EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0098

Dyrektywa Rady 2006/98/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie opodatkowania, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

OJ L 363, 20.12.2006, p. 129–136 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 757–764 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 238 - 245

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/98/oj

20.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 363/129


DYREKTYWA RADY 2006/98/WE

z dnia 20 listopada 2006 r.

dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie opodatkowania, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 56 aktu przystąpienia, w przypadku gdy akty wydane przez instytucje pozostają w mocy po 1 stycznia 2007 r. i wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w akcie przystąpienia lub w załącznikach do niego, Rada powinna przyjąć w tym celu niezbędne akty, chyba że akt podstawowy został przyjęty przez Komisję.

(2)

W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii.

(3)

Należy zatem wprowadzić stosowne zmiany w dyrektywach 69/335/EWG (2), 77/388/EWG (3), 77/799/EWG (4), 79/1072/EWG (5), 83/182/EWG (6), 90/434/EWG (7), 90/435/EWG (8), 2003/48/WE (9) i 2003/49/WE (10),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywy 69/335/EWG, 77/388/EWG, 77/799/EWG, 79/1072/EWG, 83/182/EWG, 90/434/EWG, 90/435/EWG, 2003/48/WE i 2003/49/WE zostają zmienione zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmą i opublikują nie później niż w dniu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę zbieżności między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, z dnia 20 listopada 2006 r.

W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 11

(2)  Dz.U. L 249 z 3.10.1969, str. 25.

(3)  Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1.

(4)  Dz.U. L 336 z 27.12.1977, str. 15.

(5)  Dz.U. L 331 z 27.12.1979, str. 11.

(6)  Dz.U. L 105 z 23.4.1983, str. 59.

(7)  Dz.U. L 225 z 20.8.1990, str. 1.

(8)  Dz.U. L 225 z 20.8.1990, str. 6.

(9)  Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 38.

(10)  Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 49.


ZAŁĄCZNIK

OPODATKOWANIE

1.

31969 L 0335: dyrektywa Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U. L 249 z 3.10.1969, str. 25), zmieniona:

11972 B: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

31973 L 0079: dyrektywą Rady 73/79/EWG z dnia 9.4.1973 r. (Dz.U. L 103 z 18.4.1973, str. 13),

31974 L 0553: dyrektywą Rady 74/553/EWG z dnia 7.11.1974 r. (Dz.U. L 303 z 13.11.1974, str. 9),

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

31985 L 0303: dyrektywą Rady 85/303/EWG z dnia 10.6.1985 r. (Dz.U. L 156 z 15.6.1985, str. 23),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W artykule 3 ustęp 1 litera a) dodaje się następujące pozycje:

„Spółki na mocy prawa bułgarskiego znane pod następującymi nazwami:

»Акционерно дружество«

»Командитно дружество с акции«

»Дружество с ограничена отговорност«;

Spółki na mocy prawa rumuńskiego znane pod następującymi nazwami:

»societăţi în nume colectiv«

»societăţi în comandită simplă«

»societăţi pe acţiuni«

»societăţi în comandită pe acţiuni«

»societăţi cu răspundere limitată«.”

2.

31977 L 0388: szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 95),

31980 L 0368: dyrektywą Rady 80/368/EWG z dnia 26.3.1980 r. (Dz.U. L 90 z 3.4.1980, str. 41),

31984 L 0386: dyrektywą Rady 84/386/EWG z dnia 31.7.1984 r. (Dz.U. L 208 z 3.8.1984, str. 58),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 167),

31989 L 0465: dyrektywą Rady 89/465/EWG z dnia 18.7.1989 r. (Dz.U. L 226 z 3.8.1989, str. 21),

31991 L 0680: dyrektywą Rady 91/680/EWG z dnia 16.12.1991 r. (Dz.U. L 376 z 31.12.1991, str. 1),

31992 L 0077: dyrektywą Rady 92/77/EWG z dnia 19.10.1992 r. (Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 1),

31992 L 0111: dyrektywą Rady 92/111/EWG z dnia 14.12.1992 r. (Dz.U. L 384 z 30.12.1992, str. 47),

31994 L 0004: dyrektywą Rady 94/4/WE z dnia 14.2.1994 r. (Dz.U. L 60 z 3.3.1994, str. 14),

31994 L 0005: dyrektywą Rady 94/5/WE z dnia 14.2.1994 r. (Dz.U. L 60 z 3.3.1994, str. 16),

31994 L 0076: dyrektywą Rady 94/76/WE z dnia 22.12.1994 r. (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 53),

31995 L 0007: dyrektywą Rady 95/7/WE z dnia 10.4.1995 r. (Dz.U. L 102 z 5.5.1995, str. 18),

31996 L 0042: dyrektywą Rady 96/42/WE z dnia 25.6.1996 r. (Dz.U. L 170 z 9.7.1996, str. 34),

31996 L 0095: dyrektywą Rady 96/95/WE z dnia 20.12.1996 r. (Dz.U. L 338 z 28.12.1996, str. 89),

31998 L 0080: dyrektywą Rady 98/80/WE z dnia 12.10.1998 r. (Dz.U. L 281 z 17.10.1998, str. 31),

31999 L 0049: dyrektywą Rady 1999/49/WE z dnia 25.5.1999 r. (Dz.U. L 139 z 2.6.1999, str. 27),

31999 L 0059: dyrektywą Rady 1999/59/WE z dnia 17.6.1999 r. (Dz.U. L 162 z 26.6.1999, str. 63),

31999 L 0085: dyrektywą Rady 1999/85/WE z dnia 22.10.1999 r. (Dz.U. L 277 z 28.10.1999, str. 34),

32000 L 0017: dyrektywą Rady 2000/17/WE z dnia 30.3.2000 r. (Dz.U. L 84 z 5.4.2000, str. 24),

32000 L 0065: dyrektywą Rady 2000/65/WE z dnia 17.10.2000 r. (Dz.U. L 269 z 21.10.2000, str. 44),

32001 L 0004: dyrektywą Rady 2001/4/WE z dnia 19.1.2001 r. (Dz.U. L 22 z 24.1.2001, str. 17),

32001 L 0115: dyrektywą Rady 2001/115/WE z dnia 20.12.2001 r. (Dz.U. L 15 z 17.1.2002, str. 24),

32002 L 0038: dyrektywą Rady 2002/38/WE z dnia 7.5.2002 r. (Dz.U. L 128 z 15.5.2002, str. 41),

32002 L 0093: dyrektywą Rady 2002/93/WE z dnia 3.12.2002 r. (Dz.U. L 331 z 7.12.2002, str. 27),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 L 0092: dyrektywą Rady 2003/92/WE z dnia 7.10.2003 r. (Dz.U. L 260 z 11.10.2003, str. 8),

32004 L 0007: dyrektywą Rady 2004/7/WE z dnia 20.1.2004 r. (Dz.U. L 27 z 30.1.2004, str. 44),

32004 L 0015: dyrektywą Rady 2004/15/WE z dnia 10.2.2004 r. (Dz.U. L 52 z 21.2.2004, str. 61),

32004 L 0066: dyrektywą Rady 2004/66/WE z dnia 26.4.2004 r. (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35),

32005 L 0092: dyrektywą Rady 2005/92/WE z dnia 12.12.2005 r. (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 19),

32006 L 0018: dyrektywą Rady 2006/18/WE z dnia 14.2.2006 r. (Dz.U. L 51 z 22.2.2006, str. 12),

a)

Artykuł 28m otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 28m

Kurs wymiany

Państwa członkowskie stosują kurs wymiany obowiązujący dnia 16 grudnia 1991 r. w celu określenia kwot w ich walutach krajowych równoważnych kwotom wymienionym w niniejszym tytule wyrażonym w ECU. Jednak Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Rumunia, Słowenia i Słowacja stosują kurs wymiany obowiązujący w dniu ich przystąpienia.”.

b)

Tytuł TYTUŁU XVIc otrzymuje brzmienie:

Środki przejściowe mające zastosowanie w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Austrii, Finlandii oraz Szwecji z dniem 1 stycznia 1995 r., Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji z dniem 1 maja 2004 r., oraz Bułgarii i Rumunii z dniem 1 stycznia 2007 r.”.

c)

W TYTULE XVIc artykuł 28p ustęp 1 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„—

»nowe państwa członkowskie« oznaczają terytorium państw członkowskich przystępujących do Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 1995 r., z dniem 1 maja 2004 r. oraz z dniem 1 stycznia 2007 r. określone dla każdego z tych państw członkowskich w art. 3 niniejszej dyrektywy,”.

d)

W TYTULE XVIc, artykuł 28p ustęp 7 akapit ostatni otrzymuje brzmienie:

„Warunek ten uznaje się za spełniony w następujących wypadkach:

kiedy, w stosunku do Austrii, Finlandii i Szwecji, pierwsze użycie środka transportu miało miejsce przed 1 stycznia 1987 r.;

kiedy, w stosunku do Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, pierwsze użycie środka transportu miało miejsce przed 1 maja 1996 r.;

kiedy, w stosunku do Bułgarii i Rumunii, pierwsze użycie środka transportu miało miejsce przed 1 stycznia 1999 r.;

kiedy wysokość podatku należnego z tytułu importu jest nieznaczna.”

3.

31977 L 0799: dyrektywa Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotycząca wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich w dziedzinie podatków bezpośrednich, i opodatkowania składek ubezpieczeniowych (Dz.U. L 336 z 27.12.1977, str. 15), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

31979 L 1070: dyrektywą Rady 79/1070/EWG z dnia 6.12.1979 r. (Dz.U. L 331 z 27.12.1979, str. 8),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31992 L 0012: dyrektywą Rady 92/12/EWG z dnia 25.2.1992 r. (Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 1),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 L 0093: dyrektywą Rady 2003/93/WE z dnia 7.10.2003 r. (Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 23),

32004 L 0056: dyrektywą Rady 2004/56/WE z dnia 21.4.2004 r. (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 70),

32004 L 0106: dyrektywą Rady 2004/106/WE z dnia 16.11.2004 r. (Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 30).

a)

W artykule 1 ustęp 3 dodaje się następujący tekst:

„w Bułgarii:

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

w Rumunii:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren”.

b)

W artykule 1 ustęp 5 dodaje się następujący tekst:

„w Bułgarii:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

w Rumunii:

Ministerul Finanţelor Publice lub upoważniony przedstawiciel”.

4.

31979 L 1072: ósma dyrektywa Rady 79/1072/EWG z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych — warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju (Dz.U. L 331 z 27.12.1979, str. 11), zmieniona:

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31986 L 0560: trzynastą dyrektywą Rady 86/560/EWG z dnia 17.11.1986 r. (Dz.U. L 326 z 21.11.1986, str. 40),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

a)

W załączniku C punkt D dodaje się następujące tiret:

„—

Bułgaria: …………;

Rumunia: …………”.

b)

W załączniku C punkt I akapit pierwszy dodaje się następujące pozycje:

„BGN …

RON …”.

c)

W załączniku C punkt I akapit drugi dodaje się następujące pozycje:

„BGN …

RON …”.

5.

31983 L 0182: dyrektywa Rady 83/182/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie, dotyczących niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego (Dz.U. L 105 z 23.4.1983, str. 59), zmieniona:

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31991 L 0680: dyrektywą Rady 91/680/EWG z dnia 16.12.1991 r. (Dz.U. L 376 z 31.12.1991, str. 1),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku dodaje się następujące pozycje:

„BUŁGARIA

данък върху превозните средства

RUMUNIA

taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — art. 261- 265)

accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren inclusive rulate (Codul Fiscal — art. 208, alin. 5 şi art. 210, alin. 1(b))”.

6.

31990 L 0434: dyrektywa Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich (Dz.U. L 225 z 20.8.1990, str. 1), zmieniona:

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32005 L 0019: dyrektywą Rady 2005/19/WE z dnia 17.2.2005 r. (Dz.U. L 58 z 4.3.2005, str. 19).

a)

W artykule 3 litera c) dodaje się następujące tiret:

„—

корпоративен данък w Bułgarii,

impozit pe profit w Rumunii”.

b)

W załączniku dodaje się następujące pozycje:

„aa)

spółki prawa bułgarskiego, znane jako:»събирателното дружество«, »командитното дружество«, »дружеството с ограничена отговорност«, »акционерното дружество«, »командитното дружество с акции«, »кооперации«, »кооперативни съюзи«, »държавни предприятия« utworzone zgodnie z przepisami prawa bułgarskiego i prowadzące działalność gospodarczą;

ab)

spółki prawa rumuńskiego znane jako:»societăţi pe acţiuni«, »societăţi în comandită pe acţiuni«, »societăţi cu răspundere limitată«.”

7.

31990 L 0435: dyrektywa Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.U. L 225 z 20.8.1990, str. 6), zmieniona:

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 L 0123: dyrektywą Rady 2003/123/WE z dnia 22.12.2003 r. (Dz.U. L 7 z 13.1.2004, str. 41).

a)

W artykule 2 ustęp 1 litera c) dodaje się następujące tiret:

„—

корпоративен данък w Bułgarii,

impozit pe profit w Rumunii”.

b)

Załącznik otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SPÓŁEK WYMIENIONYCH W ART. 2 UST. 1 LIT. A)

a)

spółki utworzone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) i dyrektywy Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników i spółdzielnie europejskie utworzone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) oraz dyrektywy Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniającej statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników;

b)

spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako »société anonyme«/»naamloze vennootschap«,»société en commandite par actions«/»commanditaire vennootschap op aandelen«, »société privée à responsabilité limitée«/»besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »société coopérative à responsabilité limitée«/»coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »société coopérative à responsabilité illimitée«/»coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid«, »société en nom collectif«/»vennootschap onder firma«, »société en commandite simple«/»gewone commanditaire vennootschap«, przedsiębiorstwa publiczne, które przybrały jedną z wymienionych wyżej form prawnych i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób prawnych;

c)

spółki utworzone według prawa bułgarskiego, określane jako: »събирателното дружество«, »командитното дружество«, »дружеството с ограничена отговорност«, »акционерното дружество«, »командитното дружество с акции«, »неперсонифицирано дружество«, »кооперации«, »кооперативни съюзи«»държавни предприятия« utworzone zgodnie z przepisami prawa bułgarskiego i prowadzące działalność gospodarczą;

d)

spółki utworzone według prawa czeskiego, określane jako: »akciová společnost«, »společnost s ručením omezeným«;

e)

spółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako »aktieselskab« and »anpartsselskab«. Inne spółki podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, w takim zakresie, w jakim ich dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany i opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem podatkowym mającym zastosowanie do »aktieselskaber«;

f)

spółki utworzone według prawa niemieckiego, określane jako »Aktiengesellschaft«, »Kommanditgesellschaft auf Aktien«, »Gesellschaft mit beschränkter Haftung«, »Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit«, »Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft«, »Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts«, i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych;

g)

spółki utworzone według prawa estońskiego, określane jako: »täisühing«, »usaldusühing«, »osaühing«, »aktsiaselts«, »tulundusühistu«;

h)

spółki utworzone według prawa greckiego, określane jako »ανώνυμη εταιρεία«, »εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)« i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa greckiego podlegające opodatkowaniu greckim podatkiem dochodowym od osób prawnych;

(i)

spółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane jako: »sociedad anónima«, »sociedad comanditaria por acciones«, »sociedad de responsabilidad limitada«, jak również podmioty prawa publicznego, które działają według prawa prywatnego. Inne jednostki utworzone zgodnie z przepisami prawa hiszpańskiego podlegające opodatkowaniu hiszpańskim podatkiem dochodowym od osób prawnych (»Impuesto sobre Sociedades«);

j)

spółki utworzone według prawa francuskiego, określane jako »société anonyme«, »société en commandite par actions«, »société à responsabilité limitée«, »sociétés par actions simplifiées«, »sociétés d'assurances mutuelles«, »caisses d'épargne et de prévoyance«, »sociétés civiles«, które automatycznie podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych, »coopératives«, »unions de coopératives«, przemysłowe i handlowe instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa, i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa francuskiego podlegające opodatkowaniu francuskim podatkiem dochodowym od osób prawnych;

k)

spółki utworzone lub istniejące według prawa irlandzkiego, podmioty zarejestrowane zgodnie z »Industrial and Provident Societies Act«, »building societies« utworzone zgodnie z »Building Societies Acts« i »trustee savings banks« w rozumieniu »Trustee Savings Banks Act, 1989«;

l)

spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako »società per azioni«, »società in accomandita per azioni«, »società a responsibilità limitata«, »società cooperative«, »società di mutua assicurazione«, oraz jednostki publiczne i prywatne, których działalność jest w całości lub w przeważającej części handlowa;

m)

spółki utworzone według prawa cypryjskiego: »εταιρείες«, jak określono w przepisach dotyczących podatku dochodowego;

n)

spółki utworzone według prawa łotewskiego, określane jako: »akciju sabiedrība«, »sabiedrība ar ierobežotu atbildību«;

o)

spółki utworzone według prawa litewskiego;

p)

spółki utworzone według prawa luksemburskiego, określane jako»société anonyme«, »société en commandite par actions«, »société à responsabilité limitée«, »société coopérative«, »société coopérative organisée comme une société anonyme«, »association d'assurances mutuelles«, »association d'épargne-pension«, »entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public« i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego podlegające opodatkowaniu luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych;

q)

spółki utworzone według prawa węgierskiego, określane jako: »közkereseti társaság«, »betéti társaság«, »közös vállalat«, »korlátolt felelősségű társaság«, »részvénytársaság«, »egyesülés«, »szövetkezet«;

r)

spółki spółki utworzone według prawa maltańskiego określane jako: »Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata«, »Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet«;

s)

spółki spółki utworzone według prawa holenderskiego określane jako »naamloze vennnootschap«, »besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »Open commanditaire vennootschap«, »Coöperatie«, »onderlinge waarborgmaatschappij«, »Fonds voor gemene rekening«, »vereniging op coöperatieve grondslag«, »vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt« i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa holenderskiego podlegające opodatkowaniu holenderskim podatkiem dochodowym od osób prawnych;

t)

spółki spółki utworzone według prawa austriackiego określane jako »Aktiengesellschaft«, »Gesellschaft mit beschränkter Haftung«, »Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit«, »Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften«, »Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts«, »Sparkassen« i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa austriackiego podlegające opodatkowaniu austriackim podatkiem dochodowym od osób prawnych;

u)

spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: »spółka akcyjna«, »spółka z ograniczoną odpowiedzialnością«;

v)

spółki utworzone według prawa portugalskiego będące spółkami handlowymi lub spółki prawa cywilnego posiadające formę handlową oraz spółdzielnie i przedsiębiorstwa publiczne;

w)

spółki utworzone według prawa rumuńskiego znane pod następującymi nazwami:»societăţi pe acţiuni«, »societăţi în comandită pe acţiuni«, »societăţi cu răspundere limitată«;

x)

spółki utworzone według prawa słoweńskiego, określane jako: »delniška družba«, »komanditna družba«, »družba z omejeno odgovornostjo«;

y)

spółki utworzone według prawa słowackiego, określone jako: »akciová spoločnosť«, »spoločnosť s ručením obmedzeným«, »komanditná spoločnosť«;

z)

spółki utworzone według prawa fińskiego, określone jako »osakeyhtiö«/»aktiebolag«, »osuuskunta«/»andelslag«,»säästöpankki«/»sparbank«i »vakuutusyhtiö«/»försäkringsbolag«;

aa)

spółki utworzone według prawa szwedzkiego, określone jako»aktiebolag«, »försäkringsaktiebolag«, »ekonomiska föreningar«, »sparbanker«, »ömsesidiga försäkringsbolag«;

ab)

spółki utworzone według prawa Zjednoczonego Królestwa.”.

8.

32003 L 0048: dyrektywa Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 38), zmieniona:

32004 L 0066: dyrektywą Rady 2004/66/WE z dnia 26.4.2004 r. (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35),

32004 D 0587: decyzją Rady 2004/587/WE z dnia 19.7.2004 r. (Dz.U. L 257 z 4.8.2004, str. 7).

W załączniku, pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Hiszpanii, dodaje się następującą pozycję:

„Bułgaria

Общините (gminy)

Социалноосигурителни фондове (Fundusze Ubezpieczeń Społecznych)”

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Słowacji:

„Rumunia

autorităţile administraţiei publice locale (lokalne organy administracji publicznej)”.

9.

32003 L 0049: dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 49), zmieniona:

32004 L 0066: dyrektywą Rady 2004/66/WE z dnia 26.4.2004 r. (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35),

32004 L 0076: dyrektywą Rady 2004/76/WE z dnia 29.4.2004 r. (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 106).

a)

W artykule 3 litera a) punkt (iii) dodaje się następujące tiret:

„—

корпоративен данък w Bułgarii,

impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi w Rumunii,”.

b)

W załączniku dodaje się następujące pozycje:

„aa)

spółki prawa bułgarskiego, znane jako: »събирателното дружество«, »командитното дружество«, »дружеството с ограничена отговорност«, »акционерното дружество«, »командитното дружество с акции«, »кооперации«, »кооперативни съюзи«, »държавни предприятия« utworzone zgodnie z przepisami prawa bułgarskiego i prowadzące działalność gospodarczą;

ab)

spółki prawa rumuńskiego znane jako:»societăţi pe acţiuni«, »societăţi în comandită pe acţiuni«, »societăţi cu răspundere limitată«.”


Top