Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1083R(01)

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006 , Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta ( EUVL L 210, 31.7.2006 )

OJ L 239, 1.9.2006, p. 248–250 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1083/corrigendum/2006-09-01/oj

1.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 239/248


Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 210, 31. heinäkuuta 2006 )

Sivulla 76 korvataan liite IV seuraavasti:

LIITE IV

Menoluokat

(9 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut)

 

Tavoitteet: Lähentyminen sekä alueellinen kilpailukyky ja työllisyys

 

Tavoite: Lähentyminen ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut alueet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1080/2006 5 artiklan 3 kohdan viimeisen alakohdan mukaisesti tehtävää päätöstä.

Koodi

Ensisijaiset aihealueet

 

Tutkimus ja teknologian kehittäminen (TTK), innovointi ja yrittäjyys

01

Tutkimuskeskusten TTK-toimet

02

TTK-infrastruktuuri (mukaan lukien toimitilat, välineistö ja tutkimuskeskusten väliset nopeat tiedonsiirtoverkot) ja teknologian eri aloihin erikoistuneet osaamiskeskukset

03

Teknologian siirto ja yhteistyöverkostojen kehittäminen pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kesken sekä niiden ja muiden yritysten sekä korkeakoulujen, erilaisten keskiasteen jälkeistä koulutusta antavien oppilaitosten, alueellisten viranomaisten, tutkimuskeskusten sekä tiede- ja teknologiakeskusten (tiede- ja teknologiapuistot, teknologiakeskittymät ym.) kesken

04

Tuki TTK-toimille, erityisesti pk-yrityksille (mukaan lukien mahdollisuus käyttää tutkimuskeskusten TTK-palveluja)

05

Edistyneet tukipalvelut yrityksille ja yritysryhmille

06

Tuki pk-yrityksille ympäristön kannalta suotuisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien edistämiseksi (tehokkaan ympäristönhallinnan järjestelmän käyttöönotto, saastumista ehkäisevien teknologioiden omaksuminen ja käyttö sekä saastuttamattomien teknologioiden käyttö yrityksen tuotannossa)

07

Investointi suoraan tutkimukseen ja innovointiin liittyviin yrityksiin (innovatiiviset teknologiat, korkeakoulujen perustamat uudet yritykset, nykyiset TTK-keskukset ja yritykset jne.)

08

Muu investointi yrityksiin

09

Muut toimenpiteet tutkimuksen, innovoinnin ja yrittäjyyden edistämiseksi pk-yrityksissä

 

Tietoyhteiskunta

10

Teleinfrastruktuurit (mukaan lukien laajakaistaverkot)

11

Tieto- ja viestintäteknologiat (käyttömahdollisuus, turvallisuus, yhteentoimivuus, riskien ehkäisy, tutkimus, innovointi, digitaalinen sisältö jne.)

12

Tieto- ja viestintäteknologiat (TEN-verkot)

13

Kansalaisille tarkoitetut palvelut ja sovellukset (sähköiset terveydenhuolto- ja viranomaispalvelut, verkko-opetus, osallisuus tietoyhteiskuntaan jne.)

14

Pk-yrityksille tarkoitetut palvelut ja sovellukset (verkkokauppa, koulutus, verkostoituminen jne.)

15

Muut toimenpiteet, joilla parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada käyttöön tieto- ja viestintäteknologiaa ja tehostetaan näiden teknologioiden käyttöä pk-yrityksissä

 

Liikenne

16

Rautatiet

17

Rautatiet (Euroopan laajuinen liikenneverkko)

20

Moottoritiet

21

Moottoritiet (Euroopan laajuinen liikenneverkko))

26

Multimodaaliliikenne

27

Multimodaaliliikenne (Euroopan laajuinen liikenneverkko)

28

Älykkäät liikennejärjestelmät

29

Lentoasemat

30

Satamat

32

Sisävesiliikenne (Euroopan laajuinen liikenneverkko)

 

Energia

34

Sähkö (Euroopan laajuinen energiaverkko)

36

Maakaasu (Euroopan laajuinen energiaverkko)

38

Öljytuotteet (Euroopan laajuinen energiaverkko)

39

Uusiutuva energia: tuulivoima

40

Uusiutuva energia: aurinkoenergia

41

Uusiutuva energia: biomassa

42

Uusiutuva energia: vesivoima, geoterminen energia ym.

43

Energiatehokkuus, yhteistuotanto, energianhallinta

 

Ympäristönsuojelu ja riskien ehkäisy

52

Saastuttamattoman kaupunkiliikenteen edistäminen

 

Työntekijöiden sekä yritysten ja yrittäjien sopeutumiskyvyn parantaminen

62

Elinikäiseen oppimiseen liittyvien järjestelmien ja strategioiden kehittäminen yrityksissä; työntekijöille suunnattu koulutus ja palvelut, joilla parannetaan heidän kykyään sopeutua muutoksiin; yrittäjyyden ja innovoinnin edistäminen

63

Innovatiivisten ja entistä tuottavampien työnorganisointitapojen suunnittelu ja levitys

64

Erityisten työllisyys-, koulutus- ja tukipalvelujen kehittäminen tuotantosektoreiden ja yritysten rakenneuudistusten yhteydessä sekä talouden muutoksia ja tulevia työpaikkoihin ja ammattitaitoon kohdistuvia vaatimuksia ennakoivien järjestelmien kehittäminen

 

Työelämään pääsyn ja kestävyyden parantaminen

65

Työmarkkinalaitosten nykyaikaistaminen ja vahvistaminen

66

Aktiivisten ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen työmarkkinoilla

67

Aktiivista ikääntymistä ja työuran pidentämistä edistävät toimenpiteet

68

Itsenäisen ammatinharjoittamisen ja yrityksen perustamisen tukeminen

69

Toimenpiteet työelämään pääsyn parantamiseksi sekä naisten kestävän työelämään osallistumisen ja naisten työllisyyden lisäämiseksi, millä pyritään vähentämään sukupuoleen perustuvaa syrjintää työmarkkinoilla, ja toimenpiteet työn ja yksityiselämän sovittamiseksi yhteen, esimerkiksi helpottamalla lasten ja huollettavien henkilöiden hoitopalvelujen saamista

70

Maahanmuuttajien työelämään osallistumisen lisäämiseen ja sen myötä heidän sosiaalisen integroitumisensa vahvistamiseen tarkoitetut erityistoimet

 

Heikommassa asemassa olevien henkilöiden sosiaalisen osallisuuden parantaminen

71

Keinot heikommassa asemassa olevien henkilöiden yhteiskuntaan integroimiseksi ja uudelleen työllistämiseksi; työmarkkinoille pääsyyn ja niillä etenemiseen liittyvän syrjinnän torjunta sekä moniarvoisuuden hyväksymisen edistäminen työpaikoilla

 

Inhimillisen pääoman kehittäminen

72

Suunnitellaan, otetaan käyttöön ja pannaan täytäntöön koulutusjärjestelmien uudistuksia työllistyvyyden kehittämiseksi, parannetaan perus- ja ammatillisen koulutuksen soveltuvuutta työmarkkinoiden tarpeisiin ja pidetään opetushenkilöstön ammattitaitoa jatkuvasti ajan tasalla innovointia ja osaamisyhteiskuntaa ajatellen

73

Koulutukseen osallistumisen lisääminen koko eliniän ajan myös siten, että koulun keskeyttämistä ja oppiaineiden eriytymistä sukupuolen perusteella saadaan vähennettyä ja pääsyä perus-, ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen lisättyä ja niiden laatua parannettua;

74

Inhimillisten voimavarojen kehittäminen tutkimuksessa ja innovoinnissa etenkin yliopistollisilla jatko-opinnoilla ja tutkijakoulutuksella sekä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yritysten verkottumisella


Top