów rolnictwa itp.

3.

Energia słoneczna

Promieniowanie słoneczne używane do ogrzewania wody i wytwarzania energii elektrycznej. Energia z tego źródła równa się energii cieplnej, jaką odbiera medium przekazujące ciepło, tj. bezpośredniej energii słonecznej pomniejszonej o straty optyczne i właściwe dla danego kolektora. Pozycja ta nie obejmuje biernej energii słonecznej służącej bezpośrednio do ogrzewania, chłodzenia oraz oświetlania mieszkań lub innych budynków.

3.1.

W tym: Energia słoneczna wytwarzana fotowoltaicznie

Światło słoneczne przetworzone w energię elektryczną przy użyciu ogniw słonecznych, zwykle zbudowanych z materiału półprzewodnikowego, w których pod wpływem światła dochodzi do wytworzenia energii elektrycznej.

3.2.

W tym: Energia termiczna pochodzenia słonecznego

Ciepło promieni słonecznych; uzyskiwane m.in. poprzez:

a)

słoneczne elektrownie termiczne; lub

b)

sprzęt służący ogrzewaniu wody do użytku domowego lub sezonowego ogrzewania wody w basenach (np. kolektory płaskie, w szeczególności oparte na zasadzie termosyfonu).

4.

Energia fal i pływów oceanicznych

Energia mechaniczna pływów morskich, ruchu fal lub prądów oceanicznych wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej.

5.

Energia wiatrowa

Energia kinetyczna wiatru wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej w turbinach wiatrowych.

6.

Odpady przemysłowe (nieodnawialne)

Zgłaszane są odpady nieodnawialne o pochodzeniu przemysłowym (ciekłe lub stałe) spalane bezpośrednio w procesie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej. Ilość wykorzystanego paliwa należy zgłaszać na podstawie wartości opałowej. Odnawialne odpady przemysłowe powinno się zgłaszać w przeliczeniu na kategorię biomasy stałej, biogazu lub płynnych biopaliw.

7.

Odpady komunalne

Odpady pochodzące z gospodarstw domowych, szpitali i placówek sektora usług, spalane przy użyciu specjalnych instalacji, rozliczane na podstawie wartości opałowej.

7.1.

W tym: odnawialne

Część odpadów komunalnych o pochodzeniu biologicznym.

7.2.

W tym: nieodnawialne

Część odpadów komunalnych o pochodzeniu innym niż biologiczne.

8.

Biomasa stała

Obejmuje organiczne, niekopalne substancje o pochodzeniu biologicznym, które mogą być wykorzystane w charakterze paliwa do produkcji energii cieplnej lub wytwarzania energii elektrycznej. Obejmuje ona:

8.1.

W tym: Węgiel drzewny

Stałe pozostałości destrukcyjnej destylacji i rozkładu termicznego drewna i innych substancji roślinnych.

8.2.

W tym: Drewno, odpady drzewne i inne odpady stałe

Uprawy energetyczne (topola, wierzba itp.), najróżniejsze materiały drewniane będące produktem procesów przemysłowych (w szczególności w przemyśle drzewno-papierniczym) lub też dostarczane bezpośrednio przez sektor leśniczy i rolniczy (drewno opałowe, chrust, trociny drzewne, śrucina drzewna, kora, zrzynki, wióry, zrębki, ścinki, ług posiarczynowy itp.), jak również odpady w rodzaju słomy, łuski ryżowej, łupiny orzechowej, zużytej ściółki drobiowej, mielonych osadów cytrusowych itp. Najczęstszą formą zużycia takich odpadów stałych jest spalanie. Ilość wykorzystanego paliwa należy zgłaszać na podstawie wartości opałowej.

9.

Biogaz

Gaz składający się w przeważającej części z metanu i dwutlenku węgla, powstały w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy.

9.1.

W tym: Gaz ze składowisk odpadów

Biogaz powstały w wyniku procesów gnilnych odpadów na wysypisku.

9.2.

W tym: Gaz gnilny z osadów ściekowych

Biogaz powstały w wyniku procesów fermentacji beztlenowej osadów ściekowych.

9.3.

W tym: Pozostały biogaz

Biogaz powstały w wyniku procesów fermentacji beztlenowej gnojowicy zwierzęcej oraz odpadów w rzeźniach, browarach i innych zakładach przemysłu rolno-spożywczego.

10.

Biopaliwa płynne

Ilości zgłaszane w tej kategorii powinny odnosić się wyłącznie do ilości biopaliw – a nie do łącznej ilości płynów, w których są one domieszką. W poszczególnych przypadkach importu i eksportu płynnych biopaliw powinno się ująć wyłącznie obrót ich ilościami, bez uwzględnienia domieszki paliw transportowych (tzn. wyłącznie czyste biopaliwa); obrót biopaliwami będącymi domieszką do paliw transportowych należy ująć w danych dotyczących produktów naftowych w rozdziale 4.

Ujęte są następujące biopaliwa płynne:

10.1.

W tym: Biobenzyna

Do tej kategorii należy bioetanol (etanol produkowany z biomasy lub z podatnej na rozkład biologiczny frakcji odpadów), biometanol (metanol produkowany z biomasy lub z podatnej na rozkład biologiczny frakcji odpadów), bio-ETBE (eter etylo-tert-butylowy na bazie bioetanolu; w którym procent objętości bio-ETBE, liczonego jako biopaliwo, wynosi 47 %); oraz bio-MTBE (eter metylo-tert-butylowy produkowany na bazie biometanolu, gdzie procent objętości bio-MTBE, liczonego jako biopaliwo, wynosi 36 %).

10.2.

W tym: Biodiesle

Do tej kategorii należy biodiesel (tj. ester metylowy produkowany z oleju roślinnego lub zwierzęcego, o jakości oleju napędowego), biodimetyloeter (eter (di)metylowy produkowany z biomasy), Fischer-Tropsch (mieszanka Fischera-Tropscha produkowana z biomasy), bio-oleje ekstrahowane na zimno (olej produkowany z nasion oleistych przez wyłącznie mechaniczną obróbkę) i wszelkie inne płynne biopaliwa będące dodatkiem lub domieszką do oleju napędowego wysokoprężnych silników transportowych lub wykorzystywane bezpośrednio jako tego rodzaju olej.

10.3.

W tym: Inne biopaliwa płynne

Płynne biopaliwa wykorzystywane bezpośrednio w charakterze paliwa, nieobjęte kategoriami „biobenzyna” i „biodiesel”.

5.2.   Wykaz danych zagregowanych

O ile nie określono inaczej, w odniesieniu do wszystkich nośników energii wymienionych w poprzednim punkcie zgłasza się dane zagregowane według poniższego wykazu.

5.2.1.   Produkcja energii elektrycznej i cieplnej brutto

Energia elektryczna i cieplna wytwarzana z nośników energii wymienionych w pkt 5.1 (z wyjątkiem węgla drzewnego i z uwzględnieniem łącznej ilości jedynie w przypadku płynnych biopaliw) powinna być w razie potrzeby zgłaszana oddzielnie:

dla zakładów – producentów zawodowych oraz zakładów – producentów przemysłowych,

dla elektrowni, ciepłowni i elektrociepłowni.

5.2.2.   Sektor dostaw i przemian

Należy zgłaszać ilości nośników energii wymienionych w pkt 5.1 (z wyjątkiem energii wodnej, energii słonecznej-fotowoltaicznej, energii fal, prądów oraz pływów morskich, a także energii wiatru) oraz energii wykorzystanej w sektorze dostaw i przemian energii w odniesieniu do następujących kategorii danych zagregowanych:

1.

Produkcja

2.

Import

3.

Eksport

4.

Zmiany stanu zapasów

Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę ujemną, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę dodatnią.

5.

Zużycie brutto

6.

Różnice statystyczne

7.

Sektor przemian energetycznych ogółem

Ilości energii ze źródeł odnawialnych lub odpadów zużyte w celu przetwarzania pierwotnych form energii na wtórne (np. gazu z odpadów w energię elektryczną) lub też zużyte do wytwarzania pochodnych produktów energetycznych (np. wykorzystania biogazu w mieszance gazu ziemnego).

7.1.

W tym: Elektrownie zawodowe

7.2.

W tym: Elektrociepłownie zawodowe

7.3.

W tym: Ciepłownie zawodowe

7.4.

W tym: Elektrownie przemysłowe

7.5.

W tym: Elektrociepłownie przemysłowe

7.6.

W tym: Ciepłownie przemysłowe

7.7.

W tym: Brykietownie węgla kamiennego

Ilość materiałów odnawialnych i odpadów wykorzystanych do produkcji brykietów z węgla kamiennego. Ilości energii ze źródeł odnawialnych i odpadów wykorzystanej do produkcji ciepła i eksploatacji urządzeń należy zgłaszać w ramach zużycia w sektorze energii.

7.8.

W tym: Brykietownie węgla brunatnego i torfu

Ilość materiałów odnawialnych i odpadów wykorzystanych do produkcji brykietów z węgla brunatnego. Ilości energii ze źródeł odnawialnych i odpadów wykorzystanej do produkcji ciepła i eksploatacji urządzeń należy zgłaszać w ramach zużycia w sektorze energii.

7.9.

W tym: Gaz z gazowni

Ilość materiałów odnawialnych lub odpadów wykorzystanych do produkcji gazu z gazowni. Ilości energii ze źródeł odnawialnych lub odpadów wykorzystanej do produkcji ciepła i eksploatacji urządzeń należy zgłaszać w ramach zużycia w sektorze energii.

7.10.

W tym: Gaz mieszany z gazem ziemnym

Ilości biogazów mieszanych z gazem ziemnym.

7.11.

W tym: Domieszki do benzyny silnikowej lub oleju napędowego

Ilości płynnych biopaliw, których nie dostarczono do odbiorcy finalnego, ale wykorzystano wraz z innymi produktami naftowymi zgłoszonymi zgodnie z rozdziałem 4 niniejszego załącznika.

7.12.

W tym: Zakłady produkcji węgla drzewnego

Ilość drewna wykorzystanego do produkcji węgla drzewnego.

7.13.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Przemiany

5.2.3.   Sektor energii

Należy podać ilości nośników energii wymienionych w pkt 5.1 (z wyjątkiem energii wodnej, energii słonecznej-fotowoltaicznej, energii fal, prądów oraz pływów morskich, a także energii wiatru) oraz wykorzystanych w sektorze dostaw lub w celu zużycia finalnego, dla następujących kategorii danych zagregowanych:

1.

Sektor energii ogółem

Ilości energii ze źródeł odnawialnych i odpadów zużyte przez przemysł energetyczny na potrzeby działalności w zakresie przemian energetycznych. Przykładowo: ilości energii ze źródeł odnawialnych i odpadów zużyte do celów ogrzewania, oświetlania lub też napędzania pomp/kompresorów.

Ilości energii ze źródeł odnawialnych i odpadów przetwarzane w inne nośniki energii powinno się zgłaszać w sektorze przetwarzania.

1.1.

W tym: Zakłady zgazowania

1.2.

W tym: Elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie zawodowe

1.3.

W tym: Kopalnie węgla

1.4.

W tym: Brykietownie węgla kamiennego

1.5.

W tym: Koksownie

1.6.

W tym: Rafinerie

1.7.

W tym: Brykietownie węgla brunatnego i torfu

1.8.

W tym: Gaz z gazowni

1.9.

W tym: Wielkie piece

1.10.

W tym: Zakłady produkcji węgla drzewnego

1.11.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione

2.

Straty dystrybucji

Wszystkie straty energii poniesione w trakcie transportu i dystrybucji.

5.2.4.   Końcowe wykorzystanie energii

Należy podać ilości nośników energii wymienionych w pkt 5.1 (z wyjątkiem energii wodnej, energii słonecznej-fotowoltaicznej, energii fal, prądów oraz pływów morskich, a także energii wiatru) dla następujących kategorii danych zagregowanych:

1.

Zużycie energii finalnej

2.

Sektor przemysłu

2.1.

W tym: Przemysł hutniczy

2.2.

W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny

2.3.

W tym: Przemysł metali nieżelaznych

2.4.

W tym: Przemysł surowców niemetalicznych

2.5.

W tym: Przemysł środków transportu

2.6.

W tym: Przemysł maszynowy

2.7.

W tym: Przemysł wydobywczy

2.8.

W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy

2.9.

W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny

2.10.

W tym: Przemysł drzewny

2.11.

W tym: Budownictwo

2.12.

W tym: Przemysł tekstylny i skórzany

2.13.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – pozostały przemysł

3.

Sektor transportu

3.1.

W tym: Transport szynowy

3.2.

W tym: Transport drogowy

3.3.

W tym: Śródlądowy transport wodny

3.4.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – pozostały transport

4.

Inne sektory

4.1.

W tym: Sektor usług i użyteczności publicznej

4.2.

W tym: Gospodarstwa domowe

4.3.

W tym: Rolnictwo/Leśnictwo

4.4.

W tym: Rybołówstwo

4.5.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Inne

5.2.5.   Zdolności wytwórcze urządzeń

Zdolności wytwórcze następujących rodzajów urządzeń należy zgłosić według stanu na koniec roku sprawozdawczego:

1.

Energia wodna

Należy zgłosić moce zakładów w zależności od wielkości zakładu: poniżej 1 MW, od 1 MW do 10 MW, ≥ 10 MW oraz z elektrowni szczytowo-pompowych, a także wszystkich kategorii ogółem. Szczegóły wielkości zakładów powinno się zgłaszać bez uwzględnienia mocy elektrowni szczytowo-pompowych.

2.

Energia geotermalna

3.

Energia słoneczna wytwarzana fotowoltaicznie

4.

Energia termiczna pochodzenia słonecznego

5.

Energia fal i pływów oceanicznych

6.

Energia wiatrowa

7.

Odpady przemysłowe (nieodnawialne)

8.

Odpady komunalne

9.

Drewno, odpady drzewne i inne odpady stałe

10.

Gaz ze składowisk odpadów

11.

Gaz gnilny z osadów ściekowych

12.

Pozostały biogaz

13.

Biopaliwa płynne

Należy podać łączną powierzchnię zainstalowanych kolektorów słonecznych.

Należy również zgłosić zdolności wytwórcze w odniesieniu do następujących biopaliw.

1.

Biopaliwa płynne

1.1.

W tym: Biobenzyna

1.2.

W tym: Biodiesle

1.3.

W tym: Inne biopaliwa płynne

5.2.6.   Wsad do produkcji energii elektrycznej i ciepła przez wytwórców przemysłowych

Wsady do przemysłowych wytwórców energii elektrycznej i cieplnej należy zgłaszać osobno dla elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.

Należy zgłaszać ilości nośników energii wymienionych w pkt 5.1 (z wyjątkiem energii wodnej, energii słonecznej-fotowoltaicznej, energii fal, prądów oraz pływów morskich, a także energii wiatru) dla następujących kategorii danych zagregowanych:

1.

Sektor energii ogółem

1.1.

W tym: Zakłady zgazowania

1.2.

W tym: Kopalnie węgla

1.3.

W tym: Brykietownie węgla kamiennego

1.4.

W tym: Koksownie

1.5.

W tym: Rafinerie ropy naftowej

1.6.

W tym: Brykietownie węgla brunatnego i torfu

1.7.

W tym: Gaz z gazowni

1.8.

W tym: Wielkie piece

1.9.

W tym: Zakłady produkcji węgla drzewnego

1.10.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione

2.

Sektor przemysłu

2.1.

W tym: Przemysł hutniczy

2.2.

W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny

2.3.

W tym: Przemysł metali nieżelaznych

2.4.

W tym: Przemysł surowców niemetalicznych

2.5.

W tym: Przemysł środków transportu

2.6.

W tym: Przemysł maszynowy

2.7.

W tym: Przemysł wydobywczy

2.8.

W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy

2.9.

W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny

2.10.

W tym: Przemysł drzewny

2.11.

W tym: Budownictwo

2.12.

W tym: Przemysł tekstylny i skórzany

2.13.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – pozostały przemysł

3.

Sektor transportu

3.1.

W tym: Transport szynowy

3.2.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Transport

4.

Inne sektory

4.1.

W tym: Sektor usług i użyteczności publicznej

4.2.

W tym: Gospodarstwa domowe

4.3.

W tym: Rolnictwo/Leśnictwo

4.4.

W tym: Rybołówstwo

4.5.

W tym: Nigdzie indziej niewymienione – Inne

5.3.   Wartości opałowe

Zgłasza się średnią wartość opałową dla poniższych produktów:

1.

Biobenzyna

2.

Biodiesel

3.

Inne biopaliwa płynne

4.

Węgiel drzewny

5.4.   Jednostki miary

1.

Wytwarzanie energii elektrycznej

MWh

2.

Wytwarzanie energii cieplnej

TJ

3.

Odnawialne nośniki energii

Biobenzyna, biodiesle i inne biopaliwa płynne: tony

Węgiel drzewny: tys. ton

Pozostałe: TJ (na podstawie wartości opałowej)

4.

Powierzchnia kolektorów słonecznych

1 000 m2

5.

Moce wytwórcze zakładów

Biopaliwa: tony/rok

Pozostałe: MWe

6.

Wartości opałowe

kJ/kg (na podstawie wartości opałowej)

5.5.   Odstępstwa i wyłączenia

Nie dotyczy.

6.   STOSOWNE PRZEPISY

Następujące regulacje mają zastosowanie do gromadzenia danych opisanych we wszystkich poprzednich rozdziałach:

1.

Okres sprawozdawczy:

Rok kalendarzowy (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia).

2.

Częstotliwość

Rocznie.

3.

Terminy przekazywania danych.

30 listopada roku następującego po okresie sprawozdawczym.

4.

Forma i sposób przekazywania danych

Format przekazywanych danych winien być zgodny z właściwym standardem wymiany danych określonym przez Eurostat.

Dane będą przekazywane lub przesyłane drogą elektroniczną do jednego punktu odbioru danych w Eurostacie.


ZAŁĄCZNIK C

MIESIĘCZNA STATYSTYKA ENERGII

Niniejszy załącznik zawiera opis zakresu, jednostek, okresu objętego przekazywaniem danych oraz częstotliwości, terminów i sposobów ich przekazywania na potrzeby miesięcznego gromadzenia danych statystycznych dotyczących energii.

W przypadku terminów, których wyjaśnienia niniejszy załącznik nie zawiera, stosuje się wyjaśnienia zawarte w załączniku A.

1.   PALIWA STAŁE

1.1.   Nośniki energii

O ile nie określono inaczej, w tej kategorii gromadzone są dane odnoszące się do wszystkich nośników energii wymienionych poniżej:

Nośnik energii

Definicja

1.

Węgiel kamienny

Czarna, palna, organiczna skamielina osadowa w postaci stałej o cieple spalania ponad 24 MJ/kg w stanie bezpopiołowym i przy wilgotności panującej w temperaturze 30 oC i przy względnej wilgotności powietrza równej 96 %.

2.

Węgiel brunatny

Palna, organiczna skamielina osadowa barwy brązowej do czarnej o cieple spalania poniżej 24 MJ/kg w stanie bezpopiołowym i przy wilgotności panującej w temperaturze 30 oC i przy względnej wilg