EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1083R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ( Dz.U. L 210 z 31.7.2006 )

OJ L 239, 1.9.2006, p. 248–250 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1083/corrigendum/2006-09-01/oj

1.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/248


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210 z dnia 31 lipca 2006 r. )

Strona 76, załącznik IV otrzymuje następujące brzmienie:

ZAŁĄCZNIK IV

Kategorie wydatków

(o których mowa w art. 9 ust. 3)

 

Cele: Konwergencja i Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

 

Cel: Konwergencja i regiony, o których mowa w art. 8 ust. 2, bez uszczerbku dla decyzji podjętej zgodnie z art. 5 ust. 3 akapit ostatni rozporządzenia nr (WE) nr 1080/2006

Kod

Kwestie priorytetowe

 

Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

01

Działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego prowadzone w ośrodkach badawczych

02

Infrastruktura związana z badaniami i rozwojem technologicznym (w tym instalacje, oprzyrządowanie i szybkie sieci komputerowe łączące ośrodki badawcze) oraz ośrodki kompetencji w zakresie konkretnych technologii

03

Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), pomiędzy MŚP a innymi podmiotami gospodarczymi i uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami szkolnictwa policealnego, organami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz ‘biegunami nauki i technologii’ (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itp.)

04

Pomoc na rzecz badań i rozwoju technologicznego, w szczególności dla MŚP (w tym dostęp do usług związanych z badaniami i rozwojem technologicznym w ośrodkach badawczych)

05

Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

06

Pomoc udzielana MŚP na cele promocji produktów i procesów produkcyjnych przyjaznych dla środowiska (wprowadzenie skutecznego systemu zarządzania środowiskiem, przyjęcie i wykorzystanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, włączenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)

07

Inwestowanie w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie nowych przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki badań i rozwoju technologicznego i przedsiębiorstwa itp.)

08

Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

09

Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

 

Społeczeństwo informacyjne

10

Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

11

Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.)

12

Technologie informacyjne i komunikacyjne (TEN-ICT)

13

Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-rząd, e-kształcenie, e-integracja itp.)

14

Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.)

15

Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do ICT i ich wydajne wykorzystanie

 

Transport

16

Koleje

17

Koleje (sieci TEN-T)

20

Autostrady

21

Autostrady (sieci TEN-T)

26

Transport multimodalny

27

Transport multimodalny (sieci TEN-T)

28

Inteligentne systemy transportu

29

Porty lotnicze

30

Porty

32

Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T)

 

Energia

34

Energia elektryczna (sieci TEN-E)

36

Gaz ziemny (sieci TEN-E)

38

Produkty ropopochodne (sieci TEN-E)

39

Energia odnawialna: wiatrowa

40

Energia odnawialna: słoneczna

41

Energia odnawialna: z biomasy

42

Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe

43

Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią

 

Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

52

Promocja czystej komunikacji miejskiej

 

Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, firm, przedsiębiorstw i przedsiębiorców

62

Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w firmach; szkolenia i usługi dla pracowników zwiększające ich zdolności adaptacji do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

63

Opracowywanie i rozpowszechnianie innowacyjnych i bardziej produktywnych sposobów organizowania pracy

64

Rozwój szczególnych usług w zakresie zatrudniania, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i firm, rozwój systemów mających na celu przewidywanie zmian gospodarczych i przyszłych wymogów pod kątem miejsc pracy i kwalifikacji

 

Poprawa dostępu do zatrudnienia i równowaga

65

Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy

66

Wdrażanie aktywnych i zapobiegawczych środków na rynku pracy

67

Działania promujące aktywność w starszym wieku i wydłużające okres aktywności zawodowej

68

Wsparcie dla samozatrudnienia i uruchamiania działalności gospodarczej

69

Środki mające na celu poprawę dostępu do miejsc pracy i zwiększenie trwałego udziału kobiet w procesie zatrudniania oraz rozwoju ich kariery celem zmniejszenia segregacji zawodowej ze względu na płeć, jak również środki ułatwiające pogodzenie życia zawodowego z prywatnym, takie jak ułatwianie dostępu do opieki nad dziećmi i osobami będącymi na utrzymaniu pracownika

70

Konkretne działania mające na celu zwiększanie zatrudnienia migrantów i wzmacnianie tym samym ich integracji społecznej

 

Poprawa integracji społecznej osób mniej uprzywilejowanych

71

Drogi do integracji i powrotu do pracy dla osób w niekorzystnej sytuacji; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

 

Poprawa jakości kapitału ludzkiego

72

Opracowywanie, wprowadzenie i realizacja reform systemów edukacji i szkoleń w celu rozwijania zdolności zatrudnienia, lepszego dopasowania kształcenia i szkoleń początkowych i zawodowych do potrzeb rynku pracy, podnoszenie kwalifikacji personelu szkoleniowego w celu rozwijania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy

73

Środki zmierzające do zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniach przez całe życie, w tym poprzez działania mające na celu zmniejszenie liczby osób wcześnie porzucających naukę, zmniejszenie różnic w programach kształcenia dla obojga płci, zwiększenie dostępu do kształcenia i szkoleń oraz poprawę ich jakości, na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

74

Rozwój potencjału ludzkiego w dziedzinie badań i innowacji, przede wszystkim poprzez studia podyplomowe i szkolenia badaczy oraz działania służące nawiązywaniu kontaktów między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami.


Top