EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0388

2004/388/EG: Beschikking van de Commissie van 15 april 2004 betreffende een document voor de overbrenging van explosieven binnen de Gemeenschap (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1332)

OJ L 120, 24.4.2004, p. 43–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 135 - 139
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 135 - 139
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 135 - 139
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 135 - 139
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 135 - 139
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 135 - 139
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 135 - 139
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 135 - 139
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 135 - 139
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 465 - 469
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 465 - 469
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 025 P. 6 - 10

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/388/oj

32004D0388

2004/388/EG: Beschikking van de Commissie van 15 april 2004 betreffende een document voor de overbrenging van explosieven binnen de Gemeenschap (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1332)

Publicatieblad Nr. L 120 van 24/04/2004 blz. 0043 - 0047


Beschikking van de Commissie

van 15 april 2004

betreffende een document voor de overbrenging van explosieven binnen de Gemeenschap

(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1332)

(2004/388/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik(1), en met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het systeem voor de overbrenging van explosieven binnen het grondgebied van de Gemeenschap, dat door Richtlijn 93/15/EEG is ingesteld, voorziet in toestemming van de verschillende bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de plaatsen van verzending, doorvoer en bestemming van de explosieven.

(2) Er dient een model opgesteld te worden voor een document voor de overbrenging van explosieven, dat de informatie bevat die vereist is ingevolge artikel 9, leden 5 en 6, van Richtlijn 93/15/EEG, om de overbrenging van explosieven tussen lidstaten te vergemakkelijken en tegelijkertijd het noodzakelijke veiligheidsniveau voor de overbrenging van deze producten te handhaven.

(3) De in deze beschikking vastgelegde maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité dat is opgericht ingevolge artikel 13, lid 1, van Richtlijn 93/15/EEG,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. De informatie die vereist is ingevolge artikel 9, leden 5 en 6, van Richtlijn 93/15/EEG dient te worden verstrekt met behulp van het model van een "document voor de overbrenging van explosieven binnen de Gemeenschap" dat in de bijlage en de bijbehorende toelichting is aangegeven.

2. Het modeldocument wordt door de bevoegde autoriteiten aanvaard als een geldig overbrengingsdocument voor het vergezellen van de explosieven tussen lidstaten totdat deze op hun bestemming aankomen.

3. Deze beschikking is niet van toepassing op munitie.

Artikel 2

Het document voor de overbrenging van explosieven binnen de Gemeenschap, hierna te noemen "het document", wordt in drievoud opgesteld. Lidstaten nemen de nodige maatregelen, met inbegrip van passende middelen voor beveiligde identificatie, om te verzekeren dat het document niet vervalst kan worden.

Artikel 3

Het document dient te zijn gedrukt op papier dat tenminste 80 g/m2 weegt. De sterkte van het papier dient zodanig te zijn dat het bij normaal gebruik niet gemakkelijk scheurt of kreukt.

Artikel 4

Deze beschikking wordt zes maanden na de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie van kracht. Na het van kracht worden van de beschikking blijven bestaande vergunningen voor een bepaalde duur voor meerdere overbrengingen geldig totdat zij verlopen zijn.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 april 2004.

Voor de Commissie

Erkki Liikanen

Lid van de Commissie

(1) PB L 121 van 15.5.1993, blz. 20. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1892/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

BIJLAGE

Document voor de overbrenging van explosieven binnen de Gemeenschap

(Artikel 9, leden 5 en 6, van Richtlijn 93/15/EEG)

>PIC FILE= "L_2004120NL.004502.TIF">

>PIC FILE= "L_2004120NL.004601.TIF">

>PIC FILE= "L_2004120NL.004701.TIF">

Top