EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0394

Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 1997 r. ustanawiająca minimalne dane wymagane w odniesieniu do baz danych dotyczących zwierząt i produktów zwierzęcych wprowadzanych do WspólnotyTekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 164 z 21.6.1997, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/394/oj

31997D0394Dziennik Urzędowy L 164 , 21/06/1997 P. 0042 - 0043


Decyzja Komisji

z dnia 6 czerwca 1997 r.

ustanawiająca minimalne dane wymagane w odniesieniu do baz danych dotyczących zwierząt i produktów zwierzęcych wprowadzanych do Wspólnoty

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(97/394/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 92/438/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. w sprawie komputeryzacji weterynaryjnych procedur przywozowych (projekt Shift), zmieniającą dyrektywy 90/675/EWG, 91/496/EWG, 91/628/EWG i decyzję 90/424/EWG, oraz uchylającą decyzję 88/192/EWG [1], ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jej art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

do celów pkt 1 załącznika III decyzji 92/438/EWG należy najpierw ustalić minimalne standardowe dane wymagane w stosunku do baz danych wprowadzanych przez Państwa Członkowskie dotyczących zwierząt i produktów wprowadzanych do Wspólnoty;

każde Państwo Członkowskie może rejestrować wszelkie dodatkowe dane dotyczące zwierząt i produktów wprowadzanych do Wspólnoty, które uzna za właściwe;

inne wymagania techniczne zostaną ustanowione w późniejszym terminie, w świetle bieżących badań nad projektem Shift;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Państwa Członkowskie wprowadzają do baz danych dotyczących zwierząt i produktów wprowadzanych do Wspólnoty dane wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 czerwca 1997 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 243 z 25.8.1992, str. 27.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

MINIMALNE DANE DOTYCZĄCE ZWIERZĄT I PRODUKTÓW

1. Identyfikacja punktu kontroli granicznej

Nazwa i kod Animo punktu kontroli

2. Oznaczenie przesyłki

a) Rodzaj towarów i ich kod Animo

b) Liczba/ilość/jednostki

c) Numer w załączniku B

d) Państwo trzecie pochodzenia (kod ISO)

e) Nazwa i numer zatwierdzenia zakładu pochodzenia

f) Państwo Członkowskie przeznaczenia/kraj przeznaczenia (kod ISO)

3. Przeprowadzone kontrole

a) Kontrola dokumentacji (tak/nie/niezgodne)

b) Kontrola identyfikacyjna (tak/nie/niezgodne)

c) Kontrola bezpośrednia (tak/nie/niezgodne)

d) Badania laboratoryjne (tak/nie/niezgodne)

4. Wyniki

a) Dopuszczono (data)

b) Odrzucono (data)

c) Zniszczono (data)

d) Przetworzono (data)

--------------------------------------------------

Top