EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_14_002_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
14.Регионална политика и координация на структурните инструменти
TOM 02

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

14.   Регионална политика и координация на структурните инструменти

TOM 002

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

L 171

1

 

 

32006R0883

 

 

 

Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията от 21 юни 2006 година за формулиране на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение воденето на счетоводство от агенциите платци, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

3

2006

L 171

90

 

 

32006R0885

 

 

 

Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 година относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР

37

2006

L 210

19

 

 

32006R1082

 

 

 

Регламент (EО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година относно Eвропейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС)

58

2006

L 210

25

 

 

32006R1083

 

 

 

Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999

64

2006

L 210

79

 

 

32006R1084

 

 

 

Регламент (EО) № 1084/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за създаване на Кохезионен фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1164/94

118

2006

L 243

32

 

 

32006D0593

 

 

 

Решение на Комисията от 4 август 2006 година относно показателното разпределение по държави-членки на бюджетните ангажименти, поети във връзка с цел регионална конкурентоспособност и заетост, за периода 2007—2013 г. (нотифицирано под номер С(2006) 3472)

121

2006

L 243

37

 

 

32006D0594

 

 

 

Решение на Комисията от 4 август 2006 година относно показателното разпределение по държави-членки на бюджетните кредити за задължения, поети във връзка с цел сближаване за периода 2007 — 2013 г. (нотифицирано под номер С(2006) 3474)

126

2006

L 243

44

 

 

32006D0595

 

 

 

Решение на Комисията от 4 август 2006 година за изготвяне на списък с регионите, за които се допуска финансиране от структурните фондове по линия на цел сближаване за периода 2007—2013 г. (нотифицирано под номер С(2006) 3475)

133

2006

L 243

47

 

 

32006D0596

 

 

 

Решение на Комисията от 4 август 2006 година за изготвяне на списък на държавите-членки, за които се допуска финансиране от Кохезионния фонд за периода 2007—2013 г. (нотифицирано под номер С(2006) 3479)

136

2006

L 243

49

 

 

32006D0597

 

 

 

Решение на Комисията от 4 август 2006 година за изготвяне на списък с регионите, за които се допуска преходно и специфично финансиране от структурните фондове по линия на цел регионална конкурентоспособност и заетост за периода 2007—2013 г. (нотифицирано под номер С(2006) 3480)

139

2006

L 247

26

 

 

32006D0609

 

 

 

Решение на Комисията от 4 август 2006 година относно показателното разпределение по държави-членки на бюджетните кредити за поети задължения във връзка с цел европейско териториално сътрудничество, за периода 2007—2013 г. (нотифицирано под номер С(2006) 3473)

141

2006

L 276

3

 

 

32006R1481

 

 

 

Регламент (EО) № 1481/2006 на Комисията от 6 септември 2006 година за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която следва да бъде предоставена на Комисията за целите на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и за целите на мониторинга и прогнозирането

145

2006

L 291

11

 

 

32006D0702

 

 

 

Решение на Съвета от 6 октомври 2006 година относно стратегическите насоки на Общността за сближаване

193

Top