EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_049_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 49

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 049

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2005

L 081

44

 

 

32005L0027

 

 

 

Директива 2005/27/ЕО на Комисията от 29 март 2005 година за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на Директива 2003/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на устройства за непряко виждане и на пътните превозни средства, оборудвани с такива устройства (1)

3

2005

L 086

6

 

 

32005D0270

 

 

 

Решение на Комисията от 22 март 2005 година за установяване на формати, свързани със системата от база данни съгласно Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки (нотифицирано под номер С(2005) 854) (1)

7

2005

L 091

13

 

 

32005L0028

 

 

 

Директива 2005/28/ЕО на Комисията от 8 април 2005 година относно определяне на принципи и подробни насоки за добра клинична практика по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба, предназначени за изследване, както и изискванията относно издаването на разрешително за производството или вноса на такива продукти (1)

14

2005

L 110

36

 

 

32005L0031

 

 

 

Директива 2005/31/EО на Комисията от 29 април 2005 година за изменение на Директива 84/500/EИО на Съвета относно декларацията за съответствие и критериите за резултатите от работата, на които трябва да отговаря методът за анализ на керамични предмети, предназначени за контакт с храни (1)

21

2005

L 128

51

 

 

32005R0772

 

 

 

Регламент (ЕО) № 772/2005 на Комисията от 20 май 2005 година относно спецификациите за обхвата на характеристиките и дефинирането на техническия формат за съставяне на годишната общностна статистика по стоманата за отчетни години от 2003 до 2009 г. (1)

26

2005

L 128

73

 

 

32005D0389

 

 

 

Решение на Комисията от 18 май 2005 година за изменение на Решение 1999/217/ЕО по отношение на регистъра на ароматичните вещества, използвани във или върху храни (нотифицирано под номер С(2005) 1437) (1)

46

2005

L 135

37

 

 

32005D0403

 

 

 

Решение на Комисията от 25 май 2005 година за създаване на класове на съпротивление срещу външен огън на покриви и покривни покрития за някои строителни продукти, предвидени в Директива 89/106/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2005) 1501) (1)

50

2005

L 149

1

 

 

32005D0854

 

 

 

Решение № 854/2005/ЕО на Европейския Парламент и на Комисията от 11 май 2005 година за създаване на многогодишна програма на Общността за насърчаване на по-безопасно използване на Интернет и нови онлайн технологии (1)

53

2005

L 158

17

 

 

32005L0042

 

 

 

Директива 2005/42/ЕО на Комисията от 20 юни 2005 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти с цел адаптиране на приложения II, IV и VI към нея към технологичния прогрес (1)

66

2005

L 164

50

 

 

32005D0463

 

 

 

Решение на Комисията от 21 юни 2005 година за създаване на мрежа за обмен и координация на информация по отношение на съвместното съществуване на генетично модифицирани, традиционни и органични култури

69

2005

L 173

15

 

 

32005D0484

 

 

 

Решение на Комисията от 4 юли 2005 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на строителни комплекти за хладилни складови помещения и строителни комплекти за хладилни складови помещения с обшивка (нотифицирано под номер С(2005) 1961) (1)

71

2005

L 175

3

 

 

32005R1073

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1073/2005 на Комисията от 7 юли 2005 година за изменение на Регламент (EO) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно IFRIC 2 (1)

75

2005

L 187

22

 

 

32005D0513

 

 

 

Решение на Комисията от 11 юли 2005 година относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента от 5 GHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN) (нотифицирано под номер С(2005) 2467) (1)

84

2005

L 191

1

 

 

32005R1158

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика

87

2005

L 191

16

 

 

32005R1159

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1159/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2236/95 на Съвета за определяне на общите правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските мрежи

102

2005

L 191

29

 

 

32005L0032

 

 

 

Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и Директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

104

2005

L 191

59

 

 

32005L0033

 

 

 

Директива 2005/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Директива 1999/32/ЕО по отношение на нивото на съдържание на сяра в корабните горива

134

2005

L 191

70

 

 

32005D0516

 

 

 

Решение на Комисията от 22 април 2005 година за създаване на Европейски консултативен съвет за изследвания в областта на сигурността

145

2005

L 194

12

 

 

32005L0049

 

 

 

Директива 2005/49/ЕО на Комисията от 25 юли 2005 година за изменение с цел тяхното адаптиране към техническия прогрес на Директива 72/245/ЕИО на Съвета относно радиосмущенията (електромагнитна съвместимост) на превозните средства и на Директива 70/156/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (1)

148

2005

L 208

21

 

 

32005D0610

 

 

 

Решение на Комисията от 9 август 2005 година за създаване на класове за реакция на огън за някои строителни продукти (нотифицирано под номер С(2005) 2925) (1)

151

2005

L 210

41

 

 

32005L0050

 

 

 

Директива 2005/50/ЕО на Комисията от 11 август 2005 година за прекласифицирането на хълбочни, коленни и раменни ставни заместители в рамките на Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските приспособления (1)

155

2005

L 214

65

 

 

32005D0618

 

 

 

Решение на Комисията от 18 август 2005 година за изменение на Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за целите на определяне на максимални стойности на концентрация за някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (нотифицирано под номер С(2005) 3143)

158

2005

L 225

28

 

 

32005D0631

 

 

 

Решение на Комисията от 29 август 2005 година относно съществените изисквания, посочени в Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на достъп на службите за действия при извънредни ситуации до локаторните маяци на системата Cospas-Sarsat (нотифицирано под номер С(2005) 3059) (1)

159

2005

L 234

9

 

 

32005L0052

 

 

 

Директива 2005/52/ЕО на Комисията от 9 септември 2005 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти за целите на адаптиране на приложение III към нея към техническия прогрес (1)

160

2005

L 255

143

 

 

32005L0039

 

 

 

Директива 2005/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година за изменение на Директива 74/408/ЕИО на Съвета по отношение на моторните превозни средства и техните седалки, анкери и облегалки за глави (1)

162

2005

L 255

146

 

 

32005L0040

 

 

 

Директива 2005/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година за изменение на Директива 77/541/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на обезопасителните колани и на ограничаващите системи на моторните превозни средства (1)

165

2005

L 255

149

 

 

32005L0041

 

 

 

Директива 2005/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година за изменение на Директива 76/115/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно анкерните закрепвания на обезопасителните колани на моторни превозни средства (1)

168

2005

L 266

35

 

 

32005R1654

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1654/2005 на Комисията oт 10 октомври 2005 година относно изменение на Регламент (EО) № 874/2004 относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на .eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането (1)

171

2005

L 271

48

 

 

32005D0717

 

 

 

Решение на Комисията от 13 октомври 2005 година за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (нотифицирано под номер С(2005) 3754) (1)

186

2005

L 273

17

 

 

32005L0067

 

 

 

Директива 2005/67/ЕО на Комисията от 18 октомври 2005 година за изменение с цел адаптиране на приложения I и II към Директива 86/298/ЕИО на Съвета, приложения I и II към Директива 87/402/ЕИО на Съвета и приложения I, II и III към Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на селскостопански и горски трактори (1)

189

2005

L 282

3

 

 

32005R1751

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1751/2005 на Комисията от 25 октомври 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на МСФО 1, IAS 39 и ПКР 12 (1)

194

2005

L 299

45

 

 

32005R1864

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1864/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен стандарт за финансова отчетност № 1 и Международни счетоводни стандарти № 32 и № 39 (1)

200

2005

L 302

28

 

 

32005R1895

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1895/2005 на Комисията от 18 ноември 2005 година за ограничаване на употребата на определени епоксидни производни, използвани за производство на материали и предмети, предназначени за контакт с храни (1)

213

2005

L 302

35

 

 

32005L0079

 

 

 

Директива 2005/79/ЕО на Комисията от 18 ноември 2005 година за изменение на Директива 2002/72/ЕО относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни (1)

218

2005

L 304

1

 

 

32005R1905

 

 

 

Регламент (EО) № 1905/2005 на Съвета от 14 ноември 2005 година за изменение на Регламент (EО) № 297/95 относно таксите, дължими на Европейската агенция за лекарствените продукти

229

2005

L 305

4

 

 

32005R1910

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1910/2005 на Комисията от 8 ноември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на международни стандарти за финансова отчетност 1 и 6, международни счетоводни стандарти (IAS) 1, 16, 19, 24, 38 и 39, разяснения 4 и 5 на Международния комитет по разясненията на финансовите отчети (1)

238

2005

L 305

32

 

 

32005L0083

 

 

 

Директива 2005/83/ЕО на Комисията от 23 ноември 2005 година за изменение с цел тяхното адаптиране към техническия прогрес на приложения I, VI, VII, VIII, IХ и Х към Директива 72/245/ЕИО на Съвета по отношение на радиосмущенията (електромагнитна съвместимост) на превозни средства (1)

264

2005

L 307

53

 

 

32005D0823

 

 

 

Решение на Комисията от 22 ноември 2005 година за изменение на Решение 2001/671/ЕО за прилагане на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на класификацията на устойчивостта на външни пожари на покриви и покривни покрития (нотифицирано под номер С(2005) 4437) (1)

268

2005

L 309

13

 

 

32005L0059

 

 

 

Директива 2005/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно двадесет и осмо изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (толуен и трихлорбензен) (1)

270

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top