EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0883

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

Dz.U. L 171 z 23.6.2006, p. 1–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Dz.U. L 327M z 5.12.2008, p. 615–639 (MT)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; Uchylony przez 32014R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/883/oj

23.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 883/2006

z dnia 21 czerwca 2006 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 42,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 utworzono Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) i Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) działające w ramach podziału zarządzania wydatkami i dochodami przeznaczonymi na określony cel z budżetu wspólnotowego. Wspomniane rozporządzenie ustanawia ogólne warunki i zasady mające zastosowanie do prowadzenia kont, deklaracji wydatków i dochodów przez agencje płatnicze, jak również określa zwrot tych wydatków przez Komisję. Wspomniane zasady i warunki muszą być określone z rozróżnieniem na szczegółowe wspólne zasady stosowania dwóch Funduszy oraz na szczegółowe wspólne zasady dotyczące każdego z nich.

(2)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania środkami przeznaczonymi w budżecie Wspólnot Europejskich na dwa Fundusze, każda agencja płatnicza musi prowadzić księgowość, która obejmowałaby wyłącznie wydatki finansowane przez EFRG z jednej strony i EFRROW z drugiej. W związku z tym księgowość prowadzona przez agencje płatnicze musi wyraźnie odzwierciedlać, w odniesieniu do każdego z dwóch Funduszy, poniesione wydatki i osiągnięte dochody odpowiednio na mocy art. 3 ust. 1 i art. 4 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 oraz umożliwić połączenie tych wydatków i dochodów ze środkami finansowymi, które zostały im udostępnione w budżecie wspólnotowym.

(3)

Finansowanie wspólnej polityki rolnej odbywa się w EUR umożliwiając jednocześnie państwom członkowskim nienależącym do strefy euro dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów w ich walucie krajowej. W celu umożliwienia konsolidacji całości wydatków i dochodów, należy przewidzieć, że agencje płatnicze będą w stanie dostarczyć dane odnoszące się do wydatków i dochodów wyrażonych zarówno w EUR, jak i w walucie, w jakiej zostały one dokonane lub otrzymane.

(4)

Aby zapewnić prawidłowe zarządzanie przepływami pieniężnymi, w szczególności z powodu gromadzenia przez państwa członkowskie środków finansowych na pokrycie wydatków, określonych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, lub otrzymywania zaliczek przeznaczonych na wydatki określone w art. 4 wspomnianego rozporządzenia przed sfinansowaniem tych wydatków przez Komisję w formie zwrotów poniesionych wydatków, należy przewidzieć, że państwa członkowskie gromadzą informacje niezbędne do dokonania tych zwrotów oraz przechowują je do dyspozycji Komisji w miarę jak dokonywane są wydatki i osiągane są dochody lub w regularnych odstępach czasu przekazują je Komisji. Należy uwzględnić w tym względzie szczególne sposoby zarządzania EFRG i EFRROW oraz należy zorganizować dostęp do informacji i przekazywanie Komisji informacji przez państwa członkowskie w terminach dostosowanych do sposobu zarządzania każdego z Funduszy, bez uszczerbku dla wymogu państw członkowskich dotyczącego przechowywania do dyspozycji Komisji informacji zebranych w celu odpowiedniego nadzoru zmian wydatków.

(5)

Ogólne wymogi dotyczące prowadzenia księgowości przez agencje płatnicze obejmują szczegółowe dane wymagane do zarządzania funduszami wspólnotowymi i ich kontroli; ponieważ w celu dokonania zwrotów wydatków nie wymaga się szczegółowych informacji. Należy w związku z tym wyszczególnić niektóre informacje i dane dotyczące wydatków, które będą finansowane przez EFRG i EFRROW, i które należy przekazywać Komisji w regularnych odstępach czasu.

(6)

Przesyłanie informacji przez państwa członkowskie Komisji musi jej pozwolić na bezpośrednie wykorzystanie przekazywanych informacji, i w możliwie najskuteczniejszy sposób, w celu zarządzania księgowością EFRG i EFRROW, jak również związanych z tym płatności. Aby osiągnąć ten cel, informacje są udostępniane i przekazywane między państwami członkowskimi a Komisją drogą elektroniczną lub cyfrową. Jednakże w przypadku przekazywania informacji innymi sposobami, które mogą być uznane za konieczne, należy określić przypadki uzasadniające ten wymóg.

(7)

Artykuł 8 ust. 1 lit. c) pkt i) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 stanowi, że w przypadku działań związanych z operacjami finansowanymi przez EFRG i EFRROW, deklaracje wydatków, które mają także charakter wniosku o przyznanie płatności, muszą być przekazane Komisji wraz z wymaganymi informacjami. Aby umożliwić państwom członkowskim i agencjom płatniczym sporządzenie deklaracji wydatków, zgodnie ze zharmonizowanymi przepisami, oraz aby umożliwić Komisji uwzględnienie wniosków o przyznanie płatności, należy ustanowić warunki, na jakich te wydatki mogą być zaksięgowane zgodnie z odpowiednimi budżetami EFRG i EFRROW, oraz przepisy mające zastosowanie do zaksięgowanych wydatków i dochodów, w szczególności dochodów przeznaczonych na określony cel i ewentualnych korekt, których należałoby dokonać, jak również ich deklaracji rzeczywistych wydatków.

(8)

Artykuł 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1883/78 z dnia 2 sierpnia 1978 r. ustanawiającego ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji (2) stanowi że, kwota do sfinansowania w ramach środka interwencyjnego, jest określona na podstawie rocznych zestawień rachunkowych sporządzanych przez agencje płatnicze. Rozporządzenie to ustanawia również zasady i warunki regulujące wspomniane zestawienia. W związku ze zlikwidowaniem Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005 oraz jego zastąpieniem przez EFRG w odniesieniu do tych środków, należy jasno określić szczegółowe zasady, zgodnie z którymi finansowanie takich środków przez EFRG mieści się w systemie deklaracji wydatków i płatności miesięcznych.

(9)

Artykuł 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 przewiduje, że wydatki z października są przypisane do października, jeżeli są one dokonane w okresie od dnia 1 do dnia 15 października i do miesiąca listopada, jeżeli są one dokonane w okresie od dnia 16 do dnia 31 października. Jednakże w odniesieniu do wydatków dotyczących składowania w magazynach państwowych, wydatki księgowane w październiku są w całości uwzględnione w ramach roku budżetowego n+1. Należy zatem przewidzieć, że wydatki finansowane przez EFRG oraz wynikające z operacji składowania w magazynach państwowych przeprowadzonych we wrześniu są księgowane najpóźniej dnia 15 października.

(10)

Kursy wymiany walut, które należy zastosować zależą od tego, czy w prawodawstwie rolnym określono lub nie termin operacyjny. Aby uniknąć stosowania przez państwa członkowskie nienależące do strefy euro różnych kursów wymiany walut po pierwsze podczas księgowania w walucie innej niż EUR dochodów otrzymanych i pomocy przekazanej beneficjentom i, po drugie, podczas sporządzania przez agencję płatniczą deklaracji wydatków, należy przewidzieć, że państwa członkowskie, o których mowa, stosują w odniesieniu do swoich deklaracji wydatków, dotyczących EFRG, ten sam kurs wymiany walut, który został zastosowany przy otrzymaniu tych dochodów lub dokonywaniu płatności na rzecz beneficjenta. Ponadto w celu uproszczenia formalności administracyjnych dotyczących zwrotu w odniesieniu do wielu operacji, należy przewidzieć jeden kurs wymiany walut podczas księgowania tych zwrotów. Tymczasem środek ten musi być ograniczony do operacji przeprowadzonych przed dniem zastosowania niniejszego rozporządzenia.

(11)

Komisja dokonuje na rzecz państw członkowskich płatności miesięcznych lub okresowych na podstawie deklaracji wydatków przekazanych przez państwa członkowskie. Jednakże Komisja musi uwzględnić dochody otrzymane przez agencje płatnicze, na konto budżetu wspólnotowego. Należy zatem ustalić warunki, na których dokonuje się niektórych wyrównań między dokonanymi wydatkami a dochodami w ramach EFRG i EFRROW.

(12)

Po zatwierdzeniu płatności miesięcznych, Komisja przekazuje państwom członkowskim do dyspozycji środki finansowe konieczne na pokrycie wydatków finansowanych przez EFRG i EFRROW, zgodnie z praktycznymi uzgodnieniami i warunkami, które należy określić na podstawie przekazanych przez państwa członkowskie do Komisji informacji oraz systemów informatycznych wprowadzonych przez Komisję.

(13)

W przypadku gdy budżet Wspólnoty nie został ostatecznie zatwierdzony na początku nowego roku budżetowego, art. 13 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3) przewiduje, że płatności można dokonywać miesięcznie w ramach każdego rozdziału do wysokości jednej dwunastej całości środków zatwierdzonych w ramach tego rozdziału za poprzedni rok budżetowy. W celu sprawiedliwego podziału środków między państwa członkowskie, należy przewidzieć, że przy powyższym założeniu płatności miesięczne w ramach EFRG i płatności okresowe w ramach EFRROW dokonuje się do wysokości wielkości procentowej deklaracji wydatków przekazanych przez każde państwo członkowskie ustanowionej w ramach każdego rozdziału oraz że saldo niewypłacone w danym miesiącu zostaje przeniesione w decyzjach Komisji dotyczących płatności miesięcznych lub okresowych realizowanych w terminie późniejszym.

(14)

W przypadku gdy na podstawie deklaracji wydatków otrzymanej od państw członkowskich w ramach EFRG, całkowita kwota przewidzianych zobowiązań, które mogłyby być zatwierdzone zgodnie z art. 150 ust. 3 rozporządzenia (WE, EURATOM) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, przewyższa połowę wszystkich środków przeznaczonych na bieżący rok budżetowy, Komisja zobowiązana jest dokonać redukcji tych kwot. Mając na względzie prawidłowe zarządzanie, redukcje te muszą zostać rozłożone w sposób proporcjonalny pomiędzy wszystkie państwa członkowskie, na podstawie otrzymanych od tych państw deklaracji wydatków. W celu dokonania sprawiedliwego podziału środków między państwa członkowskie należy przewidzieć, że przy powyższym założeniu płatności miesięczne w ramach EFRG zostają przyznane do wysokości wielkości procentowej deklaracji wydatków przekazanych przez każde państwo członkowskie ustanowionej w ramach każdego rozdziału oraz że saldo niewypłacone w danym miesiącu zostaje przeniesione w decyzjach Komisji dotyczących płatności miesięcznych realizowanych w terminie późniejszym.

(15)

Wspólnotowe przepisy w zakresie rolnictwa przewidują w ramach EFRG terminy wypłacania pomocy finansowej na rzecz beneficjentów, które muszą być przestrzegane przez państwa członkowskie. Wszystkie płatności dokonane po upływie tych terminów oraz których zwłoka byłaby nieuzasadniona, muszą być traktowane jako niespełniające wymaganych warunków, a zatem Komisja nie powinna ich zwracać. Jednakże, aby dostosować konsekwencje finansowe proporcjonalnie do stwierdzonego opóźnienia płatności, należy przewidzieć zastosowanie przez Komisję stopniowego zmniejszania płatności w zależności od wielkości stwierdzonego opóźnienia. Ponadto należy przewidzieć stałą marżę w szczególności, aby umożliwić niestosowanie redukcji, jeżeli zwłoka w płatności wynika ze sporów prawnych.

(16)

W ramach reformy wspólnej polityki rolnej i wprowadzenia systemu jednolitych płatności, przestrzeganie przez państwa członkowskie terminów płatności jest decydujące dla prawidłowego stosowania zasad dyscypliny finansowej. W związku z tym należy ustanowić szczególne zasady umożliwiające uniknięcie, w miarę możliwości, ryzyka przekroczenia środków rocznych dostępnych w budżecie wspólnotowym.

(17)

Zgodnie z art. 17 i 27 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 Komisja może zredukować lub zawiesić płatności na rzecz państw członkowskich, w przypadku nieprzestrzegania przez państwa członkowskie wyznaczonych terminów dokonywania płatności lub nieprzekazania danych dotyczących wydatków lub informacji przewidzianych wspomnianym rozporządzeniem w celu sprawdzenia spójności z tymi danymi. To samo dotyczy, w odniesieniu do EFRROW przypadku, gdy państwa członkowskie nie przekazałyby informacji wymaganych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (4) i jego zasad stosowania, w tym raportu z oceny śródokresowej programów. W tym kontekście należy określić zasady wykonania odnośnie do tych redukcji i zawieszeń, odpowiednio do wydatków EFRG i EFRROW.

(18)

Artykuł 180 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 przewiduje, że ujemne wydatki na rolnictwo zastępuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. dochodami przeznaczonymi na określony cel, zapisanymi na konto EFRG lub EFRROW według pochodzenia. Artykuł 32 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 przewiduje, że kwoty odzyskane przez agencje płatnicze w wyniku nieprawidłowości lub zaniedbań są księgowane przez nie jako dochody przeznaczone na określony cel. Niektóre kwoty ustanowione w wyniku nieprawidłowości lub redukcji zastosowanej w przypadku braku zgodności z warunkami mającymi zastosowanie w zakresie poszanowania środowiska są porównywalne z dochodami dotyczącymi nieprawidłowości lub zaniedbań, o których mowa w art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 i zatem muszą być traktowane podobnie jak te dochody. Należy zatem przewidzieć księgowanie odpowiednich kwot na tych samych warunkach, co dochody przeznaczone na określony cel powstałe bezpośrednio w wyniku nieprawidłowości lub zaniedbań, o których mowa we wspomnianym art. 32.

(19)

Wydatki z budżetu Wspólnoty i budżetów krajowych współfinansowane w celu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFRROW są oparte na szczegółowych programach z rozbiciem na środki. Zatem na tej podstawie wydatki muszą być nadzorowane i księgowane w celu umożliwienia identyfikacji wszystkich operacji według każdego programu i środka oraz w celu sprawdzenia adekwatności poniesionych wydatków do środków finansowych pozostawionych do dyspozycji. W tym kontekście należy określić elementy, które agencje płatnicze muszą uwzględnić, a w szczególności przewidzieć, że pochodzenie funduszy publicznych i wspólnotowych musi być wyraźnie ujęte w księgowości w powiązaniu z przeprowadzonym finansowaniem oraz że kwoty do odzyskania od beneficjentów, jak kwoty i odzyskane, muszą być szczegółowo określone i zidentyfikowane w powiązaniu z operacjami początkowymi.

(20)

Jeżeli operacja płatności lub odzyskania zostaje dokonana w walucie krajowej innej niż EUR, w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez EFRROW, konieczne jest przeliczenie odpowiednich kwot na EUR. Należy zatem przewidzieć stosowanie jednolitego kursu wymiany walut dla wszystkich operacji księgowanych z danego miesiąca, który należy zastosować przy sporządzaniu deklaracji wydatków.

(21)

Prognozy kwot, które mają być sfinansowane z EFRROW w roku kalendarzowym i rozpatrzenie wniosków o finansowanie na kolejny rok kalendarzowy są niezbędne dla Komisji ze względu na zarządzanie budżetowe i finansowe. W celu umożliwienia Komisji wywiązania się z jej obowiązków, odpowiednie informacje muszą jej być przekazywane w odpowiednich terminach, a w każdym razie dwa razy do roku, najpóźniej dnia 31 stycznia i 31 lipca każdego roku.

(22)

Aby umożliwić Komisji zatwierdzenie planu finansowania każdego programu rozwoju obszarów wiejskich, by określić ewentualne jego dostosowania i przeprowadzić konieczne kontrole, należy zgłosić jej niektóre informacje. Z tego względu każda instytucja zarządzająca programami wprowadza wymagane informacje do wspólnego systemu informatycznego EFRROW, aby umożliwić Komisji określenie w szczególności maksymalnej kwoty wkładu EFRROW, jej rocznego podziału, podziału według priorytetu i według środka oraz współczynnika współfinansowania stosowanego do każdego priorytetu. Jednocześnie należy ustalić warunki, na jakich dokonuje się wpisu kwot skumulowanych we wspólnym systemie informatycznym.

(23)

Terminy sporządzania deklaracji wydatków dotyczących operacji przeprowadzanych w ramach EFRROW muszą zostać określone przez Komisję zgodnie z art. 26 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005. Biorąc pod uwagę specyfikę przepisów w zakresie rachunkowości stosowanych w odniesieniu do EFRROW oraz wykorzystanie finansowania wstępnego i finansowania środków na rok kalendarzowy, należy przewidzieć, że wydatki te muszą być deklarowane zgodnie z terminami dostosowanymi do tych szczególnych warunków.

(24)

Wymiana informacji i dokumentów między Komisją a państwami członkowskimi, jak również udostępnianie i przekazywanie informacji przez państwa członkowskie Komisji odbywają się na ogół drogą elektroniczną lub cyfrową. W celu lepszego zrozumienia tej wymiany informacji w ramach EFRG i EFRROW oraz w celu rozpowszechnienia jej użycia, okazuje się konieczne dostosowanie istniejących systemów informatycznych lub wprowadzenie nowych systemów informatycznych. Należy przewidzieć, że działania te będą realizowane przez Komisję i realizowane po przekazaniu informacji państw członkowskich za pośrednictwem Komitetu ds. Funduszy Rolniczych.

(25)

Warunki przetwarzania informacji przez te systemy informatyczne, jak również forma i treść dokumentów, które należy przekazywać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005 wymagają częstych dostosowań wskutek zmian w stosowanych przepisach lub wymogach zarządzania. Pojawia się również konieczność przedkładania dokumentów w jednolitej formie. Aby osiągnąć te cele oraz w celu uproszczenia procedur i umożliwienia uczynienia natychmiast operacyjnymi dane systemy informatyczne, należy określić formę i treść dokumentów w oparciu o wzory oraz przewidzieć ich dostosowanie i uaktualnianie przez Komisję na podstawie informacji przekazanej przez Komitet ds. Funduszy Rolniczych.

(26)

Zarządzanie i kontrola legalności wydatków EFRG i EFRROW podlegają kompetencjom agencji płatniczych. Dane dotyczące transakcji finansowych muszą zatem być przekazywane, czy wprowadzane do systemów informatycznych i aktualizowane pod nadzorem agencji płatniczej, przez samą agencję płatniczą lub przez organ, któremu powierzono wykonanie tego zadania, w stosownym przypadku za pośrednictwem akredytowanych jednostek koordynujących.

(27)

Niektóre dokumenty lub procedury, przewidziane rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005 i jego zasady stosowania, wymagają podpisu osoby upoważnionej lub zgody osoby na jednym lub kilku etapach danej procedury. Systemy informatyczne wprowadzone w celu przekazywania tych dokumentów powinny w tych przypadkach identyfikować w sposób niebudzący wątpliwości każdą osobę i w sposób odpowiedni zapewnić zgodność treści dokumentów, w tym na wszystkich etapach procedury. Musi to dotyczyć w szczególności deklaracji wydatków i poświadczeń wiarygodności załączonej do rozliczeń rocznych, określonych w art. 8 ust. 1 lit. c) pkt i) i lit, c) pkt iii) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 oraz dokumentów przekazanych drogą elektroniczną w ramach tych procedur.

(28)

Przepisy dotyczące przekazywania dokumentów elektronicznych i cyfrowych zostały ustanowione na poziomie Wspólnoty, w odniesieniu do sposobów ich przekazywania, warunków, na jakich są one zatwierdzane dla celów Komisji, warunków przechowywania, spójności i czytelności. O ile podział zarządzania budżetu wspólnotowego w ramach EFRG i EFRROW dotyczy dokumentów sporządzonych lub otrzymanych przez Komisję lub agencje płatnicze, jak również procedur wprowadzonych do celów finansowania wspólnej polityki rolnej, należy przewidzieć stosowanie prawodawstwa wspólnotowego w celu przekazywania dokumentów elektronicznych i cyfrowych odbywającego się na mocy niniejszego rozporządzenia i ustalenie terminów przechowywania dokumentów elektronicznych i cyfrowych.

(29)

W niektórych sytuacjach przekazywanie informacji drogą elektroniczną może okazać się niemożliwe. Aby zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom w działaniu systemu informatycznego lub brakowi stałego połączenia, państwo członkowskie musi mieć możliwość wysyłania dokumentów w innej formie na warunkach, które należy określić.

(30)

Zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. d) i e) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 środki finansowe dostępne w państwie członkowskim w dniu 1 stycznia 2007 r. w następstwie redukcji lub unieważnienia kwot płatności dokonanych dobrowolnie przez to państwo członkowskie, zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1655/2004 z dnia 22 września 2004 r. ustanawiającego zasady przejścia z opcjonalnego systemu modulacji ustanowionego art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 na obowiązkowy system modulacji ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003 (5) lub w ramach sankcji zgodnie z art. 3, 4 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej (6) muszą być wykorzystane przez to państwo członkowskie na finansowanie środków rozwoju obszarów wiejskich. Jeżeli państwa członkowskie nie wykorzystają tych środków finansowych w terminie ustalonym, odpowiadające im kwoty są zwracane do budżetu EFRG. W celu określenia warunków stosowania tych środków, należy ustanowić szczegółowe zasady księgowania i zarządzania kwotami, o których mowa, przez agencje płatnicze, jak również ich uwzględnienie w oparciu o decyzje Komisji dotyczących płatności.

(31)

Zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, w uzasadnionych przypadkach i pod pewnymi warunkami przewidzianymi we wspomnianej literze, Komisja może udzielić państwom członkowskim będącym członkami Unii Europejskiej do dnia 1 maja 2004 r. zgody na dalsze płatności do dnia 31 grudnia 2006 r. dotyczące programów rozwoju obszarów wiejskich na okres 2000-2006. Aby umożliwić zastosowanie takiego odstępstwa, należy określić procedurę, której należy przestrzegać oraz terminy, których państwa członkowskie zobowiązane są przestrzegać, jak również warunki jej wprowadzenia.

(32)

Należy zatem uchylić rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/96 (7) z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie danych przekazywanych przez państwa członkowskie oraz miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2776/88 i decyzję Komisji C/2004/1723 z dnia 26 kwietnia 2004 r. określającą formę dokumentów, które państwa członkowskie zobowiązane są przekazać w celu uwzględnienia wydatków finansowanych przez sekcję Gwarancji EFOGR (8).

(33)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ 1

WSPÓLNE WSTĘPNE PRZEPISY DOTYCZĄCE EFRG I EFRROW

Artykuł 1

Cel

Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe warunki i zasady mające zastosowanie do podziału zarządzania wydatkami i dochodami Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), do prowadzenia kont i deklaracji wydatków i dochodów przez agencje płatnicze, jak również zwrotu przez Komisję wydatków na mocy rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

Artykuł 2

Księgowość agencji płatniczych

1.   Każda agencja płatnicza prowadzi księgowość obejmującą wyłącznie wydatki i dochody określone w art. 3 ust. 1 oraz w art. 4 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 i wykorzystanie środków finansowych udostępnionych w celu pokrycia odpowiednich wydatków. Księgowość ta musi rozróżniać i dostarczać osobno danych finansowych EFRG i EFRROW.

2.   Agencje płatnicze państw członkowskich nienależących do strefy euro prowadzą księgowość obejmującą kwoty wyrażone w walucie, w której wydatki i dochody zostały poniesione lub otrzymane. Tymczasem, w celu umożliwienia konsolidacji całości ich dochodów i wydatków, agencje płatnicze są w stanie dostarczyć odpowiednie dane w walucie krajowej lub EUR.

Tymczasem w odniesieniu do wydatków i dochodów EFRG innych niż wydatki i dochody, o których mowa w art. 45 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, państwa członkowskie, które nie byłyby w stanie wprowadzić księgowości do dnia 16 października 2006 r. spełniającej te kryteria, mogą, po powiadomieniu o tym najpóźniej dnia 15 września 2006 r. Komisji, przesunąć tę datę do dnia 16 października 2007 r.

ROZDZIAŁ 2

KSIĘGOWOŚĆ EFRROW

Artykuł 3

Udostępnianie informacji przez państwa członkowskie

Państwa członkowskie zbierają i zachowują do wglądu Komisji informacje dotyczące całkowitej kwoty poniesionych wydatków i dochodów przeznaczonych na określony cel, otrzymywanych w każdym tygodniu na następujących warunkach:

a)

najpóźniej w trzecim dniu roboczym każdego tygodnia, informacje dotyczące całkowitej kwoty poniesionych wydatków i dochodów przeznaczonych na określony cel otrzymanych od początku miesiąca do końca poprzedniego tygodnia;

b)

jeśli dany tydzień wypada na przełomie dwóch miesięcy, najpóźniej w trzecim dniu roboczym miesiąca, informacje dotyczące całkowitej kwoty poniesionych wydatków i dochodów przeznaczonych na określony cel otrzymanych w ciągu poprzedniego miesiąca.

Artykuł 4

Przekazywanie informacji przez państwa członkowskie

1.   Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. c) pkt i) i ii) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 państwa członkowskie przekazują Komisji drogą elektroniczną następujące informacje i dokumenty, na warunkach określonych w art. 5 i 6 niniejszego rozporządzenia:

a)

najpóźniej w trzecim dniu roboczym każdego miesiąca, informacje dotyczące całkowitej kwoty poniesionych wydatków i dochodów przeznaczonych na określony cel otrzymanych w ciągu poprzedniego miesiąca, na podstawie wzoru znajdującego się w załączniku I, oraz wszystkie informacje wyjaśniające drobne różnice między prognozami sporządzonymi zgodnie z ust. 2 lit a) pkt iii) niniejszego artykułu a poniesionymi wydatkami lub otrzymanymi dochodami przeznaczonymi na określony cel;

b)

najpóźniej 10. każdego miesiąca, deklarację wydatków, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 zawierającą całkowitą kwotę poniesionych wydatków i dochodów przeznaczonych na określony cel otrzymanych w ciągu poprzedniego miesiąca oraz całkowitą kwotę poniesionych wydatków i dochodów przeznaczonych na określony cel związanych ze składowaniem w magazynach państwowych, na podstawie wzoru znajdującego się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Jednakże informacje dotyczące poniesionych wydatków i dochodów przeznaczonych na określony cel otrzymanych między 1 a 15 października są przekazywane najpóźniej 25. tego samego miesiąca.

Deklaracje wydatków obejmują podział wydatków i dochodów przeznaczonych na określony cel według artykułów nomenklatury budżetu Wspólnot Europejskich i, w odniesieniu do rozdziałów dotyczących audytu wydatków rolnych i do dochodów przeznaczonych na określony cel dodatkowy podział według pozycji. Jednakże w sytuacji, w której monitorowanie budżetowe podlega wyjątkowym warunkom, Komisja może zażądać bardziej szczegółowego podziału;

c)

najpóźniej 20. każdego miesiąca, dokumenty do księgowania w budżecie Wspólnoty wydatków poniesionych i dochodów przeznaczonych na określony cel otrzymanych przez agencję płatniczą w ciągu poprzedniego miesiąca, z wyjątkiem dokumentów do księgowania dochodów przeznaczonych na określony cel otrzymanych między 1 a 15 października, które przesyła się najpóźniej 10 listopada;

d)

najpóźniej dnia 20 maja i 10 listopada każdego roku, w uzupełnieniu dokumentów, o których mowa w lit. c) kwot wstrzymanych i wykorzystanych zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1259/1999 i art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1655/2004.

2.   Na dokumenty określone w ust. 1 lit. c) składają się:

a)

oświadczenie (T 104 znajdujące się w załączniku V), sporządzone przez każdą agencję płatniczą, dotyczące podziału danych zgodnie z nomenklaturą budżetu Wspólnot Europejskich, według rodzaju wydatków i dochodów, zgodnie ze szczegółową nomenklaturą, udostępnioną państwom członkowskim, obejmującą:

i)

poniesione wydatki i dochody przeznaczone na określony cel otrzymane w ciągu poprzedniego miesiąca,

ii)

poniesione wydatki i skumulowane dochody przyznane na określony cel otrzymane od roku budżetowego do końca poprzedniego miesiąca,

iii)

prognozy wydatków i dochodów przeznaczonych na określony cel obejmujące odpowiednio:

jedynie bieżący miesiąc i dwa kolejne miesiące,

lub

bieżący miesiąc, dwa kolejne miesiące, i do końca roku budżetowego;

b)

skrócone zestawienie (T103 znajdujące się w załączniku IV) danych określonych przez państwo członkowskie w lit. a), w odniesieniu do wszystkich agencji płatniczych tego państwa członkowskiego;

c)

stan ewentualnej różnicy (T 101 znajdujący się w załączniku III) między zadeklarowanymi wydatkami zgodnie z ust. 1 lit. b) a wydatkami zadeklarowanymi zgodnie z lit. a) niniejszego ustępu wraz z, w stosownym przypadku, uzasadnieniem tej różnicy;

d)

rachunki dokumentujące wydatki związane ze składowaniem w magazynach państwowych określone w art. 10 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 (9), przedstawione w formie tabeli (Tabele e.faudit), zgodnie z załącznikiem III do wspomnianego rozporządzenia;

e)

tabele (T 106 do T 109 znajdujące się w załącznikach VI, VII, VIII i IX) uzupełniające do tabel określonych w lit. a) i b) dla informacji przekazywanych dnia 20 maja i 10 listopada, określonych w ust. 1 lit. d), które opisują stan kont pod koniec kwietnia i pod koniec roku budżetowego oraz obejmują:

informacje dotyczące wstrzymanych kwot przez każdą agencję płatniczą zgodnie z art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1259/1999 lub art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1655/2004, łącznie z ewentualnymi odsetkami (T 106 et T 107),

stopień wykorzystania przez każdą agencję płatniczą, odpowiednich kwot zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1259/1999 lub art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1655/2004 (T 108),

skrócone zestawienie ogólne na poziomie każdego państwa członkowskiego, danych określonych w tiret pierwsze i drugie niniejszej litery i odsetek z tytułu niewykorzystanych funduszy (T 109).

3.   Streszczenie danych (T103) przewidziane w ust. 2 lit. b) jest przekazywane Komisji również w wersji papierowej.

4.   Wszystkie informacje finansowe wymagane zgodnie z niniejszym artykułem są przekazywane w EUR.

Jednakże:

w odniesieniu do tabel, o których mowa w ust. 2 lit. e) państwa członkowskie stosują tę samą walutę, co waluta zastosowana w odniesieniu do roku budżetowego, w którym wstrzymano kwoty;

w odniesieniu do deklaracji wydatków i odliczeń, o których mowa w art. 39 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, państwa członkowskie stosują walutę krajową.

Ponadto w odniesieniu do informacji finansowych dotyczących roku budżetowego 2007, innych niż informacje, o których mowa w art. 45 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, państwa członkowskie, o których mowa w art. 2 ust. 2 akapit drugi niniejszego rozporządzenia przekazują dane wyrażone w walucie krajowej.

Artykuł 5

Ogólne zasady dotyczące deklaracji wydatków i dochodów przeznaczonych na określony cel

1.   Bez uszczerbku dla przepisów szczególnych w zakresie deklaracji wydatków i dochodów dotyczących składowania w magazynach publicznych, o których mowa w art. 6, wydatki i dochody przeznaczone na określony cel, zadeklarowane przez agencje płatnicze w odniesieniu do miesiąca odpowiadającego płatnościom i pobraniom rzeczywiście dokonanym w ciągu tego miesiąca, bez uszczerbku dla przepisów szczególnych dotyczących deklaracji wydatków i dochodów w zakresie składowania w magazynach państwowych, określonych w art. 6.

Te wydatki i dochody są księgowane w budżecie EFRG w ramach roku budżetowego „n” zaczynającego się dnia 16 października roku „n-1” i trwającego do dnia 15 października roku „n”.

Jednakże:

a)

wydatki, które mogą zostać poniesione przed wprowadzeniem w życie przepisu zezwalającego na ich pełne lub częściowe pokrycie przez EFRG, mogą być tylko zadeklarowane:

w miesiącu, w ciągu którego wprowadzono w życie wspomniany przepis

lub

w miesiącu następującym po zastosowaniu wspomnianego przepisu;

b)

dochody przeznaczone na określony cel, za które państwo członkowskie odpowiada przed Komisją, są zadeklarowane w miesiącu, w którym termin przekazania odpowiednich kwot, przewidziany w prawodawstwie wspólnotowym, upływa;

c)

korekty, o których zadecydowała Komisja, w ramach rozliczenia rachunków i rozliczenia zgodności rachunków, są odliczone lub dodane przez Komisję bezpośrednio do płatności miesięcznych, o których mowa, w zależności od przypadku, w art. 10 ust. 2 lub art. 11 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 (10). Jednakże państwa członkowskie zawierają kwoty odpowiadające korektom w deklaracji sporządzonej w odniesieniu do miesiąca, dla którego korekty zostały sporządzone.

2.   Wydatki i dochody przeznaczone na określony cel księguje się z datą, z którą konto agencji zostało obciążone lub uznane. Jednakże, w odniesieniu do płatności, data do zaksięgowania może być datą, z jaką dana agencja wystawiła i wysłała dokument do instytucji finansowej lub do beneficjanta. Każda agencja płatnicza wykorzystuje tę samą metodę podczas całego roku budżetowego.

3.   Wydatki, które należy zgłosić, nie uwzględniają redukcji dokonanych zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1655/2004.

4.   Wydatki i dochody przeznaczone na określony cel zadeklarowane zgodnie z ust. 1 mogą obejmować poprawki danych zadeklarowanych dla poprzednich miesięcy tego samego roku budżetowego.

Jeżeli korekty dochodów przeznaczonych na określony cel prowadzą, na poziomie agencji płatniczej, do deklaracji ujemnych dochodów przeznaczonych na określony cel dla pozycji budżetu, korekty nadwyżek przenosi się na kolejny miesiąc. Są one, w razie potrzeby, rozliczane podczas rozliczania rachunków danego roku.

5.   Niewykonane polecenia płatności i płatności obciążające rachunek, następnie ponownie zaksięgowane są wykazywane w rachunkach jako pomniejszenia wydatków w odniesieniu do miesiąca, w trakcie którego powiadomienie o niewykonaniu lub anulowaniu zostaje przekazane agencji płatniczej.

6.   W przypadku gdy płatności należne na mocy EFRG są obciążone roszczeniami, uważa się je za dokonane w całości do celów wykonania ust. 1:

a)

w dniu płatności sumy nadal należnej beneficjantowi, o ile roszczenie jest mniejsze niż ustalone wydatki,

b)

w dniu wyrównania, jeśli wydatek jest mniejszy lub równy roszczeniu.

7.   Skumulowane dane odnoszące się do zaksięgowanych wydatków i dochodów przeznaczonych na określony cel podlegających zaliczeniu do danego roku budżetowego przedstawione Komisji najpóźniej dnia 10 listopada, mogą być poprawione tylko w rocznym sprawozdaniu finansowym przekazywanym Komisji zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. c) pkt iii) rozporządzenia (EWG) nr 1290/2005.

Artykuł 6

Szczegółowe zasady dotyczące deklaracji wydatków związanych ze składowaniem w magazynach państwowych

Operacje, które należy uwzględnić przy sporządzaniu deklaracji wydatków dotyczącej składowania w magazynach państwowych są operacjami, które miały miejsce na początku roku obrachunkowego, określonego w art. 2 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 884/2006, wykazanymi pod koniec miesiąca na rachunkach agencji płatniczych, do końca wspomnianego miesiąca.

Wspomniana deklaracja wydatków obejmuje wartości i kwoty, określone w art. 6, 7 i 9 rozporządzenia (WE) nr 884/2006, które zostały zaksięgowane przez agencje płatnicze w ciągu miesiąca następującego po tym, do którego odnoszą się działania.

Jednakże:

a)

w przypadku działań przeprowadzonych we wrześniu wartości i kwoty zostają zaksięgowane przez agencje płatnicze najpóźniej do dnia 15 października.

b)

w przypadku ogólnych kwot amortyzacji, określonej w art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 884/2006 kwoty zostają zaksięgowane w terminach, określonych przez decyzję, która je przewiduje.

Artykuł 7

Kurs wymiany waluty mający zastosowanie przy sporządzaniu deklaracji wydatków

1.   W celu sporządzenia deklaracji wydatków, państwa członkowskie nienależące do strefy euro, stosują ten sam kurs wymiany, co kurs, który zastosowały w chwili dokonywania płatności na rzecz beneficjentów lub otrzymały dochody, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2808/98 (11) i z sektorowymi przepisami rolnymi.

2.   W innych przypadkach niż przypadki określone w ust. 1, w szczególności w odniesieniu do operacji, dla których nie jest określony termin operacyjny w sektorowych przepisach rolnych, stosowany kurs wymiany walut jest przedostatnim kursem wymiany walut ustanowionym przez Europejski Bank Centralny przed miesiącem, w odniesieniu do którego wydatki i dochody przeznaczone na określony cel zostają zadeklarowane.

3.   Kurs wymiany walut, o którym mowa w ust. 2 stosuje się również do zwrotów dokonywanych łącznie w odniesieniu do wielu operacji przeprowadzonych przed dniem 16 października 2006 r. lub dniem 16 października 2007, w przypadku zastosowania art. 2 ust. 2 akapit drugi.

Artykuł 8

Decyzja o płatnościach podjęta przez Komisję

1.   Na podstawie danych przekazanych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b), Komisja podejmuje decyzję i przekazuje miesięczne płatności, bez uszczerbku dla korekt dokonanych, które należy uwzględnić w kolejnych decyzjach i stosowania art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

2.   Jeżeli budżet nie zostanie ostatecznie przyjęty na początku nowego roku budżetowego, płatności miesięczne są przydzielane jako ilości odpowiadające wysokości wartości procentowej deklaracji wydatków otrzymanych państw członkowskich, ustanowionej dla każdego rozdziału wydatków i zgodnie z limitami wyznaczonymi w art. 13 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002. Komisja bierze pod uwagę należności niezwrócone państwom członkowskim w chwili podejmowania decyzji dotyczących późniejszych zwrotów.

3.   Jeśli zaciągnięte zobowiązania, określone w art. 150 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002, przekraczają połowę całości odpowiednich środków przewidzianych na dany rok budżetowy, płatności miesięczne przyznaje się zgodnie z wielkością wartości procentowej deklaracji wydatków otrzymanych z państw członkowskich. Komisja bierze pod uwagę należności niezwrócone państwom członkowskim w chwili podejmowania decyzji dotyczących późniejszych zwrotów.

Artykuł 9

Redukowanie płatności przez Komisję

1.   Wszelkie wydatki dokonane z opóźnieniem lub poza wyznaczonymi terminami zostają zredukowane w ramach płatności miesięcznych, zgodnie z następującymi zasadami:

a)

jeżeli wydatki dokonane po upływie terminów są równe lub mniejsze od 4 % wydatków dokonanych w terminie, nie zostaje dokonana żadna redukcja;

b)

po przekroczeniu progu 4 % wszystkie kolejne wydatki dokonane z opóźnieniem wydatki zostają zredukowane zgodnie z następującymi zasadami:

w odniesieniu do zwłoki wynoszącej jeden miesiąc, wydatek jest zredukowany o 10 %,

w odniesieniu do zwłoki wynoszącej dwa miesiące, wydatek jest zredukowany o 25 %,

w odniesieniu do zwłoki wynoszącej trzy miesiące, wydatek jest zredukowany o 45 %,

w odniesieniu do zwłoki wynoszącej cztery miesiące, wydatek jest zredukowany o 70 %,

w odniesieniu do zwłoki dłuższej niż cztery miesiące, wydatek jest zredukowany o 100 %.

2.   Nie naruszając ust. 1, w stosownym przypadku, w odniesieniu do płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 12, w tytule III lub w tytule IV A rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (12), dokonanych w roku n, których płatność z opóźnieniem lub poza wyznaczonymi terminami nastąpiła po dniu 15 października roku n+1, stosuje się następujące warunki:

a)

w przypadku gdy pułap 4 % przewidziany w lit. a) nie został w pełni wykorzystany w odniesieniu do płatności dokonanych najpóźniej w dniu 15 października roku n+1 i pozostała część tego pułapu wynosi ponad 2 %, pułap zostaje zredukowany do 2 %;

b)

w każdym przypadku, płatności dokonane w ciągu lat budżetowych n+2 i kolejnych kwalifikują się dla zainteresowanych państw członkowskich jedynie w granicach krajowego pułapu przewidzianego w załącznikach VIII lub VIII A do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 lub w rocznych ramach finansowych ustanowionych zgodnie z art. 143b ust. 3 wymienionego rozporządzenia na rok poprzedzający bieżący rok budżetowy, w którym dokonana została płatność – w zależności od przypadku - powiększona o kwoty związane z premią mleczną i płatnościami dodatkowymi przewidzianymi w art. 95 i 96 wymienionego rozporządzenia oraz o dodatkową kwotę pomocy przewidzianą w art. 12 wspomnianego rozporządzenia, pomniejszona, o wielkość procentową, o której mowa w art. 10 wspomnianego rozporządzenia i skorygowana, zgodnie z dostosowaniem przewidzianym w art. 11 wspomnianego rozporządzenia przy uwzględnieniu art. 12a tego rozporządzenia oraz kwot ustanowionych w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 188/2005 (13)

c)

po wykorzystaniu pułapów, o których mowa w ust. a) wydatki przewidziane w niniejszym ustępie zostają zredukowane o 100 %.

3.   Komisja stosuje inną skalę od skali przewidzianych w ust. 1 i 2 i/lub niższą redukcję lub brak redukcji, o ile występują szczególne warunki w zarządzaniu przy niektórych środkach lub jeśli państwa członkowskie przedstawią należyte uzasadnienia.

Jednakże w odniesieniu do płatności określonych w ust. 2, akapit pierwszy niniejszego ustępu stosuje się w granicach pułapów określonych w lit. b) wspomnianego ustępu.

4.   Kontrole przestrzegania terminów dotyczących płatności miesięcznych na księgowanie wydatków są dokonywane dwukrotnie każdego roku budżetowego:

dla wydatków dokonywanych do dnia 31 marca,

dla wydatków dokonywanych do dnia 31 lipca.

Wszelkie przekroczenia terminów w sierpniu, wrześniu oraz październiku są brane pod uwagę w decyzji w sprawie rozliczenia rachunków, o którym mowa w art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

5.   Komisja może odroczyć, po uprzednim zawiadomieniu zainteresowanych państw członkowskich, płatności miesięczne dla państw członkowskich zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, jeśli informacje, określone w art. 4 niniejszego rozporządzenia, zostaną dostarczone z opóźnieniem lub zawierają rozbieżności wymagające dodatkowej weryfikacji.

6.   Redukcje określone w niniejszym artykule i ewentualne inne redukcje dokonane zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 są dokonywane bez uszczerbku dla wcześniejszej decyzji w sprawie rozliczenia rachunków, o którym mowa w art. 31 wspomnianego rozporządzenia.

Artykuł 10

Księgowanie i otrzymywanie dochodów przeznaczonych na określony cel

1.   Artykuły 150 i 151 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 stosują się mutatis mutandis do księgowości dochodów przeznaczonych na określony cel określonych w niniejszym rozporządzeniu.

2.   W związku ze swoją decyzją dotyczącą płatności miesięcznych podjętą zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, Komisja przekazuje płatności salda wydatków zadeklarowanych przez każde państwo członkowskie, pomniejszone o kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, włączonych przez wspomniane państwo członkowskie do tej samej deklaracji wydatków. Kompensatę tę traktuje się jako odpowiednie dochody.

3.   Środki na zobowiązania i środki na płatności wynikające z dochodów przeznaczonych na określony cel są otwarte od chwili przypisania do odpowiednich pozycji budżetu. Przyznawanie dokonuje się w chwili księgowania dochodów przeznaczonych na określony cel, dwa miesiące po otrzymaniu oświadczeń przekazanych przez państwa członkowskie, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1.

Artykuł 11

Udostępnianie państwom członkowskim środków finansowych

1.   Po zatwierdzeniu płatności miesięcznych, Komisja przekazuje państwom członkowskim do dyspozycji, w ramach środków budżetowych, środki finansowe niezbędne do pokrycia wydatków na sfinansowanie przez EFRG, pomniejszone o kwotę odpowiadającą dochodom przeznaczonym na określony cel na konto otwarte przez każde państwo członkowskie.

Jeżeli płatności, których Komisja ma dokonać, pomniejszone o dochody przeznaczone na określony cel, prowadzą na poziomie państwa członkowskiego do kwoty ujemnej, dodatkowe odliczenia są przenoszone na kolejny miesiąc.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji nazwę i numer rachunku określonego w ust. 1, zgodnie z formatem udostępnionym im przez Komisję.

3.   Jeżeli państwo członkowskie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 akapit drugi sporządza nadal deklaracje wydatków w walucie krajowej w odniesieniu do roku budżetowego 2007, kurs wymiany walut, który Komisja zastosuje w odniesieniu do odpowiednich płatności jest kursem z dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, dla którego sporządzono deklarację lub jeżeli kurs nie istnieje dla tej daty, kurs pierwszego dnia poprzedzającego wspomnianą datę, dla której istnieje kurs.

Artykuł 12

Kwoty uznane za dochody przeznaczone na określony cel

1.   Za dochody przeznaczone na określony cel tak, jak w przypadku kwot odzyskanych w następstwie wystąpienia nieprawidłowości i zaniedbań określonych w art. 32 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 uznaje się:

a)

kwoty płacone do budżetu wspólnotowego, które wpłynęły w wyniku zastosowania kar i sankcji zgodnie ze szczegółowymi przepisami przewidzianymi przez sektorowe przepisy z zakresu rolnictwa;

b)

kwoty odpowiadające redukcjom lub stosowanym wykluczeniom płatności zgodnie z zasadami współzależności przewidzianymi w tytule II rozdział 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

2.   Zasady przewidziane dla dochodów przeznaczonych na określony cel innych niż dochody, o których mowa w ust. 1 stosuje się mutatis mutandis. Jednakże jeżeli kwoty określone w ust. 1 lit. a) zostały wstrzymane przed płatnością danej pomocy w wyniku nieprawidłowości lub zaniedbań, to są one odliczone od odpowiedniej kwoty.

ROZDZIAŁ 3

KSIĘGOWOŚĆ EFRROW

Artykuł 13

Księgowość programów rozwoju obszarów wiejskich

1.   Każda agencja płatnicza wyznaczona do programu obszarów wiejskich prowadzi księgowość umożliwiającą identyfikację wszystkich operacji dotyczących programu i środka. Księgowość ta obejmuje w szczególności:

a)

kwotę wydatków publicznych i kwotę wkładu wspólnotowego wniesionego do każdej operacji;

b)

kwoty odzyskane od beneficjentów z powodu stwierdzonych nieprawidłowości lub zaniedbań;

c)

odzyskane kwoty, ze wskazaniem operacji początkowych.

2.   W celu sporządzenia deklaracji wydatków w EUR, agencje płatnicze państw członkowskich nienależących do strefy euro stosują w odniesieniu do każdej operacji płatności lub odzyskania, przedostatni kurs wymiany ustalony przez Europejski Bank Centralny sprzed miesiąca, w którym operacje zapisuje się na kontach agencji płatniczej.

Artykuł 14

Prognozy potrzeb finansowych

W odniesieniu do każdego programu rozwoju obszarów wiejskich, państwa członkowskie przekazują Komisji, zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. c) pkt ii) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 i zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku X do niniejszego rozporządzenia, dwa razy w roku, wraz z deklaracjami wydatków, które należy przekazać najpóźniej dnia 31 stycznia i 31 lipca, ich prognozy odnośnie do kwot, które należy sfinansować z EFRROW w odniesieniu do bieżącego roku, jak również uaktualniane rozpatrywanie ich wniosków o finansowanie na następny rok.

Artykuł 15

Plan finansowania programów rozwoju obszarów wiejskich

Plan finansowania każdego programu rozwoju obszarów wiejskich określa w szczególności maksymalną kwotę wkładu EFRROW, jego roczny podział, podział według priorytetu i środka oraz współczynnik współfinansowania stosowany do każdego priorytetu.

Plan finansowania wchodzi w życie po przyjęciu przez Komisję programu rozwoju obszarów wiejskich. Dalsze zmiany planu finansowania, które wymagają przyjęcia nowej decyzji przez Komisję wchodzą w życie, po zatwierdzeniu danych dostosowań, za pomocą bezpiecznego systemu wymiany informacji i dokumentów między Komisją a państwami członkowskimi wprowadzonego do celów stosowania rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Zmiany planu finansowania, które wymagają przyjęcia nowej decyzji przez Komisję, wchodzą w życie po przyjęciu nowej decyzji.

Plan finansowania każdego programu rozwoju obszarów wiejskich i wszelkie jego dostosowania instytucja zarządzająca wspomnianego programu wprowadza do bezpiecznego systemu wymiany informacji, o którym mowa w akapicie drugim.

Artykuł 16

Deklaracje wydatków

1.   Agencje płatnicze sporządzają deklaracje wydatków dla każdego programu rozwoju obszarów wiejskich. Deklaracje te obejmują, w odniesieniu do każdego środka rozwoju obszarów wiejskich kwalifikujące się kwoty wydatków publicznych, w odniesieniu do których agencja płatnicza rzeczywiście przekazała odpowiadający wkład EFRROW w danym okresie referencyjnym.

2.   Po zatwierdzeniu programu państwa członkowskie przekazują Komisji, zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. c) pkt i) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, drogą elektroniczną swoje deklaracje wydatków, na warunkach określonych w art. 18 niniejszego rozporządzenia w następujących terminach:

a)

najpóźniej w dniu 30 kwietnia w przypadku wydatków w okresie rozpoczynającym się dnia 1 stycznia do dnia 31 marca;

b)

najpóźniej w dniu 31 lipca w przypadku wydatków w okresie rozpoczynającym się dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca;

c)

najpóźniej w dniu 10 listopada w przypadku wydatków w okresie rozpoczynającym się dnia 1 lipca do dnia 15 października;

d)

najpóźniej w dniu 31 stycznia w przypadku wydatków w okresie rozpoczynającym się dnia 16 października do dnia 31 grudnia.

Wydatki zadeklarowane zgodnie z okresem mogą obejmować zmiany danych zadeklarowanych zgodnie z poprzednimi okresami deklaracji tego samego roku budżetowego.

Jednakże, jeżeli program rozwoju obszarów wiejskich nie zostanie zatwierdzony przez Komisję do dnia 31 marca 2007 r., wydatki poniesione przed tym terminem przez agencję płatniczą na jej własną odpowiedzialność, w okresach poprzedzających przyjęcie tego programu, są przedstawione Komisji łącznie w pierwszej deklaracji wydatków po przyjęciu programu.

3.   Deklaracje wydatków sporządza się na podstawie wzoru znajdującego się w załączniku XI. W przypadku programów rozwoju obszarów wiejskich obejmujących regiony objęte różnymi współczynnikami współfinansowania, zgodnie z art. 70 ust. 3 i art. 70 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, wniosek zawiera osobną tabelę wydatków dla każdego rodzaju regionu.

4.   Jeżeli stwierdza się rozbieżności, różnice w interpretacji lub niespójności dotyczące deklaracji wydatków dla danego okresu referencyjnego, wynikające w szczególności z nieprzekazywania informacji wymaganych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 i jego zasad stosowania oraz wymagają one dodatkowej weryfikacji, dane państwo członkowskie jest zobowiązane do dostarczenia dodatkowych informacji. Informacje te dostarcza się za pomocą bezpiecznego systemu wymiany informacji, o którym mowa w art. 15 akapit drugi niniejszego rozporządzenia.

Termin płatności ustanowiony w art. 26 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 może w tym przypadku być zawieszony, w odniesieniu do całości lub części kwoty, dla której wystąpiono o przyznanie płatności, począwszy od daty przekazania wniosku o przekazanie informacji do chwili otrzymania żądanych informacji lub najpóźniej do chwili złożenia deklaracji wydatków dla następnego okresu.

Jeżeli nie znaleziono rozwiązania w tym terminie, Komisja może zawiesić lub zredukować płatności zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

5.   Skumulowane dane odnoszące się do zaksięgowanych wydatków i dochodów przeznaczonych na określony cel danego roku budżetowego przedstawione Komisji najpóźniej do dnia 10 listopada mogą być poprawione tylko w rocznym sprawozdaniu finansowym przekazywanym Komisji zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. c) pkt iii) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

Artykuł 17

Obliczanie kwoty do wypłacenia

1.   Wkład wspólnotowy do wypłacenia w odniesieniu do kwalifikujących się wydatków publicznych zadeklarowanych zgodnie z każdym priorytetem dla każdego okresu referencyjnego jest obliczany na podstawie planu finansowania obowiązującego pierwszego dnia tego okresu.

2.   Kwoty wkładu EFRROW odzyskane od beneficjentów, w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, w każdym okresie referencyjnym, są pomniejszone z kwoty do wypłacenia przez EFRROW w deklaracji wydatków dla wspomnianego okresu.

3.   Większe lub mniejsze kwoty, które wynikają, w stosownym przypadku, z rozliczenia rachunków, przeprowadzanego zgodnie z art. 10 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 885/2006 oraz które mogą być powtórnie wykorzystane zgodnie z programem rozwoju obszarów wiejskich, dodaje się do kwoty wkładu EFRROW lub odejmuje od niej w chwili sporządzenia pierwszej deklaracji po podjęciu decyzji o rozliczeniu.

4.   Bez uszczerbku dla pułapu przewidzianego w art. 24 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, jeżeli połączone deklaracje wydatków przekraczają zaprogramowaną całość na rzecz priorytetu programu rozwoju obszarów wiejskich, kwota do wypłacenia jest równa kwocie zaplanowanej dla tego priorytetu. Wydatki publiczne wyłączone w ten sposób mogą być zaksięgowane w następnej deklaracji wydatków pod warunkiem, że przyjęty plan finansowania został przedstawiony przez państwo członkowskie i zaakceptowany przez Komisję.

5.   Komisja wnosi wkład finansowy, pod warunkiem dostępności środków, na konto(a) otwarte przez każde państwo członkowskie.

Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji nazwę lub numer(y) rachunku zgodnie z formatem udostępnionym mu przez Komisję.

ROZDZIAŁ; 4

PRZEPISY WSPÓLNE DLA EFRG I EFRROW

Artykuł 18

Elektroniczna wymiana informacji i dokumentów

1.   Komisja wprowadza systemy informatyczne umożliwiające wymianę dokumentów i informacji drogą elektroniczną między nią a państwami członkowskimi, odnośnie do informacji i konsultacji informacji przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1290/2005 i zasady jego stosowania. Komisja informuje państwa członkowskie o zasadach ogólnych dotyczących wprowadzenia tych systemów za pośrednictwem Komitetu ds. Funduszy Rolniczych.

2.   Systemy informatyczne przewidziane w ust. 1, mogą w szczególności przetwarzać:

a)

dane niezbędne do transakcji finansowych, w szczególności dane dotyczące sprawozdań miesięcznych i rocznych agencji płatniczych, deklaracji wydatków i dochodów i przekazywania informacji i dokumentów określonych w art. 5, 11, 15 i 17 niniejszego rozporządzenia, w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 885/2006 i w art. 2, 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 884/2006;

b)

dokumenty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania umożliwiające monitorowanie rachunków i konsultowanie informacji i dokumentów, które agencje płatnicze muszą udostępnić Komisji;

c)

dokumenty Wspólnoty i wytyczne Komisji w zakresie finansowania wspólnej polityki rolnej przez akredytowane lub wyznaczone organy na mocy rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, jak również wytyczne dotyczące zharmonizowanego stosowania danego prawodawstwa.

3.   Forma i treść dokumentów, o których mowa w art. 4, 14 i 17 niniejszego rozporządzenia, w art. 7 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (WE) nr 885/2006 i w art. 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 884/2006 są określone przez Komisję na podstawie wzorów znajdujących się w załącznikach od II do XI do niniejszego rozporządzenia, załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 885/2006 i załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 884/2006.

Wzory te są dostosowywane i aktualizowane przez Komisję, na podstawie informacji przekazanych przez Komitet ds. Funduszy Rolniczych.

4.   Systemy informatyczne, przewidziane w ust. 1, mogą zawierać narzędzia potrzebne do przechowywania danych i zarządzania rachunkami EFRG i EFRROW przez Komisję, jak również danych niezbędnych do obliczania wydatków ryczałtowych lub wydatków wymagających wykorzystania jednolitych metod, w szczególności w zakresie kosztów finansowych i amortyzacji.

5.   Dane dotyczące transakcji finansowych są przekazywane, wprowadzane do systemów informatycznych i aktualizowane w tych systemach, określonych w ust. 1, pod nadzorem agencji płatniczej, przez samą agencję płatniczą lub organ, któremu powierzono wykonanie tego zadania, w stosownym przypadku za pośrednictwem akredytowanych jednostek koordynujących, zgodnie z art. 6 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

6.   Jeżeli dokument lub procedura, przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1290/2005 lub zasady jego stosowania, wymagają podpisu osoby upoważnionej lub zgody osoby na jednym lub kilku etapach wspomnianej procedury, systemy informatyczne wprowadzone w celu przekazywania tych dokumentów muszą umożliwić w sposób niebudzący wątpliwości identyfikację każdej osoby i odpowiednio zapewnić zgodność treści dokumentów, w tym na wszystkich etapach procedury, zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym. W odniesieniu do deklaracji wydatków i poświadczeń wiarygodności załączonej do rozliczeń rocznych, określonych w art. 8 ust. 1 lit. c) pkt i) i iii) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, dokumenty przekazywane drogą elektroniczną są również przechowywane, w wersji oryginalnej przez agencje płatnicze lub, w stosownych przypadkach, przez akredytowane jednostki koordynujące, zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 wspomnianego rozporządzenia.

7.   Przechowywanie dokumentów elektronicznych i cyfrowych musi być zapewnione przez cały wymagany okres na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 885/2006.

8.   W przypadku nieprawidłowego działania systemu informatycznego lub braku stałego połączenia, państwo członkowskie może przekazać dokumenty w innej formie, za uprzednią zgodą Komisji, na warunkach przez nią określonych.

ROZDZIAŁ V

ŚRODKI PRZEJŚCIOWE I PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 19

Księgowanie funduszy pochodzących z modulacji lub przestrzegania warunków w zakresie środowiska

1.   Kwoty wstrzymane zgodnie z art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1259/1999 lub zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1655/2004 są zapisane przez państwo członkowskie na specjalne konto otwarte przez każdą agencję płatniczą lub na specjalne konto otwarte na poziomie państwa członkowskiego. Księgowanie musi pozwalać na identyfikację pochodzenia tego zapisu w odniesieniu do wypłaty danej pomocy na rzecz beneficjenta.

2.   Państwa członkowskie mogą ponownie rozdzielać zebrane w ten sposób kwoty, o których mowa w ust. 1, wybranym agencjom płatniczym w celu ich wykorzystania. Kwoty te są zapisywane na rachunku(-ach) określonych w ust. 1 oraz są wykorzystywane wyłącznie do finansowania wsparcia wspólnotowego określonego w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1259/1999 lub w odniesieniu do środków towarzyszących określonych w art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1655/2004.

W przypadku odsetek z niewykorzystanych funduszy, należy je dodać do salda dostępnego na koniec każdego roku budżetowego i wykorzystać do finansowania tych samych środków.

3.   Agencje płatnicze prowadzą odrębną księgowość dla wydatków dotyczących środków, o których mowa w ust. 2, i dla innych wydatków związanych z rozwojem obszarów wiejskich i, w przypadku każdej płatności, księgowość wprowadza rozróżnienie między finansowaniem krajowym a finansowaniem wynikającym z zastosowania art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1259/1999 lub art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1655/2004.

4.   Kwoty wstrzymane zgodnie z art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1259/1999 lub zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1655/2004 i odsetki, które mogłyby z nich powstać, które nie zostały wypłacone zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) 963/2001 (14) lub zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1655/2004 są odjęte od płatności miesięcznych w momencie przyjęcia decyzji przez Komisję, zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, dotyczącej wydatków miesiąca października danego roku budżetowego. W danym przypadku, kurs wymiany walut, który należy zastosować jest kursem, o którym mowa w art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 20

Wydatki na rozwój obszarów wiejskich EFOGR — Sekcja Gwarancji między 16 października a 31 grudnia 2006 r.

W przypadku gdy, zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. a) zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, państwo członkowskie planuje w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich w okresie 2000-2006 płatności do 31 grudnia 2006 r. z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji, to państwo członkowskie zwraca się do Komisji z prośbą o wydanie zgody przedstawiając odpowiednie uzasadnienie, najpóźniej dnia 1 lipca 2006 r. W prośbie tej należy dokładnie podać program lub programy i dane środki.

W przypadku zastosowania akapitu pierwszego niniejszego artykułu, najpóźniej dnia 31 stycznia 2007 r. państwa członkowskie przekazują Komisji dla każdego programu i każdego środka, datę dokonania płatności w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR.

Artykuł 21

Uchylenie

Z dniem 16 października 2006 r uchyla się rozporządzenie (WE) nr 296/96 i decyzję C/2004/1723 z dnia 26 kwietnia 2004 r.

Jednakże rozporządzenie (WE) nr 296/96, z wyjątkiem art. 3 ust. 6a lit. a) i decyzję C/2004/1723 nadal stosuje się w odniesieniu do wszystkich wydatków dokonanych przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) do dnia 15 października 2006 r.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia i uchylonej decyzji są interpretowane jako odesłania do niniejszego rozporządzenia oraz należy je odczytywać zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku XII.

Artykuł 22

Wejście w życie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 października 2006 r. w odniesieniu do dochodów otrzymanych i wydatków dokonanych przez państwa członkowskie w ramach EFRG i EFRROW, na rok 2007 i następne lata budżetowe. Jednakże art. 20 stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).

(2)  Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 695/2005 (Dz.U. L 114 z 4.5.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(4)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.

(5)  Dz.U. L 298 z 23.9.2004, str. 3.

(6)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 113. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1).

(7)  Dz.U. L 39 z 17.2.1996, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1607/2005 (Dz.U. L 256 z 1.10.2005, str. 12).

(8)  Ogłoszona dnia 26 kwietnia 2004 r. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją C/2005/3741 ogłoszoną dnia 30 września 2005 r.

(9)  Patrz: str. 35 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(10)  Patrz: str. 90 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(11)  Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36.

(12)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1.

(13)  Dz.U. L 31 z 4.2.2005, str. 6.

(14)  Dz.U. L 136 z 18.5.2001, str. 4.


WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK I

OGÓŁEM KWOTA PONIESIONYCH WYDATKÓW I DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL OTRZYMANYCH W MIESIĄCU (ART. 4 UST. 1 LIT. A))

ZAŁĄCZNIK II

MIESIĘCZNA DEKLARACJA WYDATKÓW EFRG (ART. 4 UST. 1 LIT. B))

ZAŁĄCZNIK III

T 101 – STAN RÓŻNICY (ART. 4 UST. 2 LIT. C))

ZAŁĄCZNIK IV

T 103 – SKRÓCONE ZESTAWIENIE (ART. 4 UST. 2 LIT. B)

ZAŁĄCZNIK V

T 104 – PODZIAŁ DANYCH ZGODNIE Z NOMENKLATURĄ BUDŻETU WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ORAZ WEDŁUG RODZAJU WYDATKÓW I DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK VI

T 106 – KWOTY WSTRZYMANE ZGODNIE Z ART. 3 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1259/99 (ART. 4 UST. 2 LIT. E))

ZAŁĄCZNIK VII

T 107 – KWOTY WSTRZYMANE ZGODNIE Z ART. 4 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1259/99 LUB ART. 1 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1655/2004 (ART. 4 UST. 2 LIT. E))

ZAŁĄCZNIK VIII

T 108 – WYKORZYSTANIE KWOT WSTRZYMANYCH ZGODNIE Z ART. 3 I 4 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1259/99 LUB ART. 1 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1655/2004 (ART. 4 UST. 2 LIT. E))

ZAŁĄCZNIK IX

T 109 – STRESZCZENIE WYKORZYSTANIA KWOT WSTRZYMANYCH ZGODNIE Z ART. 3 I 4 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1259/99 LUB ART. 1 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1655/2004 (ART. 4 UST. 2 LIT. E))

ZAŁĄCZNIK X

PROGNOZY WYDATKÓW EFRROW (ART. 14)

ZAŁĄCZNIK XI

DEKLARACJA WYDATKÓW EFRROW (ART. 17)

ZAŁĄCZNIK XII

TABELA KORELACJI

ZAŁĄCZNIK I

OGÓŁEM KWOTA PONIESIONYCH WYDATKÓW I DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL OTRZYMANYCH W MIESIĄCU (ART. 4 UST. 1 LIT. A))

IDES

Treść deklaracji

Nagłówek deklaracji:

Nagłówek deklaracji zawiera następujące informacje:

Identyfikator rodzaju komunikatu i państwa członkowskiego przekazującego informację. Identyfikator ten przekazuje Komisja.

Okres objęty deklaracją.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków i dochodów dla danego okresu:

Kwota ogółem przed rozliczeniem

Prognozy przed rozliczeniem

Rozliczenie

Informacje dotyczące składowania w magazynach państwowych

Główna część deklaracji

Główna część deklaracji zawiera następujące informacje:

Identyfikator pozycji lub artykułu

Kwoty zadeklarowane oraz prognozy

Wyjaśnienie różnic między kwotami zadeklarowanymi a prognozami

Ostatnia pozycja

Ostatnia pozycja deklaracji przedstawia sumę kontrolną, na którą składają się ogółem wszystkie zadeklarowane kwoty, o których mowa w nagłówku i w głównej części deklaracji.

Składnia komunikatu

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Opis pól

Nazwa

Format

Opis

Nagłówek deklaracji: częstotliwość występowania danych wynosi 1

[IDENTIFICATION] *

 

Kod identyfikacyjny nadany przez Komisję

[BEGINDATE] *

Data (DDMMRRRR)

Data początku deklaracji

[ENDDATE] *

Data (DDMMRRRR)

Data końca deklaracji

[EXPENDITURE]*

Numer (30,2)

Kwota ogółem przed rozliczeniem

[FORECAST] *

Numer (30,2)

Prognozy

[CLEARANCE] *

Numer (30,2)

Rozliczenie

[PUBLIC STORAGE]*

Numer (30,2)

Wydatki na składowanie w magazynach państwowych

Główna część deklaracji: częstotliwość występowania danych wynosi od 1 do n

[ITEM]

Numer (8)

Linia budżetowa (pozycja lub artykuł)

[AMOUNT]

Numer (30,2)

Kwota wydatków/dochodów

[FORECAST]

Numer (30,2)

Kwota prognoz

[DIFF1]

Numer (30,2)

Różnica w porównaniu z poprzednimi miesiącami

[DIFF2]

Numer (30,2)

Prognoza różnicy przeniesionej na kolejne miesiące

[DIFF3]

Numer (30,2)

Różnica w porównaniu z kolejnymi miesiącami

[DIFF4]

Numer (30,2)

Błędy w prognozie

Ostatnia pozycja: częstotliwość występowania danych wynosi 1

[CHECKSUM] *

Numer (30,2)

Wartość kontrolna: suma wszystkich kwot komunikatu

Pola z gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi

Przykład

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Państwo członkowskie:

Data przesłania:

Osoba kontaktowa:

Telefon:

E-mail:

Wydatki w odniesieniu do okresu od … do …

w EUR

Kwota ogółem przed rozliczeniem (1):

Prognozy przed rozliczeniem (2):

Różnica = (1)-(2):

Rozliczenie:

Miesięczna kwota ogółem, w tym rozliczenie:

W tym wydatki na składowanie w magazynach państwowych (kategoria 2)

 

 

 

 


Obowiązkowe w przypadku ostatniego tygodniowego faksu w miesiącu lub na wyraźną prośbę Komisji

Właściwa nomenklatura

Wydatki/dochody (1)

Prognozy (2)

Różnica = (1)-(2)

Wyjaśnienie zasadniczych różnic w mln EUR

pochodzących z poprzednich miesięcy

przeniesienie na kolejne miesiące

pochodzących z kolejnych miesięcy

Błąd w prognozie

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK II

MIESIĘCZNA DEKLARACJA WYDATKÓW EFRG (ART. 4 UST. 1 LIT. B))

Treść deklaracji

Nagłówek deklaracji:

Nagłówek deklaracji zawiera następujące informacje:

Identyfikator rodzaju komunikatu i państwa członkowskiego przekazującego informację. Jest to kod uznany przez Komisję, umożliwiający rozpoznanie rodzaju wysłanej deklaracji i danego państwa członkowskiego. (Uwaga: będzie on używany w celu zagwarantowania, że osoba przekazująca deklarację, która z niego korzysta, jest do tego upoważniona w imieniu danego państwa członkowskiego). Identyfikator ten przekazuje Komisja. Okres wydatków, którego dotyczy deklaracja.

Przykład: 1105 w odniesieniu do wydatków 11-2005 r. i deklaracja z 10.12.2005.

Nazwa, telefon, faks i e-mail osoby odpowiedzialnej za deklarację

Główna część deklaracji

Główna część deklaracji obejmuje następujące elementy w odniesieniu do każdego artykułu nomenklatury EFOGR:

Identyfikator artykułu (np. 050201) lub pozycji

Kwota zadeklarowana w EUR.

Ostatnia pozycja

Następnie pozycja podsumowująca obejmuje następujące informacje:

Kwota ogółem zadeklarowana w EUR.

Miejsce na komentarz

Na końcu komunikatu istnieje wolne pole przeznaczone na komentarz, w którym mieści się od zera do stu linijek tekstu. W polu tym wpisuje się dodatkowe informacje, na specjalną prośbę Komisji.

Składnia komunikatu

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Opis pól

Nazwa

Format

Opis

Nagłówek deklaracji: częstotliwość występowania danych wynosi 1

[IDENTIFICATION] *

 

Kod identyfikacyjny nadany przez DG AGRI

[PERIOD] *

Data (MMRR)

Okres, do którego odnosi się faks

[RESPNAME] *

Wolne pole (250 znaków)

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za deklarację

[RESPPHONE]

Wolne pole (50 znaków)

Telefon osoby odpowiedzialnej za deklarację

[RESPFAX]

Wolne pole (50 znaków)

E-mail osoby odpowiedzialnej za deklarację

[RESPEMAIL]

Wolne pole (50 znaków)

Faks osoby odpowiedzialnej za deklarację

Główna część deklaracji: częstotliwość występowania danych wynosi od 1 do n

[ITEM]

Pole (8 znaków)

Pozycja lub rozdział, w odniesieniu do których sporządzono deklarację

[AMOUNT]

Numer (15,2)

Kwota w EUR

Ostatnia pozycja: częstotliwość występowania danych wynosi 1

[TOT AMOUNT]

Numer (15,2)

Ogółem kwota deklaracji w EUR

Miejsce na komentarz: częstotliwość występowania danych wynosi od 1 do n

[COMMENT]

Wolne pole (200 znaków)

Miejsce na komentarz

Pola z gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi

Przykład

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John.Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Première ligne

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Seconde ligne

Format do wydruku

Image

EFRG 10. miesiąca deklaracji: Wydatki i dochody

 

Państwo członkowskie:

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:

 

 

 

Numer telefonu:

 

 

 

Numer faksu:

 

 

 

E-mail:

 

 

 

Miesiąc:

 

 

Strona 1: Kwoty

 

data

Wydatki i dochody

 

w EUR

artykuł lub pozycja 1

nazwa

 

artykuł lub pozycja 2

nazwa

 

 

 

 

 

 

zapis lub pozycja n

nazwa

 

 

OGÓŁEM DO UZUPEŁNIENIA

 

 

POLE KONTROLNE

 

 

OBLICZENIA OGÓŁEM

0,00

Strona 2: Komentarze

ZAŁĄCZNIK III

 

Brak dostępu

 

Do uzupełnienia

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE:

TABELA 101

ROK BUDŻETOWY

SPÓJNOŚĆ PRZEKAZANYCH DANYCH

in EUR

 

1)

Całkowite wydatki i dochody przeznaczone na określony cel w miesiącu … wynoszą

 

2)

Wydatki i dochody przyznane na określony cel w odniesieniu do tego miesiąca przekazane dn. … wynoszą

 

3) Wszelkie różnice = (1) - (2)

0,00

UZASADNIENIE RÓŻNICY, O KTÓREJ MOWA W PKT 3)

 

1) Pozycje budżetowe - wydatki:

 

2) Pozycje budżetowe - dochody przeznaczone na określony cel:

 


Data:

 

Urzędnik odpowiedzialny:

 

ZAŁĄCZNIK IV

 

Brak dostępu

 

Do uzupełnienia


TABELA 103

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDATKÓW I DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL ORAZ PROGNOZ STRESZCZENIE

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE:

Rok budżetowy

w EUR

Agencja płatnicza

Skumulowane wydatki zadeklarowane n-1

Wydatki na miesiąc…

Wydatki od 16.10.2005 r. do …

Weryfikacja

Prognozy wydatków

miesiąc n+1

miesiąc n+2 i n+3

n+4 do 15 października

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM DO UZUPEŁNIENIA

 

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja ogółem

 

 

 

 

 

 

 

WYLICZENIA OGÓŁEM

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Agencja płatnicza

Skumulowane dochody przeznaczone na określony cel zadeklarowane n-1

Dochody przeznaczone na okeślony cel na miesiąc …

Dochody przeznaczone na określony cel od 16.10.2005 r. do …

Weryfikacja

Prognozy dochodów przeznaczonych na określony cel

miesiąc n+1

miesiąc n+2 i n+3

n+4 do 15 października

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM DO UZUPEŁNIENIA

 

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja ogółem

 

 

 

 

 

 

 

WYLICZENIA OGÓŁEM

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Agencja płatnicza

Skumulowane wydatki i dochody przeznaczone na określony cel zadeklarowane n-1

Wydatki i dochody przyznane na określony cel na miesiąc …

Wydatki i dochody przeznaczone na określony cel od 16.10.2005 r. do …

Weryfikacja

Prognozy wydatków i dochodów przeznaczonych na określony cel

miesiąc n+1

miesiąc n+2 i n+3

n+4 do 15 października

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM DO UZUPEŁNIENIA

 

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja ogółem

 

 

 

 

 

 

 

WYLICZENIA OGÓŁEM

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Data:

 

Osoba upoważniona do podpisu:

 

Pieczęć (1):

 


(1)  Ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy tabelę przesyła się w wersji papierowej

ZAŁĄCZNIK V

T 104 – PODZIAŁ DANYCH ZGODNIE Z NOMENKLATURĄ BUDŻETU WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ORAZ WEDŁUG RODZAJU WYDATKÓW I DOCHODÓW

Treść deklaracji

Nagłówek deklaracji:

Nagłówek deklaracji zawiera następujące informacje:

Identyfikator rodzaju komunikatu i agencji płatniczej przekazującej informację. (Uwaga: będzie on używany w celu zagwarantowania, że osoba przekazująca deklarację, która z niego korzysta, jest do tego upoważniona w imieniu danego państwa członkowskiego). Identyfikator ten przekazuje Komisja. Okres wydatków, którego dotyczy deklaracja.

Przykład: 200511 w odniesieniu do wydatków 11-2005 r. i T104 z 20.12.2005.

Język, w którym sporządzono deklarację

Główna część deklaracji

Główna część deklaracji obejmuje następujące elementy dla każdej podpozycji nomenklatury EFOGR:

Identyfikator podpozycji (np. 050201043010001, w przypadku podpozycji nieznanej 050201049999999).

Nazwa podpozycji w języku wybranym w nagłówku deklaracji.

Kwota zadeklarowana na dany okres (N), ogółem kwota skumulowana, zadeklarowana od początku roku budżetowego, prognozy na okresy n+1, n+2… n+3 i n+4…. koniec roku budżetowego. Wszystkie kwoty należy zadeklarować w EUR.

Ostatnia pozycja

Po wykazie wszystkich podpozycji przedstawiona została:

Ogółem kwota zadeklarowana na dany okres (n), ogółem kwota skumulowana, zadeklarowana od początku roku budżetowego, ogółem prognozy na okresy n+1, n+2… n+3 i n+4…. koniec roku budżetowego.

Wyjaśnienie wykorzystania podpozycji „9999999”

Miejsce na komentarz

Składnia komunikatu

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Opis pól

Nazwa

Format

Opis

Nagłówek deklaracji: częstotliwość występowania danych wynosi 1

[IDENTIFICATION] *

 

Kod identyfikacyjny nadany przez DG AGRI

[PERIOD] *

Data (RRRRMM)

Okres wydatków

[LANGUAGE] *

2 znaki

Kod ISO języka

Główna część deklaracji: częstotliwość występowania danych wynosi od 1 do n

[SUBITEM] *

Numer (15)

Podpozycja

[DESCRIPTION] *

Wolne pole (600)

Nazwa podpozycji

[AMOUNT] *

Numer (15,2)

Kwota zadeklarowana

[AMOUNT CUMUL] *

Numer (15,2)

Kwota skumulowana

[PRE1] *

Numer (15,2)

Kwota prognoz na kolejny okres

[PRE2] *

Numer (15,2)

Kwota prognoz na okres n+2… N+3

[PRE3] *

Numer (15,2)

Kwota prognoz na okres n+4… koniec roku budżetowego

Ostatnia pozycja: częstotliwość występowania danych wynosi 1

[AMOUNT TOT] *

Numer (15,2)

Ogółem kwota zadeklarowana

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Numer (15,2)

Ogółem kwota skumulowana

[PRE1 TOT] *

Numer (15,2)

Ogółem kwota prognoz na kolejny okres

[PRE2 TOT] *

Numer (15,2)

Ogółem kwota prognoz na okres n+2… N+3

[PRE3 TOT] *

Numer (15,2)

Ogółem kwota prognoz na okres n+4… koniec roku budżetowego

[EXPLANATION]

Wolne pole (80)

Wyjaśnienie podpozycji 9999999

[COMMENT]

Wolne pole (80)

Komentarze

Pola z gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi

Przykład

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

ZAŁĄCZNIK VI

TABELA 106

KWOTY WSTRZYMANE ZGODNIE Z ART. 3 ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 1259/99

(od 16/10/N-1 do …)

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE:

 

ROK BUDŻETOWY:

N

AGENCJA PŁATNICZA:

 

 

 


Jednostka walutowa:

 


Podpozycja w budżecie

Pozycja

Kwota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korekty na rok budżetowy (n-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

0,00


Data:

 

Osoba upoważniona do podpisu:

 

ZAŁĄCZNIK VII

TABELA 107

KWOTY WSTRZYMANE ZGODNIE Z ART. 4 ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 1259/99 LUB ART. 1 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1655/2004

(od 16/10/N-1 do …)

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE:

 

ROK BUDŻETOWY:

N

AGENCJA PŁATNICZA:

 

 

 


Jednosta walutowa:

 


Podpozycja w budżecie

Pozycja

Kwota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korekty na rok budżetwy (n-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

0,00


Data:

 

Osoba upoważniona do podpisu:

 

ZAŁĄCZNIK VIII

TABLE 108

WYKORZYSTANIE KWOT WSTRZYMANYCH ZGODNIE Z ART. 3 ORAZ 4 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1259/1999 LUB ART. 1 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1655/2004

(od 16/10/N-1 do …)

ROK WSTRZYMANIA N

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE:

 

AGENCJE PŁATNICZE:

 


Jednostka walutowa:

 


 

 

Wydatki poniesione w latach budżetowych

POZYCJA BUDŻETOWA

Tytuł

N

N+1

N+2

N+3

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Kwoty wykorzystane ogółem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Data:

 

Osoba upoważniona do podpisu:

 

ZAŁĄCZNIK IX

TABELA 109

STRESZCZENIE WYKORZYSTANIA KWOT WSTRZYMANYCH ZGODNIE Z ART. 3 ORAZ 4 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1259/1999 LUB ART. 1 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1655/2004

(od 16/10/N-1 do …)

ROK WSTRZYMANIA N

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE:

 


Jednosta walutowa:

 


 

KWOTY WSTRZYMANE WROKU BUDŻETOWYM N (1)

 

 

Wydatki poniesione w latach budżetowych

AGENCJA PŁATNICZA

N

N+1

N+2

N+3

ŁĄCZNIE

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całość ogółem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Korekty wstrzymanych kwot

 

 

 

 

0,00

Odsetki uzyskane przez niewykorzystanie funduszy

 

 

 

 

0,00

Bilans

 

 

 

 

0,00


Data:

 

Osoba upoważniona do podpisu:

 


(1)  Kwota ta musi być równa sumie kwot ogółem tabeli 106 i 107 sporządzonej…

ZAŁĄCZNIK X

A)

PROGNOZY KWOTY DO ZAPŁACENIA PRZEZ EFRROW, KTÓRE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ NAJPÓŹNIEJ DNIA 31 STYCZNIA

Oszacowanie kwoty w EUR do wypłacenia przez EFRROW w roku „N” dla:

Nr programu

styczeń-marzec

kwiecień-czerwiec

lipiec-październik

 

 

 

 

Oszacowanie kwoty w EUR do zapłacenia przez EFRROW w roku „N+1” dla:

październik-grudzień

styczeń-marzec

kwiecień-czerwiec

lipiec-październik

 

 

 

 

B)

PROGNOZY KWOTY DO ZAPŁACENIA PRZEZ EFRROW, KTÓRE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ NAJPÓŹNIEJ DNIA 31 LIPCA

Oszacowanie kwoty w EUR do wypłacenia przez EFRROW w roku „N” dla:

Nr programu

styczeń-marzec

kwiecień-czerwiec

lipiec-październik

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Oszacowanie kwoty w EUR do zapłacenia przez EFRROW w roku „N+1” dla:

październik-grudzień

styczeń-marzec

kwiecień-czerwiec

lipiec-październik

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK XI

A)   DEKLARACJA WYDATKÓW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich_________________________ Nr CCI__________

Wykaz operacji, w odniesieniu do których agencja płatnicza wypłaciła wkład wspólnotowy między __/__/__ a __/__/__.

Priorytet/Środek

Wydatki publiczne będące źródłem współfinansowania wspólnotowego

Środek 111

(kwota w EUR)

Środek 112

(kwota w EUR)

 

Środek 1xy

(kwota w EUR)

Priorytet I ogółem

(automatyczne obliczanie)

Środek 211

(kwota w EUR)

Środek 212

(kwota w EUR)

 

Środek 2xy

(kwota w EUR)

Priorytet II ogółem

(automatyczne obliczanie)

Środek 311

(kwota w EUR)

Środek 312

(kwota w EUR)

 

Środek 3xy

(kwota w EUR)

Priorytet III ogółem

(automatyczne obliczanie)

Działania Leader, rodzaj Priorytetu I (411)

(kwota w EUR)

Działania Leader, rodzaj Priorytetu II (412)

(kwota w EUR)

Działania Leader, rodzaj Priorytetu III (413)

(kwota w EUR)

Projekty współpracy (421)

(kwota w EUR)

Funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania (431)

(kwota w EUR)

Priorytet Leader ogółem

(automatyczne obliczanie)

Środki ogółem

(automatyczne obliczanie)

Pomoc techniczna

(kwota w EUR)

OGÓŁEM

(automatyczne obliczanie)

B)   SKRÓCONE ZESTAWIENIE WYDATKÓW PUBLICZNYCH

Priorytet

Ogółem wydatki publiczne

Stopień współfinansowania

Wkład publiczny

krajowy

wspólnotowy

Priorytet I

(automatyczne obliczanie)

(ustalony w programie)

(automatyczne obliczanie)

(automatyczne obliczanie)

Priorytet II

(automatyczne obliczanie)

(ustalony w programie)

(automatyczne obliczanie)

(automatyczne obliczanie)

Priorytet III

(automatyczne obliczanie)

(ustalony w programie)

(automatyczne obliczanie)

(automatyczne obliczanie)

Priorytet LEADER

(automatyczne obliczanie)

(ustalony w programie)

(automatyczne obliczanie)

(automatyczne obliczanie)

Pomoc techniczna

(automatyczne obliczanie)

(ustalony w programie)

(automatyczne obliczanie)

(automatyczne obliczanie)

OGÓŁEM

(automatyczne obliczanie)

 

(automatyczne obliczanie)

(automatyczne obliczanie)

C)   WNIOSKI O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI

Ogółem wkład EFRROW odpowiadający wydatkom zadeklarowanym

(automatyczne obliczanie)

Kwoty odzyskane w okresie deklaracji (-)

EUR

Rozliczenie pułapu lub redukcja poprzedniej deklaracji (+)

EUR

Saldo (ewentualne +/-) decyzji dotyczącej rozliczenia na rok x

EUR

Kwota do wypłacenia przez EFRROW

EUR

W imieniu agencji płatniczej, nazwisko i stanowisko osoby sporządzającej deklarację

W imieniu jednostki koordynującej, nazwisko i stanowisko osoby zatwierdzającej przesłanie do Komisji

ZAŁĄCZNIK XII

TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (EWG) nr 296/96

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 ustęp 1

Artykuł 11 ustęp 1

Artykuł 1 ustęp 2

Artykuł 11 ustęp 2

Artykuł 2 ustęp 1

Artykuł 2 ustęp 1

Artykuł 2 ustęp 2

Artykuł 19 ustęp 1

Artykuł 2 ustęp 3

Artykuł 19 ustęp 2 akapit pierwszy

Artykuł 2 ustęp 4

Artykuł 19 ustęp 2 akapit drugi

Artykuł 2 ustęp 5

Artykuł 19 ustęp 3

Artykuł 3 ustęp 1

Artykuł 3

Artykuł 3 ustęp 2

Artykuł 4 ustęp 1 litera a)

Artykuł 3 ustęp 3

Artykuł 4 ustęp 1 litera b)

Artykuł 3 ust. 3 a

Artykuł 18 ustęp 8

Artykuł 3 ustęp 4

Artykuł 4 ustęp 1 akapit drugi

Artykuł 3 ustęp 5

Artykuł 4 ustęp 1 litera c)

Artykuł 3 ustęp 6 litera a)

Artykuł 4 ustęp 2 litera a)

Artykuł 3 ustęp 6 litera b)

Artykuł 4 ustęp 2 litera b)

Artykuł 3 ustęp 6 litera c)

Artykuł 4 ustęp 2 litera c)

Artykuł 3 ustęp 6 litera d)

Artykuł 4 ustęp 2 litera d)

Artykuł 3 ust. 6 a litera a)

Skreślony

Artykuł 3 ust. 6 a litera b)

Artykuł 4 ustęp 2 litera e)

Artykuł 3 ustęp 7

Skreślony

Artykuł 3 ustęp 8

Skreślony

Artykuł 3 ustęp 9

Artykuł 1 ustęp 2

Artykuł 3 ustęp 10

Skreślony

Artykuł 3 ustęp 11

Artykuł 7

Artykuł 4 ustęp 1

Artykuł 8

Artykuł 4 ustęp 2 litera a) i b)

Artykuł 9 ustęp 1

Artykuł 4 ustęp 2 litera c)

Artykuł 9 ustęp 2

Artykuł 4 ustęp 2 litera d)

Artykuł 9 ustęp 3

Artykuł 4 ustęp 2 litera e)

Skreślony

Artykuł 4 ustęp 3

Artykuł 9 ustęp 4

Artykuł 4 ustęp 4

Artykuł 9 ustęp 6

Artykuł 4 ustęp 5

Artykuł 9 ustęp 5

Artykuł 4 ustęp 6

Skreślony

Artykuł 5

Artykuł 6

Artykuł 6

Artykuł 19 ustęp 4

Artykuł 7 ustęp 1

Artykuł 5 ustęp 1, 3 i 4

Artykuł 7 ustęp 2

Artykuł 5 ustęp 2

Artykuł 7 ustęp 3

Artykuł 5 ustęp 5

Artykuł 7 ustęp 4

Artykuł 5 ustęp 6

Artykuł 7 ustęp 5

Artykuł 5 ustęp 7

Artykuł 7 ustęp 6

Skreślony

Artykuł 8

Artykuł 18

Artykuł 9

Artykuł 21

Artykuł 10

Artykuł 22


Top