Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0883

2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 883/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų

OJ L 171, 23.6.2006, p. 1–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 615–639 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 3 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 3 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 54 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; panaikino 32014R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/883/oj

23.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 883/2006

2006 m. birželio 21 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 42 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr.1290/2005 buvo įkurtas Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kurie dalyvauja pasidalijamajame Bendrijos biudžeto išlaidų ir priskirtųjų įplaukų valdyme. Šiame reglamente yra nustatytos mokėjimo agentūroms patikėtų išlaidų ir įplaukų apskaitos tvarkymo ir deklaravimo bei tų išlaidų kompensavimo Komisijos lėšomis sąlygos ir bendrosios taisykles. Tos taisyklės ir sąlygos turi būti patikslintos, atskiriant abiems fondams taikomas bendras ir kiekvienam jų atskirai taikomas konkrečias taisykles.

(2)

Siekiant užtikrinti tinkamą Europos Bendrijų biudžeto fondams skiriamų lėšų administravimą, būtina, kad visos mokėjimų agentūros vestų specialią apskaitą vien tik EŽŪGF ir EŽŪFKP finansavimo lėšoms tvarkyti. Tam mokėjimo agentūrų vedamoje apskaitoje turi būti aiškiai atskirtos abiejų fondų išlaidos ir įplaukos, padarytos ar gautos atitinkamai pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalį ir 4 bei 34 straipsnius, ir sudaryta galimybė tas išlaidas ir įplaukas susieti su Bendrijos biudžete mokėjimo agentūroms skirtais finansiniais ištekliais.

(3)

Bendra žemės ūkio politika yra finansuojama eurais, o euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms suteikiama galimybė naudos gavėjams mokėti išmokas nacionaline valiuta. Siekiant konsoliduoti visas išlaidas ir įplaukas, reikia, kad mokėjimo agentūros galėtų pateikti išlaidų ir įplaukų duomenis eurais ir valiuta, kuria jos yra atliekamos ir gaunamos.

(4)

Siekiant tinkamai valdyti finansinius srautus, nes valstybės narės sukaupia finansinius išteklius Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalyje nurodytoms išlaidoms padengti arba gauna avansinius mokėjimus to reglamento 4 straipsnyje nurodytoms išlaidoms, prieš tai kai Komisija juos padengia kompensuodama išlaidas, reikia numatyti, kad valstybės narės kauptų tokiam kompensavimui reikalingą informaciją ir Komisijai ją teiktų palaipsniui darydamos išlaidas ir gaudamos įplaukas arba teiktų periodiškai. Todėl reikia atsižvelgti į EŽŪGF ir EŽŪFKP būdingus valdymo aspektus ir organizuoti valstybių narių informacijos pateikimą Komisijai prie kiekvieno fondo valdymo pobūdžio pritaikytu dažnumu, nepažeidžiant valstybėms narėms keliamo reikalavimo Komisijai teikti surinktą informaciją išlaidų kaitai tinkamai prižiūrėti.

(5)

Bendruosiuose mokėjimo agentūrų įpareigojimuose dėl sąskaitų tvarkymo yra nurodyti išsamūs Bendrijos fondams valdyti ir kontroliuoti reikalingi duomenys, kurie kompensuojant išlaidas nėra būtini. Todėl reikia patikslinti, kokią informaciją ir duomenis apie EŽŪGF ir EŽŪKPF finansuotinas išlaidas Komisijai periodiškai teikti būtina.

(6)

Valstybių narių Komisijai teikiama informacija turi pastarajai sudaryti galimybę tiesiogiai ir kuo veiksmingiau panaudoti perduotą informaciją apie EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų tvarkymą bei susijusius mokėjimus. Tam reikia nustatyti, kad visa valstybių narių Komisijai perduodama informacija būtų teikiama elektroniniu arba skaitmeniniu būdu. Tačiau gali būti numatyta, kad duomenų perdavimas kitokiais būdais yra būtinas ir reikia nustatyti, kokiais atvejais toks reikalavimas būtų pagrįstas.

(7)

Reglamento (EB) Nr.1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje yra numatyta, kad priemonių, susijusių su EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamomis operacijomis, išlaidų deklaracijos, kurios laikomos mokėjimo paraiškomis, Komisijai turi būti pateikiamos kartu su reikalinga informacija. Siekiant sudaryti galimybę valstybėms narėms ir mokėjimo agentūroms parengti išlaidų deklaracijas pagal suderintą tvarką ir Komisijai atsižvelgti į mokėjimo paraiškas, reikia nustatyti kokiomis sąlygomis tos išlaidos gali būti įtraukiamos į atitinkamus EŽŪGF ir EŽŪFKP biudžetus, kokios taisyklės taikomos įtraukiant išlaidas ir įplaukas į apskaitą, ypač priskirtąsias įplaukas ir atliktinas korekcijas bei praktinį jų deklaravimą.

(8)

1978 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr.1883/78, išdėstančio bendrąsias taisykles dėl intervencijoms skirto Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansavimo (2), 4 straipsnyje numatyta, kad finansuotina intervencinės priemonės suma yra nustatoma pagal mokėjimo agentūrų rengiamas metines finansines atskaitomybes. Tame reglamente taip pat nustatytos tokioms atskaitomybėms taikomos taisyklės ir sąlygos. Reglamentu (EB) Nr. 1290/2005 panaikinus Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondą (EŽŪOGF) ir jį pakeitus EŽŪGF, tokių priemonių atveju reikia patikslinti tvarką, pagal kurią jų finansavimas iš EŽŪGF įtraukiamas į mėnesio išlaidų ir mokėjimų deklaracijų sistemą.

(9)

Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 15 straipsnio 4 dalyje numatoma, kad nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d. padarytos išlaidos priskiriamos spalio mėnesį padarytoms išlaidoms, o nuo spalio 16 d. iki spalio 31 d. padarytos išlaidos priskiriamos lapkričio mėnesį padarytoms išlaidoms. Tačiau saugojimo valstybės sandėliuose išlaidų atveju visos spalio mėnesį padarytos išlaidos priskiriamos N + 1 biudžetiniams metams. Todėl reikia nustatyti, kad rugsėjo mėnesį atliktų saugojimo valstybės sandėliuose operacijų išlaidos, finansuotos iš EŽŪGF, į apskaitą būtų įtraukiamose vėliau nei spalio 15 d.

(10)

Taikytini valiutos keitimo kursai turi būti nustatyti priklausomai nuo to, ar valiutos keitimo kurso data žemės ūkį reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta, ar ne. Siekiant, kad euro zonai nepriklausančios valstybės narės į apskaitą įrašydamos gautas įplaukas ir pagalbos gavėjams ne eurais išmokėtas sumas ir mokėjimo agentūros, rengdamos išlaidų deklaracijas, netaikytų skirtingų valiutos keitimo kursų, reikia nustatyti, kad atitinkamos valstybės narės su EŽŪGF susijusių išlaidų deklaracijoms taikytų tą patį valiutos keitimo kursą, kuris taikomas įskaitant įplaukas ir atliekant mokėjimus pagalbos gavėjams. Be to, siekiant supaprastinti išieškojimų pagal kelias operacijas administracinę tvarką, reikėtų nustatyti vienodą tokiems išieškojimams taikomą valiutų keitimo kursą. Tačiau tokia nuostata turėtų būti taikoma tik toms operacijoms, kurios buvo atliktos iki šio reglamento taikymo įsigaliojimo.

(11)

Komisija atlieka mėnesio arba periodinius mokėjimus valstybėms narėms, remdamasi jų pateiktomis išlaidų deklaracijomis. Tačiau ji turi atsižvelgti į mokėjimo agentūros iš Bendrijos biudžeto gautas įplaukas. Todėl reikia nustatyti sąlygas, pagal kurias turi būti atlikta EŽŪGF ir EŽŪFKP išlaidų ir įplaukų tarpusavio užskaita.

(12)

Priėmusi sprendimą dėl mėnesio mokėjimų, Komisija valstybėms narėms skiria finansinius išteklius, reikalingus EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamoms išlaidoms padengti, laikydamasi praktinių taisyklių ir sąlygų, kurios turi būti nustatytos, remiantis valstybių narių Komisijai pateikta informacija ir Komisijos įdiegtomis kompiuterinėmis sistemomis.

(13)

Jei biudžetinių metų pradžioje biudžetas dar nėra galutinai priimtas, pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr.1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (3) 13 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą yra numatoma, kad mokėjimus galima atlikti kas mėnesį pagal kiekvieną skyrių, neviršijant vienos dvyliktosios dalies ankstesniais biudžetiniais metais visų numatytų atitinkamame skyriuje asignavimų. Siekiant teisingai paskirstyti esamus asignavimus valstybėms narėms, reikėtų numatyti, kad tokiu atveju mėnesio mokėjimai iš EŽŪGF ir periodiniai mokėjimai iš EŽŪFKP būtų atliekami, laikantis valstybių narių pateiktose išlaidų deklaracijose kiekvienam skyriui nustatyto procentinio dydžio, ir kad nesumokėtas atitinkamo mėnesio likutis būtų perskirstomas Komisijos sprendimais dėl vėlesnių mėnesio ar periodinių mokėjimų.

(14)

Kai, remiantis iš valstybių narių pagal EŽŪGF gautomis išlaidų deklaracijomis, iš anksto paskirtų įsipareigojamųjų asignavimų, kurie leidžiami pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr.1605/2002 150 straipsnio 3 dalį, bendra suma viršija pusę einamųjų biudžetinių metų asignavimų, Komisija šiuos asignavimus privalo sumažinti. Siekiant geresnio valdymo, toks sumažinimas turi būti proporcingai paskirstytas valstybėms narėms, remiantis jų pateiktomis išlaidų deklaracijomis. Siekiant teisingai paskirstyti esamus asignavimus valstybėms narėms, reikėtų numatyti, kad tokiu atveju mėnesio mokėjimai iš EŽŪGF būtų atliekami, laikantis valstybių narių pateiktose išlaidų deklaracijose kiekvienam skyriui nustatyto procentinio dydžio, ir kad nesumokėtas atitinkamo mėnesio likutis būtų perskirstomas Komisijos sprendimais dėl vėlesnių mėnesio mokėjimų.

(15)

Žemės ūkį reglamentuojančiuose Bendrijos teisės aktuose EŽŪGF atveju yra numatytos vėliausios pagalbos lėšų išmokėjimo gavėjams datos, kurių valstybės narės privalo laikytis. Mokėjimai, atlikti pasibaigus tiems terminams, kai mokėjimo vėlavimas yra nepateisinamas, privalo būti laikomi netinkamais ir todėl Komisija jų kompensuoti neturi. Tačiau siekiant, kad finansinės pasekmės būtų proporcingos nustatytam mokėjimo vėlavimui, reikia numatyti, kad Komisija mokėjimo mažinimą atliktų palaipsniui priklausomai nuo nustatyto vėlavimo trukmės. Be to, turi būti numatyta fiksuota vėlavimo trukmė, kad būtų įmanoma sumažinimo netaikyti, kai mokėjimus vėluojama atlikti dėl ginčo procedūros.

(16)

Vykdant Bendros žemės ūkio politikos reformą ir įvedus bendrosios išmokos schemą, norint tinkamai taikyti finansinės drausmės taisykles yra labai svarbu, kad valstybės narės laikytųsi mokėjimų terminų. Todėl reikia parengti specialias taisykles, leisiančias kiek įmanoma išvengti Bendrijų biudžete turimų metinių asignavimų viršijimo.

(17)

Taikydama Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 17 ir 27 straipsnius, Komisija mokėjimus valstybėms narėms gali sumažinti arba sustabdyti, jei valstybės narės nesilaiko nustatytų mokėjimo datų, nepateikia su išlaidomis susijusių duomenų arba minėtame reglamente nurodytos informacijos, reikalingos duomenų nuoseklumui patikrinti. Tokia pati nuostata taikoma ir EŽŪFKP atveju, jei valstybė narė nepateikia duomenų, reikalaujamų pagal 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 (4) dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai ir jo taikymo taisykles, įskaitant programos įvertinimo ataskaitą, praėjus pusei programos laiko. Todėl reikia nustatyti tokių sumažinimų arba sustabdymų vykdymo sąlygas atitinkamai EŽŪGF ir EŽŪFKP išlaidoms.

(18)

Reglamento (EB, Euratomas) Nr.1605/2002 180 straipsnyje nustatyta, kad nuo 2007 m. sausio 1 d. neigiamos išlaidos bus pakeistos asignuotomis įplaukomis ir priskirtos, atsižvelgiant į jų kilmę, EŽŪGF arba EŽŪFKP asignavimams. Reglamento (EB) Nr.1290/2005 32 straipsnio 1 dalyje numatoma, kad nustačius pažeidimo ar aplaidumo atvejus mokėjimo agentūrų susigrąžintos sumos į apskaitą įrašomos kaip priskirtosios įplaukos. Nustačius pažeidimus arba finansavimą sumažinus dėl aplinkos apsaugai taikomų sąlygų nesilaikymo, nustatytos sumos priskiriamos įplaukoms, susijusioms su pažeidimais ir aplaidumu, nurodytais Reglamento (EB) Nr.1290/2005 32 straipsnyje, ir turi būti tvarkomos kaip tokios rūšies įplaukos. Todėl atitinkamoms sumoms reikia nustatyti tokias pat kaip ir priskirtųjų įplaukų, gautų tiesiogiai dėl minėtame 32 straipsnyje nustatytų pažeidimų ar aplaidumo, apskaitos taisykles.

(19)

Išlaidos EŽŪFKP pagalbos kaimo plėtros priemonėms, kurias bendrai finansuoja Bendrijų biudžetas ir nacionaliniai biudžetai, yra nustatomos remiantis išsamiomis atskirų priemonių programomis. Todėl tas išlaidas būtina prižiūrėti ir jų apskaitą vesti taip, kad visas operacijas būtų galima susieti su programa ir priemone bei patikrinti, ar padarytos išlaidos atitinka skirtas lėšas. Atsižvelgiant į tai, reikia patikslinti duomenis, į kuriuos mokėjimo agentūros turi atsižvelgti ir numatyti, kad valstybės ir Bendrijos lėšų kilmė apskaitoje būtų nurodyta aiškiai, ir susieti su atliktais mokėjimais, o iš naudos gavėjų išieškotinos ir išieškotos sumos būtų įrašytos ir identifikuotos, jas susiejant su pirminėmis operacijomis.

(20)

Kai EŽŪFKP finansuojamų kaimo plėtros programų mokėjimo arba išieškojimo operacija atliekama ne eurais, o nacionaline valiuta, atitinkamas sumas reikia konvertuoti į eurus. Todėl reikia nustatyti vienodą valiutos keitimo kursą visoms tą mėnesį į apskaitą įtrauktoms operacijoms, kurie turi būti naudojami išlaidų deklaracijose.

(21)

Lėšų, kurios dar tais pačiais kalendoriniais metais turi būti išmokėtos iš EŽŪFKP, poreikio planavimas ir kitų kalendorinių metų finansavimo paraiškų įvertinimas Komisijai yra būtini administruojant biudžetą ir finansus. Kad Komisija galėtų vykdyti savo įsipareigojimus, atitinkama informacija jai turi būti pateikta iš anksto, bet ne rečiau nei du kartus per metus ir ne vėliau nei sausio 31 d. ir liepos 31 d.

(22)

Tam, kad Komisija galėtų patvirtinti kiekvienos kaimo plėtros programos finansavimo planą, numatyti jo galimus patobulinimus ir atlikti reikalingus patikrinimus, jai turi būti pateikti tam tikri duomenys. Tam reikia, kad visos mokėjimo agentūros į bendrą EŽŪFKP kompiuterinę sistemą įvestų reikalingą informaciją, kad Komisija galėtų nustatyti didžiausią iš EŽŪFKP finansuotiną sumą, jos metinį suskirstymą, suskirstymą pagal kryptis ir priemones bei kiekvienai krypčiai taikomą bendro finansavimo lygį. Taip pat reikia nustatyti, kokiu būdu bendros sumos įrašomos į bendrą kompiuterinę sistemą.

(23)

Komisija, taikydama Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 26 straipsnio 6 dalį, privalo nustatyti EŽŪFKP finansuojamų operacijų išlaidų deklaracijų rengimo dažnumą. Atsižvelgiant į EŽŪFKP apskaitai taikomų taisyklių ypatybes, išankstinio finansavimo naudojimą bei priemonių finansavimą pagal kalendorinius metus, reikia nustatyti, kad tos išlaidos būtų deklaruojamos prie šių specifinių sąlygų priderintu dažnumu.

(24)

Paprastai Komisija ir valstybės narės keičiasi informacija bei dokumentais ir valstybės narės Komisijai informaciją teikia elektroniniu arba skaitmeniniu būdu. Siekiant EŽŪGF ir EŽŪFKP atveju pagerinti informacijos mainus ir tai daryti reguliariai, reikia pritaikyti esamas arba įdiegti naujas kompiuterines sistemas. Reikia nustatyti, kad Komisija numatytų šiuos darbus ir apie tai per Žemės ūkio fondus informavusi valstybes nares juos įgyvendintų.

(25)

Dėl teisės aktų ir valdymo poreikių kaitos dažnai reikia pritaikyti šių kompiuterinių sistemų atliekamo informacijos apdorojimo sąlygas bei laikantis Reglamento Nr. 1290/2005 teiktinų dokumentų formą ir turinį. Valstybių narių teiktinų dokumentų formą taip pat reikėtų suvienodinti. Siekiant šių tikslų, supaprastinti procedūras ir sudaryti galimybes atitinkamas kompiuterines sistemas pradėti naudoti iš karto, reikėtų nustatyti dokumentų formos ir turinio pavyzdžius ir numatyti, kad Komisija tuos pavyzdžius pritaikytų ir atnaujintų, prieš tai informavusi Žemės ūkio fondų komitetą.

(26)

Išlaidų, finansuojamų iš EŽŪGF ir EŽŪFKP, administravimas ir teisėtumo kontrolė yra mokėjimo agentūrų kompetencijos sritis. Todėl už duomenų apie finansines operacijas perdavimą arba suvedimą į kompiuterines sistemas ir atnaujinamą turi būti atsakinga mokėjimo agentūra; tai atlikti gali ji pati arba įstaiga, kuriai tokios funkcijos yra patikėtos, arba prireikus, akredituotas koordinavimo organizacijų tarpininkas.

(27)

Kai kuriems Reglamente (EB) Nr.1290/2005 ir jo taikymo taisyklėse numatytiems dokumentams ar procedūroms yra reikalingas įgalioto asmens parašas arba sutikimas viename arba keliuose atitinkamos procedūros etapų. Įdiegtos kompiuterinės dokumentų teikimo sistemos tokiais atvejais turi sudaryti galimybę nedviprasmiškai identifikuoti kiekvieną asmenį ir suteikti pakankamas garantijas, kad dokumentų turinys nebus pakeistas, įskaitant atskirus procedūros etapus. Tas pats principas taip pat turi būti taikomas išlaidų deklaracijoms, metinėms atskaitomybėms ir patikinimo pareiškimams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto i ir iii papunkčiuose, bei pagal šias procedūras elektroniniu būdu teikiamiems dokumentams.

(28)

Bendrijoje buvo nustatytos dokumentų teikimui elektroniniu ir skaitmeniniu būdu taikomos taisyklės, apibrėžiant dokumentų pateikimo tvarką, jų tinkamumo Komisijai, saugojimo, visapusiškumo ir tinkamumo panaudoti ateityje sąlygas. Kadangi pasidalijamasis Bendrijos biudžeto valdymas EŽŪGF ir EŽŪFKP atveju yra susijęs su Komisijos arba mokėjimo agentūrų parengtais bei gautais dokumentais bei su bendrai žemės ūkio politikai finansuoti įvestomis procedūromis, reikia nustatyti Bendrijos teisės aktų taikymą elektroniniam ir skaitmeniniam dokumentų, pateikiamų remiantis šiuo reglamentu, perdavimui ir nustatyti dokumentų elektroninėse ir skaitmeninėse laikmenose saugojimo terminus.

(29)

Kai kuriais atvejais informaciją pateikti elektroniniu būdu gali būti neįmanoma. Siekiant išspręsti dėl kompiuterinės sistemos gedimo arba ilgalaikio ryšio nebuvimo galinčias iškilti problemas, valstybėms narėms turi būti sudaryta galimybė pateikti dokumentus kitokia forma, kurios sąlygas reikia nustatyti.

(30)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 39 straipsnio 1 dalies d ir e punktus valstybė narė finansinius išteklius, kuriais ji disponuoja 2007 m. sausio 1 d. po to, kai savo noru pagal 2004 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1655/2004, nustatančio perėjimo nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1259/1999 4 straipsnyje nustatytos savanoriškos moduliavimo sistemos prie Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (5) nustatytos privalomos moduliavimo sistemos, 1 straipsnį ar dėl sankcijų pagal 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1259/1999 nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles (6) 3, 4 ir 5 straipsnius buvo sumažintos ar panaikintos išmokų sumos, turi panaudoti kaimo plėtros priemonėms finansuoti. Jeigu valstybės narės per tam tikrą laiką tų finansinių išteklių nepanaudoja, atitinkamos sumos grąžinamos į EŽŪGF biudžetą. Siekiant nustatyti šių priemonių taikymo sąlygas, reikia apibrėžti mokėjimo agentūrų atitinkamoms sumoms taikytiną apskaitos ir administravimo tvarką bei jų įtraukimą į Komisijos sprendimus dėl mokėjimo.

(31)

Taikant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 39 straipsnio 1 dalies a punktą, pagrįstais atvejais ir laikydamasi minėtame straipsnyje numatytų sąlygų Komisija Europos Sąjungai iki 2004 m. gegužės 1 d. priklausiusioms valstybėms narėms gali leisti iki 2006 m. gruodžio 31 d. atlikti mokėjimus 2000–2006 m. kaimo plėtros programoms. Tam, kad būtų galima taikyti tokią nukrypti leidžiančią nuostatą, reikia valstybėms narėms nustatyti taikytiną tvarką ir terminus bei įgyvendinimo sąlygas.

(32)

Todėl reikia panaikinti 1996 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 296/96 dėl valstybių narių teiktinos informacijos ir mėnesinio Žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus lėšomis finansuojamų išlaidų užsakymo, bei panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2776/88 (7) ir 2004 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimą C/2004/1723 (8), nustatantį valstybių narių perduodamų dokumentų, siekiant įtraukti EŽŪOGF Garantijų skyriaus finansuojamas išlaidas, formą.

(33)

Šiame reglamente nurodytos priemonės atitinka Žemės ūkio fondų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

BENDROSIOS ĮŽANGINĖS EŽŪGF IR EŽŪFKP TAIKOMOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šis reglamentas nustato tam tikras pasidalijamojo Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) išlaidų ir įplaukų valdymo, mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo bei tų išlaidų kompensavimo Komisijos lėšomis sąlygas ir konkrečias taisykles pagal Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005.

2 straipsnis

Mokėjimo agentūrų apskaita

1.   Mokėjimų agentūros veda apskaitą, skirtą vien tik Reglamento (EB) Nr.1290/2005 3 straipsnio 1 dalyje bei 4 ir 34 straipsniuose nurodytoms išlaidoms ir įplaukoms bei finansiniams ištekliams, skirtiems kompensuoti atitinkamas išlaidas, tvarkyti. Tokia apskaita turi leisti atskirti ir atskirai pateikti EŽŪGF ir EŽŪFKP finansinius duomenis.

2.   Euro zonai nepriklausančių valstybių narių mokėjimo agentūros veda apskaitą valiuta, kuria daromos išlaidos ir gaunamos įplaukos. Tačiau, siekiant konsoliduoti visas jų padarytas išlaidas ir gautas įplaukas, jos atitinkamas sumas nurodo nacionaline valiuta ir eurais.

Tačiau Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 45 straipsnio 2 dalyje nenurodytų EŽŪGF išlaidų ir įplaukų atveju valstybės narės, kurių apskaita iki 2006 m. spalio 16 d. negalės atitikti nurodytų kriterijų, šį terminą, ne vėliau kaip iki 2006 m. rugsėjo 15 d. informavusios Komisiją, galės atidėti iki 2007 m. spalio 16 d.

2 SKYRIUS

EŽŪGF APSKAITA

3 straipsnis

Valstybių narių teikiama informacija

Valstybės narės kaupia ir prireikus Komisijai teikia informaciją apie visas kiekvieną savaitę padarytas išlaidas ir gautas priskirtąsias įplaukas tokia tvarka:

a)

ne vėliau kaip trečią savaitės darbo dieną pateikia informaciją apie visas nuo mėnesio pradžios iki prieš tai ėjusios savaitės pabaigos padarytas išlaidas ir gautas priskirtąsias įplaukas;

b)

tuo atveju, kai savaitė prasideda vieno mėnesio pabaigoje, o baigiasi kito mėnesio pradžioje, ne vėliau kaip trečią mėnesio darbo dieną, pateikia informaciją apie bendrą praėjusį mėnesį padarytų išlaidų ir gautų priskirtųjų įplaukų sumą.

4 straipsnis

Valstybių narių teikiamos informacijos perdavimas

1.   Valstybės narės pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto i ir ii papunkčius Komisijai elektroniniu būdu pateikia informaciją ir dokumentus, remdamosi šio reglamento 5 ir 6 straipsniuose numatyta tvarka:

a)

ne vėliau kaip trečią mėnesio darbo dieną pateikia informaciją apie bendrą praėjusį mėnesį padarytų išlaidų ir gautų priskirtųjų įplaukų sumą, naudodamos I priede pateikiamą pavyzdį, ir visą informaciją, kuria galima paaiškinti visus didesnius sąmatų, parengtų pagal šio straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktį, ir padarytų išlaidų arba gautų priskirtųjų įplaukų, skirtumus.

b)

ne vėliau kaip 10 mėnesio dieną pateikia Reglamento Nr.1290/2005 15 straipsnio 2 dalyje nurodytų išlaidų deklaraciją, kurioje nurodoma bendra praėjusį mėnesį padarytų išlaidų ir gautų priskirtųjų įplaukų suma bei saugojimo valstybės sandėliuose išlaidos, naudodamos šio reglamento II priede pateikiamą pavyzdį. Tačiau apie spalio 1–15 d. laikotarpiu padarytas išlaidas ir gautas priskirtąsias įplaukas turi būti pranešama ne vėliau kaip to paties mėnesio 25 dieną.

Išlaidų deklaracijoje nurodomas išlaidų ir priskirtųjų įplaukų suskirstymas pagal Europos Bendrijų biudžeto nomenklatūros straipsnius, o žemės ūkio išlaidų audito ir priskirtųjų įplaukų skyrių atveju – dar ir suskirstymas pagal biudžeto punktus. Tačiau ypatingomis biudžeto patikrinimo sąlygomis Komisija gali pareikalauti smulkesnio suskirstymo;

c)

ne vėliau kaip 20 mėnesio dieną pateikia dokumentų rinkinį, skirtą praėjusį mėnesį mokėjimo agentūros padarytoms išlaidoms ir gautoms priskirtosioms įplaukoms įtraukti į Bendrijos biudžetą, išskyrus dokumentų rinkinį, skirtą spalio 1–15 d. laikotarpiu padarytoms išlaidoms ir gautoms priskirtosioms įplaukoms įtraukti, kurį pateikia ne vėliau kaip lapkričio 10 d.;

d)

ne vėliau kaip gegužės 20 d. ir lapkričio 10 d. papildant c punkte nurodytą dokumentų rinkinį pateikia pagal Reglamento (EB) Nr. 1259/1999 5 straipsnio 2 dalį ir pagal Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 3 straipsnio 1 dalį neišmokėtas ir panaudotos sumas.

2.   1 dalies c punkte nurodytame dokumentų rinkinį sudaro:

a)

(T104, esanti V priede) mokėjimo agentūros parengta ataskaita, kurioje pateikiami pagal Europos Bendrijų biudžeto nomenklatūrą išdėstyti duomenys, suskirstyti pagal išlaidų bei įplaukų rūšį, pagal išsamią valstybėms narėms pateiktą nomenklatūrą, nurodant:

i)

praėjusį mėnesį padarytas išlaidas ir gautas priskirtąsias įplaukas,

ii)

bendras nuo biudžetinių metų pradžios iki prieš tai ėjusio mėnesio pabaigos padarytas išlaidas ir priskirtąsias įplaukas,

iii)

išlaidų ir priskirtųjų įplaukų sąmatas, kurios priklausomai nuo atvejo apima:

einamąjį mėnesį ir du po jo einančius mėnesius,

arba

einamąjį mėnesį, du po jo einančius mėnesius ir iki biudžetinių metų pabaigos likusį laiką;

b)

a punkte nurodytų duomenų suvestinė (IV priede pateikta T103) kiekvienai valstybei narei ir visoms jos mokėjimo agentūroms;

c)

ataskaita (III priede pateikta T101) apie galimą pagal 1 dalies b punkto deklaruotų išlaidų ir pagal šios dalies a punktą deklaruotų išlaidų skirtumą, prireikus, pateikiant šio skirtumo pagrindimą;

d)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 884/2006 (9) 10 straipsnyje 2 dalyje nurodytų saugojimo valstybės sandėliuose išlaidų ir įplaukų sąskaitos, pateikiamos lentelėse (Lentelės e.faudit) pagal minėto reglamento III priedą.

e)

lentelės (VI, VII, VII ir XI prieduose pateikiamos nuo T 106 iki T 109), papildančios a ir b punktuose nurodytas lenteles, skirtas gegužės 20 d. ir lapkričio 10 d. pranešimams, nurodytiems 1 dalies d punkte, kuriuose pateikiama sąskaitų padėtis balandžio mėnesio pabaigoje ir biudžetinių metų pabaigoje bei:

informacija apie mokėjimo agentūrų taikant Reglamento (EB) Nr. 1259/1999 3 ir 4 straipsnius arba Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 1 straipsnį neišmokėtas sumas, įskaitant galimas palūkanas (T 106 ir T 107),

kiekvienos mokėjimo agentūros atitinkamų lėšų panaudojimo ataskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1259/1999 5 straipsnio 2 dalį arba Reglamento (EB) Nr.1655/2004 3 straipsnio 1 dalį (T108),

šio punkto pirmoje ir antroje įtraukoje nurodytų duomenų ir iš nepanaudotų lėšų gautų palūkanų bendra suvestinė ataskaita kiekvienai valstybei narei (T 109).

3.   2 dalies b punkte numatyta duomenų santrauka (T103) Komisijai perduodama ir popieriuje.

4.   Pagal šį reglamentą reikalaujami finansiniai duomenys pateikiami eurais.

Tačiau:

2 dalies e punkte minimose lentelėse valstybės narės duomenis įrašo ta pačia valiuta, kuri buvo naudojama lėšų neišmokėjimo metams,

Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 39 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytų išlaidų ir sumažinimų deklaracijų atveju valstybės narės naudoja nacionalines valiutas.

Tačiau finansinius 2007 biudžetinių metų duomenis, nenurodytus Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 45 straipsnio 2 dalyje, valstybės narės, nurodytos šio reglamento 2 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, pateikia nacionaline valiuta.

5 straipsnis

Bendrosios išlaidų ir priskirtųjų įplaukų deklaracijų taisyklės

1.   Mokėjimo agentūrų deklaruotos tam tikro mėnesio išlaidos ir priskirtosios įplaukos atitinka tą mėnesį faktiškai atliktus mokėjimus ir gautas įplaukas, nepažeidžiant specialiųjų nuostatų dėl saugojimo valstybės sandėliuose išlaidų ir įplaukų deklaracijų, nurodytų 6 straipsnyje.

Šios išlaidos ir įplaukos į EŽŪGF biudžetą yra įtraukiamos, jas priskiriant N biudžetiniams metams, kurie prasideda N-1 metų spalio 16 d. ir baigiasi N metų spalio 15 d.

Tačiau:

a)

išlaidos, kurios gali būti apmokamos prieš pradedant taikyti nuostatą, leidžiančią visą arba dalinį jų padengimą iš EŽŪGF, gali būti deklaruotos tik:

už tą mėnesį, kurį minėtą nuostatą pradėta taikyti,

arba

už kitą mėnesį, einantį po jos taikymo pradžios;

b)

priskirtosios įplaukos, kurias valstybė narė yra skolinga Komisijai, pateikiamos mėnesio, kurį baigiasi Bendrijos teisės aktuose nustatytas atitinkamų lėšų mokėjimo terminas, deklaracijoje.

c)

korekcijas, dėl kurių atlikdama sąskaitų patikrinimą ir patvirtinimą bei atitikties patikrinimą Komisija priėmė sprendimą, Komisija tiesiogiai įskaito arba išskaito į (nuo) mėnesio mokėjimų, nurodytų atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 885/2006 (10) 10 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnio 4 dalyje. Tačiau valstybės narės koregavimus atitinkančias sumas įtraukia į mėnesio, kurį koregavimai atliekami, deklaraciją.

2.   Išlaidos ir priskirtosios įplaukos įskaitomos tą dieną, kai jos įskaitomos į arba nuskaitomos nuo mokėjimo agentūros sąskaitos. Tačiau mokėjimams įskaityti galima remtis data, kurią agentūra parengė arba finansų įstaigai arba gavėjui išsiuntė mokėjimo nurodymą. Mokėjimo agentūra visus biudžetinius metus naudoja tą patį metodą.

3.   Į deklaruotinas išlaidas neįtraukiami sumažinimai, atlikti taikant Reglamento (EB) Nr.1655/2004 1 straipsnį.

4.   Pagal 1 dalį deklaruotose išlaidose ir priskirtosiose įplaukose gali būti nurodyti ankstesniais tų pačių biudžetinių metų mėnesiais deklaruotų duomenų pataisymai.

Jei atlikus priskirtųjų įplaukų korekcijas mokėjimo agentūrai biudžeto eilutėje tenka deklaruoti neigiamas priskirtąsias įplaukas, išlyginamosios korekcijos perkeliamos į kitą mėnesį. Esant reikalui, jos yra išlyginamos, atliekant atitinkamų metų sąskaitų patikrinimą ir patvirtinimą.

5.   Neatlikti mokėjimo nurodymai ir nuo sąskaitos debetuojami ir paskui pakartotinai kredituojami mokėjimai ataskaitose pateikiami kaip atskaitymai nuo išlaidų už mėnesį, kurį mokėjimo agentūrai pranešta apie neapmokėjimą arba anuliavimą.

6.   Jeigu susidaro įsiskolinimai dėl EŽŪGF finansuotinų lėšų neišmokėjimo, laikoma, kad jie visiškai padengti 1 dalies taikymo tikslais:

a)

įsiskolintos sumos išmokėjimo naudos gavėjui dieną, jeigu įsiskolinimas mažesnis už kompensuojamas išlaidas;

b)

išlaidų kompensavimo dieną, jeigu tos išlaidos mažesnės arba lygios įsiskolinimui.

7.   Suvestiniai duomenys apie biudžetinių metų išlaidas ir priskirtąsias įplaukas, kurie Komisijai turi būti pateikti iki lapkričio 10 d., gali būti taisomi tik metinėse atskaitomybėse, Komisijai teikiamose laikantis Reglamento (EEB) Nr. 1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunkčio.

6 straipsnis

Specialios saugojimo valstybės sandėliuose išlaidų deklaracijoms taikomos taisyklės

8. Rengiant saugojimo valstybės sandėliuose išlaidų deklaraciją, reikia įtraukti iki mėnesio pabaigos į mokėjimo agentūros sąskaitas įrašytas išlaidas, padarytas nuo biudžetinių metų, apibrėžtų Reglamento (EB) Nr. 884/2006 2 straipsnio 3 dalies a punkte, pradžios iki minėto mėnesio pabaigos.

Į šią išlaidų deklaraciją įtraukiamos pagal Reglamento (EB) Nr. 884/2006 6, 7 ir 9 straipsnius nustatytos vertės ir sumos, į mokėjimo agentūros apskaitą įrašytos po nurodytų operacijų einantį mėnesį.

Tačiau:

a)

rugsėjo mėnesį įvykdytų operacijų vertes ir sumas mokėjimo agentūros į apskaitą įrašo ne vėliau kaip spalio 15 d.

b)

bendros nuvertėjimo, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 884/2006 4 straipsnio 1 dalies d punkte, sumos į apskaitą įrašomos jas numatančiuose sprendimuose nustatytą datą.

7 straipsnis

Išlaidų deklaracijoje taikomas valiutų keitimo kursas

1.   Euro zonai nepriklausančios valstybės narės išlaidų deklaracijose taiko tą patį valiutos keitimo kursą, kuris buvo taikomas atliekant mokėjimus pagalbos gavėjams arba gaunant įplaukas, laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 2808/98 (11) ir žemės ūkį reglamentuojančių teisės aktų.

2.   Kitų nei 1 dalyje numatytų operacijų, ypač tų, kurioms to žemės ūkio sektoriaus teisės aktuose valiutos keitimo kurso data nenumatyta, atveju taikomas Europos Centrinio Banko priešpaskutinis mėnesio, einančio prieš mėnesį kurio išlaidų ir įplaukų deklaracija buvo pateikta, nustatytas valiutos keitimo kursas.

3.   2 dalyje nurodytas valiutų keitimo kursas taip pat taikomas atliekant bendrą išieškojimą kelioms iki 2006 m. spalio 16 d. ar 2006 m. spalio 16 dieną, jei taikoma 2 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa, įvykdytoms operacijoms.

8 straipsnis

Komisijos sprendimas dėl mokėjimo

1.   Remdamasi duomenimis, pateiktais laikantis 4 straipsnio 1 dalies b punkto, Komisija priima sprendimus dėl mėnesio mokėjimų ir juos išmoka, nepažeisdama korekcijų, į kurias reikės atsižvelgti vėlesniuose sprendimuose, ir Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 17 straipsnio taikymo.

2.   Jei biudžetinių metų pradžioje Bendrijos biudžetas dar nėra galutinai priimtas, mėnesio mokėjimai skiriami proporcingai valstybių narių deklaracijose pateiktoms išlaidoms kiekvienam skyriui ir neviršijant Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/200213 straipsnyje nustatytų ribų. Sprendimuose, susijusiuose su tolesnėmis kompensuotinomis sumomis, Komisija atsižvelgia į valstybėms narėms nesumokėtą likutį.

3.   Jeigu pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 150 straipsnio 3 dalį iš anksto paskirti įsipareigojamieji asignavimai viršija pusę visų atitinkamų einamųjų biudžetinių metų asignavimų, mėnesio mokėjimai yra skiriami proporcingai valstybių narių pateiktose deklaracijose nurodytoms išlaidoms. Sprendimuose, susijusiuose su tolesnėmis kompensuotinomis sumomis, Komisija atsižvelgia į valstybėms narėms nesumokėtą likutį.

9 straipsnis

Komisijos mokėjimų sumažinimas

1.   Išlaidos, atliktos pasibaigus nustatytiems terminams, sumažinamos per mėnesio mokėjimus, laikantis tokių taisyklių:

a)

jeigu terminams pasibaigus padarytos išlaidos sudaro 4 % ar mažiau visų laikantis terminų padarytų išlaidų, avansai nemažinami;

b)

viršijus 4 % ribą, visos tolimesnės pavėluotos išlaidos, yra sumažinamos taip:

pavėlavus iki vieno mėnesio, sumažinamos 10 %,

pavėlavus iki dviejų mėnesių, išlaidos sumažinamos 25 %,

pavėlavus iki trijų mėnesių, išlaidos sumažinamos 45 %,

pavėlavus iki keturių mėnesių, išlaidos sumažinamos 70 %,

pavėlavus daugiau nei keturis mėnesius, išlaidos sumažinamos 100 %.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, tiesioginėms išmokoms, kurioms taikomas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 (12) 12 straipsnis ir III antraštinė dalis arba prireikus jo IVa antraštinė dalis, išmokėtoms už N metus, ir kurios pasibaigus numatytiems terminams yra išmokėtos vėliau nei N+1 metų spalio 15 d., yra taikomos tokios sąlygos:

a)

jei mokėjimams, atliktiems iki N+1 metų spalio 15 d. nebuvo išnaudota visa 1 dalies a punkte numatyta 4 % dalis, ir jei tos dalies likutis viršija 2 %, ta dalis sumažinama 2 %;

b)

bet kokiu atveju valstybės narės finansavimo reikalavimus atitinka tik mokėjimai, atlikti N+2 ir vėlesniais biudžetiniais metais, neviršijantys viršutinių nacionalinių ribų, numatytų Reglamento (EB) 1782/2003 VIII arba VIIIa prieduose arba metinės sumos, nustatytos laikantis minėto reglamento 143b straipsnio 3 dalies metams, pasibaigusiems prieš biudžetinius metus, kurių metu buvo atliktas mokėjimas, esant reikalui, padidinti sumomis, susijusiomis su išmokomis už pieno produktus ir papildomais mokėjimais, numatytais minėto reglamento 95 ir 96 straipsniuose ir papildoma pagalbos suma, nurodyta minėto reglamento 12 straipsnyje, sumažinti minėto reglamento 10 straipsnyje nurodytu procentiniu dydžiu ir patikslinti pagal minėto reglamento 11 straipsnį, atsižvelgiant į minėto reglamento 12a straipsnį ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 188/2005 (13) 4 straipsnyje nustatytas sumas.

c)

išnaudojus a punkte minėtas normas, šioje dalyje nurodytos išlaidos sumažinamos 100 %.

3.   Komisija taiko kitokią nei nurodyta 1 ir 2 dalyse laiko skalę ir (arba) mažesnius ar visiškai netaiko sumažinimų, jeigu tam tikroms priemonėms bus taikomos ypatingos valdymo sąlygos arba valstybės narės pateikia tinkamai pagrįstus pateisinimus.

Tačiau 2 dalyje nurodytiems mokėjimams taikoma šios dalies pirma pastraipa, neviršijant minėtos 2 dalies b punkte nurodytų viršutinių ribų.

4.   Tikrinimai, kaip laikomasi mėnesinių mokėjimų terminų pagal išlaidų įrašymą į apskaitą, kiekvienais biudžetiniais metais atliekami du kartus, tikrinant:

iki kovo 31 d. padarytas išlaidas,

iki liepos 31 d. padarytas išlaidas.

Į rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais viršytaus terminus atsižvelgiama sprendime dėl sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnyje.

5.   Informavusi suinteresuotas valstybes nares Komisija gali joms atidėti mėnesio mokėjimą, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 1290/2005 15 straipsnio 2 ir 3 dalyse, jeigu 4 straipsnyje minimas pranešimas įteikiamas per vėlai arba jame yra neatitikimų, dėl kurių reikia papildomo patikrinimo.

6.   Šiame straipsnyje minimi sumažinimai ir kiti galimi, taikant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 17 straipsnį atlikti, sumažinimai yra atliekami nepažeidžiant vėlesnio minėto reglamento 31 straipsnyje nurodyto sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo tinkamumo sprendimo galimybės.

10 straipsnis

Priskirtųjų įplaukų apskaita ir gavimas

1.   Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 150 ir 151 šiame reglamente nurodytų priskirtųjų įplaukų apskaitai taikomi mutatis mutandis.

2.   Komisija pagal sprendimą dėl mėnesio mokėjimų, priimtą taikant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 15 straipsnio 2 dalį, išmoka valstybių narių deklaruotų išlaidų likutį, iš jo atėmus tos valstybės narės pateiktoje deklaracijoje nurodytą priskirtųjų įplaukų sumą. Šis kompensavimas prilygsta atitinkamų įplaukų gavimui.

3.   Iš priskirtųjų įplaukų gautais įsipareigojimų asignavimais ir mokėjimų asignavimais galima pradėti naudotis, kai tos įplaukos priskiriamos biudžeto eilutėms. Priskyrimas yra atliekamas priskirtąsias įplaukas įtraukiant į apskaitą per du mėnesius, gavus valstybių narių ataskaitas, pateiktas laikantis 1 dalyje nurodytų taisyklių.

11 straipsnis

Lėšų suteikiamas valstybėms narėms

1.   Priėmusi sprendimą dėl mėnesio mokėjimų Komisija valstybėms narėms į jų atidarytas sąskaitas perveda finansinius išteklius, reikalingus EŽŪGF finansuojamoms išlaidoms padengti, prieš tai išskaičiavus priskirtąsias įplaukas atitinkančią sumą.

Jeigu atėmus priskirtąsias įplaukas Komisijos valstybei narei mokėtina suma yra neigiama, skirtumo perviršis yra perkeliamas į kitus mėnesius.

2.   1 dalyje nurodytos sąskaitos pavadinimą ir numerį valstybės narės Komisijai praneša, laikydamosi jos nurodytos formos.

3.   Jei 2 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyta valstybė narė išlaidų deklaracijas 2007 biudžetiniams metams toliau teikia nacionaline valiuta, Komisija atitinkamiems mokėjimas turi taikyti mėnesio, einančio po mėnesio, už kurį teikiama deklaracija, dešimtos dienos valiutų keitimo kursą, o jei bendro tos dienos kurso nėra, – pieš tokio kurso nustatymą einančios dienos valiutų keitimo kursą.

12 straipsnis

Priskirtosiomis laikomos įplaukos

1.   Šios sumos, kaip ir dėl pažeidimų ir aplaidumo, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnyje 1 dalyje, gautos lėšos yra laikomos priskirtosiomis įplaukomis:

a)

į Bendrijos biudžetą mokėtinos sumos, gautos skyrus baudas ar sankcijas, laikantis atskirų žemės ūkio sektorių teisės aktuose numatytų taisyklių;

b)

taikant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 II dalies 1 skyriuje numatytas su sąlygomis susijusias taisykles sumažintos arba neskirtos sumos.

2.   Kitoms nei 1 dalyje nurodytoms priskirtoms įplaukoms nustatytos taisyklės taikomos mutatis mutandis. Tačiau, jei prieš išmokant paramą, su kuria yra susiję nustatyti pažeidimų ir aplaidumo atvejai, 1 dalies a punkte nurodytos sumos išskaitytos nebuvo, atitinkamų išlaidų suma yra sumažinama jų dydžiu.

3 SKYRIUS

EŽŪFKP APSKAITA

13 straipsnis

Kaimo plėtros programų apskaita

1.   Kaimo plėtros programoms vykdyti paskirta mokėjimo agentūra veda apskaitą, leidžiančią nustatyti visas programos operacijas ir priemones. Į šią apskaitą įtraukiama:

a)

valstybinio finansavimo ir už kiekvieną operaciją Bendrijos išmokėtos sumos;

b)

dėl nustatytų pažeidimų ar aplaidumo iš pagalbos gavėjų išieškotina suma;

c)

nustačius pirminę operaciją susigrąžintos sumos;

2.   Euro zonai nepriklausančių valstybių narių mokėjimo agentūros deklaracijose nurodydamos išlaidas eurais, mokėjimo ar išieškojimo operacijoms taiko Europos Centrinio Banko priešpaskutinį mėnesio, einančio prieš operacijų įrašymą į mokėjimo agentūros apskaitą, nustatytą valiutos keitimo kursą.

14 straipsnis

Finansavimo poreikių planavimas

Pagal Reglamento (EB) Nr.1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktį valstybės narės Komisijai du kartus per metus kartu su iki sausio 31d. ir liepos 31 d. teiktinomis išlaidų deklaracijomis pagal šio reglamento X priede pridedamą pavyzdį pateikia atnaujintas kiekvienos kaimo plėtros programos tais metais iš EŽŪFKP finansuotinų lėšų poreikio prognozes bei kitų metų finansavimo paraiškas.

15 straipsnis

Kaimo plėtros programų finansavimo planas

Kiekvienos kaimo plėtros programos finansavimo plane yra nustatoma didžiausia EŽŪFKP finansavimo dalies suma, jos metinis suskirstymas bei suskirstymas pagal kryptis ir priemones, taip pat kiekvienai krypčiai taikomas bendro finansavimo procentinis dydis.

Finansavimo planas įsigalioja Komisijai patvirtinus kaimo plėtros programą. Jei programose daromi pakeitimai, kuriems naujas Komisijos sprendimas nėra būtinas, jie įsigalioja, kai tik yra patvirtinami naudojant Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 taikymo tikslais numatytą saugią Komisijos ir valstybių narių keitimosi informacija ir dokumentais sistemą. Jei programose daromi pakeitimai, kuriems naujas Komisijos sprendimas yra būtinas, jie įsigalioja priėmus naująjį sprendimą.

Kaimo plėtros programas administruojančios institucijos kiekvienos programos finansavimo planą ir visus jo pakeitimus įtraukia į antroje pastraipoje minėtą saugią keitimosi informacija sistemą.

16 straipsnis

Išlaidų deklaracijos

1.   Mokėjimo agentūros teikia kiekvienos kaimo plėtros programos išlaidų deklaracijas. Tose deklaracijose pateikiama valstybinio finansavimo reikalavimus atitinkančių išlaidų suma, kurią atskaitiniu laikotarpiu mokėjimo agentūra faktiškai sumokėjo ir kuri atitinka EŽŪFKP finansavimo dalį.

2.   Patvirtinus programą, laikydamosi Reglamento (EB) Nr.1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto i papunkčio, valstybės narės elektroniniu būdu pagal šio reglamento 18 straipsnyje numatytas sąlygas Komisijai pateikia išlaidų deklaracijas tokiu dažnumu ir laikydamosi tokių terminų:

a)

išlaidų, padarytų nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d., ne vėliau nei balandžio 30 d.;

b)

išlaidų, padarytų nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d., ne vėliau nei liepos 31 d.;

c)

išlaidų, padarytų nuo liepos 1 d. iki spalio 15 d., ne vėliau nei lapkričio 10 d.;

d)

išlaidų, padarytų nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d., ne vėliau nei sausio 31 d.;

Deklaruojant išlaidas už atskaitinį laikotarpį, galima pateikti pakoreguotus tais pačiais biudžetiniais metais už kitus laikotarpius deklaruotus duomenis.

Tačiau, jei Komisija kaimo plėtros programos nepatvirtina iki 2007 m. kovo 31 d., mokėjimo agentūros iki programos patvirtinimo savo atsakomybe iš anksto padarytas išlaidas įtraukia į pirmąją po programos patvirtinimo Komisijai teikiamą išlaidų deklaraciją.

3.   Išlaidų deklaracijos rengiamos naudojant XI priede pateikiamą pavyzdį. Keliuose regionuose vykdomų kaimo plėtros programų atveju, kai tuose regionuose bendro finansavimo procentinės dalys skiriasi, laikantis Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnio 3 ir 4 dalių, kiekvienos rūšies regiono išlaidos pateikiamos atskirose lentelėse.

4.   Jei atskaitinio laikotarpio išlaidų deklaracijose nustatomi neatitikimai, skirtingi išaiškinimai arba nenuoseklumas, kylantys dėl Reglamente (EB) Nr.1698/2005 ir taikymo taisyklėse reikalaujamos informacijos nepateikimo, ir dėl to deklaracijas reikia papildomai tikrinti, atitinkamos valstybės narės yra prašoma pateikti daugiau informacijos. Ta informacija yra teikiama naudojant šio reglamento 15 straipsnio antroje pastraipoje numatytą saugią keitimosi informacija sistemą.

Tokiu atveju Reglamento (EB) Nr.1290/2005 26 straipsnio 5 dalyje nustatytas mokėjimo terminas visai arba daliai mokėjimo paraiškoje nurodytos sumos gali būti sustabdytas laikotarpiui nuo prašymo pateikti daugiau informacijos datos iki paprašytos informacijos gavimo, bet ne ilgiau nei iki kito laikotarpio išlaidų deklaravimo.

Jei iki to termino pabaigos sprendimo nerandama, Komisija gali sumažinti arba sustabdyti mokėjimus pagal Reglamento Nr. 1290/2005 27 straipsnio 3 dalį.

5.   Suvestiniai duomenys apie biudžetinių metų išlaidas ir priskirtąsias įplaukas, kurie Komisijai turi būti pateikti iki lapkričio 10 d., gali būti taisomi tik metinėse atskaitomybėse, Komisijai teikiamose laikantis Reglamento (EEB) Nr. 1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunkčio.

17 straipsnis

Mokėtinų sumų apskaičiavimas

1.   Už kiekvieną atskaitos laikotarpį ir kiekvieną veiklos kryptį deklaruotų finansavimo reikalavimus atitinkančių valstybinių išlaidų dalis, kurią turi sumokėti Bendrija yra apskaičiuojama pirmąją to laikotarpio dieną galiojančio finansavimo plano pagrindu.

2.   Atitinkamo laikotarpio išlaidų deklaracijoje EŽŪFKP mokėtina suma sumažinama iš naudos gavėjų kiekvienu atskaitiniu laikotarpiu susigrąžintų pagal atitinkamą kaimo plėtros programą EŽŪFKP finansuotų sumų dydžiu.

3.   Laikantis Reglamento (EB) Nr. 885/2006 10 straipsnio 1 dalies trečiosios pastraipos atlikus sąskaitų patikrinimą ir patvirtinimą galimai nustatytas lėšų perviršis ar trūkumas, kuris gali būti iš naujo panaudotas kaimo plėtros programoms, yra pridedamas arba atimamas iš EŽŪFKP finansavimo dalies rengiant pirmą deklaraciją po sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo sprendimo.

4.   Neviršijant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 24 straipsnio 4 dalyje nustatytų viršutinių ribų, kai bendra deklaracijose pateikiamų išlaidų suma viršija kaimo plėtros programos krypčiai suplanuotą sumą, mokėtina suma neviršija tai krypčiai suplanuotos sumos. Dėl šios priežasties nepadengtos valstybės išlaidos gali būti įtrauktos į kitą išlaidų deklaraciją, su sąlyga, kad valstybė narė Komisijai prieš tai pateiktų pataisytą finansavimo planą ir Komisija jį patvirtintų.

5.   Į kiekvienos valstybės narės atidarytą sąskaitą arba sąskaitas Bendrijos finansavimo dalį perveda Komisija, atsižvelgdama į biudžete turimas lėšas.

1 dalyje nurodytos sąskaitos ar sąskaitų pavadinimą(-us) ir numerį (-ius) valstybės narės Komisijai praneša, laikydamosi jos nurodytos formos.

4 SKYRIUS

BENDROSIOS EŽŪGF IR EŽŪFKP TAIKOMOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Keitimasis informacija ir dokumentais elektroniniu būdu

1.   Komisija įdiegia kompiuterines sistemas, leidžiančias jai ir valstybėms narėms elektroniniu būdu keistis dokumentais ir informacija, teikiant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 ir jo taikymo taisyklėse numatytus pranešimus ir informaciją. Komisija apie šių sistemų įgyvendinimo sąlygas per Žemės ūkio fondus informuoja valstybes nares.

2.   1 dalyje nurodytos kompiuterinės sistemos turi suteikti galimybę tvarkyti:

a)

su mokėjimo agentūrų mėnesio sąskaitomis ir metinėmis atskaitomybėmis, išlaidų ir įplaukų deklaracijomis susijusioms finansinėms operacijoms reikalingus duomenis ir šio reglamento 5, 11, 15 ir 17 straipsniuose, Reglamento (EB) Nr. 885/2006 6 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 884/2006 2, 10 ir 11 straipsniuose nurodytai informacijai ir dokumentams teikti reikalingus duomenis;

b)

naudotis bendros svarbos dokumentais, leidžiančiais prižiūrėti sąskaitas, ir susipažinti su mokėjimo agentūros Komisijai teiktina informacija ir dokumentais;

c)

naudotis Bendrijos teisės aktais ir Komisijos gairėmis dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo per Reglamento (EB) Nr.1290/2005 nustatyta tvarka akredituotas ir paskirtas įstaigas bei susipažinti su gairėmis dėl darnaus atitinkamų teisės aktų taikymo.

3.   Šio reglamento 4, 14 ir 17 straipsniuose, Reglamento (EB) Nr. 885/2006 7 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose ir Reglamento (EB) Nr. 884/2006 10 ir 11 straipsniuose apibrėžtų dokumentų formą ir turinį pagal šio reglamento II ir XI prieduose, Reglamento (EB) Nr. 885/2006 II ir III prieduose ir Reglamento (EB) Nr. 884/2006 III priede pateikiamus pavyzdžius nustato Komisija.

Šiuos pavyzdžius taiso ir atnaujina Komisija, remdamasi Žemės ūkio fondų komiteto teikiama informacija.

4.   1 dalyje nurodytose kompiuterinėse sistemose gali būti Komisijai reikalingos priemonės duomenims įrašyti ir EŽŪGF ir EŽŪKPF sąskaitoms tvarkyti, priemonės nustatyto dydžio išlaidoms bei pagal vienodą metodiką skaičiuotinoms išlaidoms apskaičiuoti, ypač kai tai susiję su finansinėmis išlaidomis ir nuvertėjimu.

5.   Už finansinių operacijų duomenų perdavimą, įvedimą ir atnaujinimą į 1 dalyje nurodytą kompiuterinę sistemą atsakinga mokėjimo agentūra; tai atlikti gali ji pati arba įstaiga, kuriai tokios funkcijos yra patikėtos, prireikus, pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 6 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą akredituotas koordinavimo organizacijų tarpininkas.

6.   Kai Reglamente (EB) Nr. 1290/2005 ir jo taikymo taisyklėse numatytam dokumentui ar procedūrai yra reikalingas įgalioto asmens parašas arba sutikimas viename arba keliuose tos procedūros etapų, įdiegtos kompiuterinės dokumentų teikimo sistemos turi sudaryti galimybę nedviprasmiškai identifikuoti kiekvieną asmenį ir suteikti pakankamas garantijas, kad dokumentų turinys negalės būti pakeistas, įskaitant atskirus procedūros etapus, laikantis Bendrijos teisės aktų. Išlaidų deklaracijų ir patikinimo pareiškimų, pridedamų prie metinių ataskaitų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto i ir iii papunkčiuose, atveju mokėjimo agentūros arba, prireikus, pagal minėto reglamento 6 straipsnio 2 ir 3 dalis akredituotos koordinavimo įstaigos saugo elektroniniu būdu pateiktų dokumentų originalus.

7.   Dokumentų saugojimas elektroninėse ir skaitmeninėse laikmenose turi būti užtikrintas visą laikotarpį, nustatytą taikant Reglamento (EB) Nr. 885/2006 9 straipsnį.

8.   Kompiuterinės sistemos gedimo arba ilgalaikio ryšio nebuvimo atveju, valstybė narė gavus išankstinį Komisijos sutikimą ir pastarosios nustatytomis sąlygomis gali dokumentus pateikti kitu pavidalu.

5 SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS IR GALUTINĖS NUOSTATOS

19 straipsnis

Iš moduliavimo arba dėl aplinkosaugos reikalavimų gaunamų lėšų apskaita

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1259/1999 3 ir 4 straipsnius arba Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 1 straipsnį neišmokėtas sumas valstybės narės perveda į kiekvienos mokėjimo agentūros arba valstybės tam tikslui atidarytą specialią sąskaitą. Įrašymas į apskaitą turi leisti nustatyti kreditavimo kilmę pagal atitinkamos pagalbos išmokėjimą pagalbos gavėjui.

2.   Valstybės narės gali pasirinktoms mokėjimo agentūroms paskirstyti 1 dalyje nurodytas lėšas, kad jos būtų panaudotos. Tos lėšos pervedamos į 1 dalyje nurodytą sąskaitą arba sąskaitas ir skirtos vien tik Reglamento (EB) Nr. 1259/1999 5 straipsnio 2 dalyje nurodytai papildomai Bendrijos paramai arba Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 1 straipsnio 3 dalyje nurodytoms papildomoms priemonėms finansuoti.

Jei iš nepanaudotų lėšų gaunama palūkanų, jomis kiekvienų biudžetinių metų pabaigoje padidinamas turimas likutis ir jos panaudojamos finansuoti toms pačioms priemonėms.

3.   Mokėjimo agentūros veda nuo kitų kaimo plėtros išlaidų apskaitos atskirą 2 dalyje nurodytų priemonių išlaidų apskaitą ir kiekvieno mokėjimo atveju aiškiai buhalteriškai atskiria nacionalines lėšas ir lėšas, skirtas taikant Reglamento (EB) Nr. 1259/1999 3 ir 4 straipsnius arba Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 1 straipsnį.

4.   Mėnesio mokėjimai, Komisijai taikant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 15 straipsnio 2 dalį priimant sprendimą dėl atitinkamų biudžetinių metų spalio mėnesio išlaidų, yra sumažinami taikant Reglamento (EB) Nr.1259/1999 3 ir 4 straipsnius arba Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 1 straipsnį neišmokėtų sumų dydžiu ir iš jų gautų palūkanų, nesumokėtų laikantis Komisijos Reglamento (EB) Nr. 963/2001 (14) 1 straipsnį arba pagal Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 3 straipsnio 1 dalį, dydžiu. Prireikus, taikomas šio reglamento 7 straipsnio 2 dalyje nurodytas valiutos keitimo kursas.

20 straipsnis

EŽŪOGF Garantijų skyriaus išlaidos kaimo plėtrai 2006 m. spalio 16 d. – gruodžio 31d.

Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 39 straipsnio 1 dalies a punkto antrąjį sakinį valstybė narė planuoja iki 2006 m. gruodžio 31 d. gauti Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyrius mokėjimus pagal 2000–2006 m. kaimo plėtros programą, ji ne vėliau kaip 2006 m. liepos 1 d. Komisijai pateikia paraišką ir atitinkamą pagrindimą. Paraiškoje nurodoma atitinkama (-os) programa(-os) ir priemonės.

Jei taikoma pirmoji šio straipsnio pastraipa, valstybės narės ne vėliau kaip iki 2007 m. sausio 31 d. Komisijai pateikia kiekvienos EŽŪOGF Garantijų skyriaus finansuojamų programų ir priemonių mokėjimų atlikimo datas.

21 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 296/96 ir 2004 m. balandžio 26 d. Sprendimas C/2004/1723 panaikinami nuo 2006 m. spalio 16 d.

Tačiau Reglamentas Nr. 296/96, išskyrus jo 3 straipsnio 6a dalies a punktą, ir Sprendimas C/2004/1723 visoms iki 2006 m. spalio 15 d. valstybių narių padarytoms Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus finansuojamoms išlaidoms yra taikomi toliau.

Nuorodos į panaikintą reglamentą ir sprendimą yra nuorodos į šį reglamentą ir išdėstytos taip, kaip nurodyta XII priede pateikiamoje koreliacijos lentelėje.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   2007 m. ir vėlesniais biudžetiniais metais valstybių narių iš EŽŪGF ir EŽŪKPF gautoms įplaukoms ir padarytoms išlaidoms jis taikomas nuo 2006 m. spalio 16 d. Tačiau 20 straipsnis taikomas nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 320/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 42).

(2)  OL L 216, 1978 8 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 695/2005 (OL L 114, 2005 5 4, p. 1).

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(5)  OL L 298, 2004 9 23, p. 3.

(6)  OL L 160, 1999 6 26, p.113. Reglamentas panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p.1).

(7)  OL L 39, 1996 2 17, p. 5, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1607/2005 (OL L 256, 2005 10 1, p. 12).

(8)  Pranešta 2004 m. balandžio 26 d., su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu C/2005/3741, apie kurį pranešta 2005 m. rugsėjo 30 d.

(9)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 35.

(10)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 90.

(11)  OL L 349, 1998 12 24, p. 36.

(12)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1.

(13)  OL L 31, 2005 2 4, p. 6.

(14)  OL L 136, 2001 5 18, p. 4.


PRIEDŲ SĄRAŠAS

I PRIEDAS

BENDRA MĖNESIO IŠLAIDŲ IR PRISKIRTŲJŲ ĮPLAUKŲ SUMA (4 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS)

II PRIEDAS

MĖNESIO IŠ EŽŪGF FINANSUOJAMŲ IŠLAIDŲ ATASKAITA (4 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTAS)

III PRIEDAS

T 101 – SKIRTUMŲ SUVESTINĖ (4 STRAIPSNIO 2 DALIES C PUNKTAS)

IV PRIEDAS

T 103 – DUOMENŲ SUVESTINĖ (4 STRAIPSNIO 2 DALIES B PUNKTAS)

V PRIEDAS

T104 – PAGAL EUROPOS BENDRIJŲ BIUDŽETO NOMENKLATŪRĄ IŠDĖSTYTI DUOMENYS, SUSKIRSTYTI PAGAL IŠLAIDŲ BEI ĮPLAUKŲ RŪŠĮ (4 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS)

VI PRIEDAS

T 106 – TAIKANT REGLAMENTO (EB) NR. 1259/1999 3 STRAIPSNĮ NEIŠMOKĖTOS SUMOS (4 STRAIPSNIO 2 DALIES E PUNKTAS)

VII PRIEDAS

T 107 – TAIKANT REGLAMENTO (EB) NR. 1259/1999 4 STRAIPSNĮ ARBA REGLAMENTO (EB) NR. 1655/2004 1 STRAIPSNĮ NEŠMOKĖTOS SUMOS (4 STRAIPSNIO 2 DALIES E PUNKTAS)

VIII PRIEDAS

T 108 – TAIKANT REGLAMENTO (EB) NR. 1259/99 3 IR 4 STRAIPSNIUS ARBA REGLAMENTO (EB) NR. 1655/2004 1 STRAIPSNĮ NEIŠMOKĖTŲ SUMŲ PANAUDOJIMAS (4 STRAIPSNIO 2 DALIES E PUNKTAS)

IX PRIEDAS

T 109 – TAIKANT REGLAMENTO (EB) NR. 1259/99 3 IR 4 STRAIPSNIUS ARBA REGLAMENTO (EB) NR. 1655/2004 1 STRAIPSNĮ NEIŠMOKĖTŲ SUMŲ PANAUDOJIMO SUVESTINĖ (4 STRAIPSNIO 2 DALIES E PUNKTAS)

X PRIEDAS

EŽŪFKP FINANSUOJAMŲ IŠLAIDŲ PLANAVIMAS (14 STRAIPSNIS)

XI PRIEDAS

IŠ EŽŪFKP FINANSUOJAMŲ IŠLAIDŲ ATASKAITA (17 STRAIPSNIS)

XII PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ

I PRIEDAS

BENDRA MĖNESIO IŠLAIDŲ IR PRISKIRTŲJŲ ĮPLAUKŲ SUMA (4 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS)

IDES

Deklaracijos turinys

Deklaracijos antraštė

Deklaracijos antraštėje turi būti:

Pateikiamos informacijos rūšies ir informaciją pateikiančios valstybės narės identifikavimo kodas. Kodą jums pateiks Komisija.

Deklaruojamasis laikotarpis

Atitinkamo laikotarpio išlaidų ir įplaukų duomenys:

Bendra suma, neįskaitant sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo

Prognozės, neįskaitant sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo

Sąskaitų patikrinimas ir patvirtinimas

Valstybinio sandėliavimo duomenys

Pagrindinė deklaracijos dalis

Pagrindinėje deklaracijos dalyje turi būti:

Punkto ar straipsnio identifikavimo kodas

Deklaruojamos ir planuojamos išlaidos

Planuotų ir faktinių duomenų skirtumų paaiškinimas

Baigiamoji dalis

Baigiamojoje deklaracijos dalyje pateikiama kontrolinė suma, kurią sudaro visų antraštinėje ir pagrindinėje deklaracijos dalyje nurodytų sumų suma.

Kompiuterinis žinutės kodas

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Laukelių aprašymas

Pavadinimas

Formatas

Aprašymas

Deklaracijos antraštė: duomenų pasikartojimas = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Komisijos suteiktas identifikavimo kodas

[BEGINDATE] *

Data (ddmmMMMM)

Deklaruojamo laikotarpio pradžia

[ENDDATE] *

Data (ddmmMMMM)

Deklaruojamo laikotarpio pabaiga

[EXPENDITURE] *

Skaičius (30,2)

Bendra mėnesio suma be sąsk. patikr. ir patvirt.

[FORECAST] *

Skaičius (30,2)

Prognozės

[CLEARANCE] *

Skaičius (30,2)

Sąsk. patikr. ir patvirt.

[PUBLIC STORAGE]*

Skaičius (30,2)

Valstybinio sandėliavimo išlaidos

Pagrindinė deklaracijos dalis: duomenų pasikartojimas nuo 1 iki n

[ITEM]

Skaičius (8)

Biudžeto eilutė (punktas ir straipsnis)

[AMOUNT]

Skaičius (30,2)

Išlaidų/įplaukų suma

[FORECAST]

Skaičius (30,2)

Planuojama suma

[DIFF1]

Skaičius (30,2)

Skirtumas palyginti su praėjusiais mėnesiais

[DIFF2]

Skaičius (30,2)

Į kitus mėnesius planuojamas perkelti skirtumas

[DIFF3]

Skaičius (30,2)

Skirtumas palyginti su kitais mėnesiais

[DIFF4]

Skaičius (30,2)

Planavimo klaidos

Baigiamoji dalis: duomenų pasikartojimas = 1

[CHECKSUM] *

Skaičius (30,2)

Kontrolinė vertė: visų žinutės verčių suma

* pažymėtus langelius pildyti privaloma

Pavyzdys

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Valstybė narė:

Perdavimo data:

Kontaktinis asmuo:

Telefonas:

El. pašto adresas:

Laikotarpio nuo … iki … išlaidos

eurais

Bendra mėnesio suma be sąsk. patikr. ir patvirt. (1):

Planuojama be sąsk. patikr. ir patvirt. (2):

Skirtumas = (1)-(2):

Patikrinimas ir patvirtinimas:

Bendra mėnesio suma, įskaitant patikr. ir patvirt.:

Iš jų saugojimo valstybės sandėliuose išlaidos (2 kategorija)

 

 

 

 


Privaloma siunčiant paskutinį kassavaitinį mėnesio faksą arba Komisijai specialiai paprašius

Atitinkamas nomenklatūros Nr.

Išlaidos/įplaukos (1)

Planuojama (2)

Skirtumas = (1)-(2)

Pagrindinių skirtumų paaiškinimas (mln. eurų)

Iš praėjusių mėnesių

Perkėlimas į tolesnius mėnesius

Iš tolesnių mėnesių

Planavimo klaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

II PRIEDAS

MĖNESIO IŠ EŽŪGF FINANSUOJAMŲ IŠLAIDŲ ATASKAITA (4 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTAS)

Deklaracijos turinys

Deklaracijos antraštė

Deklaracijos antraštėje turi būti:

Pateikiamos informacijos rūšies ir informaciją pateikiančios valstybės narės identifikavimo kodas. Toks kodas yra Komisijos naudojamas atpažinimo kodas, leidžiantis nustatyti teikiamos deklaracijos rūšį ir atitinkamą valstybę narę. (Pastaba: Jis bus naudojamas siekiant užtikrinti, kad deklaraciją pateikiantis asmuo turi įgaliojimus teikti deklaracijas atitinkamos valstybės narės vardu). Kodą jums pateiks Komisija.

Laikotarpis, už kurį deklaracija pateikiama. Pavyzdys: 1105 11-2005 išlaidų laikotarpiui ir 2005 m. sausio 10 d. deklaracijai.

Už deklaravimą atsakingo asmens pavardė, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas

Pagrindinė deklaracijos dalis

Pagrindinėje deklaracijos dalyje kiekvienam EŽŪOGF nomenklatūros straipsniui turi būti nurodytas:

Straipsnio arba punkto identifikavimo kodas (pvz.: 050201)

Deklaruota suma eurais.

Baigiamoji dalis

Santraukoje pateikiama tokia informacija:

Visa deklaruota suma eurais

Pastabų dalis

Žinutės pabaigoje yra nuo 0 iki 100 eilučių teksto talpinanti langelis pastaboms laisva forma pateikti. Šis langelis naudojamas išsamesnei informacijai pateikti, Komisijai paprašius.

Kompiuterinis žinutės kodas

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Laukelių aprašymas

Pavadinimas

Formatas

Aprašymas

Deklaracijos antraštė: duomenų pasikartojimas = 1

[IDENTIFICATION] *

 

AGRI GD suteiktas identifikavimo kodas

[PERIOD] *

Data (mmMM)

Laikotarpis, dėl kurio siunčiamas faksas

[RESPNAME] *

laisvas tekstas (250 ženklų)

Už deklaraciją atsakingo asmens vardas ir pavardė

[RESPPHONE]

laisvas tekstas (50 ženklų)

Už deklaraciją atsakingo asmens telefono Nr.

[RESPFAX]

laisvas tekstas (50 ženklų)

Už deklaravimą atsakingo asmens elektroninio pašto adresas

[RESPEMAIL]

laisvas tekstas (50 ženklų)

Už deklaraciją atsakingo asmens fakso Nr.

Pagrindinė deklaracijos dalis: duomenų pasikartojimas nuo 1 iki n

[ITEM]

Tekstas (8 ženklai)

Punktas arba skyrius, dėl kurio teikiama deklaracija

[AMOUNT]

Skaičius (15,2)

Suma eurais

Baigiamoji dalis: duomenų pasikartojimas = 1

[TOT AMOUNT]

Skaičius (15,2)

Bendra deklaracijos suma eurais

Pastabų dalis: duomenų pasikartojimas nuo 1 iki n

[COMMENT]

laisvas tekstas (200 ženklų)

Laisva forma pateikiamo pastabos

* pažymėtus langelius pildyti privaloma

Pavyzdys

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John. Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Tai yra pastaba– Pirmoji eilutė

<C>999<V>Tai yra pastaba– antroji eilutė

Spausdinti skirta forma

Image

EŽŪGF deklaracijos mėnesio 10 d.: Išlaidos ir įplaukos

 

Valstybė narė:

 

 

 

Atsakingas asmuo:

 

 

 

Telefono Nr.

 

 

 

Fakso Nr.

 

 

 

El. pašto adresas:

 

 

 

Mėnuo:

 

 

I puslapis Sumos

 

data

Išlaidos ir įplaukos

 

eurų

straipsnis arba punktas 1

pavadinimas

 

straipsnis arba punktas 2

pavadinimas

 

 

 

 

 

 

straipsnis arba punktas n

pavadinimas

 

 

ĮRAŠYTI VISĄ SUMĄ

 

 

KONTROLINIS LANGELIS

 

 

IŠ VISO SUSKAIČIUOTA

0,00

II puslapis: Pastabos

III PRIEDAS

 

Nepildoma

 

Pildoma

VALSTYBĖ NARĖ:

101 LENTELĖ

FINANSINIAI METAI

PERDUOTŲ DUOMENŲ NUOSEKLUMAS

EUR

 

1) Bendra išlaidų ir priskirtųjų įplaukų suma … mėn.

 

2) To mėnesio išlaidų ir priskirtųjų įplaukų, apie kurias pranešta … [data] suma

 

3) Skirtumas = (1) - (2)

0,00

3 PUNKTO SKIRTUMO PAGRINDIMAS

 

1) Išlaidų biudžeto eilutės:

 

2) Priskirtųjų įplaukų biudžeto eilutės:

 


Data:

 

Atsakingasis pareigūnas:

 

IV PRIEDAS

 

Nepildoma

 

Pildoma


103 LENTELĖ

IŠLAIDŲ IR PRISKIRTŲJŲ ĮPLAUKŲ STRUKTŪRA IR PROGNOZĖS DUOMENŲ SUVESTINĖ

VALSTYBĖ NARĖ:

Finansiniai metai

EUR

Mokėjimo agentūra

Visos n-1 deklaruotos išlaidos

… mėn. išlaidos

Išlaidos nuo 20051016 iki …

Visų išlaidų patikrinimas

Išlaidų prognozės

mėnuo n+1

mėnuo n+2 ir n+3

n+4 mėnuos ir iki spalio 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮRAŠYTI BENDRĄ SUMĄ

 

 

 

 

 

 

 

Bendros sumos patikrinimas

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO SUSKAIČIUOTA

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Mokėjimo agentūra

Visos n-1 deklaruotos priskirtosios įplaukos

… mėn. priskirtosios įplaukos

Priskirtosios įplaukos nuo 16.10.2005 iki …

Visų priskirtųjų įplaukų patikrinimas

Priskirtųjų įplaukų prognozės

n+1mėnuo

mėnuo n+2 ir n+3

n+4 mėnuos ir iki spalio 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮRAŠYTI BENDRĄ SUMĄ

 

 

 

 

 

 

 

Bendros sumos patikrinimas

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO SUSKAIČIUOTA

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Mokėjimo agentūra

Visos n-1 deklaruotos išlaidos ir priskirtosios įplaukos

… mėn. iIšlaidos ir priskirtosios įplaukos

Išlaidos ir priskirtosios įplaukos nuo 16.10.2005 iki …

Visų išlaidų ir priskirtųjų įplaukų patikrinimas

Išlaidų ir priskirtųjų įplaukų prognozės

n+1mėnuo

mėnuo n+2 ir n+3

n+4 mėnuos ir iki spalio 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮRAŠYTI BENDRĄ SUMĄ

 

 

 

 

 

 

 

Bendros sumos patikrinimas

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO SUSKAIČIUOTA

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Data:

 

Pasirašyti įgaliotas asmuo:

 

Antspaudas (1):

 


(1)  Taikoma tik tada, jei lentelė pateikiama popieriuje.

V PRIEDAS

T104- PAGAL EUROPOS BENDRIJŲ BIUDŽETO NOMENKLATŪRĄ IŠDĖSTYTI DUOMENYS, SUSKIRSTYTI PAGAL IŠLAIDŲ BEI ĮPLAUKŲ RŪŠĮ

Deklaracijos turinys

Deklaracijos antraštė

Deklaracijos antraštėje turi būti:

Pateikiamos informacijos rūšies ir informaciją pateikiančios mokėjimo agentūros identifikavimo kodas. (Pastaba: Jis bus naudojamas siekiant užtikrinti, kad deklaraciją pateikiantis asmuo turi įgaliojimus teikti deklaracijas atitinkamos valstybės narės vardu). Kodą jums pateiks Komisija.

Laikotarpis, už kurį deklaracija pateikiama. Pavyzdys: 200511 11-2005 išlaidų laikotarpiui ir 2005 gruodžio 20 d. T104.

Deklaracijoje vartojama kalba

Pagrindinė deklaracijos dalis

Pagrindinėje deklaracijos dalyje kiekvienam EŽŪOGF nomenklatūros papunkčiui turi būti nurodyta:

Papunkčio identifikavimo kodas (pvz. 050201043010001, o jei papunktis nežinomas 050201049999999)

Papunkčio pavadinimas, įrašytas deklaracijos antraštėje nurodyta kalba.

Už atitinkamą laikotarpį (N) deklaruota suma, bendra nuo finansinių metų pradžios deklaruota suma, preliminarios planuojamos sumos N+1, N+2… N+3 ir N+4… laikotarpiui iki finansinių metų pabaigos. Visos sumos turi būti deklaruojamos eurais.

Baigiamoji dalis

Po papunkčių sąrašo nurodoma:

Visa už atitinkamą laikotarpį (N) deklaruota suma, visa bendra nuo finansinių metų pradžios deklaruota suma, visos preliminarios planuojamos sumos N+1, N+2… N+3 ir N+4… laikotarpiui iki finansinių metų pabaigos.

Papunkčių 9999999 naudojimo paaiškinimas

Laisvos formos pastabų langelis

Kompiuterinis žinutės kodas

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Laukelių aprašymas

Pavadinimas

Formatas

Aprašymas

Deklaracijos antraštė: duomenų pasikartojimas = 1

[IDENTIFICATION] *

 

AGRI GD suteiktas identifikavimo kodas

[PERIOD] *

Data (MMMMmm)

Išlaidų laikotarpis

[LANGUAGE] *

2 ženklai

Kalbos ISO kodas

Pagrindinė deklaracijos dalis: duomenų pasikartojimas nuo 1 iki n

[SUBITEM] *

Skaičius (15)

Papunktis

[DESCRIPTION] *

Laisvas tekstas (600 ženklų)

Papunkčio pavadinimas

[AMOUNT] *

Skaičius (15,2)

Deklaruota suma

[AMOUNT CUMUL] *

Skaičius (15,2)

Bendra suma

[PRE1] *

Skaičius (15,2)

Kitam laikotarpiui planuojama suma

[PRE2] *

Skaičius (15,2)

Laikotarpiui N+2…N+3 planuojama suma

[PRE3] *

Skaičius (15,2)

Laikotarpiui N+4… biudžetinio laikotarpio pabaiga planuojama suma

Baigiamoji dalis: duomenų pasikartojimas = 1

[AMOUNT TOT] *

Skaičius (15,2)

Bendra deklaruota suma

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Skaičius (15,2)

Visa bendra suma

[PRE1 TOT] *

Skaičius (15,2)

Visa kitam laikotarpiui planuojama suma

[PRE2 TOT] *

Skaičius (15,2)

Visa laikotarpiui N+2…N+3 planuojama suma

[PRE3 TOT] *

Skaičius (15,2)

Visa laikotarpiui N+4… biudžetinio laikotarpio pabaiga planuojama suma

[EXPLANATION]

Laisvas tekstas (80 ženklų)

Papunkčių paaiškinimas 9999999

[COMMENT]

Laisvas tekstas (80 ženklų)

Pastabos

* pažymėtus langelius pildyti privaloma

Pavyzdys

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

VI PRIEDAS

106 LENTELĖ

TAIKANT REGLAMENTO (EB) Nr. 1259/1999 3 STRAIPSNĮ NEIŠMOKĖTOS SUMOS

(nuo N-1 10 16 iki …)

VALSTYBĖ NARĖ:

 

FINANSINIAI METAI:

N

MOKĖJIMO AGENTŪRA:

 

 

 


Piniginis vienetas:

 


Biudžeto papunktis

Suma

Antraštė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N-1, -2, …) finansinių metų korekcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

0,00


Data:

 

Pasirašyti įgaliotas asmuo:

 

VII PRIEDAS

107 LENTELĖ

TAIKANT REGLAMENTO (EB) NR. 1259/1999 4 STRAIPSNĮ ARBA REGLAMENTO NR.1655/2004 1 STRAIPSNĮ NEIŠMOKĖTOS SUMOS

(nuo N-1 10 16 iki …)

VALSTYBĖ NARĖ:

 

FINANSINIAI METAI:

N

MOKĖJIMO AGENTŪRA:

 

 

 


Piniginis vienetas:

 


Biudžeto papunktis

Suma

Antraštė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N-1, -2, …) finansinių metų korekcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0,00


Data:

 

Pasirašyti įgaliotas asmuo:

 

VIII PRIEDAS

108 LENTELĖ

TAIKANT REGLAMENTO (EB) NR. 1259/1999 4 STRAIPSNĮ ARBA REGLAMENTO (EB) 1655/2004 1 STRAIPSNĮ NEIŠMOKĖTŲ SUMŲ PANAUDOJIMAS

(nuo N-1 10 16 iki …)

N NEIŠMOKĖJIMO METAI

VALSTYBĖ NARĖ:

 

MOKĖJIMO AGENTŪRA:

 


Piniginis vienetas:

 


 

 

Finansinių metų išlaidos

BIUDŽETO POZICIJA

Pavadinimas

N

N+1

N+2

N+3

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Iš viso panaudota:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Data:

 

Pasirašyti įgaliotas asmuo:

 

IX PRIEDAS

109 LENTELĖ

TAIKANT REGLAMENTO (EB) Nr. 1259/1999 3 IR 4 STRAIPSNIUS ARBA REGLAMENTO (EB) Nr. 1655/2004 1 STRAIPSNĮ NEIŠMOKĖTŲ SUMŲ PANAUDOJIMO SUVESTINĖ

(nuo 16/10/N-1 iki …)

N NEIŠMOKĖJIMO METAI

VALSTYBĖ NARĖ:

 


Piniginis vienetas:

 


 

N (1) FINANSINIAIS METAIS IŠSKAIČIUOTOS SUMOS

 

 

Finansinių metų išlaidos

MOKĖJIMO AGENTŪRA

N

N+1

N+2

N+3

IŠ VISO

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra suma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Neišmokėtų sumų koregavimas

 

 

 

 

0,00

Iš nepanaudotų lėšų gautos palūkanos

 

 

 

 

0,00

Balansas

 

 

 

 

0,00


Data:

 

Pasirašyti įgaliotas asmuo:

 


(1)  Ši suma turi būti lygi 106 ir 107 lentelių rezultatų sumai, nustatytai [data] …

X PRIEDAS

A)

IKI SAUSIO 31 D. TEIKTINI IŠ EŽŪFKP FINANSUOTINŲ SUMŲ PLANAI

Preliminarios iš EŽŪFKP N metais finansuotinos sumos eurais pagal:

Programos Nr.

sausis – kovas

balandis – birželis

liepa – spalis

 

 

 

 

Preliminari iš EŽŪFKP N+1 metais finansuotina suma eurais pagal:

spalis – gruodis

sausis – kovas

balandis – birželis

liepa – spalis

 

 

 

 

B)

IKI LIEPOS 31 D. TEIKTINI IŠ EŽŪFKP FINANSUOTINŲ SUMŲ PLANAI

Preliminarios iš EŽŪFKP N metais finansuotinos sumos eurais pagal:

Programos Nr.

sausis – kovas

balandis – birželis

liepa – spalis

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Preliminari iš EŽŪFKP N+1 metais finansuotina suma eurais pagal:

spalis – gruodis

sausis – kovas

balandis – birželis

liepa – spalis

 

 

 

 

XI PRIEDAS

A)   IŠLAIDŲ DEKLARACIJA

Kaimo plėtros programa ________________ Nr. CCI ______________

Operacijos, už kurias mokėjimo agentūra nuo __/__/__iki __/__/__ išmokėjo Bendrijos finansavimo dalį

Prioritetas/Priemonė

Valstybinės išlaidos, kurių pagrindu teikiamas dalinis Bendrijos finansavimas

Priemonė 111

(suma eurais)

Priemonė 112

(suma eurais)

 

Priemonė 1xy

(suma eurais)

Iš viso I prioritetui

(automatinis apskaičiavimas)

Priemonė 211

(suma eurais)

Priemonė 212

(suma eurais)

 

Priemonė 2xy

(suma eurais)

Iš viso II prioritetui

(automatinis apskaičiavimas)

Priemonė 311

(suma eurais)

Priemonė 312

(suma eurais)

 

Priemonė 3xy

(suma eurais)

Iš viso III prioritetui

(automatinis apskaičiavimas)

Leader veikla pagal I prioritetą (411)

(suma eurais)

Leader veikla pagal II prioritetą (412)

(suma eurais)

Leader veikla pagal III prioritetą (413)

(suma eurais)

Bendradarbiavimo projektai (421)

(suma eurais)

VVG veikla (431)

(suma eurais)

Iš viso Leader prioritetams

(automatinis apskaičiavimas)

Iš viso priemonėms

(automatinis apskaičiavimas)

Techninė pagalba

(suma eurais)

IŠ VISO

(automatinis apskaičiavimas)

B)   VALSTYBINIŲ IŠLAIDŲ SUVETINĖ

Prioritetai

Iš viso valstybinių išlaidų

Bendro finansavimo procentinis dydis

Valstybės finansuojama dalis

Valstybės narės

Bendrijos

I prioritetas

(automatinis apskaičiavimas)

(nustatytas programoje)

(automatinis apskaičiavimas)

(automatinis apskaičiavimas)

II prioritetas

(automatinis apskaičiavimas)

(nustatytas programoje)

(automatinis apskaičiavimas)

(automatinis apskaičiavimas)

III prioritetas

(automatinis apskaičiavimas)

(nustatytas programoje)

(automatinis apskaičiavimas)

(automatinis apskaičiavimas)

LEADER

(automatinis apskaičiavimas)

(nustatytas programoje)

(automatinis apskaičiavimas)

(automatinis apskaičiavimas)

Tech. pagalba

(automatinis apskaičiavimas)

(nustatytas programoje)

(automatinis apskaičiavimas)

(automatinis apskaičiavimas)

IŠ VISO

(automatinis apskaičiavimas)

 

(automatinis apskaičiavimas)

(automatinis apskaičiavimas)

C)   MOKĖJIMO PARAIŠKA

Visa EŽŪFKP finansavimo dalis atitinkanti deklaruotas išlaidas

(automatinis apskaičiavimas)

Susigrąžintos sumos laikotarpiu, kuriam deklaracija teikiama (-)

eurų

Išlyginimas pagal viršutinę ribą arba sumažinimai pagal ankstesnę deklaraciją (+)

eurų

Likutis (galimas +/-) po x metų sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo sprendimo

eurų

Suma prašoma iš EŽŪFKP (fondo)

eurų

Mokėjimo agentūros vardu, data, deklaraciją rengiančio asmens pavardė ir pareigos

Koordinavimo organizacijos vardu, data, leidimą perduoti Komisijai suteikiančio asmens pavardė ir pareigos

XII PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 296/96

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis,

11 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis,

11 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa

2 straipsnio 4 dalis

19 straipsnio 2 dalies antroji pastraipa

2 straipsnio 5 dalis

19 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnis

3 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 1 dalies a punktas

3 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies b punktas

3 straipsnio 3a dalis

18 straipsnio 8 dalis

3 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa

3 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 1 dalies c punktas

3 straipsnio 6 dalies a punktas

4 straipsnio 2 dalies a punktas

3 straipsnio 6 dalies b punktas

4 straipsnio 2 dalies b punktas

3 straipsnio 6 dalies c punktas

4 straipsnio 2 dalies c punktas

3 straipsnio 6 dalies d punktas

4 straipsnio 2 dalies d punktas

3 straipsnio 6a dalies a punktas

Panaikintas

3 straipsnio 6a dalies b punktas

4 straipsnio 2 dalies e punktas

3 straipsnio 7 dalis

Panaikintas

3 straipsnio 8 dalis

Panaikintas

3 straipsnio 9 dalis

1 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 10 dalis

Panaikintas

3 straipsnio 11 dalis

7 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

8 straipsnis

4 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

9 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 2 dalies c punktas

9 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalies d punktas

9 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 2 dalies e punktas

Panaikintas

4 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 4 dalis

9 straipsnio 6 dalis

4 straipsnio 5 dalis

9 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 6 dalis

Panaikintas

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

19 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys

7 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 5 dalis

7 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 6 dalis

7 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 7 dalis

7 straipsnio 6 dalis

Panaikintas

8 straipsnis

18 straipsnis

9 straipsnis

21 straipsnis

10 straipsnis

22 straipsnis


Top