EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0270

2005/270/WE: Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 854) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

OJ L 86, 5.4.2005, p. 6–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 325–334 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 7 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 7 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 96 - 102

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/270/oj

5.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/6


DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 marca 2005 r.

ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 854)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/270/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (1), szczególnie jej art. 12 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Formaty ustanowione w decyzji Komisji 97/138/WE (2) dotyczące jednolitego przedstawiania danych statystycznych w ramach dyrektywy 94/62/WE należy zmienić i uprościć w celu uwzględnienia doświadczenia związanego z ich stosowaniem.

(2)

Formaty te powinny odzwierciedlać cele zawarte w dyrektywie 94/62/WE, zmienionej dyrektywą 2004/12/WE.

(3)

Aby zagwarantować porównywalność danych pomiędzy Państwami Członkowskimi, należy określić szczegółowe zasady dotyczące danych zawartych w formatach oraz zezwolić Państwom Członkowskim na dobrowolne uwzględnianie innych danych.

(4)

Ze względu na liczbę zmian, które trzeba w takiej sytuacji wprowadzić do decyzji 97/138/WE, należy tę decyzję zastąpić dla zachowania przejrzystości.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 21 dyrektywy 94/62/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejsza decyzja ustanawia formaty dla systemu baz danych dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych, przewidziane w art. 12 dyrektywy 94/62/WE.

Artykuł 2

1.   Oprócz odpowiednich definicji zawartych w art. 3 dyrektywy 94/62/WE, stosuje się następujące definicje:

a)

„opakowanie kompozytowe” oznacza opakowanie wykonane z różnych materiałów, których nie można ręcznie oddzielić i z których żaden nie przekracza danej zawartości procentowej w masie;

b)

„wytworzone odpady opakowaniowe” oznaczają ilość opakowań, które stają się odpadami w znaczeniu art. 1 dyrektywy Rady 75/442/EWG (3) na terytorium danego Państwa Członkowskiego, po ich wykorzystaniu do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania i prezentacji towarów;

c)

„odzyskane odpady opakowaniowe” oznaczają ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych w Państwie Członkowskim, które są odzyskane, niezależnie od tego, czy odpady opakowaniowe odzyskane są w danym Państwie Członkowskim, w innym Państwie Członkowskim czy też poza terytorium Wspólnoty;

d)

„odpady opakowaniowe odzyskane lub spalone w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii” oznaczają ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych w Państwie Członkowskim, które są odzyskane lub spalone w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii, niezależnie od tego, czy odpady opakowaniowe są odzyskane lub spalone w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii w danym Państwie Członkowskim, w innym Państwie Członkowskim czy też poza terytorium Wspólnoty;

e)

„odpady opakowaniowe poddane recyklingowi” oznaczają ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych w Państwie Członkowskim, które poddaje się recyklingowi niezależnie od tego, czy odpady opakowaniowe poddane są recyklingowi w danym Państwie Członkowskim, w innym Państwie Członkowskim czy też poza terytorium Wspólnoty;

f)

„współczynnik odzysku lub spalania odpadów w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii” do celów art. 6 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE oznacza całkowitą ilość odpadów opakowaniowych odzyskanych lub spalonych w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii podzieloną przez całkowitą ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych;

g)

„współczynnik recyklingu” do celów art. 6 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE oznacza całkowitą ilość poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych podzieloną przez całkowitą ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych.

2.   Wytworzone odpady opakowaniowe, o których mowa w ust. 1 lit. b), nie obejmują jakichkolwiek pozostałości po produkcji opakowań lub materiałów opakowaniowych ani po żadnym innym procesie produkcyjnym.

Do celów niniejszej decyzji można przyjąć, że ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych w Państwie Członkowskim równa się ilości opakowań wprowadzonych na rynek w tym samym roku w danym Państwie Członkowskim.

Artykuł 3

1.   Dane dotyczące całkowitej ilości opakowań obejmują wszystkie opakowania, zgodnie z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE.

W szczególności w odniesieniu do materiałów występujących w mniejszych ilościach oraz tych, które nie są wymienione w niniejszej decyzji, można dokonać ocen szacunkowych. Ocen tych dokonuje się na podstawie najlepszych dostępnych informacji i opisuje się je zgodnie z art. 7.

2.   Opakowanie wielokrotnego użytku uważa się za wprowadzone na rynek wówczas, gdy udostępnione jest po raz pierwszy wraz z towarami, które mają w nim być przechowywane, chronione, przewożone, dostarczane i prezentowane.

Opakowania wielokrotnego użytku nie uważa się za odpad opakowaniowy, gdy zwraca się je do ponownego użytku. Opakowania wielokrotnego użytku nie uważa się za wprowadzone na rynek jako opakowanie, gdy zostało ono ponownie użyte wraz z towarem i zostało ponownie udostępnione.

Opakowanie wielokrotnego użytku wyrzucone pod koniec okresu użytkowania uznaje się za odpad opakowaniowy.

Do celów niniejszej decyzji można przyjąć, że ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych w danym Państwie Członkowskim z opakowań wielokrotnego użytku równa się ilości opakowań wielokrotnego użytku wprowadzonych na rynek w tym samym roku w tym Państwie Członkowskim.

3.   Dane dla opakowań kompozytowych podaje się według materiału dominującego wagowo.

Ponadto dobrowolnie można podać odrębne dane dotyczące odzysku i recyklingu materiałów kompozytowych.

4.   Waga odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych równa się ilości odpadów opakowaniowych wprowadzonych do skutecznego procesu odzysku lub recyklingu. Jeśli bez znaczących strat odpady te są przygotowywane w zakładzie sortującym do skutecznych procesów odzysku lub recyklingu, dopuszczalne jest założenie, że waga odpadów wysłanych z zakładu sortującego równa jest wadze odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych.

Artykuł 4

1.   Odpady opakowaniowe wywiezione poza teren Wspólnoty liczy się jako odzyskane lub poddane recyklingowi tylko wówczas, gdy można udowodnić, że odzysk i/lub recykling odbyły się zgodnie z warunkami zasadniczo odpowiadającymi tym, które określa przedmiotowe prawodawstwo wspólnotowe.

2.   Transgraniczny przepływ odpadów opakowaniowych musi być zgodny z rozporządzeniem Rady (WE) nr 259/93 (4), rozporządzeniem Rady (WE) nr 1420/1999 (5) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1547/1999 (6).

3.   Odpadów opakowaniowych wytworzonych w innych Państwach Członkowskich lub poza terytorium Wspólnoty, przekazanych Państwu Członkowskiemu do odzysku lub recyklingu, nie uznaje się za odzyskane lub poddane recyklingowi w Państwie Członkowskim, do którego je wysłano.

Artykuł 5

1.   Wagę odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych mierzy się, wykorzystując współczynnik naturalnej wilgotności odpadów opakowaniowych w porównaniu z wilgotnością opakowań równoważnych wprowadzonych na rynek.

Korekty do uzyskanych danych dotyczących wagi odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych wprowadza się, gdy stopień wilgotności tych odpadów opakowaniowych regularnie i znacząco różni się od stopnia wilgotności opakowań wprowadzonych na rynek i jeśli istnieje ryzyko, że współczynniki odzysku lub recyklingu opakowań zostaną znacząco przeszacowane lub niedoszacowane z tego powodu.

Korekt takich dokonuje się tylko w wyjątkowych przypadkach spowodowanych szczególnymi warunkami klimatycznymi lub innymi okolicznościami.

Znaczące korekty odnotowuje się w opisach odnoszących się do zbiorów danych, zgodnie z art. 7 akapit czwarty.

2.   Waga odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych, na tyle, na ile jest to praktyczne, nie obejmuje materiałów nieopakowaniowych zebranych wraz z odpadami opakowaniowymi.

Korekt danych dotyczących wagi odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych dokonuje się wówczas, gdy ilość materiałów nieopakowaniowych wśród odpadów przekazanych do procesu skutecznego odzysku lub recyklingu powoduje ryzyko, że współczynnik odzysku lub recyklingu opakowań zostanie znacząco przeszacowany lub niedoszacowany.

Nie dokonuje się korekt w odniesieniu do niewielkich ilości materiałów nieopakowaniowych i zanieczyszczeń regularnie występujących w odpadach opakowaniowych.

Znaczące korekty odnotowuje się w opisach odnoszących się do zbiorów danych, zgodnie z art. 7 akapit czwarty.

Artykuł 6

W art. 3, 4 i 5 przepisy dotyczące odzysku stosuje się z odpowiednimi zmianami do odpadów opakowaniowych spalanych w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii.

Artykuł 7

Państwa Członkowskie co roku uzupełniają tabele zamieszczone w Załączniku i przekazują je Komisji w formie elektronicznej.

Tabele te obejmują każdy cały rok kalendarzowy i są przekazywane Komisji w terminie 18 miesięcy od końca danego roku, bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (7).

Komisja udostępnia te dane na ogólnie dostępnej stronie internetowej.

Wraz z wypełnionymi tabelami Państwa Członkowskie przekazują stosowny opis sposobu, w jaki dane zostały zebrane. Opis ten wyjaśnia również zastosowane metody szacowania.

Artykuł 8

Państwa Członkowskie mogą dobrowolnie dostarczyć dalsze dane dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, na ile są one dostępne. Dane te mogą obejmować:

a)

dane dotyczące produkcji, wywozu i przywozu pustych opakowań;

b)

dane dotyczące opakowań wielokrotnego użytku;

c)

konkretne podelementy opakowań, takich jak opakowania kompozytowe;

d)

poziom stężenia metali ciężkich zawartych w opakowaniach w rozumieniu art. 11 dyrektywy 94/62/WE oraz obecność trujących i innych niebezpiecznych substancji i materiałów w rozumieniu pkt. 1 tiret trzecie załącznika II do tej dyrektywy;

e)

odpady opakowaniowe uznane za niebezpieczne ze względu na zanieczyszczenie spowodowane przez zawarte w nich produkty w rozumieniu dyrektywy Rady 91/689/EWG (8) oraz decyzji Komisji 2000/532/WE (9).

Artykuł 9

Państwa Członkowskie dostarczają dane stosując formaty określone w Załączniku, począwszy od danych za rok 2003.

Artykuł 10

Decyzja 97/138/WE traci moc.

Artykuł 11

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 marca 2005 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/12/WE (Dz.U. L 47 z 18.2.2004, str. 26).

(2)  Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 22.

(3)  Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39.

(4)  Dz.U. L 30 z 6.2.1993, str. 1.

(5)  Dz.U. L 166 z 1.7.1999, str. 6.

(6)  Dz.U. L 185 z 17.7.1999, str. 1.

(7)  Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1.

(8)  Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20.

(9)  Dz.U. L 226 z 6.9.2000, str. 3.


ZAŁĄCZNIK

TABELA 1

Ilości odpadów opakowaniowych wytworzonych w Państwie Członkowskim i odzyskanych lub spalonych w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii na terenie Państwa Członkowskiego lub poza nim

(w tonach)

Materiał

Rodzaj wytworzonych odpadów opakowaniowych

Odzyskane lub spalone w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii w wyniku:

recyklingu materiału

innych form recyklingu

recyklingu całkowitego

odzysku energii

innych form odzysku

spalania w piecach do spalania odpadów z odzyskaniem energii

całkowitego odzysku i spalania w piecach do spalania odpadów z odzyskaniem energii

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Szkło

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzywa sztuczne

 

 

 

 

 

 

 

 

Papier/tektura

 

 

 

 

 

 

 

 

Metale

Aluminium

 

 

 

 

 

 

 

 

Stal

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

Drewno

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Pola białe: dostarczenie danych jest obowiązkowe. Można wykorzystać oceny szacunkowe, jednak powinny one być dokonane w oparciu o dane empiryczne i wyjaśnione w opisie metodologii.

2)

Pola jasnoszare: dostarczenie danych jest obowiązkowe, jednak dopuszczalne są oceny ogólne. Oceny te należy wyjaśnić w opisie metodologii.

3)

Pola ciemnoszare: dostarczenie danych jest dobrowolne.

4)

Do celów niniejszej decyzji dane dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych obejmują materiały, które po recyklingu ponownie stają się tworzywami sztucznymi.

5)

Kolumna (c) obejmuje wszystkie formy recyklingu, w tym recykling organiczny, lecz z wyłączeniem recyklingu materiałów.

6)

Kolumna (d) musi być sumą kolumn (b) i (c).

7)

Kolumna (f) obejmuje wszystkie formy odzysku z wyłączeniem recyklingu i odzysku energii.

8)

Kolumna (h) musi być sumą kolumn (d), (e), (f) i (g).

9)

Kolumna (h)/kolumna (a): współczynnik odzysku lub spalania w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii do celów art. 6 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE.

10)

Kolumna (d)/kolumna (a): współczynnik recyklingu do celów art. 6 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE.

11)

Danych dotyczących drewna nie należy wykorzystywać w celu oceny docelowego minimum 15 % wagowo dla każdego materiału opakowaniowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 94/62/WE, zmienionej dyrektywą 2004/12/WE.


TABELA 2

Ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do innych Państw Członkowskich lub wywiezionych poza teren Wspólnoty do odzysku lub spalenia w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii

( w tonach)

Materiał

Odpady opakowaniowe przekazane do innych Państw Członkowskich lub wywiezione poza teren Wspólnoty w celu:

recyklingu materiału

innych form recyklingu

odzysku energii

innych form odzysku

spalania w piecach do spalania odpadów z odzyskaniem energii

Szkło

 

 

 

 

 

Tworzywa sztuczne

 

 

 

 

 

Papier i tektura

 

 

 

 

 

Metale

Aluminium

 

 

 

 

 

Stal

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

Drewno

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

1)

Dane w tej tabeli odnoszą się wyłącznie do ilości, które należy uwzględnić zgodnie z obowiązkiem nałożonym dyrektywą 94/62/WE. Stanowią one podzbiór danych dostarczonych już w tabeli 1. Powyższa tabela służy wyłącznie do celów informacyjnych.

2)

Pola jasnoszare: dostarczenie danych jest obowiązkowe, jednak dopuszczalne są oceny ogólne. Oceny te należy wyjaśnić w opisie metodologii.

3)

Pola ciemnoszare: dostarczenie danych jest dobrowolne.

4)

Do celów niniejszej decyzji dane dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych obejmują materiały, które po recyklingu ponownie stają się tworzywami sztucznymi.


TABELA 3

Ilości odpadów opakowaniowych wytworzonych w innych Państwach Członkowskich lub przywiezionych spoza terenu Wspólnoty i przekazanych Państwu Członkowskiemu do odzysku lub spalenia w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii

(w tonach)

Materiał

Odpady opakowaniowe wytworzone w innych Państwach Członkowskich lub przywiezione spoza Wspólnoty i przekazane Państwu Członkowskiemu w celu:

recyklingu materiału

innych form recyklingu

odzysku energii

innych form odzysku

spalania w piecach do spalania odpadów z odzyskaniem energii

Szkło

 

 

 

 

 

Tworzywa sztuczne

 

 

 

 

 

Papier i tektura

 

 

 

 

 

Metale

Aluminium

 

 

 

 

 

Stal

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

Drewno

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

1)

Dane zawarte w tej tabeli dostarcza się wyłącznie w celach informacyjnych. Nie są one zawarte ani w tabeli 1, ani nie można ich traktować jako realizacji celów przez dane Państwo Członkowskie.

2)

Pola ciemnoszare: dostarczenie danych jest dobrowolne.

3)

Do celów niniejszej decyzji dane dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych obejmują materiały, które po recyklingu ponownie stają się tworzywami sztucznymi.


Top