Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0883

Kommissionens förordning (EG) nr 883/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller utbetalningsställenas räkenskaper, utgiftsdeklarationer och inkomstdeklarationer samt villkoren för ersättning för utgifter inom ramen för EGFJ och EJFLU

OJ L 171, 23.6.2006, p. 1–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 615–639 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 3 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 3 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 54 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; upphävd genom 32014R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/883/oj

23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 883/2006

av den 21 juni 2006

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller utbetalningsställenas räkenskaper, utgiftsdeklarationer och inkomstdeklarationer samt villkoren för ersättning för utgifter inom ramen för EGFJ och EJFLU

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artikel 42, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1290/2005 inrättades Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) som ett led i den delade förvaltningen av utgifter och inkomster som har avsatts för särskilda ändamål i gemenskapsbudgeten. I förordningen fastställs de allmänna kraven och reglerna för utbetalningsställenas räkenskaper och utgifts- och inkomstdeklarationer samt för hur kommissionen skall ersätta dessa utgifter. Dessa regler och krav bör preciseras, och därvid bör man skilja mellan de tillämpningsföreskrifter som är gemensamma för båda fonderna och de som är specifika för varje fond.

(2)

Man bör säkerställa en väl fungerande förvaltning av de anslag som i Europeiska gemenskapernas budget avsatts för de två fonderna, och därför bör varje utbetalningsställe föra separata räkenskaper, som uteslutande omfattar de utgifter som skall finansieras av EGFJ respektive EJFLU. Dessa räkenskaper bör för varje fond tydligt visa vilka utgifter och inkomster avsatta för särskilda ändamål som verkställts i enlighet med artikel 3.1 och artiklarna 4 och 34 i förordning (EG) nr 1290/2005 och det bör vara möjligt att koppla dessa utgifter och inkomster till de medel som avsatts för dem i gemenskapsbudgeten.

(3)

Den gemensamma jordbrukspolitiken finansieras uteslutande i euro, men samtidigt måste medlemsstater som inte tillhör euroområdet kunna göra utbetalningarna till stödmottagarna i sin nationella valuta. För att det skall vara möjligt att konsolidera alla utgifter och inkomster bör därför de berörda utbetalningsställena kunna tillhandahålla sina uppgifter om utgifter och inkomster både i euro och i den nationella valuta som utgiften betalades och inkomsten mottogs i.

(4)

En sund förvaltning av de finansiella flödena bör garanteras, särskilt med tanke på att medlemsstaterna själva måste mobilisera medel för att täcka de utgifter som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1290/2005 eller erhålla ett förskott för att täcka de utgifter som avses i artikel 4 i den förordningen innan kommissionen betalar ut ersättning för de faktiska utgifterna. Därför bör medlemsstaterna samla in den information som krävs för att denna ersättning skall betalas ut och hålla den tillgänglig för kommissionen allt eftersom dessa utgifter och inkomster verkställs eller regelbundet sända denna information till kommissionen. De förvaltningsmetoder som är specifika för EGFJ respektive EJFLU måste i detta hänseende beaktas. Medlemsstaternas tillhandahållande och översändande av information till kommissionen bör organiseras och periodiciteten för detta bör anpassas till respektive fonds förvaltningsmetoder, vilket dock inte påverkar medlemsstaternas skyldighet att hålla den information som krävs för en fungerande övervakning av utgifterna tillgänglig för kommissionen.

(5)

De allmänna skyldigheterna som rör utbetalningsställenas räkenskaper omfattar detaljerade uppgifter som krävs för förvaltningen och kontrollen av gemenskapens fonder. Dessa detaljerade uppgifter krävs dock inte för ersättningen för utgifter. Därför bör det preciseras vilken information och vilka uppgifter som regelbundet skall sändas till kommissionen när det gäller utgifter som skall finansieras av EGFJ och EJFLU.

(6)

Medlemsstaterna bör sända informationen till kommissionen i sådan form att kommissionen direkt och på effektivast tänkbara sätt kan använda den i samband med förvaltningen av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU samt för därmed förbundna betalningar. Därför bör all information som skall hållas tillgänglig eller sändas mellan medlemsstaterna och kommissionen vara i elektronisk eller digital form. Det kan dock anses nödvändigt att sända uppgifterna på annat sätt och därför bör det fastställas i vilka fall som denna skyldighet är motiverad.

(7)

När det gäller åtgärder som finansieras genom EGFJ och EJFLU fastställs i artikel 8.1 c i förordning (EG) nr 1290/2005 att utgiftsdeklarationer, som även gäller som begäran om utbetalning, skall sändas till kommissionen tillsammans med de upplysningar som behövs. För att medlemsstaterna och utbetalningsställena skall kunna upprätta dessa utgiftsdeklarationer i enlighet med harmoniserade regler, och för att kommissionen skall kunna ta ställning till en begäran om utbetalning, bör man fastställa villkoren för när dessa utgifter får beaktas inom ramen för EGFJ:s respektive EJFLU:s budget, och vilka regler som skall gälla för bokföringen av utgifter och inkomster, framför allt inkomster som är avsatta för särskilda ändamål och eventuella korrigeringar som skall göras, samt villkoren för hur de faktiskt skall deklareras.

(8)

Enligt artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 1883/78 av den 2 augusti 1978 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (2) skall det belopp som finansieras inom ramen för en interventionsåtgärd fastställas utifrån utbetalningsställenas årsräkenskaper. I den förordningen fastställs också reglerna och villkoren för dessa räkenskaper. Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) har avskaffats genom förordning (EG) nr 1290/2005 och ersatts av EGFJ när det gäller dessa åtgärder, och därför bör det fastställas på vilket sätt som EGFJ:s finansiering av åtgärderna passar in i systemet för utgiftsdeklarationer och månadsbetalningar.

(9)

Enligt artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1290/2005 skall de utgifter som medlemsstaterna betalar under perioden 1–15 oktober hänföras till oktober månad och de utgifter som medlemsstaterna betalar under perioden 16–31 oktober till november månad. När det gäller offentlig lagring skall dock de utgifter som bokförs i oktober i sin helhet redovisas inom ramen för budgetåret N + 1. Därför bör det fastställas att de utgifter som finansieras av EGFJ och som avser offentlig lagring under september månad skall bokföras senast den 15 oktober.

(10)

De tillämpliga växlingskurserna bör fastställas i relation till eventuella avgörande händelser i jordbrukslagstiftningen. Det bör förhindras att medlemsstater som inte tillhör euroområdet tillämpar olika växlingskurser i sin bokföring, dels i samband med bokföring i annan valuta än euro av inkomster och stöd som utbetalats till stödmottagare och dels i samband med de utgiftsdeklarationer som upprättas av utbetalningsställena. Därför bör det fastställas att de berörda medlemsstaterna i sina utgiftsdeklarationer till EGFJ skall använda samma växlingskurs som användes vid uppbörden av inkomsterna och vid utbetalningarna till stödmottagarna. För att förenkla de administrativa formaliteterna i samband med återvinning av flera utbetalningar, bör en enhetlig växlingskurs fastställas för bokföringen av dessa återvunna belopp. Denna åtgärd bör dock begränsas till transaktioner som gjorts innan den här förordningen börjat tillämpas.

(11)

Kommissionen verkställer månadsbetalningar eller periodiska utbetalningar till medlemsstaterna på grundval av de utgiftsdeklarationer som de inkommer med. Kommissionen måste dock beakta inkomster som inkasserats av utbetalningsställena, för gemenskapsbudgeten. Därför bör villkoren fastställas för när vissa kompensationsbetalningar skall göras när det gäller utgifter och inkomster inom ramen för EGFJ och EJFLU.

(12)

Efter att ha godkänt månadsbetalningarna bör kommissionen ställa de finansiella medel som krävs för att täcka de utgifter som skall finansieras av EGFJ och EJFLU till medlemsstaternas förfogande, enligt praktiska arrangemang och villkor som fastställs på grundval av den information som medlemsstaterna sänt till kommissionen och de datasystem som kommissionen har inrättat.

(13)

Om gemenskapens budget inte har antagits slutgiltigt vid budgetårets början fastställs i artikel 13.2 andra stycket i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3) att betalningarna får göras månadsvis per kapitel för upp till en tolftedel av de anslag som beviljats för kapitlet i fråga för det föregående budgetåret. För att de tillgängliga anslagen skall fördelas rättvist mellan medlemsstaterna bör det föreskrivas att månadsbetalningarna inom ramen för EGFJ och de periodiska betalningarna inom ramen för EJFLU skall beviljas upp till en procentsats, som skall upprättas per kapitel, av de utgiftsdeklarationer som översänts av varje medlemsstat och att belopp som efter en månad fortfarande inte betalats ut omfördelas i samband med kommissionens beslut om senare månatliga eller periodiska betalningar.

(14)

Om de utgiftsdeklarationer som erhållits från medlemsstaterna inom ramen för EGFJ medför att det sammanlagda beloppet av de förhandsåtaganden som kan medges enligt artikel 150.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 uppgår till över hälften av de totala budgetmedel som avsatts för det innevarande budgetåret, är kommissionen skyldig att minska beloppet. För en sund förvaltning bör denna minskning delas upp proportionellt mellan alla medlemsstater, på grundval av deras utgiftsdeklarationer. För att de tillgängliga anslagen skall fördelas rättvist mellan medlemsstaterna bör det föreskrivas att månadsbetalningarna inom ramen för EGFJ skall beviljas upp till en procentsats, som skall upprättas per kapitel, av de utgiftsdeklarationer som översänts av varje medlemsstat och att belopp som efter en månad fortfarande inte betalats ut omfördelas i samband med kommissionens beslut om senare månadsbetalningar.

(15)

När det gäller EGFJ omfattar gemenskapens jordbrukslagstiftning tidsgränser för medlemsstaternas utbetalningar till stödmottagarna, vilka måste följas av medlemsstaterna. Varje utbetalning som görs efter tidsgränsen utan att det är motiverat, betraktas som en icke berättigad utgift och kommer därför i princip inte att ersättas av kommissionen. För att reglera de finansiella verkningarna i förhållande till längden av förseningen är det lämpligt att stegra förskottens minskning i enlighet med överskridandets faktiska betydelse. Det bör dock finnas en fastställd marginal så att minskningarna inte tillämpas när de försenade betalningarna beror på tvistemål.

(16)

Inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och införandet av systemet med samlat gårdsstöd är det med tanke på bestämmelserna om budgetdisciplin mycket viktigt att medlemsstaterna följer tidsgränserna. Därför bör specifika regler fastställas så att man i möjligaste mån undanröjer risken för att de årliga anslagen i gemenskapsbudgeten överskrids.

(17)

I enlighet med artiklarna 17 och 27 i förordning (EG) nr 1290/2005 får medlemsstaterna minska eller tillfälligt inställa utbetalningarna till medlemsstaterna om medlemsstaterna inte följer de tidsgränser som fastställts för utbetalningarna, eller om de inte meddelar de uppgifter om utgifterna eller den information som föreskrivs i samma förordning så att konsekvensen i uppgifterna kan kontrolleras. Samma sak gäller för EJFLU, om medlemsstaterna inte meddelar den information som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (4) och i tillämpningsföreskrifterna till den förordningen, inbegripet halvtidsutvärderingen av programmen. Därför bör tillämpningsbestämmelser fastställas för minskning och tillfälligt inställande av betalningar när det gäller EGFJ respektive EJFLU.

(18)

Enligt artikel 180 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 kommer de negativa utgifterna för jordbruket från och med den 1 januari 2007 att ersättas med inkomster som i sin helhet är avsatta för EGFJ eller EJFLU, beroende på ursprunget. Enligt artikel 32.1 i förordning (EG) nr 1290/2005 skall de belopp som drivs in av utbetalningsställena till följd av oegentligheter eller försummelser bokföras av dessa som intäkter för EGFJ. Vissa belopp som fastställs efter oegentligheter, eller minskningar som tillämpas vid bristande iakttagande av tvärvillkoren, utgör intäkter i samband med oegentligheter och försummelser i den mening som avses i artikel 32 i förordning (EG) nr 1290/2005 och bör därför hanteras på samma sätt. Därför bör dessa belopp bokföras enligt samma villkor som inkomster som är avsatta för särskilda ändamål vilka direkt kan hänföras till sådana oegentligheter eller försummelser som avses i artikel 32.

(19)

De utgifter som medfinansieras genom gemenskapsbudgeten och medlemsstaternas budgetar för att stödja landsbygdsutveckling inom ramen för EJFLU grundas på detaljerade program per åtgärd. De bör därför övervakas och bokföras på samma grund, så att alla utbetalningar kan identifieras per program och per åtgärd och det kan kontrolleras att utgifterna motsvarar de finansiella medel som ställts till förfogande. Därför bör det preciseras vilka aspekter som skall beaktas av utbetalningsställena, och det bör framför allt fastställas att ursprunget för offentliga medel och gemenskapsmedel skall anges tydligt i räkenskaperna när det gäller finansiering som verkställts och att belopp som skall återkrävas från stödmottagare eller redan indrivits skall preciseras och identifieras i förhållande till de ursprungliga utbetalningarna.

(20)

Om en utbetalning eller ett återkrav görs i en annan nationell valuta än euro, inom program för landsbygdsutveckling som finansieras av EJFLU, bör dessa belopp omräknas till euro. Därför bör det fastställas att en enhetlig växelkurs skall tillämpas på alla utbetalningar som bokförs under loppet av en given månad, och att denna skall användas för utgiftsdeklarationerna.

(21)

Prognoserna för de belopp som återstår att finansiera av EJFLU under ett kalenderår och uppskattningarna av ansökningarna om finansiering för nästa kalenderår behövs för kommissionens budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning. Därför bör denna information meddelas i så god tid att kommissionen kan fullgöra sina åtaganden och i vart fall två gånger per år, senast den 31 januari och den 31 juli varje år.

(22)

För att kommissionen skall kunna kontrollera finansieringsplanen för varje program för landsbygdsutveckling, föreskriva eventuella ändringar av programmen och genomföra de nödvändiga kontrollerna, behöver den få tillgång till viss information. Därför bör varje förvaltningsmyndighet införa den obligatoriska informationen i EJFLU:s gemensamma datasystem, så att kommissionen kan fastställa, framför allt, det maximala bidragsbeloppet från EJFLU, dess uppdelning per år, per prioritering och per åtgärd samt de medfinansieringsgrader som är tillämpliga på varje del. Man bör också fastställa villkoren för registrering av de kumulerade beloppen i det gemensamma datasystemet.

(23)

Periodiciteten för upprättandet av utgiftsdeklarationer för transaktioner som genomförts inom ramen för EJFLU bör fastställas av kommissionen i enlighet med artikel 26.6 i förordning nr 1290/2005. Mot bakgrund av de särskilda redovisningsreglerna för EJFLU, användningen av förhandsfinansiering och finansieringen av åtgärder per kalenderår, bör utgifterna deklareras med en periodicitet som är anpassad till dessa särskilda villkor.

(24)

Utbytet av information och dokument mellan kommissionen och medlemsstaterna, samt medlemsstaternas tillhandahållande och översändande av information till kommissionen bör i princip ske i elektronisk eller digital form. För att lättare kunna hantera och använda den information som utbyts inom ramen för EGFJ och EJFLU är det nödvändigt att ändra de befintliga datasystemen eller införa nya datasystem. Det bör fastställas att dessa åtgärder skall vidtas av kommissionen och genomföras efter det att medlemsstaterna informerats genom kommittén för jordbruksfonderna.

(25)

Villkoren för informationsbehandlingen i dessa datasystem samt formen för och innehållet i de dokument som skall överlämnas enligt förordning (EG) nr 1290/2005 bör kontinuerligt anpassas till tillämpliga regler och förvaltningskrav. De dokument som medlemsstaterna skall tillhandahålla bör också ha en enhetlig utformning. För att uppnå dessa mål, förenkla förfarandena och se till att de berörda datasystemen omedelbart kan tas i bruk, bör formen för och innehållet i dessa dokument fastställas enligt mallar, och kommissionen bör ändra och uppdatera dessa mallar på grundval av information från kommittén för jordbruksfonderna.

(26)

Det är utbetalningsställena som ansvarar för förvaltningen och kontrollen av att EGFJ:s och EJFLU:s utgifter följer gällande lagstiftning. Därmed är det utbetalningsstället som bör ha ansvaret för att de uppgifter som rör finansiella transaktioner meddelas eller införs i datasystemet och uppdateras, vilket antingen kan göras av utbetalningsstället eller delegeras till ett annat organ, i förekommande fall via godkända samordningsorgan.

(27)

För vissa dokument eller förfaranden, som anges i förordning (EG) nr 1290/2005 och tillämpningsföreskrifterna för denna, krävs underskrift av en bemyndigad person eller godkännande av en person i en eller flera etapper av det berörda förfarandet. De datasystem som används för överföringen av dessa dokument bör i varje fall göra det möjligt att identifiera varje person på ett otvetydigt sätt och erbjuda rimliga garantier för att innehållet i dokumenten inte kan ändras, även när det gäller de olika etapperna i förfarandet. Detta gäller särskilt för utgiftsdeklarationerna och den försäkran som bifogas årsräkenskaperna, i enlighet med artikel 8.1 c i och 8.1 c iii i förordning (EG) nr 1290/2005, samt för de dokument som sänds i elektronisk form inom ramen för dessa förfaranden.

(28)

De regler som är tillämpliga när dokument sänds i elektronisk eller digital form har fastställts på gemenskapsnivå, vad gäller överföringsmetoder, giltighetsvillkor gentemot kommissionen samt villkoren för dessa dokuments förvaring, integritet och läsbarhet. I den mån som den delade förvaltningen av gemenskapsbudgeten inom ramen för EGFJ och EJFLU avser dokument som upprättats eller mottagits av kommissionen eller av utbetalningsställena och de förfaranden som införts för finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, bör det fastställas att gemenskapslagstiftningen skall tillämpas på överföring av dokument i elektronisk eller digital form enligt denna förordning och fastställas tidsgränser för förvaringen av dokument i elektronisk eller digital form.

(29)

Det kan i vissa situationer vara omöjligt att överföra information i elektronisk form. För att klara eventuella funktionsstörningar i ett datasystem eller uppkopplingsproblem bör medlemsstaten kunna sända dokumenten i annan form, och villkoren för detta bör fastställas.

(30)

Enligt artikel 39.1 d och e i förordning (EG) nr 1290/2005 bör de ekonomiska resurser som står till förfogande i en medlemsstat den 1 januari 2007, efter minskning eller indragning för belopp som den medlemsstaten frivilligt har betalat enligt artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1655/2004 av den 22 september 2004 om fastställande av bestämmelser för övergången från frivillig modulering enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1259/1999 till obligatorisk modulering enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (5), eller inom ramen för påföljder i enlighet med artiklarna 3, 4 och 5 i rådets förordning (EG) nr 1259/1999 av den 17 maj 1999 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (6), användas av den medlemsstaten för att finansiera åtgärder för landsbygdsutveckling. Om medlemsstaterna inte använder dessa finansiella resurser inom en viss tidsfrist skall motsvarande belopp återföras till EGFJ:s budget. Villkoren för tillämpningen av dessa åtgärder måste fastställas, och därför bör man fastställa formerna för utbetalningsställenas redovisning och förvaltning av de berörda beloppen och ange hur de skall beaktas i samband med kommissionens beslut om utbetalning.

(31)

I enlighet med artikel 39.1 a i förordning (EG) nr 1290/2005 får kommissionen tillåta att de medlemsstater som tillhörde Europeiska unionen före den 1 maj 2004 fram till den 31 december 2006 fortsätter med utbetalningarna till program för landsbygdsutveckling för perioden 2000–2006, om detta är motiverat och enligt vissa villkor som anges i den punkten. Med tanke på tillämpningen av detta undantag bör man fastställa det förfarande och de tidsgränser som medlemsstaterna skall följa samt villkoren för genomförandet.

(32)

Därför bör kommissionens förordning (EG) nr 296/96 av den 16 februari 1996 (om de uppgifter som medlemsstaterna skall sända in för månatlig bokföring av de utgifter som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) och upphävande av förordning (EEG) nr 2776/88) (7) och kommissionens beslut C/2004/1723 av den 26 april 2004 (om de handlingar som medlemsstaterna skall sända in för bokföring av de utgifter som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)) (8) upphöra att gälla.

(33)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för jordbruksfonderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

INLEDANDE OCH GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR EGFJ OCH EJFLU

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs särskilda villkor och regler för den delade förvaltningen av utgifter och inkomster för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), för utbetalningsställenas räkenskaper och utgifts- och inkomstdeklarationer samt för kommissionens ersättning av utgifter inom ramen för förordning (EG) nr 1290/2005.

Artikel 2

Utbetalningsställenas räkenskaper

1.   Utbetalningsställena skall föra räkenskaper som uteslutande omfattar de utgifter och inkomster som avses i artikel 3.1 och i artiklarna 4 och 34 i förordning (EG) nr 1290/2005, samt användningen av de medel som ställts till utbetalningsställets förfogande för betalning av sådana kostnader. Räkenskaperna skall göra det möjligt att skilja mellan uppgifterna för EGFJ och för EJFLU och att presentera dem separat.

2.   Utbetalningsställena i medlemsstater som inte ingår i euro-området skall i sina räkenskaper redovisa beloppen i den faktiska valutan för utgifterna. För att möjliggöra en konsolidering av deras sammanlagda utgifter och inkomster skall de dock kunna ange dessa uppgifter både i nationell valuta och i euro.

För andra EGFJ-utgifter och EGFJ-inkomster än de som avses i artikel 45.2 i förordning (EG) nr 1290/2005 kan de medlemsstater som inte före den 16 oktober 2006 har kunnat inrätta ett räkenskapssystem som motsvarar dessa kriterier, efter att ha meddelat kommissionen detta senast den 15 september 2006, få fristen förlängd till den 16 oktober 2007.

KAPITEL 2

EGFJ: S RÄKENSKAPER

Artikel 3

Medlemsstaternas information

Medlemsstaterna skall varje vecka samla in uppgifter om sina sammanlagda utgifter och om de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål, och ställa dessa till kommissionens förfogande, enligt följande:

a)

De skall senast den tredje arbetsdagen varje vecka tillhandahålla uppgifter om de sammanlagda utgifterna och de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål sedan månadens början fram till den föregående veckans slut.

b)

I de fall då veckan löper över ett månadsskifte skall medlemsstaterna senast den tredje arbetsdagen i den påföljande månaden ställa uppgifter till förfogande om de sammanlagda utgifterna och de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål som de haft under föregående månad.

Artikel 4

Medlemsstaternas meddelanden

1.   I enlighet med artikel 8.1 c i och 8.1 c ii i förordning (EG) nr 1290/2005 skall medlemsstaterna på elektronisk väg skicka in följande uppgifter och dokument till kommissionen, enligt de villkor som anges i artiklarna 5 och 6 i den här förordningen:

a)

De skall senast den tredje arbetsdagen varje månad lämna in uppgifter om sina sammanlagda utgifter och inkomster under den föregående månaden, utgående från den mall som finns i bilaga I, och alla uppgifter som kan förklara betydande skillnader mellan de prognoser som gjorts enligt punkt 2 a iii i den här artikeln och de faktiska utgifterna eller inkomsterna som är avsatta för särskilda ändamål.

b)

De skall senast den tionde dagen i varje månad lämna in en deklaration enligt artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1290/2005 över de sammanlagda utgifterna och de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål under den föregående månaden, samt över utgifter och inkomster i samband med offentlig lagring, utgående från den mall som finns i bilaga II i den här förordningen. Meddelandet om utgifter och inkomster mellan den 1 och den 15 oktober skall emellertid lämnas in senast den 25 oktober.

I deklarationen skall utgifterna och de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål delas upp efter artikel i kontoplanen för Europeiska gemenskapernas budget, och för kapitlen om revision av jordbruksutgifterna och om inkomster som är avsatta för särskilda ändamål skall de dessutom delas upp efter post. För särskilda behov i samband med budgetuppföljning får kommissionen emellertid begära en mer detaljerad fördelning.

c)

De skall senast den tjugonde dagen i varje månad lämna in en dokumentation över utbetalningsställets utgifter och inkomster som är avsatta för särskilda ändamål under den föregående månaden, för införande i gemenskapsbudgeten; undantaget från denna regel är dokumentationen av utgifter och inkomster mellan den 1 och den 15 oktober, som skall lämnas in senast den 10 november.

d)

De skall senast den 20 maj och den 10 november varje år komplettera den dokumentation som avses i c med de belopp som innehållits och använts i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1259/1999 och artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1655/2004.

2.   Den dokumentation som avses i punkt 1 c består av följande:

a)

En redogörelse (T 104, enligt bilaga V) från varje utbetalningsställe som ger medlemsstaterna tillgång till de uppgifter som delats upp enligt kontoplanen för Europeiska gemenskapernas budget och som per utgifts- och inkomstkategori i en detaljerad kontoplan anger

i)

utgifter och inkomster som är avsatta för särskilda ändamål som uppstått under föregående månad,

ii)

ackumulerade utgifter och inkomster som är avsatta för särskilda ändamål, från räkenskapsårets början till slutet av föregående månad,

iii)

en prognos för utgifterna och de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål, som beroende på fall avser

endast innevarande månad och de följande två månaderna,

eller

innevarande månad, de följande två månaderna och till räkenskapsårets slut,

b)

En sammanfattande redogörelse (T 103, enligt bilaga IV) för de uppgifter som anges i a, sammanställd av medlemsstaten för alla sina utbetalningsställen.

c)

En redogörelse för den eventuella skillnaden (T 101, enligt bilaga III) mellan de utgifter som deklareras enligt punkt 1 b och de utgifter som deklareras enligt a i denna punkt, i förekommande fall med en motivering för skillnaden.

d)

Räkenskaper som utgör belägg för de utgifter och inkomster för offentlig lagring som anges i artikel 10.2 i kommissionens förordning (EG) nr 884/2006 (9), framlagda i form av tabeller (Tableaux e.faudit) enligt bilaga III till den förordningen.

e)

Tabeller (T 106 till T 109, enligt bilagorna VI, VII, VIII och IX) som kompletterar dem som avses i a och b, för de meddelanden från den 20 maj och den 10 november som avses i stycke 1 d, och som visar räkenskaperna i slutet av april och i slutet av budgetåret; dessa skall omfatta

uppgifter om de belopp som innehållits av varje utbetalningsställe i enlighet med artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 1259/1999 eller artikel 1 i förordning (EG) nr 1655/2004, inbegripet eventuella räntor (T 106 och T 107),

en redogörelse för hur varje utbetalningsställe har använt dessa belopp, i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1259/1999 eller artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1655/2004 (T 108),

en sammanfattande allmän redogörelse, på medlemsstatsnivå, för de uppgifter som avses i första och andra strecksatsen i detta led, och för räntor från oanvända medel (T 109).

3.   En sammanfattning av de uppgifter (T 103) som föreskrivs i punkt 2 b skall också skickas in till kommissionen i pappersformat.

4.   Alla finansiella uppgifter som krävs enligt denna artikel skall anges i euro.

Dock gäller följande:

För de tabeller som avses i punkt 2 e skall medlemsstaterna använda samma valuta som den som användes för förfarandet för innehållande.

För de deklarationer av utgifter och avdrag som avses i artikel 39.1 a och b i förordning (EG) nr 1290/2005 skall medlemsstaterna använda sin nationella valuta.

Andra finansiella uppgifter för budgetåret 2007 än de som avses i artikel 45.2 i förordning (EG) nr 1290/2005 skall de medlemsstater som avses i artikel 2.2 andra stycket i den här förordningen meddela i sin nationella valuta.

Artikel 5

Allmänna bestämmelser för utgiftsdeklaration och för inkomster som är avsatta för särskilda ändamål

1.   De utgifter och de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål som utbetalningsställena deklarerar för en viss månad utgörs av de faktiska ut- och inbetalningar som gjorts under månaden, utan att detta påverkar de särskilda bestämmelser om deklaration av utgifter och inkomster för offentlig lagring som avses i artikel 6.

Dessa utgifter och inkomster tas upp i EGFJ-budgeten under budgetår ”N” som börjar den 16 oktober år ”N-1” och löper till den 15 oktober år ”N”.

Emellertid

a)

får de utgifter, som får betalas innan bestämmelsen om att EGFJ helt eller delvis skall stå för dessa börjar tillämpas, bokföras enbart för

den månad under vilken denna bestämmelse började tillämpas,

eller

för den månad som följer på månaden då bestämmelsen började tillämpas.

b)

skall de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål och som medlemsstaten är skyldig att betala in till kommissionen tas upp i deklarationen för den månad under vilken tidsfristen för inbetalning av dessa belopp enligt gemenskapslagstiftningen löper ut.

c)

skall de korrigeringar som beslutas av kommissionen inom ramen för avslutandet av räkenskaperna och kontrollen av överensstämmelse, av kommissionen direkt dras av från eller läggas till de månadsbetalningar som, efter vad som är tillämpligt, avses i artikel 10.2 eller artikel 11.4 i kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 (10). Medlemsstaterna skall dock ta med de belopp som motsvarar dessa korrigeringar i den deklaration som upprättas för den månad då korrigeringarna verkställs.

2.   Utgifter och sådana inkomster som är avsatta för särskilda ändamål skall bokföras på det datum då utbetalningsställets konto debiterades eller krediterades. För betalningar kan bokföringsdatumet emellertid också vara den dag då det berörda utbetalningsstället fyllde i och skickade betalningsanvisningen till ett finansieringsinstitut eller till stödmottagaren. Utbetalningsställena skall använda samma metod under hela budgetåret.

3.   I de utgifter som skall deklareras ingår inte de nedsättningar som gjorts med tillämpning av artikel 1 i förordning (EG) nr 1655/2004.

4.   De utbetalningar och inkomster som är avsatta för särskilda ändamål som deklareras i enlighet med punkt 1 kan medföra korrigeringar av de uppgifter som angivits under de föregående månaderna i samma budgetperiod.

Om korrigeringen av de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål medför att det på ett utbetalningsställe deklareras negativa sådana inkomster för en budgetpost skall de överskridande korrigeringsbeloppen föras över till nästföljande månad. De regleras i tillämpliga fall vid avslutandet av räkenskaperna för det berörda året.

5.   Betalningsorder som inte verkställts och utbetalningar som debiterats kontot och därefter åter krediterats, skall bokföras med avdrag för utgifterna för den månad då utbetalningsstället får meddelande om att betalningen inte verkställts eller har annullerats.

6.   Om utbetalningar som skall verkställas av EGFJ belastas av fordringar skall de anses vara verkställda i sin helhet enligt punkt 1

a)

vid tidpunkten för utbetalningen av det belopp som återstår att utbetala till betalningsmottagaren, om fordringen är mindre än den utgift som är godkänd i budgetförordningen,

b)

vid tidpunkten då ersättningen betalas, om utgiften är mindre än eller lika med fordringen.

7.   De kumulerade uppgifter om utgifter och om inkomster som är avsatta för särskilda ändamål för ett givet räkenskapsår och som skall överlämnas till kommissionen senast den 10 november, får korrigeras endast i de årsräkenskaper som skall skickas in till kommissionen i enlighet med artikel 8.1 c iii i förordning (EG) nr 1290/2005.

Artikel 6

Särskilda regler för deklaration av utgifter för offentlig lagring

De transaktioner som skall beaktas för deklarationer av utgifter för offentlig lagring är sådana som vid slutet av en månad har tagits upp i ett utbetalningsställes räkenskaper och som har verkställts mellan början av det berörda räkenskapsåret, enligt artikel 2.3 a i förordning 884/2006 och slutet på den berörda månaden.

Denna deklaration av utgifter omfattar de värden och belopp, fastställda enligt artiklarna 6, 7 och 9 i förordning (EG) nr 884/2006, som har bokförts av utbetalningsstället under månaden efter den månad då transaktionerna verkställdes.

Emellertid

a)

skall värdena och beloppen för de transaktioner som verkställs under september månad bokföras av utbetalningsställena senast den 15 oktober,

b)

skall beloppen för de sammanlagda värdenedskrivningar som avses i artikel 4.1 d i förordning (EG) nr 884/2006 bokföras den dag som fastställs i det beslut i vilket de föreskrivs.

Artikel 7

Växelkurser som skall användas i utarbetandet av utgiftsdeklarationer

1.   Medlemsstater som inte ingår i euro-området skall tillämpa samma växelkurs i sina utgiftsdeklarationer som användes för deras utbetalningar till stödmottagarna eller deras inkomster, i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2808/98 (11) och sektorslagstiftningen inom jordbruket.

2.   I andra fall än de som avses i punkt 1, i synnerhet för transaktioner för vilka det inte finns någon avgörande händelse för växelkursen enligt lagstiftningen för jordbrukssektorn, skall växelkursen vara den näst sista växelkurs som fastställdes av Europeiska centralbanken före den månad under vilken utgiften eller inkomsten deklarerades.

3.   Den växelkurs som avses i punkt 2 skall också vara tillämplig på återvinning som omfattar flera olika utbetalningar som gjorts före den 16 oktober 2006 eller den 16 oktober 2007, om artikel 2.2 andra strecksatsen är tillämplig.

Artikel 8

Kommissionens beslut om utbetalningar

1.   Utgående från de uppgifter som inkommit i enlighet med artikel 4.1 b beslutar kommissionen om de månatliga utbetalningarna och gör dessa, utan att detta påverkar eventuella korrigeringar i senare beslut eller tillämpningen av artikel 17 i förordning (EG) nr 1290/2005.

2.   Om gemenskapens budget inte har antagits vid budgetårets början skall de månatliga utbetalningarna göras med en viss procentsats av de utgiftsdeklarationer som medlemsstaterna sänt in, per utgiftskapitel, och inom de gränser som fastställs i artikel 13 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. Kommissionen skall ta hänsyn till sådana belopp som inte betalats ut till medlemsstaterna vid senare beslut om återbetalningar.

3.   Om de förhandsåtaganden som avses i artikel 150.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 överstiger hälften av sammanlagda motsvarande anslag inom ramen för det innevarande budgetåret, skall de månatliga betalningarna göras med en procentsats av de utgiftsdeklarationer som medlemsstaterna sänt in. Kommissionen skall ta hänsyn till sådana belopp som inte betalats ut till medlemsstaterna vid senare beslut om återbetalningar.

Artikel 9

Minskning av kommissionens betalningar

1.   För alla belopp som betalats ut utanför föreskrivna villkor eller tidsfrister skall avdrag göras inom ramen för räkenskaperna för de månatliga utbetalningarna, enligt följande:

a)

Om de försenade utbetalningarna motsvarar högst 4 % av de utbetalningar som gjorts enligt föreskrivna villkor och tidsfrister skall inget avdrag göras.

b)

Utöver marginalen på 4 %, skall alla vidare utbetalningar som gjorts med en försening leda till följande avdrag:

För förseningar på upp till en månad skall utgiften minskas med 10 %.

För förseningar på upp till två månader skall utgiften minskas med 25 %.

För förseningar på upp till tre månader skall utgiften minskas med 45 %.

För förseningar på upp till fyra månader skall utgiften minskas med 70 %.

För förseningar på fyra månader eller mer skall utgiften minskas med 100 %.

2.   Genom undantag från punkt 1 skall emellertid följande gälla för direktstöd som avses i artikel 12, i avdelning III eller avdelning IVa i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (12), och som betalas ut för år ”N”, och för vilka betalningen görs utanför föreskrivna villkor eller tidsfrister efter den 15 oktober år ”N+1”:

a)

Om den marginal på 4 % som avses i punkt 1 a inte har utnyttjats fullt ut för betalningar som gjorts senast den 15 oktober år N+1, och om den del som återstår av marginalen överstiger 2 %, skall marginalen sänkas till 2 %.

b)

Under alla omständigheter skall de betalningar som verkställs under budgetåren N+2 och följande år för den berörda medlemsstaten endast berättiga till stöd upp till det nationella tak som avses i bilagorna VIII eller VIIIa i förordning (EG) nr 1782/2003 eller inom gränserna för det årliga anslag som fastställs i enlighet med artikel 143b.3 i den förordningen för det år som föregår det budgetår under vilket betalningen görs, i förekommande fall ökat med det mjölkbidrag och ytterligare betalningar som avses i artiklarna 95 och 96 i den förordningen samt det kompletterande stödbeloppet enligt artikel 12 i samma förordning, och minskat med den procentsats som anges i artikel 10 i förordningen samt justerat enligt artikel 11 i samma förordning, med beaktande av artikel 12a i samma förordning samt de belopp som fastställs i artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 188/2005 (13).

c)

Efter utnyttjande av de marginaler som avses i punkt a skall de utgifter som avses i det här stycket minskas med 100 %.

3.   Om särskilda omständigheter rörande förvaltningen ändå har uppstått för vissa åtgärder eller om medlemsstaterna kan påvisa goda skäl, skall kommissionen dock tillämpa en stegring som avviker från vad som anges i punkterna 1 och 2 och/eller lägre procentsatser eller procentsatsen noll.

För de betalningar som avses i punkt 2 skall första stycket i den här punkten gälla inom de gränsvärden som anges i punkt 2 b.

4.   Kontrollen av att villkor och tidsfrister iakttas vid månatliga utbetalningar av bokförda utgifter skall utföras två gånger per budgetår:

för betalningar som görs till och med den 31 mars,

för betalningar som görs till och med den 31 juli.

De budgetöverskridanden som eventuellt förekommer under månaderna augusti, september och oktober skall beaktas i det beslut om avslutande av räkenskaper som avses i artikel 30 i förordning (EG) nr 1290/2005.

5.   Kommissionen skall ha befogenhet att, efter att ha underrättat de berörda medlemsstaterna, skjuta upp de månatliga utbetalningarna till medlemsstaterna enligt artikel 15.2 och 15.3 i förordning (EG) nr 1290/2005 om dessa inte har skickat in de meddelanden som anges i artikel 4 i tid, eller om dessa meddelanden innehåller skiljaktigheter som kräver kompletterande kontroll.

6.   De minskningar som avses i denna artikel och de eventuella andra minskningar som gjordes i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1290/2005 skall göras utan att det påverkar det senare beslut om kontroll av överensstämmelse som avses i artikel 31 i den förordningen.

Artikel 10

Räkenskaper och uppbörd av inkomster som är avsatta för särskilda ändamål

1.   Artiklarna 150-151 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 skall i tillämpliga delar gälla för räkenskaper för de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål och som avses i den här förordningen.

2.   Genom det beslut om månatliga betalningar som kommissionen fattar i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1290/2005 skall kommissionen betala ut återstoden för de utgifter som varje enskild medlemsstat deklarerat, med avdrag för de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål och som av medlemsstaten förts upp i samma utgiftsdeklaration. Denna kompensation skall betraktas som uppbörd av motsvarande inkomster.

3.   Åtagande- och betalningsbemyndiganden som uppkommer till följd av inkomsterna blir tillgängliga så snart inkomsterna har avsatts för en viss budgetpost. Inkomsterna avsätts för en budgetpost när de bokförs, inom två månader efter det att medlemsstaternas redogörelser inkommit i enlighet med de bestämmelser som avses i punkt 1.

Artikel 11

Utbetalningar till medlemsstaterna

1.   Efter beslut om månatliga betalningar skall kommissionen inom ramen för budgetanslagen, på det konto som öppnats av respektive medlemsstat, ställa de finansiella medel till medlemsstaternas förfogande som är nödvändiga för att täcka de utgifter som skall finansieras av EGFJ, med avdrag för inkomster avsatta för särskilda ändamål.

När de betalningar som kommissionen skall göra, med avdrag för inkomster avsatta för särskilda ändamål, resulterar i ett negativt belopp skall de överskjutande avdragen föras över till kommande månader.

2.   Medlemsstaterna skall meddela kommissionen benämning och nummer avseende kontot enligt punkt 1, i det format som kommissionen ställt till deras förfogande.

3.   Om en medlemsstat som avses i artikel 2.2 andra stycket upprättar sina utgiftsdeklarationer även för budgetåret 2007 i nationell valuta skall kommissionen för motsvarande betalningar tillämpa den växelkurs som gällde den 10:e dagen i den månad som följer efter den månad för vilken deklarationen har upprättats eller, om ingen notering föreligger för den dagen, den växelkurs som gäller den första dag före det datumet för vilken en notering föreligger.

Artikel 12

Belopp som betraktas som inkomster avsatta för särskilda ändamål

1.   Följande skall betraktas som inkomster avsatta för särskilda ändamål på samma sätt som belopp som drivs in till följd av oegentligheter eller försummelser i enlighet med artikel 32.1 i förordning (EG) nr 1290/2005:

a)

Belopp som skall betalas till gemenskapens budget och som uppburits till följd av böter eller påföljder i enlighet med bestämmelser i sektorsspecifik jordbrukslagstiftning.

b)

Belopp som motsvarar minskning av eller uteslutning från stöd i enlighet med bestämmelserna om tvärvillkor i avdelning II kapitel 1 i förordning (EG) nr 1782/2003.

2.   De bestämmelser som fastställts för andra inkomster, avsatta för särskilda ändamål, än dem som avses i punkt 1 skall gälla i tillämpliga delar. Om de belopp som avses i punkt 1 a har hållits inne före utbetalningen av det stöd som berörs av oegentligheten eller försummelsen skall de dock dras av från motsvarande utgift.

KAPITEL 3

EJFLU:S RÄKENSKAPER

Artikel 13

Räkenskaper för landsbygdsutvecklingsprogram

1.   Varje utbetalningsställe som utsetts för ett landsbygdsutvecklingsprogram skall föra räkenskaper som gör det möjligt att identifiera alla transaktioner för varje program och åtgärd. Räkenskaperna skall bland annat omfatta följande:

a)

Offentliga utgifter och gemenskapens bidrag för varje transaktion.

b)

Belopp som skall återkrävas från stödmottagare på grund av oegentligheter eller försummelser.

c)

Återkrävda belopp, med angivande av ursprunglig transaktion.

2.   För att upprätta sina utgiftsdeklarationer i euro skall utbetalningsställena i de medlemsstater som inte ingår i euro-området, för varje utbetalning eller återkrav, tillämpa den näst senaste växelkurs som fastställts av Europeiska centralbanken före den månad under vilken transaktionerna bokförs i utbetalningsställets räkenskaper.

Artikel 14

Prognos för finansieringsbehov

För varje landsbygdsutvecklingsprogram skall medlemsstaterna två gånger per år, i enlighet med artikel 8.1 c ii i förordning (EG) nr 1290/2005 och med hjälp av förlagan i bilaga X i den här förordningen tillsammans med de utgiftsdeklarationer som skall lämnas in senast den 31 januari och den 31 juli, till kommissionen överlämna sin prognos för vilka belopp som EJFLU skall finansiera under det innevarande året, liksom en uppdaterad beräkning av sina finansieringsbehov för det följande året.

Artikel 15

Finansieringsplan för landsbygdsutvecklingsprogram

I finansieringsplanen för varje landsbygdsutvecklingsprogram skall bland annat EJFLU:s maximala bidrag anges liksom den årliga fördelningen, fördelningen per axel och åtgärd, samt samfinansieringsnivån för varje axel.

Finansieringsplanen skall träda i kraft efter det att landsbygdsutvecklingsprogrammet har antagits av kommissionen. Sådana senare justeringar av finansieringsplanen som inte innebär att kommissionen måste anta ett nytt beslut träder i kraft efter det att justeringarna bekräftats via det skyddade system för utbyte av information och dokument mellan kommissionen och medlemsstaterna som inrättats för tillämpningen av förordning (EG) nr 1698/2005. Sådana justeringar av finansieringsplanen som kräver att kommissionen antar ett nytt beslut skall träda i kraft efter det att det nya beslutet antagits.

Finansieringsplanen för varje landsbygdsutvecklingsprogram och alla justeringar av planen skall av förvaltningsmyndigheten föras in i det skyddade system för utbyte av information som avses i andra stycket.

Artikel 16

Utgiftsdeklarationer

1.   Utbetalningsställena skall utarbeta utgiftsdeklarationer för varje landsbygdsutvecklingsprogram. Utgiftsdeklarationerna skall, för varje landsbygdsutvecklingsåtgärd, omfatta de stödberättigande offentliga utgifter för vilka utbetalningsstället har betalat ut EJFLU:s motsvarande bidrag under referensperioden.

2.   När programmet godkänts skall medlemsstaterna, i enlighet med artikel 8.1 c i i förordning (EG) nr 1290/2005, på elektronisk väg överlämna sina utgiftsdeklarationer till kommissionen i enlighet med de villkor som anges i artikel 18 i den här förordningen för följande perioder och inom följande tidsfrister:

a)

Senast den 30 april, när det gäller utgifter under perioden 1 januari–31 mars.

b)

Senast den 31 juli, när det gäller utgifter under perioden 1 april–30 juni.

c)

Senast den 10 november, när det gäller utgifter under perioden 1 juli–15 oktober.

d)

Senast den 31 januari, när det gäller utgifter under perioden 16 oktober–31 december.

Utgifter som deklareras för en period får inbegripa korrigeringar av belopp som deklarerats för tidigare deklarationsperioder under samma budgetår.

Om ett program för landsbygdsutveckling inte har godkänts av kommissionen den 31 mars 2007 skall alla utgifter som utbetalningsstället på eget ansvar betalat ut före den tidpunkt då programmet antas, deklareras till kommissionen i den första utgiftsdeklaration som görs efter antagandet av programmet.

3.   Utgiftsdeklarationerna skall upprättas i enlighet med förlagan i bilaga XI. När det gäller landsbygdsutvecklingsprogram som omfattar regioner för vilka olika samfinansieringssatser gäller, i enlighet med artikel 70.3 och 70.4 i förordning (EG) nr 1698/2005, skall begäran innehålla en separat utgiftstabell för varje typ av region.

4.   Om det förekommer oenigheter, tolkningsskillnader eller inkonsekvenser när det gäller utgiftsdeklarationerna för en referensperiod, t.ex. beroende på att den information som krävs enligt förordning (EG) nr 1698/2005 och dess tillämpningsföreskrifter inte lämnats, och detta gör att ytterligare kontroller krävs, skall den berörda medlemsstaten uppmanas att lämna ytterligare information. Denna information skall lämnas via det skyddade system för utbyte av information som avses i artikel 15 andra stycket i den här förordningen.

Den tidsfrist för betalningar som fastställs i artikel 26.5 i förordning (EG) nr 1290/2005 får i detta fall avbrytas, för hela eller en del av det belopp för vilket betalning begärts, från och med den dag då begäran om information skickas, till och med den dag då den begärda informationen inkommer, dock som längst fram till dess att utgiftsdeklarationen för den följande perioden inkommer.

Om det inte hittas någon lösning inom denna frist får kommissionen ställa in eller minska betalningarna i enlighet med artikel 27.3 i förordning (EG) nr 1290/2005.

5.   De kumulerade uppgifter om utgifter och om inkomster som är avsatta för särskilda ändamål för ett givet räkenskapsår och som skall överlämnas till kommissionen senast den 10 november, får korrigeras endast i de årsräkenskaper som skall skickas in till kommissionen i enlighet med artikel 8.1 c iii i förordning (EG) nr 1290/2005.

Artikel 17

Beräkning av de belopp som skall betalas

1.   Det gemenskapsbidrag som skall betalas för stödberättigande offentliga utgifter som deklarerats för respektive axel och referensperiod, skall beräknas på grundval av den finansieringsplan som gäller den första dagen i den perioden.

2.   De EJFLU-bidrag som återkrävs från stödmottagare, inom ramen för det berörda landsbygdsutvecklingsprogrammet, under en referensperiod, skall i utgiftsdeklarationen för den perioden dras av från det belopp som skall betalas av EJFLU.

3.   De positiva eller negativa belopp som eventuellt följer av avslutandet av räkenskaperna i enlighet med artikel 10.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 885/2006, och som får användas på nytt inom landsbygdsutvecklingsprogrammet, skall läggas till eller dras av från EJFLU:s bidrag i den första deklaration som upprättas efter beslutet om avslutande av räkenskaperna.

4.   Då det totala beloppet i utgiftsdeklarationerna överskrider det totala belopp som fastställts för en av landsbygdsutvecklingsprogrammets axlar, skall det belopp som skall betalas som högst uppgå till det belopp som fastställts för den axeln, utan att detta påverkar tillämpningen av den övre gräns som fastställs i artikel 24.4 i förordning (EG) nr 1290/2005. De offentliga utgifter som därigenom utesluts får beaktas i en senare utgiftsdeklaration, förutsatt att medlemsstaten lagt fram en justerad finansieringsplan som godkänts av kommissionen.

5.   Förutsatt att budgetmedel finns tillgängliga skall kommissionen betala in gemenskapsbidraget på det eller de konton som respektive medlemsstat har öppnat.

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen kontots benämning och nummer, i det format som kommissionen ställt till deras förfogande.

KAPITEL 4

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR EGFJ OCH EJFLU

Artikel 18

Elektroniskt utbyte av information och dokument

1.   Kommissionen skall inrätta datasystem som gör att den på elektronisk väg kan utbyta dokument och information med medlemsstaterna när det gäller de meddelanden och samråd som avses i förordning och (EG) nr 1290/2005 och tillämpningsföreskrifterna för den förordningen. Den skall informera medlemsstaterna om de allmänna villkoren för genomförande av dessa system via kommittén för jordbruksfonderna.

2.   De datasystem som avses i punkt 1 får bland annat behandla följande:

a)

Uppgifter som krävs för finansiella transaktioner, framför allt rörande utbetalningsställenas månads- och årsräkenskaper, utgifts- och inkomstdeklarationer och överföring av de uppgifter och dokument som avses i artiklarna 5, 11, 15 och 17 i den här förordningen, artikel 6 i förordning (EG) nr 885/2006 och artiklarna 2, 10 och 11 i förordning (EG) nr 884/2006.

b)

Dokument av gemensamt intresse som gör det möjligt att kontrollera räkenskaperna och ta del av de uppgifter och dokument som utbetalningsstället bör ställa till kommissionens förfogande.

c)

EG-texter och kommissionens riktlinjer ifråga om den finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken som de myndigheter svarar för som godkänts och utsetts i enlighet med förordning (EG) nr 1290/2005, liksom riktlinjerna för en harmoniserad tillämpning av lagstiftningen på området.

3.   Kommissionen skall besluta om utformning av och innehåll i de dokument som avses i artiklarna 4, 14 och 17 i den här förordningen, artikel 7.1 a, b och d i förordning (EG) nr 885/2006 och artiklarna 10 och 11 i förordning (EG) nr 884/2006, på grundval av förlagorna i bilagorna II–XI till den här förordningen, bilagorna II och III till förordning (EG) nr 885/2006 och bilaga III till förordning (EG) nr 884/2006.

Dessa förlagor skall anpassas och uppdateras av kommissionen på grundval av information från kommittén för jordbruksfonderna.

4.   De datasystem som avses i punkt 1 får innehålla de verktyg som krävs för att kommissionen skall kunna lagra data och föra EGFJ:s och EJFLU:s räkenskaper liksom de verktyg som krävs för beräkningen av schablonbelopp eller utgifter för vilka enhetliga metoder måste tillämpas, framför allt när det gäller finansiella kostnader och avskrivningar.

5.   Uppgifter om finansiella transaktioner skall meddelas via, föras in i och uppdateras i de datasystem som avses i punkt 1 på utbetalningsställets ansvar, av utbetalningsstället självt eller av det organ till vilket denna uppgift har delegerats, eventuellt via det samordningsorgan som godkänts i enlighet med artikel 6.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1290/2005.

6.   Om ett dokument eller förfarande, enligt förordning (EG) nr 1290/2005 eller tillämpningsföreskrifterna för den förordningen, kräver en underskrift av en behörig person eller tillstånd från en person för ett eller flera steg i förfarandet i fråga, skall de datasystem som inrättats för överföring av dessa dokument, göra det möjligt att identifiera varje person på ett otvetydigt sätt och ge rimliga garantier mot förändringar av dokumentens innehåll, även när det gäller förfarandets olika steg, i enlighet med gemenskapslagstiftningen. När det gäller de utgiftsdeklarationer som avses i artikel 8.1 c i i förordning (EG) nr 1290/2005 och den försäkran som bifogas årsräkenskaperna och som avses i artikel 8.1 c iii i den förordningen, skall originalen av de dokument som skickas på elektronisk väg också bevaras av utbetalningsställena eller i tillämpliga fall av de samordningsorgan som godkänts i enlighet med artikel 6.2 och 6.3 i nämnda förordning.

7.   Elektroniska och digitala dokument skall bevaras under den period som krävs enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 885/2006.

8.   Om ett datasystem inte fungerar eller om det inte finns en stabil anslutning får medlemsstaten efter kommissionens förhandsgodkännande skicka dokumenten i en annan form, på de villkor som kommissionen fastställer.

KAPITEL 5

ÖVERGÅNGSÅTGÄRDER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19

Bokföring av medel från modulering och tvärvillkor

1.   De belopp som hålls inne i enlighet med artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 1259/1999 eller i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 1655/2004 skall av medlemsstaten krediteras ett särskilt konto som öppnats för varje utbetalningsställe, eller ett särskilt konto som öppnats av medlemsstaten. Bokföringen skall göra det möjligt att identifiera beloppets ursprung i förhållande till utbetalningen av stödet till stödmottagaren.

2.   Med tanke på användningen får medlemsstaterna till utbetalningsställen som de själva väljer omfördela de belopp som hållits inne och som avses i punkt 1. Dessa belopp skall krediteras det eller de konton som avses i punkt 1 och endast användas för finansiering av tilläggsstöd från gemenskapen enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1259/1999 eller kompletterande åtgärder enligt artikel 1.3 i förordning (EG) nr 1655/2004.

Eventuell ränta på medel som inte använts skall läggas till det tillgängliga saldot i slutet av varje budgetår och användas för finansiering av samma åtgärder.

3.   När det gäller utgifter för de åtgärder som avses i punkt 2 skall utbetalningsställenas räkenskaper hållas skilda från andra utgifter för landsbygdsutveckling, och för varje betalning skall det göras åtskillnad i räkenskaperna mellan nationella medel och medel som härrör från tillämpningen av artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 1259/1999 eller artikel 1 i förordning (EG) nr 1655/2004.

4.   De belopp som hålls inne i enlighet med artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 1259/1999 eller artikel 1 i förordning (EG) nr 1655/2004, inbegripet eventuell påförd ränta, och som inte betalats i enlighet med artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 963/2001 (14) eller artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1655/2004 skall dras av från månadsbetalningarna när kommissionen fattar ett beslut, i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1290/2005, om utgifter för oktober månad under det berörda budgetåret. I förekommande fall är det den växelkurs som avses i artikel 7.2 i den här förordningen som skall användas.

Artikel 20

Utgifter för landsbygdsutveckling inom ramen för EUGFJ:s garantisektion under perioden 16 oktober–31 december 2006

Om en medlemsstat, inom ramen för program för landsbygdsutveckling för perioden 2000–2006, planerar utbetalningar från EUGFJ:s garantisektion fram till den 31 december 2006, i enlighet med artikel 39.1 a andra meningen i förordning (EG) nr 1290/2005, skall den medlemsstaten lämna in en väl motiverad begäran till kommissionen om detta senast den 1 juli 2006. I denna begäran skall det anges vilket eller vilka program och vilka åtgärder som berörs.

Om första stycket tillämpas skall medlemsstaterna till kommissionen senast den 31 januari 2007, för varje program och varje åtgärd, meddela när betalningarna från EUGFJ:s garantisektion gjorts.

Artikel 21

Upphävande

Förordning (EG) nr 296/96 och beslut C/2004/1723 av den 26 april 2004 skall upphöra att gälla den 16 oktober 2006.

Förordning (EG) nr 296/96, med undantag för artikel 3.6a a, och beslut C/2004/1723 skall dock fortfarande vara tillämpliga på medlemsstaternas samtliga utgifter inom ramen för EUGFJ:s garantisektion fram till den 15 oktober 2006.

Hänvisningar till den förordningen och det beslutet skall anses som hänvisningar till den här förordningen och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga XII.

Artikel 22

Ikraftträdande

1.   Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den skall tillämpas från och med den 16 oktober 2006 när det gäller medlemsstaternas inkomster och utgifter inom ramen för EGFJ och EJFLU för budgetåren från och med 2007. Artikel 20 skall dock tillämpas från och med dagen för den här förordningens ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 320/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).

(2)  EGT L 216, 5.8.1978, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 695/2005 (EUT L 114, 4.5.2005, s. 1).

(3)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(5)  EUT L 298, 23.9.2004, s. 3.

(6)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 113. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 1782/2003, EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.

(7)  EGT L 39, 17.2.1996, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1607/2005 (EUT L 256, 1.10.2005, s. 12).

(8)  Anmält den 26 april 2004. Senast ändrat genom beslut C/2005/3741, anmält den 30 september 2005.

(9)  Se sidan 35 i detta nummer av EUT.

(10)  Se sidan 90 i detta nummer av EUT.

(11)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 36.

(12)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.

(13)  EUT L 31, 4.2.2005, s. 6.

(14)  EGT L 136, 18.5.2001, s. 4.


TABELL ÖVER BILAGORNA

BILAGA I

SAMMANLAGDA UTGIFTER OCH INTÄKTER UNDER EN MÅNAD (ARTIKEL 4.1 A)

BILAGA II

MÅNATLIG UTGIFTSDEKLARATION FÖR EGFJ (ARTIKEL 4.1 B)

BILAGA III

T 101 – REDOVISNING AV AVVIKELSER (ARTIKEL 4.2 C)

BILAGA IV

T 103 – ÖVERSIKTLIG REDOVISNING (ARTIKEL 4.2 B)

BILAGA V

T 104 – UPPGIFTER UPPDELAT EFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS BUDGETNOMENKLATUR OCH EFTER TYP AV UTGIFT OCH INTÄKT (ARTIKEL 4.1 A)

BILAGA VI

T 106 – BELOPP SOM DRAGITS IN ELLER AV I ENLIGHET MED ARTIKEL 3 I FÖRORDNING (EG) NR 1259/1999 (ARTIKEL 4.2 E)

BILAGA VII

T 107 – BELOPP SOM DRAGITS IN ELLER AV I ENLIGHET MED ARTIKEL 4 I FÖRORDNING (EG) NR 1259/1999 ELLER ARTIKEL 1 I FÖRORDNING (EG) NR 1655/2004 (ARTIKEL 4.2 E)

BILAGA VIII

T 108 – ANVÄNDNING AV DE BELOPP SOM DRAGITS IN ELLER AV I ENLIGHET MED ARTIKLARNA 3 OCH 4 I FÖRORDNING (EG) NR 1259/99 ELLER ARTIKEL 1 I FÖRORDNING (EG) NR 1655/2004 (ARTIKEL 4.2 E)

BILAGA IX

T 109 – ÖVERSIKT ÖVER ANVÄNDNINGEN AV DE BELOPP SOM DRAGITS IN ELLER AV I ENLIGHET MED ARTIKLARNA 3 OCH 4 I FÖRORDNING (EG) NR 1259/99 ELLER ARTIKEL 1 I FÖRORDNING (EG) NR 1655/2004 (ARTIKEL 4.2 E)

BILAGA X

PROGNOSER FÖR EJFLU:S UTGIFTER (ARTIKEL 14)

BILAGA XI

DEKLARATION AV EJFLU:S UTGIFTER (ARTIKEL 17)

BILAGA XII

JÄMFÖRELSETABELL

BILAGA I

SAMMANLAGDA UTGIFTER OCH INTÄKTER UNDER EN MÅNAD (ARTIKEL 4.1 A)

IDES

Innehåll i en deklaration

Deklarationens huvud

Deklarationens huvud skall innehålla följande:

En identifieringskod som anger meddelandets art och vilken medlemsstat som sänder uppgifterna. Kommissionen kommer att sända er denna identifieringskod.

Den period som deklarationen gäller.

Uppgifter om utgifterna och intäkterna under den berörda perioden:

Totalbeloppet före räkenskapsavslut

Prognoser före räkenskapsavslut

Räkenskapsavslut

Uppgifter om offentlig lagring

Deklarationens centrala del

Deklarationens centrala del skall innehålla följande:

Identifieringskod för posten eller artikeln

De deklarerade beloppen och prognoserna

Redogörelse för avvikelser i förhållande till prognoserna.

Avslutande del

I den avslutande delen av deklarationen skall det anföras ett kontrollbelopp som är summan av alla de belopp som deklarerats i huvudet och den centrala delen av deklarationen.

Meddelandets utformning

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Beskrivning av fälten

Namn

Format

Beskrivning

Deklarationens huvud: uppgifterna förekommer en gång

[IDENTIFICATION] *

 

Identifieringskod som meddelas av kommissionen

[BEGINDATE] *

Datum (DDMMÅÅÅÅ)

Deklarationsperiodens inledningsdatum

[ENDDATE] *

Datum (DDMMÅÅÅÅ)

Deklarationsperiodens avslutningsdatum

[EXPENDITURE]*

Antal (30,2)

Månatliga totalbelopp före räkenskapsavslut

[FORECAST] *

Antal (30,2)

Prognoser

[CLEARANCE] *

Antal (30,2)

Räkenskapsavslut

[PUBLIC STORAGE]*

Antal (30,2)

Utgifter för offentlig lagring

Deklarationens centrala del: uppgifterna förekommer en gång

[ITEM]

Antal (8)

Budgetrubrik (post eller artikel)

[AMOUNT]

Antal (30,2)

Utgifts-/intäktsbelopp

[FORECAST]

Antal (30,2)

Prognosbelopp

[DIFF1]

Antal (30,2)

Skillnad jämfört med tidigare månader

[DIFF2]

Antal (30,2)

Prognos för den skillnad som skall överföras till påföljande månader

[DIFF3]

Antal (30,2)

Skillnad jämfört med påföljande månader

[DIFF4]

Antal (30,2)

Fel i prognoserna

Avslutande del: uppgifterna förekommer en gång

[CHECKSUM] *

Antal (30,2)

Kontrollvärde: summan av alla belopp i meddelandet

Det är obligatoriskt att fylla i de fält som markerats med *.

Exempel

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Medlemsstat:

Överföringsdatum:

Kontaktperson:

Tfn:

E-post:

Utgifter för perioden … till …

i euro

Månatligt totalbelopp före räkenskapsavslut (1):

Prognoser före räkenskapsavslut (2):

Skillnad = (1)-(2):

Räkenskapsavslut:

Månatligt totalbelopp inklusive räkenskapsavslut:

Varav utgifter för offentlig lagring (kategori 2)

 

 

 

 


Obligatoriska uppgifter för månadens sista veckofax, eller på kommissionens uttryckliga begäran

Lämplig nomenklatur

Utgifter (1)

Prognoser (2)

Skillnad = (1)-(2)

Redogörelse för de viktigaste skillnaderna i miljoner euro

Överfört från tidigare månader

Överföring till kommande månader

Överfört från kommande månader

Prognosfel

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA II

MÅNATLIG UTGIFTSDEKLARATION FÖR EGFJ (ARTIKEL 4.1 B)

Innehåll i en deklaration

Deklarationens huvud

Deklarationens huvud skall innehålla följande:

En identifieringskod som anger meddelandets art och vilken medlemsstat som sänder informationen. Koden är erkänd av kommissionen och gör det möjligt att känna igen den typ av deklaration som den berörda medlemsstaten har sänt. (Anmärkning: den kommer bl.a. att användas som en garanti för att den användare som sänder en deklaration har fått bemyndigande av den berörda medlemsstaten att göra det.) Kommissionen kommer att sända er denna identifieringskod. Den utgiftsperiod som deklarationen gäller.

Exempel: 1105 för utgiftsperioden 11-2005 och deklarationen av den 10 december 2005.

Namn, telefonnummer, faxnummer och e-postadress för den person som ansvarar för deklarationen.

Deklarationens centrala del

I deklarationens centrala del skall följande uppgifter införas för varje artikel i EGFJ:s nomenklatur:

Artikelns eller postens identifieringskod (t.ex. 050201).

Det deklarerade beloppet i euro.

Avslutande del

Därefter införs följande uppgifter i en sammanfattande del:

Det sammanlagda beloppet i euro.

Kommentardel

Meddelandet slutar med ett tomt fält för kommentarer bestående av mellan 0 och 100 linjer text. I detta fält införs ytterligare uppgifter då kommissionen har framfört en begäran om sådana.

Meddelandets utformning

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Beskrivning av fälten

Namn

Format

Beskrivning

Deklarationens huvud: uppgifterna förekommer en gång

[IDENTIFICATION] *

 

Identifieringskod som meddelas av GD AGRI

[PERIOD] *

Datum (MMÅÅ)

Den period som faxet rör

[RESPNAME] *

Fri text (250 tecken)

Namn och förnamn på den person som ansvarar för deklarationen

[RESPPHONE]

Fri text (50 tecken)

Telefonnummer till den person som ansvarar för deklarationen

[RESPFAX]

Fri text (50 tecken)

E-postadress till den person som ansvarar för deklarationen

[RESPEMAIL]

Fri text (50 tecken)

Faxnummer till den person som ansvarar för deklarationen

Deklarationens centrala del: uppgifterna förekommer en gång

[ITEM]

Text (8 tecken)

Post eller kapitel som deklarationen utarbetats för

[AMOUNT]

Antal (15,2)

Belopp i euro

Avslutande del: uppgifterna förekommer en gång

[TOT AMOUNT]

Antal (15,2)

Sammanlagt belopp som deklarerats, angivet i euro

Kommentardel: uppgifterna förekommer en gång

[COMMENT]

Fri text (200 tecken)

Utrymme för kommentarer

Det är obligatoriskt att fylla i de fält som markerats med *.

Exempel

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John.Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Première ligne

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Seconde ligne

Utskriftsformat

Image

EGFJ Deklaration den 10 i månaden Utgifter och intäkter

 

Medlemsstat:

 

 

 

Ansvarig person:

 

 

 

Telefon:

 

 

 

Fax:

 

 

 

E-postadress:

 

 

 

Månad:

 

 

Sidan 1: Belopp

 

Datum

Utgifter och intäkter

 

euro

Artikel eller post 1

text

 

Artikel eller post 2

text

 

 

 

 

 

 

Artikel eller post n

text

 

 

SAMMANLAGT BELOPP (för in)

 

 

KONTROLLFÄLT

 

 

BERÄKNAT SAMMANLAGT BELOPP

0,00

Sidan 2: Kommentarer:

BILAGA III

 

Spärrat

 

Fylls i

MEDLEMSSTAT:

TABELL 101

BUDGETÅR

DE MEDDELADE UPPGIFTERNAS ÖVERENSSTÄMMELSE

i euro

 

1)

De totala utgifterna och de intäkter som är avsatta för särskilda ändamål under … månad uppgår till

 

2)

De totala utgifterna och de intäkter som är avsatta för särskilda ändamål för den månaden och som meddelats den … uppgår till

 

3) Eventuell differens = (1) - (2)

0,00

FÖRKLARING AV DIFFERENSEN I PUNKT 3

 

1) Utgiftsbudgetposter:

 

2) Budgetposter för intäkter som avsatts för särskilda ändamål:

 


Datum:

 

Ansvarig tjänsteman:

 

BILAGA IV

 

Spärrat

 

Fylls i


TABELL 103

UTGIFTER OCH INTÄKTER SAMT PROGNOSER ÖVERSIKT

MEDLEMSSTAT:

Budgetår

i euro

Utbetalningsställe

Kumulerade deklarerade utgifter n-1

Utgifter under … månad

Utgifter från den 16.10.2005 till den …

Kontroll av kumulerade utgifter

Utgifter enligt prognos

månad n+1

månad n+2 & n+3

n+4 till den 15 oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA ATT FÖRA IN

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll av summa

 

 

 

 

 

 

 

BERÄKNAD SUMMA

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Utbetalningsställe

Kumulerade deklarerade intäkter n-1

Intäkter … månad

Intäkter från den 16.10.2005 till den …

Kontroll av kumulerade intäkter

Intäkter enligt prognos

månad n+1

månad n+2 & n+3

n+4 till den 15 oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA ATT FÖRA IN

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll av summa

 

 

 

 

 

 

 

BERÄKNAD SUMMA

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Utbetalningsställe

Kumulerade deklarerade intäkter och utgifter n-1

Utgifter och intäkter för … månad

Utgifter och intäkter från den 16.10.2005 till den …

Kontroll av kumulerade utgifter + intäkter

Utgifter och intäkter enligt prognos

månad n+1

månad n+2 & n+3

n+4 till den 15 oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA ATT FÖRA IN

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll av summa

 

 

 

 

 

 

 

BERÄKNAD SUMMA

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Datum:

 

Den ansvariges underskrift(*):

 

Stämpel (1):

 


(1)  Endast tillämpligt när tabellen sänds i pappersformat.

BILAGA V

T 104 – UPPGIFTER UPPDELAT EFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS BUDGETNOMENKLATUR OCH EFTER TYP AV UTGIFT OCH INTÄKT (ARTIKEL 4.1 A)

Innehåll i en deklaration

Deklarationens huvud

Deklarationens huvud skall innehålla följande:

En identifieringskod som anger meddelandets art och vilket betalningsorgan som sänder uppgifterna. (Anmärkning: den kommer bl.a. att användas som en garanti för att den användare som sänder en deklaration har fått bemyndigande av den berörda medlemsstaten att göra det.) Kommissionen kommer att sända er denna identifieringskod. Den utgiftsperiod som deklarationen gäller.

Exempel: 200511 för utgiftsperioden 11-2005 och T104 av den 20 december 2005.

Det språk deklarationen avfattats på.

Deklarationens centrala del

I deklarationens centrala del skall följande uppgifter införas för varje underpost i EGFJ:s nomenklatur:

Underpostens identifieringskod (t.ex. 050201043010001 och om underposten är okänd 050201049999999).

Beskrivning av underposten på det språk som valts i deklarationens huvud.

Deklarerat belopp för den berörda perioden (”n”), sammanlagt belopp som deklarerats sedan räkenskapsårets början, prognoser för perioderna ”n+1”, ”n+2”… ”n+3” och ”n+4”… räkenskapsårets utgång. Alla belopp skall anges i euro.

Avslutande del

Efter förteckningen över alla underposter anförs följande:

Deklarerat belopp för den berörda perioden (n), sammanlagt belopp som deklarerats sedan räkenskapsårets början, sammanlagt belopp för prognoserna för perioderna ”n+1”, ”n+2”… ”n+3” och ”n+4”… räkenskapsårets utgång.

Förklaring av hur underposterna ”9999999” använts.

Ett tomt fält för kommentarer.

Meddelandets utformning

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Beskrivning av fälten

Namn

Format

Beskrivning

Deklarationens huvud: uppgifterna förekommer en gång

[IDENTIFICATION] *

 

Identifieringskod som meddelas av GD AGRI

[PERIOD] *

Datum (ÅÅÅÅMM)

Utgiftsperiod

[LANGUAGE] *

2 tecken

ISO-kod för språket

Deklarationens centrala del: uppgifterna förekommer en gång

[SUBITEM] *

Antal (15)

Underpost

[DESCRIPTION] *

Fri text (600)

Beskrivning av underposten

[AMOUNT] *

Antal (15,2)

Deklarerat belopp

[AMOUNT CUMUL] *

Antal (15,2)

Kumulerat belopp

[PRE1] *

Antal (15,2)

Belopp som prognostiserats för påföljande period

[PRE2] *

Antal (15,2)

Belopp som prognostiserats för perioden ”n+2”… ”n+3”

[PRE3] *

Antal (15,2)

Belopp som prognostiserats för perioden ”n+4”… räkenskapsårets slut

Avslutande del: uppgifterna förekommer en gång

[AMOUNT TOT] *

Antal (15,2)

Sammanlagt belopp som deklarerats

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Antal (15,2)

Sammanlagt kumulerat belopp

[PRE1 TOT] *

Antal (15,2)

Sammanlagt belopp som prognostiserats för påföljande period

[PRE2 TOT] *

Antal (15,2)

Sammanlagt belopp som prognostiserats för perioden ”n+2”… ”n+3”

[PRE3 TOT] *

Antal (15,2)

Sammanlagt belopp som prognostiserats för perioden ”n+4”… räkenskapsårets slut

[EXPLANATION]

Fri text (80)

Förklaring till underposterna 9999999

[COMMENT]

Fri text (80)

Kommentarer

Det är obligatoriskt att fylla i de fält som markerats med *.

Exempel

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds – fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme – new Member States – R.1782/03, Art.143b) – year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

BILAGA VI

TABELL 106

BELOPP SOM INNEHÅLLITS ENLIGT ARTIKEL 3 I FÖRORDNING (EG) nr 1259/1999

(fr.o.m. 16.10.N-1 t.o.m. …)

MEDLEMSSTAT:

 

BUDGETÅR:

N

UTBETALNINGSSTÄLLE:

 

 

 


Valuta:

 


Budget delpost

Benämning

Belopp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrigeringar för budgetår (n-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

0,00


Datum:

 

Ansvarig tjänsteman:

 

BILAGA VII

TABELL 107

BELOPP SOM INNEHÅLLITS ENLIGT ART. 4 I FÖRORDNING (EG) nr 1259/1999 ELLER ART. 1 I FÖRORDNING (EG) nr 1655/2004

(fr.o.m. 16.10.N-1 t.o.m. …)

MEDLEMSSTAT:

 

BUDGETÅR:

N

UTBETALNINGSSTÄLLE:

 

 

 


Valuta:

 


Budget delpost

Benämning

Belopp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrigeringar för budgetår (n-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

0,00


Datum:

 

Ansvarig tjänsteman:

 

BILAGA VIII

TABELL 108

UTNYTTJANDE AV BELOPP SOM INNEHÅLLITS ENLIGT ART. 3 OCH 4 I FÖRORDNING (EG) NR 1259/1999 ELLER ART. 1 I FÖRORDNING (EG) NR 1655/2004

(fr.o.m. 16.10.N-1 t.o.m. …)

ÅR DÅ BELOPP INNEHÅLLITS N

MEDLEMSSTAT:

 

UTBETALNINGSSTÄLLE:

 


Valuta:

 


 

 

Utgifter under budgetåret

BUDGET POST

Benämning

N

N+1

N+2

N+3

TOTAL

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Sammanlagda använda belopp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Datum:

 

Ansvarig tjänsteman:

 

BILAGA IX

TABELL 109

ÖVERSIKT ÖVER ANVÄNDNINGEN AV BELOPP SOM INNEHÅLLITS ENLIGT ART. 3 OCH 4 I FÖRORDNING (EG) nr 1259/1999 ELLER ART. 1 I FÖRORDNING (EG) nr 1655/2004

(fr.o.m. 16.10.N-1 t.o.m. …)

ÅR DÅ BELOPP INNEHÅLLITS N

MEDLEMSSTAT:

 


Valuta:

 


 

BELOPP SOM INNEHÅLLITS UNDER BUDGETÅR N (1)

 

 

Utgifter under budgetåren

UTBETALNINGSSTÄLLE

N

N+1

N+2

N+3

TOTALT

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalbelopp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Korrigering av innehållna belopp

 

 

 

 

0,00

Räntor från oanvända medel

 

 

 

 

0,00

Balansräkning

 

 

 

 

0,00


Datum:

 

Ansvarig tjänsteman:

 


(1)  Detta belopp skall motsvara summan av totalbeloppen i tabellerna 106 och 107 fastställda den …

BILAGA X

A)

PROGNOSER FÖR DET BELOPP SOM EJFLU SKALL BETALA SENAST DEN 31 JANUARI

Uppskattning av de belopp, angivet i euro, som EJFLU skall betala för år ”N”:

Programnummer

januari-mars

april-juni

juli-oktober

 

 

 

 

Uppskattning av de belopp, angivet i euro, som EJFLU skall betala för år ”n+1”:

oktober-december

januari-mars

april-juni

juli-oktober

 

 

 

 

B)

PROGNOSER FÖR DET BELOPP SOM EJFLU SKALL BETALA SENAST DEN 31 JULI

Uppskattning av de belopp, angivet i euro, som EJFLU skall betala för år ”n”:

Programnummer

januari-mars

april-juni

juli-oktober

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

 

Uppskattning av de belopp, angivet i euro, som EJFLU skall betala för år ”n+1”:

oktober-december

januari-mars

april-juni

juli-oktober

 

 

 

 

BILAGA XI

A)   UTGIFTSDEKLARATION

Program för landsbygdsutveckling ________________ nr CCI ______________

Översikt över de operationer som betalningsorganet har betalt gemenskapsbidrag till mellan den __/__/__ och den __/__/__

Insatsområde/Insats

Offentliga utgifter som ligger till grund för gemenskapens samfinansiering

Insats 111

(belopp i euro)

Insats 112

(belopp i euro)

 

Insats 1xy

(belopp i euro)

Sammanlagt belopp insatsområde I

(automatisk beräkning)

Insats 211

(belopp i euro)

Insats 212

(belopp i euro)

 

Insats 2xy

(belopp i euro)

Sammanlagt belopp insatsområde II

(automatisk beräkning)

Insats 311

(belopp i euro)

Insats 312

(belopp i euro)

 

Insats 3xy

(belopp i euro)

Sammanlagt belopp insatsområde III

(automatisk beräkning)

Insatser av Leader-typen insatsområde I (411)

(belopp i euro)

Insatser av Leader-typen insatsområde II (412)

(belopp i euro)

Insatser av Leader-typen insatsområde III (413)

(belopp i euro)

Samarbetsprojekt (421)

(belopp i euro)

Drift av lokala aktionsgrupper (431)

(belopp i euro)

Sammanlagt belopp insatsområdet Leader

(automatisk beräkning)

Sammanlagt belopp insatser

(automatisk beräkning)

Tekniskt stöd

(belopp i euro)

SAMMANLAGT BELOPP

(automatisk beräkning)

B)   SAMMANFATTANDE ÖVERSIKT ÖVER OFFENTLIGA UTGIFTER

Prioriterat insatsområde

Sammanlagda offentliga utgifter

Andel samfinansiering

Offentligt bidrag

Från nationell sida

Från gemenskapens sida

Insatsområde I

(automatisk beräkning)

(fastställd i programmet)

(automatisk beräkning)

(automatisk beräkning)

Insatsområde II

(automatisk beräkning)

(fastställd i programmet)

(automatisk beräkning)

(automatisk beräkning)

Insatsområde III

(automatisk beräkning)

(fastställd i programmet)

(automatisk beräkning)

(automatisk beräkning)

Insatsområde Leader

(automatisk beräkning)

(fastställd i programmet)

(automatisk beräkning)

(automatisk beräkning)

Tekniskt stöd

(automatisk beräkning)

(fastställd i programmet)

(automatisk beräkning)

(automatisk beräkning)

SAMMANLAGT BELOPP

(automatisk beräkning)

 

(automatisk beräkning)

(automatisk beräkning)

C)   BEGÄRAN OM BETALNING

Sammanlagt EJFLU-bidrag till de deklarerade utgifterna

(automatisk beräkning)

Belopp som inkommit under deklarationsperioden (-)

euro

Begränsning i förhållande till utgiftstaket eller nedsättning av föregående deklaration (+)

euro

Saldo (eventuellt +/-) efter beslutet om avslutande av räkenskaperna för år x

euro

Belopp som begärts från EJFLU

euro

För betalningsorganet, datum, namn och befattning för den person som gör deklarationen

För samordningsorganet, datum, namn och befattning för den person som beviljar översändandet till kommissionen

BILAGA XII

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 296/96

Denna förordning

Artikel 1.1,

Artikel 11.1

Artikel 1.2,

Artikel 11.2

Artikel 2.1

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 19.1

Artikel 2.3

Artikel 19.2 första stycket

Artikel 2.4

Artikel 19.2 andra stycket

Artikel 2.5

Artikel 19.3

Artikel 3.1

Artikel 3

Artikel 3.2

Artikel 4.1 a

Artikel 3.3

Artikel 4.1 b

Artikel 3.3a

Artikel 18.8

Artikel 3.4

Artikel 4.1 andra stycket

Artikel 3.5

Artikel 4.1 c

Artikel 3.6 a

Artikel 4.2 a

Artikel 3.6 b

Artikel 4.2 b

Artikel 3.6 c

Artikel 4 punkt 2 c

Artikel 3.6 d

Artikel 4.2 d

Artikel 3.6a a

Upphävd

Artikel 3.6a b

Artikel 4.2 e

Artikel 3.7

Upphävd

Artikel 3.8

Upphävd

Artikel 3.9

Artikel 1.2

Artikel 3.10

Upphävd

Artikel 3.11

Artikel 7

Artikel 4.1

Artikel 8

Artikel 4.2 a och 4.2 b

Artikel 9.1

Artikel 4.2 c

Artikel 9.2

Artikel 4.2 d

Artikel 9.3

Artikel 4.2 e

Upphävd

Artikel 4.3

Artikel 9.4

Artikel 4.4

Artikel 9.6

Artikel 4.5

Artikel 9.5

Artikel 4.6

Upphävd

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 19.4

Artikel 7.1

Artikel 5.1, 5.3 och 5.4

Artikel 7.2

Artikel 5.2

Artikel 7.3

Artikel 5.5

Artikel 7.4

Artikel 5.6

Artikel 7.5

Artikel 5.7

Artikel 7.6

Upphävd

Artikel 8

Artikel 18

Artikel 9

Artikel 21

Artikel 10

Artikel 22


Top